Maďari či Mongoli? Novochronologický pohľad na „tatársky vpád“ roku 1241 – Časť II.

Lazarus Hungary„Vás milióny sú. Nás – počet bez limitov…
Len vyskúšajte zrážku s nami!
Ba hej, sme potomkami Aziatov, Skýtov,
So šikmými a zlostnými očami!“

Alexander Blok

Legenda: V popise Uhorska na tejto originálnej mape I. Lazarusa údajne z roku 1528 sa o našej krajine a predkoch píše – „…Celé Uhorsko je dvojaké / jedna časť leží vyše Dunaja smerom k polnoci / tam pred časmi žil veľmi bojovný národ / nazvaný Rimanmi Daci / Grékmi Skyto-Gótmi, Octe / Dani / Daj ~ Dag / Davi. Bol to veľmi veľký národ / na Západe hraničili so Švábmi / ako sa traduje, vybojoval tento národ po narodení Krista CCCC rokov / Taliansko a Španielsko od Rímskej ríše/ ich krajinu t.j. Uhorsko („Ungern“ z orig. textu – pozn.) dobyli Huni po latinsky zvaní Hunni a Avari…“ Je povšimnutiahodné, že v tomto neskorostredovekom historickom prameni sa nikde nehovorí o Tatároch, ani Mongoloch, alebo o tom, že by Huni z krajiny odišli. Zrejme preto, lebo Huni, Avari, Góti, Dáci a Mongolo-Tatári sú jedno a to isté.

 

Úvod

Na najvyššom bode parížskeho predmestia Saint-Michel, tróniac nad Latinskou štvrťou a starobylou Sorbonnou, sa rozkladá svetoznámy parížsky Panthéon. História stavby tohto intrigujúceho komplexu je nemenej zaujímavá, ako samotný interiér s jeho výzdobou, umeleckými a vedeckými dielami a exponátmi, napr. legendárne Foucaultovo kyvadlo. Nechápem, ako mohol veľactený D. Brown pri svojich umelecko-symbologických potulkách po Paríži minúť pozornosťou symbolický komplex Panthéonu, tento architektonický „hotspot“ francúzskej metropoly.

Nechajme teraz stranou, že na pozadí financovania a plánovania stavby boli oveľa vplyvnejšie štruktúry, než stará francúzska monarchia či dokonca porevolučné vlády (t.j. po 1789 – pozn.) jakobínov, girondistov či Direktória, za ktorých bol oficiálne skolaudovaný a sprístupnený komplex Panthéonu verejnosti. Išlo pôvodne o cirkevnú stavbu, ktorú chcel pod dohľadom jezuitov, hlboko zakorenených vo francúzskych vládnych štruktúrach, pri svojom živote vybudovať a zasvätiť patrónke Paríža sv. Geneviéve ešte kráľ Ľudovít XV. Nová stavba sa mala stať „hodnou patrónky hlavného mesta kráľovstva“, trvala viac než tridsať rokov, a v priebehu jej realizácie došlo taktiež k nenávratnému zničeniu starého, ešte pred-bourbonovského kostola sv. Geneviévy.Každopádne, projekt, ktorý bol na pohľad vcelku „monarchický a tradicionalistický“, však od začiatku inkorporoval do svojej architektúry, výzdoby a symboliky neklamné osvietenecké a slobodomurárske prvky, ktoré ho robia veľmi podobným takým stavbám, ako je budova amerického Kongresu. Stavba je komponovaná klasicky ako grécky kríž, už v samom názve je obsiahnutá jeho ideologicko-konceptuálna podstata, totiž oslava akéhosi polyteistického, naturalistického, od klasického kresťanstva podstatne odlišného náboženstva, kde Boh je ponímaný ako istá „suprema ratio“, ako Veľký Tvorca Vesmíru. V podobnom duchu sa nieslo aj jeho otvorenie krátko po revolúcii 1789. Parížsky Panthéon je v podstate iluminátska stavba. Oslavuje viac vedu, Ideu, Vlasť, Víťazstvo, než Boha a náboženstvo v tradičnom zmysle slova. Pričom tento fenomén nie je výsledkom toho, že by sa komplex narýchlo „upravoval“ po francúzskej revolúcii a ateistickej vlne s ňou súvisiacou, Panthéon tak bol a priori plánovaný a budovaný ešte za monarchie. V komplexe sú pochovaní výnimoční Francúzi, je nasýtený atmosférou oslavy francúzskej bojovej slávy a histórie. Nik nepochybuje, že na vytváraní tohto komplexu sa podieľali najskúsenejší umelci krajiny a celé sa to odohrávalo pod bedlivým dohľadom štruktúr, ktoré by sme dnes nazvali globalistickými. Spomedzi bohatých ozdobných fresiek je jedna z hľadiska našej štúdie mimoriadne zaujímavá. Zaberá celú jednu vnútornú stenu pod nosnou arkádou v centre pôdorysu. Volá sa „Attila Hun a jeho armáda pochodujú k Parížu“, vytvoril ju spolu s ostatnými tromi stenami-freskami, rozprávajúcimi príbeh sv. Geneviévy, francúzsky maliar Jules-Élie Delaunay v polovici XIX. stor.n.l. T.j. v období, kedy sa už viac-menej etablovala tradičná scaligerovská historicko-chronologická koncepcia. Na svätú Geneviévu sa viaže príbeh, že keď v r. 451 n.l., krátko po nájazdoch Gótov, do Gallie vtrhol Attila, v krajine a meste zavládol veľký strach, pretože bájnemu „Biču Božiemu“ nič nestálo v ceste k mestu na Seine. Sv. Geneviéva vtedy upokojila Parížanov a vyzvala ich k usilovnému modleniu o vlastnú spásu, čo neskôr údajne privodilo „zázrak“, keď sa Attila rozhodol presmerovať armádu na Orléans.

Všimnime si, ako je vyobrazený tento „Aziat“ (tradičná história umiestňuje pôvod Hunov do hlbokej Ázie, na hranice súčasnej Číny – pozn.) Attila v Panthéone, hlavnom „globalisticko-slobodumurárskom“ chráme francúzskej republiky. Isteže, z duchu obrazu je cítiť, že ho spolu s Hunmi autori chceli vykresliť ako krvilačných divochov, skutočnú pohromu, viď napr. zabitá žena, muž a dieťa pod kopytami dobyvateľa a zbrojnoš, nesúci na oštepe nastoknutú odseknutú hlavu. Avšak vo výzore Attilu samotného niet ani stopy po ázijsko-mongoloidných črtách, ba práve naopak, vidíme absolútne európskeho, bradou zarasteného belocha slovanského výzoru so zlatou kráľovskou korunou. Okrem toho vidíme taktiež v pozadí červenú bojovú zástavu hunských vojsk. Rečnícka otázka – aký národ a aká krajina mali tradične červenú štátnu i bojovú zástavu?     

attilla paris I

 

Čím bola v skutočnosti Mongolská ríša stredoveku?

Takzvaná „Mongolská“, t.j. „Veľká“ (megalé – veľký, gréc.) Ríša stredoveku, ktorej armáda dobyla a pripojila Uhorsko k svojim dŕžavám, bola prevažne turkicko-slovanská. O podstate toho, čo predstavovali „mongolské výboje“ a kde treba hľadať metropolu Mongolskej ríše, napísali veľa podrobných prác Fomenko a Nosovskij (viď, napr. – Novaja chronologija Rusi, Načalo Ordynskoj Rusi, Tajna russkoj istorii, Imperija, Osnovanie Rima, Rekonstrukcija istorii; väčšina z nich sú dostupné na ich materskej stránke www.chronologia.org – pozn.), spomenieme len, že pri interpretácii pojmu „Tatári“ treba vychádzať z toho, že bolo v minulosti rovnocenné pojmu Kozák, t.j. stredoveký bojovník ruského jazdectva. Na tejto mape W. Blaeu „Totius Asiae Tabula“ napríklad vidíme, že oblasť súčasného Kazachstanu nesie názov „Kasakki Tartari“, zatiaľ čo hlavné mesto „stredovekej Číny“, kde vládol „mongolský“ Kublaj-chán – Chánbalik, resp. Cumbalich, sa vonkoncom nenachádza na území Číny dnešnej, ale v kráľovstve KITHAI na Západe Sibíre, resp. Cathay, ako je jeho názov zachovaný v samotných spisoch M. Pola. Tento Kithai sa neskôr stal známy aj pod pojmom „Moskovská Tartária“ s hlavným mestom v Toboľsku.

dav

 

dav

Ortelius Tartaria Magnus Cham

 

Mongolská horda = staroruská armáda.

Podľa tradičnej histórie úpelo Rusko pod mongolským politickým a vojenským jarmom niekoľko storočí. To však nezodpovedá skutočnosti. Súčasná interpretácia histórie Mongolov nemá hlboké ani solídne vedecko-historické korene. Samotné Mongolsko do dvadsiatych rokov XX. storočia ani nikdy neexistovalo ako nezávislý štát. Pojem „Mongol“ alebo „Mogol“ pravdepodobne znamenal „Veľký“, „Obrovský“, „Ohromný“, „Mohutný“, od gréckeho Megalé. Jeho umelá asociácia s negramotnými nomádskymi plemenami na sever od Číny, ktorí pred XX. storočím ani nemali vlastné písmo, je dielom neskoršieho historizujúceho fantazírovania. Prečo však bolo potrebné stvoriť tento mýtus o „mongolskom jarme“? Pretože v skutočnosti nebolo žiadnych „cudzozemských mongolských dobyvateľov“ starej Rusi. Teória o tatáro-mongolskom jarme, rovnako ako normanofilská teória o pôvode Varjaga Rurika, boli vytvorené relatívne neskoro dvornými nemeckými historiografmi Romanovcov, konkrétne – Bayerom, Muellerom a Schloetzerom za vlády „Nemky“ Kataríny II. Slúžilo to dlhodobému cieľu Romanovcov legitimizovať ich nárok na trón a démonizovať ich protivníkov z radov Hordy, t.j. profesionálneho ruského vojska, ktoré aj po tzv. „Veľkej Smute“ zostávalo prevažne verné starej cárskej dynastii Rurikovcov. Túto dynastiu sa Romanovcom v spolupráci so západoeurópskymi reformátormi podarilo zosadiť a neskôr zničiť. Tí údajne divokí a brutálni lúpežníci ruských zemí, o ktorých vieme z historických knižiek, boli v skutočnosti regulérnou stredovekou ruskou Armádou- Hordou. Horda, rusky Orda, zdieľa jednotný pojmový základ so slovom orudie, rať, t.j. zbraň, vojsko. Samotné slovo „horda“ sa stalo synonymom jazdeckého vojska, pričom „Slovania“ (v zmysle „kresťania“, resp. pokračovatelia tradície Boha-Slova/Cára Slávy – Ježiša Krista – pozn.) a konkrétne Rusi tvorili jeho väčšinu. Široké stepné pásmo južného Ruska a strednej Ázie bolo prirodzeným miestom koncentrácie tejto z nevyhnutnosti kočovnej jazdeckej armády stredovekej Veľkej (Major-Magor-Megalé), t.j. Mo(n)GoL-skej ríše.

Hľa, čo písali a ako vnímali „Tatáro-Mongolov“ ich stredovekí a neskorostredovekí európski súčasníci, ktorých výpovede silne protirečia tomu, čo nás dnes učia v škole:

- v stredovekom spise „O vyslaní posolstva do Anglicka dvorana Georgija Nikulina a ….. Ivana Zinovieva“, ktorý podrobne rozpráva o misii cára Borisa Godunova do Anglicka v rokoch 1601-1602, sa uvádza rozhovor ruského vyslanca G. Nikulina so škótskym veľvyslancom v Londýne. Škót sa pýtal Nikulina „Ako teraz vychádzajú s Veľkým Gosudarom Vašim Tatári?“, – na čo mu ruský vyslanec odpovedal – „O ktorých Tatárov sa zaujímaš? Nášmu Veľkému Gosudarovi, Jeho Cárskemu Veličenstvu slúžia mnohí pohanskí cárovia a cároviči. Aj Tatári mnohí. Ľudia Cárstva Kazanského, Astrachánskeho, Sibírskeho, aj kozácke a kalmycké Hordy, aj z iných mnohých Hord…“. Je zrejmé, že ruský vyslanec nechápal otázku škótskeho kolegu, Tatári pre neho vonkoncom neboli dobyvatelia Rusi, ale vojaci na službe u ruského cára.

- keď stredovekí kronikári písali o Rusi a Tatároch, hovorili nasledovne – „Takýto …. moskovský gosudar šiel so svojimi Tatármi na takúto vojnovú výpravu…“. Sigismund Herberstein, rakúsky vyslanec pri Ivanovi „Hroznom“, písal v „Zápiskoch o Moskóvii“ (XVI. stor.n.l) nasledovné: „…Roku 1527 oni (Moskoviti – pozn.) znovu vystúpili s Tatármi, v dôsledku čoho došlo k známej bitke pri…

- fragment z nemeckej kroniky z roku 1533, kde sa o Ivanovi „Hroznom“ píše – „Ivan Vasilievič so svojimi Tatármi dobyl Kazaň a Astrachaň“.

- roku 1252 z Konštantínopolu do hlavného stanu Batu-chána putoval vyslanec francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. W. Rupeltus, ktorý písal – „Všade medzi Tatármi sú sídla Rusov. Rusi sa zmiešali s Tatármi, osvojili si ich poriadky, odev a spôsob života. Všetky komunikácie v obrovskej krajine sú obsluhované Rusmi. Na brodoch a pri prepravách riek sú všade Rusi…“ Je príznačné, že Rupeltus cestoval Ruskom len 15 rokov po „mongolo-tatárskom“ pokorení krajiny. Nestali sa snáď Rusi nezvykle rýchlo servilnými služobníkmi nových dobyvateľov? Protirečilo by to celej ich histórii.

- arabský kronikár a cestovateľ Ibn Batúta v svojich zápiskoch o „Zlatej Horde“ z roku 1333 píše - „V Saraji-Berke bolo veľa Rusov. Hlavnú masu ozbrojených, pracovných a služobných síl Zlatej Hordy tvorili ruskí ľudia… V svetle tohto svedectva sa nám javí absurdnou „tradičná“ verzia dejín, podľa ktorej údajne divokí dobyvatelia starej Rusi z akéhosi dôvodu vyzbrojili pokorených ruských otrokov, ktorí potom tvorili hlavné jadro vojsk dobyvateľov a ani len nepomýšľali na organizovaný odpor. Ani starí Rimania nevyzbrojovali svojich nepriateľov, a ak ich aj povolávali do armády, tvorili „nespoľahlivú menšinu“.

Myslíme si, že obraz „Veľkého sťahovania národov“, ako nám ho maľujú, je nesprávny. Nie je možné, aby technicky zaostalé národy na primitívnom stupni spoločeského rozvoja, bez vlastného písma a vyznávajúce primitívne, šamanistické, čiže ne-inštitucionalizované pohanské rituálne kulty, mohli pokoriť vyspelé civilizácie. Oveľa pravdepodobnejší je predpoklad, že sa jednalo sa o trestné výpravy organizovaného a profesionálneho vojska Rímskej = Svetovej ríše, ktoré sa sústreďovalo v pričernomorských a stredoázijských stepiach a bolo z technickej nevyhnutnosti kočovným. Z toho neskôr, úmyselne alebo nie, vznikla misinterpretácia „kočovné národy“. Je známe, že seno a slama, nevynutný proviant pre veľké jazdecké útvary, sa začal v priemyselných rozmeroch lisovať až v novoveku, kedy začali vznikať aj regrútske armády nových európskych štátov so svojimi jazdeckými zbormi. Avšak v stredoveku nielen že jeden profesionálny jazdec so sebou viedol dvoch ďalších koní, jedného náhradného a jedného koňa-nosiča, ale aj jazdecké armády sa spravidla pásli voľne na prírode… Preto známy „mongolský“ jazdecký útvar tumen (aka ruské mesto Ťumeň na Urale – pozn.), počítajúci tisícku jazdcov, predstavoval v skutočností obrovskú hordu o troch tisíckach koní – viete si predstaviť, za aký čas spasie také megastádo pole o rozmere 10 štvorcových kilometrov? „Kočovnosť“ stredovekých mongolských a iných dobyvačných vojsk bola daná predovšetkým nevyhnutnosťou neustáleho pohybu za trávnatým porastom. Stepi boli pre trvalé rozpoloženie takéhoto vojska prirodzené.
Rovnako nekonzistentné sa nám javia výhrady ohľadne toho, že veď predsa ako mohli Mongoli, kočovníci a pastieri, budovať hrady? Ak sa jednalo o trestno-dobyvateľskú výpravu, je prirodzené, že po tom, ako bola krajina dobytá Armádou-Hordou, centrálna moc Ríše zahájila, s oporou na svoje kolosálne materiálne i intelektuálne zdroje, masívnu a synchronizovanú stavbu hradov. Pričom, vcelku pravdepodobne, zakrátko po dobytí a pripojení Uhorska k ich Ríši. To je jediné logické vysvetlenie fenoménu, ako mohlo za vlády „nepolapiteľného“ Bela IV. dôjsť k podobnému staviteľskému počinu v údajne nezávislom a samostanom Uhorsku, pričom krátko po jednej z najväčších katastrof v dejinách krajiny.

Obdobie „mongolského jarma“ sa dá v novochronologickej interpretácii vnímať aj ako obdobie centralizácie cárskej moci v starej Rusi, istej ranej a revolučnej formy vojenskej administrácie krajiny, kedy usadlosti platili „daň krvi“ – jedného z desiatich mládencov brali do vojska. Tradičnými historikmi zveličované a hrôzostrašne vymaľovávané nájazdy Tatárov na ruské oblasti sa podľa A.T: Fomneka a G.V. Nosovského dajú vnímať ako trestné výpravy proti tým, kto odmietal platiť „daň krvi“ a „sabotoval celoríšske úsilie“. Vďaka obrovským stádam koní, voľne sa pasúcich v pričernomorských a prikaspických stepiach, sa vtedajšej (XIII.-XIV. stor.n.l.) Rusi podarilo vytvoriť obrovské jazdecké kozácke vojsko – Hordu, ktorá v prvej polovici XIV. stor.n.l. započala fenomenálny počin dobytia a kolonizácie Euroázie od Volgy, z vtedajšej (skutočnej, nie „kyjevskej“ – pozn.) Vladimiro-Suzdaľskej starej Rusi a jej metropoly NOVGORODU – JAROSLAVĽA na Volge (zdrvujúcu kritiku tradičnej lokalizácie Novgorodu pozrite tu: https://www.youtube.com/watch?v=f5ZwuF4zSQ8).

                        *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Pozn. aut.:Na margo hypotetickej lokalizácie „Veľkého Novgorodu“ ruských dejín (umiestňovaného tradičnou históriou na severozápad európskeho Ruska – pozn.) do oblasti toku hornej Volgy povieme len, že na Volge, pri sútoke s riekou Ok-ou (turkicky doslova „Božia rieka“ – pozn.) sa rozkladá známe mesto Nižnij Novgorod, čo by logicky nasvedčovalo tomu, že aj ten „horný“, resp. „Veľký“ Novgorod ležal vyššie po toku Volgy vo vzťahu k Novgorodu Nižnému. Predpokladanou lokalizáciou „Veľkého Novgorodu“ ruských dejín v rámci „NCH“ je súčasný Jaroslavľ na hornej Volge. Ten Jaroslavľ, s hokejovým družstvom ktorého zahynul Bondra, nech mu je zem ľahká… Povyše tohto veľkého mesta, pri sútoku riek Volgy a Mology, sa v stredoveku nachádzal stredobod euroázijského obchodu, známy Novgorodský trh. Obchodovali tam nemeckí kupci z Hansy s perzskými a čínskymi obchodníkmi s bavlnou a koreninami. Ustanovovali sa tam svetové ceny a normy. Ruskí „miestodržitelia Veľkého Novgorodu“ inkasovali za tento obchod veľké peniaze, zatiaľ čo Horná a Stredná Volga bola metropolou tejto Veľkej (~ Mongolskej) ríše stredoveku. Predovšetkým, administratívno-správnou a duchovnou metropolou, zatiaľ čo vojsko – Horda – sa sústreďovalo v juhoruských stepiach. Mimochodom, „echom“ tohto do istej miery prirodzeného stavu vecí v neskoršom období bola skutočnosť, že v Nižnom Novgorode sa v druhej polovici XIX. stor.n.l. znovuzrodil „svetový trh“, znovu tu pod jednou strechou obchodovali Peržania, Indovia a Číňania s Francúzmi a Nemcami. Francúzski architekti dokonca navrhli aj zrealizovali projekt modernizácie trhoviska, takže sa z neho stala samostatná mestská časť. Práve v Nižnom Novgorode sa v poslednej tretine XIX. a na začiatku XX. storočia určovali svetové ceny na obilie, ľan, čiastočne bavlnu, vosk. O Nižegorodskej jarmarke s nadšením písal aj J. Verne v románe „Michael Strogov“.

