Maďari či Mongoli? Novochronologický pohľad na „tatársky vpád“ roku 1241.

thurczy_tatrjrsO dôležitosti chronológie. Čím bol v skutočnosti „mongolský vpád“ do Uhorska roku 1241 (údajne)? Paradoxy a kontroverzie obdobia Bela IV. Všeobecné hypotézy o uhorských, českých a poľských dejinách dejinách v svetle „Novej Chronológie“.

Byzantské, pred-mongolské obdobie ľahlo do osnov uhorského, poľského a českého letopisectva. Jeruzalemské kráľovstvo križiakov v sv. Zemi. Paralelizmy v uhorskej, anglickej a francúzskej histórii, Bela III – Richard I. Levie Srdce, Ondrej II. Jeruzalemský alias Ján II. Bezzemok, Magna Charta libertatis a Zlatá bula sicílska Andreja II. Merovejci – Moravania. Chlodovik – Koljada – VG, t.j. Boh. Vogézy, Remeš a Champagne, t.j. Chan-pagan. Vojaci Ríše, katari, bougres-ogres. O lingvistickej a psycho-historickej machinácii Vatikánu s našimi dejinami v období XVIII-XIX. Stor.n.l. O otvorení pamätníku pri r. Slaná, ideologický odkaz Európy.

„Slováci v stredoveku odrážali útoky moslimských Tatárov…“

Zdroj: Prejav A. Danka ku Dňu Ústavy, 3.9.2017.

Úvod

31. augusta 2017 uverejnili médiá mimoriadne zaujímavú správu o tom, ako vedci z University of New South Wales dešifrovali jednu „starobabylonskú“ klinopisnú hlinenú tabuľku. Údajný vek tejto tabuľky je odhadovaný na 3700 rokov (resp. z obdobia 1822 až 1762 pred Kristom – pozn.), pričom tento údaj figuruje aj vo väčšine titulkov.

http://www.hlavnespravy.sk/vedci-konecne-rozluskli-co-je-na-3700-rokov-starej-babylonskej-hlinenej-tabulke-objav-ich-zaskocil/1119284

plimpton322

plimpton322detail

Citujeme správu: „…[tabuľka] pochádza z obdobia rokov 1822 až 1762 pred Kristom a teraz sa nachádza v Knižnici unikátnych kníh a rukopisov na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Má štyri stĺpce a 15 riadkov čísiel napísaných (vrytých) v klinopise v šesťdesiatkovej (sexagesimálnej) číselnej sústave.

Náš výskum ukazuje, že Plimpton 322 (ako nazvali nález – pozn.) opisuje tvary pravouhlých trojuholníkov pomocou nového typu trigonometrie založeného na pomere, nie na uhloch a kruhoch. Je to fascinujúce matematické dielo, ktoré dokazuje nepochybnú genialitu,” uvádza nová štúdia Dr. Mansfielda a docenta UNSW Normana Wildbergera publikovaná v Historia Mathematica, oficiálnom časopise Medzinárodnej komisie pre dejiny matematiky.

“Plimpton 322 bol dôležitým nástrojom, ktorý mohol byť použitý na prieskum polí alebo na vytváranie architektonických výpočtov na budovanie palácov, chrámov alebo schodových pyramíd,” hovorí Dr. Mansfield. Na základe tejto trigonometrickej tabuľky stačí poznať jeden známy pomer strán pravouhlého trojuholníka na určenie ďalších dvoch neznámych pomerov.

Takže už Babylončania a nie až Gréci, používali trigonometriu pri výpočtoch trojuholníkových útvarov. Doteraz sa grécky astronóm Hipparchus, ktorý žil približne 120 rokov pred Kristom, považoval za otca trigonometrie. “Plimpton 322 predchádza Hipparcha o viac ako 1000 rokov,” hovorí Dr. Wildberger.

Táto správа je typický príklad toho, ako sa pri rádoby správnej interpretácii historických artefaktov robia NESPRÁVNE závery.

Takže vedci našli tabuľku. Ok. S dešifráciou (totiž, že sa jedná o trigonometrickú „matrjošku“) môžeme súhlasiť a nemusíme. Pripusťme, že výskumníci z University of New South Wales MAJÚ PRAVDU a skutočne ide o trigonometrickú pomôcku „starých“ Babyloňanov. V čom potom spočíva NESPRÁVNOSŤ ich záverov?

V CHRONOLÓGII, v nesprávnej datácii daného artefaktu. Kto a ako určil, že je 3700 rokov stará? O datačných metódach v článku nie je žiadna zmienka. Predpokladám dokonca, že je všetko oveľa jednoduchšie. Našli tabuľku v Iraku a usúdili, že patrí „starovekým“ Babyloňanom, a artefakt datovali mašinálne, automaticky ho priraďujúc k obdobiu, ktoré je „starovekým“ Babyloňanom určené globálnou chronológiou Scaligera-Petaviusa.

Ak však budeme s takýmto datovaním artefaktu súhlasiť, potom sa rúca samotná scaligerovská história „antiky“. Totiž – ako mohli „starovekí“ Babyloňania, ktorí údajne predchádzali grécku a rímsku „antiku“ o tisíc rokov, riešiť trigonometrické úlohy, keď ešte Pytagoras neprišiel so svojou slávnou vetou, popisujúcou pravoúhle trojuholníky? Keď ešte Euclides nepoložil začiatky axiomatickej logiky? To by potom znamenalo, že „starobabylonská“ múdrosť sa niekam záhadne vyparila a sprostí „starí“ Gréci museli základy geometrie a matematickej vedy vymýšľať odznova?

Vidíme, že takáto datácia predmetnej tabuľky stavia na hlavu samotnú scaligerovskú históriu vedy, staroveku a antiky. Reč je o tom, čo docent G.V. Nosovskij nazýva „logicky správnou dedukciou pri chronologicky neadekvátnych parametroch“.

pythagoras-real

 

pythagoras2

Euclides of Megara

Podľa nás je koreň úrazu v nasledovnom – vskutku môže ísť o trigonometrickú tabuľku, ale DATOVAŤ JU TREBA ÚPLNE INAK. Veda vždy je aj bola univerzálna. T.j. najprv musel prísť Pytagoras a Euclides, a po nich Babyloňania. Celé to je o chronológii. Keď fakty (trigonometria Babyloňanov) nezodpovedajú teórii (datovanie tabuľky v rámci scaligerovskej historickej chronológie), treba – ako je známe – meniť teóriu, a nie fakty. V rámci „Novej Chronológie“ táto tabuľka totiž nemôže mať viac, ako 600-700 rokov, rovnako aj Babyloňania sú v novochronologicky reinterpetovaných dejinách z neskoršieho obdobia, ako grécki patriarchovia geometrie.

Táto nekonzistentná scaligerovská chronológia dejín pritom tvorí „chrbticovú“ kosť historickej vedy, ktorej dnešný stav nie je, mierne povedané, uspokojivý. A nielen preto, že sa musí – voľky-nevoľky – popasovať s novonastupujúcimi ideovými trendmi a odpovedať na mnohoraké historické paradoxy, hojne sa vynárajúce v poslednej dobe, pred ktorými historický „mainstream“ schováva hlavu do piesku. Veď pri nezaujatom a objektívnom posúdení sa javí, že zrod týchto non-konformistických smerovaní sám o sebe poukazuje na pojmový a terminologický deficit vedy tradičnej. Oveľa horšie je však to, že namiesto toho, aby sa „mainstream“ aspoň trochu pokúsil o sebareflexiu a minimálne konštruktívnu diskusiu, všetky tieto novodobé ideologické trendy démonizuje a zosmiešňuje. Vzťah „akademických“ historikov k novým a perspektívnym vedeckým disciplínam ako Nová Chronológia je asi taký, ako vzťah mediálneho „mainstreamu“ voči alternatíve, resp. v poňatí slniečkárov a Eurokomisie – fake news.

new chronology

Paralelne s tým prebieha profanácia „nových trendov“, predovšetkým v rámci matrice „Slovano-árijských véd“. Namiesto realizácie skutočných výskumov a systematického vedeckého bádania sa tu romantizuje obraz akýchsi „predkresťanských Slovanov“.V svojom dôsledku to vedie, okrem iného, aj k odlákaniu pozornosti do nikam, k vajtmarám, domnelým tisícročiam „parazitmi nerušených“ dejín starých občinných Slovanov a kozmickým priestorom. V prípade slovano-árijských véd ide o mimoriadne prefíkanú psycho-historickú manipuláciu Vatikánu, ktorej účelom bolo v predstihu inicializovať proces „pumpovaného psycho-historického kvasenia“ v spoločnosti, a to preto, aby sa maximálne chaotizovala verejná percepcia o histórii. Je pritom smerodajné, že tento proces prebiehal súbežne s publikáciami fundamentálnych prác autorského kolektívu „Novej Chronológie“ G.V. Nosovského a A.T. Fomenka v deväťdesiatych a nulových rokoch. Tu si vyhradzujem právo na pár poznámok.

Po prvé, NIKTO z týchto vedátorských fabulátorov nepovažuje za nutné spomínať – čo i len slovkom – „Novú Chronológiu“ (ďalej – NCH), hoci to boli práve akademik Fomenko a docent Nosovskij, ktorý stáli za fundamentálnymi, PRELOMOVÝMI objavmi v historickej vede, napríklad aj za datáciou „staroegyptských“ zodiakov (napr. Veľkého Denderského zodiaku), Ptolemaiovho „Almagestu“, správnou interpretáciou a datovaním obrovského množstva „antických“ a „starovekých“ písomných pamiatok. Nik zo súčasných „experimentátorov“ na poli histórie nepovažuje za nutné spomenúť, že práve „novochronológovia“ stoja za udomácnením v súčasnom historicko-terminologickom obehu pojmu „Tartária“, ktorej objektívnu existenciu ako eurázijsko-americkej ríše práve oni dvaja doložili a potvrdili na príklade „Encyclopedia Britannica“ z roku 1771.

britannica 1771

Boli to práve oni, kto – pokračujúc v diele L.N. Gumileva – prvýkrát systematicky vyvrátil mýtus o „tatáro-mongolskom“ jarme na Rusi, vyhrabali z archívov a popularizovali dielo M. Orbiniho, dokázali veľký význam a zásluhy Slovanov v diele budovania svetovej civilizácie. Boli to práve oni, kto neodvolateľne „zlomil“ vatikánsku chronologickú matricu a posunuli level chápania ľudstva na novú úroveň. Povedané slovami sovietskeho filozofa-disidenta A. Zinovieva – „Nová Chronológia je najväčší vedecký objav XX. storočia.“

mauro orbini regni slavi

zinoviev

Okrem toho sa väčšina súčasných historikov-amatérov (v dobrom zmysle) snaží častokrát operovať novým pojmovým a metodologickým inventárom, opierajúc sa na obrovský plast nových faktov, zistených kolektívom „NCH“. Pritom sa NIKTO z tých, čo rečnia o Tartárii, neodvoláva na dvoch skromných moskovských matematikov, bez titanskej práce ktorých by tu dnes nebolo ani Véd, ani Levašova, ani Timuru. Človeku, ktorý je presvedčený a chce veriť, že Slovania tu žili údajne tisíce rokov dozadu a že kresťanstvo je to najväčšie zlo, napáchané na našom národe „parazitmi“, bude veľmi ťažké vysvetliť, že od Kristovej smrti uplynulo menej, než tisíc rokov a že pojem „SLOV-an“ či „SLAV-jan“ (rus.) bytostne súvisí s osobou a dielom Krista, ktorého volali aj Boh-Slovo (viď záver pohrebnej reči švédskeho kráľa Karola XI.) alebo Cár Slávy (viď doleuvedená ikona), ktorý hovoril našim jazykom a dal Slovanom ich prvé SLOVO, t.j. hlaholiku.

bog slovo

car slavy

Je taktiež pozoruhodné, ako je na verejných diskusiách i v hlbokomyseľných argumentáciách našich vedátorov vehementne ignorovaná otázka chronológie, t.j. správnej datácie mnohých nálezov, o ktorých sa v súčasnosti tvrdí, že potvrdzujú mnohotisícročnú históriu Slovanov údajne ešte pred narodením Ježiša Krista. GP všeobecne začal v poslednej dobe maximálne chaotizovať ešte ako-tak existujúci väčšinový historický konsenzus ohľadne toho, čo považujeme za globálne dejiny vo všeobecnosti, a dejiny Slovanov a Slovenska v konkrétnosti. Táto práca ide ruka v ruke s priamou deštrukciou kultúrno-historického dedičstva ľudstva, ako vidíme na príklade zničenia chrámu Baal-Šamina, chrámu Bela a iných architektonických klenotov v Palmýre, ktoré v skutočnosti donášali – na úrovni architektonickej, symbolickej aj kultúrno-ideologickej, ako aj tzv. „druhej informačnej rady“ – posolstvo o stredovekom protokresťanskom kulte, ktorý vznikol, rozvíjal sa a vyznával v stredovekom Uhorsku a Byzancii, ako aj Strednej a Východnej Európe všeobecne.

Otázka chronológie je pritom pre objektívne a racionálne vnímanie dejín životne dôležitá, rovnako ako je nevyhnutné navrátenie elementárnej logiky do historického myslenia súčasnosti.

Poďme si teda skrz prizmu „Novej Chronológie“ posvietiť na jednu z najdôležitejších udalostí nášho uhorského Stredoveku – vpád Tatáro-Mongolov do Uhorska 1241/42. Práve na tomto príklade pochopíme, ako viedenskí a vatikánski tvorcovia našich dejín fušovali s chronológiou a mystifikovali našu minulosť.

Аkademická história predpokladá, že Európa nikdy nebola dobytá Mongolmi, že ich nápor bol pohltený staroruskými kniežatstvami, ktoré znášali hlavnú ťarchu mongolského útoku a ich nasledovného „jarma“. Podobný osud pripisuje tradičná história južným Slovanom v kontexte tureckých výbojov. Avšak tá istá tradičná história tvrdí, že roku 1241 počas tzv. „západnej výpravy“ Mongoli rozdrvili armádu Henricha Sliezskeho pri Wroclawe, vtrhli do Poľska a následne do Uhorska, Moravy a Sliezska. Tatári vtrhli do Uhorska skrz východokarpatské priesmyky roku 1241, a neskôr pokračovali pozdĺž rieky Tisy do vnútrozemia v dvoch prúdoch. V tom istom roku sa odohrala aj rozhodujúca bitka medzi Mongolo-Tatármi a uhorským kráľovským vojskom pri rieke Slaná. Spojené európske a uhorské vojsko pod velením Bela IV. (v bitke bojoval významný oddiel templárskych rytierov – pozn.) bolo Batuchánom na hlavu porazené, po čom Tatári bez väčšieho odporu napredovali krajinou, ničiac a rabujúc tak, že to zrejme nemalo v dovtedajších dejinách obdoby. V priebehu šiestich dní po osudovej bitke bola väčšina zvyšných bojaschopných uhorských a križiackych vojsk zničená a Mongoli dobyli Pešť. Roku 1242 vojská Batuchána dosiahli brehy Jadranu. Lev Gumilev v knihe „Stará Rus a Veľká Step“ uvádza nasledovné svedectvá – „Západnú Európu bola zachvátila panika, strach paralyzoval Nemecko, Francúzsko, Burgundsko a Španielsko a zapríčinil drastický pokles obchodu Anglicka s kontinentom…“. Niektorí historici tvrdia, že na hladomor a choroby, ktoré nasledovali po vpáde, zomrelo viac ľudí, než ich bolo pozabíjaných Mongolmi. Tvrdí sa, že Mongoli v zime 1241-42 prešli cez zamrznutý Dunaj a v dvoch prúdoch pokračovali na Moravu a Sliezsko, kde boli údajne porazení. Ako tvrdí tradičná história, krátko nato sa Mongoli dozvedeli o smrti ich veľkého chána v ďalekej stepi, a rozhodli sa len tak „s nepořízenou“ z Európy odtiahnuť. S veľkým lupom a korisťou, po tom, ako porazili kráľovské vojsko jedného z najvýznamnejších európskych panovníkov a prakticky obsadili jeho krajinu, kontrolujúcu druhý najdôležitejší európsky veľtok. Mongoli sa rozhodli odtiahnuť po toľkých snahách dolapiť samotného panovníka – Bela IV., ktorý pred Mongolmi utekal ako zajac a schovával sa na jadranských ostrovoch. Jednoducho – tradičná história chce, aby sme verili, že po tom, ako organizované profesionálne jazdecké vojsko Mongolov, najväčia dobyvateľská armáda stredoveku, počas trestno-dobyvateľskej výpravy porazilo uhorské kráľovské vojsko, obsadila krajinu a vytrvalo naháňala samotného kráľa, že po tom všetkom sa Mongoli navzdory elementárnej logike všetkých dobyvateľov rozhodli odísť z krajiny, ktorá im ležala pri nohách. Dobyvatelia sa takto nesprávajú. Nazvime tento paradox – PROTIREČENIE Č.1.

Tá istá tradičná/akademická história nám však zároveň tvrdí, že zakrátko po odchode Tatáro-Mongolov začal Bela IV., tento „nepolapiteľný Joe“ uhorských dejín, vo veľkom stavať v krajine početné hrady, ktoré sú čo do svojej mohutnosti a fenomenálnosti porovnateľné s egyptskými technológiami. Myslím, že aj v súčasnosti by bol takýto počin mimoriadne náročnou – materiálne i intelektuálne – záležitosťou. Nehovoriac už o stredovekej krajine, ktorú práve nevídane dobyli, vyplienili a – paradoxne – opustili najväčší dobyvatelia všetkých čias. V krajine, kde úradoval hladomor a spustošenie. Isteže, zástancovia „tradičnej/paradoxnej“ verzie dejín môžu tvrdiť, že Uhorsko malo veľa zlata a mohlo si to dovoliť, a že „demografický deficit“ po tejto mongolskej skaze neskôr Bela IV. vyplnil tým, že vo veľkom do krajiny pozýval Nemcov (ďalší paradox Mongolov, ktorí údajne opustili krajinu s 90% zásob európskeho zlata – pozn.). Každopádne, tak nám to tvrdia historici, reku – vďakabohu, že máme tých Nemcov. Ale príklad so slovenskými hradmi nie je jediný, ktorý poukazuje na paradoxnosť epochy a života Bela IV. Predovšetkým, ako je možné, že tento kráľ, ktorý nepadol v hrdinskom boji s nepriateľom, ako by sa na kráľa v jeho situácii patrilo, ktorý údajne ponižujúco utekal pred Tatármi hore-dole a prečkal katastrofu svojej krajiny a svojho ľudu kdesi na slnečnom Jadrane – ako je teda možné, že tento kráľ-looser po odtiahnutí Mongolov sa len tak vrátil do krajiny a bezproblémovo, fenomenálne rýchlo obnovil vtedajšiu štátnosť ako takú? Ako je možné, že ho vydesení a zdecimovaní obyvatelia nezlynčovali pri prvej možnej príležitosti ako kráľa, ktorý dopustil toľké nešťastia na ich hlavu? Ako je možné, že nikoho z inak koristníckych a mocibažných európskych panovníkov – súčasníkov Bela IV., nenapadlo priživiť sa na úkor zničeného Uhorska – územiami, zdrojmi či obyvateľstvom? Tradičná história nám teda tvrdí, že Bela IV. sa po odchode Mongolov bezproblémovo vrátil do krajiny a sťaby čarovným prútikom začal – pri pomyselnej blahosklonnej dobrosrdečnosti svojich korunovaných susedov – obnovovať štátnosť a mocenské štruktúry, oživovať hospodárstvo, bane a remeslá, pričom tak, že ešte za jeho života odštartoval jeden z najfenomenálnejších počinov v ľudských dejinách, porovnateľný snáď len s veľkým čínskym múrom, totiž – masívna stavba mocných uhorských hradov. Proste Bela IV. kúzelník! Len kde boli jeho kúzla v bitke pri Slanej? Nazvime to PROTIREČENÍM Č.2.

Zároveň, keď už hovoríme o tých Tatáro-Mongoloch, ktorí údajne z krajiny len tak odtiahli, je rozumné položiť si otázku, prečo máme na Slovensku tak veľa priezvísk – Tóth, Tatár, Kozák, Kasák, Kaščák, Kiska a Kuciak, Miháľ, Mihálik, Migaš? Prečo máme TATRY, MAGURU, GEMER, Kozárovce, Kosihy, Košice, Tatárovce? Je skutočne rozumné sa domnievať, že veci sa odohrávali tak, ako nám ich líči „tradičná história“ a Andrej Danko, teda že vpád Tatáro-Mongolov sa na našom húževnatom národe v dlhodobej perspektíve nijako neodrazil, a Tatári sa rozplynuli a zmizli z našich dejín rovnako zázračne, ako predtým dobyvateľské vlny Hunov a Avarov? Naviac, mnohí v histórii nepodkutí ľudia u nás a obzvlášť na Západe si stále pletú pojmy „Huns“ a „Hungarians“, asi tak, ako niekedy zamieňajú Slovensko so Slovinskom. V princípe sa tomu niet čo čudovať, horeopísané kategórie spája veľa spoločných prvkov, hoci akademická história tento proces „nomádskych vpádov a sťahovania národov“ roztiahla na bezmála osemsto rokov – od konca Západorímskej ríše (IV.-V. stor.n.l.) po Mongolský vpád do Uhorska (XIII. stor.n.l.). V svetle „Novej Chronológie“ však mnohé z horemenovaných protirečení miznú, ak predpokladáme, že:

I – Tatáro-Mongoli nikam neodtiahli, ale zostali tu, v dobytej krajine, pripojili Uhorsko k svojej ríši a práve s oporou na zdroje celej Mongolskej, t.j. „Veľkej“ (Megalé – veľký, gréc.) Ríše započali fenomenálnu stavbu slovenských (uhorských) hradov

II – Invázie Hunov, Avarov a starých Maďarov predstavujú zrejme fantómne duplikáty jednej a tej istej udalosti, totiž mongolského vpádu do stredovekého Uhorska a Európy všeobecne. Tieto procesy v rámci tzv. „sťahovania národov“ sú teda fantómnymi a antedatovanými historickými duplikátmi neskoršej originálnej udalosti, totiž – Veľkého („Mongolského“- pozn.) dobytia Euroázie, ktoré datujeme v skutočnosti XIV. stor.n.l. Tie informácie o Mongolskom vpáde, ktoré absentujú v tradičnom akademickom pojatí tejto kruciálnej udalosti našich dejín (kde sú zjavné snahy maximálne vyvrátiť zmysel a zahmliť podstatu skutočných udalostí – pozn.), pritom môžeme čerpať z „fantómnych duplikátov“, historických „miráží“ Mongolov – Hunov, Avarov, Gótov a starých Maďarov. Pojmy MAGYAR a MO(N)GOL sú len alternatívnym ozvučením jednotnej spoluhláskovej a pojmotvornej kostry, konkrétne MGL/MGR, čo znamená Veľký, Obrovský, Vyšší – megalé, major, resp. magor (k významovej zámene slova „magor“ na dnešné – sprostý, idiot – zrejme došlo neskôr, v post-reformačnom období na spôsob Slav ~ Slave, Bulgar ~ Vulgar; pozn.)Pritom treba mať na pamäti, že hlásky „J“ a „G“, ako aj „R“ a „L“ sa v mnohých jazykoch zamieňajú. Rezíduum tejto pojmotvornej kostry v našom jazyku je napríklad slovo „oHRoMný“ (HRM ~ MGR), resp. ruský ogromnyj, grom, chrám, t.j. všetko poňatia, späté s „vyššou mocou“.
Navyše, o príbuznosti, resp. duplicite kategórií Huni ~ Maďari svedčí známa mapa G. Hensela „Europa Polyglotta“ z roku 1741 (!!! – pozn.), ktorá uvádza medzi aktívnymi písomnými jazykmi z polovice XVIII. stor.n.l. aj tzv. Elementa Hunnorum, t.j. hunské písmo. Ktoré sa zrejme spolu s hlaholikou bežne používalo v Uhorsku v čase nástupu Márie Terézie. Ergo vidíme, že ešte v XVIII. stor.n.l. pojem „Huni“ znamenal to, čo Uhri, resp. v užšom zmysle – Maďari.

