Alláhovo kukaččí vejce

am-800x445Německo dobrovolně přistoupilo k demografické sebevraždě svého vlastního národa, když do své země přizvalo islám, který v překladu z arabštiny znamená „podrobení“. Ti, kdo skutečně chápou podstatu islámu, se oprávněně ptají: Proč? Je třeba si položit otázku, co může vést německou kancléřku, přezdívanou muslimy mamá Merkel, respektive nikým nevolené potentáty z EU k tomu, že se rozhodli Evropu zaplavit nepřátelskou muslimskou ideologií, která jasně říká: Vše se musí podrobit Alláhovi.

Západ se staví k muslimům stejně jako ke všem ostatním věřícím, tedy s notnou dávkou tolerance, kterou má převážně zakotvenou ve svých společenských a zákonných pravidlech. Základní kameny křesťanství jsou u západních civilizací přirozenou sounáležitostí zakotveny v mravních principech. Tento postoj, bez reálného kritického pohledu na hrozby a nebezpečí, které náruč otevřená k Alláhově učení do našeho domova přináší, se následně stane pomyslným kukaččím vejcem, ze kterého se vylíhne to, co Evropany z jejich vlastního hnízda posléze vytlačí.

Islám učí, že Korán je naprosto bezchybné neomylné Boží slovo a ten, kdo ho nepřijme a nepodřídí se mu, musí být zabit. A tak se také od nepaměti děje.

Korán ve svém historickém obsahu uvádí spoustu nesmyslů, například to, že Mojžíšově sestře Marii se narodil Kristus. Že Mojžíš žil o 1500 let dříve, to zřejmě vševědoucímu Mohamedovi uteklo.

Muslimové ospravedlňují svůj postoj likvidaci křesťanů tím, že podle Koránu to jsou modloslužebníci a jako modloslužebníci musí být vyhubeni. Podle Koránu se křesťané klaní trojici: Bůh Otec, Ježíš a Marie. Boha Otce a jeho „proroka“ Ježíše – to je pro ně ještě přijatelné, ale Marie už ne, to už je v jejich očích modloslužba. Když jim řeknete, že to je jinak, že křesťané uctívají Boha Otce, Ježíše a Ducha svatého, v tu ránu urážíte Korán, protože Korán je neomylný.

Výsledek je ten, že správný muslim má právo popravit každého křesťana, protože uráží Korán svojí modloslužbou. A ateisté? To jsou v očích muslimů nevěřící psi, a tudíž nemají právo na život. V lepším případě se mohou stát jejich otroky a otrokyněmi.

 

Korán určuje právní nároky věřících, obsažené v právu Šaría.

V právu Šaría jsou popsány všechny aspekty života, včetně toho, jak se chovat k nevěřícím a jak ovládnout (dobýt a podmanit) si celý svět. Muslim je povinen se právem Šaría bezezbytku řídit. Takže pokud někdo tvrdí, že většina muslimů je mírumilovná, je to jen tím, že je imámové ještě nezasvětili do pravé podstaty zákeřné ideologie, která nezná slitování ani se svým nejlepším přítelem. Pokud se této nelítostné ideologii ti mírumilovní muslimové nepodvolí, propadají sami smrti.

Šaría ve své podstatě rozděluje svět na dvě oblasti. Jsou to Dár al-islam a Dar al-harb.

První část světa- „dům islámu“- je tou částí světa, kterou už muslimové obývají a bezezbytku jim už patří. Druhý název označuje „dům boje“- to jsou ta území, ve kterých se ještě islám nestal majoritním. Zde Šaría přikazuje bojem nastolit islám. Toto je oficiální interpretace cíle ideologie islámu. A tuto nebezpečnou a nenávistnou ideologii, která je v totálním rozporu s každým demokratickým právním systémem v nemuslimských zemích, se učí ve všech muslimských školách v Evropě. A já se ptám. Jsou všichni politici tak hloupí, nebo se stáváme obětí proradných a zkorumpovaných spiklenců? Ten, kdo rozděluje muslimy na radikální a umírněné, buď nemá o tomto náboženství dostatek informací a znalostí nebo vědomě lže.

 

Nevolená Evropská komise si dovoluje mentorovat Českou republiku a vyhrožovat jí sankcemi, protože odmítáme islámské migranty.

Lidé by si měli uvědomit, že celá Evropa se dostala do obrovského ohrožení, jakému nečelila od dob tureckých nájezdů. Obrovská, negramotná a nelítostná migrační masa zaplavuje evropská města a politici je vítají s otevřenou náručí. Média a politici zatajují skutečný stav jejich kriminality a bagatelizují vzrůstající odpor společnosti postižené a ohrožené terorizmem. V Paříži proběhne milionová protestní demonstrace nespokojených lidí a média o tom mlčí. A aby toho nebylo málo, Evropská komise politickým rozhodnutím nařídí odzbrojit obyvatelstvo, aby se nemohlo nezvaným islámským hordám bránit. A přitom do některých městských lokalit, například v Německu a Francii, které jsou již plně pod kontrolou muslimských klanů, si německá a francouzská policie už ani netroufne. To přece nedává žádnou logiku…?