Mimochodom, slovo IAROSLAW či IEROSLAW, ako je Jaroslavľ ~ Veľký Novgorod znázorňovaný na niektorých starých mapách, je v princípe variáciou pojmu IEROSALEM, ak zameníme M ~ W. Pri strednej a dolnej Volge dodnes žijú v spolupatričnosti Rusi (Slovania) a predstavitelia početných „turkických“ národností – Tatári, Čuvaši, Baškiri, Kalmykovia atď. Vrátane Mordvínov, národu z ugro-fínskej jazykovej skupiny.

contemporary novgorod

legenda: Toto relatívne neveľké kláštorné opevnenie na severozápade Ruska, uprostred močarísk, bolo Romanovcami vyhlásené za bájny „Veľký Novgorod“ ruských dejín…)

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Táto Mongolská („Veľká“) Ríša bola zrejme dvojjazyčná – slovano-turkická/tatárska. Liturgická staroslovienčina (rusky – cerkovno-slavjanskij jazyk) bola jazykom štátnej správy a cirkevnej liturgie, vznešeným „jazykom Boha“, ktorým rozprával Ježiš Kristus, Boh-SLOVO. Popri tomto jazyku však bol široko rozšírený aj tatársky jazyk, jazyk Hordy-Vojska. Tatárske slová sú vo veľkom počte prítomné aj v súčasnej ruštine, pričom ide väčšinovo o denominácie elementárnych domácich potrieb, zbraní a životných nevyhnutností, napr. baška, stakan, kinžal, deňgi, chalat, sarafan, sunduk, baryš, bušlat, nagajka atď. Arabčina bola jedným zo sakrálnych písiem pravoslávia a k definitívnemu rozkolu týchto dvoch konfesií došlo až po reformách romanovského patriarchu Nikona v Rusku a náboženskej reforme Murada Krvavého v Osmanskej ríši v druhej polovici XVII.-XVIII. stor.n.l.

Muenster_Bohemia

legenda: Na tejto mape Čiech od S. Muenstera orientačne zo XVII. stor. vidíme, že príslušníci „starej“, pred-reformačnej, pravoslávnej viery sú označení symbolom polmesiaca).

Bolo nájdených veľa starých dvojjazyčných arabsko-slovanských staroruských mincí, no najvýraznejšie v prospech tohto tvrdenia svedčia exponáty Zbrojnice Moskovského Kremľa, predovšetkým prilba cára Alekseja Michajloviča Romanova, ktorú dostal do daru od tureckého sultána (vtedy ešte kvázi-spojenca Moskóvie, rusko-turecké vojny sú až záležitosťou post-petrovskej epochy – pozn.). K vyobrazeniam tohto exponátu sme pripojili taktiež záber na helmu Alexandra Nevského z tej istej Kremeľskej zbrojnice. Sú na nich arabské nápisy z Koránu na oslavu „pravoverného“ cára. Samotný pojem Moskva, Moskóvia sú zrejme odvodené z arabského názvu pre Krista – mašich (pomazaný). Navyše, koreň pojmu „mašich“, ale aj biblického patriarcha Moscha, očividne koreluje s pojmom Mesiáš, resp. MeSSiaH, Mašiach.

Taktiež napríklad slávny staroruský cestovateľ Afanasij Nikitin v svojom diele „Choženie za tri mora“ častokrát spontánne uprostred vety prechádza z ruštiny na tatárštinu, používajúc pritom ruské písmená. Rovnako sa mohlo arabské písmo používať na zapisovanie slovanských slov.

Uhorsko, zo svojej strany, po dobytí Mongolmi a pričlenení k Ríši zrejme tiež bolo až do obdobia Márie Terézie prevažne dvojjazyčné – slovano-maďarské. Podľa niektorých jazykovedcov pozostáva súčasná maďarčina v nezanedbateľnej miere z pojmotvorných slov, spoločných aj turkickým jazykom, naviac Maďari nemajú problém učiť sa turecky. Maďarčina je zrejme značne „novelizovanou“, upgrade-ovanou verziou niekdajšieho jazyka Hordy, t.j. jazdeckého mnohonárodnostného vojska „Mongolov“, ktoré vtrhlo počas „tatárskeho vpádu“ do Uhorska a využívajúc v Strednej Európe jedinečné stepné pásmo Karpatskej kotliny, vytvorilo z medziriečia Dunaja a Tisy centrum koncentrácie svojho z nevyhnutnosti kočovného vojska. Svedčí o tom aj I. Lazarus na svojej mape Uhorska z roku (údajne – pozn.) 1528 (viď mapu Uhorska zo začiatku článku – pozn.), kde je spomínaná oblasť vyznačená ako „Cumanorum Campus“, t.j. „Tábor Kumánov“. Pojem Kumáni, resp. Kuni, je zrejme odvodený od staroruského ekvivalentu slova Kôň – Komoň. V tomto zmysle Kumáni boli jednoducho „jazdci, ľudia koní“. Naopak, na tejto mape sú do medziriečia Dunaja a Tisy umiestnení tzv. Iazyges Metanastae, čo zrejme znamená „premenlivé jazyky“, resp. „územie s často sa meniacim národnostným zložením“.

Iazyges Metanastae

Aby sme to zjednodušili, povieme len, že v prípade s Kumánmi máme do činenia s ďalším fantómnym obrazom pokoriteľov Uhorska – Mongolov („Veľkých“), popri Avaroch („Obroch“ :), Hunoch, Maďaroch a Gótoch. Navyše, Kumáni znejú maďarsky „Kuni“, podobne ako český pojem pre koňa – Kůň. Nie je to, s prepáčením, len fonetická alternácia pojmu Huni? Pokiaľ až došli počas svojich výbojov títo Kuni-Huni-Kumáni, môžeme vidieť podľa množstva českých, poľských a nemeckých obcí s názvom Kunovice – Kunowitz/Kaunitz – Kunowicze, taktiež Vrakuňa (t.j. VAR/MESTO + KUN). Už aj genetika tvrdí, že Maďari sú väčšinovo nositeľmi identickej so slovanskou haploskupiny R1a, že v podstate s nimi sdieľame spoločných predkov a sme, takpovediac, príbuzní, čo sa rozprávajú rôznymi jazykmi. Štúr o Maďaroch písal – „Škoda, že tento národ, ktorý od nepamäti patril do okruhu slovanských ideí, v zaslepenosti vlastnou namyslenosťou zašiel tak ďaleko, že obrátil svoj hnev proti Slovanom!“

Povedané jednoducho – my všetci sme, do značnej miery, potomkami Mongolov.

Slováci, Česi, Nemci-Teutóni ako aj Maďari. Nehovoriac o Poliakoch – Sarmatoch (pozri viac tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatism)a rieke Odre, t.j. zrejme hranici (H)ordy.

Takže slovanský element je v „mongolskom vpáde“ zjavný a neodškriepiteľný, naviac podľa samotných kronikárov vtedajších udalostí (zrejme redigovaných Viedňou a jezuitmi počas XVII-XIX. stor.n.l. – pozn.), vysielali často pred bitkou Mongoli zvedov a „parlamentárov“, ktorí sa s uhorskými jednotkami dorozumievali v slovanskom jazyku. Mongoli údajne taktiež obľubovali taktiku vysielania agentov-provokatérov a panikárov, ktorí medzi obyvateľstvom Uhorska šírili poplašné správy a sabotovali organizáciu vojenského odporu. To však bolo možné len za podmienky, že títo „Mongoli“ nevyvolávali podozrenia a boli prijímaní za svojich. Zrejme vďaka tomu, že sa vedeli s obyvateľmi dorozumieť a vonkoncom nepripomínali šikmookých Aziatov.

 

O náboženstve Mongolov.

Tradičná história a Andrej Danko z prihrávky Vatikánu sebaisto a unisono tvrdia, že vraj Mongoli boli moslimovia. To však nezodpovedá pravde. Zachovalo sa nemálo stredovekých svedectiev, ktoré naznačujú, že Mongoli boli kresťania.

Hľa, čo sa píše v ruskej kronike Licevoj letopisnyj svod (XIV. stor.n.l.), v kapitole „Skazanie o Mamajevom poboišče“, rozprávajúcej o Kulikovskej bitke r. 1382 – „Božím dopustením za naše hriechy, súc zvedený diablom, vystúpil cár východnej krajiny, menom Mamaj, vierou helén“ Ale „helénmi“ predsa volali Grékov, ktorých v predmetnom období už považujeme za kresťanov, či nie? Akú vieru teda vyznával vodca Zlatej Hordy Mamaj Veňjaminov? (náš širší komentár ku Kulikovskej bitke a jej súvislosti so stredovekým Uhorskom čítajte tu: http://www.nwoo.org/2016/11/23/pribeh-slovenskeho-dvojkriza-tajomstvo-svatostefanskej-koruny-cast-4/)

Aj iné staré dokumenty, napr. Anály Boertenského kláštora z XIII. stor.n.l. dokazujú, že Mongoli boli kresťania. Konkrétneje v nich obsiahnutá zaujímavá pasáž – „…Na otázku o vierovyznaní Tatár odpovedal, že oni veria v Jediného Vládcu sveta. Boh-Otec a jeho Syn sú na nebi, Džingischán na zemi…

Počkať-počkať, ale moslimský Boh Allah predsa nemá syna! Boh-Otec a Boh-Syn sú explicitne kresťanské kategórie. Dostávame, že Tatár, ktorý rozprával benediktínskym mníchom z Boertenského kláštora pri Trente o svojej viere, bol v dnešnom ponímaní kresťan..? Nakoniec dodáme len, že aj podľa „Nestora“ tradičnej, romanovskej verzie ruských dejín, nakonfigurovaných podľa scaligerovskej chronológie – Nikolaja Karamzina, zažila Ruská Pravoslávna cirkev práve za obdobia „tatáro-mongolského jarma“ nebývalý rozkvet, vo veľkom sa budovali kostoly, kláštory boli vyňaté zo zdanenia a dokonca aj v hlavnom stane mongolských chánov bol prenosný, pojazdný pravoslávny kostol. Navyše je pochybné, že by grécke pravoslávne cárovné tak ochotne vstupovali do manželstva s mongolskými chánmi, ak by poslední nemali s kresťanstvom nič spoločné.
Ten istý zdroj z Boertenských Análov ďalej tvrdí – „…[Tatári] hovoria, že ich vodca, t.j. Džingis-chán (doslova „Veľký Chán“ – pozn.), je svätý Ján…“. Tým je zrejme myslený bájny cár stredoveku, ktorého európski súčasníci považovali za „vládcu celej Ázie“ a volali ho „Presbyter Ján“, pozri viac tu – https://en.wikipedia.org/wiki/Prester_John. My zatiaľ povieme len, že v osobe „Presbytera Jána“ sa zrejme odrazil vodca Mongolov – Batu-chán (alias Arpád, alias Attila – pozn.), ktorého historický originál „novochronológovia“ stotožňujú s moskovským kniežaťom Ivanom Danilovičom Kalitou (Kalífom – pozn.).

ivan kalita I

ivan kalita II

Zároveň Vám na doleuvedenom obrázku ponúkame pohľad na chýrny poklad z Nagy-Szentmiklós, legendárny to nález, ktorý je historikmi prisudzovaný „bulgaro-turkickým“ kmeňom z obdobia „Veľkého sťahovania národov“, t.j. cca raného stredoveku. Táto nádherná zbierka je dnes vystavená v Kunsthistorisches Museum vo Viedni. Spomedzi rôznych nádob a riadu z tepaného zlata vidíme jednu veľkú zlatú tácňu/tanier, na ktorom je zobrazený – v klasickom ponímaní – grécky rovnoramenný kríž. Dostávame, že títo „bulgaro-turkickí“ nomádi vyznávali grécku pravoslávnu vieru…!! V zmysle „tradičnej histórie“ je to nonsens, zatiaľ čo v našej rekonštrukcii všetko do seba zapadá. Poklad z Nagy-Szentmiklós zrejme skutočne predstavuje artefakt z obdobia „Veľkého“ (Mongolského – pozn.) dobytia Karpatskej kotliny, ktoré bolo slovano-turkické vo svojej podstate, navyše to dodatočne potvrdzuje skutočnosť, že Mongoli boli kresťania. Pretože „Slovan“, t.j. pokračovateľ Boha-Slovo alebo Cára Slávy, čiže Ježiša Krista, v podstate znamená „kresťan“. Rovnaký grécky rovnoramenný kríž vidíme taktiež na Kristovom nimbe na priečelí chrámov Notre-Dame v Paríži a v Chartres, ako aj vo forme nástenných značiek (červeného gréckeho kríža) v množstve údajne odjakživa rímsko-katolíckych západoeurópskych gotických kostolov. Pokiaľ predpokladáme, že Góti sú jedným z chronologických duplikátov „Veľkého“ (Mongolského) vpádu do Európy, potom sa niet čo čudovať, že celoeurópsky známy gotický sloh do seba inkorporuje tieto „pravoslávne“ elementy.

nagyszentmiklos cross

ESY-024459312 - © - William Perry

greek red cross church

 

O duplicite Attilu – Arpáda – Batuchána. Matrica „TT“+Ila. Tata-Otec, Toth-Teut a Dávid.

Fomenko a Nosovskij tvrdia, odovolávajúc sa na Sigismunda Herbersteina – rakúskeho vyslanca pri Ivanovi „Hroznom“, že ešte v XVI. storočí nazývali Uhrov (венгров – rus.) Hunmi. Čiže Huni – toť jednoducho západoeurópsky stredoveký názov pre Uhrov. Je pozoruhodné, že súčasné Maďarsko sa stredovekými autormi považovalo za oblasť, dobytú príšelcami z tzv. „Veľkého Maďarska“ od Volgy. O tom istom hovorí Herberstein, opisujúc oblasť Jugru v Rusku. Tvrdí, že „…to je tá Jugra, z ktorej kedysi vyšli Maďari a zaujali Pannóniu a pod vedením Attilu pokorili (!!! – pozn.) mnoho krajín Európy. Moskoviti sa veľmi chvália týmto menom (Attilu – pozn.), keďže vraj ich poddaní kedysi spustošili veľkú časť Európy“.

Hensel Europa Polyglotta

Dúfame, že čitateľ si už všimol zaujímavé konotácie ohľadne Attilu z pohľadu Herbersteina, obzvlášť v kontexte toho, že „Moskoviti sa veľmi chvália týmto menom“. Nebudem teraz riešiť oficiálnu chronológiu hunského vpádu, podľa ktorej Attila zomrel „veľmi, veľmi dávno“, údajne v V. stor.n.l. Ničmenej, podľa svedectva S. Herbersteina z XVI. stor.n.l. bol Attila považovaný za slovanského vojvodcu.“

Potomkovia týchto Moskovitov-Mongolov, ktorí pod vedením Attilu dobyli Európu, dnes na Slovensku a v Čechách nosia priezviská – Meško, Moško, Masák, Mesík, Menšík (MSK), rovnako aj obce Michalovce, Miškovec, Mokša a pod. – toť všetko stopy po „Mongolskom dobytí“ stredovekého Uhorska. A btw, pozdravujem eurokomisára Moscovici-ho.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Pozn. aut.: V článkoch „Kto boli v skutočnosti Svätopluk a Panna Mária Sedembolestná I – II“ a „Slovanský Babylon“ sme písali, že stredoveké „predmongolské“ Uhorsko sa na stránkach svetových kroník mohlo zachovať aj ako „staroveký Babylon“, resp. biblický Babel z Gen. 10 a taktiež ako bájne kráľovstvo „Madiánsko“ (Media, Midia, biblický Madian – pozn.). „Starobabylonská“ ríša, ako je známe, padla pod nájazdmi Assýrčanov – najväčších dobyvateľov „staroveku“, ktorým je venované nespočetne veľa veršov Biblie. V našej rekonštrukcii všetko do seba zapadá. Mongolo-Tatári, t.j. v skutočnosti armáda starej Rusi, sú totožní biblickým Assýrčanom-Rusom, ktorí počas svojho ťaženia dobyli stredoveké Uhorsko – Babiloniu; pričom túto „Babiloniu“ zobrazoval autor legendárnej „Norimbergskej kroniky“ H. Schedell takto:

schedell babilonia

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Približne to isté hovorí aj Mauro Orbini v svojom diele „Kráľovstvo Slovanov“, v kapitole „O Hunoch Slovanoch“. V tejto súvislosti je žiadúce upriamiť pozornosť aj na etymologické pozadie niektorých pojmov, s ktorými operujeme. Konkrétne, pojem Attila, ktorý býva zapisovaný rôzne – Atila, Atilla, Attilla, Attila. V niektorých ruských zdrojoch sa vyskytuje aj tvar Totilla. Čo môže tento pojem znamenať? Zrejme spojenie TT + Ila, t.j. TT + Boh. Samotný pojmotvorný koreň „TT“ môže mať hneď niekoľko významov:

1. Koreň „TT“ ako akronym pre pojem TATA, resp. Tat-Ila alebo Otec–Boh. Rovnako aj v turkických jazykoch „Otec“ znie „Ata“. Aké sú ďalšie európske variácie pojmu TATA (otec)?

Táta, Papa, Dad (fonetický prechod DD ~ TT), VAT-er, PAT-er. Zároveň nachádzame v súčasnom Maďarsku obce Pápa a Tata, meno Attila je medzi Maďarmi veľmi obľúbené. Ale v takom prípade dostávame, že objasnenie etymológie pojmu „Attila“ ako „Otec-Boh“ je v dokonalom súlade s našou novochronologickou hypotézou, podľa ktorej je vpád Hunov odvodenou, duplicitnou a antedatovanou mirážou originálnej udalosti, totiž Mongolského vpádu do Uhorska. Pretože na čele Mongolov stál BATU-chán. T.j. kráľ BATA, resp. Baťa („otec“ – rus.) + chán. Ten istý koreň ako vyššie uvedený VAT-er, PAT-er (fonetický prechod B ~ V).

Mimochodom, podobný etymologický paralelizmus vidíme aj na príklade vodcu „starých Maďarov“, ktorý, ako je známe, sa volal Arpád. Arpád môže znamenať to isté, čo PAT-er, resp. španielsky Pad-re, t.j. „otec“. 

2. „TT“ ako akronym pre Toth-Ila, t.j. „staro“-egyptského boha Toth-a (nazývaného aj Thovt, Teut, Tevt – pozn.), a taktiež pre biblického Dávida, pretože akronymum Thovta/Tevta – TVT – je prakticky totožné spoluhláskovej kostre slova „Dávid“ – DVD (fonetický prechod D-T a U-V, naviac Toth ~ Dod, t.j. turkicky Dávid). Môže snáď „staroegyptský“ Toth-Thovt-Tevt, jeden z najvyšších a najdôležitejších „staroegyptských bohov“ a biblický Dávid znamenať jednu a tú istú osobu?

 

Pravdaže môžu. Ak je tou osobou Ježiš Kristus.