V pokračovaní štúdie si bližšie posvietime na horeuvedené intrigujúce aspekty našej histórie, potvrdíme historickú totožnosť vodcov Mongolov-Maďarov-Hunov – Batuchána/Arpáda/Attilu, zoštíhlime chronologickú radu a taktiež opodstatníme niekoľko sekundárnych hypotéz, ktoré vyplývajú z novochronologickej interpretácie uhorských dejín, ba čo viac, nachádzajú v nich priame potvrdenie. Hovoríme napríklad o tom, že:

- ak Mongoli-Maďari dobyli Uhorsko, muselo dôjsť k výmene dynastie; historickým echom, resp. odzrkadlením tejto skutočnosti je intronizácia cudzinca Karola Roberta z Anjou v XIV. stor.n.l, ktoré je, ako ukážeme, originálnou epochou datovania mongolského vpádu

- „mongolský vpád“ bol trestno-dobyvateľskou výpravou, čo znamená, že po tom, ako Mongoli dobyli Uhorsko, potrebovali upevniť nad ním svoju moc, čo vidíme na príklade budovania slovenských hradov a taktiež „valaskej kolonizácie“, kedy Valasi, o ktorých vieme, že boli pastieri (t.j. zrejme spojení s kočovným spôsobom života, s koňmi – pozn.) kolonizovali väčšinu hornatého slovenského vnútrozemia, lebo ako jediní dokázali efektívne hospodáriť v týchto podmienkach. Pred mongolským vpádom boli zrejme osídlené prevažne nížiny – viď napr. gigantické „prehistorické“ kamenné valy pri Kalnej n. Hronom, ktoré pravdepodobne predstavujú obrannú čiaru z „predmongolského“ obdobia, majúcu chrániť osídlenie nížin a širšieho povodia Dunaja. Navyše, je známe, že Valasi boli pravoslávni, resp. prináležali východnému obradu, a boli spravovaní na základe vlastného „valaského práva“, ktoré im dávalo v Uhorskom kráľovstve významné privilégiá. Pokiaľ tzv. „valaská kolonizácia“ XIV. stor.n.l. je v skutočnosti originálnym historickým echom „mongolského vpádu“, dávajú tieto „valaské privilégiá“ zmysel, veď boli kolonistami na dobytých územiach.

- Mongoli sa tým v svojich výbojoch po Európe nezastavili, ale pokračovali ďalej smerom na Západ. Poznáme to z dejín ako „nájazdy starých Maďarov“, Hunov a Gótov, ktorí údajne „spustošili“ (zrejme – dobyli…) celú Európu. S tým rozdielom, že – podobne ako vpád do Uhorska – neskončili tieto „vpády“ „odtiahnutím nomádov“, ale ich udomácnením sa na dobytých územiach, ich pripojením k Ríši a budovaním katarských hradov naprieč celou Európou (resp. normanských hradov v Anglicku). Katarov volali aj Bulgarmi, resp. bougres, ogres. Pojem „ogre“ je v dnešnej francúzštine synonymom „zlobrov“, resp. v argote, t.j. kriminálnom žargóne – čestný zlodej. V skutočnosti tento druhotný názov pre katarov, OGRES – znamená to isté, čo (H)O(N)GRES, t.j. UHRI po francúzsky. Takist aj bougres, t.j. BRG má ten istý koreň, čo pojem UGRIA/VGRIA, t.j. VGR/BRG (zámena B ~ V).

carcassone

peyrepertuse

Puilaurens-

Montsegur-hike

- tento vpád definitívne ukončil existenciu tzv. „Veľkej Moravy“, t.j. „Veľkej Romey“, prvého byzantsko-uhorského protokresťanského štátu v Európe, ktorého existencia je historicky hodnoverne potvrdená; o tom, že dejiny Arpádovcov sú minimálne do Bela III. v skutočnosti fantómnym duplikátom byzantských dejín predmetnej epochy, so zjavným paralelizmom medzi byzantskými cisármi a uhorskými kráľmi (Ján II. Komnén alias sv. Štefan-kráľ, Andronikus I. Komnén ako Andrej I. Biely, uhorský kráľ), a že len od Bela III. Arpádovca začína samostatný, „uhorský“ dynastický tok, sme písali tu a tu: http://www.nwoo.org/?s=Pr%C3%ADbeh+slovensk%C3%A9ho+dvojkr%C3%AD%C5%BEa Tamže sme uviedli svedectvá, že tzv. „svätoštefanská koruna“ uhorských kráľov je v skutočnosti korunou byzantských cisárov, ako to dosvedčuje freska Jána II. Komnéna a Ireny Uhorskej v Hagia Sophia.

- toto „predmongolské“, byzantsko-uhorské obdobie našich dejín, t.j. cca 150 rokov od pôsobenia a smrti Ježiša Krista (Andronika I. Komnéna, resp. Andreja I. Bieleho – pozn.) roku 1185 n.l. po „západnú výpravu“ Batuchána ~ Ivana Daniloviča Kality (viď tu: http://chronologia.org/seven4_1/0502.html) sa stalo matricou pre zostavenie budúcich národných dejín Poľska, Čiech, Uhorska, ako aj Francúzska, Anglicka a Nemecka. Spôsob, ako na základe byzantských kroník neskôr Vatikán kreoval „pred-mongolskú“ minulosť väčšine novovznikajúcich európskych „národných štátov“, si popíšeme nižšie. Ide o konkrétny, hmatateľný a merateľný fenomén, ktorý nazveme „účelovým nacionalistickým výkladom a priori globálnych dejín“.

O udalostiach v stredovýchodnej Európe, na Balkáne a v Byzancii v období pred „mongolským vpádom“ sa môžeme taktiež veľa dozvedieť z analýzy údajne „blízkovýchodného“ Jeruzalemského kráľovstva križiakov v Sv. Zemi. Nie nadarmo bol Ondrej II, uhorský kráľ a nasledovník Bela III, titulovaný aj „Jeruzalemský“. Nakoniec si všimnite významnú podobizeň medzi touto variáciou egyptského, resp. koptského kríža, jeruzalemským krížom, pápežským krížom a krížom grécko-katolíckej cirkvi.

Je jasné, že znamenajú symbolicky aj geometricky jedno a to isté, totiž trojitý kríž. Málokto však ide ďalej a zbadá v tomto symbole aj tzv. „Djed“, t.j. Dávidovu (Kristovu) palicu, symbol „staroegyptských“ faraónov. Konkrétne tri vodorovné priečky v „pápežskom kríži“ symbolizujú tri medzery medzi štyrmi článkami „staroegyptskej“ ogdoady. Ogdoada býva mylne interpretovaná ako odvodenina pojmu „oktos“ (osem), a údajne symbolizuje spojenie štyroch párov protichodných univerzálnych egyptských božstiev. Ak však pojem ogdoada interpretujeme v kontexte turkických jazykov, dostávame og + dod, čo značí „Boh Dávid“ (turkicky Daud, Dud, Dod). T.j. dostávame, že „pápežský kríž“, resp. „jeruzalemský“ kríž je symbolom Dávida-Krista, a bol od nepamäti spätý práve s Uhorskom a stredovýchodnou Európou, ako dosvedčuje táto mapa.

V Lazio Hungary

 

lazio hungary detail

V očakávaní pokračovania predmetnej série o Maďaroch-Mongoloch Vás pozývame pokochať sa nad tzv. „uhorským zlatým“ ruského cára Ivana III. Vidíme na ňom náš slovenský (uhorský) dvojkríž.

uhorsky zlaty ivan III

Nehovoriac už o kniežatstve Jugra, ktoré figuruje aj v titule ruských cárov. Zrejme však pre ruských pred-romanovských cárov „Jugra“ stelesňovala úplne inú oblasť, než ktorá sa dnes tak volá. Každopádne, pre post-reformačných, habsburgsko-vatikánskych zostaviteľov našich dejín bolo potrebné čo možno najväčšmi zahmliť reálnú pamiatku na pôvodnú udalosť, maximálne vyvrátiť jej význam v zmysle – „Maslo zdraželo, Sovietsky Zväz sa rozpadol, Mongoli prišli, povystrájali a odišli. Raz darmo, barbari…“ No jasné, prišli sem najväčší dobyvatelia všetkých čias a ne solono chlebavši zrazu odtiahli. Navyše, reálne „mongolské“ udalosti zo XIV. stor.n.l. boli posunuté na časovej osi hlboko do minulosti, pretvorené do podoby „starých Hunov a Maďarov“ (údajne z IV. a IX. stor. n.l.), aby „psychologicky“ miernili dopad reálnej udalosti z nie tak dávnej minulosti – cca 650 rokov – na európskeho recipienta predmetnej informácie.
151 Komentářů k Maďari či Mongoli? Novochronologický pohľad na „tatársky vpád“ roku 1241.

 1. Karel K. napsal:

  „Ultra-krátká historie: Náš SVĚT byl spuštěn 1. března 1953?“
  Náš svět vznikl v 1953 roce. Před tím jsme byli jen demo verzí v Matrixu.

  Kristus se narodil 25.12. 1152 našeho letopočtu na Krymu, nа mysu Fiolent. Toto místo je popsáno v evangeliích jako Betlém. Byl ukřižován 22.3. 1185 n.l. u Konstantinopole – Cařihradu na hoře Bejkos, nedaleko hradního opevnění a jeruzalémského sídliště Yoros , pak přišla z V.Tartárie odplata v podobě IV. křížové výpravy, kdy Ruští křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204.

  Tatar – Mongolské IGO je lež, nikdy nebylo. Také proto, že před 250 lety nebylo na planetě jediného Mongola, Číňana, Korejce a atd .. Mongoloidní rasa neexistovala, byla namnožena a vysazena zhruba před 200/250 lety. Proto na území Číny, Mongolska a Vietnamu nemáte žádné Hřbitovy a činské hroby starší 200 let.
  Veškeré vykopávky na území Číny nacházejí v zemi evropské lebky a zachovalé Mumie slovanského typu se světlými vlasy a slovanským zdobením oděvů i šperků.

  Je to velká záhada i dneška. V USA i v Evropě máte celé čínské enklávy, ale chybí tam jakýkoliv náznak čínských hřbitovů. Sakra, kde mají dnes Číňané hroby, najděte jich asponˇ pár. Nenajdete nic, je to bez šance.

  Je to totiž chyba přetíženého Matrixu !!

  Při poslední návštěvě Číny jsem byl zděšen. Je tam pusto prázdno,ticho a hlucho, města a vesnice bez lidí. Mimo několika přelidněných milionových měst okolo pobřeží, jiho – východu a centra je Čína jako po řádění Virusu zabijáka, nebo po Třetí světové.
  Lidí je tam místy tak málo, až z toho jde strach. Celý den jedete na motorce a potkáváte tam semo tamo nějakého rolníka. Kde je ta miliarda a půl ?? Není !

  Země není plochá a není kulatá. Země je Hyperkub – Hyper krychle zasahující do více rozměrů , s kupoli imitující hvězdné nebe. Žádné lety do vesmíru nikdy nebyly, nad kupoli se nikdo ještě nedostal. Ufo také neexistuje, protože nejsou jiné planety v našem rozměru. U nás pod povrchem řeky Klondike v Yukonu, žijí jen Šediváci, a to jsou pouze bioroboti s velkýma očima bez pohlavních znaků.

  V tomto roce se rodí vedle Čukotky nový kontinent. Severní Amerika s USA , Indie a Austrálie brzy přestane existovat.

  Britská královna Alžběta II. z rodiny Romanovců na podzim 2017 zemřela.

  Více, jak půl roku ji zastupuje jako dvojník cizí babizna. Teprve nyní se může USA před svým koncem úplně osamostatnit od Imperia a rodiny Romanovců, která si také chybně říká Windsor.

  Všude jsou vidět příznaky potopy 18. století. Je zasypaný Kreml, Praha, Paříž , Řím, Litva, Srí Lanka

  Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pól. Musíte si prvně představit mapu světa , jaká je v logu OSN ! Severní pól se přemístí do západní Evropy. Dnešní teplý, kompasový východ pak bude na severu Ruska. Evropa zamrzne , S. Amerika se vypaří, Indie taky. Před 300 lety, do druhé celosvětové potopy n.l. , kdy zamrzli Mamuti, a také tehdy zahynula technicky vyspělá, předpotopní civilizace AMPÍRU, ta, která posvařovala z ocelových plátů Titanik a ocelového Leviatana, tak tehdy byl tlak vzduchu něco přes 8 atmosfér, dnes to jsou 4 atmosféry. Jestli přepólování poškodí skleněnou kupoli nad našimi hlavami, může se tlak vzduchu ještě snížit, a z hora z Kupole může být nasátý mráz z vakua . To by zamrazilo Evropu na příštích 250 let. Nyní už víte, proč je do Evropy cíleně přesouváno arabské a negroidní obyvatelstvo. Je určeno k eliminaci při mrazu -300.C na nově vzniklém SP v Evropě

  Krásně to vše popisují a vysvětlují Komunisti z Frýdku na svých stránkách :

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

  • proud napsal:

   Ksc nam lezlo vsem do hlavy ruznym zpusobem………..jak vidno :-).Ovsem nepletl bych si casti ksc a socialismus.Ty spatny casti ovsem zanechaly svoje nasledky.:-)

   • nisaS napsal:

    Todle miluju. Eště chybí, že jenštejn spočítal relétivitu, gdy mucha letící za omočenýmm prstem v řiti onosférou rychlostí světla se potká v sedumdesáté dimenzi se svým předkem, muchou obrovskou, dinosauří a červí dírou se vrací po oběžné dráze jako blů avians, kterou si blboni představují jako gépé.

    • proud napsal:

     To je tezky:-),oni to uplne vsechno blbosti az tak nejsou,ale zas je to tak nejak tou alternativou „prealternativnovately“(prehnany):-))))))))))))))))))))))))),silenej vyraz:-)).Neco jako se rika ve dlouhejch mesteckach kde je na jednom konci stadion kde si prdnes a na druhym konci u benzinky uz tvrdej,ze ses u stadionu posral :-)

  • Voda napsal:

   V listopadu 2018 se posune severní pól? Zábavné asi jako konec světa v roce 2012. A že póvl z Afriky sem nahánějí za účelem jejich pomrznutí v Evropě je taky pořádný blud. Vytloukáte jednu fantazii ( článek ) druhou.

   Celá historie lidstva je protkaná válkami a dějiny si vítězové upravují podle potřeb. A hlavně se i ti vítězové mění, takže chaos je zaručen. Nemám potřebu se hrabat v minulosti, když nedokážeme si vyhodnotit ani přítomnost. Přitom je to snadné, ale nedohrabeme se k tomu díky nasátému stylu soupeření od židů. A naše budoucnost je zase jenom válka.

 2. arpád napsal:

  nezdieľam s autorom nadšenie s novej chronológie dejín. Je to na mňa príliš mnoho a naraz, takže prvá reakcia je automatické odmietnutie.
  Jedno mi ale vždy nesedelo. ako mohli mongoli prepravovať také mohutné armády (desaťtisíce vojakov) na vzdialenosť mnoho tisíc kilometrov v neznámom teréne, v cudzích a zjavne nepriateľských štátoch, ktoré evidentne pustošili, takže ako mohli toto všetko urobiť za pár rokov. Iste, hustota obyvateľstva bola nízka, ale nezabúdajme, že aj pochod vojska, a to aj jazdeckého, musel začať niekde pri rieke Volge. Chovatelia koní vedia, ako musia byť krmené kone, ktoré pracujú a ako jazdecké kone. Vojnový kôň musí mať vlastnosti jazdeckého koňa aj pracovného. Pri nízkej hustote osídlenia boli aj možnosti získania kvalitného krmiva veľmi chabé. Aj skromná strava pre tisíce vojakov sa počas pochodu ťažko zháňa, lov zveri nie je jednoduchý. Koľko trval za týchto podmienok presun na vzdialenosť napr. 3000 km?? najmenej 100 (bez prestávok) dní šialeného presunu a hneď vzápätí mega bika pri rieke slaná.
  Keď zomrel džingischán niekde v centre mongolskej ríše, ako sa šírili správy, telegrafom? Ak sa šírili prostredníctvom reťazca odpočinutých jazdeckých poslov, koľko trvalo, než stihli prejsť a rozšíriť správu po trase dlhej cca 4000 – 6000 km? Všimli ste si tieto nezrovnalosti?
  Keď Alexander Veľký vytvoril svoju ríšu, táto sa po jeho smrti rýchlo rozpadla. Džingischán vytvoril najväčšiu ríšu všetkých čias, zahŕňajúc čínu, afganistan, celý stredný východ vrátane časti iránu, iraku, celý kaukaz, východnú sibír a európsku časť Ruska minimálne od juhu po Moskvu nasevere. No a on zomrie, poslovia na koňoch uháňajú odušu, prejdú možno 100 km denne, takže po dvoch mesiacoch sa niekde na strednej Morave princ Batuchan dozvie, že veľký chán zomrel a vyhlási koniec výpravy a návrat domov. S korisťou, otrokmi, na čele vyčerpanej armády, ktorá okrem neuveriteľnej vzdialenosti vybojovala množstvo ťažkých bitiek. Tento princ potom stihne prísť načas niekde na územie dnešného Uzbekistanu, možno niekde k hraniciam Kazachstanu a Mongolska, aby si uplatnil svoje právo na trón. A všetci samozrejme čakali, a nebojovali o moc.
  Hisorici tvrdia, že išlo o mongolsko tatárske hordy. OK. Tatári sú turkický národ, ktorí nemajú s aziatmi spoločné nič viac, ako slováci s mongolmi a pod. Tatári sú známi z ostrova Krym a až Stalin ich vysťahoval za Ural. Prečo by sa tomu bránili, keby vlastne išlo o ich návrat do starej vlasti?? Odkiaľ teda pochádzali? a keď boli takí kamoši s mongolmi a spolu vládli dlhé desaťročia, prečo sa navzájom nemiešali a prečo nevytvorili nejaký národ so šikmými očami?
  Moja teória je, že nejaký ten vpád východnej armády do strednej európy bol, ale rozhodne to nemohli byť mongoli.
  Autorovi nesedí s jeho vlastnými úvahami to, že mongoli boli tými, čo stavali hrady. Takže nikde inde ich nestavali, len v Uhorsku ich za pár rokov stihli postaviť desiatky. A to popri výbojoch, lúpení a vraždení, teda poškodzovaní tých čo by mohli stavby realizovať.
  Neviem, moje otázky nikto nezodpovedal a preto stále pochybujem.

  • Ilona napsal:

   Život Čingis-chána.

   Čingis-chán se narodil v zemi Blun-Julduk v létě 559 podle mogullského kalendáře, v roce prasete (mogullsky Tongus), což odpovídá létu roku 1162 od vtělení Boha Slova.

   Když Čingis vyšel z matčina těla, držel v ručičce sraženinu krve, o čemž řekla porodní bába jeho otci. Ten svolal své důstojníky a jeden z nich řekl, že to je znamení, že chlapeček se jednou má stát velkým vojevůdcem a pokoří mnohé země. Otec nazval malého Tamučin, ale když byl později prohlášen za chána, přejmenoval se na Čingise, což v mogulském jazyce znamená “moře“ . . . .

   http://www.tart-aria.info/cs/zhitie-chigizhana/

  • Andrej napsal:

   K tým hradom. Mongoli ako kočovný,pastevný narod iste nemali žiadne skúsenosti so stavaním hradov, maximálne tak jurty. Takže tvrdenie že sa dali vo vyrabovanej,zdecimovanej krajiny do stavania hradov je neskutočná blbosť.

  • anonym napsal:

   Asi šlo o Tartary, z Tartarie.
   Podle wikipedie.org je Tartar prakticky totožný výraz s „Tatar“ a zahrnuje pro tehdejší Evropany veškeré barbarské osazenstvo Asie kromě Číňanů, Arabů, Rusů a Indů. Spadají sem jak Mongolové, divocí kočovníci, tak usedlí Slované, kteří nebyli součástí tehdejšího Ruska (Moskevské knížectví apod.)…http://www.blogovnik.cz/velka-tartarie-grand-tartary-baje-myty-a-realita-201402161146.php

 3. Andrej napsal:

  K tým hradom. Mongoli ako kočovný,pastevný narod iste nemali žiadne skúsenosti so stavaním hradov, maximálne tak jurty. Takže tvrdenie že sa dali vo vyrabovanej,zdecimovanej krajiny do stavania hradov je neskutočná blbosť.

 4. petr napsal:

  Největší díl práce na diskreditování alternativní historie odvedli sami alternativní a amatérští historici. To by ani ilumináti takhle kvalitně nedokázali. Holt užitečný idiot pracuje spolehlivě a hlavně zadarmo.

  Nevím proč by Babyloňané neměli znát geometrii, když dnes už je prokázána existence mnohem starších a vysoce vyspělých civilizací.

 5. Neogradiensis napsal:

  Od tohto „autora“ som čítal už dosť táranín na to, aby som sa znovu pustil do čítania týchto siahodlhých nezmyslov, ale predsa som to aspoň skúsil – a „nesklamal“ som sa.
  Mimo spústy neprávd čo sa týka skutočnej histórie si naviac pľasne po bruchu a vymýšľa také hovadiny, že sa človeku zamoce hlava, takže celý tento „produkt“ som radšej nedočítal – problémom je, že mu tí, ktorí nemajú šajnu o dejepise na tieto nezmysly skočia – ako mi povedal jeden slovenský spisovateľ so zúfalstvom v očiach: „99,99% Slovákov vôbec nepozná svoju skutočnú históriu a ja sa obávam, že takáto ohromujúca miera nevdomosti sa skončí tragédiou“.

 6. Definitiva napsal:

  Ak dáte Mongolom otázku o Mongolskej ríši a mongolskom vpáde do Európy, tak sa na vás s poľutovaním usmejú, ich dejiny o takej ríši nevedia.
  Vpád Mongolov nezanechal po sebe žiadne stopy mongolských génov.
  Maďari majú totožné gény so Slovákmi, sú svetovou raritou, keď väčšinové obyvateľstvo prijalo cudzí jazyk.
  Jonáš Záborský píše o tzv. mongolskom, mogulskom /Mogulská Tartária/ vpáde ako o trestnej výprave proti francúzskemu-kresťanskému uchvatiteľovi uhorského trónu, Karolovi Robertovi z Anjou, ktorého hnali na Jadran.
  Maďari a Veľké Maďarsko ešte nie sú, ale vzniknú! píšu noviny vo viedenskom múzeu z r.1820.
  Maďarčina nemá nič spoločné s ugrofínskym jazykom, ale veľmi sa podobná tureckému jazyku.
  Veľkí maďarskí dejatelia sa narodili na území dnešného Slovenska a chodili do slovenských škôl.
  Maďarčina prevzala 10 000 slov z východoslovenského nárečia, aby bola prevádzky schopná.
  Záborský sa v dejinách uhorského kráľovstva nedopátral starovekých Maďarov, všetci Uhri hovorili slovensky.
  Ak Tartari, Moguli, po trestnej výprave ostali okolo Dunaja a splynuli s pôvodným obyvateľstvom, tak ich gény nerozlíšime od Slovanských, lebo všetci sme patrili do jednej slovanskej rodiny, uznávam kultúrne, a intelektuálne rozdiely medzi severom a juhom Uhorska.
  Aj vtáka Turula si Maďari zapožičali z tureckej mytológie.
  Maďarizácia začala až v 19.stor.

  Nepoznáme ani svoje dvesto ročné pravdivé dejiny. Generácia sa obmieňa asi po 20-tich rokoch.
  Od zamatu 1989 uplynulo 29 rokov, pribudla ďalšia vygumovaná generácia.

  Socializmus, komunisti, VOSR, dve sv. vojny, studená vojna, svetový bankový systém, realizácia biblickej úžery… sú dielom Západnej ideológie, globálnej moci, vedomosti boli selektované a dávkované len v potrebnej MIERE, aby otrok žil slobodne v demokracii. Energia, miera a informácia sú základné fyzikálne veličiny, škola učí dodnes o hmote, energii, priestore a čase, aj keď priestor je informácia a čas je miera.

  Rozhodujúcou veličinou pre ľudstvo je miera, lebo je buď veľká, alebo malá, ale dodnes nie je primeraná poslaniu človeka na Zemi a v kozme.

  Čiže za existencie ZSSR sme vedomosti nemali, neboli k dostaniu, DVTR a KSB boli publikované v Rusku až v 80-tich rokoch 20 stor., ale dnes máme slobodu a demokraciu, tak prečo sme stále debilní /debil=mierne mentálne retardovaný, hlúpy, nedouk, zablokované zmyslové vnímanie, nepoužívanie faktov, logiky a myslenia/ a nevieme sa z toho začarovania dostať? Prečo nepoznáme a nechceme poznať zmysel života?