 

Evropané jsou v bezprostředním ohrožení

Ohrožena je demokracie národní identity suverénních států, které se nechaly vtáhnout hloupými nebo proradnými politiky do náručí těch, kteří mají v plánu v budoucnu převzít nad Evropou absolutní muslimskou moc. Tvrdé jádro eurozóny se nás už neptá, co bychom si přáli, ale rovnou nám nařizují jako malým dětem, jak se máme chovat. Kvóty na přerozdělování nelegálních migrantů, kteří do Evropy vtrhli jak kobylky, jsou příkladem iracionálního chování „o nás bez nás“. Dalším krokem Evropské komise, kterým chtějí posílit svoji moc, je již zmiňované odzbrojení nespokojeného a vzpurného obyvatelstva. Následuje ochromení obranyschopnosti národa, zacílené na novináře a sdělovací prostředky, kterým je pod lstivým názvem Ochrana osobních údajů (GDRP) odebrána možnost označit pachatele jakékoli trestné činnosti. Tímto nařízením bude veškeré zpravodajství obráno o fakta, která by směřovala k identifikaci kohokoli. Vnější hranice EU je stále nechávána propustnou, a to i přes skutečnost, že již byla spáchána celá řada brutálních teroristických útoků na civilistech, popravy novinářů, znásilňování a vraždění nic netušících občanů nožem, střelnou zbraní, dopravním prostředkem nebo trhavinou. Vracení neúspěšných žadatelů o azyl se vleče roky a není zájem o razantní, ale hlavně rychlá, účinná řešení, která by nelegální migraci zarazila. Racionalita demokracie a pud přirozené národní sebezáchovy jsou politiky za pomoci zkorumpovaných médií zašlapávány na samé dno lidské bezmocnosti.

 

Pokusy o sjednocení sociálních dávek pro celé EU

Nájezd muslimů převážně na nejbohatší státy EU s vysokými sociálními dávkami se eurošmejdi pokouší rozprostřít do ostatních států tím, že navrhují rovnost sociálních dávek migrantů po celé EU. Bohu dík, zatím bez úspěchu. Celý tento veskrze proradný plán směřuje k postupnému ohýbání a potlačování demokracie do té míry, aby ji v poslední fázi zcela ochromili. Je to rafinovaný plán, který v budoucnu připraví půdu pro obsazení míst v obecních zastupitelstvech. Následovat budou posty starostů, následně založení vlastních politických stran muslimy, čehož jsme svědky v Německu i v Anglii již nyní. Pak prosadí své poslance v Parlamentu a jednoho dne přemění vaši zemi na svůj vysněný kalifát.

 

Současnost

V ČR žije mnohonásobně víc muslimů, než uvádí oficiální statistiky. Při posledním sčítání lidu z roku 2011 se k islámu přihlásily tři tisíce lidí. Sociologové ve svých průzkumech však uvádí, že dnes jich zde může být až 22 tisíc. Politici nás ubezpečují, že se nic neděje, ale současně pod tíhou teroristických hrozeb, které vidíme v zahraničí, už máme na náměstích betonové zátarasy, vánoční stromy se rozsvěcují bez stanovení pevného termínu oproti tradičním zvyklostem a například vynucená modernizace spojená s možnou teroristickou hrozbou systému fyzické ochrany jaderné elektrárny v Dukovanech, nás přijde na miliardu. Na náměstích se potkáváme stále častěji s po zuby ozbrojenou policí, která nás má chránit před případným terorizmem při příležitosti oslavy tradičních křesťanských svátků. To podstatné je, že doteď jsme žádnou ochranu nepotřebovali. Francie po teroristických atentátech dokonce vyhlásila výjimečný stav jako ve válečné zóně, trvající celé dva roky. Islám sebou do Evropy přináší teror a kriminalitu, a s tím spojené obrovské náklady na bezpečnostní aparát. Ale občané stále slyší z médií, že se nic závažného neděje. Že se jedná jen o ojedinělé selhání zradikalizovaných jednotlivců. To je ale nehorázná lež. Samotná podstata Alláhova učení je radikální, nekompromisní a zcela neslučitelná s naším životním stylem a zákony.

 