Čo vlastne vieme o Thovtovi? Voilá výňatok zo slovenskej wikipédie, ktorý nadobúda úplne iný rozmer a výpovednú hodnotu, ak sa odpojíme od scaligerovského „historicko-chronologického Matrixu“ a predpokladáme, že príbeh o Thovtovi je jeden z mnohopočetných fantómnych duplikátov jedného originálneho príbehu o Ježišovi Kristovi. V záujme vyjasnenia a odhalenia celej mnohorakej a mnohovrstvovej podstaty nášho Spasiteľa preto nebude od veci posvietiť si na tohto Totha-Thovta alias Teuta-Dávida.

„…Jeho ženskou spoločníčkou bola bohyňa Maat. Thovt bol považovaný za srdce a jazyk boha Ré a za zosobnenie spôsobu, ktorým sa jeho vôľa stávala slovom. Z tohto dôvodu bol niekedy pripodobňovaný platónskemu logu alebo kresťanskej Božej mysli. K jeho funkciam patrilo stáť na jednej strane Réovej slnečnej bárky (na druhej strane stála bohyňa Maat). Thovt bol spájaný tiež so súdením, mágiou, písmom, vedami a hlavne s vážením duší a súdením mŕtvych v podsvetí.

V chmúnevskej kozmogónii je Thovt dokonca najvyšším bohom-stvoriteľom, nezávislým od boha Ré. (…) Zobrazovaný v podobe podobe ibisa, neskôr v podobe husi…. (…) Thovtovi je prisudzovaný vynález písma a hieroglyfov.

Starovekí Egypťania považovali Thovta za zrodeného zo seba samého. Bol odborníkom na právo ľudské i božské, vykladačom pravdy Maat a pripisovalo sa mu vymeranie dráh Zeme i nebeských telies. Podľa nezávislého mýtu by bez Thovtových slov bohovia neexistovali. V moci nad podsvetím bol vážnym rivalom Réa a Usireva.

Podľa Egypťanov bol Thovt zodpovedný za všetky vedecké, náboženské aj filozofické spisy rovnako ako za knihy o mágii. Gréci k tomu pridali vynález astronómie, astrológie, numerológie, matematiky, geometrie, zememeračstva, lekárstva, botaniky, teológie, štátovedy, písma, abecedy a rečníctva. Ako Hermes Trismegistos bol pôvodcom všetkého poznania veci božských i ľudských…“

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Thovt

Slovákov dodnes Maďari volajú Tót, čo je v princípe to isté ako nemecky Otto, ak uvážime že Nemci – Teutóni sú takí istí potomkovia Mongolov na čele s vodcom Attilou ~ TOTH-ilou ~ Teut-om, ako aj Slováci – Tóthovia a ruskí TAT-ári. Attila ~ TAT-Ila je v podstate to isté, čo TAT-ár (fonetický prechod R-L).

V miestnej, ale i globálno-biblickej názvoslovnej tradícii sa odkaz na „Boha TT/DD“ zhmotnil v toponymách, priezviskách a menách ako napr. Dedan, Tutan, Hadad, u nás na Slovensku napríklad priezviská Neded a Jaďud, mestá Nededza, Dudince, Dud-Váh a Dávidov.

Matthaus Seuttler Tartaria Crimea 1740

legenda: Na tejto mape východoeurópskej a čiernomorskej oblasti si povšimnite zaujímavé detaily v oblasti tzv. „Krymského chanátu“. Vidíme, že oblasti pod správou údajne „tureckých“ a moslimských Krymčanov nosia vyložene slovanské názvy, napr. Bog flu, Bogdan flu; navyše, na vyššie uvedenej mape „Europa Polyglotta“ od G. Hensella si povšimnite, že obyvateľstvo Krymu sa pomenováva Teutonicis et Sclavonicis mixta, čo potvrdzuje novochronologickú hypotézu o dvojjazyčnosti „Mongolskej ríše“, ako aj štátov-nasledovníkov bývalej ríše po jej rozpade za Veľkej Smuty a intronizácii Romanovcov. V danom prípade hovoríme konkrétne o tzv. Krymskej, Malej, resp. Perekopskej Tartárii, ktorá oficiálne zanikla až pripojením k romanovskému Rusku za Kataríny II. roku 1783 – pozn.)

Platón v svojej rozprave „O rozliatí Níla, jeho príčinách a význame pre Egypt“opisuje dve zaujímavé epizódy, v ktorých Sokrates svojim žiakom rozpráva o staroegyptskom Teutovi, ktorý stvoril vlastne fonetické písmo a vedu o jazyku – gramatiku. Z pohľadu „Novej Chronológie“ tu teda máme do činenia so „staroegyptskou“ verziou jedného originálneho príbehu – pôsobenia Ježiša Krista (Konštantína Filozofa/Cyrila, resp. Andreja I. Arpádovca) a Márie Magdalény (Metoda, Anastázie Kyjevskej) na našom území, vrátane vytvorenia prvej slovanskej písomnosti, prvého „pospolitého“ SLOVA. Čítajúc Platónov opis toho, ako „staroegyptský“ Thovt obhajoval svoj vynález pred vládcom Horného Egypta, sa nedá odosobniť od dojmu dejá-vu, keďže to je zrejme len „inak prerozprávaný“ príbeh o tom, ako Konštantín Filozof hájil slovanské písmo v Ríme pred pápežom Hadrianom. V minulosti pojem „slovo“ mohlo znamenať aj „písmo“. T.j. Boh-Slovo, Ježiš Kristus, Thovt-Tevt, resp. (čiastočne) biblický Dávid, ktorý „na začiatku…“ časov (písomných dejín, viď úvod Evanjelia podľa Jána – pozn.) dal ľudstvu písmo-SLOVO, hlaholickú „Bibliu“. Regionálne európske duplikáty tejto udalosti, majúcej svetodejinný význam a preto aj fantómne zobrazenej vo všetkých „starovekých“, antických a blízkovýchodných tradíciách , nachádzame v podobe:

- jedného z otcov cirkvi sv. Hieronyma (autora „latinskej“~ ruténskej Biblie stredoveku; spoločníčka sv. Hieronyma – sv. Paula);

- apoštola Andronika Pannónskeho (spoločníčka Júnia – pozn.);

- gótskeho proroka Ulfilu

- misie sv. Cyrila a Metoda v našich krajoch, ktorí nám priniesli hlaholické, t.j. Božie písmo.

- vytvorenia fonetického písma v oblasti „starovekého“ Kanaánu a Fenície; fénické ~ fonetické ~ venédske písmo, ak predpokladáme, že Feničania, t.j. Phoenicians (angl.) ~ Venetians ~ Venédi/Slovania; pozri bližšie -„Kanaán, vlast hláskové abecedy“, „Světla Východu a Hellady“, „Dějiny lidstva“, 1. svazek, Melantrich, Praha, 1940“ (pritom treba mať na pamäti, že skutočný biblický Kanaán sa zrejme nenachádzal na súčasnom Blízkom Východe, ale v stredo- a juho-východnej Európe – pozn.)

Pripomeňme, že Kristovi, podobne ako aj Thovtovi, sa hovorilo „Boh Slovo“ alebo prosto „Slovo/Logos“. Pravdepodobne z tohto gréckeho názvu pre Krista sú odvodené priezviská a toponymá – (sumerský) Lagaš, Šalgovič, Šeliga, Šagal. Hlaholika zrejme znamená Glas+GL, pričom „GL“ je starodávna (antropológovia by zrejme povedali – indoeurópska…) etymologická matrica slov, takých ako – holy, heilig, glory, gloire, Heil, oglu, Jagiello, Gallovia a taktiež ALLa-G. V stredoírskom dialekte koreň gaol, gal znamená „sláva“. Preto „hlaholika“ môže doslova znamenať doslova Glas + GL, resp. „Slovo Božie“. Mimochodom, presne to isté znamená aj historický názov pre „krajinu katarov“ na juhu Francúzska – Languedoc-Roussillon. Languedoc = Langue d’Oc alebo d’Og, t.j. „jazyk Boha“ („Og“, „Ug“, „Egy“, „Aegy“ = „Boh“, turkic. – pozn.). Rouss – Ilo(n), zo svojej strany, znamená „Boh Rusov“ alebo „Ruský Ilion“.

Ježiš Kristus-Thovt pritom pochádzal z byzantskej cisárskej dynastie, „línie Dávida“, biblickej Svätej Rodiny, ktorej príslušníci, Kristovi príbuzní, sa po jeho smrti (1185 na Bospore, viď tu: http://www.libma.ru/istorija/rekonstrukcija_vseobshei_istorii/p3.php) a tzv. „Trójskej vojne“ – krížiackej výprave na Carihrad 1204, rozpŕchli do provincií Carihradskej ríše. Skutočnosť, že vodca Mongolov Attila (Batu-chán, Arpád – pozn.) je v niektorých ruských zdrojoch nazývaný aj Totilla, prípade že jeho meno je odvodené od viacvýznamového významového kra „TT“+Ila, preto môže naznačovať, že vodca dobyvateľov Uhorska prináležal k legitímnym pokračovateľom byzantskej cisárskej dynastie, tzv. „línie Dávida ~ Thovta“, ktorej príslušníkom bol aj Ježiš Kristus ~ Thovt.

 

Odkiaľ prišli na Rus Varjagovia? Putovanie Nimroda.

Niektorí z nich panovali v Uhorsku, kam sa presunulo stredisko globálnej moci za súčasníka Krista/Andronika – Bela III, a neskôr práve z Uhorska vyšiel na Rus Varjag Rjurik. O tom, že známi zakladatelia ruskej štátnosti Varjagovia vonkoncom neprišli na Rus zo Škandinávie, ale z Uhorska (viď UGRIA ~ VGRIA, kde žili Vagrovia ~ Varjagovia – pozn.), sme písali tu: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1828.htm a tu: https://www.hlavnespravy.sk/cyril-a-metod-medzi-mytom-a-skutocnostou-3-cast/803817. Túto našu domnienku, ktorá v základoch rúca romanovsko-muellerovskú verziu o pôvode Varjagov-Rusov (za prezentáciu „normanofilskej“ verzie M.V. Lomonosov rozbil Muellerovi nos a bol nútený ospravedlniť sa a zaplatiť pokutu – pozn.), potvrdzuje originálny zdroj, totiž zápisky anglického veľvyslanca v Moskve epochy Ivana Hrozného – Gillesa Fletchera. Angličan v svojej knihe „Of the Russe Commonwealth“, v kapitole „O dome a rode ruských cárov“ píše: „…Meno cárskeho domu v Rusku je Biely. Tento názov, ako predpokladajú, pochádza od kráľov uhorských, a zdá sa to o to pravdepodobnejšie, že uhorskí králi sa predtým skutočne tak volali. Práve 1059 sa spomína jeden Bela, ktorý nasledoval po svojom bratovi Andrejovi (Konštantínovi/Cyrilovi/Kristovi – pozn.), ktorý obrátil Uhrov na kresťanskú vieru, od ktorej poslední odstúpili vinou bezbožnosti Turkov. Druhý tohto mena sa volal Bela Slepý, a aj iní jeho nasledovníci nosili podobné mená...“

O tom istom, t.j. putovaní pokračovateľov cisárskej dynastie Romey, „línie Dávida“ najprv do Uhorska a ich neskoršie etablovanie sa na Rusi (odkiaľ bolo obnovené svetové Rímske impérium ~ Veľká (Mongolská) ríša; pozn.), rozpráva aj Biblia v príbehu Nimroda z knihy Genezis, 10:

8 A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi.

9 To bol hrdina lovu pred Hospodinom. Preto sa hovorí: Jako Nimrod, hrdina lovu pred Hospodinom.

10 A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre.

11 Z tej zeme vyšiel do Assúra a vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach

12 i Rézen medzi Ninivem a medzi Kaláchom. To je to veľké mesto

Konkrétne, pod horeuvedenými biblickými názvami sú zrejme myslené nasledovné lokality:

- Babel ~ Slavonska Požega

- Erech ~ Vukovar

- Akkad ~ Dácia, resp. územie Dákov/Kvádov

- Kalné ~ Kalná nad Hronom

- zem Sineáre, resp. Šinar = Rašin, Rascia či Raetzen, ako bolo označované medziriečie Drávy a Sávy, známe aj ako Sriem. V neskorších biblických pasážach, napr. Gen. 11 (príbeh o Babylonskej veži) už je zrejme myslené „iné Sineáre/Šinar“ ~ Rašin, konkrétne oblasť Russia, ktorá objímala súčasné Malopoľsko, Západnú Ukrajinu a Bielorusko, Galíciu, Podoliu a naše rusnácke oblasti, pričom táto Russia je permanentne zobrazovaná na všetkých mapách východnej Európy do polovice XVIII.stor.n.l.; v Biblii je táto Russia zrejme zachytená ako Sýria.

- Assúr/Assýria ~ Rusko

- Ninive ~ Novgorod ~ Jaroslavľ

- Kálach ~ Kalač-na-Donu

- Rezén ~ Rjazaň

(pozri viac tu: http://www.nwoo.org/2017/05/24/kto-boli-v-skutocnosti-svatopluk-a-panna-maria-sedembolestna-ii/)

Čím teda bolo pokorenie Uhorska Mongolmi? Ak uvážime, že náčelník „Tatáro-Mongolov“ Batu-Chán je to isté, čo Attila/ToTH-Ila (resp. Arpád), že bol samoderžavným vládcom Ruska, Rurikovcom-Varjagom a potomkom byzantskej cisárskej dynastie, tzv. „línie Dávida“ ~ Tevta (ktorej príslušníkom a korunovaným cisárom bol aj Ježiš Kristus ~ Thovt – pozn.), potom dobytie Uhorska mohlo byť Mongolmi považované v istom zmysle za znovudobytie „stratenej Vlasti“ ruských cárov – Varjagov, keďže Varjagi alebo Vargovia – toť jednoducho Uhri, Vagri – Wegry, viďUGRIA ~ VGRIA. Pojem Varjag, resp. Vagr alebo Bugár(VRG/VGR) sa pretavil aj do názvu tých, ktorí po príchode Rurika na Rus tvorili kastu dvoranov, t.j. bojarov (BJR ~ VGR, prechod B-V a G-J). Nie nadarmo sa v maďarskej historiografickej tradícii zachoval fenomén, že Maďari vošli do Karpatskej kotliny „sťaby Izraeliti do svojej Zasľúbenej Zeme“, s apriorným zámerom vydobyť si tu „novú vlasť“.

Na týchto európskych vyobrazeniach predmetných ruských kniežat si povšimnite prímenie „Davidovitz“, ktorú nesie Ivan Danilovič ~ Batuchán. Ďalšia indícia na príslušnosť mongolského vodcu k línii Dávida-Tevta, tak ako aj Attilla – Tot+ila.

Ivan Davidovitz Kalita

 

Záverečná rekonštrukcia

Po „Trójskej vojne“ a dobytí Carihradu-Konštantínopolu sa predstavitelia cisárskej dynastie Romey rozpŕchli do provincií niekdajšej ríše.

Niektorí z nich sa nechceli zmieriť so stratou moci a započali boj za svetovládu. Podľa predstáv romejských cisárov, majúcich jasnú náboženskú osnovu, ich rodu prináležalo dedičné právo vládnuť nad celým svetom. Pričom nielen nad jeho známymi končinami, ale aj tými krajinami, ktoré budú objavené. Potomkovia cisárskej dynastie to vnímali ako svätú, patriacu im dedične starobylú výsadu, ktorá im bola silou dočasných príčin prechodne odňatá. A ktorú treba, zákonite, vrátiť. Vzniklo niekoľko pretendentov na titul dediča/pokračovateľa Romejskej ríše, napr. Nikejská ríša s hlavným mestom v tureckom Izniku.
Takouto krajinou-pretendentom na koncentráciu novej metropoly globálnej ríše sa stala Vladimiro-Suzdaľská Rus s vtedajším hlavným mestom v Rostove Velikom. Rostovskí cári XIV. stor.n.l. (t.j. originálneho obdobia „Mongolského vpádu“ do Európy – pozn.) boli predstaviteľmi romejskej dynastie, ktorí utiekli na Rus začiatkom XIII. stor.n.l. Títo rostovskí panovníci započali boj o znovunastolenie Romejskej („Rímskej“ – pozn.) Ríše, avšak v oveľa väčších, globálnych rozmeroch. A len im sa podarilo, čiastočne mierovými, čiastočne vojenskými prostriedkami, vytvoriť silný mnohonárodnostný štát, ktorý objímal Povolžie a severné Pričernomorie. Koncom XIII. stor. na Rusi vzniká silná cárska moc, opierajúca sa na obrovské prírodné bohatstvá a ľudské zdroje krajiny, ako aj na silnú armádu – Hordu. Tú tvorili prevažne jazdecké vojská, tzv. kozáci.

Vladimiro-Suzdaľská Rus sa stala metropolou znovuobnoveného impéria, Rusi-Hordy, resp. Veľkej Mongolskej ríše stredoveku. Vladimiro-Suzdaľská Rus sa odrazila na stranách ruských kroník ako „Veľký Novgorod“, ktorý tvoril zrejme konurbáciu viacerých významných miest starej Rusi, kde mával cár svoj prechodný hlavný stan. Takými mestami boli Rostov, Suzdaľ, Kostroma, Murom a iné, tvoriace tzv. „Zlatý kruh Ruska“. Konkrétne mesto Suzdaľ sa napríklad na stranách Biblie odrazilo ako Súzy, hlavné mesto Assýrskej ríše, kde prebiehalo dejstvo, opísané v knihe „Ester“.

Chýrneho zakladateľa „Mongolskej ríše“ Džingis-chána (t.j. prosto „Veľkého chána“ – pozn.) novochronológovia stotožňujú s Georgijom Danilovičom Мoskovským. Veľkoknieža moskovské a rostovské (prosím chápať v zmysle „pomazané“ (MSK) rostovské knieža; súčasná Moskva vtedy ešte neexistovala – pozn.), zahynul mladý. Bol pochovaný ako iní cári „Veľkej“ (Mongolskej) ríše na centrálnom pohrebisku afrického Egypta, v Gíze, ktorá sa vyslovuje aj ako „kizech“. T.j. zrejme kozácke pohrebisko. Georgij Danilovič bol perom neskorších kronikárov rozmnožený a vyobrazený v podobe rôznych osobností, napr:

- sv. Juraj, patrón vojakov, ktorého Rusi volajú aj Pobedonosec, t.j. „Víťazný“.

- čiastočne knieža Rurik (IX.stor.n.l.)

- Mstislav Vladimirovič Chrabryj (XI. stor.n.l.)

- Georgij Vsevolodovič (XIII. stor.n.l.)

- Džingischán (XIII. stor.n.l.)

V skutočnosti veľkoknieža, chán a cár Georgij Danilovič žil a panoval v rokoch 1319-1325.

Ku koncu prvej pol XIV. stor. Rus-Horda za Ivana Kalitu započala fenomenálnu kolonizáciu Euroázie. Ruské kozácke vojská širokým frontom vošli do Európy. Výsledkom toho bola veľká časť Západnej Európy dobytá a kolonizovaná. Výsledkom ťažení Ivana Daniloviča a Georgija Daniloviča bolo vytvorenie Veľkej („Mongolskej“) Ríše. Jej metropolou sa stala takmer na dve storočia Vladimíro-Suzdaľská Rus.

Mongolská ríša“ je západoeurópsky termín pre stredovekú „Rus“. Pokračovateľ Georgija Daniloviča, jeho brat Ivan Kalita (Kalíf – pozn.), panoval v rokoch 1328-1340. To práve on vtrhol do Európy ako Attila-Batuchán. Zomrel v Západnej Európe. Založil súčasný taliansky Rím a Vatikán ako centrum svetskej a cirkevnej moci na Západe. A taktiež inštitút pápežstva. Samotný pojem „VATI-CAN“ je etymologicky totožný menu, ktoré Ivan Danilovič Kalita používal v armáde-Horde, t.j. Batu-chán.