  Strácame štátnu suverenitu, národnú identitu, rodiny sú v rozklade, nevieme riešiť ani tú najväčšiu ľudskú rozkoš, ako rodenie detí a populačná kríza.

  Lebo nepoznáme svoje pravdivé dejiny!!! Lebo nám vládnu klanovo korporátne mafie podriadené globálnej moci, lebo nežiadame od politikov priamu demokraciu, priamu správu vecí verejných občanmi.

  Nič nie je náhoda, ani to, že sme držaní v blahobyte na dlh, bez informácií, bez vzdelania. Ani rodina, ani škola neovládajú základ, zdravý spôsob života, zdravé deti, budúcnosť národa. Médiá sú zaplavené šialenstvami o tzv. zdravej strave, o zdravom spôsobe života radšej nepíšu, je to nad ich mentálne schopnosti.
  Autor otvára okná do ľudskej temnoty.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Nejpravděpodobnější je, že „tatarsko-mongolská invaze“ byla trestnou výpravou pozůstatků říše, dříve známé jako Velká Tartarie, proti uchvatitelům, resp. křtitelům evropských národů. I v tehdy rozděleném Rusku „Mongolové“ důsledně rozlišovali mezi křesťanskými a svými knížaty, ničili křesťanské chrámy a vůči obyčejným obyvatelům byli smířliví. Čelili odporu především křesťanských fanatiků, prostý lid, který tehdy ještě měl pozůstatky pravého (nikoliv Lauberty a podobnými post-křesťanskými slovensko-německými hochštaplery – používám záměrně německý pojem, ten se hodí líp) slovanského, védického, předkřesťanského myšlení.
   Vrchní velitel Batú byl v podstatě „baťka“ či „baťa“ nebo „baťuška“, překládat netřeba.
   Precizně toto téma rozebírá v blozích například Radim Lhoták, doporučuji k přečtení. Je vyloučeno, aby se takto velká armáda seskupila v dodnes liduprázdných mongolských stepích, tím spíš, že samotní Mongolové nic takového ve svých dějinách neznají.

   • nisaS napsal:

    Vono to vypadá, že Maďaři jsou přeočkovaní Slováci. Stejné tělo, ale jiná mluvka, to je schízoidní způsob hadího pojetí hun-moru. :- ) Ostatně hadí cicvilizáca chápe člověka, potažmo bytosti jako nějakej mechanickej stroj, gde stačí specializace na jednotlivé součástky, které jde samostatně , individuálně opravovat jako plechovej křáp na kolech, gde stačí vyklepat blatníky, namazat a utáhnout šrouby. Naše původní ra-dostná celostní údržba stavěla asi na celostním chápání bytosti, které je hadům pro smích.

    O tom je stále ten spor, že gdo má lepčí pifku. Že gdyž něgdo sténá, starosvětský léčitel se půl hodiny ptá, jak žije, co papá, jaké má kamarády, jaké má sousedy, esli se mu tam gde přespává líbí a gdo mu pije kref. Pak mu poradí něco moudrého nebo podá špetku listí. Gdežto hadí princ s diplomy, se otáže z deseti metrů esli má zaplacené pojištění, jakou měl teplotu , popřípadě esli má s sebou vzorek moči a předepíše mu anti-biotikum. Tohle mogolové určitě nedělali, páč neměli na to čas gdyž Čingis-chán neměl dost travenek ani pro zdravé. No, a esli patří k demagogii příměr přeživších propíchaných jeden a půl dětí na jednu ženu v současnosti s dle Tóry dožitých slovanských dětí tří z osmi. Slyšel jsem, že mít 16 dětí bylo tehdá trendy, ale nezdá se mi, že by je měli na náhradní díly. Muheeeeeee

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Celá Panonská nížina byla až do maďarského vpádu v 9. století slovanská. Maďaři byli primitivní etnikum, navíc šlo téměř výhradně o muže. Jediné, čeho byli schopní (stejně jako předtím Avaři) bylo podrobit si vcelku mírumilovné, trvale usedlé zemědělské Slovany a časem přejmout mnoho i z jejich jazyka, a to dokonce i taková slova, jako „baba“ pro starou ženu. Podobně od Slovanů přejímali východní Románi, dnešní Rumuni. Shrnuto, doplatili jsme na svou mírumilovnost a neschopnost se jim vojensky ubránit.

     Idealizuješ a zjednodušuješ, pokud jde o kontrast mezi hadím princem a starosvětským léčitelem. Protože nejdráž tě kolikrát vyjde právě ten druhý, a navíc bez záruky, že ti to opravdu pomůže. A bez zodpovědnosti, že ponese následky, když léčba nezabere. Ten první naordinuje na řadu nemocí stejnou léčbu chlápkovi s minimálním příjmem, jako milionáři, protože léčba jde z pojištění, takže ji tvoje kapsa konkrétně nepocítí. Pokud udělá chybu, může se tím zabývat lékařská komora a v krajním případě mu i odebrat diplom nebo pohnat ho před soud. Pokud udělá chybu ten léčitel, co se stane? Nic. Odjede o sto kilometrů dál, kde ho ještě neznají, přejmenuje se a „léčí“ dál.

     Oba dva jsou důležití a rozhodně se nezastávám lékařů oproti léčitelům. Pouze, jak už plyne z logiky věci, je pravděpodobné, že někdo, kdo musel šest let studovat školu, na kterou by Proudi nebo Robové nezvládli složit ani formálně přijímačky, bude asi vědět víc než někdo, kdo v sobě „objeví schopnosti“, u kterých se později třeba ukáže, že si je jen sugeroval nebo si honil triko, nebo že fungují pouze na některé pacienty.

     Příspěvky protiočkovacích fanatiků mají mnoho společného. Skoro vždy jde o lidi bez vzdělání, kdy dotyční předstírají, že nestudovali záměrně a „jaksi“ zapomínají přiznat, že nestudovali proto, že na to jednoduše neměli hlavu. Dalším společným bodem je totální nedostatek kritického myšlení, kdy je nadšeně přijímána kdejaká pitomina, jen když zní dost „alternativně“ a netradičně, že?

     Odkazujete se na moudrost a tradici předků, ale neuvědomujete si přitom, že právě předkřesťanští předkové prosazovali ZNALOSTI a VĚDĚNÍ, nikoliv prostou víru, na které je založena spousta „alternativních“ škol. A že logickou součástí toho VĚDĚNÍ (jakkoliv bylo, je a vždycky zčásti bude zneužíváno Systémem) je věda samotná, tvrdá práce s fakty, tedy i postupy, které odsuzujete – třeba očkování nebo antibiotika. Věda je dítětem našich lidí, NAŠEHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ, zatímco právě víra (kterou se mnozí z těch, co si hrají na alternativu, prezentují), NEMÁ S PŮVODNÍ INDOEVROPSKOU TRADICÍ PRANIC SPOLEČNÉHO!
     Říká se tomu kouzlo nechtěného, ale právě o tomto je „alternativa“. Vědomě nebo nevědomě, a možná i se svatými úmysly, se s její pomocí sem znovu vrací židokřesťan a jeho slepá víra, jež má nahradit skutečné tvrdé poznatky a znalosti.
     A když pak člověk vidí tu kolekci zahnutých frňáků, kteří to nejvíc prosazují, hrají si na Slovany a ještě mají tu drzost kádrovat SKUTEČNÉ Slovany z jejich slovanství či neslovanství, ničemu se už nediví a má co dělat, aby se z toho nepozvracel.

     • proud napsal:

      “ Protože nejdráž tě kolikrát vyjde právě ten druhý, a navíc bez záruky, že ti to opravdu pomůže. A bez zodpovědnosti, že ponese následky, když léčba nezabere. Ten první naordinuje na řadu nemocí stejnou léčbu chlápkovi s minimálním příjmem, jako milionáři, protože léčba jde z pojištění, takže ji tvoje kapsa konkrétně nepocítí. Pokud udělá chybu, může se tím zabývat lékařská komora a v krajním případě mu i odebrat diplom nebo pohnat ho před soud. Pokud udělá chybu ten léčitel, co se stane? Nic.“……………to je ale debilita:-)))))))))))))))

      Predstav si ze ti udelam milost a odstrelim te,coz nedelam,protoze to neni trest,prilis rychly a humanni.Co myslis ty debile,bude ti jedno jestli se z toho budu zpovidat,nebo ne? Pro tebe je hotovo,idiote,tak sem netahej nejaky nasledky.Vzdyt ty ses idiot uz svou existenci a zamerenim,jak muzes delat dobre svou praci,kdyz te zajima jen jak ji udelat a nebejt trestanej,misto toho aby byla udelana dokonale jen kvuli tobe samymu??!!! A jsme zase u toho,hrajes si na chytryho a jsi uplnej kreten bez moralky,pozivacnej materialistickej zasran co dostal par sestaku aby sel rozvracet alternativy.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Rozvracet ALTERNATIVU?
       Fakt řekls alternativu?

       Tak to můžu zareagovat jediným možným způsobem – takovým tím tvým:
       :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • anonym napsal:

      Mudr Eleková je nevzdělaná. Primář Erben taky???

      • Maroš napsal:

       anonym – mimo otázku – prof. Eleková sa dôležito vyjadrila k pomerom v akadémii – zhruba že – „žiaden vedecký pracovník NEMÔŽE!!! v rámci tej skurvenej „slobody“ slova publikovať svoju prácu BEZ SÚHLASU EDIČNEJ KOMISIE AKADÉMIE /vedeckého inštitútu/ – čím zároveň upozorňujem na kontext s vraždou Martiny Kušnírovej a s konaním jej matky – vychovanej „najprv práca, potom pláca“, ktorá mala hlavne starosť o to, aby sa k zamestnávateľovi Martiny dostali čo najskôr jej archeologické práce, ktoré spracúvala „určite na nehacknutom“ počítači, že – vy kurvy spravodajské, takže pani Zlatica Kušnírová „stopila“ možný motív vraždy jej dcéry do útrob SAV – a SAV sa k histórii Slovanov nevyjadrí bez stanoviska nemeckých tútorov-oponentov – a kto storočia píše našu históriu doboha?!
       ALE TAK TO MALO BYŤ!!! ???

       Lebo obete spravodajských hier bývajú vytipované aj podľa ich zázemia a podľa očakávanej REAKCIE zázemia!
       Takže aktér budúcej scény – Z.K. „účinkovala v performancii Vražda K + K“ úplne prirodzene! Je mi ľúto tejto osoby, ale fakt je, že je blbá ako táčky!

       • asar napsal:

        No a Martina Kušnírová ako správna neezoterička si získané informácie nenechala pre seba, ale podelila sa s nimi so svojimi nadriadenými. Tí ju za odmenu poslali do hermetického neba a odtiaľ nám už nepovie nič.

        • Maroš napsal:

         Niektorí /ako Martina K./ sa snažia získať dôkazy, aby konečne odkryli pravdu, iní /rezidenti medzi hľadačmi/ sa snažia získať tie isté dôkazy – aby pravdu definitívne umlčali! Čo myslíte – v tajných archívov je viac toho zachráneného, ako toho následne zničeného materiálu. ???
         Je tam viac prepisob zachránených knih, alebo tých originálov – lebo s prepisom sa stále dá manipulovať – s originálom už nie.

         Príbeh o vyhodenej-nájdenej peňaženke plnej dôkazov o vražde a korupcii… Pekný brazílsky film.
         Odpad (2014) CZ HD trailer
         https://www.youtube.com/watch?v=QWXfwPr4mHE
         https://www.ulozto.net/!GrbmV9oF6a7C/odpad-cz-dab-novinky-2015-avi

 7. proud napsal:

  Problem s historii,a to i novodobou,natoz tou starsi je ze se o ni neda fakticky seriozne hadat a diskutovat,protoze nezname pravdu a nemame se ji zatim jak dozvedet,takze vsechny dohady jsou jen dohadama o moznym,ale nikdy o jistym.At tvrdi kdo z nas co chce,nikdo nemuzeme svy tvrzeni dokazat,protoze pravdy jestli nebyly uplne odstraneny,jsou velice dobre ukryty a strezeny,aby se mezi lidi nedostaly a misto nich jsou ruznejma cestama podsouvany „zkazky“,zpravidla za ucelem dosazeni nejakyho momentalniho cile o kterym jeste ani nevime.

  • proud napsal:

   Pro me to znamena na historii kaslat a neplejtvat na zkazky energii a zabejvat se soucasnosti a hlavne budoucnosti se zretelem na to,ze historii proste neznam.

   • Voda napsal:

    Asi tak, co se minulosti týče. Každý si něco přečte a vybere si podle svých kriterií. A tu verzi pak šíří dál. Ale pokud jde o budoucnost, tak ta bude úplně stejná jako minulost. Lidi se nadále rodí s potřebou jíst a se soupeřivostí, tudíž války jsou zaručeny už jenom těmito faktory. A je jich více.

    • proud napsal:

     „Ale pokud jde o budoucnost, tak ta bude úplně stejná jako minulost. „………….vidis jak jsi pitomej,priste si takovej vyblitek napis solo a ne pode me,jak muzes vedet jestli bude budoucnost jako minulost,kdyz minulost neznas,pitomce?;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • proud napsal:

      Ps:.Rad bych zustal slusnej,ale s takovou bandou hajzlu a podvrataku to bohuzel nejde,nezaslouzej si to.

     • Voda napsal:

      Nepij už. Minulost je stejná jako přítomnost a i budoucnost. Nevidíš a nebo nemůžeš vidět realitu skrze své idealistické sny.

      • proud napsal:

       Neni stejna,mas mezery,jenom probiha soucasne,ale to je na tebe uz vyssi divci,spis prilis vysoka a sem to zatim jeste nepatri,stado tomu jeste nedorostlo.

 8. Karel K. napsal:

  Náš SVĚT byl spuštěn 1. března 1953 !

  1. datum byl 1500 rok a éra Koperníka. 2. datum bylo 1. března 1953.

  Omlouvám se za pozdní odpověď. Rybařil jsem ! V 85 roce, v několika zakrytých odděleních/ katedrách KGB : aplikované matematiky, kvantové fyziky a ve speciálním oddělení obecné parapsychologie KGB byl prováděn nezávislý výzkum naší chronologie a kvantového stvoření světa . Vyšly vždy dvě různé data spuštění naší reality v počítačové hře , kterou hrajeme, ale neřídíme. Jsme jen součástí programu. . 1. datum byl 1500 rok a éra Koperníka. 2. datum bylo 1. března 1953. Později po složitých výpočtech a nekonečném sedění s různými médii se Koperníkův datum vyloučil.
  V oddělení dopotopní architektury KGB bylo sledováno rození nových pevností Hvězdy, které dnes rostou jako hřiby. Viditelné jsou ze satelitu. Za tři noci vám vyroste – materializuje se pevnost Hvězdy do základové desky . Pak se proces zastaví. Jako by hvězda na něco čekala.

  https://4.bp.blogspot.com/-IXsZJABvo1I/VD10oW0pGiI/AAAAAAAACWA/OzRUmNBkl5Q/s1600/citadelle-de-lille-2.jpg

  Dnes víme, že je to vše realita Matrixu, kterého jsme součástí. Výsledky výzkumu byly tak utajeny, že se to neřeklo nikomu, ani Gorbimu.

  Dobře vše vysvětluje Андрей Тюняев :

  https://www.youtube.com/channel/UCvghy9ZoMqJaDNinxvPpAcg

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

 9. Wenger napsal:

  Zaznamy o Tataroch z obdobia Bela IV nejestvuju. Historicke zdroje popisuju iba Tartarov. Stotoznenie mongolov a Tartarov je novodoba intrepretacia, ktora je principialne nespravna. Vpad Tartarov do Uhorska v 13. storoci bola v skutocnosti obcianska vojna vedena koaliciou severo a vychodouhorskych slovanskych kniezat s podporou Tartarov (Slovanov obyvajucich velku Tartariu) proti zriadovatelom noveho politickeho a mocenskeho poriadku – teda proti Rimskej cirkvi a jej svetskym predstavitelom. Svetsku – vykonnu zlozku tvoril Belo IV a cudzinci na mocenskych postoch ako aj v armade…
  Cela tato situacia sa dochovala v tzv. Rogeriovej zalostnej piesni… jej analyzu, ako aj sirsie suvislosti ohladom terminu Mongoli, odkial sa meno vzalo a co vlastne reprezentovalo, je opisane v knihe Tajne dejiny Slovenov a Uhorska – str. 215 – 230.. v knihe je dolozene mnozstvo dokazov o slovanskom povode Uhrov, Hunov ako aj velkej casti historickych Germanov. http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=1920

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Stejně tak neexistují žádné doklady o zpustošení Moravy, Slovenska, Polska, kterými protáhly statisícové „tatarské“ armády. Takové vojsko spotřebuje obrovské množství zdrojů, a zejména v zemích, kde by mu bylo obyvatelstvo nepřátelsky nakloněno, by způsobovalo krveprolití mezi civilním obyvatelstvem, vylidnění celých regionů.

   A zmínky o něm by se musely dochovat minimálně v lidové slovesnosti, legendách, apod.

   NIC TAKOVÉHO ALE NEEXISTUJE.

   Proč? Protože naši lidé vítali z velké části „Tatary“ jako osvoboditele. Ti je nechávali na pokoji a zdroje brali z klášterů, kostelů, hradů a dalších opěrných bodů, které si mezitím sociálně parazitické křesťanství zřídilo.

   Dnes obdivujeme hrady jako kulturní památky, ale jde o symbol útlaku našich lidí. Do krajiny přicházela nová víra, zcela nový hodnotový systém, a původní obyvatelé, naši lidé, mu byli nepřátelští. Opevňovaly se hrady, kláštery i města, kam přicházely křesťanské naplaveniny, odtud všechna ta jména Nov-ák, Nov-osad apod.

   Lidé se sice množili geometrickou řadou, probíhala tzv. velká středověká kolonizace, ale za jakou cenu? Lidé byli doslova „množeni“, jako ovce, protože bylo třeba nových poddaných, více obdělané země a více daní z ní plynoucích vrchnosti a zejména církvi.

   O tom, jak se vyvíjel skutečný život, svědčí dobře třeba vykopávky, z nichž plyne, že v období mezi Velkou Moravou a 13. stoletím klesla průměrná tělesná výška o 12-15 cm!

   Osobně považuju křesťanství a systém, který vytvořilo, za to nejzrůdnější, co se tady za poslední tisíce let odehrálo. Současný Systém lidi zotročuje dluhem a ideologicky, ale aspoň nikoho neupaluje za to, že se rozhodl žít jinak.
   Linie Biblický projekt – křesťanství – dluhová ekonomika – liberalismus – NWO je základním vodítkem k pochopení „práce“ Systému.

   • nisaS napsal:

    HisTórie našich území sepisovalo a sepisuje jeruzalémské město pražské. Nevíme přesně gdo hrady stavěl podobně jako nevíme gdo stavěl pyramidy. Hrady se ale prodávali, plenili, vyvlastňovali a darovaly léním pánům dle Tóry. I datování všelijakých souvislostí hadí cicvilizáca sází do souvislostí dle politických zadání, proto ani egypťané se nechtějí vzdát své politické doktríny o budovatelském nadšení faraónů, pocházejících jakože z egyptské rodové linie. Esli není demagogie měřit délku kostí lidu obecného mezi stoletími papalášského rozkvětu a úpadku dle Tóry mě pnepřipadá ani romantické, páč ani povědomí o moravském účelu državy sahající od horní Moravy k dolní Moravě na Balkáně se rozporuje dodnes z nedostatku politického rozhledu a to v rámci vytýčené katolizační osnovy, předepisující výklad dějin podobně jako předepisující výklady na univerzitách, kážoucích tóru dějin, či ekonomické zájmy s původně léčivým zaměřením, kázající v současnosti bludy stejně tak jako n i v jiných oborech sledující linii degradace a rozpadu selského myšlení. Všechno vysoké učení je kon-stituováno především za účelem užitku vrchnosti a nigdy tomu nebylo jinak.

    Gdyž se v médiích lže jako gdyž tiskne tady řešíme dnes adenně, nerozumím tomu, proč si něgdo myslí, že v jiných odvětvích je tomu jinak. Peníze a moc, ( moc je to, gdyž něgdo chce prostě moc všeho), a tyto instrumenty podle mého úsudku zapříčinili pomatení nejen dějin a to i zpětně, ale matou i dějiny v současnosti, čehož jsou pisálci jakoby na volné noze zářným příkladem. Často nezbyde nic jiného nežli vytáhnout selský rozum a skládat uskutečnitelné dějiny v nějakém logickém rámci tak aby z teho člověk nezešílel. Každému, gdo s čistým srdcem jde cestou hledání prav-dy přeju vše nejlepčí. Muheeeeeeee

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Je potřeba rozlišovat mezi moudrostí (tedy tím, po čem instinktivně prahne každý člověk) a pouhým „praktickým věděním“, které často slouží jen jako nástroj jedněch proti druhým.

     Dál je třeba rozlišovat mezi tvrdými (většinou přírodními a technickými) vědami, které podléhají (i když ne vždy) důkazové logice, a měkkými „vědami“ typu psychologie či sociologie, které jsou často jen o dojmech a osobních výkladech, bez nutnosti převzít zodpovědnost.

     Matematická, fyzikální či chemická pravidla „vynalezli“ z drtivé části bílí, indoevropští lidé, nikoliv Žid. Tyto vědy nemůžou za to, že byly (jako skoro všechno) Židem ukradeno a použito proti národům, z nichž tito velcí myslitelé vzešli.

     Proto tvrdím, že v principu odvrhovat tyto poznatky je stejně naivní, jako odmítat v boji používat střelnou zbraň, když na nás nepřítel střílí ze samopalu, protože „naší“ zbraní je přece slovanský meč a my se k žádným „cizáckým“ zbraním nebudeme snižovat;-)

     Ta Velká Morava vs. vrcholný středověk je jednoznačný příklad. Proč se těm lidem tak zásadně snížila tělesná výška? Proto, že zatímco v tom devátém století to byli ještě relativně svobodní, zdraví, silní, dobře živení, vysocí, urostlí lidé, tak v tom 13. století to byli už zakrslí „poddaní“ a nevolníci. Komu za to vděčili? Systému s velkým S, který se tehdy projevoval christianizací, vynucovanou ještě mnohem tvrději, než je dnes vynucovaná dluhová ekonomika.

     Je důležité snažit se pochopit, jak jednotlivá plemena našich předků reagovala. Polabští Veleti si podrželi cestu předků a vytvořili mocný kmenový svaz, který byl skoro 300 let vojensky neporazitelný. Češi okamžitě kolaborovali a proto rychle přijali křesťanství – měli tu smůlu, že nedokázali zabránit uchopení moci Přemyslovci, kteří zase nezabránili, aby je vedl slaboch Václav (to byl v podstatě takový Havel 10. století). Poláky násilně sjednotil a pokřtil Boleslav Chrabrý, syn polského otce a české matky.

     A Moravané a Slováci? Ti byli už dlouho v kontaktu jednak s Byzancí a jednak Franckou říší. Uvědomovali si, že pokud nevytvoří podobně silný celek, spolknou je časem s tichým souhlasem Byzance Frankové, a zároveň jim nechtěli dávat záminku. Proto se pokusili „chytře“ přijmout křesťanství z Byzance – jednak doufali v její pomoc, jednak spoléhali na to, že Frankové proti zájmům Byzance nepůjdou.

     Z politického hlediska to nebyl hloupý tah, ovšem vnucením křtu začal zároveň úpadek. Když to zjistili, bylo už pozdě.

     Je třeba nepovažovat předky za hloupější, než byli. Ale zároveň je nutné si uvědomit, že jsme tu i proto, abychom se poučili z jejich chyb a už NIKDY je neopakovali.

     • asar napsal:

      „Proto tvrdím, že v principu odvrhovat tyto poznatky je stejně naivní, jako odmítat v boji používat střelnou zbraň, když na nás nepřítel střílí ze samopalu, protože „naší“ zbraní je přece slovanský meč a my se k žádným „cizáckým“ zbraním nebudeme snižovat;-)“

      Preto ja proti klamárom budem používať klamstvá a to ich vlastné. Tak ich zamotám do tých ich bludov, že sa im z toho oči skrútia.