Domorodci zvedají kotvy

Můj zákazník, národností Slovák, dlouhá léta žijící v Rakousku, prodává svůj dům ve Vídni a stěhuje se s celou rodinou do Prahy. Na mou otázku, proč tomu tak je, říká: „Bojíme se o naše dcery. Po setmění už Vídeň není bezpečná. Tady prostě už žít nechceme.“ Podobně tomu je i v Německu. Mladí lidé odchází za prací i za studiem do Česka, odkud se (dle jejich slov) již nehodlají vrátit. A to je první známka selhávajícího státního systému, který již není schopen zabezpečit prostou bezpečnost vlastnímu obyvatelstvu. Původní obyvatelstvo začíná rezignovat a radši se odstěhuje. Jejich místa následně zaplní svojí vysokou porodností islamisté a další generace již bez problému změní svou novou dobytou zem k obrazu svému. V loňském roce překročilo ilegálně hranice Evropské unie 205 tisíc lidí, uvedla Evropská komise. Máme jich tu už milióny. Jejich rozmnožovací schopnosti jsou čtyřikrát rychlejší, než Evropanů. 10% porodů lze v Evropě přičíst přistěhovalcům. U Arabů žijících v Bruselu to je již 50%. Drtivá převaha mladých mužů, kteří se hrnou do Evropy, je sama o sobě předzvěstí budoucího nárůstu nestability a agresivního násilí vůči nemuslimské zemi. Je velmi pravděpodobné, že Češi, Slováci, Maďaři a Poláci, tedy země, které se plíživé muslimské okupaci brání, budou donuceny zase stavět zdi z ostnatých drátů po vzoru Maďarů a budovat opevněné bunkry proti svým, tentokrát ne nacistickým, ale islámským, rozpínavým sousedům. Až se to stane, bude východ bohužel donucen se vrátit k vojenské branné povinnosti, která po vzoru Izraele bude platit i pro ženy po dobu tří let. Češi se opět začnou, tak jak před druhou světovou válkou, vyzbrojovat a připravovat na vpád agresorů. Se vší pravděpodobností se NATO pod tíhou islámského vlivu rozpadne a celý tehdejší východní Varšavský pakt se pod hrozbou islámské vojenské invaze rád vrátí k jeho znovuobnovení a bude vděčný Rusku, že je vezme pod svá ochranná křídla. Vše se to může odehrát během 50 let. Až se to stane, pravděpodobně bude na spadnutí třetí světová válka, která bude pro Evropu zřejmě tou poslední.

 

V Evropě žilo vloni necelých 26 milionů muslimů, což představovalo zhruba 5 % evropské populace. Za 33 let jich ale může být výrazně více. Vědci z Pewova výzkumného centra nastínili několik scénářů, jak se bude dál evropská populace vyvíjet. V závislosti na migraci může být v roce 2050 v Evropě až 75 milionů muslimů.

GALERIE: Odhad vývoje muslimské populace v Evropě

Islám nelze integrovat do evropských tradic

Toto tvrdí celá řada odborníků na historii a Korán. Nevzdělaní a nekompetentní papaláši v EU nechápou, že čelíme masivní, pro naši kulturu nepřátelské, islámské invazi. Oni postrádají schopnost pochopit budoucí realitu politických, ekonomických a etických mechanizmů, do kterých se řítíme. Hloupost a naivita Bruselu spočívá v tvrzení, že lze mírovou cestou (multikulturalizmem) integrovat muslimskou komunitu do té naší, evropské. To je nesmyslná katastrofální iluze, která povede k čím dál častějším krvavým konfliktům. V Koránu zcela chybí zákaz násilí a pojem nenásilí v muslimské doktríně i praxi chybí úplně.

V Bosně muslimové vedli krutou a krvavou válku proti pravoslavným Srbům a bezohledné násilí páchali i na katolických Chorvatech. V Kosovu se albánští muslimové velmi neochotně podrobují srbské nadvládě a drží si vlastní ilegální vládu, která může velmi pravděpodobně způsobit další ozbrojený konflikt.

Třicetiletá přítomnost islámu v západní Evropě teprve dnes odhaluje svoji pravou tvář. Islámští teroristé jsou schopni se odpálit ve jménu Alláha. Jak chce s tímto Evropa bojovat? Jediná obrana před tímto druhem fanatizmu je vystoupení z EU a do naší země islám za žádnou cenu nepustit.

 

Islám je zcela neslučitelný s neislámskými systémy

Toto prohlásil předák bosenské muslimské strany (SDA) Izetbegovič ve své knize Islámská deklarace. Dále říká, že mezi islámským náboženstvím a neislámskými společenskými a politickými institucemi nemůže nikdy nastat smír ani jakékoli společné soužití. A že islám musí převzít moc a vytvořit islámský stát, který změní systém vzdělávání, převezme média, v čele stane nezpochybnitelná islámská intelektuální autorita. Je třeba si připomenout, kde všude se z těchto uvedených důvodů rozhořely války muslimů proti nemuslimům za podpory Saudské Arábie, Iránu, Pákistánu, Turecka a Libye. Bylo to v Palestině, Libanonu, Bosně, Čečensku, Zakavkazsku, Tádžikistánu, Kašmíru, Afghanistánu, v Súdánu a na Filipínách.

 

Jakoukoli integraci Korán zakazuje

Multikulturalizmus, kterým se ohání převážně levicově orientovaný občan sdružující se (mimo jiné) pod hlavičkou neziskových organizací, netuší nic o tom, co islám pod Alláhovým učením vlastně znamená. Od roku 630 nenajdete v historických dokumentech jediný příklad, že by se muslimové integrovali do nemuslimské společnosti. Naše demokratická suverenita lidu je neslučitelná s nekompromisním suverénním učením Alláha.

Ve Francii a Anglii je třetí generace islamistů podstatně radikálnější, než původní přistěhovalci, a to jen proto, že jejich počty rychle rostou. Za padesát let v těchto zemích zřejmě bude původní obyvatelstvo islámem zcela pohlceno. Jsme svědky začínajícího „poislámštění Evropy“. Přitom ostatní nemuslimské národy žijící v naší zemi zapadly do naší společnosti zcela přirozeně i se svými zvyky a tradicemi. Ukrajinci, Rusové, Vietnamci, Číňané a mnoho dalších, ale nikdy ne muslimové. Oni nesmí z podstaty Alláhova učení akceptovat naše zákony a lidskou přirozenou suverenitu. Alláh jim to Koránem striktně zakazuje.