Ivan Kalita bol cárom aj hlavou cirkvi v jednej osobe – kalífom. Zanechal veľa memoárov, legendarizovaných a mytologizovaných neskoršími kronikármi a historikmi. V nich je Batu-chán/Attila stvárnený v podobe polo-mýtického cára-kňaza Presbytera Jána. Ján a Ivan je jedno a to isté meno.

PRESTER JOHN Legendary Christian king and priest of the middle ages    Date:   -

Prester John II

Magnus Cham Ortelius Tartaria

Záverečná Časť III. nabudúce…
423 Komentářů k Maďari či Mongoli? Novochronologický pohľad na „tatársky vpád“ roku 1241 – Časť II.

 1. Maroš napsal:

  Ma jebne – dvojjazyčné arabsko-slovanské staroruské mince… A to mi len padol zrak na túto „dizertáciu“ SS!

  …Existujú dvojhlavé mince – dedičný vladár ako maloletý a jeho tútor! Vydávanie mincí je vysostný počin toho, kto drží v rukách moc a štát a kto zodpovedá za obsah drahých kovovo v nich – čo je zase obchodná dominancia – a tej a moci sa nevzdáva nikto len tak! Voči „dnešným kamarátom“! Ak by to bola pravda – takých mincí by bolo ako nasratých!

  Ďalej – Arabi na severe ako partneri – obchodní cestujúci áno! Ale ako dvojvládie – ako Rakúsko-Uhorské vyrovnanie „nekrvavou mierovou“ obchodno-židáckou cestou roku 1848? V dobe absolutizmu – keď brat vraždil brata kvôli moci – vydávali pojebané mince Tartarskej ARABSKO-slovanskej Únie?! Keď Arabi násilne islamizovali a SEMITIZOVALI /GP – Veľký Izrael/ aryanské biele národy – teda aj Peržanov?!

  Vieš ty magor SS, čo urobili sovieti v priebehu pár dní v roku 1937 s Kazachmi, Kirgízmi, Poliakmi, Nemcami a Čečenmi z tvoho Kaukazu – v Kazachstane?! Ani v Tartárii – kde nespávali v perinách ale pod koňmi, nemali žiadni Arabi šancu na nejaké dvojvládie či vyrovnanie! Kedy sa ako tak zjednotili Arabi? V 20. storočí! Ako nástroj Britov na kontrolu Turkov na Blízkom Vžchode a v severnej Afrike!
  A – nie slovansko-arabské, ale ARABSKO-slovanské „mince“!
  Čo tu podsúvaš? Už si konvertoval?!
  Почему Казахстан был выбран для переселения народов СССР?
  https://www.youtube.com/watch?v=CXc1oyCn9_M

  Daj sem SS link na tie mince – ty mongoloidný magor!
  https://www.martinus.sk/knihy/historia-pomocne-vedy-historicke-numizmatika/

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Co se rozčiluješ, Marošu? To nejsi rád, že máte na Slovensku takového „Andersena“? Fantazie je přece krásná věc, no nebyla by škoda, nechat to všechno jenom Laubertovi?

   Podívej se třeba na takovou Žilinu. To je nejlepší příklad, jak lže klasická historie. Žilinu založil uprchlý albigenský kníže Gilles, čti „Žil“ a znamená „Žilova dědina“. Důkazem je do jisté míry podobný typ skalnaté krajiny, jako v Provence – Gilles hledal místo, které mu bude připomínat původní domov. Gillesův vnuk Braňo později získal Matúša Čáka Trenčanského pro myšlenku Velkého Slovenska, která selhala jen kvůli intrikám Čehúnov, Poliakov a Japoncov, kteří si v té době zakládali kolonie na východním Slovensku a úspěšně předstírali, že jde o stepní Maďary.
   Podobně je to s názvem Bratislava. Nejedná se o braní slávy, ani o oslavu bratrství, ale o vyhlášené oslí trhy, tedy „bratí oslů“, nebo, jak uvádí některé haličsko-védicko-jeruzalémské zdroje, „oslavu braní oslů“. Důkazem je, že až do 19. století byla v oblasti Bratislavy počet chovaných oslů na jednotku plochy 20x vyšší než třeba v Tatrách nebo na Oravě.

   Důkazy po mně nechtěj. Mám jich mraky, ale uvedl jsem jen některé, protože ty ostatní řeknu, až přijde čas. Lidé ještě nejsou zralí, aby pochopili, jaký jsem geniální objevitel. Aby mi poděkovali, jak jim otevírám oči. Musíme na sobě všichni pracovat, musíme učit jeden druhého, musíme odvrhnout všechno, co nás učili doposud. Jedině tak můžeme být zachráněni a spaseni. Čas vykoupení se blíží.

   • proud napsal:

    Mas hovno a ne dukazy!!! Ovsem odmitas napsat asi a zni lip a podobne,holt curaci hlava :-)))))))))))))))).Ten kdo ji ma normalni,neprodava z historie vubec nic jako hotovou vec,protoze nemuze vedet;-)

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Máš pravdu, pokud jde o věci v příspěvku, na který jsi teď reagoval, opravdu důkazy žádné nemám.
     Proč? Inu proto, že jsem si to vymyslel;-)
     Jsem ale každopádně rád, žes zareagoval, jaks zareagoval;-)

     • proud napsal:

      Abych byl spravedlivej,tech co tvrdej neprustrelne cokoliv z prolhany „historie“ jsou mraky,neni to jen na tebe.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       To jistě ano. Nicméně já jsem ti dokázal, co už dlouho tvrdím: – že stačí napsat jakoukoliv blbost, vycucat si ji z doslova z prstu, a vždycky se najdou lidi, kteří tomu uvěří a ještě se budou cítit jako „alternativa“.
       Kdybych byl škodolibý parchant a nevěděl co s prachama, tak si založím nějaký „alternativní“ server, kde si budu podobné capiny vymýšlet jak na běžícím pásu, do toho občas přihodím nějakou pravdu (to aby mě neprohlédli hned) a budu se bavit nad tím, jak mi party naivů věří.
       Prostě něco třeba na způsob Laubertovy tartarie.sk.
       Říká se tomu „nedostatek kritického myšlení“ a je to dělicí čára mezi naivitou (a tudíž sebeobětováním) a skutečnou šancí něco pochopit a tudíž i změnit.

       • proud napsal:

        Muj nazor je ze jde o plejtvani energii,at co se tejka historie,nebo skodolibosti.Paklize se nemuzu na historii spolehnout,a to na zadnou,protoze nevim kam az a co je „poupraveny“,nebo uplne vymysleny,pak je podle me mnohem lepsi se na ni vykaslat a zabejvat se soucasnosti a budoucnosti………. A koho zajima,mel by se naucit rikat napriklad ne ze bylo,ale ze „mohlo bejt“.Ovsem vzhledem k tomu ze odhaleni pravy historie bude hodne tezky,ne-li nemozny,sel bych skutecne radeji do soucasnosti a budoucnosti,protoze jinak bude soucasnost stejne prekroucena a znicena v budoucnosti jako je ted minulost pro nas.Nakonec uz se to deje,kdyz nas prej osvobodili Amici co sem chodej vydelavat a prekrucovat a ne Rusove co tady za nas umirali! .

       • benmil napsal:

        Vladislav

        +

    • Maroš napsal:

     Proude – JA MÁM DÔKAZY! V petržalských štrkopieskoch sa dalo nájsť všeličo – ja som našiel podkovy z osla. Otázka – siahala Bratislava až tam, kde sa dajú nájsť podkovy osla? Ak áno – hurá! Carihrad by mal byť vyhlásený za nový bratislavský obvod!

  • Maroš napsal:

   Ad tie mince – akt vydávania peňazí ako akt zvrchovanosti a uznania. Nech niekoho nemýli vydávanie pamätných národných ojro – to je marketing – budovanie vzťahu k ojro.

   1/ Prečo Daiš – Islámsky štát – pokiaľ nechce existovať v púšti ako Židia v púšti v Egypte – nedokáže naplniť svoju štátnosť? Pretože ak by sa pokúsil vydávať vlastné peniaze – potreboval by na to politického partnera, ktorý by tieto peniaze ako menu akceproval – kto chce otvorene obchodovať s Daiš? Nikto? Dobre. Lebo na zlaťáky nemá, portrét a podpis kráľovnej mu dotyčná nepožičia – ostane len kradnutý asfalt a otrokyne – vyvolávacia cena? Dobre – toto ste pochopili…
   2/ „Arabsko“-slovanské staroruské lówe – Rusy dali tonu zlata – „Arabi“ z Bagdadu = Peržania, dali tonu zlata – však čo, a niekto do toho natrieskal značky. Hovno!

   „Blbý“ rímsky zlatý solidus vážil presne 4,5 g a bol v podstate v prírodnej rýdzosti zlata, t. j. 22-23 karátov. Toto všetko bola vždy delikátna záležitosť – gramáž mincí a ich rýdzosť. Pretože zlatom sa platili velitelia vojsk, striebrom armáda, ostatní remeselníci – podľa priority – nižšími platidlami v rámci zmeny. A to všetko malo aj punc určitej vzájomnej dôveryhodnosti, teda…
   3/ Kto v tej pofidírnej „únii“ vzájomných potenciálnych agresorov mohol ručiť za niečo, čo vždy predstavovalo PREDMET KORISTI?! Peniaze. drahé kovy?!
   4/ A navyše – pre Rusov „arabi“ neboli-nemohli byť jediní obchodní partneri, a tí mali iní pohľad na partnerstvo „práve s tými, ktorí boli ich úhlavní nepriatelia“! Čiže – SS nás tu presvedča, že idea Humanizmu a Tolerancie sa zrodila práve vtedy a tam – a tak by to mohlo pokračovať – Žilina si dá na tabule dvojjazyčný arabský názov /odzadu Aniliž – treba si domyslieť, koho vylízať na zrušenom lyžiarskom vleku/ a „Slota tak konečne vydrbe s Maďarmi“! A je to!

   • anonym napsal:

    Peršané a Turci nemají s Araby nic společného.
    Peršané jsou potomci Árjú a Turci jsou mix Řeků, Bulharů na západě a turkických národů, Kurdů na východě země.
    SS ví kulové.

  • Stano Slabeycius napsal:

   Síce si ty paranoidný pošuk nezasluhuješ, aby som Ti odpisoval, ale keďže mi aj svojimi komentmi dvíhaš čítanosť, tak z úcty k čitateľom nech sa páči viac o tých minciach:
   - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&img_url=http%3A%2F%2Fs51.radikal.ru%2Fi133%2F0907%2Fdd%2F0e447d3d4047.jpg&pos=1&rpt=simage

   http://900igr.net/prezentacija/istorija/syn-zemli-russkoj-svjatoj-blagovernyj-knjaz-dmitrij-donskoj-91453/monety-dmitrija-donskogo-14.html

   http://chronologia.org/dc/dcboard.php?az=set_linear_mode&forum=263&page=51&topic_id=28192&prev_page=show_mesg

   https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&img_url=http%3A%2F%2F4put.ru%2Fpictures%2Fmax%2F307%2F945127.jpg&pos=4&rpt=simage

   https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&img_url=https%3A%2F%2Fimages-blogger-opensocial.googleusercontent.com%2Fgadgets%2Fproxy%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-St-jYlKXSQ0%252FVRZh6QPsHUI%252FAAAAAAAAIe8%252F2JbFAvME_Sc%252Fs1600%252F587195-3ea0d4f6d757d531.jpg%26container%3Dblogger%26gadget%3Da%26rewriteMime%3Dimage%252F*&pos=11&rpt=simage

   Hovorí sa na nich o reálnom začiatku razenia ruských mincí pri Dmitrijovi Donskom. Mince boli dvojjazyčné, na jednej strane oslavovaný Veľkoknieža Dmitrij, na druhej po tatársky Chán Tochtamyš. Tradičná história ich považuje za dve rozdielne osoby, Dmitrij bol „len“ moskovské veľkoknieža, zatiaľ čo Tochtamyš – hlava Hordy. Roku 1382 sa odohrala bitka na poli Kulikovom medzi Dmitrijom a Mamajom, veliteľom vojska – popri údajne legitímnom vodcovi Zlatej Hordy Tochtamyšovi. Mamaj je pri Kulikove porazený, ale ešte v tom istom roku údajne nazbieral ďalšie vojsko a opätovne, v tom istom roku takmer, bol porazený Tochtamyšom v bitke pri Kalke.
   Nuž, Kalka = Kulikovo, zatiaľ čo Tochtamyš a Dmitrij Donskoj sú jedna a tá istá osoba. Totiž „Pomazané“ (Mosk-ovské) Veľkoknieža Dmitrij-Tochta-Dávid. DMIT-rij znamená DWT-rex, t.j. Dávid-Kráľ. Tochta je to isté čo Toth, čiže tiež Dávid. Dvojjazyčné mince na oslavu jedného a toho istého panovníka.

   • Maroš napsal:

    SS – bež s tým Dávidom Tóthom do psej kaukazskej matere! Momentálne robím vonku a došiel som sa schladiť, tak až dorobím – budem sa ti venovať – zdvihnem ti nielen sledovanosť, ale aj tie tvoje „mandle“, ktoré ti ešte nestačili padnúť do šourku – do krku! Ty si fakt blbec ešte nedržal „Jánošíkov dukát“ pre šťastie? Za socíku ich bola plná prdel. Tie tvoje „arabské“ mince uvádzajú nie odborníci na numizmatiku, ale odborníci na falšovanie dejín! Z matematiky si mal – ty Lord Byron čo? Lebo bez logiky to jednoducho nejde! Sám si si fasinger zavesil link, v ktorom sa hovorí toto!

    „“Dmitrij Donskoy“ – miesto boja. Postava, ktorá bola sfalšovaná v kulikovom boji. “

    Poznámka – link na dokument o bitke na kulikovom poli – dodnes nevedia kde to bolo – žiadne artefakty, odhady hovoria, že v tých dobách sa nemohlo stretnúť 600 tisíc bojoníkov – maximálne 6 tisíc a bla bla. Tiež ti ušiel polovecký chán Kotian /Kotjan/ a previazanosť s Maďarmi, ktorí nemigrovali s Arpádovcami sem. O tom ASAP…

    http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&tl=sk&u=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacija%2Fistorija%2Fsyn-zemli-russkoj-svjatoj-blagovernyj-knjaz-dmitrij-donskoj-91453%2Fmonety-dmitrija-donskogo-14.html

    No a už len sprostá veta z Wiki -

    “ Rozdrobené Novgorodské kniežatstvo a severovýchodné kniežatstvo sa stali závislé na Poľsku.

    Bitka na Kulikovom poli v roku 1380, kde vojská Dmitrija Donského porazili vojská Zlatej Hordy, bola len dočasným víťazstvom. O dva roky Mongoli obnovili trestnou výpravou svoju moc a vynútili si platenie daní. Definitívne boli vytlačení až v roku 1480.“ –

    ŤA MUSÍ UDRIEŤ do hlavy – že Poliaci, ktorí to mali dočasne pod kontrolou a „nejaký“ Dimitrij-Dávid – ty šesťcip cipovatý! – nemal na to ani hmotne ani situačne, aby vydával nejaké dvojazyčné „arabsko“-slovanské peniaze ty MAGOR! Boli radi, že to s gaštanmi na riti vôbec udržali!

    http://bazar.terchova-info.sk/inzeraty/janosikov-dukat-pre-stastie/

    Pre „šťastie“ vysieť niekomu na háku! ss – MÁM ŤA NA HÁKU!

    • Maroš napsal:

     „ŠESŤCÍPA ORGANIZÁCIA a GP touto cestou „ďakujú“ Stanislavovi Slabejpiciusovi, že pomohol paranoikovi Marošovi odhaliť koreňe zrodu organizácie Chiméra, ktorá ovláda Zem!“ ???
     - – -
     Toto si prosím pozrite – s čím sa v Rusku obchodovalo! /použite prekladač/
     Budem hovoriť hlavne k obsahu tejto stránky – versus linky zavesené SS!
     https://www.bfas.ru/7138-monety-drevney-rusi-19-foto.html

     Z textov vyberám:

     „Kedy sa objavili prvé peniaze v Rusku? Historici hovoria, že najpravdepodobnejšie obdobie nastalo na konci desiateho storočia. Pre ich výrobu používali drahé kovy – zlato a striebro. Toto spôsobilo ich názvy „zlatniki“ a „srebreniki“, ale to neznamená, že boli nazývané v kniežacích časoch. Bolo to jednoducho tak pohodlné ich popísať pri štúdiu starých mincí. Avšak údaje za menom nie sú tak ďaleko od pravdy. Napríklad na minciach z obdobia od 980 do 1015 je nápis „Vladimír na stole a jeho striebro“. Samozrejme, veľkovojvoda na stole nestane, ale toto slovo označuje slušnejší „trón“. Ak bol na jednej strane mince prítomný princov portrét, na druhej strane vidíme erb knížectva, ktorý má podobu tridentu alebo dvoch zubov (neskorých exemplárov) alebo Ježiša Krista (skoré exempláre). Rodičovská značka Rurikoviča nad ramenom princa nebola konštantná, ale priniesla zmeny spojené s ním, ktorý bol v súčasnosti na tróne. Hmotnosť zlatých mincí bola mierne ľahšia ako štyri a pol gramov. A pre srebreniki bola celá séria mincí, kde sa hmotnosť pohybovala od 1,7 do 4,68 gramov. Po panovaní Vladimíra sa zlato prestalo používať na vydávanie mincí. Strieborné peniaze boli v obehu, boli prijaté na platbu už mimo Kyjevskej Rusi, čo značne uľahčilo obchodný život.“

     Toto však nesúhlasí so „západnou“ numizmatikou, podľa ktorej prvé ruské mince boli vydávané až po roku 1384!
     Porovnať tu: hľadaj na preskáčku dátum 1384 a tiež dátum 1700 – razenie prvých medenákov v Rusku – čo tiež NEsúhlasí.

     1331 – prvá a jediná vyrazená zlatá minca v Poľsku
     1345 – prvé florény v Poľsku
     1384 – ražba PRVÝCH RUSKÝCH mincí!!!
     1700 – prvé medené mince v Rusku!!!

     Kto nemá pojem, čo obnášala razba mincií – môže si to prelúskať – podmienky razby peňazí – dátumy sú na preskáčku – dohľadať roky – proveniencia je skôr západná európska, ale sú tam dôležité poznámky – pátranie po falošnej minci „na počesť bitky na možno Kulikovom poli“ pokračuje…
     http://www.cnspg.cz/databaze/reformy.php?sort=klic_slova2

     „Postupné získanie nezávislosti od Hordy a fragmentácia v tom čase ruského štátu, pozostávajúceho z mnohých kniežat, spôsobila obrovské množstvo predmetov a legiend na minciach tej doby.
     Na minciach, ktoré zobrazujú lovecké scény, mýtické zvieratá (Griffins a Chimeras) scény uctievania (pocty) kniežaťu sediaceho na tróne a predstavujúce darčeky.
     - – -
     „História drôtených mincí, v bežných ľuďoch nazývaných „Scale“, sa datuje do doby Dmitrija Donskoyho. Razenie týchto mincí v Moskve začalo po bitke Kulikovo z roku 1380.
     Mince boli zasiahnuté na rovnaké kusy strieborného drôtu. Chaser umiestnil na spodnú pečiatku drôtený drôt, dal hornú známku na ňu a zasiahol ho kladivom, s touto technikou sa výtlačky ukázali nerovnomerne a nie vždy legenda a výkres padol úplne do stredu mince.
     /roztrhol som text/
     Stále na chvíľu pod vládou hordy a poctou k Toktamyshovi, mince moskovského kniežatstva niesli dve legendy. Na jednej strane mince je povinné požehnanie Toktamysh „sultán Toktamysh Khan, nechať jeho život posledný“, imitácia-ligature v arabčine, na druhej strane – obraz bojovníka so sekerou a mečom a kruhový nápis „Pečať princa veľkého“. Na neskorších minciach sa objavil obraz kohúta a štvornohého zvieraťa nad ním.“

     A SS napísal túto šesťcípu chobotinu:
     „zatiaľ čo Tochtamyš a Dmitrij Donskoj sú jedna a tá istá osoba. Totiž „Pomazané“ (Mosk-ovské) Veľkoknieža Dmitrij-Tochta-Dávid. DMIT-rij znamená DWT-rex, t.j. Dávid-Kráľ. Tochta je to isté čo Toth, čiže tiež Dávid. Dvojjazyčné mince na oslavu jedného a toho istého panovníka.“

     Ešte raz – pravdepodobne museli porazení – na znak pokory – pripraviť tribút vo forme mincí zobrazujúcich víťaza – chána a sultána Tochtamiša, ale aby nejaký pravoslávny – v roku 1382 opäť porazený Dimitrij konvertoval na islám a tí mohamedáni si ho potom zvolili za chána a sultána a preto ho neo-Rusi oslavujú – tak to hovor SS mongolskému Kóhnovi!

