Pravda vítězí, jen to chvíli trvá (40 let)

Pravda_a_ležPo 70-ti letech od nástupu komunistického režimu je dobré si říci, že je to především lež, která stojí na začátku totality. Lež je stále stejná a ohrožuje nás stále. Pravda je přirozený princip, je to popis reality, lež je výmysl nedokonalého lidského rozumu. V historickém procesu vždy vítězí pravda, protože má přirozený charakter. Nemám na mysli lež neškodnou, ať už tzv. milosrdnou lež nebo fabulace tedy pohádky třeba pro děti. Pravda vítězí hlavně proto, že lidé chtějí znát realitu, touží po ní. To má čistě pragmatický důvod: Lidé se chtějí správně orientovat v životě a lež považují za účelový podvod jiných lidí. Proto lidé za komunistického režimu poslouchali rádio Svobodná Evropa, protože věděli, že komunisté jim pravdu neříkají a chtěli se ji dozvědět. Dnes hledají informace na internetu, protože ví, že jim hlavní sdělovací prostředky mnoho věcí zatajují, jednostranně je informují a tak chtějí slyšet „hlas z druhé strany“, aby si mohli realitu z těchto informací sestavit.

Mylné přesvědčení a lež při nástupu komunistické totality

Člověk může vědomě lhát přímo z nějakých osobních důvodů nebo může být naveden druhými lidmi, manipulován ideologií a mít mylné přesvědčení.

Tak jako kdysi „věřícím“ komunistům bylo možno vysvětlovat na ověřitelných faktech, že pravdu nemají, a oni stále „své pravdě“ věřili, tak dnes samozřejmě je taktéž velmi mnoho lidí s mylným přesvědčením shodně se chovající. Navedení může být velmi různé, může to být vliv jiné osoby, osobní prospěch nebo mylné přesvědčení. Mylné přesvědčení je právě takové, jaké navozují ideologie, různé aktivity, špatná výchova. Politické zájmy se snaží navodit mylná přesvědčení, která jsou vlastně lživé myšlení. K tomu přispívá paradigma doby, v r. 1948 byla poválečná doba a vděčnost SSSR za osvobození, lépe řečeno za záchranu národa před nacistickým vražedným režimem. Taktéž prožitek nezaměstnanosti ve třicátých letech byl přítomen a napomáhal komunistickému přesvědčení.

Shrnu tedy hlavní lži a manipulace s fakty komunistů v době převratu v r. 1948:

1/ Lež o podstatě režimu: Komunisté lhali o tom, že jejich režim v SSSR hospodářsky neuspěl, že úspěchy byly založeny na pracích otroků v pracovních táborech, že tam trvale byla podvýživa, nedostatek všeho zboží a hodně neúnosné bytové poměry. Cílem měla být beztřídní společnost, vlastně jakýsi neuskutečnitelný sen, pohádka. Jediné co nebyla lež, byla skutečnost válečného vítězství nad nacistickým Německem a schopnost režimu takové vítězství uskutečnit za každou cenu.

2/ Lež o reálných cílech režimu: Komunisté lhali, že neznárodní malé podnikatele, živnostníky a že nebudou dělat kolektivizaci zemědělství. Přesto, že byly výpovědi ruských emigrantů, zprávy o gulacích byly také, přesto lidé nevěřili v násilí sovětského režimu. Komunisté je v tom udržovali sérií lží. Cíle dosahovali velmi snadno v dělnickém prostředí a u zmanipulované mládeže. Mladí lidé viděli svůj vzdor konzervativnímu prostředí v přijetí komunistických myšlenek („my jsme mládež nová, mládež Gottwaldova“).

3/ Vytváření nepřítele: Komunisté neustále připomínali nebezpečí Německa, jednak historického, ale i pro tu dobu současného, a SSSR jako historickou záruku bezpečnosti českého a slovenského národa. Německo už v té době reálné nebezpečné nepředstavovalo, bundeswer byla směšně malá armáda, kterou se jen strašilo. Samozřejmě, že tu byli též západní imperialisté se svojí atomovou bombou, kteří se ovšem tenkrát spíše komunismu bránili a určitě nebyli ani schopni, ani ochotni proti SSSR nějaké válečné akce vést. Lhalo se o vývoji světa, o dekolonizaci, o sociálních pokrocích evropských států.

Tyto lži zároveň s celým paradigmatem poválečné doby dovedly asi polovinu obyvatelstva na stranu komunistů. Prezident Beneš nechtěl vzdorovat. Podrobil se jako v r. 1938. Nechtěl připustit občanskou válku, která v té době probíhala v Řecku a způsobila mnohá neštěstí.
4/ Udržovací lži a postupné vítězství pravdy: Režim ve lžích pokračoval až do svého vítězného pádu. Musel v jednom kuse lhát o situaci v západních zemích, musel manipulovat s domácími informacemi, musel mnohé informace zatajovat, musel tím pádem zavést cenzuru a pronásledovat nekontrolované informace. To samozřejmě znamenalo pronásledovat i lidi, kteří tyto informace šířili a rušit cizí rozhlas. Vytvářel se i vnitřní nepřítel, pronásledovali se lidé, kteří se ničeho nedopustili, a trestali se lidé za opravdu zanedbatelné projevy kritiky, zastrašování bylo součástí režimu, který se stal tímto opravdu odporným a nepřijatelným.

Postupně přitahoval Západ nejenom antikomunisty režimem pronásledované, ale i lidi, kterým režim nevyhovoval nesvobodou nebo lidi, kteří měli na Západě daleko lepší profesní existenci. Tak bylo zapotřebí vystavět na hranicích hlídaný plot, na kterém zahynulo mnoho lidí. Tak se postupně neschopný a nepřirozený komunistický systém založený na lži o své reálné podstatě a o svém neblahém ekonomickém fungování přijal totalitu jako jediný možný režim, ve kterém mohl existovat. Byl nereformovatelný, přesto že mnoho komunistů v r. 1968 v možnost reformy věřilo a doplatilo na to.

Když se do komunistické země vrátil člověk z návštěvy na Západě a řekl, že tam jsou obchody plné zboží a dělnická třída se vozí v autech, což byla pravda, byl považován komunisty za třídního nepřítele a agenta imperialismu a podle toho dopadl. Tomuto osočování dokonce někteří komunisté věřili, ale postupně pravda prosakovala a nakonec už ani komunisté svojí ideologii nevěřili a situace se sunula k r. 1968. Pravda postupně vítězila.