     • niSas napsal:

      Ještě k té tvrdé vědě. Větci učí například že voda je vzorec H2O. Tedy plyny vodík a kyslík etericky přeměněné na tekoucí skupenství. Matematici učí, že 1 + 1 – 2 což je výpočet, kteý mimo tvrdé vědění nigde v přírodních procesech neexistuje. Tvrdá věda pomáhá sterilizaci myšlení a odstřeďování pomyslně podstatného od zbytečného. Čili v pravém smyslu slouží dle Tóry k rozdělování a panování. Popisy dějůvycházejí rovněž dle Tóry, subjektivně, vyjádřením reakcí měřitelných suběktivními , často dle voka nebo spočtením rozdílu po reakci, kterou dokáží zopakovat, a tím je jako dokázáno, že je toto vědění dokázané. Věda je ve své podstatě učení Tóry, kterou lze zopakovat při simulaci předepsaných podmínek stanovených pro opakující výrobu. Nemá vyšší ambice učení chápání proměnlivosti podmínek, které jsou základním hybatelem v přírodních procesech. Proto si vědci vylamují zuby při popisování situací přesahující jejich úzké zaměření, podle pravidel rozdělování a panování, ve skutečnosti přerozdělování momentálního zisku jedněm a přerozdělování ztrát druhým, viz například dole zmíněné důsledky hnojení bojovými látkami, což lze použít jako příklad za všechny.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Ona ta chyba vědců není v tom, že by 1+1 se nerovnaly 2 – opravdu se rovnají a v přírodě to potvrzuje doslova každý, kdo se vtělil na základě koitu otce a matky;-) Chemický vzorec vody je taky dostatečně známý a není na něm co upravovat. Vodík nebo kyslík „navíc“ z něho udělá úplně jinou, jedovatou a zcela nepoživatelnou látku…
       Klasická věda chybuje ale v tom, že se na základě těchto naprosto základních, elementárních a samozřejmých skutečností pokouší vysvětlovat kdeco, a to i jevy tisíckrát komplikovanější a často s těmito fakty vůbec nesouvisející.
       Například život na jiných planetách, kdy se jako jediná reálná možnost uvažuje něco na stejné bázi jako na Zemi – tedy v „obyvatelné zóně“, na bázi čtyřvazného organického vodíku, plynného kyslíku a tekuté vody. Co když ale jiné bytosti jsou na bázi stejně tak čtyřvazného křemíku, vodu vůbec nepotřebují, vdechují metan a vydechují formaldehyd nebo metanol?
       Věda nemá důkaz pro ani proti, principiálně (na základě těch nejběžnějších poznatků) to nelze vyloučit, a stejně se bude držet pouze premisy voda – kyslík.
       Víme zkrátka příliš málo, ale to neznamená, že musíme i to málo, co opravdu víme, zpochybňovat.

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Oprava – místo vodíku má být samozřejmě uhlík.

       • niSas napsal:

        Gdyž jsme už u těch počtů, tak větci nám vsugerovali že jeden strom plus jeden strom jsou dva stromy. To je blboňům jasné a to si mají myslet. Ale dva stromy urodí jedbnou tolik než jeden strom a pokud jde o jeden druh, často jeden strom jen tak neurrodí nic. Tak rovno k tomu v jedné litrové láhvi může být itr mléka a ve druhé láhvi je rovněž litr mléka, což blboni mají rozumět, že celkem jde o dva litry mléka a to i platí pokud se nezamyslí o obsahu každého litru mléka, které se nazývá mlékem. Definice, popis tekutiny zvané voda, H2O je vědci ustanovené pojmenování, které platí jen ve specifickém tvaru, který v přírodě ve skutečnosti neexistuje, protože H2O je hypotéza opřena o laboratorní nastavení, kterého lze docílit chemickým, či spíše fyzikálním postupem nehledě k védickému poznání živé a mrtvé vody. Proto jejich definice s ohledem například normy vody na pití, která dovoluje vodárnám sypat do vodovodu chemické bojové látky je ospravedlňuje před za-konem, že taková voda se může pít, což má ve skutečnosti podobné účinky jako hnojení ukradené půdy chemickými bojovými látkami, viz. níže.

        P.S. Hypotézy typu, jaká civilizace žije v jaké dimenzi nebo jak velká je galaktická federace , nelze větecky dokázat, narozdíl od pohádek a pověstí, které obrazně popisují stav ducha daného národa, jenž se stal předlohou. A právě proto jsou pohádky popisovány různým jazykem, igdyž ve skutečnosti popisují stejné či podobné jevy.

        • Robo napsal:

         Príde mi, saSin, akoby Učiteľ rozprával s Debilom.

         Kde furt berieš toľko elánu strácať energiu so stratenými prípadmi?
         Dokonca sa zdá, že máš pre nich istú úchylku.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Sasíne,

         jeden strom a jeden strom skutečně jsou dva stromy, stejně jako jeden člověk a jeden člověk jsou dva lidé a jedna molekula vody a jedna molekula vody jsou dvě molekuly vody. S tím přece nemá žádnou spojitost to, kolik toho ty stromy nebo ti lidé urodí. Z jednoho buku může vzejít celý hektarový les, zatímco jiný buk rostoucí ve smrkovém lesním vegetačním pásmu sice roste, ale nikdy neplodí. Jeden pár lidí nebo zvířat může mít deset potomků, jiný pár je neplodný nebo má nanejvýš jedno dítě. Copak toto „klasická věda“ popírá? O tom nic nevím.

         A je to ještě zajímavější. Třeba jedle bělokorá, dřív náš nejrozšířenější jehličnan, dokáže srůstat kořeny – takže třeba čtyři jedle srostou tak, že se stanou jednou „nadjedlí“. Podhoubí řady hub je taky jeden obrovský organismus, který třeba zaujímá rozlohu i hektaru nebo více. Je třeba si ale neplést fyzické jedince (člověka, vlka, jedle) a VĚDOMÍ – protože jedinec (aspoň u savců) vždy zůstává ve fyzické rovině samostatným, nezávislým tvorem, zatímco jeho vědomí může (a mělo by) fungovat nejen v rovině individuální, ale i kolektivní.

         Pokud jde o Vaše informace o vodě, jsou zcela nepravdivé. To, že voda je chemicky H2O, není žádná lest Systému, ale miliónkrát prokázaná pravda. Každý dobrý mikroskop ukáže dva atomy vodíku napojené na šestivazný kyslík, který rozpojil jeden ze tří svých elektronových párů, aby navázal právě ten jeden a jeden vodík. Přidáte jeden atom kyslíku – a máte peroxid vodíku. Zkuste ho vypít – uvidíte;-) No a pokud přidáte místo kyslíku jeden atom vodíku, máte takový „elixír života“, že když si ho nakapete na ruku pár kapek, budete muset ke kožnímu lékaři.

         „Živá voda“ a „mrtvá voda“, stejně jako všechny druhy vody, jsou ale pořád jen H2O. Voda je prostě vždycky voda, ale pozor – zároveň to opravdu je zázračná tekutina. Nabíjí se energetickými silami, má paměť, může léčit nebo zabíjet.

         Sasíne, uvědomte si jednu zásadní věc. Pokud budete zpochybňovat fakta zřejmá asi tak, jako že Slunce svítí a po zimě přijde jaro, uděláte si tím akorát tak ostudu. To není „informace pro blboně“, to je o doplnění si těch NEJZÁKLADNĚJŠÍCH znalostí. Naši předkové sice neznali chemický vzorec vody, ale znali výborně její vlastnosti i schopnosti. Moudrému se poznání předků a poznání vědy (které je naše a nemůže za to, že ji nějací Robovi nebo Proudovi rasoví soukojenci zneužijí) doplňují. Klasická věda samozřejmě taky někdy lže, ale to platí i pro „alternativu“. Přestat vidět svět černobíle, přestat spojovat informaci s jejím nositelem, to je první krok k nápravě světa. Uzavřením se do bubliny jenom usnadníte Systému práci, protože bude mít o jednoho protivníka méně:-(

    • jan nowak napsal:

     Mroži.. ha ty pi-čo – Těrazky ssem si wši-mnul .. ty juž ne.máš Banán ??
     .. ta tatíneg ssi koupil Anaas & na nás se wysral – Haarpíku : //
     Grr ..sem chemik !

     ps : pozorowatelka zz weliký-HO Seweru řika-la , že prej má prima KRTek..
     .. chlupatej ; )

     • Maroš napsal:

      Nowaku – banán je dobrý na absťák – keď som nemohol písať sem, písal som hovnom na stenu – haki baki!

      Skrátim – je zo mňa iný ČloveK! Som skoro ako Mečiar trojjediný – „Ja sa vrátim!“ Ja som UPOMIENKA – že niekto po sebe nespláchol ten popílek z urny… Ľudia zabúdajú, či za sebou zavreli dvere – potom sa v strese vracajú. Čisto technicky – bol som tu furt – cez ban som sa dostal cez „dôveryhodný“ idnes.cz. Ako? – mne to nevysvetluj!

 10. Maroš napsal:

  Nowaku – ty pako – živé má prednosť – riešim záhradu – sio-chronológia až po zmrznutých! Ste sa nedostali k PODSTATE! Prečo to všetko?! ???

  1/ „Definitíva“ načrtol- prečo nás tu niekto stále jebe do riti. Ale Definitíva NEnačrtol, že nás niekto po tej jebačke ešte aj zabije!
  Na 2. priorite!
  2/ Neogradiensis napsal:
  8.5.2018 (10.25)
  …“ako mi povedal jeden slovenský spisovateľ so zúfalstvom v očiach: „99,99% Slovákov vôbec nepozná svoju skutočnú históriu a ja sa obávam, že takáto ohromujúca miera nevdomosti sa skončí tragédiou“.

  Neogradiensis – už sa kurva stalo!

  Martinu Kušnírovú vysoko pravdepodobne odkrágľovali za to, že objavila dôkazy a vyslovila tézy, ktoré boli KONTRAPRODUKTÍVNE voči globalistickým plánom na preformátovanie Slovanov na našom území, voči plánom na rozvrat národnej štátnosti, na rozvrat národného povedomia . „kto sme – odkiaľ pochádzame“ – v plnom kontexte s rozvratom NARODNÉHO ŠTÁTNEHO APARÁTU – vďaka zneužitiu /toto je terminus technicus – nie osobná invencia/ naivity čestného, ale neskúseného „užitočného idiota“ Jána Kuciaka – teda – Kušnírovú zavraždili kvôli Kalergiho plánu a plánu na vytvorenie Európskeho kalifátu – kvôli informácii o 3 a pol tisíc-ročnej histórii Slovanov na NAŠOM ÚZEMÍ! – a to sa ešte nebavíme o Tartárii, a že sa píše rok 7526 po podpísaní Veľkého mieru s Áziou!

  Nemám čas – tu sa zaháknite kurva!

  “ Archeologové jsou nadšení, u Hradce našli chybějící článek lužické kultury
  20. října 2016 7:55
  Archeologové v Hvozdnici u Hradce Králové našli chybějící článek mezi kulturami doby bronzové ve východních Čechách. Na pohřebišti narazili na více než 50 žárových hrobů s keramickými urnami a získali i důkazy, že kultura lužických popelnicových polí má v regionu mnohem starší kořeny, než se předpokládalo.“
  “ Nové nálezy potvrzují, že jedna z nejvýznamnějších pravěkých kultur, lužická, je místního původu.
  „Narazili jsme na mimořádně dochované hroby, je to fantastické. Netušili jsme, že ještě někde něco takového objevíme,“ říká nadšeně vedoucí archeologického pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák, který je jindy spíše zdrženlivý.
  Naleziště v Hvozdnici, které vědci zkoumají s přestávkami od podzimu 2013, má nadregionální význam.“
  “ Žárové hroby je třeba datovat do minulosti mnohem hlouběji, než se původně soudilo, a to až o 250 let.
  „Je to ohromné, máme tu doložen vznik lužické kultury na území východních Čech. S trochou nadsázky lze říci, že na této lokalitě se mění pohled na dějiny proti tomu, jak se psalo doposud,“ říká Novák.“
  “ už nyní můžeme říci, že česká odnož kultury lužických popelnicových polí, o které se někdy hovoří jako o celé jedné civilizaci trvající bezmála tisíc let, má podstatně hlubší kořeny. Navíc to, že je doložená už ve střední době bronzové, znamená, že je místního původu, nikoli že přišla už zformovaná odjinud, z území Slezska. Hradecko platí za kolébku této kultury. Hvozdnické nálezy rozhodně pohled na historii změní,“ vysvětluje Miroslav Novák.“
  “ Je to důkaz, že přinejmenším od starší doby bronzové v této oblasti lidé žili a že tu docházelo k nepřetržitému a přímému vývoji. Pěkně nám to do sebe začíná zapadat a dávat smysl.“
  https://hradec.idnes.cz/archeologicke-nalezy-ve-hvozdnici-u-hradce-kralove-f8e-/hradec-zpravy.aspx?c=A161015_2279468_hradec-zpravy_the

  Tak… A keďže naše dejiny píšu anglosasi a hlavne Nemci – poznámka – bez hodnotenia nemeckých archeologických partnerov prakticky nie je možné – bez záujmového konfliktu na 2. priorite – výklad dejín oficiálne smerovať „do slovanskej histórie“!!!
  Porovnajte texty:

  „Nositeľmi kultúry boli zrejme Indoeurópania, podľa niektorých názorov Ilýri, Germáni, Slovania či iné konkrétne národy. Etnicita kultúry bola v minulosti predmetom hádok najmä medzi Nemcami a Slovanmi, dnes sa v literatúre – podobne ako v prípade mnohých iných kultúr – uprednostňuje tvrdenie, že etnicita kultúry je neznáma“.
  Poznámka – NEZNÁMA? – NA POSRANIE! – takže Nemci a Slovania sa rozhodli v rámci multikulti potierania vlastnej histórie – NESPORIŤ SA O SVOJICH PREDKOV, LEBO JE TO V RÁMCI PROGRAMU SVETOOBČIANSTVA KONTRAPRODUKTÍVNE?!
  Žeby Martina Kušnírová – „telom a duchom archeoložka“ – a mimochodom – „náhodou“ aj Slovenka, mala vo výskume žiarovej kultúry v Cinobani zásadne iný vedecký názor? A toto ju stálo život – multikulti Európa bez pamäti národov – na 2. priorite?!
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_kult%C3%BAra
  !!!!!!!!!!!!!!!!!
  https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lusatian_culture
  KUŠNÍROVEJ 3 ŠÁLKY a bronzové nábojnice /artefakty žiarových hrobov/ – „Nepleť sa do dejín národa „bez minulosti“ a bez budúcnosti!“ ???
  VIETE HOVNO!
  §Záhada tří hrnků v POKOJI SMRTI rozluštěna! Víme, co se dělo předpopravou Jána a Martiny
  https://www.youtube.com/watch?v=O94AsxvaWNY
  Kostrové pochovanie je v lužickej dobe na našom území veľmi výnimočné. Lužičania svojich mŕtvych spaľovali. Každý z hrobov teda obsahuje urnu so spálenými zvyškami kostry a popol prekrytú miskou. Vo väčšine hrobov sú uložené ďalšie menšie nádoby, šálky a džbánky, jednoduché bronzové krúžky, ktoré si vplietali do vlasov, náramky, ihlice na spínanie šiat a výnimočne aj zbrane. “Máme tu aj jeden ohňom zdeformovaný hrot oštepu, ktorý spolu s nebožtíkom ležal na kraji hranice a oheň ho zachytil iba čiastočne.” Množstvo bronzových predmetov, ktoré v hroboch odkryli sú žiarom roztavené zliatky. Nedá sa z nich určiť o čo pôvodne išlo. “Ojedinele sme našli aj jantárové korálky, čo svedčí o kontaktoch obyvateľstva s inými územiami.” Všetky nálezy dnes konzervujú v nitrianskom ústave. Kde si ich budú môcť záujemcovia o dávnu históriu pozrieť, ukáže čas.“
  Poznámka – okrem zubov – ak sa zachovali – podľa čoho môže niekto určiť Z POPOLA!!! priemerný vek mŕtvych na 21 rokov? /Článok predtým!/ Pretože pri takomto podenkovom veku hocijaký národ asi ťažko dokáže uchovať svoju kultúru, tradície, vedomosti!
  https://mytrencin.sme.sk/c/1548366/pri-trencine-odkryli-najvacsie-ziarove-pohrebisko-z-doby-bronzovej.html
  „„Cinobaňa sa zaradila k najvýznamnejším náleziskám ľudí popolnicových polí, ktorí v priestore súčasného juhu Slovenska žili v období 12. až 8. storočia pred Kristom,“ hovorí Vladimír Mitáš z Archeologického ústavu SAV v Nitre. My sme pohrebisko navštívili v piatok ráno. Práve sa schyľovalo k búrke a nad vrchom Strieborná sa križovali blesky. Pochmúrna atmosféra dodávala tomuto miestu mystický nádych.“

  „„V porovnaní s vlaňajším výskumom sa ukazujú tie isté hrobové konštrukcie. To znamená hroby s kamennými skrinkami, okolo ktorých sú kamenné vence a majú bohatú keramickú výbavu. Pri urnách sme objavili ďalšie keramické prílohy ako amfory, vázičky alebo šálky,“ informoval…“
  „„Ľud kyjatickej kultúry uctieval pramene a ukladal k nim významné bronzové predmety ako napríklad meče alebo šálky. Týmto spôsobom si uctieval božstvá. Keďže sa pohybujeme v regióne, ktorý je bohatý na minerálne pramene, je jeho objav dosť pravdepodobný. Aj v oblasti, kde prebieha výskum, sú na mape zakreslené pramene, takže naozaj existujú. Zatiaľ nás však plne zamestnáva pohrebisko a tak po prameni nepátrame. Na Slovensku sú známe náleziská, kde významné bronzové predmety boli uložené práve v blízkosti prameňa.“
  Poznámka – Voda, voda, voda!
  „Na tomto pohrebisku máme zachytenú 500-ročnú kontinuitu žiarového pohrebného mýtu. Všetci nebožtíci boli dokonale spálení a bol im vystrojený okázalý pohreb. Domnievam sa, že vybudovanie hrobu si vyžadovalo veľa síl a energie. Kamene, z ktorých sa vytvorila kamenná skrinka, museli ľudia nazbierať, pripraviť, očistiť a prípadne osekať do požadovaného tvaru. Rovnako ako bolo pravidlom nebožtíka spáliť, tak aj rozmery skriniek boli vopred určené. Aj sortiment nádob a predmetov, ktoré sa dostávali do hrobu, bol stanovený. S pozostatkami nebožtíka putovalo do hrobu len to, čo bolo dovolené – zakrytá alebo nezakrytá urna a nádoby s vodou, mliekom, medovinou a inými nápojmi a stravou, ktoré mŕtveho sprevádzali na druhý svet. Nič sa nemohlo vymykať kultu a náboženstvu tej doby. Vtedajší ľud uctieval astrálne božstvá, pričom najvyšším bolo Slnko. Slnečná symbolika je premietnutá aj na objavenej keramike. Nachádzame na nej štylizované slniečka, čiže rozetky alebo slnečný kotúč štylizovaný v podobe koncentrických kruhov, ktorý sa objaví na dne šálky alebo misy,“ vysvetlil archeológ,“
  REPLAY – „Všetci nebožtíci boli dokonale spálení a bol im vystrojený okázalý pohreb.“
  Poznámka – toto je kameň úrazu slovanských žiarových kultúr – žiadne zachované DNA, žiadne antropologicky zdokumentovateľné pozostatky – toto vyhovuje anglosaskej aj vatikáskej, či maďarskej historiografii – „Dokážte, že ste tu boli pred nami!“

  „a pozornosť upriamil na kameň, ktorý je súčasťou kamennej skrinky. Sú na ňom vyryté znaky, ktoré môžu niečo symbolizovať.
  „Je to zaujímavý objav, ale najprv sa k nemu musí vyjadriť geológ. Ten určí, či znaky mohli vzniknúť prirodzenou cestou alebo zásahom človeka. Na iných kameňoch sa nič podobné neobjavilo a tak je veľmi pravdepodobné, že znaky sú do neho vysekané zámerne. Pokiaľ by sa to potvrdilo, bol by to ďalší unikátny objav. Potom by už boli na rade odborníci na staré písmo, aby nám rozlúštili odkaz našich predkov,“ zakončil archeológ.“
  https://mynovohrad.sme.sk/c/4874876/archeologov-zaujal-kamen-so-zahadnymi-znakmi.html
  http://www.vypadni.sk/sk/pohanske-pohrebisko-v-cinobani
  áhada tří hrnků v POKOJI SMRTI rozluštěna! Víme, co se dělo předpopravou Jána a Martiny
  https://www.youtube.com/watch?v=O94AsxvaWNY
  SYMBOLICKÉ PODPRAHOVÉ 3 ŠÁLKY – ČAJU-KÁVY – SÚ VŠADE!!!
  https://duckduckgo.com/?q=tri+%C5%A1%C3%A1lky&t=hy&atb=v62-1&ia=web
  https://svet.sme.sk/c/6625713/spoluautor-bestselleru-tri-salky-caju-spachal-samovrazdu.html
  https://www.pantarhei.sk/knihy/beletria/svetova-beletria/tri-salky-caje.html
  - – - ešte raz:
  „Sme zhrození z tejto tragédie a vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť rodine. Martina Kušnírová bola mladá bádateľka, ktorá mala celý život pred sebou,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay.

  Kušnírová spolupracovala napríklad na systematickom výskume žiarového pohrebiska v Cinobani. Archeológiu vyštudovala v Nitre. „Martina bola našou študentkou, ktorá úspešne ukončila štúdium odboru archeológie v roku 2014. Bola srdcom i telom archeologičkou,“ uviedla Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na sociálnej sieti.
  https://mynitra.sme.sk/c/20770742/zavrazdenu-archeologicku-kusnirovu-si-pietne-pripomina-aj-archeologicky-ustav-sav.html

  Dobrý človek so zmyslom pre spravodlivosť, hovoria priatelia a kolegovia o zavraždenej Martine Kušnírovej
  „Martina bola húževnatá. „Bola veľmi priateľská, skromná a tichá, ale zároveň nadšená a pracovitá,“ hovorí vedúca katedry. Zaujímala sa najmä o praveké obdobie. Pažinová viedla Martininu bakalársku prácu, ktorá bola o zvieracej symbolike, vyobrazeniach v mladšej dobe kamenej (v neolite). Dala si na nej záležať a veľmi dobre ju ohodnotil aj jej oponent. Pažinová veľmi rada čítala aj jej texty, pretože vedela formulovať myšlienky, rozumela tomu, o čom píše, a bolo zrejmé, že ju to baví.“
  https://dennikn.sk/1042574/dobry-clovek-so-zmyslom-pre-spravodlivost-hovoria-priatelia-a-kolegovia-o-zavrazdenej-martine-kusnirovej/
  Vražda Jána Kuciaka „prebehla“ na 4. priorite – peniaze a korupcia – a účelne mala zlikvidovať okrem mafiánskej konkurencie hlavne tú NÁRODNÚ vládu, nakoľko Fico drží Slovensko ako svoj národný pašalikát, bez ktorého by nemohol existovať.

  Na úplný záver výrok /plateného?/ mainstreamového idiota:
  „Ak však vražda Jána Kuciaka výrazne ovplyvnila mieru slobody tlače na Slovensku bez dôkazu, že bol zavraždený v súvislosti so svojou prácou, tak sa pýtam: neovplyvnila vražda Martiny Kušnírovej slobodu archeologického výskumu na Slovensku? Kedy sa dočkáme poklesu v rebríčku organizácie Archeológovia bez hraníc?“
  http://spozabukakuk.blog.pravda.sk/2018/04/26/miera-slobody-tlace-preco-nie-miera-slobody-archeologie/

  Záverečná poznámka – nemám to ucelene spracované – ešte som to neuzavrel – pevne však verím, že „akože“ autor článku o „ďžingischánovi“, ktorého životopis je odvodený od zvitkov v novej čínštine z 19. storočia – autenticky v žiadnej mongolčine!, a zároveň autor o Chazaroch, ktorí prišli sem s Arpádovcami, a Koppóniovcami /zavraždený strýco budúceho Ištvána/, a ktorí predstavujú tú podstatnú protislovenskú sio-maďarskú iredentistickú kliku tzv. Hunov – pochopiteľne turkistickú génovo vetvi tzv. Maďarov – Stanislav Slabejcius – opäť zasial – zmrd jeden kurwa! – semeno rozvratu – aj do V4 – Vody štyroch, aby tu mohol rozvracať vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi, aby nás tí skurvení žido-Chazari, ktorí odišli z Kaganátu s /Arpádovcami/ s nimi, mohli riadiť a parazitovať a intrigánčiť! Skurvený kaukazský židák, ktorý by si opäť rád utieral svoje čižmy o nejaký nacionalistický ksicht! Ficozmrd cíti novú šancu – zvoliLI novú tému! Maďarskú a mongolskú kartu – totálne strašidlá na primitévov, ktorí makajú vo Volkswagene a Samsungu! Ako obvykle – pál do piče! – SS!