     Ešte poznámka – po bitke na Kulikovom poli 1380 znamená Kedy? V tom istom roku?
     Lebo západná nimizmatika hovorí o vydávaní prvých ruských mincí až od roku 1384 – a to od tohto roku boli tie kraje na 100 rokov pod výpalníkmi znovu!
     Teda – čo boli tieto mince zač? Ale! – mohli byť razené preto, aby v „rámci marketingu peňazí“ predstavovali určitú sofistikovanú podobu – aby mali formu – aby to neboli len kúsky kovu. Aby sa vedelo, odkiaľ to výpalné – z ktorého mesta – tribút v striebre, vlastne pochádza. A aby prazazitizmus výpalníctva mohol 100 rokov fungovať – nesmel rozvrátiť hospodárstvo vydieraných – teda tieto mince boli používané aj vo vnútornom obehu. Dobre – ale opäť k podstate – averz a reverz mince – dôležitá symbolika – kto drží štát? Výpalník! „Arabský“ reverz! Čo robí arabský reverz na minci dŕžavy, ktorú má v moci Mongol, Turkmén, Tatár, Polovec, atď? Je to predovšetkým islámsky reverz! Čiže klasická daň neveriacich – aká nás čaká po islamizácii Európy?! Klasická daň „Islámskemu štátu“ – hókus pókus GP? Analogicky „islámsky štát“ tej doby ako sprostredkovateľ? Kto dnes financuje ISIL a jeho expanziu? Arabi z emirátov!

     Lebo – kopec vecí tu nehraje – napríklad – „tolerancia“ islámu k zobrazovaniu zvierat na minciach? – NONSENS! Takže žiadnym „arabom“ tie lówe zrejme nešli do boha! A komu mohli ísť? – no Chimére! Deep State!

     „Ryazan, Tver, Serpukhov, Pereyaslav, Rostov, Jaroslavl a mnohé ďalšie kniežatstvá a krajiny si razili mince.
     Každý apánsky princ s pomocou niektorých mincí a nápisov s názvami označil svoje ambície a nároky na úlohu v ruskom štáte.
     Nezávislé mestá, ako Novgorod a Pskov, ako aj Ryazanské kniežatstvo si razili mince, ktoré sa líšili od ostatných.“

     „Vývoj mincí z obdobia reformy Eleny Glinskej a až po Petra I. sprevádzal postupný pokles hmotnosti a okrem toho obriezka mincí obyvateľstvom a falšovateľmi. Striebro potom bolo univerzálnou menou, bez ohľadu na to, akou formou – vo forme mincí, šperkov alebo ingotov. Na 10 gramov striebra bolo dané 1 gram zlata.“
     “ Mince a obeh strieborných drôtových mincí pokračovali až do reformácie Petra I. roku 1718. Rastúca sila ruského štátu, ktorá sa zmenila na ríšu a morskú silu, si vyžadovala mince s väčšou váhou a nominálnou hodnotou na obchodovanie.“

     SS – v tomto máš foto údaj o tom tvojom kulikovskom „Dávidovi“:
     Jazdec s mečom v plášti – 1363
     Dimitrij Donskoj
     Knieža moskovské /1359/
     a veľkoknieža Vladimírske /1363/

     Otázka – kam do riti zmizol ten TVOJ arabský reverz?!

     A teraz si pozri OBRÁZOK MINCE nad týmto textom /môj link hore/:

     „História drôtených mincí, v bežných ľuďoch nazývaných „Scale“, sa datuje do doby Dmitrija Donskoyho. Razenie týchto mincí v Moskve začalo po bitke Kulikovo z roku 1380.
     Mince boli zasiahnuté na rovnaké kusy strieborného drôtu. Chaser umiestnil na spodnú pečiatku drôtený drôt, dal hornú známku na ňu a zasiahol ho kladivom, s touto technikou sa výtlačky ukázali nerovnomerne a nie vždy legenda a výkres padol úplne do stredu mince. Stále na chvíľu pod vládou hordy a poctou k Toktamyshovi, mince moskovského kniežatstva niesli dve legendy. Na jednej strane mince je povinné požehnanie Toktamysh „sultán Toktamysh Khan, nechať jeho život posledný“, imitácia-ligature v arabčine, na druhej strane – obraz bojovníka so sekerou a mečom a kruhový nápis „Pečať princa veľkého“. Na neskorších minciach sa objavil obraz kohúta a štvornohého zvieraťa nad ním. “

     Otázka – je to tá istá minca? „Pečať princa veľkého“ je o tvojom „Dávidovi“ Dimitrijovi Donskom? Lebo to určite nie!!!

     Wikipédia:
     „Bitka na Kulikovom poli v roku 1380, kde vojská Dmitrija Donského porazili vojská Zlatej Hordy, bola len dočasným víťazstvom. O dva roky Mongoli obnovili trestnou výpravou svoju moc a vynútili si platenie daní. Definitívne boli vytlačení až v roku 1480.“
     – to ma chceš presvedčiť, že Dimitrij ako vazal chána vydával vlastné peniaze od roku 1382-3?
     No iste – bola „to vec designu výpalného“…

     Táto „tvoja“ neochronologická minca nie je totožná s mincou hore v mojom texte /link na ruský web – 19 obr. starorus. mincí/!!! Chán Tochtamiš!!!

     Toto je tá tvoja – údajná „Pečať kniežaťa Veľkého Dimitrija“!
     https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&img_url=http%3A%2F%2Fs51.radikal.ru%2Fi133%2F0907%2Fdd%2F0e447d3d4047.jpg&pos=1&rpt=simage
     - – -
     REPLAY – Veľmi dôležité!
     „Na minciach, ktoré zobrazujú lovecké scény, mýtické zvieratá (Griffins a Chimeras) scény uctievania (pocty) kniežaťu sediaceho na tróne a predstavujúce darčeky.“

     Chimeras – Chiméra /pozrieť mytológiu + Griffin – symbol moci/ je tajná organizácia, ktorá drží Zem „pod krkom“! GP!
     Treba si uvedomiť, že zobrazovanie zvierat v isláme je zakázané!
     Teda – ak reverz /orol/ predstavuje štát! – averz /hlava/ predstavuje panovníka! V žiadnom prípade nemohlo dôjsť k razbe mýtických zvierat na reverz arabskej!!! mince – a len tak z plezíru – je to vysoko pravdepodobný dôkaz o existencii DEEP STATE vtedajšej doby – teda, že Chiméra ako organizácia vznikla práve v tej dobe a niekde tam, odkiaľ táto minca pochádza. /Určitá analógia je súčasné stvorenie ISIS ako nástroja Deep State/ Je to významná symbolika a treba si uvedomiť, že je to po roku 1015 – po rozvrate Chazarského výpaľníckeho kaganátu Rusmi a spol. – do roku 1380 – presne 365 ROKOV – symbolicky „do roka a do dňa“ – nejakého toho numerologického „hviezdneho“! Ďalej – ako by mohlo napadnúť nejakému ruskému „zaprdenému“ kniežaťu dávať na reverz ruských mincí akurát bytosti z gréckej mytológie ako Griffin a Chiméra?! Toto je významná stopa, po ktorej by sa možno dal odhaliť rodostrom zrodu Chiméry – a akú úlohu v nej hrajú práve „Rusi“. ???

     Toto nie je náhoda! Odporúčam prelúskať – Cobru, Wilcocka, Corey Gooda a Alianciu sfér a boj o planétu Zem /na Informačnej vojne ako seriál Boj o planétu/, ktorá je v karanténe pod kontrolou mimozemšťanov, ktorí sú prepojení na súčasný globálny mocenský systém – GP, teda organizáciu Chiméra, ktorá má viacero frakcií.
     https://operationdisclosure.blogspot.sk/p/chimera-group.html

  • kolkobudešžiť napsal:

   To je len písané písmo predkov. Arabština neexistuje. Rovnako ako siviti skrytý pod názvom Féničania prebrali znaky staroslavjanskych rún, ktoré vedeli vysloviť – spoluhlásky, pár samohlások, žiadne mäkké…. Tak siviti-umelovytvorená rasa hybridi, hibri, hibrejci na území arabov prevzali písané písmo slovianoárijcov, príspôsobili si ho a vznikla „arabština“. Pričom pôvodný názov „ARAB“ neznamená to, čo máme zaužívané si myslieť. Dokonca i stará gréčtina svojim písaným písmom vyzerá rovnako ako „arabština“. Autor má veľmi slabé znalosti písiem. Vy si myslíte, že naši predkovia nemali písané písma a mali len bukvicu, runy, črty, rezy… ? Dokonca „arabština“ má veľmi zhodnú gramatiku so súčasnou ruštinou, pretože pôvodné obyvateľstvo ovládnuté tými sivitmi-akaddokurdochaldejcami, ktorých nazývame „arabi“ bolo slovienske. Vytvárali si arabštinu rovnako ako si vytvárajú cigáni „cigánštinu“ potvorením slov hostiteľských národov. Araby si otočili napr. slovo BRAK na KABR. Kabr znamená nevýhodný manželský zväzok, ale z hmotného hľadiska. Pričom BRAK vyjadruje mnohorozmernejšie s dosahom do duchovna a s následkami pre deti zväzok manželský dvoch osôb, ktoré nespĺňajú pred predkami a bohmi požadované vlastnosti – vyjadruje túto skutočnosť tak mnohorozmerne, že sivitoarabi pre svoje cielene obmedzené DNK nie sú to schopný pochopiť a tak slovu priradili len primitívny „hmotnonevýhodný“ charakter v súlade len zo svojím prízemným hmotným ponímaním sveta javov.
   Slovo ARAB má úplne iný správny význam. Temné svety nevedia tvoriť, dokážu len preberať, napodobovať, vytvárať variácie okopírovaného presne ako paraziti. Preto si neboli schopní vytvoriť ani písmo „arabské“ ani „egyptské hieroglifycké“. Hieroglyfy vytvárali starosloviensky pisári ako správne vedecky a metodologicky preukázal i A. Horák v knihe „O Slovanech úplne jinak“ Preto sa o knihe mlčí, aby upadla do zabudnutia. Každý z Vás sa veľmi ľahko naučí čítať „hieroglyfy“, lebo ste Slovieni.

  • kolkobudešžiť napsal:

   To je len písané písmo predkov. Arabština neexistuje. Rovnako ako siviti skrytý pod názvom Féničania prebrali znaky staroslavjanskych rún, ktoré vedeli vysloviť – spoluhlásky, pár samohlások, žiadne mäkké…. Tak siviti-umelovytvorená rasa hybridi, hibri, hibrejci na území arabov prevzali písané písmo slovianoárijcov, príspôsobili si ho a vznikla „arabština“. Pričom pôvodný názov „ARAB“ neznamená to, čo máme zaužívané si myslieť. Dokonca i stará gréčtina svojim písaným písmom vyzerá rovnako ako „arabština“. Autor má veľmi slabé znalosti písiem. Vy si myslíte, že naši predkovia nemali písané písma a mali len bukvicu, runy, črty, rezy… ? Dokonca „arabština“ má veľmi zhodnú gramatiku so súčasnou ruštinou, pretože pôvodné obyvateľstvo ovládnuté tými sivitmi-akaddokurdochaldejcami, ktorých nazývame „arabi“ bolo slovienske. Vytvárali si arabštinu rovnako ako si vytvárajú cigáni „cigánštinu“ potvorením slov hostiteľských národov. Araby si otočili napr. slovo BRAK na KABR. Kabr znamená nevýhodný manželský zväzok, ale z hmotného hľadiska. Pričom BRAK vyjadruje mnohorozmernejšie s dosahom do duchovna a s následkami pre deti zväzok manželský dvoch osôb, ktoré nespĺňajú pred predkami a bohmi požadované vlastnosti – vyjadruje túto skutočnosť tak mnohorozmerne, že sivitoarabi pre svoje cielene obmedzené DNK nie sú to schopný pochopiť a tak slovu priradili len primitívny „hmotnonevýhodný“ charakter v súlade len zo svojím prízemným hmotným ponímaním sveta javov.
   Slovo ARAB má úplne iný správny význam. Temné svety nevedia tvoriť, dokážu len preberať, napodobovať, vytvárať variácie okopírovaného presne ako paraziti. Preto si neboli schopní vytvoriť ani písmo „arabské“ ani „egyptské hieroglifycké“. Hieroglyfy vytvárali starosloviensky pisári ako správne vedecky a metodologicky preukázal i A. Horák v knihe „O Slovanech úplne jinak“ Preto sa o knihe mlčí, aby upadla do zabudnutia. Každý z Vás sa veľmi ľahko naučí čítať „hieroglyfy“, lebo ste Slovieni.

 2. Paw napsal:

  Jednoduse receno , Cingischan a spol. vrazdili a vyhlazovali kde mohli az dobyli Obrovska uzemi. Ideologie zavrazdi koho muzes a mohli hodne. Jednoduse receno Barbari nejvyssiho stupne. Predtim , treba rimani.
  Rozprostreli se vsude svymi zakladnami imperialisticky parasitovali na mistnich a rusove je trpelive postupne zacali rozleptavat a rozvracet /to umejSlovani dodnes/, jednoho podruhym a kdyz prisel cas skoncili je vsechny. Pomohli tak prezit i tehdejsi Evrope a malym narodum..
  Proc se historie stale opakuje , protoze se inteligenti bifluji vseho dokola a potom to chytre opakuji stale dokola..
  Naucena umela inteligence /jako robotum/ jim nedovoli prijit na jina vskutku efektivni reseni…
  A to mluvi i k dnesku..
  To mluvi k dnesku , kdy idioti delaj to samy , protoze nemaji na to aby prisli s necim novym a lepsim..Protoze to se ve skolach jiz od marie terezie neuci..

 3. jop napsal:

  problém súčasnej verzie histórie je v tom, že keď by mali milióny „mongolov“ na koňoch prejsť z Mongolska do Ruska a ďalej, potrebujú k tomu obrovské množstvo zásobovania a logistiky, a musí po nich ostať obrovské množstvo odpadkov po celej ceste ich putovania. Nič neostalo, ani neexistujú žiadne zvyšky po ich pôvodnej civilizácii v Mongolsku. Existujú iba v akýchsi vysvetleniach historikov, ktoré už mohli byť vymyslené. Celý mongolský vpád je pravdepodobne fikcia

  • Vladislav po přestávce napsal:

   V době, kdy se za velký přesun vojska považovalo několik set kilometrů, měli „Mongolové“ přejít 10x tolik? V úplně cizí a neznámé krajině?

   Kde by nabrali tolik bojovníků, v řídké, suché, mrazivé a téměř nezalidněné domovině, kde nežije skoro nikdo ani dnes?

   Kde nabrali statisícová vojska? Jak zvládali logistiku?

   Jakou museli mít vůbec motivaci na tak dlouhou cestu, když bohaté zdroje mohli najít už u Kaspického a Černého moře, na ani ne poloviční vzdálenosti?

   Kde jsou mongolské kroniky, které by takto slavnou a výjimečnou výpravu popisovaly? Kde jsou kroniky jiných národů, přes jejichž území „Mongolové“ procházeli?

   Neexistuje nic. Jen 100% ze země vydupaná, vymyšlená novodobá „historie“. Masy nevolníků středověké Evropy se zabráněním přístupu ke znalostem čtení a psaní. Houfy patřičně ideologicky proškolených mnichů a kronikářů v dobře opevněných klášterech, s jasným úkolem: – vymyslet si, co se stalo.

   Nikdo jiný „historii“ psát nesměl. Časem se pravdivá verze zapomněla. Odpadlíci byli povraždění, odpadlé spisy se „ztratily“, byly zlikvidované. Vytvořily se kopie, které měly s originálem společného asi jako hanácký Žid se slovanským zřecem.

   Co je psáno, to je dáno.

   Ptát se na nesrovnalosti? Přísně zakázáno. Ptát se opakovaně? Budeš mít problémy. Psát jinou než oficiální verzi dějin? V tom případě se o tebe „postaráme“. Tvá starostlivá křesťanská církev.

   Dnes ožívají a cpou se už i do „alternativy“. Konkrétní názory může člověk mezi inkarnacemi měnit, své založení a typ myšlení ale nikoliv. Takže zase tu máš (tentokrát) „alternativní“ ideologie, kterým máš bez jediné pochybnosti věřit, protože jde o jedinou pravdu a pochybovat o ní je trestné.

   Jenže některé pravdy jsou opravdu věčné. Třeba ta, že je třeba být mimořádně opatrný, protože jedno shnilé jablko nakazí celý koš zdravých.

  • Maroš napsal:

   Nájazdníci všeobecne potrebovali kone 3 – jeden bol bežný jazdecký, jeden bol špeciálne cvičený bojový kôň – zvlášť u lučištníkov, ktorí strieľali zo sedla, ale aj u kopijníkov – o tom je vrcholná drezúra, a jeden kôň bol vyložene soumar – nákladná kôň. A to všetko potrebovalo žrať, piť, srať a šťať- Celý pohyb hordy bol teda viazaný na pastvu – a teraz kde? Na betóne? Alebo nechať kone voľne? Isteže – mali stráže a predsunuté jednotky. Pokiaľ? Po kontakt s nepriateľom?
   A potom poďho „domov“? Ďalej – výprava potrebovala servismenov – ránhojičov, zbrojárov, zlievačov – a ich technológie. A potraviny – lov nepripadá do úvahy – zver je kilometre od virvaru. A ešte pevný a bezpečný bod pre velenie – načo asi boli všetky tie napoleónske vŕšky? Dobre – a načo to všetko? Kvôli koristi? A kam s ňou? Utopiť sa v prvej rieke? Škoda rečí – v 20. storočí sa z logistiky išli posrať a posrali by sa aj teraz. A nič nie je horšie pre morálku, ako hladný a vyčerpaný vojak – o tom sú tie rádoby bleskové útoky. Nemám chuť ďalej…

   • Maroš napsal:

    Ešte maličkosť – predstavte si mongolov na „malých chlpatých ale vytrvalých koníkoch“ v boji z blízka s tiež superjazdcami na vysokých abcházkych koňoch v strednej Ázii a v Európe s tiež dobrými jazdcami ťažkoodencami na ťažkých bojových andalúzskych „španieloch“ – lebo jedna vec je zdvihnúť si v trysku čapicu zo zeme – iná je čeliť – koník KONISKOVI! A kôň je ľakavé – únikové zviera doboha!
    蒙古驯马Mongolian horse herders
    https://www.youtube.com/watch?v=YD64xNWQRVE
    Hip Hop Dressage
    https://www.youtube.com/watch?v=knCj92zA0tU
    Arabi si pripíjajú „Na rýchlosť našich žien a na krásu našich koní!“ – u nás je to presne NAOPAK!
    Amazon Warrior Friesian Horse Backstage photo set by Annathetekke
    https://www.youtube.com/watch?v=4S-4s2fK5u4
    A tú sú Mongolo-Húni aj s maďarskou muzikou! „Ách – ešte raz zažiť tie časy!“
    Winter Horse Festival
    https://www.youtube.com/watch?v=t1WzDEEZAgM
    A že prečo majú aziati krátke nohy!
    Mongolian Horse Riders
    https://www.youtube.com/watch?v=d9lils2Q00U
    No a už len poznámočka – prečo zástava Nebies je belasá, a nie kabbalisticky krvavo červená?