 

V čem je dnes situace obdobná poválečnému období?

Dnes se velmi často mluví o tom, že současné paradigma je obdobné poválečnému období. Historie se nikdy zcela neopakuje, proto podobnost některých situací není podobnost paradigmatu.

Mezinárodní situace byla v poválečném období jiná, tehdy tu byl silný Sovětský svaz, dnes na nás takovou sílu nikdo nevykonává, jedině snad EU, která má ovšem jiný charakter. Máme daleko svobodnější společnost mnoho nezávislých médií a internet. Komunistická ideologie ztratila přitažlivost a není podporována žádnou velmocí. Lid je přesvědčen spíše konzervativně. Chce tedy spíše setrvávat v režimu, ve kterém je, byť má k němu výhrady. Proto volí politiky – Zemana a Babiše, kteří se chovají konzervativně, zachovat poměry slibují a aktivitu projevují pouze v nějakých materiálních slibech. Lid má spíše obavy ze změn, které přináší globalisté z migrace a globalizace. Protože lidé jsou stále stejní a pro prosazování ideologií se vždy používají stejné metody, můžeme i dnes pozorovat sérii lží, manipulací, vytváření nepřítele apod.

V celém západní světě se projevuje aktivistická globalistická kampaň. Mocensky a finančně podporovaná, která buduje svoji vizi otevřené multikulturní společnosti a Evropská unie je jakousi laboratoří. Cílem je vytvořit jakési admiture kultur, které spolu žijí. Takovou společnost vidíme třeba v Sýrii nebo Libanonu. Aktivisté spoléhali na nějaký samozřejmý přirozený proces. Ten ovšem nepokračuje a objevily se konzervativní síly – Trump, Kaczyňski, Orbán včetně našich momentálně zvolených politiků (konzervativní mám na mysli ve smyslu situačního konzervatismu). Globalisté si stěžují, že lid je hloupý a demokracie je prý špatná, protože nebyli zvoleni oni. Proto je zapotřebí pouličních akcí.

Lži globalistických aktivistů shrnu asi takto:

1/ Lež o podstatě režimu spočívá spíše v zatajování podstaty režimu. Jaké jsou cíle globalistů? Nikdo neví. Konečný cíl nějakého globálního světa bez hranic a multikulturní společnosti jsou spíše neuskutečnitelné nesmysly (velmi podobné nesmyslům o beztřídní společnosti). Přesto se vývoj tímto směrem ideologicky i politicky prosazuje.

2/ Lež o reálných cílech režimu: Reálný cíl režimu, otevřená a multikulturní společnost, pro kterou je Evropská unie jakýsi pokusný králík, se nijak otevřeně o svých cílech nešíří. Zato ji pod různými záminkami uskutečňuje. Přijetí migrantů se nevykládá jako postupné uskutečňování multikulturní společnosti, ale jako humanitární pomoc. Přestože je to velmi průhledné, humanitární pomoc se přece nemusí vykonávat na našem území, spoléhají, stejně jako kdysi komunisté, na sílu svých sdělovacích prostředků a ovlivňování mladých snadno zmanipulovatelných lidí. Přirozené vlastenectví a vztah k domovu potřebují globalisté odstranit a tak jakýkoliv takový projev zařadí do kategorie nepřípustného nacionalismu, rasizmu, xenofobie a ne-li rovnou nacismu. Opět spoléhají na sílu propagandy, zvláště neustálého vyvolávání fobií ze stínů minulosti, kterou si samozřejmě pro své účely už dokázali předem upravit (k tomu měli třicet let).

3/ Vytváření nepřítele: Starý režim už téměř třicet let neexistuje a jeho nebezpečí nehrozí. Hned po jeho pádu se projevila veliká tolerance ke komunistům, proti kterým se akce tenkrát neděly. Jediná politická strana KAN (jejíž jsem byl členem) chtěla vyrovnání s komunistickým režimem, měla ve volbách zanedbatelný úspěch, z čehož vyplývá, že lidé nějaké, byť symbolické, vyrovnání nechtěli. Komunisté se většinou zařadili do nového systému a obviňovat je po téměř třiceti letech zavání účelovostí. Momentálně se vytváří jakýsi kombinovaný nepřítel – kvazikomunisté a Rusko. Prý je to jakési směřování k východu. To je doprovázeno propagandou, bez sebemenšího reálného základu, velmi se podobající někdejší komunistické propagandě proti „třídnímu nepříteli“ a „americkým imperialistům“. Trestají se komunisté, kteří byli ve strukturách celou dobu na vysokých funkcích a dnes se z nich vytváří nebezpečí nebo zástupné terče. Propagandistická kampaň má za záminku špatné chování ve volbách zvolených konzervativních politiků, což jsou vlastně nějaké okrajové jevy, které se zveličují.

Druhým nepřítelem je nacionalismus, jak bylo řečeno shora. Přesto, že náš útočný nacionalismus byl okrajový a doplatili jsme na nacionalismus německý, předstírá se jeho nebezpečnost. Dnešní projevy jsou slabé a extrémní projevy vypadají spíše jako provokace globalistů, aby svoji tezi dokazovali a nepřítelem strašili. Vnější, opravdu nebezpečný nepřítel, není (nechci říci, že nejsou nějaká potenciální nebezpečí).

4/ Udržovací lži: Globalisté zatím zcela nezvítězili, stále máme svobodu a lid rozhoduje ve volbách. V analogii se nalézáme někde na začátku roku 1948. Jestli nás čeká nějaká barevná revoluce (tentokrát nehrozí rudá, ale duhová) nevím, jestli mládež, která dělala mnoho revolucí na pokyny „odněkud“, opravdu se nechá zmanipulovat.