 

Nutná ochrana evropských hodnot.

Je třeba striktně vůči muslimům uplatňovat respektování našich zákonů. Trestat bigamii (mnohoženství) vystěhováním. Bez víza, platných dokumentů s jasnou identitou nelze vpustit žádného imigranta. Muslimovi nelze udělit volební právo z důvodu podstaty nerespektování našeho právního řádu, který je v přímém rozporu s jeho vírou. Sociální dávky nesmí být vypláceny automaticky. To je totiž ten hlavní důvod, proč se migranti do Evropy hrnou. Kdyby nebylo této stupidity, která je vůči domorodému obyvatelstvu neospravedlnitelná, nikdo by je sem nedostal.

 

Rozhodnutím Evropského soudního dvora se možná blýská na lepší časy

Evropsky soudní dvůr:

Na humanitární vízum neexistuje žádny nárok

Portál Novinky zveřejnil rozhodnutí Evropského soudního dvora, na základě kterého není možné žádat o vízum z humanitárních důvodů a odvolávat se na mezinárodní, anebo evropská práva. Jedinou možností je udělit vízum na základě vnitrostátního práva. Členské státy nejsou povinné přijmout každého, kdo žije v zoufalé situaci.

Nedělejme si ale velké iluze. Hlavní viník toho, že do Evropy vtrhlo jeden a půl miliónu migrantů, Angela Merkelová, se stala opět německou kancléřkou. A z jejího posledního vystoupení vyplynulo, že rozhodnutí otevřít migrantům dveře dokořán bylo správné. A opět se opírá o humanitární důvody a přehlíží zákony země a nerespektuje suverenitu svých, ale ani evropských hranic.

Je třeba mít stále na paměti, že ilegální překročení hranic je trestný čin a to, co zažívá Evropa, je nájezd islámských hord, které zde nemají co pohledávat.

Zdroj: https://havlicekpetr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=657002
48 Komentářů k Alláhovo kukaččí vejce

  • napětí napsal:

   hele pindo.laku, zbytečně sem cpeš linky, o těch dávno víme, mnohem důležitější je sdělení, že „v tu ránu urážíte Korán, protože Korán je neomylný“. Jednoznačně je Bible nechytrá, když sama taktéž o sebe nesdělila, že je neomylná. Křesťané by byli pak asi silnější.

 1. Vlado48 napsal:

  Stasi Erika nemá žádné potomky tak po ní potopa, frantík Makarón taktéž pokud to jeho babči nevadí.

 2. geronimoh napsal:

  To je zas blábol. Křesťanství bylo v Evropě zavedeno násilím, a je to stejné náboženství, jak Islám a Judaismus, tedy Abrahámovské.
  Že žil Mojžíš o 1500 let dřív jak Ježíš ? No a co to, že stovky a tisíce let před Ježíšem žilo asi 20 mesiášů, kteří se narodili 25.12., byli božími syny, konali zázraky, byli ukřižováni a po 3 dnech vstali z mrtvých a vystoupili na nebe ? Namátkou Hor, Mithra, Krišna, Prometheus, Baal, Zarathustra ……

 3. geronimoh napsal:

  Ještě by mně zajímalo, co jsou to ty Evropské hodnoty ? Kde kdo se tím ohání, aniž by to vysvětlil ….

  No a že Merkelová je hlavní viník migrace ? To jako vážně ? Ona ji naplánovala, organizuje, ovládá NATO, aby nezasahovalo a ovládá EU, aby podporovala migraci ?

  To těžko, spíš je to jen americká, nebo globalistická figurka, která migranty zve do Německa.
  Kontrolní otázka : zvolili si ji Němci znovu, nebo byly volby zfalšované ?

  • .lak napsal:

   To je něco asi podobného jako věřili mňoukalovi utahování opasků na blahobyt. A věrní to před 2. lety dotáhli do rozvojové země za mrzké mzdy a nějak zase teď v dubnu bude zase sešup v klasifikaci po 3. dekádách budování oligarchátu. Protože nějak po roce 1918 tedy před více než sto lety kapitalismus skončil ale to nebránilo ve školách učit bludy. A lidé v 89. cinkali za blahobyt západního německa ale nikdo jim nevysvětlil že pracující tam měli lepší socialismus díky odborům než byl tady. A světe div se zvolili si oligarchu atd. více odkaz:
   https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Filip-KSCM-Zijeme-jeste-v-pravnim-state-Obcane-bojte-se-531005

   No teď to na SV, eš, 6. 4. 2018 20:39:19
   to Kapal říká. Žadatele o azyl ještě v procesu vydají do ameriky a porušili úmluvu základní listiny lidských práv. Kde jsou Havlovi pravdoláskaři. Nikulin bude patrně použit na impíčment na sesazení Trumpa a instalaci Clintonky kliky masakru válečných jestřábů kteří se likvidací ruska a evropy netají a tu logiku tleskající sněmovny klice nepřátel amerického prezidenta pochopí snad klaun v cirkusu.. No a Trump to hlavaté rozhodnutí může pochopit jako kimovu koreu a asi tu po daru bot čínskému prezidentovi zde na návštěvě který znamená už sem víc nechoď a vem si je do hrobu asi zdejší vjedci chtějí pěstovat kilometrové hřiby už od dvou velmocí. A i švejk by patrně nevěděl že existuje kocourkov a neměl na to kvalifikaci. :-)

   • napětí napsal:

    nezaškodilo by ti gramatiky, pindo.laku, jakže tos myslel?