  • asar napsal:

   Poznámka – toto je kameň úrazu slovanských žiarových kultúr – žiadne zachované DNA, žiadne antropologicky zdokumentovateľné pozostatky – toto vyhovuje anglosaskej aj vatikáskej, či maďarskej historiografii – „Dokážte, že ste tu boli pred nami!“

   Netreba nič dokazovať. Čo bolo bolo, terazky sme tu my!

   Bratia, zastavme sa a porozmýšľajme, čo vlastne Nemci vravia tými svojimi teóriami o sťahovaní národov. Slovania vraj pochádzajú z nejakých pripjaťských bažín. Logicky v bažinách nie sú žiadne nerastné suroviny, nieto ešte železo. Z toho vyplýva, že starí Slovania obsadzujúci tieto územia porazili Nemcov vyzbrojených železnými mečmi s drevenými drúkmi alebo len s holými rukami. Čiže Nemci boli totálni sráči alebo Slovania supermani.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Těch nesrovnalostí jsou mraky. Ruskou státnost údajně založili Vikingové, Varjagové, z dnešního pohledu předci Švédů. Jak ale mohli založit, když ji v té době sami neměli? Jak mohli druhé učit něco, co sami neznali?

    Němečtí „historici“ si ještě v 19. století snaživě vymýšleli žvásty o kontinuitě germánského osídlení mezi Labem a Odrou, tuto teorii přijali okamžitě nacisté. Přitom tento názor nepodporuje jediná vykopávka, jediný nález artefaktů, v podstatě nic.

    Naši předkové byli před vnucením křtu údajně barbaři žijící v polozemnicích a zemnicích, neznající písmo, chovající se jako zvířata, kopulující kdekdo s kdekým na potkání – píší křesťanští kronikáři. Jiné „oficiální“ zprávy neexistují – jak by taky mohly, když originály kdečeho se jak na potvoru ztratily, shořely, a nikdo jiný než nějaký pošahaný mnich nesměl o dějinných faktech psát, že? Jak je ale možné, že tito údajní primitivové dokázali ještě ve 12. století porážet statisícové křižácké výpravy, budovat téměř neporazitelné armády, stavět bytelné kamenné domy, držet si stovky let nezávislost v obklopení otrokářských křesťanských království?

    Křesťan, Němec a další „skupiny“ lžou a povyšují se nad nás, to tak vždycky bylo a vždycky bude. Na západ od Labe nemáme a nikdy nebudeme mít skutečné přátele, pouze dočasné spojence – v nejlepším případě. Ale my sami máme také máslo na hlavě, a máme ho tam tuny. Naši „historii“ necháme sepisovat výše uvedené, a když nám ji oni vytvoří, jak potřebují, nepodnikneme proti tomu nic, nanejvýš si trochu zabrbláme. Přijímáme jejich typ „důkazů“, protože nám chybí sebevědomí prosadit si ty naše. Náš hněv se vyblbne v takovýchto diskusích mělněných v plky a obecné myšlenky, místo aby se začaly „dít věci“. I v tzv. „alternativě“ je slovanský směr řízen nebo významně korigován Systémem, se zřetelným židovským, v ČR pro-německým a na Slovensku pro-maďarským vyzněním.

    • asar napsal:

     „Těch nesrovnalostí jsou mraky. Ruskou státnost údajně založili Vikingové, Varjagové, z dnešního pohledu předci Švédů. Jak ale mohli založit, když ji v té době sami neměli? Jak mohli druhé učit něco, co sami neznali?“

     Vladislav, toto je tiež dobré :)

 11. Maroš napsal:

  SYMBOLICKÁ ZVRCHOVANOSŤ POST MORTEM – “ Kušnírovú zavraždili kvôli Kalergiho plánu a plánu na vytvorenie Európskeho kalifátu – kvôli informácii o 3 a pol tisíc-ročnej histórii Slovanov na NAŠOM ÚZEMÍ!“

  Telá zavraždených prehliadal Iránec – patológ – ktorý teraz odmieta komunikovať so slovenskými vyšetrujúcimi orgánmi doboha! A pokiaľ viem – centrom riadenia EU-kalifátu má byť Teherán! NÁHODA?!
  https://www.cas.sk/fotogaleria/686383/komplikacie-vo-vysetrovani-vrazdy-kuciaka-27-a-kusnirovej-27-zvlastne-spravanie-obhliadajuceho-lekara/1/

  Symboliky je na tej vražde „požehnane“ – o. i. – numerologicky si zrátajte vek zavraždených 27 a dostanete sa /18 = 3×6 = 666/ až k „pentagramu“ – boj o moc v Smere je boj „penťákov“ o vládu nad Slovenskom!

  Vypočujte si, čo hovorí Kuciak o reakcii hacknutej Penty – info o obsahu hacknutých mailov dodávala cez jew Holcovú v Prahe Kuciakovi „farebnorevolučná tajná služba“ so sídlom v Bosne a Hercegovine! ???
  Storytelling Ján Kuciak
  https://www.youtube.com/watch?v=3BAVafHeyOU

  • Maroš napsal:

   „Úsmevný“ dodatok – hacknutá Penta, ktorá vlastní Poštovú banku a Slovenskú poštu – posiela svojím klientom – „nalieha kvôli ochrane lesov“ – DOSLOVA! – LEBO SME PRE NICH DEBILI! – aby prešli na výhradne elektronické doručovanie výpisu z bankových účtov – teda Penta ako bankár a poštový doručovateľ vlastných výpisov, chce klientov hodiť do jamy levovej a zbaviť sa zodpovednosti za ochranu ich osobných údajov, pretože nie je schopná na nete uchrániť svoj vlastný zadok!!! V okamihu, keď klientom odošle na e-mail výpis ich účtu – takýto údaj sa stane VEREJNE DOSTUPNÝM cez kriminálny hacking súkromných osôb, alebo LEGÁLNY hacking tajných služieb rôznych mocenských a záujmových skupín. Títo bankstri si samozrejme TEN PAPIER NA SVOJ POSRATÝ ZADOK nechajú kurvy zaplatiť – od 1.6. /symbolická šestka/ bude Poštová banka zvyšovať poplatky za poštové doručovanie penťáckou bankou penťáckou poštou! A ešte jedna dôležitá vec pre Gójimov, ktorí ešte nevyhodili telku – Penta kupuje TV Markízu! Pre mňa je toto signál, že Penta má záujem vlastniť Slovensko – ktoré po uchopení moci „strelí“ bangstrom západného, alebo východného krídla GP – na Slovensku sa totiž práve stretávajú záujmy USA Rotschieldovcov a „čínskych“ Rockefellerovcov – na Slovensku totiž dochádza k prepojeniu Hodvábnej cesty! A tu je aj vysvetlenie tajomného posolstva pápeža pred 3 rokmi – zhruba citujem, že „Slovensko má výsadné postavenie o ktorom ani netuší!“

   Apage Satanas! Amen!

  • asar napsal:

   Existuje Klub 27, kde sú mladí ľudia, ktorí zahynuli v tomto veku. Patrí tam aj Heath Ledger, ktorý prebral v Batmanovi rolu Jewkera. Prebral ju po kom? No po Nicholsonovi. Veľavravný je hlavne film Batmanov návrat.

   Preto veľmi nesúhlasím, že udalosti na Slovensku sú len takou okrajovou záležitosťou. Hlavne keď sa tým zaoberá aj Holýúd. Slabej je po anglicky weak. V roku 2017 bol natočený film John Wick 2, ktorý ohlasuje koniec kali jagy, čiže vek Kaliho :)

 12. rebeka napsal:

  Pan Maros.
  dakujem,ze otvarate ludom obzor poznania, srdca…
  S uctou
  R.

  • Maroš napsal:

   rebeka – ďakujem – povedzme že niektorí majú u mňa stále otvorený účet, medzitým úž nie sú, ale iní za nich pokračujú v „objednávaní“ – nikto neplatí a mŕtvoly pribúdajú.

   Mňa celé smerom k Martine Kušnírovej nakoplo to, že jej práca mala súvislosť s Cinobaňou a okolím, odkiaľ pochádza časť mojich predkov a kde som ako decko nasal trochu miestneho genia locci… Neviem si skutočne predstaviť, že raz by sme ako Slováci, Maďari, Nemci či Cigáni mali prestali existovať práve v tejto krajine. Posúďte sami…
   Čisto súkromne – stepný človek – Mongol či Hún do lesa nevlezie…
   Les patrí Slovanom a Germánom – k moru chodíme len preto, že ľudia prestali chodiť bosky po tráve – Zem nás tak prestala nabíjať životodarnou elektrinou a Shumannovou frekvenciou – máme vybité baterky a preto inštinktívne hľadáme relax v prírodnom elektrolyte – v mori. Zdanlivo som odbočil – len chcem nakopnúť ostatných, prečo sa naši predkovia zastavili práve tu – pretože to neboli kočovníci ani obchodníci – pôda, lesy, voda, zver, nerasty – a mali čo potrebovali. Tá tzv. západná kultúra je v podstate židovská kultúra vnútorného zdrojového nedostatku národov púšte a polopúšte – súvisí o. i. s potrebou výmeny, teda s neustálym pohybom a to celé súvisí s efektivitou toho pohybu, a to celé súvisí s biznisom, šálením, nátlakom, vojnami, parazitizmom, otrokárstvom. TO NIE JE NAŠA PÔVODNÁ KULTÚRA! Ešte raz – naši ľudia nechodia ani teraz k moru obchodovať – oni chodia k moru relaxovať, pretože od malička ich učia, že Slovensko je fuj, les je fuj, lúka je fuj, potok je fuj! Prisám bohu – ešte keď som býval v Blave – cez víkend som v dúbravskej hore stretol možno 2 ľudí na vychádzke! Ľudia už nevlezú do lesa ani za činžiakom – tak ako si majú uvedomovať ten kus svojej krajiny?! Moja príbuzná – „A čo mám z toho lesa?“ – keď si môže huby kúpiť v supermarkete! Úplne odtrhnutí – bez vzťahu… Základ NEPODMIENENÉHO vzťahu ku krajine začína od hlbokho vzťahu k jej prírode. Podmienený vzťah ku krajine je už vec „obchodu“ . čo za to? – židovina. „Odídem preč z vlasti kvôli peniazom…“ /Ja teda nie…!/ To tu budem radšej žrať suchý chleba.

   Z POHĽADU PREDKOV ŽIAROVEJ KULTÚRY:
   - vďaka masáži „ALL FOR JAN“ si archeologický objekt záujmu Martiny Kušnírovej pozrelo na You Tube doteraz „až“ 119 ľudí!
   Ukážka žiarového hrobu v Cinobani
   cnb_3.avi
   https://www.youtube.com/watch?v=e1cTe4289uA
   Cinobaňa Žihľava prehlad o osade
   https://www.youtube.com/watch?v=cmkebVceUnQ
   Cinobaňa zhora
   https://www.youtube.com/watch?v=yBdeqSwy14k
   KATARINSKA HUTA-STRIEBORNA HRIBY
   https://www.youtube.com/watch?v=HbpVnyso82E
   - – -
   Práve zisťujem, že z You Tube zmizlo video
   Vypráhlí – válka o vodu NGC
   - práve o to hráme, o. i. vojna v Sýrii začala tak, že Turecko obstavilo vodu z riek na sýrske územie – dôsledkom bol odchod milióna ľudí z poľnohospodárskej krajiny = podstatné oslabenie zdrojového zázemia potrebného pre vedenie vojny – a toto sa deje salámovou metódou aj u nás – v pláne je do roku 2100 rapídne znížiť počet obyvateľov V4-Vody Štyroch! Sociálnym inžinierstvom – sledujte drísty o „nedvratnosti“ starnutia populácie! Hovno!
   Gustáv Husák poznal sionistické plány – bohužiaľ – z jeho baby boom generácie /v roku 2000 malo byť napríklad v Petržalke 50% obyvateľov do veku 20 rokov doboha!/ je už ďalšia stratená „bezdetná“ generácia 40-tnikov – skurvené slovenské vlády – každá jedna od roku 1989 – cielene likvidujú populáciu Slovenska!

   Náhradné video
   Vypráhlí – válka o vodu NGC
   malo byť tu, ale…
   https://www.google.sk/search?source=hp&ei=2rX4WvDXGoXXkwXR4KWwAw&q=Vypr%C3%A1hl%C3%AD+-+v%C3%A1lka+o+vodu+NGC+You+Tube&oq=Vypr%C3%A1hl%C3%AD+-+v%C3%A1lka+o+vodu+NGC+You+Tube&gs_l=psy-ab.3…3722.3722.0.14470.1.1.0.0.0.0.371.371.3-1.1.0….0…1c..64.psy-ab..0.0.0….0.Fd5AFXg1pdY

   Page not found 404
   502 Bad Gateway
   nginx/1.12.2
   Takže je v prdeli… Lebo o. i. Izrael by mal pomocou technológie schopnej čistiť chemtrailsmi zasranú vodu v Európe – patent majú údajne 4 Slováci – kontrolovať EU biznis s pitnou vodou – teda ak nás o ňu nepripravia priamo – pitná bude až im ju dodáme a – ASAP!

 13. jan nowak napsal:

  Ha.. Rebeka.. to je diwnej nick , Mroži ; )
  assi ňá-ká Ži.gule – ta by sse ti moh-la líbit..

  Michala

  • asar napsal:

   Wono wjeci nejsu vždicky také jag se zdají. Rebeka = služobník boha svetla Re.

  • Maroš napsal:

   Nowaku – re-Barkorka, re-Nowácia – Rebeka je meno, ktoré má správny drajv, zvuk a energiu – REBELKA! – bez chazarského „ch“ /Rachel-chrachel/, navyše – rebeka – tipujem, sa tu zastavila „od“ tomáša marného.

   Zaujímavý dokument v podaní Pavla Dvořáka – v podstate ide o spor národných dejateľov ohľadom archeologických výskumov vtedajšieho panslávskeho Slovenska, v ktorom tzv. „Maďari-Mongoli-Húni“ robili všetko preto, aby zabrzdili odkrývanie slovanských dejín na Slovensku, v čom sa doteraz prakticky nezmenilo NIČ!
   Téma pre pátrača Asara – Ruttkay a Kušnírova a 3 šálky – môže byť?
   -filmové rozprávanie Pavla Dvořáka v cykle Stopy dávnej minulosti. Príbeh a dejiny výskumu hradiska lužickej kultúry v Zemianskom Podhradí. Archeológiu zastupuje Ladislav Veliačik.
   STOPY DÁVNEJ MINULOSTI – Traja v spore (1/2)
   https://www.youtube.com/watch?v=bheEWkzPCIE
   STOPY DÁVNEJ MINULOSTI – Traja v spore (2/2)
   https://www.youtube.com/watch?v=9us377J02-g
   Lebo – len o šutroch to celé zase nebolo!
   https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lusatian_culture

   Poznámka – viac o tejto kultúre je možné dozvedieť sa zo srbských zdrojov! /Teraz sme v roku 7526/
   Миодраг Милановић “СРБИ ЛУЖИЧКИ“ (22.06.7525.)
   https://www.youtube.com/watch?v=9NKXLpUhhGA
   - – -
   Re-Nowak – niečo zo raggae spirituálu náboženstva 30-tisícročného Youruba /Orishas – Boží poslovia, Kristovia/
   Rebecca Malope – Ngiyamazi Lo Jesu
   https://www.youtube.com/watch?v=20A3e4oL7gI

   • asar napsal:

    Díky Maroš. Tak mne to hneď zaplo aj som to vravel ľuďom, že tam boli zabití dvaja ľudia, tak ako vedia, že hlavným cieľom bol akurát Kuciak? Veď Kušnírová bola archeologička, čo ak odkopala niečo čo nesúhlasí s matrixom? Ale bohužiaľ nemám čas pátrať po všetkom, takže dobre, že si to tu podrobne všetko opísal.

    • Florián napsal:

     Archeológovia sa účastnia aj pri (poniektorích) stavbách. Musia tam byť a v prípade že sa niečo pri prácach nájde mali by (musia) pozastaviť stavbu a začať s vykopávkami.
     To je ale problém pre biznis.

     • asar napsal:

      Hej, ako pri stavbe diaľnice vykopali starú slovanskú Levoču a dik, tam svastiky.

     • Maroš napsal:

      Florián – podľa stavebného zákona musíš oznámiť stavebnému úradu začiatok výkopu základov pod barák. Nie som stavebník, ale tieý neviem, že by sa nejaký picino z úradu pritom hrabal v zemine, resp., že by pri tom vôbec bol. Je to šikana – neoznámiš – pokuta. Čisto súkromne – tie zaujímavé veci majú čiernu farbu – keramika a striebro, bronzy sú zelené – medenka. A samozrejme – tvary. Ja som si našiel na záhrade črepy čierne, a top je čierny obsidiánový hrot oštepu. Zaniesol som to na obecný úrad – nezbierajú to – cestuj tam, alebo tam. Tiež sme na vŕšku – takže praveké mimopovodňové osídlenie tu určite bolo…

      Tu som narazil na zaujímavý štúdijný materiál – „ako by sa na nás ten kalifát mal hrnúť“ – cez akademickú pôdu!
      Kalifát v teórii a praxi: od „správne vedených“ kalifov po Dá’iš, Axis Mundi, 2014/2, pp. 10-27….
      https://www.academia.edu/17933574/Kalif%C3%A1t_v_te%C3%B3rii_a_praxi_od_spr%C3%A1vne_veden%C3%BDch_kalifov_po_D%C3%A1i%C5%A1_Axis_Mundi_2014_2_pp._10-27._in_Slovak_

      • asar napsal:

       Fát bohyne Kali, to nebude mať ľahké. U nás Kali už skončil a aj celá kali yaga pomaly končí.

      • asar napsal:

       Inak super multikultúrne obohatenie. Najviac sa mi páči toto, lebo šéfinovia si myslia, že funkcia je o veľkom plate, veľkej vile a moci:

       „[Alláh je ten]ktorý povýšil jedny z vás nad druhé v hodnostiach,aby vás skúšal tým, čím vás obdaroval”

       Toto musím povedať moslimským bratom:

       „A iní vládcovia vám budú vládnuť po mne.“

       DraKulifát prichádza.

      • asar napsal:

       Kalif musí byť spravodlivý, udatný,dobrých mravov a pravdovravný. Musí byť tiež slo-bodný (nemôže byť otrokom).

       Takže v islame sú otroci. Tým pádom je nepriateľom demokracie a ľudských práv.

    • Maroš napsal:

     asar – keď si pozrieš znovu Spáčov – musia ti utkvieť tie „vrstvy“. Hĺbková pamäť sa oživuje asociáciami, a to by si sa divil, čo všetko ti prebehne pri malom impulze. Nemám to spracované ako tézu, pretože to by som musel obviniť zopár ľudí a na to sú kompetentné vyšetrovacie orgány. Lenže – existujú aj zametači, takže odkrytie nepohodlných môže mať vážne dôsledky – a svedkovia zmiznú. Tu je myslím hranica tej mojej užitočnej idiocie.

     Keď si pozrieš ten Dvořákov 2. diel
     STOPY DÁVNEJ MINULOSTI – Traja v spore (2/2)
     https://www.youtube.com/watch?v=9us377J02-g

     - tak je tam konkrétne naliehavé konštatovanie – „že potrebujeme dôkazy na potvrdenie tézy o Lužičanoch, ako o predchodcoch Slovákov, Čechov a Moravanov!!!

     Takže hypoteticky – keďže sa v „Kušnírovej“ vykopávkach našiel kameň s neznámym nápisom – „priniesli písmo Ciril a Metod, keď v Slovanskej Arkone na Rujane bol gramotný každý?!“

     Martinu Kušnírovú nakoplo čo k archeológii?! Indiana Jones, Pavel Dvořák, akademik Vladimír Vladár – alebo robotníci, ktorí kopali kanáli?! Rozumieš – mladý človek začína svoje povolanie na základe určitej inšpirácie a hlavne s IDEÁLOM A CIEĽOM! Ja – som Tróju od Schliemana čítal vďaka svojej babke už ako 9-ročný – a viem, že je to príbeh uvažovania archeológa – nielen príbeh objavovania. Je to skôr krimi príbeh – pátranie.

     Takže – povedzme že:
     1/ Martina Kušnírová mala cieľ – ako svoje poslanie – v zmysle Dvořákovej poznámky – objaviť práve tie dôkazy!!!
     ??? Prečo?!
     2/ Lebo práve na akademickej pôde, ktorúú plne ovládajú LÓŽE!!!, a kde majú svojich rezidentov, ktorých úlohou je neutralizovať globálne súvislosti – história, GMO, očkovanie, chemtrails, peniaze ako dlh – prognózy vôbec, je absolútne nepriateľské prostredie na publikovanie čohokoľvek, čo nie je v súlade s globálnymi scenármi!

     Čítaj úryvok zo správy o činnosti – napísal ho Maďar, Mongol, Nemec, žid, anglosas? Nie! napísal ho KÚPENÝ /grantom, kariérou, možnosťou cestovať = pracovným bonusom = na 4. priorite = historik pôsobiaci na 2. priorite!!!/

     „Odborné“ tvrdenie o našej NEexistencii:
     Str.35 dokumentu – o. i. sa v ňom pojednáva o hermetizme v historiografii, resp. o narratíve – príbehu, námetu – spôsobe, ako vykladať dejiny. Slovanské dejiny – priamo na akademickej pôde SAV!!!

     „Zhrnutím doteraz prezentovaných myšlienok a úvah sú nasledujúce tézy, ktorých som spoluautorom:
     44
     1. Teória kladúca genézu Slovanov do priestoru Karpatskej kotliny nedisponuje argumentačnou silou, ktorú by bolo možné akceptovať.
     2. V období sťahovania národov boli dominujúcou zložkou obyvateľstva Germáni. Evidentný je aj podiel východných jazdecko-nomádskych prvkov.
     3. V záverečnej etape obdobia sťahovania národov sa vytvorili mocensko-politické predpoklady príchodu Slovanov na územie dnešného Slovenska. Tie sa prejavili i zánikom dovtedajšej sídliskovej štruktúry.
     4. Počiatky slovanského osídlenia predmetného teritória nemožno klásť pred rok 470.
     45
     Pravdepodobne súvisia s historicky známym kmeňom Sklavínov.
     5. Počiatok tzv. stredného stupňa obdobia avarského kaganátu (cca 650) azda určuje záver včasnoslovanského obdobia.“
     http://www.historickycasopis.sk/pdf/Historicky_casopis_2_2010.pdf

     REPLAY KURVA!

     • Maroš napsal:

      ups – mi to odišlo…

      REPLAY! – „4. Počiatky slovanského osídlenia predmetného teritória nemožno klásť pred rok 470.“ !!!!!!!!!!!!

      A porovnaj!!! – Tento český materiál z roku 2013 ušiel slovenskej pozornosti, pretože gros lužickej kultúry bol zatiaľ okrem Poľska, Srbska a Rumunska /Karpaty/ skúmaný hlavne na Slovensku. A medzi rokom 2013 a 2018 niekto aj vyštuduje VŠ – a táto info ZAPADNE! Pokiaľ ju nevyhrabeš. Takže – ak „Slovák“ zo SAV tvrdí, že sme tu /“ako vylezení primitívi z pripjaťských močiarov“ – „po“ Maďaroch tu!/ – neboli pred rokom 470 po Kristovi /teda až po Attilovi – zomrel r.453/ – českí archeológovia posunuli hranicu lužickej kultúry z 1350 pred Kristom na 1550-1600 pred Kristom! Doboha! Za toto ti „Húni, Maďari a Mongoli nielen vyškriabu oči!

      Toto nepochopí už len blbec!