Závěr. Momentálně se ofenzivní globalistický směr zadrhl. Národy střední Evropy nechtějí vytvářet na svém tradičním území multikulturní společnost, nechtějí přijímat migranty a podle toho si zvolili reprezentaci. V Polsku a Maďarsku jsou antiglobalistické vlády. V Česku byli někteří antiglobalističní politici zvoleni, ale mají velké problémy s globalistickou garniturou zahnízděnou ve sdělovacích prostředcích, na tradičně neomarxistických univerzitách, opírající se o vykořeněné intelektuály a zmanipulovanou mládež (ostatně nic nového). Boj právě probíhá. Do globalistické ideologie byl zařazen i boj proti osobám zdiskreditovaným minulým režimem, využívá se selhání protivníků, neobyčejná propaganda špinění osob. Demokracie není ohrožena od těch, kteří jsou z toho obviňováni, ale od těch, kteří dnes nedemokratické metody ve zpolitizovaných sdělovacích prostředcích používají, demokratické rozhodnutí lidu ve volbách zpochybňují, po cenzuře internetu volají, na různé weby tlačí se nechovat nezávisle a snaží se cenzuru pod různými záminkami zavádět (prý pro nebezpečí ruských webů). V tom existuje veliká podobnost s r. 1948 (samozřejmě v jiném paradigmatu), zvláště v bodech využití mládeže, ideologických intelektuálů, a lží obviňujících protivníka z ohrožení demokracie, kterou sami ohrožují a popírají. K tomu přistupuje obviňování z rozdělování národa, který sami rozdělují.
69 Komentářů k Pravda vítězí, jen to chvíli trvá (40 let)

 1. proud napsal:

  Pravda vitezi,Hm.Jak muze vitezit pravda na spatnym miste,kterym svet zatim beze sporu je? Nemuze,proc? Protoze spatnej svet se stal vymluvou,misto aby se stal vyzvou! Vitezej sofistikovanejsi polopravdy a lzi nad tema ostatnima,protoze pravda je vzacnejsim a vzacnejsim artiklem.Je pohrbena az uplne dole pod vsim tim nanosem balastu.

  • Voda napsal:

   Pan Podracky je jen dalsi zvatlala, staci si precist nadpis!

   Zadna Pravda nevitezi, protoze neexistuje. Existuje pouze uhel pohledu na realitu, dany vedomostmi a zkusenostmi. Lide hledaji pravdu pomoci nalhavani si sobe, ze existuje dobro a zlo, coz jsou dalsi nesmysly; proto se vzdaluji realite, ac je to jedina platna Pravda, konstantni, dana prirodnimi zakony. A poznat ji znamena zbavit se strachu z prirody a ze smrti. Zbavit se vsech, absolutne vsech ideologii, sneni.

   Pan Podracky sam lze, tak jako to delaji vsichni lide na svete, bez vyjimky.

   Lez je nejen nastroj zisku, ale take sebeobrany. Jako priklad si vezmeme Putinovo nazyvani neptratel partnery. Lze v dobrem umyslu ( oddalit valku, moc dobre vi, ze ji ale nelze uniknout).

   Pokud si pan Podracky cte komentare pod svym clankem, tak mu tady vypisi jeho bludy, at nemluvim (jako on )obecne:

   „….ze komuniste jim (lidem) pravdu nerikaji…“

   co nam rikali o USA a jejich cilech byla realita ( az dnes viditena vsem) a meli toho rict daleko vice. Ovsem jejich vize komunismu byla a je utopie.

   “ Komunisté neustále připomínali nebezpečí Německa, jednak historického, ale i pro tu dobu současného, a SSSR jako historickou záruku bezpečnosti českého a slovenského národa. Německo už v té době reálné nebezpečné nepředstavovalo,…“

   dalsi blabol, nebot USA budovaly v Nemecku sve zakladny( hlavne podzemni), do kterych umistovaly zbrane HN), pokracovala valka studena.

   „Když se do komunistické země vrátil člověk z návštěvy na Západě a řekl, že tam jsou obchody plné zboží a dělnická třída se vozí v autech, což byla pravda…“

   Nebyla to obecne vzato pravda jako realita, pouze uhel pohledu. Plny obchod neznamena, ze si kazdy tam muze koupit, co potrebuje, a ze si tam kazdy delnik vozi zadek v aute taktez nebyla realita, nakupovat na dluh neni vysoka zivotni uroven, ale naopak nizka, a na zebraky ci bezdomovce jaksi pan taky zapomnel.

   “ Máme daleko svobodnější společnost mnoho nezávislých médií a internet.“

   Opravdu? Zadny rozdil nevidim. Svoboda je iluze. Dokud clovek neni nezavisle schopen se uzivit, nemuze byt svobodny pod zadnym rezimem.

   „Globalisté zatím zcela nezvítězili, stále máme svobodu a lid rozhoduje ve volbách“…to je dalsi vyplod cloveka, co ma v hlave viru a ne realitu.

   Lid rozhoduje o hovne..to je jenom iluze, ze maji ty, ktere si voli. jsou jim totiz predhozeni jenom ti, kteri budou poslouchat vrchnost a nikoliv lid.

   Dal mne clanek uz nebavi cist, ztrata casu.

   • proud napsal:

    Kecas,protoze dobro a zlo jsou sice relativni pojmy,pro Universum neexistujici,ale pro lidi rozhodne existujou a urcujou jisty miry naseho vzajemnyho chovani!Co se tejka pravdy,kecas znova,protoze pravda je pro kazdou udalost vzdycky jen jedna jedina,neoddiskutovatelne,a je uplne jedno jak ji kdo vidi! Jenze to bys musel onu pravdu umet spravne definovat.

    • proud napsal:

     Pravda je prostej popis udalosti tak jak se skutecne prihodila,bez nabalu toho jak ji kdo vnima.

     • Voda napsal:

      Takze lidi na ulici si v roce 1989 vycinkali zmenu rezimu? Prostej popis udalosti. Vsichni tu masu navic videli, ze. A presto to neni realita.

      • proud napsal:

       Vymluva,jisteze si ji vycinkali,bez nich by k ni nedoslo,jenze podle planu to taky bylo vsechno,dal se uz nestarali a jak mohli oteze relativne lehce prevzit,ani se jich nedotkli,a tak to slo podle planu.Porad nechces pochopit ze bez nas se nekona vubec nic,at takovyho,nebo makovyho!

       • Voda napsal:

        Vycinkali si kulovy, byl jsi tam? Asi ne. Ja ano, a taky to byla posledni demonstrace na kterou mne kdo dostal. Lidi tam byli nahnani primo z pracoviste. I mne bylo divne, jak komunisticky reditel nam najednou daval zelenou jit tam. Bylo to predem pripravene, takze lidi delali jenom kulisu prevratu, majetkoveho v prve rade, nebot spousta pohlavaru jen pak prevlekla kabat.