    • .lak napsal:

     Už si druhý po přestávkovým, kde vy se rojíte i vy kujóni. :-)
     .lak napsal:
     4.4.2018 (17.04)
     Dost se natrápíš než je tě strčí do muzea kuriozit protože evidentně ti nedali dobré řadiče a směrovače na rozlišovací schopnosti emile, pardon robote. Trávu nehulím ale potkat tě tak si zapálím abys nebyl škodný, zcela a výhradně samaritánsky. :-D

  • Paw napsal:

   EU demokraticka vlada /a vlady ostatni podruzne/ se daji definovat dnes jako:
   Vlada demokraticke vetsiny Lidskych Prav na kterou docasne dohlizi totalitni jedinci s hlavni povinnosti o vsechno blaho afroarabu a teroristu a DOCASNE.
   Situace je podobna jako kdyz domorody nacelnik pozval hosty na veceri. Nastala, pred veceri mensi pauza s napetim Kdo bude ta vecere.
   Mnozi dnes jiz to vedi /ze se zaezitost opakuje/a nebo aspon predpovidaji….
   Okolo 1.5 miliardy afroarabu miri a musi prijit do EU a potm o mensinach nebude zadna rec…/Navic i Cina a Indie maji zajem o ulevu stamilionu nezadoucich /invalidu, starych, nemocnych , krimnalnich zivlu a pod./.
   Lidska prava a Volny trh maji hdne spolecneho. Jde o prosazeni zajmu pro afroarabskych elit vsude na svete.
   Napriklad : Obcan dostane osilku s informaci ze cena vody stoupne ze 100 kcs na 10 tisic. Jde na urad zadat o vysvetleni a jak to ma zaplatit. Voda je samozrejme pdminkou zivota na zemi. Urednik ukaze nekam z okna a rekne.To neni nase vec. To je vlada Volneho marketu a my s tim nemame vubec nic spolecneho ,
   ten diktuje i nam…

   • Paw napsal:

    Podobna stuaci jako kdyz cirkev vedla loupezive , fanaticke valky a vrazdeni inkvizice a zdpovednost za to vse /ukazalo se k nebi, /mohl vsemohouci, vseveduci Buh. My nic…Akorat nejak crkev strasne zbohatla. Ale koho chcete obvinit z toho ? Vule Bozi je zakon !!
    1.5 milonu afroarabu musi do EU Urgentne jak diktuji lidska Prava , protoze treba v Nigerii,nebo v Egypte, v Lybii , nemaji doma televizi, mob. telefon a auto. Take nemaji potrebne lekarske setreni a penize potrebne k tomu vsemu..
    A to je povinnost Lidskych Prav /jako volneho trhu pro korporace/ jim to vse zajistit..
    Nezajima kdo to zaplati a kde se a hlavne komu se to cmajzne a utrhne od ust ! A kdo zustane bez prace, bez televizoru/zadne nestesti v tomhe pripade , naopak/,bez auta, bez lekarskeho osetreni a bez domova…

    • Paw napsal:

     A tak vlady a urady reknou my nic, to je povinnost Lidskych Prav. Ale ukradnou vam vse na ostrahu hranic, na bezpeci a poradek pro VAAAS a vasi rodiny a deti,na armadu proti Rusku, na stedre odmeny pro vlady a byrokracii a zotroci vas docasne, nez se vyresi co s vami../ty Ldsky prava to vlastne provedou/.
     Stuace je velmi podobna te , kdyz CSR vlada dostavala prikazy a ultimata/8 bodu schvalenych vladou CSR napr./ od sudetskych germanu a ti od Hitlera z Berlina. Asi 2.5 mlionu vladlo cele vlade CSR , pod dohledem /na nas/ Francie a Britannie /s odstranenim SSSR od cele zalezitosti, ktere nas dle smlouvy melo a dokonce chtelo branit !! Oh, takova nepripustnost !!!
     Tedy Appeasement to v zadnym pripade nebyl!!! To se jen tak jmenuje ,aby se zabranilo potrestani zlocincu , kteri spolupracovali uzce s Hitlerem na vyvolani dalsi svetove valky !!!

     • Paw napsal:

      Tak na zabezpeceni vseho napr. se ustavilo nove MIn. Zahranici EU v cele s baronkou Ashton,ktera nemohla nic delat /nemuzeme ani rict , pracovat/, bez najmuti celkem 8 tisic novych uredniku do ministerstva…..