  • Paw napsal:

   Civilizace , kultura a masakry dodnes nenechavaji zadne fyzicke tvary , mimo hruzu z jejich zlocinu dodnes..
   Logistika bylo jen masakrovani populace a loupeni..
   Po zhrouceni 3 vezaku WCT , neni proc si ty panelaky barbarsky narychlo postavene s prudce rakovinovym levnym Asbestem obdarene , je pamatovat. Byly postaveny jako vse na zapade ouze pro zisk a jen pro zisk..

 4. niSas napsal:

  Mohli pod falešnou vlajkou mo-golů zaletět na Sicílii Vaitmanama a para-gáni při průzkumu okolí založili třeba vojenskou pevnost MIR a zásobovací území pojmenovat třeba Et Rusko. Zbytek třeba dorazil Noemovou archou co přivezl řemeslo a vět-ce na sepisování dokundamentů, keří vyobrazí budoucnost mořem potopeného území jako vysvobození s kata-klizmatu a pro udržení víry vytvořil tajné spolky pomáhající a chránící neviditelnou rukou církevní tajné policie zakořenění HisTórie, předávající po generace řízeným institucím po dnešek. Zavedením různých druhů písem a řečí, přestali blboni sobě rozumět a výklady, překlady textů dostávaly nové fantastické rozměry a zápisy o Velké Tartárii mohly být z HisTórie bezproblémově odstraněny jako překonaný krok budování světového otroctví za účelem modernizace jha okradených synů a dcer od naší mámy. Výměnou za to jim bylo institucemi podvrženo nové učení demos-grácie. gde ideálem a pojivem dodavatelsko odběratelských vztahů má být radost z otročení a pocit svobody při placení nepřeberné řady poplatků a výpalných. Ve smyslu matení nepřítele, gdy oblíbenou taktikou je geopolitické řízení triády, ovládání, centrum moci, centrum výkonu moci a centrum materiálního a udeologizačního zásobování, umožňuje měnit zápisy HisTórie podle potřeby a ani tisíce let nejsou překážkou ve skládání zapsaných puclí. V každé generaci blboňů se najde určité procento badatelů, keří se při svém ujařmení zalíbeně zabývají zápisy Tóry a snaží se poskládat pucle správně, ale než dojdou ke konečnému výsledku, kerý se dá bezbolestně číst, umřou. Tento proces se opakuje a každých sto let se vyrobí nové důkazy pro nové blboňe, kteří převezmou štafetu po svých předcích.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Jenže to, že někdo vystudoval „jimi“ kontrolované školy (jiné neexistují) a bere víc než „jimi“ pro nás stanovovaný plat nutný k předčasnému nechcípnutí, ještě neznamená, že musí jít o blboňa.

   Potřeba je přestat dávat nálepky. Začít se učit oddělovat myšlenky od jejích nositelů.

   Člověk, který se akorát zahrabe na „rodovém statku“, roztrhá občanku, spálí bankovní karty a bude přežívat akorát z vlastnoručně vypěstované mrkve, asi těžko někdy něco změní.

   Naši předkové používali své době odpovídající zbraně a vybavení, ne nějaké hadry a myšlenky z nepodařeného festivalu living history.

   Protože jinak bys musel uznat Jánošíka jako představitele maďarského teroru na Slovensku – vždyť jednu dobu sloužil v císařské armádě! Masaryk byl zase zarytý Rakušák – co jiného si myslet o členovi rakouského parlamentu? Štúr asi taky mohl být těžko slovenský vlastenec, když neumíral hlady na salaši, ale žil si slušným životem, no ne?

   A tak by se dalo pokračovat. Jestli chceš bojovat proti tankům slovanským mečem, můžeš – ale nejdřív zařiď, ať ten meč přijme jako zbraň pro sebe i protistrana:-(

   • niSas napsal:

    Lidi se bojí války zbraněmi, které sami vyrábějí a dokonce je nepřátelům prodávají. Ti jsou synonymem blboňství v krystalicky čisté podobě H2O. K tomu jim dopomáhej dinosauří kon-sorcium kulky-bomby-banky, které na bezpečnou obranu jinými a neprodejnými technologiemi nevytvoří v počítači žádný vlastenecký bankocetlový zápis, že dal. Ti chytřejší se opírají o vyrovnání potenciálních sil atomové apokalypsy, ale musí existovat ještě nějaký jiný potenciál, řekl bych, vědění o skutcích HisTóricky sebraných spisů, kterými se vyhrožuje za oponou. HisTórie prozatím vyhovuje oběma stranám barikádních válečníků, kerým ani nevadí, nezamýšlí se, co se asi odehrálo v době 5000 let, které byly z kalendářa anulované kvůlivá objevu Ježíša krista, na jehož počest datlují HisTórii před kristem a po kristu. Shodou okolností se povídají poudačky o 5000 let staré čínské HisTórii, která má zmást nepřítele o původu pyramid v Číně a hrobech s pozůstatky geneticky neslučitelných původních obyvatel.

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Přesně tak, Ježíš je jejich první vynález pro nás. A my jsme si celou tu báchorku o něm nechali vnutit – nedokázali jsme se ubránit jejímu vnucení.

     A tak jim můžu vzkázat jednu věc – Svantovít, který mi visí na krku a stojí před domem a hlídá lesy a rodinu je mi svědkem:

     - židi a Židi všech hostitelských národů, všeho mainstreamu i „alternativy“, rozežranci i asketi, chlapi a ženské, prostě všichni takoví: polibte mi s tím vašim Ježíšem prdel!!!

     • Eschatolog napsal:

      S tema mongolama je to zahada, kdyz nedorazili skrzeva potize s logistikou a pocasim, jakto ze jsou tu vsude kolem kam se clovek pozre ?

      • Eschatolog napsal:

       mozna nejaky metoo nebo mongol v tisni

       • Maroš napsal:

        „Mongol“ v tísni…
        https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/aktuality/Stranky/vyvoz-koni-prevalskeho-do-mongolska2.aspx
        Poučný článok o súčasnom Mongolsku – pokiaľ neprehliadnete stať o histórii Mongolska – neujde vám jeho nezmieriteľný nepriateľ – Čína. Otázka – odídete na poľovačku tisíce km. na Západ, keď viete, že vám sused okamžite vpadne do baráku? A opäť logistika a ľudské zdroje – a byť rozťahaný od čínskych hraníc po Európu. Odbočím – hordy Húnov – severne od Mongolska, sa dali do pohybu práve vďaka vtedajšej expanzii Číny – Húni boli vytlačení a tlačili ďalšie národy a pred Húnmi zase utekali Góti a Ostrogóti.

        Tieto veci treba dávať do súvislosti aj s epidémiami – epidémie moru dokázali vyhladiť aj polovicu obyvateľstva, ale – vpadnete do krajiny s morovou nákazou a v podstate v biede a hladomore – pretože počas epidémií sa neprodukujú potraviny – len sa prežíva. Potom je tu ešte jedna možnosť – zakrivenie priestoru a červia diera…

        „Nie je však dodnes úplne jasné, kde pandémia „čiernej smrti“ v 14. storočí začala. Dnes sa považujú za najpravdepodobnejšie miesto jej vzniku stepi centrálnej Ázie, hoci zaznievajú i názory, ktoré ohnisko umiestňujú do oblasti severnej Indie. Odtiaľ sa pravdepodobne nákaza šírila na západ a východ prostredníctvom obchodníkov a mongolských armád pozdĺž Hodvábnej cesty. V Európe sa prvýkrát objavila v obchodných prístavoch na Sicílii.

        Bez ohľadu na správnosť teórie o mieste vzniku je zrejmé, že závažnosť a rozsah pandémie bol výrazne umocnený vojnami, hladom a počasím, ktoré v tom období sužovali rozsiahle oblasti Európy a Ázie. Ničivá občianska vojna v Číne medzi domácim obyvateľstvom a mongolskými hordami sa odohrala v období rokov 1205 až 1353. Dlhotrvajúci konflikt vážne narušil poľnohospodárstvo a obchod a viedol k opakovaným hladomorom. Na konci 13. storočia vypukla tzv. „Malá doba ľadová“. Katastrofické počasie dosiahlo svoj vrchol v prvej polovici 14. storočia, so závažnými celosvetovými dôsledkami.“

        REPLAY – „Ničivá občianska vojna v Číne medzi domácim obyvateľstvom a mongolskými hordami sa odohrala v období rokov 1205 až 1353. Dlhotrvajúci konflikt vážne narušil poľnohospodárstvo a obchod a viedol k opakovaným hladomorom. Na konci 13. storočia vypukla tzv. „Malá doba ľadová“.“ – takže čo tu robili Mongoli v roku 1241?!
        https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_smr%C5%A5
        http://www.krasymongolska.cz/clanky/

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Čína je tradiční nepřítel nás Slovanů a těžko se to někdy změní. Můžeme s nimi uzavírat ta či ona příměří nebo dokonce dočasná spojenectví, ale asiatské myšlení je zásadně odlišné od našeho, budou mít vždy tendenci považovat nás za nadřazeně se chovající a my je za orientálně vypočítavé.

         Malá doba ledová nastoupila ve středověku v Evropě v nestejný čas. Uvádí se různé údaje, navíc západní Evropa vždy uvažovala stejně jako dnes, takže když se např. ochladilo u nich, už se podle nich ochlazovalo „v celé Evropě“.

         10., 11. a 12. století bylo teplé období všeobecně. Vikingové zakládali osady v Grónsku, „zelené zemi“ – v té době. Změna byla pak pozvolná a nastupovala od severozápadu, v průběhu 13. století, kdy se už začala dotýkat západní Evropy, ale ještě ne Evropy střední. Ještě za Karla IV. v druhé polovině 14. století se v Čechách pěstoval jako rarita fíkovník a kolem Labe dozrávaly melouny – bylo tedy zřejmě srovnatelně teplo, jako dnes.

         Koncem 14. století se to však zlomilo i u nás a období husitství už patřilo plně do malé ledové doby. Ta skončila až kolem poloviny 16. století, oteplilo se na cca 100 let a další malá doba ledová pak trvala až do 19. století. Od té doby se trvale otepluje, chladnější periody trvají vždy jen několik let.

         Nemáme zatím dost informací o tom, abychom mohli posoudit, jestli a kdy šlo o jev příznačný pro celou severní polokouli nebo dokonce Zemi, nebo jen pro určité regiony. Protože změna klimatu je vždy spojena s přestavením poloh řídicích tlakových výší a níží. Ochlazení v Evropě začíná tím, že nad Islandem zeslábne tlaková níže a postupně ji nahradí mohutnějící tlaková výše. Ta posílá po své přední straně arktický vzduch, ale nejprve do západní a severozápadní Evropy, kde se ovšem vytvoří hluboké tlakové níže, po jejichž přední straně naopak proudí do Evropy střední a východní vzduch teplejší než obvykle, od jihozápadu a jihu. Tím, jak se toto rozhraní postupně posouvá k východu, se otepluje dále nad Ruskem, zatímco v západní a střední Evropě už je „malá doba ledová“. Kde a jak to kdy ve středověku bylo, ale nevíme, dá se to vyvodit do určité míry dnes jen ze sedimentů nebo pylových analýz. Ty jsou prý ale židácký výmysl, jak mě upozornil jeden „slavjanský“ Žid po otci aktivní i na tomto serveru, takže je raději nebudu rozvádět.

 5. .lak napsal:

  Nevíte někdo proč se za totality mluvilo o turecké hospodářství? :-D
  Z aeronetu

  Axel
  Nemůžu se přestat smát.

 6. Maroš napsal:

  Mimo tému – ale dôležité, pokiaľ viete, že mobilní operátori si v predstihu uložili aj vaše biometrické údaje – konkr. vzorku hlasu – Telekom určite – lebo sa tým chválili, že „zákazník už nemusí PRACNE uvádzať svoje nacionálie pri kontakte s operátorom“. Odvčera platí smernica EU na ochranu osobných údajov – a teraz začínajú preteky s tajnými službami, ktoré si chcú vymôcť rozšírenie sledovania občanov aj bez udania dôvodu – takže odporúčam – vyzvať potenciálne nebezpečné firmy, aby vás vymazali – týka sa to aj cookies a IP adries.

  „– medzi osobné údaje, ktoré poznáme dnes, teda meno, priezvisko, dátum narodenia či adresa (prípadne e-mail alebo telefónne číslo) pribudnú nové: napríklad IP adresa alebo súbory cookies,

  – každý má nárok na to, aby dostal jasné a presné informácie, kto (aká spoločnosť) zbiera jeho osobné údaje,

  – každý človek môže požiadať kohokoľvek (akúkoľvek firmu), kto spracováva jeho údaje, aby na neho úplne zabudol (tzv. Opt out klauzula),“
  https://www.aktuality.sk/clanok/592499/zacina-platit-gdpr-co-nam-prinesie-nova-ochrana-osobnych-udajov/?AT=wgt.article_clanok-najcitanejsie.c.x…A.
  - – -
  K téme – opäť mi viazne komentár – tentokrát s anglickými názvami – ale chápem, že admin maže stopy našich blábolov – weby musia čisťiť cookies… V komente som chcel poukázať, akú kľúčovú úlohu mohli zohrať jednotlivé plemená koní vo vojnovom ťažení – výška, hmotnosť – hybnosť koňa a výhody-nevýhody v boji. Tiež – ak si uvedomíte, ako lipnú Mongoli na svojich tradíciách – a konkrétne súčasné ukážky ich „džingischánovského“ ťaženia s obrovskými vozmi z „doby kamennej“ – DREVO V STEPIACH NERASTIE – KÚRI SA LAJNAMI A S LAJNAMI NEVYROBÍŠ ŽELEZO!!! – Flinstonovci boli rýchlejší – je jasné, kde bolo hrdlo ich logistiky a organizácie. Detto – veľké zhromaždiská aj s koňmi – a žrádlo? To si každý fasinger musel najprv chytiť svojho koňa odparkovaného v stepi? Už ste videli 100 koní pohromade?

  Takže na „kroniky“ sa vyprdnúť – treba si to predstaviť v reáli – ale mestský človek samozrejme netuší, za aký krátky čas kôň zničí 20-árový výbeh. „Pásla kone na betóne“ je fakt!

  • Maroš napsal:

   Tu je ukážka toho najprimitívnejšieho hámra na spracovanie kovov – odporúčam celý tento austrálsky seriál PRIMITIVE TECHNOLOGY /existuje 5 videí aj so zapínacími SK titulkami/ – keď nás GP vykántria – takto budú preživší začínať odznovu…

   Primitive Technology: Blower and charcoal
   https://www.youtube.com/watch?v=JgQ-07VgJuY

   http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/vodne-hamre-v-medzeve-a-v-sugove/

  • petr napsal:

   Marošu, tak jak to tehdy bylo? Kdo sem vtrhnul když ne mongoli?

   Co když je to stejně jak s dnešními „migranty“ ? Negramotní, hloupí, neschopní naučit se používat WC a obsazují Evropu plnou inteligentních, vysove vzdělaných a civilizovaných lidí.
   Bez masivní podpory páté kolony u nás by se nedostali ani ke středozemnímu moři.

   Tak třeba ty mongoly taky někdo masivně podporoval, organizoval a cvičil, jako dnešní ISIS? Kde by byli pologramotní sandnegři s IQ85, bez logistiky a taktiky CIA a bez miliard petrodolarů?

   • Maroš napsal:

    petr – hrdlom vtedajšej feudálnej organizácie obrany boli zemepáni!
    Bolo poddanstvo – teda ľudia nie slobodní ako dnes. Vrchnosť malá pár drábov – vojsko bolo treba zverbovať a zaplatiť – vrátane poživne – a to bol únik pracovnej sily zázemia. Zverbovať ako dnes – ale bojovať za majetok pána. Bežní ľudia vtedy neboli vlastenci – ak bol pán dobrý – bolo všetko dobré. Dnes sú na nás tiež páni dobrí – chcú pre nás demokraciu, chcú aby sme sa mali lepšie ako oni… – však vieš. Takže vtrhnúť – to nebolo prekvápko – skôr nerozhodnosť tých, ktorí potom strácali čas a životy.

    Mongoli bojovali s Tatármi – a tých zrejme vytlačili k nám. Potom to bolo o ich prežití. A vyzeralo to ako teraz v Sýrii – bojujú tam Rusi a Rusi – jedni ako žolďáci Západu – druhí putinovskí. Tak to bolo aj vtedy – existuje ruský dokument, ako vtedy bojovali Rusi proti Rusom v rámci hord – aj vo vojne Tamerlána proti Zlatej horde – v podstate bojari a ich družiny – kvôli odmene a koristi. Analógia prebehla aj počas boľševizácie Ruska – SSSR – v 20. a 30. rokov – bola to známa éra „atamanov“ – ktorí si robili čo chceli a terorizovali oblasť, ktorú mali pod kontrolou.

    Ešte raz – poučiť sa treba zo Spáčov – z tých intrigánskych vrstiev. Ja si myslím – že SS a jeho sio-banda to tu narafičili tak, „aby sme sami prišli na to, že Európu vyplienili nie Tatári – ale Rusi! Tiež zaujímavý dokument, ako Napoleon a Alexander 1. – počas napoleónskeho ťaženia v Rusku, bojovali spolu proti – Opolčencom – proti zauralskej Tartárii!
    Treba si uvedomiť, že Alexander 1. už nebol Rurikovec /ako Ivan 4 „Hrozný“ – hrozný podľa Angličanov, ktorí s bojarmi vyvraždili Rurikovcov – ortuťou/, ale Romanovec, a zrejme si uvedomoval, čo by mohol znamenať „pozývací list“ – takže top intriga GP – cieľom bola Stredná Tartária, za sovietov Východná Tartária – prepojenie Hodvábnej cesty s Pacifikom.

    Čo myslíš – „góly“ do vlastnej púšťajú len brankári? Naši tiež púšťajú migrantov – lebo „EU“ – tá banda pracuje pre cudzie mocnosti!

    Zavesím tie linky postupne – „lebo admin“ – a musím ich dohľadať.

    Tu na odľahčenie – kuvajtský RAMADÁN KLIP /kurva – lebo Arabi si svojich k sebe nevezmú – „Pomôžeš deviatim žobrákom a ty budeš desiaty!“ – tak nakrúcajú tieto pičoviny/ veľmi dobre situovaný chlapček v TOP POHODLNEJ EURÓPSKEJ POSTELI /kam sa hrabú naši bezdomovci so svojimi značkovými kartonmikurva!/ ďakuje sio-saracénke Merklovej, že skáče do mora a vyťahuje migrantov sama z vody… /lebo Putin, Trump a Kim na nich serú/ Pre dementov! – ale tam to funguje!
    Zain Ramadan 2018 Commercial
    https://www.youtube.com/watch?v=JIJB7cv97Dg

  • niSas napsal:

   Umíš si představit Marošu jak by svět rozkvetl, gdyby ze země zmizli mordechujci? A nepřikládej hned dvacet odkazů pryč, že to není pravda. Muheeeeee

   • petr napsal:

    Nepomůže. Protože mají v záloze židy č.2 – Číňany, židy č.3 – Arménce, zednáře č.2 – Scientisty, atd…

    • proud napsal:

     Samozrejme ze nepomuze,kdektera ovce prispecha zradit za vyhody a jeste to bude brat za normalni beznej standart.Reseni je nechat ovcany prohlidnout aby jima prestaly bejt a staly se obcanama.

 7. Maroš napsal:

  nielen pre petra – krátka verzia dokumentu – S kým bojoval Napoleon 1812 /existuje aj vyše hodinová s zdrojovými stránkami – nedávam sem link aby to prešlo – 2017.02.04 Война 1812 года – кто с кем воевал на самом деле/

  С кем воевал Наполеон в 1812 году?
  https://www.youtube.com/watch?v=8PJGJse0eVA

 8. Maroš napsal:

  a hneď kontext

  Vojna Romanovcov s Tartáriou /“povstanie“ Pugačova/
  Война Романовых с Тартарией
  https://www.youtube.com/watch?v=O3E_O5q8WFY

 9. .lak napsal:

  Možná by bylo lepší pro vaše maličkosti se věnovat tomu v čem jste chronologicky než se hrabat v dějinách vítězů protože k historii se dostane jen málokdo.