        Tehdy nas jeste potrebovali. Dnes uz ne, klidne si privezou demonstranty odkudkoliv, viz Slovenko.

        Demonstrace nemaji vubec smysl, jak tady psal I Vladislav, jsi jenom pouzivanej, nic vic.

        Zase sklouzavas k obecnosti, ze bez nas se nekona vubec nic?

        Nejvice se toho kona za nasimi zady, kamarade.

        • jan nowak napsal:

         Ya basta.. fid-li – puste bratry domů : /

        • proud napsal:

         O demonstracich a pruserech za zady zadna.Ale porad je to vsechno stejne o nas,o tom co jim trpime,vzdyt si vsechno delame sami,policajty,vojaky,delniky……..vsechno je to jen o nasich vylizanejch palicich……….bez nas jsou bezzubi kriklouni,nic vic.

        • proud napsal:

         Za zady,ale ne bez nas,vzdycky s tim musej vyrukovat a my jim na to musime vydelat a nekdo jim to musi chranit,zase jen my……Bud ses tak ujetej,nebo ti to proste jen nedochazi,ze ve chvili kdy hodime proste stopku,skoncili.Jen si to uvedomit!

    • Voda napsal:

     Proude, nemuze platit jina realita nez Universa pro lidi, pac jsou jeho soucasti. Zadna definice dobra a zla nemuze platit, proto nema smysl se tim zabyvat; myslim, ze uz jsme to spolu diskutovali. Soucasti pomyslneho dobra je I zlo a naopak. S tim nic neudelas, tak se nenamahej. Vrazda muze byt zlocinem I dobrem. Nesouhlasis?

     • proud napsal:

      Nemel,Universum ti dava jasny zakladni zakony,co zakladni asi vis,ze Universum nezna dobro a zlo,je nase interpretace,proste je nerozdeluje coz nebrani nam v jejich rozdelovani,Universum maka jinak,my taky jinak,na tom neni nic divnyho,nam staci bejt v souladu se zakonama Universa pri tvoreni tech nasich,nic vic,nic min.Hovorili jsme o tom,ale nikde jsme se nesesli,pokud ja vim.Hrajes si na Universum?Hraj si,pochopitelne marne,ale sam :-).Jisteze neni dobra bez zla a obracene,to je potreba prijmout,ale taky se s tim naucit zachazet,neni dobro jako dobro,stejne jako zlo jako zlo.To treba vi GP a zachazet s tim umi,pro sebe,ale proti nam,vzdycky to musi neco,nebo nekdo nejak odnyst,umeni je zaonacit to tak,aby zlo skodilo minimalne,a to jde,to mi ver.

    • jan nowak napsal:

     Ahoj Proude.. sem sse chtěl zeptat – jag dlouho budeš Mrože držet
     we swym kozim clíwku ??
     .. bo sem dáwal dobrý Odkazy ze ze swýho Archíwu starýho.. Mrože do pi~či !

     Vo-da sem tam ta-ky.. to jo ( ale je-nom Manga )

     ps : děkuju předem & pře-ju Mírowý nebe nad golowoj – bez Chemtrails..

 2. nisaS napsal:

  Diskuse, tlachání, se zmenšuje, kamsi ubývá, vypařují se potřeby silou vládců a obchodníky s názory a potřebami, které procházejí opět interupční komisí. Rodit můžete, jen se tomu nařídí odborná pomoc aby se na svět dostávalo jen plodné zrno a přitom drží hýždě sevřené jak dorážejí ze zadu a hekááj, áách, áááách. Pak z teho sepíšou domáčku, jak to bylo prorůstově důležité. Jak, že, a ták budují ten dobrej-správněj inteligentní svět. Gde já to slyšel. Muheeee. Že vydrží u své „práce“, páč gdyž si je něgdo kupuje, tak je to pré potřebná práca jako za klacka nevolníka. Že od doby, co ji v devatenáctém století přejmenovali pohrobci feudálů, že to jinudy pré k bláhobytu nevede. Zvláštní je, že na Slovači se toto pojmenování neujalo. Tam zůstávají u osvědčené ROBO-ty. Muheeeee. Ale furt to nikam nevede. po tisícách letech to furt vede jen k řezání nosů, uší, okrádání a vyhánění z vlastního. S těma zasrancama prostě nejde přirozeně žít. Jen se zase pomátly pojmy a dnes říkají tomu jinak. Ale nešlo to ani před tím, gdyž lidem řezali ty uši a nosy jen za to, že jim okrádaní na stojato nechtěli pod přesilou zlo činců dobrovolně odevzdávat ,s úsměvem a s mašličkou na balení, své podíly na půdě po předcích a podíly na společném rozpočtu. Šak celé generace na tom makaly. Ti kreténi ale řeknou, že to jako nigdo nigdy nic nedělal a že si jako o všechno zahrajeme bankocetlového betla, že gdo jako vyhraje, bere vše. Muheeeee. .Že po předcích nemáš nic. Fantastické. Že se to jako prodá a zase se to prodá a pak se to zase prodá nebo se to prodá znova. Tož gdo by vymyslel lepčí sterilizaci, že. Heh. To ale tady nemá smysl rozvíjet.

  Nebojte, nepude to ale nigdy ututlat. Už to zase končí. Už totiž všechno podstatné ukradli, nalhané je kolem až hamba.
  Dál už zůstávají jen šmejdské dluhy, astronomické,netušené, nezveřejňované. Jen kokoti se domnívají, že lze okrádání opravit, zušlechtit nebo ohnout aby si toho nigdy ti ubožáci nevšimli. Je to jejich světlo v tunelu. Nejde to, fákt. Voni mají ses větlem problémy, nejde to osvítit, páč zrovna kradou, a pak zase projede nějakej dělnicke vlak budovatelů a rozšmlcuje ty bloně na hadry. zase se to bude uklízet, tolik marného času apojede se znova. Všechno se jednou prozradí. A bude ještě dovyučtování. Halířové položky, takové ty nesmysly za desetinou čárkou. Nu což. A věřte tomu, že jediní bohové, keří to sváma mysleli tak nějak dobře jsou vaši rodiče. Bůh otec a bohyně matka. Bez jejich přičinění by se Sžádnej blboňskej moula nenarodil. Muheeeeeee

  • jan nowak napsal:

   Zdá SA Robo.. že co sem wčera Trefil gulometem nebyl Oud , ale
   .. Mrož Maroš – na procházce : (

   ps : měl mít košík , no ni.. ?