      “ Archeologové jsou nadšení, u Hradce našli chybějící článek lužické kultury
      20. října 2016 7:55
      Archeologové v Hvozdnici u Hradce Králové našli chybějící článek mezi kulturami doby bronzové ve východních Čechách. Na pohřebišti narazili na více než 50 žárových hrobů s keramickými urnami a získali i důkazy, že kultura lužických popelnicových polí má v regionu mnohem starší kořeny, než se předpokládalo.“
      “ Nové nálezy potvrzují, že jedna z nejvýznamnějších pravěkých kultur, lužická, je místního původu.
      „Narazili jsme na mimořádně dochované hroby, je to fantastické. Netušili jsme, že ještě někde něco takového objevíme,“ říká nadšeně vedoucí archeologického pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák, který je jindy spíše zdrženlivý.
      Naleziště v Hvozdnici, které vědci zkoumají s přestávkami od podzimu 2013, má nadregionální význam.“
      “ Žárové hroby je třeba datovat do minulosti mnohem hlouběji, než se původně soudilo, a to až o 250 let.
      „Je to ohromné, máme tu doložen vznik lužické kultury na území východních Čech. S trochou nadsázky lze říci, že na této lokalitě se mění pohled na dějiny proti tomu, jak se psalo doposud,“ říká Novák.“
      “ už nyní můžeme říci, že česká odnož kultury lužických popelnicových polí, o které se někdy hovoří jako o celé jedné civilizaci trvající bezmála tisíc let, má podstatně hlubší kořeny. Navíc to, že je doložená už ve střední době bronzové, znamená, že je místního původu, nikoli že přišla už zformovaná odjinud, z území Slezska. Hradecko platí za kolébku této kultury. Hvozdnické nálezy rozhodně pohled na historii změní,“ vysvětluje Miroslav Novák.“
      “ Je to důkaz, že přinejmenším od starší doby bronzové v této oblasti lidé žili a že tu docházelo k nepřetržitému a přímému vývoji. Pěkně nám to do sebe začíná zapadat a dávat smysl.“
      https://hradec.idnes.cz/archeologicke-nalezy-ve-hvozdnici-u-hradce-kralove-f8e-/hradec-zpravy.aspx?c=A161015_2279468_hradec-zpravy_the

      Už vieme o čo kráča? Pokračuje – čisto hypoteticky – z pohľadu manipulátora:

      1/ Máš pred sebou dievča – archeologičku, Slovenku, odhodlanú, nadšenú – a s dôkazmi v rukách a s hypotézou v PC – ktorú sa bude snažiť uverejniť. ONA TI DÔVERUJE! ??? Lenže TY – ju musíš – ZASTAVIŤ! TIMING – kedy to urobíš?

      a/ Keď to dá celé dohromady – a ty jej povieš – sorry jako – dievča vyber si – buď to uverejníš bez súhlasu edičnej komisie SAV /ktorá pracuje za granty pre globálny záujem a nad ňou stoja nemeckí „kolegovia“, ktorí storočia píšu slovenské dejiny/ – a vyhodím ťa zo SAV a tvoja karéra tu skončila – čo by mohlo znamenať zaťatú – národoveckú – reakciu – „seriem na kariéru! – chcem aby naši ľudia vedeli pravdu! – zajtra je to na internete!!!“, alebo -
      b/ ju zastavíš, keď to naivné dievča – nič netušiace o globálnych plánoch na likvidáciu národných štátov a teda aj národného povedomia, a ktoré ti ešte verí – teda zastavíš ju ešte pred konfliktom?! No lebo konflikt zanecháva STOPY KURVA!

      Asar – už vieš kam mierim? Martina Kušnírová skončila ešte skôr, ako si uvedomila nejaké nebezpečenstvo!

      REPLAY:
      „„a pozornosť upriamil na kameň, ktorý je súčasťou kamennej skrinky. Sú na ňom vyryté znaky, ktoré môžu niečo symbolizovať.““
      O MŔVYCH LEN DOBRE, ČI?
      Čítajte, pátrajte, skladajte…
      „„Sme zhrození z tejto tragédie a vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť rodine. Martina Kušnírová bola mladá bádateľka, ktorá mala celý život pred sebou,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay. Kušnírová spolupracovala napríklad na systematickom výskume žiarového pohrebiska v Cinobani. Archeológiu vyštudovala v Nitre. „Martina bola našou študentkou, ktorá úspešne ukončila štúdium odboru archeológie v roku 2014. Bola srdcom i telom archeologičkou,“ uviedla Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na sociálnej sieti.“ FUCK!

      „„Ak si títo ľudia myslia, že ma odradia, sú na omyle. Vždy premýšľam, ako by reagovala Martinka a Janko. Bojovali by tiež, „povedala hrdo pani Zlatica.“
      http://www.stcity.sk/matke-zavrazdenej-martiny-sa-hyjeny-vyhrazaju/

      Kľúčom k zodpovedaniu otázok ohľadom motívu vraždy Martiny Kušnírovej je v jej práci, ktorú jej matka promptne odovzdala jej zamestnávateľovi na SAV – zrejme jej známemu človeku. Dovtedy sa bude všetko zahmlievať a vražda Martiny sa bude dávať do súvislosti s tým, že „vedela viac, ako bolo Kuciakovych článkochL – teda, že vražda Indiana Martiny môže súvisieť s cielene utajovanými dejinami našich národov!!! Lebo to za vraždu jedného človeka našim nepriateľom rozhodne za to stojí vždy!

      Len pre zaujímavosť – Holzovej /pozrieť fyziognómiu/, ktorá RIADILA Kuciaka informáciami smerujúcimi k rozkladu kleptomanskej národnej slovenskej vlády – lebo najprv korupcia – potom vydieranie – na Slovensku vyšetrovatelia zhabali „rozum do vrecka“. Keďže sa v článku spomína aj organizácia – OCCRP
      „České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktorému šéfuje už niekoľko rokov, spolupracuje s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ) či so žurnalistickou sieťou Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).“
      https://www.aktuality.sk/clanok/589746/policajti-vzali-mobil-novinarke-ktora-robila-s-kuciakom/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

      - z iných zdrojov je jasné, že ide o súkolie sorosovskej farebnorevolučnej organizácie – treba prelúskať.
      https://www.reportingproject.net/twobosses/index.php
      „Kromě toho MZV uvedlo, že obvinění, uveřejněná interhet-projektem OPCCRP a citovaná médii, o údajném zasahování Ruska během posledních let do vnitřních věcí Makedonie, jsou „provokativní“.“
      https://cz.sputniknews.com/svet/201706055417073-mzv-rusko-hrozba-odpoved-chovani-cerna-hora-vlada/

      Takže bez pardónu – Martinu Kušnírovú rozhodne za užitočného protislovenského idiota – na rozdiel od Jána Kuciaka – NEPOVAŽUJEM!

      Preto! „VŠETCI ZA NÁS A ZA MARTINU KUŠNÍROVÚ!“ – keď už!

      • asar napsal:

       Preto, už sme sa tu o tom bavili, musíme sa zbaviť naivity. V jednom upírskom filme, asi to bola Noc hrôzy, mladí ľudia utekali pred upírmi. Preto išli na políciu a riaditeľovi všetko o upíroch povedali. Pritom riaditeľ bol sám upír a upíri dokonca kontrolovali celé mesto. To si samozrejme nepripúšťali, veď to sú len konšpiračné teórie.

       A to je aj naša úloha tu v diskusii. Mladí musia pochopiť, kde to vlastne žijú a komu čo vykladajú. Na upírov je treba viac svetla.

       Pre lóžových bratov – pomocníkov upírov tu mám tiež niečo. Vo filme Temný rytier si Jewker najal partiu zločincov na vykradnutie banky. Chlapci mysleli, že veľa a ľahko zarobia, ale postupne, ako každý z chlapcov dokončil svoju robotu, ten nad ním ho zabil, vraj viac ostane pre nich. Samozrejme nechápal, že tak skončí aj on. Nakoniec zostal len Jewker.

       Tak skončíte aj vy lóžoví bratia, ak sa nespamätáte!

     • asar napsal:

      A tí Avari, kde sa vyparili bez stopy? Boli tu vôbec niekedy nejakí? Podľa mňa nie. Lebo Morava je odzadu avarom a Nitrava avartin.

      • Maroš napsal:

       Asar-Rasa – rieky Moravy sú dve – druhá ako prítok na srbskom /rumunskom úseku Dunaja – treba kuknúť. Avari boli pozostatok Attilovho húnskeho zväzu – tie kmene skončili väčšinou ako nájomné vojenské družiny – ich lučištnícke umenie prevzali Turci – takže sa „vyparili“ tam. ???

     • asar napsal:

      Chlapci to zdá sa majú vymyslené, všetko kontrolujú, ale veci nemusia byť stratené. Podarilo sa, ovládli médiá, aj historické ústavy. Toľko námahy a čo z toho, keď tým ich médiám a historikom nikto nebude veriť? Celá tá námaha bude zbytočná.

   • jan nowak napsal:

    .. no-jo , asi ssem si Splet Ré-Barboru ss Rá-chel..
    Dyť je TO jedno Mroži – & ři.kals , že mi pošleš 2oo babek za ten Penis !

    Gde sou : //

 14. rebeka napsal:

  Pan Maros, ano, cesta za poznanim mava aj zakruty,,aj sa kruti..ma i rozhladne, kto vie aj hladit, mava sancu ziskat nadhLad…hlada, sa,seba. TA DOSCA na ceste zakryvaLa obcas dobry vyHLAD…skoda pre vyLadenie sa…
  Ano, ano,,aj to L ste prekukLi.

 15. jan nowak napsal:

  Mrož posra.L Disku na ta.disku.. : ))
  .. newí-te náhodou ROBOTI , jest-li juž Marie Terezie nato Čil-la na Čt 2 .. ss Maďarama ?
  Natočilá lá lá troj.ku Moroži – či-čo .. & neprásskej Furt tě-ma fůzama , bo wiš Coo..

  Ewita

 16. Maroš napsal:

  …hore som nechtiac odEntroval nedokončený koment – dúfam, že nabehne jeho druhá časť čoskoro, takže o „inom“ – keďže vo vražde K+K je kopa symboliky…

  Istý český vyšetrovateľ vo výslužbe sa vyjadril, že to, že Martina bola strelená do tváre, mohla byť veľmi emotívna záležitosť – vyvrcholenie osobnej nenávisti, zášte. V takejto „vrstve“ by sa dala vysvetliť a strelenie Kuciaka do srdca – symbolicky emocionálna bolesť za „bolesť“, avšak ušetrím ti tvár s ohľadom na.. ??? To samozrejme vedie k najbližším osobám. Obaja boli zavraždení „prakticky“ – zraneniami nezlučiteľnými so životom – to je tá najvrchnejšia vrstva – pre masy. Avšak…

  V antickom Ríme mohol gladiátor, ktorému sa súper vzdal – ušetriť mu – za určitých okolností – život, ale za cenu doslova amputácie tváre = „strhnúť, oskalpovať ksicht“. Znamenalo to totálne zostudenie a zmrzačenie – od takéhoto človeka okolie bočilo – východiskom bolo – opäť bojovať v maske a zomrieť v aréne. Toto nie je prípad Martiny.
  Detto nie je jej prípad prípadná pomsta a varovanie podsvetia – tvár poliata kyselinou, rozrezaná nožom – varovanie pre ostatných.

  A čo táto vrstva… Lebo toto mi v celom kontexte jej povahy, jej práce, jej povedomia a v kontexte ODKAZU NÁM /tým vedomím – z jej pracovného okolia/ – sedí ako šerbeľ na riť!

  „5.2 Koncept tváre (kao顔)
  Fyzickým i symbolickým miestom prepojenia vnútorného sveta jed-
  notlivca a vonkajšieho sveta (skupiny, kultúry, spoločnosti)
  je tvár.
  Tvár je v Japonsku vnímaná symbolicky a má približne rovnaký vý-
  znam ako v našej kultúre pojmy „povesť, reputácia“. V slovných spoje-
  niach „zachoval si/stratil tvár“ sa však aj v slovenčine stretávame s týmto symbolickým významom.
  „Tvár je skutočne bilaterálny koncept v skupinovo založenej, kolektivistickej kultúre.“
  (Ting-Toomey
  2000: 396). Kolektivistická kultúra zdôrazňujúca medziľudské vzťahy
  je typická tým, že jednotlivcovi záleží na skupine a skupine na jedno-
  tlivcovi. Z tejto symbiózy pramenia hodnoty ako harmónia, skupinová
  súdržnosť, vôľa podriadiť sa skupine, potreba spolupráce, ktoré vedú
  k istým typom správania sa a tak sa spätne podporujú.
  https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kvas/SOS_2009/11_Markova_str.pdf

  Lebo – Kalergi bol predsa polovičný sio-Japonec, jeho plány poznáte,
  a poznáte aj žltý kruh s červeným „streleckým zameriavacím“ – cieľovým krížom… ???
  Kalergiho plán legálna genocída evropských národov pomocou miešania rás
  https://www.youtube.com/watch?v=0inxacG-7cI

  • asar napsal:

   Martina sa aspoň už nemusí trápiť, ale títo Gepovia strácajú tvár za živa ako gladiátori. A odplata za Martinu príde.

   Som zvedavý, čo urobia Japonci, keď zistia, kto stál za vývojom atómovej bomby. Možno to už aj vedia. Nezávidím dotyčným. Nasrať každého na tejto zemi, na to treba talent :)

  • jan nowak napsal:

   Josef Fišer – Událost w Tunguzce.. dal bych Link , ale Mroži : (
   .. si TO najdi na YT Sám.o
   Ať wieš “ wo čo kráča “

   ps : aaa Proude , pozdrawowal’s Haarpíka ??

 17. jan nowak napsal:

  Boga je-go Mařko.. houpá sse mi www síť..
  Petřík & Pawlík : ))

 18. jan nowak napsal:

  .. ha / šárka / , ww wynalznul ssem fungl Nowý Slowo – ale sem HO zapoměl : ((

  Pou~žiju Noc temnou ou ou & wíc ne_plakej Mroži :
  .. nej-ni tu wo-Mi24.. stát atď. Tag-hle ňág by-lo..

  ps : do twých wwo.čích já blOud ssem sse Za zamilowal : ))

  2ps : ( ja-ko Pozorowatel-ka , zz weliký-ho Seweru ; ) ..KRTku..
  3ps : ww wysílám do Lužečka Kkřžási.. čekej je Kol objedu.. El Komandante !!!

 19. jan nowak napsal:

  .. juž Ssem na-to přišel – já si budu Psát do šupli-ku ; /

 20. jan nowak napsal:

  ps : psal Mi tuH-le Wladimir.. ROBOTI , že prej má-lo makáte ..grr…

  GP w.r.

 21. Maroš napsal:

  Inak je celkom zaujímavé, ako tu poniektorí presviedčajú ostatných,
  že venovať sa NEpravdivej histórii je fakticky zbytočné, treba sa zapodievať súčasnosťou – a JESŤ TREBA! Týmto dotyčným akosi uniká, že vedomosti získavanie nie tým, že ich neprijímame ako nepravdivé, ale že vďaka pochybnostiam a kritickému mysleniu chceme vedieť, ako to vlastne je. Jeden z kritických vedcov sa vyjadril, že kritický moment nastáva vtedy, keď človek prijme vysvetlenie, že „takto je to vysvetlené“, a bez toho, že by tomu rozumel, berie to ako fakt – ŽABY SA STÁLE RODIA Z BLATA! A koho to serie?!

  Seriem na to, že niekto serie na dejiny – iní serú na matematiku, biológiu – je im jedno, ako to funguje – základ je žrať a srať – základ je, že to žranie a sranie funguje. Lenže – opakovanie dejín – invázia nepriateľov pred bránami – to je viac ako len pokazený žalúdok! Odbočím – moji spolužiaci vymysleli /vymyslel to jeden/, ako bez peňazí prežijú študentskú dovolenku v Bulharsku – skúsili nesrať aby nemuseli jesť – a ono to vraj funguje. Ako komu, ako dlho a za akú cenu. Gutalax je tiež relax – kto si neužil Bulharsko – užil si doma to sranie…

  Nikdy neser učitele dějepisu!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=bwtoCQycRIE

 22. rebeka napsal:

  ariadnina nit…staci si priat,priast…

 23. Maroš napsal:

  Asar – v sociálnom inžinierstve nikdy nie je nič stratené – ľudí je dosť – len MY už nebude. Imigrantov sa zbavíme tak, že liberálnu „Chartu 77″ vystrieda Charta SS 44 – nacionálny socializmus. Z pohľadu „porovnávania“ dvoch nekritických totalitných systémov – islamizmus a fašizmus – hádajme ktorý – pri určitej hegemónii pomôže zachovať národy – a ktoré národy. ??? Rusko má zjavne inú cestu – potom ako – národný socializmus s nemeckou hegemóniou – to už poznáme, alebo POputinovské Rusko, ktoré ešte nepoznáme. Ozaj nie je problém zbaviť sa zopár miliónov ľudí v Európe – nacionálny socializmus to už má odskúšané. V dkumente je zaujímavá poznámka o „projekte Breivik“ – aku fuhrer Európy. A to sú alternatívy EU rozpracované ešte za Hitlera. Veru tak… Na posranie – od dec. 2017 – 160 zhliadnutí… Ǩlúčový dokument. Podľa toho tak aj vypadáme…
  Michail Veličko-Zánik Európy alebo vzostup národného socializmu.
  https://www.youtube.com/watch?v=QK7XTQqajEk

  • Maroš napsal:

   Ešte doplním – Hitlerova dcéra – neomarxistická sionistka s izraelským pasom, sem pustila ten bordel preto, aby následnou reakciou na „neúnosnosť“ „hostí“ pomohla spustiť projekt Charty SS 44 a obnoviť 4.ríšu – ktorá vznikne z vďačnosti, že nás Nemecko a spojenci toho bordelu aj zbavia. Holokaust 2. svetovej bolo zrejme len také väčšie „branné“ cvičenie.

   • Maroš napsal:

    He he – a prdel začne, keď krypto-saracéni založia svoju NSDAP a na sneme si odhlasujú povinné konvertovanie na islam – sociálny experiment s povinným ateizmom už máme za sebou – takže pôjde aj to!

    • Maroš napsal:

     Pátranie po Charte SS 44 na otvorenom internete zatiaľ bez úspechu – vyhadzuje to odkazy na revolver Charter 44 bulldog /symbolika/. Háda bude niekto úspešnejší cez deep web…

     Zaujímavá súvislosť s „nadháňačmi“ – centrála fašistov-antify „blízko Breivika“ – KAVIAREŇ 44

     /by translator/

     „Café 44 , v folkmun nazvanej 44. , je kultúrnym spoločenstvom, ktoré prevádzkuje kaviareň , koncertnú sálu a regál v kapsule na Tjärhovsgatan 46, Södermalm , Štokholm .

     Kaviareň 44 je známym miestom zhromažďovania okrem iného anarchistov , syndikalistov , antifašistov a iných mimoparlamentných skupín. Kaviareň 44 je tiež populárnym útočiskom pre punkových a antifašistických skinheadov . Kaviareň je v porovnaní s Kultúrnym domom v Kodani, ktorá bola tiež miestom stretávania sa za zvyšky. Kaviareň sa nachádza v dome vo vlastníctve združenia Kapsylen , kde sú členovia, ktorí pracujú v dome a obyvatelia.

     Kaviareň 44 je rozdelená do troch skupín, ktoré ide ideálne na prevádzku rôznych hlavných odvetví v kaviarni – Infobokhandeln , Dagfiket a Scen 44 .“ – treba prelúskať odkazy…
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaf%C3%A9_44

     ….
     „Charta 77 je švédska punková kapela z Köpingu , založená v roku 1983 . [ 1 ]“ – pozrieť piesne!
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Charta_77_(musikgrupp)

     Pieseň „Ja som boh“ singles 1999 /nefunguje preklad/

     Pieseň „Out it’s still dark“ 1986 /perestrojka/
     A1. Out it’s still dark ?
     B1. Sweet M16 ? SLADKÁ EM ŠESTNÁSTKA /americká pechotná zbraň!“
     B2. Any more … ?
     B3. If you mean ?

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Out_it%27s_still_dark
     - – -
     Ďalšie indície – pátranie po Charte SS 44 – rok 44 po Kristovi – súvislosť s Rímskym klubom – zavraždenie Julia Caesara /15. marca/
     - odkazy – 44 BC , 44 a.C.
     https://pt.wikipedia.org/wiki/44_a.C.
     - – -
     Tu je Charta Európskej únie – „nebo“ v bordeli
     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

 24. Maroš napsal:

  Dobre … Zámerne som nereagoval na článok SS ako taký – prioritou je a bude téma Lužických predkov – než sa zavrie voda!

  SS – ako údajne človek s „ruskými“ predkami, má dlhodobý problém s ruskými zdrojmi – keby nemal – jednoducho by nemohli – SS a jeho banda – produkovať takéto neochronologické sračky – ktoré majú len odpútavať pozornosť od skúmania tej utajovanej histórie. Ešte raz – práca Kušnírovej určite musela vadiť globalistom, nemeckým naci-eugenikom, sionistickým Maďarom-Chazarom – čoby Húnom, a samozrejme lokajom z tzv. odbornej verejnosti – tým kúpeným. Keďže tézy o Lužičanoch naznačujú, že by malo ísť o predkov Slovákov, Čechov a Moravanov – problém s tým majú aj Poliaci – a ich historické spojenectvo s Maďarmi proti Slovákom má zrejme korene tu. Takže k článku…

  Mýtus o Mongoloch – prehľadne a polopate – pekne bod za bodom
  Этого уже не с.крыть.Историки прочитали древний манускрипт,и ахнули.Два века обмана.Странное дело
  https://www.youtube.com/watch?v=8elMjSc3-0E
  Правители Тартарии и Московии
  https://www.youtube.com/watch?v=PCOdNvsN4zs
  ✯ Куда исчезли татаро-монголы? (#2 официальная версия)
  https://www.youtube.com/watch?v=DdvrFkJE7p8
  - – -
  Pre Floriána
  Zasypaná Rus – neskutočné!
  Засыпанная Русь
  https://www.youtube.com/watch?v=RYth7DyMZmo
  Никаких древних цивилизаций не было. Забудьте. /sú 2 rôzne dok. s rovnakým názvom – toto je orig. ruský/
  https://www.youtube.com/watch?v=c3dsCamW0Cc
  - – -
  Обнаружен документ древних Славян с точным описанием о Сотворении Мира.Откуда Славяне черпали знания
  https://www.youtube.com/watch?v=MaEW-lvmw6M

 25. Maroš napsal:

  Voda Štyroch – V4

  „Zhoršujúca sa kvalita vody a pôdy nie je len slovenským fenoménom. Podobe zle sú na tom aj ďalšie krajiny strednej Európy – Česko, Poľsko a Maďarsko.
  V Česku vyvolali nedávno veľký rozruch podrobné testy spodných vôd. Kontrolóri našli až v 75 percentách vzoriek pesticídy.“
  https://www.aktuality.sk/clanok/590388/farmarcenie-s-chemiou-drancuje-nase-najcennejsie-zdroje-podu-a-vodu/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

  Pripravme sa na najhoršie – ak sa to vôbec dá! Dúfam, že toto je bdúci prezident Slovenskej republiky!
  Prof. Petr Staněk
  04.12.2017 25 rokov a ako ďalej – Peter Staněk
  https://www.youtube.com/watch?v=PQxoP8uNyxA

  • Vladislav po přestávce napsal:

   A čímpak to asi bude?
   Problém těchto látek je, že v půdě zůstávají i desítky let. Další obrovský problém je současný stav spodních vod, kdy vlivem obrovského srážkového deficitu nejsou škodliviny vymývány, ale mají tendenci se hromadit.
   Celkově ovšem platí, že chemikálií se dnes na pole používá o desítky % méně než za Husáka. Jednak proto, že jsou k dispozici účinnější látky, jednak proto, že ubývá zemědělsky obhospodařované půdy.
   Poděkuj Husákovi a pokloň se všem, kterým se dnes po minulém režimu stýská. Dvacetihektarové lesní holoseče v listnatých a smíšených lesích pahorkatin, osázené výlučně smrkem, který dnes jako padesátiletá tyčovina hromadně schne kůrovcem. Tyto plantáže vydávané za les, schnoucí ve všech horách kromě Šumavy a jižní části Beskyd. Rozorávání remízků a drobných lesíků i v horách, aby i tam mohly vznikat padesátihektarová obilná pole.
   Dnes se nehospodaří o moc lépe. Proč? Protože „alternativu“ zajímají Systémem podstrčená témata typu očkování, „ekologové“ jsou často vegetariánští pošuci proplétající se dopravní zácpou na kole, takže reálné hospodaření zůstává na dožívající husákovské generaci.