  Vždy zpravidla co se nehodí tržníkům, inkvizice konqisty mamona = zmar, devast, beznaděj je obvykle v obraze.

  Prostě žijí především arogancí a korupcí mocí a ostatní mají za balast a nadbytečné hlupáků. Pindosové alias kupčíci a penězomněnci.

  Ze zvědavce

  dnes 25.05. 20:15
  Kalergiho plán, žádná náhoda
  Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?
  >Martina: Myslíte si, že je někým řízená?

  >Daniela Kovářová: Ne, to si nemyslím. Myslím, že pašeráci jen využili této možnosti. Různým konspiračním teoriím nevěřím. Věřím spíš Nassimu Talebovi a jeho úžasné knize Zrádná nahodilost. Někdy se prostě stane, že lidé využijí shody náhod a nakumulování různých příhodných okamžiků, v tomto případě příhodných pro migraci.

  Paní Kovářová správně ,podle mě, usuzuje, že hordy mohamedánů (afrických a blízkovýchodních) mohou vyhubit evropské „pronárody“. Dodávám, podle xidáckého biblického plánu.

  Jen je mně záhadou, jak právnička může plkat o nahodilosti proudu okupantských hord při současné zcela čitelné podpoře xido fašistických šmejdů. Od páté kolony, zločineckých „neziskovek“, přes zločince xidovského postižení ve vedení EU, po xido zločince v OSN. A samozřejmě loutkovodiče, xido bankstery.

  Je úplnou náhodou, že se evropští úředníci, policajti a vojáci stávají totálně neschopnými? A mnozí novináři tak debilními? A co ty dávky pro přivandrovalce, za které nemusí odvádět práci, také náhoda, nebo příživnictví je ta košer integrace?

  Podobné „náhody“ zrůdností a neschopností se děly po první světové válce a vedly k druhé světové válce. Obě světové války spáchali xido banksteři, včetně mnoha „náhod“ a „nehod“.

  Válčení, ničení, loupení, tyranie a vraždění jsou vášněmi božích šmejdů, banksterů a jejich souvěrců.

  Paní Kovářová možná jen hraje nechápající, ale pro ty, kteří snad skutečně nechápou kořeny zla – přečtěte si prosím alespoň článek na Zvědavci z 18. 5. 2018 o xido zednářské zrůdnosti – Kalergiho plán.

  99999

  _______________________________________________________________
  Je to o tom že líní slované nevytvořili a netvoří dost hodnot pro vyvolené a tak ti co si nikdy nevyrobili ani toaletní papír převezmou po korporátních fašistech dozor nebo na jejich popud než je vynulují a jdou osobně dohlédnout na nevěřící prašivé psi aby si pohli, lenoši. Proč na tom hledáte záhady? Jste snad učitelé aby jste formanty učili strkat pravou ruku do levé kapsy? Fakt je ten že takoví jsou systémově cenění a západní hodnoty jsou tam kde jsou, pod bilderberg klubem afrosemitů tedy v evropě. V pindostanu se smějí černoši a hispánci ještě pracujícím na ně vlastně obdobně tedy jako tady na druhém břehu atlantského paktu ///, no a skoro se zdráhám napsat v současnosti civilizace. :-D
  https://www.youtube.com/watch?v=iDqoPspDSIc&index=1&list=PL6C290554F1002B61
  https://www.youtube.com/watch?v=dxaGVT5pk9w

  • .lak napsal:

   Nikdy nevstoupíš do stejné řeky a tedy Erdogan vypnutím elekriky do americké letecké základny s atomovkami? se zachoval prevropsky a a spoluputiovsky když se jim tam snad střílelo do parlamentu? Divnej svět ale jižnější sousedy mají přečtené kteří mají aipacem pindostan na lopatě jim asi respekt nedají. Humus, středověk neskončil ale s kalergim odporného euálu vymydlené mládeže klerikálním školstvím jde do 7. století.
   https://www.youtube.com/watch?v=q3XoZo9Huts

 10. Maroš napsal:

  „Jak to tehdá bylo“ – tu je ucelený dokument s argumentmi

  Falšovanie hisrie, alebo – čo sa skrýva za „tataro-mongolským jarmom“L
  Фальсификация истории или что на самом деле скрывается за «татаро-монгольским игом»
  https://www.youtube.com/watch?v=ev1RUej1LE0

  Poznámka – ešte tu máme neprebádanú vrstvu – aktivity vtedajšieho GP a pápeža smerom k Číne /stále ide o Hodvábnu cestu/ – a vôbec – rozohratie vojenských intríg na preskupenie rôznych záujmov – v hre mohla byť „motivácia“ – kvázi pozvánka Mongolov do Európy – prečo asi – v hre bola a prekážkou a doteraz je Perzia – Irak, Irán /Perzia zlikvidovala Attilovu výpravu pôvodne na Konstantinopol, keď sa rozhodol dobyť Alexandriu!/ – ono to treba vnímať aj ako hľadanie spôsobu na ovládnutie národov pozdĺž Hodvábnej cesty. Napríklad pôsobenie jezuitov – ??? – Marko Pólo je fikcia – sídlom GP boli vtedy Benátky /predtým Janov/ – to všetko je zahmlené a zakryté pôsobivými legendami.

  • Maroš napsal:

   Z doteraz neuverejneného komentu o tých „blbých“ koňoch – torzo otázka – „Prečo zástava Nebies /Džingischána a turkistických Mongolov/ je BELASÁ, a nie kabbalisticky krvavo červená?“ – ako na tom romantickom obraze so slobodomurárom-jakobínom-revolucionárom Attilom? – Ad SS židoboľšebická rečnícka otázka – “ Okrem toho vidíme taktiež v pozadí červenú bojovú zástavu hunských vojsk. Rečnícka otázka – aký národ a aká krajina mali tradične červenú štátnu i bojovú zástavu?“

   Sovieti! Ty kaukazský čuvač! TOMU SA HOVORÍ PODPRAHOVKA vedúca k „správnemu“ magickému úsudku, že rusotatári vyplienili Európu! Aj Poliaci si to myslia – bielo-červená zástava je zástava štátu s dominantnou úlohou v záujme GP – grafika je z bielo-červeného pruhovaného zapadajúceho slnka – ako bola stará japonská zástava.

   Ergo – „Rusi sú prosto aziati a aziati sú barbari“ – ako raz povedala jedna moja „česká“ spolužiačka z Holíča – „Civilizace končí na Moravě!“ /Slovensko „patrí“ do Ázie/ Toto celé je len analógia. Intriga.

   Mongoli – bitka poľských vojsk s momgolmi 1241 – najprv prečítaj toto!

   „Mongolo-tatárske vpády na ruské územie zapríčinili úbytok vyše polovice obyvateľstva. Mestá Kyjev, Vladimír, Suzdaľ a iné centrá bývalej Kyjevskej Rusi boli zničené. Rozvitá mestská štruktúra Kyjevskej Rusi, ktorú Škandinávci nazývali „Štátom miest“ (Garðaríki), bola zdevastovaná. Obyvateľstvo, ktoré prežilo nájazdy sa uchýlilo na severovýchode krajiny, v oblasti riek Volga a Oka. Po stránke sociálno-ekonomickej Kyjevská Rus v mnohom zaostávala za inými krajinami sveta.

   V roku 1349 Poľsko k svojmu územiu pripojilo Halič, a tak začali Poliaci a Litovci obsadzovať západné oblasti ruských krajín, oslabené od nájazdov Tatárov. Litovské knieža Gediminas si podmanilo Pinské kniežatstvo a víťazstvami nad ruskými kniežatami postupne získalo Kyjev a jeho okolie.
   Sergej Radonežský žehná Dmitrija Donského pred bitkou na Kulikovom poli.

   Gediminasov syn Algirdas k územiu pripojil oblasť mesta Černigov a sever územia ruskej krajiny. Podnikol tri výpravy na Moskvu, v ktorých však nebol úspešný. Jeho nasledovník Vytautas si v roku 1394 podrobil Riazanské kniežatstvo a v roku 1402 aj Smolensk. Veľká časť územia Kyjevskej Rusi sa tak ocitla v sústave litovského veľkokniežatstva. Rozdrobené Novgorodské kniežatstvo a severovýchodné kniežatstvo sa stali závislé na Poľsku.

   Bitka na Kulikovom poli v roku 1380, kde vojská Dmitrija Donského porazili vojská Zlatej Hordy, bola len dočasným víťazstvom. O dva roky Mongoli obnovili trestnou výpravou svoju moc a vynútili si platenie daní. Definitívne boli vytlačení až v roku 1480.“
   bla bla…

   „V septembri 1609 poľský kráľ Žigmund III. Vasa obsadil Smolensk. O rok neskôr (1610) bolo vojsko Dmitrija Ivanoviča Šujského porazené vojskami hajtmana Stanisław Żółkiewského a blížili sa k Moskve. Ruskí veľmoži sa dohodli, že na trón v týchto pohnutých časoch vymenujú Vladislava IV. Vasu pod podmienkou, že zachová nezávislosť Moskovského štátu a príjme pravoslávie.

   V noci z 20. na 21. septembra 1610 Stanisław Żółkiewski dobyl Moskvu. Po polročnom obliehaní padol aj Smolensk. V roku 1611 donskí kozáci pod vedením kniežaťa Dmitrija Timofejeviča Trubeckého tiahli na Moskvu a vytlačili poľskú armádu do Kremľa. V auguste roku 1612 sa pri Moskve objavili spojenecké vojská Dmitrija Požarského, ktoré 22. – 24. augusta 1612 porazili poľskú armádu idúcu svojim krajanom do Kremľa na pomoc. Poľské vojsko obkľúčené v moskovskej pevnosti sa tak stalo korisťou vojska Dmitrija Požarského a padlo do zajatia.“ – takže prečo sa „spojenci“ tak obávajú Ruska?! Zdroj – Dejiny Ruska – Wikipédia – link sem nedávam aby to prešlo.

   Ešte raz – bitka s Mongolmi, ktorí predtým „vyplienili“ nepriateľské Rusko?
   Монголы (1961). Битва польских войск с монголами, 1241 год
   https://www.youtube.com/watch?v=yBtqi_-SxQw

   • Maroš napsal:

    Poliakov a všetkých pobaltských Slovanov od 2. križiackej vojny proti Arkone na Rujane /1136?/ – od polovice 12. storočia kopú do zadku proti Rusom – teutonskí – nemeckí rytieri, ktorých členom rádu je aj Čarnogurký, rodom tiež „z Haliča“, ktorý sa teraz tvári ako najväčší rusofil! Fuj!

    „Rytieri bojovali vo Svätej zemi, neskôr v Pobaltí a to,
    v čom neuspel svätý Vojtech mierovou cestou, teda obracať Prusov na katolícku vieru, tak to nemecký rád dosiahol ohňom a mečom,“ povedal právnik, ktorý sa stal členom v roku 1993.“
    https://domov.sme.sk/c/1095314/na-stretnuti-s-papezom-mal-carnogursky-kostym-radu-nemeckych-rytierov.html

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Arkona padla v červnu 1168, pravdepodobne 15.cervna. Smutne výročí!
     Z obránců nepřežil pravdepodobne nikdo, Dánové pobijeli zeny, děti, bylo jim jasne, ze křest nikdo nepřijme.
     A pak stačilo ani ne 200 let, aby Rujana ztratila slovanský charakter.
     A je to, jak píšeš, Marosu. Dokud si necháme sugerovat, ze za slovanskou věc bojují “Slované” z Haliče, zůstanou vrcholem “slovanstvi” přednášky laubertovskych pomatenců a festivaly living history.
     On to totiž asi je i “něčí” zamer, aby to tak zůstalo.

    • petr napsal:

     A že to málokoho napadne, že ves slově pRUSko se skrýva RUS. Kdo z evropanů vůbec tuší, že Rujána byla slovanská, vlastně většina evropy byla slovanská a že prušáci sídlí na územi vyvražděného slovanského kmene.

     Možná proto prušáky nesnášeli i ostatní (západní) němci a dodnes litují že je připojili zpět.
     Ta karma vrahů a evropských „policajtů“ se s prušáky asi táhne už tisíc let.

     Co je mi ale záhadou, jeto, kam zmizeli Bójové?
     Byla likvidace keltů projekt globálního prediktora, nebo to mělo jiné příčiny?

     • Maroš napsal:

      Petr – do „pRUSka“ – východného Nemecka práve preto prúdia cudzie gény hlavného imigračného prúdu – detto do Polabia!
      Ešte raz – Merklová má izraelský pas. Ono to potom funguje tak, že „oni“ islamisti začánajú napádať európskych Židov a židov /Chazarov/ a verejnosť má – je povinná reagovať na ich ochranu – čím sa upevňuje ich výsadné postavenie. Nemýľme sa – kasty nie sú len v Indii – kasty sú aj medzi židmi – čiernymi a bielymi, bohatými a chodobnými – tí z lepších rodín a tí z horších rodín. Pre nás je určený boľševický ateizmus – viera v hmotu – oni si ponechávajú vieru v duchovno!
      My máme nastavený čas – preto nosíme hodinky – oni sa riadia „horizontom“ udalostí /teraz to nie je o čiernych dierach/ – až sa niečo naplní z ich plánu – ASAP.

      ASAP islamizácia – potom velenie prevezmú „odborníci“ na boj proti Arabom – židia. Ale najprv treba nejaké obete – bez krvi to nepôjde. Pokiaľ sa pôjde podľa ich plánu – je to tá istá analógia – vystriedanie Charty 77 Chartou SS 44. Merklová – za mlada údajne členka Červeného chodníka /prečo nie belasého?/ ich sem naťahá, aby bolo proti čomu bojovať – pod hegemóniou sio-germánov.
      „Nemecký národ neexistuje!“ – strana zelených nie je „ekologická“ strana – pokiaľ nemyslíme nahradenie slovanských zvierat severoafrickými zvieratam – to je islamizačná neomarxistická Saracénska strana zelených – so zelenou zástavou v ich gebuliach!
      https://ac24.cz/-/vudce-nemecke-strany-zelenych-rika-ze-nemecky-lid-neexistuje-tudiz-ho-nelze-zradit?redirect=%2F

      Tu si pozrite spojené britské emiráty – video – rečnícky prednes posratých lokajských poslancov – toto – takíto zmrdi – nás čaká aj doma!
      https://ac24.cz/-/somalsky-migrant-se-stal-britskym-starostou-zaujal-nejen-vulgarnimi-nadavkami?redirect=%2F

      Čisto súkromne – „Zastavme SA!“ – funguje! – u nás sa udiali veci… Nielen Zákon času…

      • petr napsal:

       Spíš bych řekl, že zatímco my sledujeme hodiny a minuty na hodinkách, a stáváme se tím otroky času a dobytkem na Icikově farmě gojských zvířat. Tak oni sledují roky a desetiletí a stávají se tak pány (našeho) času.

       A zatímco my soustředíme svoje síly na vyhrání bitvy, jim nějaká ta prohraná bitva nevadí, protože nakonec s dlouhodobým plánováním vyhrají celou válku.

       ps: dle Pjakina budou židé zlikvidováni společně s námi, protože ze ně už existuje čínská a jiná náhrada

       • Maroš napsal:

        petr – „takže to musíme ťahať spoločne so židmi proti číňanom „- a židia tomu budú SAMOZREJME veliť. Hovno – keď si prelúskaš illuminátov a ich verchušku – sú tam zástupcovia všetkých rás a národov – pretože po celom svete sú vyvolení kŕmení tým, že budú vyvolení a preto na súkmeňovcoch nezáleží. Myslenie kmeňa je veľmi dôležité /prekážka NWO/, pretože je základom kolektívneho bezpečia stáda, a illumináti preto masírujú nadradenosť internacionálnej kasty PASTIEROV. Pjakin to vypustil, pretože – nenadáva len na „analytikov“ ale aj na nás, ktorí sa nenecháme riadiť – aj jeho-ICH radami. A bohumilé konanie má 2 motívy . 1/ bohumilosť, lebo bez nej to navonok nejde, 2/ svoj vlastný záujem skrytý za masku bohumilosti. On sám sa vyjadril, že táto jeho relácia je určitý komunikačný formát a problémy sa riešia komunikáciou. Všimni si, ako strieda čierne oblečenie a zemité sačko podľa toho – koho sa dotýka – sú to odkazy. Ruské židovstvo sa musí cítiť v Rusku bezpečne, inak začne byť veľmi nebezpečné. Teda – treba toto židovstvo začleniť do kolektívnej bezpečnosti hostiteľa. Lebo na nedostatok škrkaviek v črevách môžeš aj umrieť – vyrábajú imunitné látky, ktoré zabezpečujú pľúca pred infekciou – je to dokázané. Ale zase – ako kto – niekto je zdravý aj bez škrkaviek.

        • petr napsal:

         Však jo. Židy je lepší POD DOZOREM začlenit aby pracovali v náš prospěch (protože budou muset), než je mít jako nepřátelskou pátou kolonu co ti vráží kudlu do zad když čelíš vnějšímu nepříteli.

         Ostatně o tomhle jsou dějiny Ruska posledních 100 let. Stalin pár iciků poslal na popraviště a ti zbylí se aspoň částečně umravnili. Typicky Berija, částečně Andropov (ale tím si nejsem jistý).

         ps: ty pjakinovy obleky mi taky delší dobu vrtaly hlavou

   • Maroš napsal:

    Tá holýúdska stupídna ukážka bojov „Poliakov so /podľa čapíc/ zablúdenými Maďarmi“, je dobrá na pochopenie výroby „dejín“ a lá cherchéz la famme – „Temudžin ťa má – ty děvka – na háku!“ A teraz čo?
    Aký je rozdiel v úprave dejín pre scenár blbého filmu a v úprave dejín pre blbé učebnice? Lebo furt je to o nejakom scenári! ???

    • petr napsal:

     Všechno si to prostuduju Marošu. Bohužel s tou ruštinou to bude ale problém.

     Mě prostě přišlo divné, že nějaký primitivní pastevci ze stepi rozvrátili celou eurasii a málem zlikvidovali 2 vyspělé říše z nichž jedna existovala kontinuálně 2 000 let.

     To nedává smysl. Co naopak smysl dává je to, že těm mongolům někdo pomohl a to výrazně. Podobně jako přiblblí nevzdělaní američani ovládají 90% zeměkoule.
     Protože jim dodali technologii moci.

     • Maroš napsal:

      Keď porovnám Mongolov a Napoleóna . Napoleón bol majster logistiky – dodnes neprekonaný aj tými pontónovými mostami – lebo išlo aj oto všetko okolo – nielen zhodiť pontón – dodnes myslím nie je zaznamenaný jediný útok proti napole=onovcom počas stavby mosta – a to bol rovnako kritický moment ako sa ísť vysrať. A teraz to podstatné – Mapoleon – vo vízii ovládnutia Hodvábnej cesty cez Rusko – sadil všade po cestách tzv. napoleónske štíhle topoly – to bolo základné PREmosťovacie drevo. Ale to najdôležitejšie – o tom sa mlčí – MOSTY boli zásadne stavané z jedľového dreva – ich pilóty, ktoré sú tam aj po odstrelení – v korytách dodnes! Jedľa vo vode nehnije – mal som tú česť s takýmito pilótmi – sú ťažšie ako kameň. Funkciou pilóta je – páka. Pilot je páčidlo vrazené do podložia, ktorá bráni hlavne vychýleniu stavby /tlak vody, povodeň, ztekutenie podložia/, funkcia podporná je až druhoradá.
      A kde rastú jedle? V horských oblastiach. Mohli mať stepné národy skúsenosť so stavaním mostov pre logistiku vojenského ťaženia? Podľa záznamov – napoleónski ženisti pracovali pol hodinu vo vode pokrytej ľadom – potom ich vystriedali – ale tí prví sa z toho liečili pol dňa, takže to chcelo špeciálne odolné a morálne vyspelé ženíjne jednotky – to boli ozaj chlapi – a pochybujem, že to boli práve žabožrúti – to museli byť severania. Kto ich dodal Napoleónovi? Odbočím – systém bŕzd a protiváh – ak GP nasmeroval Napoleóna na ovládnutie zauralskej Tartárie – ako pomoc Alexandrovi – žo bolo poistkou?