  • Eschatolog napsal:

   s tema zasrancema nejde prirozene zit :-) 6 slov stacilo napsat, a co dal ? lhat jako lex druid nize to nespasi

   • nisaS napsal:

    1) podíl na neprodejné půdě synům a dcerám od naší mámy
    2) podíl na rozpočtu podílníkům na půdě
    3) pozemková reforma
    4) Nepodmíněný rovný příjem z rozpočtu synům a dcerám od naší mámy
    5) písemné rozhodování pod obojím
    6) Všechno výpalné zakázat,
    7) léčení a uzdravování dekretem každému synovi a dcerce od naší mámy ( gdo nechodí dostane kytku)
    8) Dotažení industrie a zakopat ji do podzemí
    9) Obrana země s několika kyndˇžály v lejzrově modernizovaném pohraničí a magnetodynamickými děly.
    10) Národní vysílání v televizi a rádiu, školení o udržitelnosti soběstačnosti, kulturní očištění …100)

    Našinci mohou jednotlivé body přidávat a posouvat nahoru nebo dolu, dokud na Silvestra nebude známo jaké důležitosti si lidi přejí a to bude mezi člověky ústava. Ze všech míst gde je možné sázet sportku nebo platit inkaso vytvořit hlasovací místa s právem posouvat jednou týdně v žebříčku potřeb člověka. Vkládat nové potřeby na úřadech naprotivá podpisu a úřednímu potvrzení.Gdo není našinec získá status host nebo ekonomický turista….

    Společenská podpora třetího dítěte a bude nás do pár let klidně 15 milionů. No a gdyž zase né, dožijeme se akorát automatizované kapitalistické výroby nebo plných vlaků dělnické třídy dojíždějící k budovatelským ponkům, a člověk mezi těmi zisky chcípne orazítkovanej, očipovanej a plnej očkovacích vakcín na které bude mít novelizovanou exekuční vyhlášku s prodlouženou lhůtou. Na vánoce bude android Zemana přednášet otrokům nejlepší bon-moty o svobodě, demográcii gde si u u investerů můžou hledat „práci“. Muheeee

    P.S. Páč děti žijí na podíle rodičů, navrhovat plnění potřeb by měli mít nárok jejich rodiče. To se mě jeví jako přirozená zásada.

    • proud napsal:

     Proc ne hned 50 milionu,uz ted se tady jeden nehne :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • HVzV napsal:

     Velmi pokrokové body pana národniího filosofa jsou spěšně zabudovávány di NÁRODNIHO PROGRAMU§

     UVEDEME PRVNÍ PŘIKLADY

     Bod č.4 je identickýs bodem NP Nr.4.
     Bod č.9 se kryje s NP Nr.8 kde je jeho ještě účinnějši verse

     HODNĚ Z DALŠICH BODLŮ OBSAHUJE NP NR.1.atd VĚŘTE VOLOVÉ,že se vám nic nestane akorát votroci začnete trhat svoje okovy.

    • HVzV napsal:

     Když by někdo chtěl pochopit pana Národniho lidového filosofa Sasina musi přemýšlet a debatovat ve směru NAŠICH peněz a půdy!

     TADY HOLENKOVÉ JDE SILA,nebot naši zlodějští zástupci považuji PENÍZE určené na SOCIÁLNI STÁT ZA SVOJE a kradou je jak straky!

     Jakýsi agrárnik PRÝ řidi pod sebou diversanty,každý ví,že je ,možná pro své stáři nedovede uřidit nebot vidite,že jeho mínistr války mu před nosem podřizuje naše vojsko NĚMECKÝM DIVIZIM!

     Co tak uvažovat o znárodněni naši půdy?
     Vypadá to totiž,že za naše penize,kterým musime to vojsko udržovat,aby bojovalo prý za naši vlast kdesi u strejdy PUTINA PO KTERÉM MOŽNÁ CHCE I JEHO PŮDU mu snad má vybojovat pro něho našimi divizemi ,ještě vice půdy a je v jeho soukromých službách!

     Tady by se slušelo mu mu tu půdu fakt zkusit znárodnit ,nebot to smrdi nenažranosti,nebo je to jinak co myslite?

     • nisaS napsal:

      Jsou proti nám vynalézaví. Voni učej naše jinému myšlení. Nejlepším vtipem na léčení malého sebevědomí byly rady typu. “ Gdyž máš holou řiť, jdi do nejdražšího lokálu v „ovčíne“ Vem významě do ruky donesený jídelní lístek, projeď očima všechny řádky a zaměř svůj blboňský zrak na tu nejmenší, nejméně výživnou blbinu za co největší bankocetle a nech si to od vrchního přinést Hlavně dbej aby v tu dobu tam bylo co nejvíce šmejdů“ Gdyž to tak budeš dělat pravidelně, že zbohatne myšlením. Muheeeeeee

      P.S. Kua a tato mantra vydrží někomu aji déle než dvacet let. Muheeeee Takoví pak raděj chudákům, co si raději koupí kolo kabanosu, že jsou hloupí, proč si raději nekoupí kvalitní uherák, dvě kolečka. A že gdyž mají strach, že ten masoprůmysl už úplně zdegeneroval a přihazuje do kiláže i to, co by nesežrali krysy, že něgde to prodat musí, tak ti nejvíce radí, že si pré může blboň stěžovat u inspekce. Nebo že vůbec nemusí žrát, že dneska je to vlastně nejzdravější. A takových je plnej kapitánskej můstek Titaniku. Mheeeee . Jakmile viděj něco, do čeho by mohli v oceáně narazit, otočí kurz dycky na to, a plnou parou, páč jim taky radily, že gdyž nebude masa otroků v podpalubí dostatečně otloukána nárazy o trup, že by lidi byli málo škodní, že by z teho taky mohla vzniknout neolitická revoluce. Že by lidi začali vylézat jako krysy na palubu a uvědomili by si, že nežijí v ponorce.

 3. Ci cina napsal:

  nisaS bol by z teba dobry prezident SR. Napravil by si vela skody ktoru doteraz stihol urobit nas dobry anjel A.K.