   • Maroš napsal:

    Spriemyseľňovanie poľnohospodárstva rozhodne nie je Husákov počin – Vpp – TY SA POĎAKUJ tým žídákom, ktorí vytvorili projekt SSSR a naplánovali aj PRVÚ PÄŤROČNICU! Nájdeš to v materiáli z 80-tych rokov 20. storočia – čo všetko naplánovali GP „inžinieri“ z Univerzity v Yale – ktorí si založili svoje bratstvo vyvolených v roku 1832 – to bol vtedy spermia aj Husákov pradedo.

    Husák „o tom potom“ – v každom prípade – pozitívum jeho riadenia bol cieľ – 3 deti – aby sme sa rozrástli, čo sralo najmä čecháčkov – s ich už vtedy dnešným uvedomením havloidných hodnôt a prosperity jednotlivca. Dodnes vyjebanci z Prahy zasahujú do slovenských vecí – tí vyjebanci sú pravdaže nielen českej národnosti. A ty Vpp – si si zjavne nepozrel toho Staněka, pretože „ako Moraváka“ by ťa muselo nadvihnúť z toho, že Moravu čaká stepné a púštne obdobie a netýka sa to len Pálavy.

    Teraz o inom – odvčera mi viazne koment k článku – teda k Mongolom, tak ešte k nemu dodám, že životopis a motivácie Dźingischána som čítal pred desiatkami rokov trochu v inom podaní . v kontexte s jeho hlavným nepriateľom – Perskou ríšou. Ale!

    V poslednom období sa vo filmových spracovaniach podsúva akási havloidná idea NWO – teda, že Džngischán mal údajne sen „o OSN“ a Svetovom Mieri /čo by malo zaujímať áj en dží Miroslava Dédka – že áno/, teda, že Džingischán Spasiteľ sa snažil vybudovať svetovú ríšu /samozrejme „mierovou“ cestou/ – aby ozaj a fakticky – ľudia už nemuseli medzi sebou bojovať! Boha jeho! – no nemiluj ho!

    Lenže lenže! Vašek Džingis zároveň vyznával islám, a zatiaľ čo intenzívne prebiehala islamizácia od Jeruzalema smerom na sever – nikde nieto ani zmienky o tom, žeby džigischánove hordy násilím šírili politický islám, ako neskôr Osmani a Daiš-IS. A toto mi akosi nesedí do celého výpaľníckeho konceptu Džingis NWO – mimochodom – až to admin pustí – ten rok 1240 je istý asi tak, ako že sa Ježiško narodil práve 25.12. – na Paganské štátne sviatky.

    • Maroš napsal:

     Vpp – aby si nemusel vyhrabávať Husáka z hrobu – tu je ten materiál k 1. sovietskej päťročnici!
     Prof. Antony C. Sutton DrSc. – Řád Skull & Bones 322 – Bratrstvo Smrti CZ titulky – zapnúť titulky
     https://www.youtube.com/watch?v=92Bi7l3BqPk

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Ano, to mě nepřekvapuje, VŘSR byl projekt odjinud, s Ruskem neměl společného nic, jak psal nebožtík Levašov: – Velká židovská socialistická revoluce.
      Pokud jde o ty Čecháčky. Jsem z východní Moravy a nemám s nimi společného nic víc než češtinu jako spisovný jazyk. Přírodou, mentalitou, počasím má krajina od Brna na východ blíž ke Slovensku než k Čechám. Hranice novodobých států jsou umělé, nevyjadřují nic než zájem nějakého panovníka ve středověku, nebo míru jeho schopností obhájit si své dominium po určitou řeku nebo pohoří.
      Totéž vidím ve vztahu k jiným, hlavně geograficky bližším plemenům našeho slovanského národa. Kdo to nezažil, nepochopí. Ta linie nevede po žádných umělých „státech“, ale po genetice. Rus z města Naběrežnye Čelny ti může být bližší než „Ceška“ někde z Plzně, která je kombinací Žida a Němce a Češka je jen podle jazyka.
      Proto ode mě obhajobu „čecháčkovství“ nečekej. Ale ani odsuzování Poláků nebo třeba Ukrajinců. Mít zahnutý frňák a tvářit se jako Polák je totiž ještě častější, než si se zahnutým frňákem nebo vizáží i jménem Skopčáka hrát na „Slavjana“.
      Toto na Slovensku chápe dobře Rostass. Idea panslavismu není ideou, ale genetickým instinktem, který se u Slovana projeví dřív nebo později, u ne-Slovana samozřejmě nikdy;-)

    • Vladislav po přestávce napsal:

     A k tomu Husákovi – byl to slovenský vlastenec a komunista zároveň. Byl pragmatik, technolog moci, jednal pečlivě a důkladně, proto to dotáhl kam dotáhl.
     Pro Slovensko udělal víc než všichni pováleční prezidenti předtím dohromady.
     Na Moravě už step nastupuje. Během několika příštích let z většiny Moravy zmizí většina smrků, nížiny budou mít step, léta budou horká a suchá, zimy převážně deštivé. Ján s tím počítám. Dokážu volně pěstovat fíky a dokonce olivy, u fíků mám i slušnou úrodu.

  • benmil napsal:

   Maroš

   I ty jeden optimista!

   • Maroš napsal:

    Benmil – kukni na to takto – sú to trosky, alebo stavebný materiál? Inak – som SAMONASIERACÍ OPTIMISTA!

    • Maroš napsal:

     ALTERNATÍVA SA STÁVA TÝM, PROTI ČOMU BOJUJE! Právo na správny názor? Isteže! Právo na pravdu? Na to zabudnite!

     Včera /23.05./ som na Informačnej vojne zareagoval na Huďovo oduševnené /prevzaté/ podanie vraždy Cervanovej – a keďže Lichtner /ktorý sem z Nového Zélandu – sídla GP/ prišiel dočasne zachraňovať Slovensko – zrejme pokiaľ mu deti nedoštudujú vo Viedni – čo je praktické, teda Lichtner, ktorý je hrdlom celej organizácie Infovojny /v zmysle priepustnosti informácií – najmä tých NEZDIELANÝCH – neuverejnených/, a ktorý má plnú hubu PRÁVA NA SLOBODU SLOVA, ale funguje ako mainstream! – čo sa nehodí – to neuverejní, resp. to vytrhne z kontextu /toto mám viackrát už za sebou/, takže keďže som JA KVERULANT dopadol včera u Lichtnera rovnako – pokúsim sa to nielen pre poslucháčov Infovojny umiestniť sem! Ešte upresním – že Huďo ako tak korektne spomenul mail s týmto obsahom /Lichtner mu to preposlal – Huďov mail medialnekrysy@gmail.com mňa osobne filtruje/, ale už to ďalej nekomentoval a obsah nespomenul už vôbec – „to by si nasrali do hniezda spleteného z práva na slobodu slova“, že? Takže…

     Vyšetrovací spis /nielen vraždy Cervanovej/ nie je „boh“ – je to PRODUKT, ale našťastie – lekári vykonávajúci pitvu Cervanovej nepatria medzi medi-prostitútov! Tíi police-prostitút, ktorí dávali vyšetrovací spis dohromady, zjavne účelne ignorovali ZÁVER PITEVNEJ SPRÁVY!

     „bod VII. Pri podrobnej pitve vonkajších a vnútorných pohlavných ženských orgánov sme nezistili žiadne stopy násilia, ktoré by poukazovali na to, že na menovanej bola vykonaná súlož alebo iná sexuálna manipulácia.
     Pre hnilobu nebola ani zisťovaná prítomnosť spermií.“
     Cervanová pitevna – dokument You Tube – stanovisko a POSTOJ súdnych znalcov k celému prípadu!
     https://www.youtube.com/watch?v=X3tAtgbbW8I

     K prípadu sa nechcem bližšie vyjadrovať, len toľko – bratislavská študentská komunita, ktorá v tej dobe intenzívne žila nočným životom, do čoho patril aj alkohol, príležitostná prostitúcia študentiek, ktorým sa nechcelo makaď na Tuzex v pivovare, hotelové bary a kontakty s devízovými cudzincami – od Juhošov po Albáncov a Arabov, ktorí u nás neboli pod dohľadom ŠTB ako tí zo západnej Európy – to patrilo k realite nielen tzv. zlatej papalášskej mládeže. Aj tajomný /na čierno jazdiaci/ taxikár, ktorý podnapité študentky v noci najprv vyviezol do bratislavských lesov a až potom – po prísľube mlčanlivosti – pokiaľ ich nevyhodil niekde z auta, ich doviezol na internát. Odkiaľ to viem? – jedna z jeho obetí bola moja vtedajšia kamarátka.

     Tých 7 nitrianskych „diablov“? – nebudem sa rozširovať, koho som poznal, ale principiálne – pokiaľ 7 ľudí vytvorí partiu – treba na to určité sociálne cítenie a určité EQ. Isteže – existujú aj bandy ovládané silným psychopatickým jednotlivcom – ale toto nebol ten prípad – celá tá nitrianska partia bola zložená z jednotlivcov schopných rozhodovať sami za sebe. A sme pri koreni veci – uveďte mi jediný prípad v kriminalistike – mimo napr. konania členov Ku klux klanu a podobnej radikálnej /či inej fanatickej/ organizácie, kde by sa skupina bielych mladých mužov rozhodla zlynčovať mladé biele dievča! To prosto nejde – pretože ak máte sociálne cítenie na vytvorenie partie kamarátov – aj tomu najväčšiemu úchylovi musí byť jasné – že niekomu sa to zákonite musí priečiť, že by to potom mohol pod tlakom svedomia vykecať – a tu potom nastúpi IQ a frontex – šedá kôra mozgová v prednom mozgovom laloku, ktorý zavelí – Nie! Toto nie!

     Na celej tej veci je najdôležitejšia informácia, že v tom období skutočne prebiehal vážny vnútro stranícky boj, a že reálne bolo vytvorené komando na fyzickú likvidáciu politických odporcov – jedným z bývalých členov tohto tímu bol údajne práve organizátor tzv. Orlíckych vrážd! A je vysoko pravdepodobné, že už v tých rokoch prebiehali procesy, ktoré nakoniec viedli k roku 1989 u nás. A je vysoko pravdepodobné, že Cervanová, ktorá si podľa vtedajšej bratislavskej šeptandy tiež rada vyrazila do nočnej Blavy, a ktorá vtedy bola dcérou pomerne vysokého vojenského dôstojníka – mohla byť predmetom úplne iného záujmu – lebo niečo vedela, prípadne niečo odmietla, prípadne by mohla niekoho kompromitovať! V tých časoch „plávalo mestom“ veľa drobných delikventov z radov študentov – ktorí kšeftovali s kadečím, ktorých mala ŠTB podchytených ako malé ryby – donášačov na svojich spolužiakov. Nitrianska partia mala určite niečo za ušami – ako aj iné podobné partie, ale toto – vraždu – podľa mňa už nie. A tá pitevná správa Cervanovej na hlavu vyvracia celú konštrukciu vraždy v tej verzii a forme – v akej sa mala údajne odohrať a ktorá mala predovšetkým vyvolať odpor verejnosti proti určitej skupine povedzme politických odporcov – oportunistov. A inak – v tých časoch zmizlo naveky nevedno kam značné množstvo ľudí, ktorí si proti režimu nejako otvárali papuľu. V Chile takými kŕmili z vrtuľníkov ryby v oceáne – u nás na takých rástli v lesoch huby. Takže tak – „alternatíva s právom na názor“ – nie však na ten nepohodlný. A o Pravde sa radšej už vôbec nebavme!

     • Maroš napsal:

      No hen – aby bolo aj v Čechách jasné o čom točím – hore v dokumente „Cervanová pitevňa“ je jednoznačné, že Cervanová znásilnená NEBOLA, ale nejaká „svedkyňa“ tvrdí, že bola a že to videla na vlastné oči! Boha jeho! /JHV/ – to musel určite urobiť Duch svätý – čo sa babe zachcelo – to sa babe prisnilo a MINULOSŤ tejto osoby musí byť tiež veľmi zaujímavá!

      „Zimáková pred vyšetrovateľmi podrobne opísala, že bola svedkom únosu, znásilnenia a vraždy Ľudmily Cervanovej.“ – takže bola po celý čas pri tom?!“ A ostala ako svedkyňa nažive?!

      „Hanus jej výpoveď spracoval a spolu s ďalšími dôkazmi zverejnil v knihe Hra sa skončila, ktorá vychádza tento týždeň.“

      “ „Aj ja som uveril, že odsúdení Nitrania sú nevinní. Je to moja chyba a zodpovednosť, ku ktorej sa hlásim,“ povedal v relácii NA ROVINU s Marekom Vagovičom novinár Martin Hanus z denníka Postoj.

      Hanus zmenil názor minulý rok, keď si podrobne naštudoval vyšetrovací spis ku kauze Cervanová.“ – Hanus-to je Hnus!
      https://www.aktuality.sk/clanok/591673/na-rovinu-o-znasilneni-a-vrazde-nove-dokazy-v-kauze-cervanova/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

      • Maroš napsal:

       No – pokiaľ mám správny dojem – monster proces Cervanová a jeho monster mediálne oživovanie sú signálom, že ŠTBákon otrnulo, začínajú sa prebúdzať, totalita prichádza a na tomto prípade systém ukazuje verejnosti, že vinný je každý ten, na koho ukážu prstom! Čítajte!

       „Najviac ma však mrzí, že vo zverejnených článkoch som sa nikde nedočítal, čo si sudca Najvyššieho súdu myslí o dôkazoch, z ktorých si nemohol robiť podrobné poznámky, keďže ich nenašiel v súdnom spise, ale zároveň ani neprejavil najmenší záujem, aby si ich prečítal napriek tomu, že sa o ich existencii (na rozdiel od všetkých sudcov pred ním) pred vynesením rozsudku dozvedel.“
       “ v roku 1981 mali k dispozícii celý vyšetrovací spis z rokov 1976 – 1977, z neho odstránili podstatnú časť dôkazov a súdu predložili len ich mizivé torzo, ktoré nijako neohrozovalo či neprotirečilo ich zisteniam z roku 1981.“
       „o vine či nevine odsúdených. Táto moc je v právnom štáte zverená výlučne sudcom. Ich primárnym poslaním by malo byť hľadanie pravdy, aby mohli čo najspravodlivejšie rozhodnúť. Toto poslanie z nich vždy robilo a robí osoby hodné cti. Nie nadarmo ich dodnes v mnohých štátoch oslovujú ctihodnosť. Na druhej strane však za výkon svojej moci spočívajúci vo vynášaní rozsudkov nesú veľkú zodpovednosť. Pred spoluobčanmi a pred vlastným svedomím.“

       „Za druhú najpostihnutejšiu osobu kauzy Cervanová považujem pani MUDr. Vieru Zimákovú-Vozárovú, údajnú korunnú svedkyňu, ktorá podľa rozsudkov najprv presvedčivo potvrdzovala vinu Nitranov, neskôr svoje výpovede odvolávala, následne odvolávala odvolané výpovede, a tak to pokračovalo až dovtedy, keď ju v roku 1982 prokurátor Dr. Valašík neobžaloval a súd ju za krivú výpoveď neposlal na dva a pol roka do väzenia, kde si do poslednej minúty svoj trest odsedela. Práve jej príbeh dokazuje fanatickosť, cynizmus a brutalitu vtedajšej justičnej mašinérie, rozhodnutej za akúkoľvek cenu usvedčiť a potrestať vrahov z Nitry.“

       Advokát odsúdených píše, v čom tvrdenia prokurátora, bývalého vyšetrovateľa a sudcu nesedia.
       25. júl 2013 o 16:03 Allan Böhm

       „Za druhú najpostihnutejšiu osobu kauzy Cervanová považujem pani MUDr. Vieru Zimákovú-Vozárovú, údajnú korunnú svedkyňu, ktorá podľa rozsudkov najprv presvedčivo potvrdzovala vinu Nitranov, neskôr svoje výpovede odvolávala, následne odvolávala odvolané výpovede, a tak to pokračovalo až dovtedy, keď ju v roku 1982 prokurátor Dr. Valašík neobžaloval a súd ju za krivú výpoveď neposlal na dva a pol roka do väzenia, kde si do poslednej minúty svoj trest odsedela. Práve jej príbeh dokazuje fanatickosť, cynizmus a brutalitu vtedajšej justičnej mašinérie, rozhodnutej za akúkoľvek cenu usvedčiť a potrestať vrahov z Nitry.“

       „O viac ako dva mesiace na vlastnú žiadosť vypovedala pred prokurátorom Dr. Valašíkom, kde poprela celú svoju júnovú výpoveď, s tým, že k nej bola donútená vypočúvajúcimi. Už o dva dni neskôr tomu istému prokurátorovi vypovedala, že druhú výpoveď urobila zo strachu a pravdivá je jej prvá výpoveď. Tú navyše doplnila o celý rad nových detailov, na ktoré si spomenula. Túto výpoveď ukončila vlastnoručne napísaným sľubom Dr. Valašíkovi, že už nikdy nebude meniť svoje výpovede.“

       „Stratená matka malého dieťaťa
       Zlom nastal začiatkom októbra 1981, keď doktorka Zimáková poslala polícii list spolu s dokladmi, ktoré preukazovali, že v deň skutku sa nachádzala so spolužiakmi na vodáckom sústredení asi dvesto kilometrov od Bratislavy. To už bola aj pre taký skúsený vyšetrovateľský tím prisilná káva.“

       „Dňa 6. 10. 1981 vypočuli svedkyňu, ktorá zopakovala, že celé jej doterajšie „usvedčujúce“ výpovede boli vynútené, čo konečne mohla aj hodnoverne preukázať. To si však iba myslela. Hneď po tomto výsluchu ju uväznili (doma mala stále 10-mesačné dieťa) a iba dva dni stačili na to, aby pri výsluchu 8. 10. 1981 vyšetrovateľovi Lamačkovi rozpovedala „holú“ pravdu, ako v deň vraždy z dôvodu neznámeho nutkania v tichosti nikým nepozorovaná v podvečer opustila stanový tábor, prebrodila Hron, stopla auto smerujúce do Bratislavy, tam asi očakávajúc tušený zážitok prišla na diskotéku do Mlynskej doliny, kde náhodne stretla svojich asi 20 známych Nitranov a všetko ďalej pokračovalo tak, ako pri prvom a treťom výsluchu s tým, že po vražde ju ešte Roman Brázda zo slušnosti odviezol do Revištského Podzámčia, kde nadránom vkĺzla do svojho stanu, aby sa ráno spolu s ostatnými spolužiakmi čerstvá prebudila do nového krásneho prázdninového dňa.“
       https://komentare.sme.sk/c/6880688/advokat-dokazy-o-vine-v-kauze-cervanova-sikovne-podsunuli.html

       Pozor – toto je materiál z roku 2013 – aktuálny k biede žurnalistiky a že starým štruktúram otrnulo! Dnes by v rovnakom médiu tento článok publikovaný byť nemohol!

       “ Istý šéfredaktor istého slovenského týždenníka mi pred niekoľkými rokmi odmietol môj materiál o vtedajších nových skutočnostiach v známej kauze vraždy Ľudmily Cervanovej. Podľa neho totiž, ako mi vtedy zanietene povedal, ani nové dôkazy nezmenia jeho názor na to, kto zavraždil Ľudmilu Cervanovú. On, ako mi rovnako zanietene tvrdil, vie veľmi dobre, kto ju znásilňoval a zabíjal, pretože mu o prípade veľa rozprával Viliam Plevza, bývalý riaditeľ dnes už našťastie nepredstaviteľného Ústavu dejín KSS, ktorý fungoval do roku 1989. Plevza natoľko úspešne menil historické fakty v prospech komunistickej strany, že sa stal od roku 1986 členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Povedané inak – riaditeľ ústavu na skresľovanie dejín šéfredaktorovi vysvetlil, čo si má o vražde Cervanovej myslieť, a šéfredaktor ho poslúchol a poslúcha aj po páde vlády jednej, teda komunistickej strany.“

       REPLAY: „Povedané inak – riaditeľ ústavu na skresľovanie dejín šéfredaktorovi vysvetlil“

       „Pravdaže som nezabudla ani na vyjadrenie Jána Pješčaka, ktorý dlhé roky ako prokurátor dozoroval prípad zavraždenia Ľudmily Cervanovej, a ktorý sa neskôr stal generálnym prokurátorom /že by bol jeho závratný kariérny postup ovplyvnený jeho pôsobením v prípade medičky Cervanovej?/, na otázku, čo si myslí o prípade, mi v roku 2005 spontánne povedal: „Myslím, že ešte je to predčasné hovoriť pravdu.“ Jeho vetu sme zachytili na kameru.“

       „Polícia napríklad vypočula v prvých dňoch do 320 účastníkov diskotéky z deviateho júla 1976 v Unic klube, kde bola aj Ľudmila Cervanová. Mnohí ju vo svojich výpovediach spomínajú. A hoci ju mali podľa vyšterovania z osemdesiatych rokov práve z tejto diskotéky uniesť siedmi Nitrania, aby ju znáslinili a zavraždili, ani jeden z účastníkov nevidel na diskotéke ani jedného z Nitranov, ale ani svedkov, ktorí v osmedesiatych rokoch potvrdzovali účasť Nitranov na tejto diskotéke.“

       „rozoberme si svedectvo Viery Zimákovej Vozárovej. Je pravdou, že sa na začiatku vyšetrovania priznala k tomu, že na vlastné oči videla vraždu Cervanovej. A je pravda, že počas jedného z výsluchov vracala. Bola totiž tehotná. Neskôr mi Zimáková Vozárová v dlhých osobných rozhovorov spomínala obrovský nátlak, ktorý na ňu vyšetrovatelia robili. Zatvárali ju do väzenia počas výsluchov na jeden dva dni podľa jej slov, až kým sa nepodvolila a nevravela to, čo si policajti želali. Spomenula mi aj to, že raz naozaj miesto väzenia prespala v hoteli Kyjev. Ako darček za to, že sa podvolila verzii vyšetrovateľov.

       Ale spomínala aj to, že ju zatvárali na vyšetrovačku aj po narodení jej dcéry. Čítala som napríklad list jej mamy, v ktorom prosí vyšetrovateľov, aby nezadržiavali jej dcéru, pretože je kojacou matkou.“

       „Respondentom publikovaného článku sa nečudujem. Pochopili, že ak vystúpia v trojhlasnej zborovej recitácii, možno sa im podarí obhájiť ich prácu na prípade, vážne spochybnenú publikovanými materiálmi z policajného archívu v Levoči, publikovanou výpoveďou manželov B., ktorí tvrdia, že na valstné oči videli Ľudmilu Cervanovú onoho devaiteho júla 1976 dobrovoľne nastúpiť do auta s viedenskou ešpézetkou“

       Poznámka – Memento, ktoré je v totalite naprd!