      Tedy pozdeji to vse bude zase jenom histrie Appeasementu ,nevinna zalezitost , tedy ze akteri meli velmi dobrou vuli a obrovskou snahu /jako dnes merkele-mengele a spol./ ale ze se nejak,
      MALA CHYBICKA VLOUDILA a nevyslo to jako s tim appeasementem pro nacisty.. 70 milinu mrtvych a zncena Evropa jako nasledek a vysledek…
      Ale Sudetsky Germani dostali KONECNE sva Lidska Prava, na ktere meli plny narok /ale 10 milionu cechu cekalo pouze ztroceni a masakry v Lidicich napr./ bestialne vrazdit v zajmu nacistu vsude v Evrope..
      Takze opakovani dejin neni ani nebude ocitam v tomhle pripade zadna Marxova rasisticka legracka nebo komedie …. At se nic z toho nevylpni, ale je treba i neco udelat…

     • napětí napsal:

      Klidně jsi mohl říct česky překlad – uchlácholit – chlácholit – uklidnit.
      Ja bych přidal – ukecat

   • napětí napsal:

    Tos trefil Pawe hřebík po hlavičce, s tím, že „kdyz domorody nacelnik pozval hosty na veceri. Nastala pred veceri mensi pauza, s napetim, kdo bude ta vecere?“ Jsme to my – Slované.

 4. nisaS napsal:

  Tož pome to probrat…https://www.tartaria.sk/hladanie/vyslo-inde/filmy/466-gottsalk
  Gotšalk se pomátl a vykopal svoji rodinu a vzal si za řenu dánku z plemene nemésis. Četlo se tady mnohokrát jak se vymejšlí na tartárii a tak mě napadlo, pome si to vymyslet po svém. Kašleme na německé předsudky a vynálezy nosatých dejepravců a hoďme do placu kus svého sebevědomí. No

  Mě teda, nadhazuju, jóó.., napadlo, že polabští slované ani neexistovali. Proč si to myslím, nadhodím takto. Gdyž nemesis potřebovali obhájit jakési splynutí, zmizení území, uvědomili si, že nebylo možné jen tak slovany nahnat do chlívků. Museli ještě dřív než vytasili hon na áryje, vytvořit představu, že jako dobili území vlastní pílí za účelem vypaření obyvatel na docela velkém území, keré zasahovalo do podbřišku rozdrobeným už tehdá nemesisní tudom három zaprodaných kniazství, keré se formovalo v zastoupení kupčíků křesťanského nanebevbraní aby aby podpořili indojevropskou poudačku o tažení indů do everopy, kvůlivá zasídlení bažinatého a pralesního území. Že asi měli málo místa, páč i dějepravci tvrdili, že lidu obecného žilo v těch dobách na pár set milionů po celé zeměguli. A to už tehdá počítali harpagondechajci na windousech algorithmy jak jim to bude sypat až všechny blboně doblbnou na kvadrát. Jenže gdyž tedy polabští Slované zmizeli, kam se teda poděli se oficiálně neříká nic, prostě po vypaření se tam nakvartírovali nemesis dotažení tajně se slonovou kostí obchodní trasou až do Berlína. , gde se všichni ujednotili, že začnou blábolit německys opačným slovosledem aby se odlišili aji od indů. To si může každej ověřit na mapách harpagondechajů, keří uměli kreslit mapy eště dříve, neý vznikl knihtisk. Muheeeeee

 5. Paw napsal:

  A tak vysledky toho vseho , jsou ze si na aferu Skripal zasedli ,cely rozpaleny , aby zase levne zase mohli dokazovat jak jsou diplomovane nadinteligentni…
  Volici zvolte s do vlady prasata , jsou mirumlovna a prijdou levne…
  Kdo chce byt stastny a zit v miru, voli prasata..

  • napětí napsal:

   Skutečne si myslíš, Pawe, že to my jsme si je zvolili? Ja si myslím že ne! Zvolila si je volební komise za posledním PC. Podle výšky platby na účet.Hádej kdo je platitel?

   • Paw napsal:

    Jsem si vedom , ze se muze objevit se zvolenim prasatek POSVATNY VEPRIN c. 2.!!!
    Ale riziku se nikdo dnes nevyhne…Postaci nejak neseznamovat cikorky s prasatky…

 6. Branislav napsal:

  Ale stále sme sa nedozvedeli, prečo a kým je cielená islamizácia Európy realizovaná. Určite to nie je politika „baby Merkel“ či Nemecka. Je nepochybné, že Merkelová je iba vykonávateľkou. No stále nie je jasné pozadie. Samozrejme verzií som čítal viacero, no stále to ostalo v rovine dohadov či konšpirácie.

 7. novapalo napsal:

  Informácie o islame a Koráne sú dobre zosumarizované a je to všetko pravda. Tiež som si dal tú prácu a prečítal som si Korán už asi pred 5 rokmi …. Ale vývody budúcnosti sú omyl. Súčasné pozývanie islamu do Európy je výsledok 2 síl. Jedna sila chce Európu zničiť a druhá ju chce naopak zachrániť. Obidvaja pozývajú islam do EU, ale za absolútne rozdielnych motiváciách. Tí, ktorí chcú Európu zachrániť hrajú vabang a dúfajú, že ak sa maximálne urýchli islamizácia EU, tak to zdvihne odpor aj priemerných ľudí, ktorí tu žijú, a ktorí bežne ničomu nerozumejú. Až keď začnú islamisti vraždiť ľudí v ich okolí, tak až potom títo priemerní sú schopní sa spamätať. Myslím si, že EU sa rozpadne preto, aby sa potom znova vytvorila, ale na úplne iných princípoch. Nie na princípoch západu, ale princípoch východu – teda Ruska. Čítajte knihy P.P. Kysuckého.