  • .lak napsal:

   Su syn by počkal až spadnou jedlé gaštaněthi ale musel bi poříďyť armádu na ververky. :-D
   Ve všem tedy logicky bere systém dluhu zkrátka i s harpagonchadejci a za 1. má pravdu a za druhé hlídačů zlotřilých co koukají na pořádky u druhých je prý 85%. Takže legalizace demográcie nese dráby co by životní styl jatých na nezbedné lidské zdroje. https://www.youtube.com/watch?v=rzcdDyY3g-I

 4. Lex DRUID napsal:

  Autor jako zarytý antikomunista o „komunistické“ minulosti lže jak Havel, Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a Česká televize dohromady. Naopak se za 30 let prokázalo, že všechno co o imperialismu jako vrcholném vývojovém stadiu kapitalismu psal Marx, Lenin a další, byla pravda a to co nám o kapitalismu před 40 roky říkala naše „komunistická propaganda“ byla též pravda. Prakticky do puntíku. Za bezmála 30 let prokázáno, potvrzeno. Svět požíraný nenasytným obřezaným parazitem kapitálového imperialismu pod škraboškou „liberální demokracie“ a mimoděložního, zavádějícího pojmu „neomarxismus“, vyplivovaného a zároveň prosazovaného loutkami vlastníků kapitálu, faktických monoplů a impérií, je dnes ve větší prdeli, než za existence tzv. socialistického bloku a SSSR.
  Produktivita práce stoupla za posledních sto let o stovky, v jistých odvětvích i o tisíce procent. Díky tvrdé práci, vědě, vývoji, organizaci a novým technologiím a materiálům. Přesto většina pracujících žije (když má kde bydlet) z ruky do huby jako před sto lety a jako před dalšími sto lety, po nástupu průmyslové revoluce. Kde je vyprodukovaná nadhodnota?
  Žijeme v iluzi svobody, demokracie a bohatství, kterou nám přes LCD monitory a další elektronické pomůcky včetně internetu předkládají novodobí kouzelníci, manipulátoři a sluhové vládců systému, stejně jako kdysi kouzelníci klasičtí a manipulátoři strachu pomocí víry a náboženství. Ježíš natáhl masy na iluzionistické kousky a léčitelství, jeho následovníci už nesouhlasící a ty, kteří se odmítli podvolit upalovali a ničili křížovými výpravami. Mohamed jim rovnou nechal sekat hlavy. Pořád stejná iluze, teď jen místo Boha a víry je heslem svoboda a demokracie. Nám předkládaná iluze se od té minulé liší jen díky vývoji ovládání sociálních supersystémů, podepřeným vývojem a použitím moderních technologií.
  Dnes vás nemusí lámat v kole nebo upalovat. Stačí vám na půl roku zmrazit konta, zabránit vám v přístupu na „váš“ účet, kam vám chodí výplata, protože jinak ji nedostanete, nastane známý kolotoč, který většina postižených zvládnout prostě nemůže, protože to tak do systému naprogramovali a jste bezdomovec. Zabijete se sami. Již nepotřebují křížové války, stačí vypustit nějaký nový virus, ale může za to „globální oteplování“, nebo jen vypnout elektriku. Nebude internet, komunikace a nepoteče ani studená voda. Konec společnosti do 14 dnů.
  A ještě k další fikci, mlžení a matení dříve již vydefinovaných pojmů a souvislostí – tentokrát prý nějací neznámí globalisté za všechno prý mohou. Ale je to jen plánovité odvádění pozornosti od stále těch rodově samých talmudových obřezanců, kteří již dávno přejali kontrolu nad světem, přesně podle v jejich posvátném manuálu uvedeného „Nikoli vojenskou silou, ale ekonomickou mocí ovládnete svět.“

  • .lak napsal:

   Ale občas se třeba na hlasu ameriky i svobodné evropě se utrhli když třeba měli pořad o tom jak v průmyslových centrech neonových reklam, pozlátek zdánlivého blahobytu ba bují kriminalita bílých límečků, kriminalita, mafie, drogové kartely, zločinnost, sebevraždy a dluhové otroctví za hrob bezvýchodných otroků systému až mi to přišlo že se vsadili že prostě oslavu ocializmu tam narvou a nejednou. A ona tedy amerika si takzvaný komunismus vlasně jako republika v časech konjunktury petrodolaru budovala s dávkami kdy snad dodnes tam je 56% podporovaných republlikou a tedy demokracii jako zřízení nemají a neziskovky evropského formátu by se patrně přesunuly promptně do největší státní firmy, tedy vězeňství protože ty zákony tam prostě mají. Ale třeba to byla křížová modulace na zmatení a či záměrech na navedení na majdan refunge america. Tady taky lidé cinkali V 89. ve vidině blahobytu NSR ale nikdo jim nevysvětlil že tam zaměstnanci měli lepší socialismus prostřednictvím odborů než byl tady. :-D No ale zase se pokračuje v jednoduchých a snadných vysvětleních záměrů upírů kdy zavedení si kopou hroby a ještě radostně juchají.

  • Pavel Beníšek napsal:

   Lex Druid : velká 1.

   áááá

  • proud napsal:

   S drobmou upravou jsi to vystihl velmi dobre.Ta uprava je jen v tom,ze oni „obrezanci“,jsou taky jen otrokama……….

  • benmil napsal:

   Lex Druid

   Velmi dobré +++

   Až na to, že to nebyl Mohamed, kdo začal s uřezáváním hlav:
   http://www72.zippyshare.com/v/kP64yeLR/file.html

  • namjaf napsal:

   Lex DRUID – Moc hezky napsáno. Podepisuji.

  • HVzV napsal:

   VŠECHNO CO PÍŠETE DRUIDE JE PRAVDA,

   naši dělnici a rolnici to zestručnili v NP Nr.6.který zni.

   NE kapitalismu BEZ přivlastků,který vycházi z gangsterismu.

   Přivlekl ho totiž na hřbete pan president KLLAUS a naše blbá ynteligence se ho bála zeptat co to za přivlastky jsou a držela vylupováni Česko Rupska svoji štanglu!!!!
   Proto to dodnes NIKDO nevi ani pí Švihlíková prý docentka,která píše velmi tlusté knihy.
   Ptali jsme se vládnich odborniků,kteři radi stranám a vládě ,jestli ty knihy znaji.

   Odpověd byla velice svěži.Prý se dobrě hodi na podkládáni stolu na chajdě,kterému upadla noha!