       “ Možno by bolo účinnejšie, keby sa do súdneho spisu pozrela aj samotná autorka článku. A nepotrebovala by na to ani zanietenosť, stačil by zmysel a chuť pre pravdu a objektívnosť. Keď už nič iné, aspoň by nenapísala takýto jednostranný paškvil, ktorý svojím charakterom patrí do čias plevzovskej totality, a nie do súčasných dní.“

       https://lesna.blog.sme.sk/c/333052/Kauza-Cervanova-najnovsie-ako-bieda-zurnalistiky.html

       Tak. A vítajte v liberálnom neomarxizme!
       „Červená je dobrá!“

     • Maroš napsal:

      Oprava – tá Infovojna bola vysielaná 21.05. – nie 23. – som si to zmýlil s teplotou.“Slobodný“ človek…
      Informačná vojna 21.5.2018
      https://www.youtube.com/watch?v=0PY7gw56NG4

      Inak – slobodnejší by som sa cítil, keby slobodný Admin uverejnil v rámci slobody slova môj komentár k Mongolom so slobodnými dokumentami z ruských zdrojov na slobodnom You Tube na slobodnom internete. Ale nie je nad dobrý kapric všakže – srať na slobodu, keď ide o moc. Navrhujem nové logo NWOO.org – bábovka s HROZIENKAMI! Inak – radšej mám tú bez hrozienok – je sladšia…

      • proud napsal:

       „Inak – slobodnejší by som sa cítil, keby slobodný Admin uverejnil v rámci slobody slova môj komentár k Mongolom so slobodnými dokumentami z ruských zdrojov na slobodnom You Tube na slobodnom internete. „……….a inak,keby si nieco vedel o slobode,a cesky,tak takovy picoviny ani nenapises,a o historii,tak se na nejaky „prejstary“ a „prejpravy“ dokumenty vubec neodvoloavas ;-).Ono to s nima i se svobodou muze bejt asi tak nejak podobne jakoze nas za druhy svetovy osvobodili americani,co? ;-)

       • Maroš napsal:

        Proude – kurva – ty stále plávaš ako olej nad vodou – nad vecou však? Bez tvojho filozofofania o pôvode slov by to tu fakticky nešlo. Vidím to takto – mám svoj čas – komu a čomu ho venujem moja vec – venujem ho tebe – ty kokot – o čo ti ide v tej tvojej pavúčej hlave – o podstatu že – alebo o sprofanované slovo SLOBODA?!

        Isteže tu nemusím byť! Ale – ja nevyzývam admina – VLOŽTE SEM KURVA SVOJ KOMENT! ZABITE NÍM SVOJ ČAS!

        Tiež nemusím svoj kokot vložiť do každej piče – ale keď mi tá kunda otŕča ako volavka a potom ma čaká podraz – to ma naserie – lebo som SAMONASIERAC TYP – vieš?! Takže sklapni! A teraz sa ozvi – že ty slobodný sklapneš kedy chceš a ja ti nemám čo hovoriť, aby si sklapol – ty SKLEROTICKÝ WEBOVÝ PAVÚK! Fčúl budz múdry so svojou americkou češtinou! Vlož sem svoj kokokomennnt – nie ako obvykle adminovi do riti – sím ťa…

        • proud napsal:

         Marosi,nejak mi uniklo ze bych te napadl,ale budiz,chces vynadat,mas to mit ty curaku kterymu to nemysli a drista jednu picovinu na druhou podle toho co kde chytne a jak mu to jeho chorej mozek polepi dohromady,debile z kotaru :-)))))))))))))).Ses takhle spokojenejsi a dusicka ma pokoj? :-))))))) Co se admina tejka,znam ho osobne a rozhodne mi neprijde jako posluhovac nwo co si zalozil veb nwo opozition jak ty,ty blba kundo a par jinejch dristate,zeleny vzteky,ze vas do nebe nevynasi za picoviny o kterejch si myslite ze maji hlavu a patu,pico ciganska,protoze z ty strany je jich nejvic,jak ne vsechny,aspon z pulky;-).

        • proud napsal:

         Ale ze jsi kreten je tvoje vec a tvuj problem,jen se nauc jeste ten vred co mas na krku aby ti do nej neprselo pouzivat na mysleni a ne na opisovani „historie“ o ktery vime vsichni velkou picu ale tvrdime ji jako hotovou vec a na jejim vylhanym zaklade stavime vzdusny zamky,debile!

        • proud napsal:

         A mimochodem,admin ti nejspis zadnej ban nedal,ac za osobni napadani primo jeho bych ti ho strelil z fleku,ale ses curak co to neumi s pocitacem,to je celej problem i tech kdo neumej hodit odkaz a tvrdej jak jsou sikanovany,debile :-))))))))))))))))

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Marošu,
         Asi tak:-) Mit plne zuby Prouda, to neni otazka toho nebo oneho názoru, to je otazka urcite minimální hodnoty IQ.
         Kdo tu hodnotu nesplňuje, ten Prouda miluje nebo aspoň snáší, tem ostatnim je tim debilismem, který porad předvádí, milý asi jako pazdero v analu.
         Ale pozor! Nějak si to posichroval u admina, kdo vi, co vsechno mu podržel, takze asi tu bude, dokud nezcepeni.

        • proud napsal:

         Vidis jak se krasne potvrzujete,jak vas taham na svetlo bozi ;-) :-)))))))))))))))))))

 26. Maroš napsal:

  Admin – neviem prečo viazne komentár spred 2 dní, ktorý je konečne k tým Mongolom – ale možno ti to uviazlo kvôli ruštine v spame, tak ešte raz – s prekladom dokumentov – linky ponechávam…
  - – -
  Dobre… Zámerne som nereagoval na článok SS ako taký – prioritou je a bude téma Lužických predkov – než sa zavrie voda!

  SS – ako údajne človek s „ruskými“ predkami, má dlhodobý problém s ruskými zdrojmi – keby nemal – jednoducho by nemohli – SS a jeho banda – produkovať takéto neochronologické sračky – ktoré majú len odpútavať pozornosť od skúmania tej utajovanej histórie. Ešte raz – práca Kušnírovej určite musela vadiť globalistom, nemeckým naci-eugenikom, sionistickým Maďarom-Chazarom – čoby Húnom, a samozrejme lokajom z tzv. odbornej verejnosti – tým kúpeným. Keďže tézy o Lužičanoch naznačujú, že by malo ísť o predkov Slovákov, Čechov a Moravanov – problém s tým majú aj Poliaci – a ich historické spojenectvo s Maďarmi proti Slovákom má zrejme korene tu. Takže k článku…

  Mýtus o Mongoloch – prehľadne a polopate – pekne bod za bodom
  Toto už nie je možné skrývať – historici prečítali starý manuskrypt a žasli…
  https://www.youtube.com/watch?v=8elMjSc3-0E
  Vládcovia Tartárie a Moskvy
  https://www.youtube.com/watch?v=PCOdNvsN4zs
  Kam zmizli Tataro-mongoli?
  https://www.youtube.com/watch?v=DdvrFkJE7p8
  - – -
  Pre Floriána
  Zasypaná Rus – neskutočné!
  https://www.youtube.com/watch?v=RYth7DyMZmo
  Žiadne staré civilizácie neboli – zabudnite!
  /sú 2 rôzne dok. s rovnakým názvom – toto je orig. ruský/
  https://www.youtube.com/watch?v=c3dsCamW0Cc
  - – -
  Bol odhalený dokument o starých Slovanoch a opisom Stvorenia Sveta.
  Odkiaľ Slovania čerpali vedomosti?
  https://www.youtube.com/watch?v=MaEW-lvmw6M

  Hah – ani to nebolelo – nočak…

  • Maroš napsal:

   Admin – no urá! Ten s ruskými názvami už nemusíš duplicitne uverejňovať. A že ďakujem Veľkej manipulačnej komisii – pošlem kumys a oháňku z Jaka.
   Prípadne oháňku z Prouda s kumysom od Nowaka…

 27. Vladislav po přestávce napsal:

  Robo napsal:
  22.5.2018 (20.42)
  Príde mi, saSin, akoby Učiteľ rozprával s Debilom.

  Kde furt berieš toľko elánu strácať energiu so stratenými prípadmi?
  Dokonca sa zdá, že máš pre nich istú úchylku.

  Šetři energii na další pokerový turnaj, „Slavjane“. Třeba na něm zase, samozřejmě jen tak náhodou, vyhraješ 60 tisíc, o které obereš 2000 hráčů. Ono to tak bylo odnepaměti, že Židé nejen po matce, ale i po otci nesnášeli Slunce a jeho svátky, zatímco ve tmě se jim dařilo. Že se klaněli satanským symbolům a ženám jako vystřiženým z rasových příruček státu Izrael.

  A že tak lehce, jak si hrou okrádající druhé vydělávali na živobytí, se i stěhovali, aby pak předstírali, že jsou tu Němci, tu zase Slováci, potřetí „Slavjané“ a počtvrté kdovíco. Vždyť ty sám ani nevíš, za koho se budeš vydávat příště, a za někoho se vydávat musíš.
  Protože v té Haliči i později na Slovensku byli tví předkové stejně „populární“, jako jsou dnes jejich potomci tady. Tak kdo by se pak pořád za něco nového nevydával a nestěhoval, že?

  • Maroš napsal:

   Proude – „A mimochodem,admin ti nejspis zadnej ban nedal,ac za osobni napadani primo jeho bych ti ho strelil z fleku,ale ses curak co to neumi s pocitacem,to je celej problem i tech kdo neumej hodit odkaz a tvrdej jak jsou sikanovany,debile :-))))))))))))))))“
   - MÁŠ PRAVDU – ja to ozaj neviem tak s PC ako ty so starými židulami!

   Svedok je Voda, ktorý prevzal tému L.P. a ktorý prvý reagoval – už je to vymazané tiež – zhruba – že „Maroš tu mal /hneď 2./ komentár – to si môže každý vymazať svoj komentár ako chce?“ – myslím, že je vymazaný aj Vodov komentár – on vie /Voda nie je tá umelá inteligencia z Mexika/.

   No môže ho vymazať len admin – alebo hacker zvonku! Admin sa síce nevyjadril, že mám páliť do… – lebo je to diplomatické, lebo takých užitočných idiotov systém potrebuje – systém potrebuje poznať nálady a názory – systém nepotrebuje OTÁZKY IDIOTOV! Ale! – žiadne odosielanie komentov – pripojiť som sa mohol občas len na najnovší článok – listovanie dozadu zablokované. Potom som to obišiel cez pripojenie zo servera kde je idnes.cz – lebo z voleja ani z tadesco to nešlo. Takže tak – Proude z NORADU.

   Na tadesco som poslal Raju do piče až potom, čo mi dala ban, lebo kunda mi dlhodobo mazala rozširujúce komentáre s linkami – voči čomu som sa viackrát ohradil – lebo ma to stálo čas! Všetko bolo relevantné – možno si sama pripadala ako 5. kolo u voza – jej problém – mentálny + ješitnosť.

   Dojem mám z toho asi taký, že táto Woodmanova Prvopodstata 2 – vďaka Raje – lebo Tomáš sa „topí v peniazoch o akých sa mi ešte nesnívalo“ /dostal som ponuku – odmietol som/ a preto naháňa lówe a tá kunda nedotknutá poznaním robí celú dramaturgiu tadesco = 90% obšlahnuté z AC24 – aj s reklamou! – aby to vyzeralo, akože im to sype. Ale kuknite sa na články – na 4 listoch dozadu /cca 30 komentov/ sú možno celkom 2 komentáre – prečo? Lebo srať na vás!
   Už vieme, ako to robiť – RA zaujíma návštevnosť – nie komentáre! Navyše – verejnosť má vedieť akurát to, s čím vrtíme my – a ide o našu autoritu – že obsah určujeme my – „super redaktori paraziti“ – tak aby nás niekto neprešťal! A nepoučoval! FUCK!

   Pre mňa je tadesco už len zdroj niečoho navyše čo nie je na AC24 – praktická skratka. Ja mám svoju skupinu ktorú informujem – hovno koho do toho. Takže ešte raz – ide o čas! Môj čas! A o tom budem rozhodovať – či ho venujem niekomu tu, alebo inde. A jedného dňa sa na to vyseriem nielen tu určite – lebo treba víjsť z tohoto kruhu a hľadať úplne iné informácie. A na to treba čas. Potom uvidím znovu. Takž ban neban – kto chce prevádzkovať alternatívny web bez vox populi – musí mať za sebou peniaze. To, že nejaký web ide do žumpy – o tom je iný web. Tu si môžete porovnať svoje veľké webové ciciny!

   This domain is estimated value of $ 44,400.00 and has a daily earning of $ 74.00.
   http://tadesco.cz.clearwebstats.com/
   This domain is estimated value of $ 25,380.00 and has a daily earning of $ 47.00.
   https://nwoo.org.clearwebstats.com/
   This domain is estimated value of $ 480.00 and has a daily earning of $ 2.00.

   • Maroš napsal:

    Jo a Proude – daj si znovu Dermakol – odlíčený vyzeráš ako L.P.

    • proud napsal:

     Nekecej,sam sis nabehl a rekl si o konfrontaci :-)).Jsem rad ze jsi prokoukl „tadesco“,i kdyz mozna jeste ne uplne,ale nevadi.K tomu vedeni webu a penezum ti nevim ;-),nemuze to bejt tak ze jak za tim stojej prachy,chtelo by se to ptat se ci a odkud? ;-).Pro me je to tak ze cim „chudsi“ web,tim „uprimnejsi“.

     • jan nowak napsal:

      Ha.. Mrož poslouchal Infowoj.nu ww budoucnosti : o
      .. tag pro-to sem TO nemoh najít !!

      ps : já teď čekuju Marka Chlíwka – Spacnaz cz.. na YT
      .. ADMIN by ho ssem moh dáwat wedle V.V. Pjakina – místo čl. o Maďarech

      2ps : Oude , pozdrawuj Haarpíka : ))

      • Maroš napsal:

       Chlíwek-Chlíbek je fajn – vždy som sa o niečom poučil – aj to /hygiena specnaz/, ako a prečo je nebezpečné si vytierať v prírode riť lopúchom s líščiou pásomnicou – lepšia je Pravda…

     • Maroš napsal:

      Proude – „úprimnejší“ web – pokiaľ bude admin úprimný autista tak áno.

   • Maroš napsal:

    oprava -“na 4 listoch dozadu /cca 30 komentov/ sú možno celkom 2 komentáre“ – myslené na cca 30 článkov 2 komentáre /1 Dědkov k NWO/ – dokonca už tam neuverejňuje ani Jirik tie svoje dodatky z iných webov.

    Toto nie je ohováranie – toto je poučenie – mám zažité – o dôveryhodnosti a sledovanosti média rozhoduje interaktivita – mediálne „partnerstvo“ – rovnocennosť, možnosť sa zapojiť – čo je prakticky vylúčené práve u verejnoprávnych médií, navyše financovaných z verejných zdrojov – čo je vrchol mediálneho chrapúnstva – vrátane tej ich lživosti. Takže etalón ako sa to robí „lievikom do hlavy“ – keby to bola voda – tak lievikom voda do gágora – kým by sme nepraskli. Takže to sa radšej – ak by sa dalo – naučím zvieraciu reč – ale mainstream, telku – už ani bohovi! Tam už neplatí ani predpoveď počasia. Takže ešte raz – adminini na tejto planéte – mažte si komentáre – raz zmaže niekto vás. Lebo v branži to funguje tak, že malá sledovanosť – OK – hľadáme príčinu. Ale klesajúca sledovanosť a žiadne reakcie – TOTO STE POSRALI – lebo nasratý abonent ktorý za sebou zapleskne dverami, zoberie so sebou ďalších – rovnaké pravidlo s nespokojným zákazníkom je v marketingu. Do barov, kde sa barmani s hosťami bavia na pol huby a kde ich zaujímajú len moje a peniaze iných – zásadne nechodím. Najebávať sa môžem aj doma – a lacnejšie a bezpečnejšie.

    • proud napsal:

     Kdyz je to nasranej prolhanej abonent a vezme s sebou dalsi takovy,pak je to ok,co rikas? Porad lepsi malo komentu,nez hromada lzi………..

     • Maroš napsal:

      Prode – práve si prehlásil niečo, čím sa vôbec neRIEdiš – skús sa zahustiť – instantný Proud riedený Vodou…

 28. Robo napsal:

  Prekvapuješ ma, Maroš.
  Samozrejme, že Voda je..oný…TÁ mechikánka..

  • Maroš napsal:

   Robo – mňa zase prekvapilo, že tá Markytánka Voda je chlap – čo by si mal poznať z textu – a to nemyslím preoperovaný zmutovaný chlap. Isteže – antré bolo ako u umelej inteligencie z Mexika – mne napr. pripomína asar nick Nula, ktorý sa vyskytoval inde – a nemyslím nula s malým n, ale nie je to Nula – Nula je iný filozof. Takže tak Robo – základ je nestrieľať do vlastných – aj keď sú v cudzích handrách…

   • proud napsal:

    Nakonec je jedno co je „voda“ zac,tak ci onak vodu urazi,je to kreten.

   • proud napsal:

    Nestrilet do vlastnich znamena vzdycky riskovat nuz do zad!!!

   • Robo napsal:

    Minule som sa na Nulu na tadesco pozrel a áno, Nula je úplne iný, ako nula.
    Ale Voda je proste to, čo si videl na začiatku. Niekedy je dobre veriť sám sebe, však?

    Mimochodom, okrem Teba (až na výnimky) a pár málo ľudí tu už vlastných moc nevidím.
    To je asi daň..

    • Maroš napsal:

     Robo – keď už som ten váš – kto vlastne ste? Zahraniční Slováci? Môže byť…
     Inak – Peter Sagan je váš, alebo náš?

   • houbeer napsal:

    myslim ze voda pise uplne stejne jako marie,vsechno vi,do vseho vidi,urazi zemana jak jen muze apod.dlouho tu psala bez hacku a dodavala info z ameru kde to sleduje….pak ji robo odhalil,tak sa odmlcela a pak vstupila opet.jen s hacky a uz radsi necituje amer ale snazi se podsuvat jako ze my v cr….

    • jan nowak napsal:

     A já si myslim.. že sse Máňa z Mechika wrátila do ČR – postrkem..
     .. Gde zas wůbec je ??

     Máňo wwozwi-se , máš ta-dy Ctitele : ))

    • Maroš napsal:

     houbeer – keďže som mal zaracha – tú vašu vojnu každý s každým som až tak nesledoval – tá umelá inteligencia z Mexika mávala iné postoje ku mne a nemyslím, že by sa namáhala byť akurát so mnou OK.
     Na Zemana chartistu a globalistu som nadával aj ja – špeciálne ma nasral v tých Lidiciach – to nie je kritérium…

     • houbeer napsal:

      jasne maros,nebral bych to jako vojnu,hold nekdo si pameta ruzne lidi protoze s nima resil trebas.zemana take nehajim a neobdivuji ani za mak,jen rikam,ze si do nej kopne tu jen marie ked ma moznost a to zase ukazala xkrate.a ano,snazila se vstoupit nezaujate vuci nikomu,tak ako uz xkrate pod jinym jmenem,a nasledne se opet ukazala jako jedbaba vuci urcitym lidem.pro me je to ne vira ci tak neco,proste to vidim,jaka je to podvodnice a lharka,nemyslim si o ni zle,ale lhari a pretvarky se mi hnusi.a to je ona bohuzel zarnym prikladem

      • houbeer napsal:

       musim uznat ze se snazi opakovane,je lstiva a ,,vymysli,, ruzne strategie ako zustat nerozpoznana. jenze i ty hacky a carky ji dost vaznou :))))

       • Maroš napsal:

        houbeer – pokiaľ chceš vyvolať reakciu – nehovor marie ale Voda…

        • houbeer napsal:

         netreba, ona vie citat a je si vedoma sama seba :))
         mno nic dalej,k mongolom nemam co bych napisal,takze se tu odmlcim.

         nech zdrava dusa prevlada v nas.
         (uz jsi slysel o mumiu? slzy hor z oblasti indoevropskych kmenu,stara medicina ruska a ind.ayurvedy.tedkom mi to poslal kamos na ty moje zlamane kosti….)

   • asar napsal:

    Je to pravda, v podstate som nula. Dokonca som Absolútna nula.

 29. Maroš napsal:

  Doprdele – mongolovia sú tu zase! Druhý diel mongolo-maďarskej novochronológie Slovenska – Downov syndróm. Zatiaľ čo tu tlacháme – maďarskí Székelyovia ich pustili cez komárňanský Híd – boha jeho!

  „Zastavme sa bratia – veď sa ich sračky stratia!“ Ten pojebaný mongolizmus len nahrádza u nás nefunkčný terorizmus – kokot SS má za úlohu strašiť nás – Čo keby sem opäť vtrhli Číňania v ušankách – po železnici z Pekingu do Bratislavy?!

  Inak klídek – prezieravý admin zatiahol ručnú brzdu – tie ruské dokumenty vypustil včas! Využite výhodu odkazov druhého dielu na tento prvý… ???

  • Maroš napsal:

   houbeer – tie slzy z hôr sú humifikované sračky z netopierov!

  • Stano Slabeycius napsal:

   Parafrazujúc Byrona, toto sa na Teba hodí, zmagorený pošuk.

   Марош – грязная дрянь, того не скроем –
   Как нравственности жалкий трубочист.
   Покрыт он грязи толстым слоем,
   Сменив белье, не станет чист.

   P.S.: Если я Тебе не нравлюсь – застрелись! Я не исправлюсь.

 30. Maroš napsal:

  Nič, čo má v znaku polmesiac – nemôže spoľahlivo chrániť hranice pred turkistickými plemenami a polmesiacom. Použiť Translator – Szekelyovia
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys

 31. Maroš napsal:

  Na „okraj“ ALL FOR JAN – keďže som tvrdil, že obete spravodajských hier sú vyberané aj podľa slabosti ich zázemia – už je to tu! Pri spomienke na ten ficoczmrdov milión keš na stole, je počínanie banky a „práva peňazí“ nadovšetko skutočne ozvena výsmechu hien! Onedlho tá istá banka preperie cez reklamnú agentúru a tá to zase preperie nejakej vládnej strane – podstatne viac peňazí, aby presvedčila verejnosť o tom, aká je táto banka fajn – napríklad aká je šetrná voči životnému prostrediu, že?

  Čisto súkromne – pokiaľ si kociktorý novinár myslí, že bude schopný splácať hypotéku z toho, že mu to bude ako investigatívcovi sypať rovnako 30 rokov – je to idiot, ktorý nechápe, že sám je len spotrebný materiál! Takže – „všetci za slušné Slovensko“ – potom k nám opäť príde aj kaviarnik ujo Kocáb!

  „Pozůstalí nyní řeší i nepříjemnosti kvůli dědictví. Na dům ve Velké Mači, který si mladý pár koupili loni v létě, měli mít dluh 57 tisíc eur, v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. Banka teď ale po rodinách chce daleko více peněz – 87 tisíc eur, v přepočtu přes dva miliony korun. „Nevím, kde vzali částku 87 tisíc eur. Zůstala jsem z toho v šoku. Já vím o tom, že měli mít hypotéku 37 tisíc eur a spotřebitelský úvěr ve výši 14 tisíc eur, za který kupovali vybavení jako například obklady a věci do koupelny,“ kroutí hlavou matka zavražděné Martiny Kušnírové.

  Dům, na jehož vrata aktivista občanské iniciativy Zabudnuté Slovensko Patrik Dubovský nastříkal žlutým sprejem nápis „Láska je silnejšia ako zlomoc“ a iniciály J+M, chtějí pozůstalí prodat. Koupit jej plánuje skupina umělců kolem kazatele Daniela Pastirčáka, hudebníka Michala Kocába a výtvarníka Petra Kalmuse.“

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/jan-kuciak-vysetrovani-vrazda-otec-jozef-kuciak-kritika-albanska-mafie-1ma-/zahranicni.aspx?c=A180523_212749_domaci_dtt

  „„Vás milióny sú. Nás – počet bez limitov…
  Len vyskúšajte zrážku s nami!
  Ba hej, sme potomkami Aziatov, Skýtov,
  So šikmými a zlostnými očami!““ – ???

  Ne ima problema! Jedného dňa vás naložíme a odvezieme tam, kde si tie čierne zlostné oči vyseriete!

 32. Jindrich Neskusil napsal:

  Súhlasím. Celé to policajné vysetrovanie vo veci vrazdy J. Kuciaka je fraska. Zvláštne, údajní páchatelia neutiekli ani po zatknutí akoze objednávatela Kocnera, nadalej zili v Kolárove, 50 km. od miesta vrazdy, akoby po nich nesiel celý PZ SR, aj zahranicie. To by s nervami neudrzal ani Carlos Šakal na vrchole svojej hitmanskej kariéry. Vrazednú zbran starostlivo uschovali, aj náboje, aj mobilný telefón (asi na horsie casy, treba setrit). Pravda je taká, ze týmto obetným baránkom sa az do momentu vykopnutia dverí NAKou ani nesnívalo, akého cierneho Petra im v tejto globálnej politickej hre strcia do vrecka. Musia na nich nieco mat, alebo na ich rodiných príslusníkov, ze ich donútili k spolupráci a mozno to nie sú anjelíci. Ale s vrazdou J. Kuciaka nemajú zhola nic. Na tlacovkách vyzerajú ako mrtvoli, pretoze sú nútení klamat, vedia, ze sa stali súcastou velkej globálnej hry. A ked porusia jej pravidlá, idú z kola von.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!