  • proud napsal:

   Myslis spatne…….i s curakem kysuckym.

  • GNUT napsal:

   Ľudia nereagujú na od r.2015 prebiehajúcu TICHÚ VOJNU, postupné obsadzovanie Európy moslimami bez boja. Namiesto obrany hraníc únie ich tu všetci politici vítajú s otvoreným náručím. Všetky vlády EU migrantom štedro nadeľujú pomoc, komplet starostlivosť, prístrešie, obživu, bohaté dávky /po novom už to bude 800 eur/mesiac/. Milióny eur už poslal Fico v 8/2017 do Líbie na integráciu migrantov a bude im tam prispievať ďalej a viac. Naopak na svojom vlastnom národe ŠETRÍ a vykonáva genocídu:/ŽOBRÁCKE platy, dôchodky, soc.dávky, NEFUNKČNÉ zdravotníctvo, školstvo, SÚDY./ Ak ešte u nás v SR niečo funguje tak je to strašne PREDRAŽENÉ! Kedy konečne sa ľudia PREBUDIA ZO SNA a začnú chránit svoje šťáty, svoje práva, svoje deti, svoju kultúru, a vierovyznanie???
   Korán je bojový manuál na zabíjanie kresťanov!!! Oni tu neprišli pracovať, v mieri žiť, vytvárať hodnoty pre štát a občanov. Oni nás tu prišli postupne ZLIKVIDOVAŤ!!!

 8. Forever Slav napsal:

  Trošku mám obavy, aby tento článek nebyl jen další produkt “sionistického wilderismu a konvičkoismu”- tento článek je totiž plný dezinformací a zavádějících informací. Tak např.:

  - válka v Čečensku nevznikla čistě kvůli islámu, ale kvůli sionistické západní podpoře a stvoření separatistických protiruských čečenských islamistů a umělé rozdmýchání etnické nenávisti mezi Čečenci a Rusy, kteří zde žili celá léta jakž takž v mírové koexistenci (obdobnou metodu použili při zničení Jugoslávie) – s cílem odtrhnout Čečensko od Ruska a položit tak základy ke zničení a definitivnímu rozpadu ruského státu.

  - Afghánistán – opět zásluha sionistických pánů Ameriky a Izraele – podpora zdejších protisovětských islamistů v čase války v Afghánistánu, vydenou proti SSSR. Později, když byl už SSSR v troskách, jim však tito islamisté, z nichž část utvořili Tálibán a ovládli Afghánistán, přestala vonět a tak pod záminkou 11. září (false flag spáchaná CIA + Mossadem) USA zaútočili na Afghánistán. Po pádu vlády Talibánu se nic pro Afghánistán prakticky nezměnilo (když teda nepočítáme např. USA kontrolovaný obchod s afghánskými drogami, což se za vlády Talibánu nedělo) – nová vazalská proamerická vláda obnovila právo šaría jakožto právní základ státu.

  - Kosovo – v podstatě obdobná situace jako s válkou Čečensku.

  - Libanon – válka skrytě vyvolána Izraelem, prostřednictvím využití sporů mezi křesťany a muslimy – popsáno např. v denících bývalého izraelského premiéra Mošeho Šareta.

  - Palestina – židovskou sionistickou okupaci Palestiny netřeba připomínat.

  Atd.

 9. Libuše napsal:

  Některé příspěvky jsou žvásty,až se člověk diví,že si s tím někteří dávají takovou práci.Pokud ještě ani dnes nevíte,proč je podporovaná islamizace Evropy,kdo má na tom zájem, tak běžte do háje.Jste blbci.Tak se začněte o to vše trochu hlouběji zajímat,informací je již o tom všem všude dost,jen stačí vyvinout trochu námahy. Co se týče A.Merkelové,dnes už to není žádné tajemství,že je to dcera Hitlera,která přišla na svět díky umělému oplodnění a svého otce nezapře.Jen člověk informovaný,není manipulovatelný.Jak říká Pjakin…největší poklad jsou informace.Tak s tím někteří něco dělejte.Je to jenom na vás.

 10. Karel K. napsal:

  Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pól.

  Přemístí se do západní Evropy. Dnešní teplý, kompasový východ pak bude na severu Ruska. Evropa zamrzne , S. Amerika se vypaří, Indie taky. Před 300 lety, do druhé celosvětové potopy n.l. , kdy zamrzli Mamuti, a také zahynula technicky vyspělá, předpotopní civilizace AMPÍRU, ta, která posvařovala z ocelových plátů Titanik a ocelového Leviatana, tak tehdy byl tlak vzduchu něco přez 8 atmosfér, dnes to jsou 4 atmosféry. Jestli přepólování poškodí sleněnou kupoli nad našimi hlavami, múže se tlak vzuchu jetě snížit,a z hora z Kupole může být nasátý mráz z vakua . To by zamrazilo Evropu na příštích 250 let. Nyní už víte, proč je do Evropy cíleně přesouváno arabské a negroidní obyvatelsto. Je určeno k eliminaci při mrazu -300.C na nově vzniklém SP v Evropě. Dobře to popisujou Komunisti na stránkách OV KSČM ve Frýdku :