   CO SI TO TEDY TA VLÁDA DOVOLUJE JE DRZOST, NENI TO PŘEDEM ZNÁMO A MUSIME TEDY TOHLE JAKO OVČANÉ VYROVNAT SVOU IDEOLOGIII ZN NP.

   • jan nowak napsal:

    HzDS.. nepič TO těma welkejma písmenama , bo dostaneš za-se ban !

    Michala

    • HVzV napsal:

     naše mlčici většina si přeje psát velká pismena

     ,nebot pak nerozezná co je důležite a co ne.no kdýž napiseme že np nr 6 nechce kapitalismus bez přivlastků nikdo nebude vědet vo co de.tak alespn vi,že chceme tu naši novou ideologii tzv n.p.,

     a představte si jak blbě to bude vypadat,.když požalujeme panu presidentovi,že nám občanům voličům chtěji ukrást cenzurovánim i velká písmena nebot jinak nám dodaji ban a hrozi se tu uškrtit pokrok terorem .
     no možná by bylo dobré se zeptat našeho členstva,zda půjdou do refernda a demonstrace solidarity za velká písmena nebo ne.
     kdo je proti velkým pismenům at to tady napiše a zdůvodni proč.
     vedeni se totiž usneslo klidně psát třeba jen malé písmena a pokaždé napsat,že se bojime té záminky,zrovna když tu máme ten

     národni program občanů voličů.

    • HVzV napsal:

     naše mlčici většina si přeje psát velká pismena

     ,nebot pak nerozezná co je důležite a co ne.no kdýž napiseme že np nr 6 nechce kapitalismus bez přivlastků nikdo nebude vědet vo co de.tak alespn vi,že chceme tu naši novou ideologii tzv n.p.,

     a představte si jak blbě to bude vypadat,.když požalujeme panu presidentovi,že nám občanům voličům chtěji ukrást cenzurovánim i velká písmena nebot jinak nám dodaji ban a hrozi se tu uškrtit pokrok terorem .
     no možná by bylo dobré se zeptat našeho členstva,zda půjdou do refernda a demonstrace solidarity za velká písmena nebo ne.
     kdo je proti velkým pismenům at to tady napiše a zdůvodni proč.
     vedeni se totiž usneslo klidně psát třeba jen malé písmena a pokaždé napsat,že se bojime té záminky,zrovna když tu máme ten

     národni program občanů voličů.

  • Voda napsal:

   Tohleto podepisuji, Lexi.

   A jeste nejakej tluchuba zacne rozhlasovat, ze se chysta finalni holokoust na ne. Velke kulove, jde o vydirani lidi citove. Oni nic, oni jsou jen chudinky pouzivane a ublizovane. Porad tataz komedie, ve ktere jsou zidi mistry sveta, to tedy ano. A jeste maji drzost rikat, jak za nas kopou, viz Prochazkova, Zeman a dalsi.

   A jini tluchubove se zase odvolavaji na svedomi, ktere nefunguje. A mistni „proud“ si mysli, ze lidi maji nejakou moc. Zadnou. Dnes uz zadnou sanci neco ovlivnit ( s vyjimkou nasili).

   Globaliste, tu pohadku o nich taky neberu.

   • proud napsal:

    Nemysli,on to vi!!!

   • proud napsal:

    Zato ty se mi zacinas jevit jako spravnej cechacek,to vsechno oni a vsichni jini,a my muzikanti,ublizeny,co za nic nemuzou……….presne jak ti siozidi.Veliky hovno,za vsechno muzeme,protoze to trpime a nic s tim nedelame!Smerujou si nas presne kam oni chtej a my jim to poslusne zereme a jen remcame,a nic vic.

    • proud napsal:

     Kdo je do pici vinnej tim ze se zabijes skokem z okna v patym patre,ten kdo ti rekne :Vlez do okna a vyskoc,nebo ty,ze ses debil a poslechls ho?????????????????????????????????????????????

 5. ekonom napsal:

  Ano klamalo sa ale nie tak ako teraz…..ukazoval sa nádherný kapitalizmus….ale dnes vieme že na úkor dlhov….oklamali nás….Elinor Ostromová americká vedkyna dostala Nobelovu cenu mieru za to že dokázala že spoločenské vlastníctvo može byť rovnako úspešné ako súkromné….aj iní…kto o tom vie????? Prečo sa to zamlčuje a trepú sa dookola primitívne klamstvá???? Aj hlupák si lahko dá odpoved….nemusí mať ani VŠ….za všetkým hladaj zlo….zlo je mamon,materia,konzum,peniaze…ich fetiš….a najmä primitívna túžba po moci….šťastný človek nemože byť,kto vyznáva tieto fetiše a moc…. obyčajné dieťa a jeho nevinné a krásne očká ,príroda ,ktorú nám dal Boh….neskutočná krása ktorú skrýva….ale najmä láska vo všetkých podobách a najmä láska k Bohu a človeku to je skutočné šťastie….opýtajte sa politikov a mocných čo preto robia….nič!!!!!!!!!Iba drístajú…..Sú podstata zla!!!!!Česť výnimkám….ale väčšinou aj tie vynimky nemožu nič urobiť lebo podporujú zlo svojou neznalosťou podstaty zla….

  • jelena napsal:

   toto odporne kapitalisticke klamstvo mi uz lezie hore usami. zacina mi to pripominat kultovy film matrix. len par jedincov dokazalo z matrixu precitnut. dobro je pre programatorov matrixu zlo a zlo neustale vsade ukazuju ako dobro. je to nepretrzite sustavne opakovanie zleho cez vsetky media a programovanie mozgov. spomente si na udalosti na slovensku po zabiti kuciaka a nepretrzite klamstva v mediach trvajuce do dnes.

 6. benmil napsal:

  Lhali komunisti, lhala i Svobodná Evropa. Lhalo se vždy a všude. Teď se lže přímo na úrovni. Lež se šíří rychlostí světla. Pravda vyděsí.

  • proud napsal:

   Spis bych to videl ze se lhavalo tak trochu s „gracii“,ted uz je to hluboko pod urovni,asi jako : vy prasata to stejne sezerete……….Je to jen muj dojem,ale ukazuje to jak hluboko uz jsme se dostali a ze je nejvyssi cas s tim neco udelat.Ale to je jen tak mimochodem,protoze o cem se tu bavime,stejne jako koho otravili,nebo kde se houpou nejaky transparenty je vsechno jen kopani do hoven a efekt je jen vic smradu a nic vic,zadny reseni ani nasledku,natoz pricin,takze o nicem! Spis bysme se meli bavit ne o tom co bylo,min o tom co je,ale nejvic o tom co chceme aby bylo,ale hlavne,jak toho dosahnout!