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

  • .lak napsal:

   Hlavní ovlivnění počasí je mořskými proudy a modelovat tu situaci je směšmý a hlavně u parkrát se stalo že za mírným pásmem tedy v arktickém a bylo parkrát tepleji i po delší období. A distribuci tepla pro evropu dělá golfský proud a oceány s výměnou vod cca. 100 cyklem vylučují změny rychle a spíš ted zamrzlé moře zvýší odrazivost a nepřijmutí tepla od slunce je primární jako hlavní vyhřvání planety a že zem je na samé hranici obyvatelnosti je jasné s dobami ledovými a krátkými meziobdobími. Pokud tu bude polární noc půl roku tak ano. Se zvýšením teploty které se oteplovači a lichváři s uhlíkovými povolenkami bojí by se zvýšilo množství atmosférické vody i srážek a zmizeli by pouště a sahara prostě kdysi byla zahradou.

 11. nisaS napsal:

  A ještě vám sem kokoti přidám, Shrnutí

  Tak moji milí, žijeme v anarchii. V systému, kerý nás uvrhl a přinutil k vlastnímu myšlení. To plodí neefektivitu a brání to těm nejschopnějším na zeměkouli vytvořit z naší země firmu. Do té firmy pak nasadí ti nejlepší z nejlepších nejlepší technologie, o kterých jste si vy blboni mysleli, že vám bude v životě pomáhat, a ta technologie se zhmotní v nejinteligentnější stvoření, kerému ti nejschopnější delegují všechny kompetence. Že dost bylo lidského experimentování, že konečné řešení budelidské zoo, kam nejmodernější zelináři , roboti, budou vznášedly posílat krrmení.Všechny vaše blboňské kecy budou nejvyšším iteligenčním blahorodím porovnány se všemy vesmírnými pravidly a budete mít po žížalkách. Muheeeeeeee
  https://www.youtube.com/watch?v=Q103oBSp7M8

  P.S. Su zvědavý na postřehy.

  • Robo napsal:

   Sluchaj Sasin, kec chceš daco znac, ta še opitaj. Normaľne jak chlop.

   A nedavaj tu totich poltergajstoch, či co. Zaš ľen dalše chujovini.
   Dosc mam toho za caly dzeň s hentim kktom.

   • nisaS napsal:

    Pravda, harpagondechajci jedou na věech frontíách, tak jsem navnadil a ty to hned ohlodáš a nigdo ne to už neskočí. Heh

 12. hel napsal:

  lidi nemají dost informací a nemůže tedy vzniknout ani informovaná relevantní diskuse…počínání protistrany je velmi zákeřné, protože systematické…stačí se na chvíli zaposlouchat do vysílání televizí a rozhlasu, počíst hlavní masmédia a víte, s jak úpornými vymývači mozků máte čest…jenže plno lidí nemá čas se nad tím vůbec zamyslet a jen podvědomě přejímají, co do nich nasypou…pro mě jsou jednoznační viníci případné války právě masmédia

 13. Martin Rubáš napsal:

  Merkelová totálně zničila Německo. Problémy jsou už tak velké, že se už nedají zamést pod koberec. A tak politici a mainstreamová média začínají pomalu přiznávat pravdu. Příliš pozdě. Škody již byly napáchány.
  http://www.epshark.cz/clanek/536/vysoka-cena-za-popirani-reality

 14. geronimoh napsal:

  HVzV : ty jako užitečný idiot jim poslušně přineseš i provaz, na kterém tě pak oběsí

 15. GNUT napsal:

  /geronimoh napsal: 6.4.2018 (22.07) Ještě by mně zajímalo, co jsou to ty Evropské hodnoty ? Kde kdo se tím ohání, aniž by to vysvětlil …./

  Je to vsetko zalozene na satanistickej ideológii deštrukcie a zotročenia človeka, ktorú presadzujú
  mimovládne organizácie financované zo zahraničných sionistických centrál v mene svetovládnych
  záujmov najbohatších bankárskych klanov a ich nadnárodných korporácií s cieľom nastolenia
  globálnej fašistickej totality NWO.
  Valí sa na nás odvšadiaľ diabolská sionistická demagógia mainstreamových médií, človek je degradovaný na úroveň zvieraťa stojaceho na vrchole slepej evolúcie, zaplavuje nás morálne bahno a ničí duchovný rozklad a propagácia násilia, sexuálnych zvráteností, nezriadeného sexuálneho života a pornografie. Podľa ovocia liberalizmu a sekulárneho ateizmu vidíme, že strom je práchnivý a jeho korene hnilé a diabolské.
  Zničením kresťanstva je západná Európa odsúdená na hlboký úpadok a následný zánik.

 16. proud napsal:

  Jestli se na nas neco vali,tak to neni zadna vira ani ateismus,ale vraci se nam zpatky veskera nase blbost a pohodlicko,zrikani se vlastni zodpovednosti ve prospech „prejvoleny“ mensiny,zneuzity tema,kdo liny nebyli! A ted na ne budeme delat tak dlouho,nez se zase staneme zpatky lidma a nerozhodneme se delat na sebe!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!