   • benmil napsal:

    Odkazuji na Wericha:
    Když nějaký král řekl o jiném králi, že je vůl, to trvlao roky, než se to ten dozvěděl. Dneska- tr-tr-tr-tr, a ten druhý král to ví dřív, než to ten první řekne.

    • .lak napsal:

     Dneska to ten druhý řekne i když první nebek. :-)

    • jan nowak napsal:

     To : El komandante Krte.. mumusíš bejt ww ňákym Gengu..
     .. bys rozuměl zdejší.mu sle.ngu .

     Korálky od Natál-ky & Korále od Natá-le he-he – Mrož už TO má za sebou
     .. ssewerní zemi před ssebou
     Je-ho PC zde ne-jede – je we Spamu – ne že ne !

     Tag buď Admine Šlechet-ný , ww wždyť z Uherska – je TO Host..

     ps : Marošowi chcíp-la Kráwa : ))

     2ps.. ne-smějte se mu ROBOTI , to-TO sse mo~že stát
     .. kak.až.dýmu.
     … Muheeee : p

     Michala

     • nula napsal:

      No, já viděl u toho článku od chartistky Procházkový jeho příspěvek, kde se pokusil upozornit na pár manipulací v něm, a pak tam najednou nebyl. Takže ho někdo smazal. A vzhledem k tomu, že Mrož, jak mu říkáš, teď nějak už nepíše, tak ho asi opravdu někdo i blokl. Dost divný. Asi ťal do živýho tím příspěvkem.

      • HVzV napsal:

       TAK PANE „O“ SE MUSI

       solidatritu propagovat,když se někdo z nás vlastenců dlouho neobjevi UPOZORNOVAT NA TO to je to pravé ořechové!
       Doufeme,že jen nemá pan MROŽ čas,přináši celou dobu dobré odkazy ze svého archivu….

      • proud napsal:

       Spis se nedivim,ze to tu lidi pomalu omrzi,krome drben,ty muzou drbat porad a vsude,kdyz nejsme schopny se domluvit na cinech,natoz o strategii a co vlastne vubec chceme,samo drbani je jen a pouze o hovne.Kolik let jsem tady? A jedinej naznak chtit se domluvit naznacil jen jeden vyderac,takovym zpusobem ale ne-e.

       • nula napsal:

        A zkusil jsi ty sám navrhnout nějaký řešení formou činů? A čeho vlastně chceš teda ty osobně dosáhnout?

        • proud napsal:

         Ver mi,ze tady uz hodnekrat!

        • proud napsal:

         Neptej se co ja,ptej se co ty a zacni,rad se pridam.

        • nula napsal:

         Aha, ok, takže žádný nemáš.

        • proud napsal:

         Mam,ale ty mas hovno.

        • jan nowak napsal:

         Howno.. če pi-če sss 2 ww !
         .. ww wysíč mi Bab-ku – Nulo & mam nawh , budme si ty.kat ; )

         ps : Mrože prej TO w wzrušu-je ~ a připomíná mu to Jarmulku..
         .. Srándujém : ))
         připomíná mi to Mrože..

         A proto : Zakupuj-te Dole U pokldny naše fungl Nowé leletenkýýý !!!

         .. bo hukážem www wám Co-že _ že Mrože
         Ale jenom wycpaný Ho , proto že mí Taky.Ty.kal akU ! ! !

         ps: proude pozdrawuj Haarpíka !

 7. HVzV napsal:

  Co být v gangu nebo slengu to je půl bidy,

  nejhorši je,že polovina mladých lidi hýři prý radosti o své budoucnosti,zatimco druhá polovina nemá na drogy penize.
  Kdybychom řekli,že budoucnost občanů,kteři si neosvojili doposud NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ tu vidime pochmurně,znělo by to pořád ještě optimisticky!

 8. HVzV napsal:

  DRAHÉ ČESKÉ TRUBKY A KEDLUBNY,

  politická třida Šmejdů vám nedává žádnou ideologiíi.

  Napodobme proto naše židovské spoluobčany,které sjednocuje velmi honba za penězi a to kontinuálně všechny na celém světě..
  Je jen jedna cesta milí gojimove a to následovat jen ty světlonoše,kteři vám ukazuji cestu jak se dostat na nesmirné KUPY peněz a což je sepisováno v naši nejnovějši ideologii shrnuté stručně a přesně srozumitelně V

  NÁRODNIM PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ!

  Ti kteři tomu nevěři umřou chudí a zapomenuti pod mosty a viadukty.
  Bůh s vámi ovčané .no ni?

  podepsán Combatante Krtecek w.r.

 9. jan nowak napsal:

  Kurwa , netykej mi Nulo.. nepásli sme spolu owce : //

 10. jan nowak napsal:

  Psal mi Mirek.. Duš.. Chlíbek.. Mroži – nepotřebuješ-li do TV spacák ?

  ps : a Haarpíka ??

 11. jan nowak napsal:

  ROBOTI.. nějag mi po-ránu ne-ni dobře & bolí mě Šiška ..
  .. já dnes do lesa nepo-jedu , já do lesa ne-pudu.
  Won by na mě Hájnej při-šel , won by mi ww wzal Sekoru : (

  ps : puste Bratry domů !!

 12. benmil napsal:

  Svoboda vyjadřování: I Mexičani to už pochopili. A co my?

  http://www95.zippyshare.com/v/tFkq8xnL/file.html

 13. jan nowak napsal:

  Práwě sem sse wrátil z Hradu.. kokoti
  .. ale žádná Demonštra-ce ne-byla & před Gymplem mi jed.na studentka řika-la – čárka ,
  Že prej ať si ten transparent za-se sroluju , že prej jí maminka řika-la
  a že prej zz cizíma chlopama ne-má ni-kam chodit či-čo ?
  .. a že má beztag krá-my , čily nic nebubude : (

  Boga jego Mária..

 14. JK napsal:

  Autora čeká ještě dlouhá cesta, než se prohrabe k pravdě, jestli vůbec někdy. Už proto, že si pod vlivem antikomunismu pravdu úspěšně sám před sebou zakrývá kulisami lží. Pravdu, která je už dávno prokázaná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!