      Kde bola alchýmia v 18. storočí? Začínali sa rozvíjať technológie kovov /okrem technológie travičstva pomocou kovov/. Teda – mal GP znalosti o tzv. cínovom more? – t. j., že cín sa rozpadá pri dlhodobých teplotách pod 13 st. Celzia – a v Rusku padali pod mínus 40! Pjakin to už spomínal – cínové gombíky sa napoleóncom rozpadali – nedržali výstroj, kabáty, gate! A bojuj s jednou rukou si držiac gate! Rusi mali mosadzné! A preto nakoniec mäsiara Európy z Ruska vytlačili „lebo hra na vojnu musí pokračovať“ /Slovensko je vo vojne s USA od roku 1941, lebo mier nastáva, až sa na tom dohodnú všetky nepriateľské strany a to sa doteraz nestalo – viď chemtrails pozdravy každý deň/ – nebol toto zámer GP – taký malý technologický cínový žartík – poistka v ťažení v Rusku – aby sa nebodaj Francúzi s Rusmi nespojili proti GP – Anglicku? Lebo Napoleón robil v podstate špinavú robotu – niečo ako ISIS v inom regióne teraz.
      A Rotschieldovci ovládli Britániu – jej ekonomiku – tiež pomocou Napoleóna a podvodu s ním. ???

      BODlak tvrdí, že sa máme vyprdnúť na históriu – lenže v histórii sú skryté analógie – v zmysle, že všetko už tu raz bolo. Tak to treba len objaviť – aby to tu nebolo zase!

     • Eschatolog napsal:

      co je to vyspela rise? ze maji banany v supermarketu ? stat i rise snadno padne do prachu pred hordami, copak jste slepy ?!?

      • Maroš napsal:

       Echnatolog – omyl – spoločný nepriateľ národ vždy zjednocuje – tu je ten nepriateľ „zneviditeľnený“ médiami a zradnými politikmi – 5. kolónou! Čiže je to o slepote nie o hordách – kiež by to boli hordy! To by sme do nich už ťali!

      • petr napsal:

       starověký Řím, Čína, Západní evropa,…

       • jan nowak napsal:

        Produkt tej Troolej fábriky.. ba-Cha naň HO.. bo nešlápneš

        … do HOWNA !

        Já ssem TO néřeK – cha-chá..

        ps : gde je KRTek ADMINE ? ? ?

 11. Maroš napsal:

  anonym /pašujem sem kone aj s Nowakom – psst!/ – Ťechnika baľšaja pod belasou zástavou – rýchlosť ako spiatočka – a to celé si predstav v rozjazdenom bahne bez ciest do boha!
  https://www.youtube.com/watch?v=d9lils2Q00U

 12. jan nowak napsal:

  Psal mi tu-hle Čingis.Tchán , ROBOTI..
  .. kurwa , že prej nepa-se Kokomoně
  na betoně – ale prej ww Blawe Na petržalke..

  A gdyž ne-má petržel / kuoň / bo aby TO wydržel tag HO ~ dobijí 220 Oudem..
  .. a nebo KOCKOU : o

  Michaela

 13. jan nowak napsal:

  Eště ssem si wwzpoměl ..kkti , že ss tim Mrožem

  .. je TO ŇÁKÝ MAH~MUTý .. Psala-la mi Ra-Ja.. a abych Střídal / paf.. Skřípal / pi písmena &
  .. newoprawowal překle.
  2py – nerouhej sse.. Eschstologu : //

  Gde sem TO přestal ???
  Aha.. už ww wim !!!
  U Křečka & Alušky ORG * * *

  ps : .. Co NA-TO Haarpík nORADE : ))
  2ps : mistr proud má MMA ww wždy Prawdu .. ® .. je Chlíwek & a zz záškodník..

  .. nějag mi off.šem zass wypowídá Službu Klá klá BOSS nice.. kkti : / sse mi Zdá / čárka ,
  Že je Jakub & Jenda sss Čingisschánem za Dweřma !?

  M

  • jan nowak napsal:

   Oprawa : tm * org ; )

   • jan nowak napsal:

    Tag ssem si tu-hle.. ři.kal , Mormoni ..že ja-ko ten Sewer “ woctomaník “
    .. měl mít & wect mrož Maroš..
    Ale proč ho newede ??
    Páč ne-ni BLBej a nestará sse o DPH , Eet , ET a GDPR – a prašu-le sou mu Ukradený ?
    .. a TO si řiká Najlapčí Cobyfrajtrr !

 14. Maroš napsal:

  Nowaku – ja ti to vysvetlím. Jednak mám z sebou rakovinu, jednak som mal na kahánku. Čo ťa nezabije – to ťa posilní, len to musíš prežiť. Je to najlepšia životná skúsenosť, a pokiaľ nie si blbec – upraceš si šuflíky – t. j. hodnoty, zmysel života a bla bla. Ja som nikdy nebol vychovávaný k peniazom, len som bol do nich kopaný, lákaný – zopár žien vrátane mojej materi, ale aj zopár „kamarátov“ mi kvôli prachom obžieralo uši – le vtedy – hoci som ešte nevedel,že sú to ovládač, vnútorne som ich odmietal, hoci som ich aj ako matroš potreboval – keďže nekradnem a zároveň nežijem v divočine – potreboval – a znovu potrebovať budem – lebo materiál potrebuje materiál – oprava domu, náhle udalosti, škody a bla bla. A tiež som vychovávaný starými – „Uč sa – vedomosti – to je jediné, čo ti v živote nemôžu ukradnúť!ô – to stále platí a ešte dodám, že tiež si nenechávam ukradnúť svoje sny a plány – nápadov mi už ukradli dosť, alebo ich zašantročili. Mnohé – v mediálnej oblasti sa realizovať nedali – lebo veľký pes to nedovolil.
  Čo sa týka copywritingu -momentálne ho ovládla stupidita a neprofesionálnosť, lenže ja viem dobre, že tí najlepší copywriteri sveta nenaháňajú lówe v podrbaných RA, ale ten náš svet – vrátane sveta RA a cez svet RA – ovládajú. RA = reklamná agentúra a „náhodou“ Ra = však viete. Teraz o inom – o čo ide v ovládaní histórie – o písanie dejín…

  Existuje dokumen o egyptskom výskume Egypta – teda nie o anglickom, francúzskom, nemeckom a bla bla výzkume Egypta a ajhľa – Itrael začal tlačiť na výsledky tohto výzkumu! Je z toho dokonca vysoké napätie medzi oboma štátmi! O čo ide? O zistený rozpor medzi udalosťami opisované /diktované Mojžišom/ v Starom zákone a v biblii vôbec, t. j., že udalosti sa skutočne odohrali, ale za úplne iných okolností, t. j., že sa odohrali cca 250-400 rokov predtým, ako ich datovali Židia, že exodus bol postupný,že 7 morových rán nevybavil nikto nikomu cez boha – ale boli to prirodzené kataklizmi v priebehu storočí, že Jozue pomocou zradnej prostitútky, ktorá označila miesto, kadiaľ Izraelci preniknú do Jericha ČERVENOU ŠNÚRKOU – červenou kabbalou – NEROZVRÁTIL JERICHO, ale Jericho bolo rozvrátené silným zemetrasením, čo Izraelci neskôr len zneužili, atď, atď, takže Židia postavili celú legendu o svojom pôvode a vzniku akéhosi štátu – na znalostiach vtedajšej – už histórie egypta – zakomponovali tam seba – ako komunisti zakomponovali seba do SNP – viď Plevza a Povstalecká história, a teda rovnako – dezinformačne parazitovali na skutočných udalostiach a BUDOVALI SI TAK AUTORITU – že týmito udalosťami vládli, že ich riadili! Hovno! Ale na idiotov to platí. Analogicky – kvôli skratu vám vyhorí barák, ale váš nepriateľ, či miestna mafia rozšíri šepkandu, že ten barák vám podpálili oni. A ľudia sa ich začnú báť – a ONI získajú moc!

  A preto sú tieto SS neochronologické sio-sračky tak nebezpečné, preto sa tak SS vytieša, že mu budujem sledovanosť – lebo on potrebuje byť ten pán dôležitý, aby si niekto potom kúpil tie jeho pojebané „copywriterské“ služby. A zatiaľ to vyzerá tak, že bought is admin.

  Včera som sa časovo večer natrápil s odpoveďou SS na tie ruské mince a jeho tvrdenie, že buttaTóth a Dávid a Dimitrij a nejaký chán Vytririť sú jedna a tá istá osoba, kde som v materiáli narazil na „ruskú“ unikátnu mincu s reverzom Chiméry, čo je v podstate organizácia ovládajúca náš svet – GP! Teda by mohlo ísť o datovanie vzniku tejto organizácie /prepojenej s kabbalou a s mimozenšťanmi/ – a súvislosti.
  V materiáli /v origináli/ je tiež poznámka, že ruské zlaté mince boli“o niečo ľahšie ako 4,5 gramu“ – teda ako rímsky solidus – čo je vec rýdzosti a dôkaz, že už vtedy existoval globálny dohovor vtedajšieho sveta o určitej spoločnej mene – zakomponovanej do pravidiel používania a výmeny drahých kovov. Lenže zase bolo v komente okoo 4 linkov a admin to musí požuť a zvážiť, či to bude vyhovovať jeho obchodným partnerom – teda aj objednávateľovi uverejnenia týchto SS debilizačných sračiek, ktoré na Slovensku nik uverejniť už nechce, v ktorých sa magori autori – lebo to SS nedáva dohromady sám – hrajú so spodobovaním slov, a tak tu vyrábajú historické fakty, akože „now we choke!“ – teraz vás podusíme ruským Novičokom! Do riti! Dawidof z Kaukazu!
  Ale! – kto by odolal poškrabať tú SS novú mongolskú bubuš tapetu…

  Nech nám teda rastie tá „sledovanosť“ a hlavne – nech vedie k Martine Kušnírovej a k našim priamym predkom – Lužičanom! Takže rád prikúrim pod kotlom… SS ako lacné palivo – kto by to nechcel.

  • Maroš napsal:

   Vpp – ad zmena klímy – o 5 minút 12 – Davidof – syn Assana nás uisťuje, že ANANÁSY sa u nás budú pestovať úplne bežne – ako kaleráby!

   Davidof le fils d assane diouf assure
   https://www.youtube.com/watch?v=K1kw1WYutEM

   • jan nowak napsal:

    Tag ssem si byl dnes.ka ráno .. / gdyž wstáwám , po-slouchám Zákrutu.. /
    .. změřit U Hong~owý manŽelky bicák – bo nemam krejčowskej
    Metr.. & mam 42,5 cm !
    Pinďoura mi neměři-la , aby Hong ne-měl ss Mrožem komplex !!

    ps : eště ssem se nedozwěděl , čárka Kolík platí Ra-ja za Článek – otazník ??

   • petr napsal:

    Tak si říkám jestli ten český dvouocasý lev taky není spíš taková chiméra. A vůbec středoevropský stát a má lva ve znaku (zvlášť když jsme proslavení poserové)?

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Cesky dvouocasý lev pochází z německého nebo francouzského prostředí.
     Je to volba panovníků s částečně cizi krvi, ne obyvatel.
     Nezna se pouze jeho přesný původ, vi se jen, co neni.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    To je nesmysl, protoze ananas je tropicka rostlina, která by potřebovala, aby tady bylo 9 měsíců jako v červenci a nesnáší mráz.
    Fikovnik, mandarinky, olivy možná ano – jinak tu bude polopoust a od Maďarska dolu Sahara.

    • Maroš napsal:

     Vpp – „To je nesmysl, protoze ananas je tropicka rostlina, která by potřebovala,“ – zjavne nie sme na jednej vlne – to som mal napísať „Kokosy na snehu“? Si pozri to video…
     Inšpirácia pre „slušne nahovorený“ dabing!

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Tak to se omlouvam, video jsem předtim neotevrel.
      Ale at “to” raději pěstuje doma ananasy.
      Mam ale dojem, ze neumí ani to – maximálně tak nějaký ananas vyrvat někomu ze zeme bez ptaní.
      A možná by nam k tomu i zatancilo.

      • Maroš napsal:

       Vpp – no hej, nesleduješ neochronologické privykacie IMPLEMENTAČNÉ PODPRAHOVKY /začalo to USA filmom „Hádaj – kto k nám príde na večeru?!“, pokračovalo Básnikmi v Čechách, atď./ aj v našom folkóre – „BIELE OVCE – čierny bača“. Sio-dramaturgia slovenského veselia… Majga ako ICH užitočný idiot /“celebrita“/ ani nechápe, že je pre nich len materiál na použitie…
       Ibi Maiga – Cierna Baca
       https://www.youtube.com/watch?v=yqyMHQKLuRE

       Pevne verím, že slovenský ľud má v sebe toľko humoru a tvorivosti, že do tých kokosov a ananásov ešte valaškou aj povyrezáva ornamenty – cifrovačky!

       A preto – a pekne s dôrazom /sledujte dôraz v reči/!
       „Joj, dobre mi je, dobre!“
       https://www.youtube.com/watch?v=Y62gMSYZVhk

       • Maroš napsal:

        Zámerne som dal link na tú skladbu Čierna bača bez obrazu – a teraz si to pozrite ako oficiálny klip – koľko podprahového prznenia tam je – kontext „keď si dala ty kurva baranovi, daj aj mne“, prdenie, svahilčina a všetko zvieracie – o tom sú zjavne Slováci-zvierá podľa nosatého Haberu, ktorý sa nedávno vyjadril, že sa hanbí za túto krajinu – ale boh /YHV/ vie, prečo neodíde do Izraela alebo USA – asi preto, že tu má svoju robotu-úlohu, a tam by bol len ďalšie šoubizové hovno.

        Takto – ono to dvíha nervy až ľuďom, ktorí si uvedomujú, čo sa deje! A teraz vás poprosím – vypnite si zvuk, a pozrite si obrazy video klipu
        Ibrahim Maiga – Čierna bača (Official video HD)
        https://www.youtube.com/watch?v=8p-5jCN430Q
        A upieklo sa to tu – „naša mama“ – sledujte slová
        Pavol Habera a Ibrahim Maiga Mama Kami HD elvo video
        https://www.youtube.com/watch?v=Recsq3WgG-s
        Itzhak Frey : Slováci – „primitívni ľudia sa rozhodli založiť svoj vlastný štát “
        https://www.youtube.com/watch?v=2_zpJqvzy-s

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Zajímavé postřehy.

         Básníci jsou židovina jak vyšitá už dávno.
         Klasický film (či série filmů) „o radostech a strastech českého studenta Štěpánka Šafránka“, kde ovšem:

         - režisér je Žid
         - hlavní hrdina i většina jeho lásek jsou od pohledu Židé / Židovky, totéž platí pro řadu vedlejších postav (Vetchý, Sommer, Matásek)
         - má to být o „láskách“, ale většina děje je komunální satira – Štěpánek nemá peníze, kolem něj jsou hejna prachatých podvodníků, Štěpánek sice dočasně občas zvítězí, ale na konci každého dílu svou lásku ztratí ve prospěch nějakého zloděje nebo zlodějíčka a konstatuje, že to tak má být.

         Štěpánkovy lásky mají být sice poetické víly, ale většinou to dopadne tak, že po dlouhém nic se s ním jednou vyspí a pak vztah ukončí, aby se nechaly koupit někým jiným za prachy, které Štěpánek nemá. Toto je přesně chování Židovek…

         Satiru Žid umí, to zase ano, člověk se často zasměje, ale jako u každého výrobku nabízeného Židem: – na konci se cítíš mizerně, podvedeně, okradeně.

         Myšlenka těch filmů naprosto žádná, jen frustrace, parodie doby, v níž se to má odehrávat (dotažená často až do trapného absurdna) a trocha zábavy – když se nad tím zamyslíš hlouběji, tak zábavy povrchní, plytké a v podstatě debilní.

         A Habera? Na konci 80. let jsem byl teenager a skoro každý, kdo ho poslouchal, budil opovržení. Protože melodicky kolikrát pěkné, „řemeslně dobře zvládnuté“ písničky, ale texty totálně hloupé, a stačilo vidět s tím dutohlavem jeden dva rozhovory v televizi, aby bylo bylo zřejmé, že když se rozdával rozum, stál on až na konci řady. Velký kontrast oproti ranému Elánu třeba…

        • Maroš napsal:

         Len úvaha – raketoví inžinieri v kravatách z Afriky z nás /sionisti/ robia primitívov – nakoniec až čiernych MURÍNOV, klip má sledovanosť 2,6 milióna, takže niekomu aj nasypal lówe – otázka – nestačilo? „Keď už služba You Tube odstraňuje tie INÉ urážlivé videá?“

         Nuž ale popravde – ak nás je 5,4 milióna a oviec 2,6 milióna – máme sa dobre, či ni? Veď „sranda musí byť, aj keď otca vešajú“ – koho otca? – TVOJHO?!

        • petr napsal:

         Habera mi byl odjakživa jasný. Ten má už v tom jeho přidrzlém ksichtě vepsaný sklon ke šmělině a kšeftaření. To nikdy nebyl muzikant, ale vždy hudební byznysmen co si to uměl zařídit v jakémkoliv režimu.
         Jak to, že mu v těch 80. letech povolili takové zápaďácké výstřelky v klipech a tuzexové hadry a další věci?

        • asar napsal:

         Na druhej strane to nie je až také zlé, keď slovenská deva dá radšej baranovi ako čiernej bači :)

  • petr napsal:

   Proč si Marošu nezaložíš vlastní web? Nebo aspoň nepíšeš články pro nwoo?
   Tohle je ukrutné plýtvání silami s minimálním efektem, plácnout tyhle zcela zásadní a nikde nedohledatelné informace do nějaké diskuze kterou si přečte 20 lidí, z toho 10 tajnejch nebo pejzatejch.

   • petr napsal:

    A mezitím se naivní slavjanofilové pod vedením pejzatých oddávají „zaručeně pravým, tradičně slovanským“ swingersparty v lese. A nebo do sebe soukají naprosté hovadiny prezentované iciky na oblíbených „slovanských“ stránkách.

    A bude hůř, jen co se slovanská móda rozjede a stane více známou.
    Ostatně, totéž tu bylo už před 100 lety. „Slovanská“ epopej namalovaná známým pražským zednářem.

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Vis, co bych ti doporučil, Peťo?
     Vyzkousej si obojí – ty swingers party i ty laubertovske nalivarny.
     A pak sud.
     Protoze jinak akorát mícháš hrušky s jabkama.

     • petr napsal:

      Hrušky s jabkama mícha žid. A chudák prostý čech se v tom pak nevyzná. Ty egomaniaky co si myslí že mají patent na pravdu neberu vážně.
      Obávám se, že pravdu o slovanech se nakonec dozvíme jedině od seriózních ruských badatelů. Tady v ČSR je to bordel na kolečkách, jako vždy a jako ve všem.

      • proud napsal:

       Jj,jestli jsi prase zabejvajici se sberem lidskejch tekutin a prcani bez lasky,utikej na zidovskou swingers ;-)

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Díky za nabídku, ale pokud bych potřeboval Zidy, stacis mi tady na diskusi ty nebo Robo. Je vyhledávám KVALITU, tedy neco, na co sis nesahl ty konkrétně ani pri snění nad večerním honenim u kompu, tvé jedine sexuální aktivitě.

        • proud napsal:

         Nemas pravdu,nebo neznas podrobnosti smilstva siozidovstvem podporovany,kdy jde o zniceni rodu a rodin,krome vybiti nejlepsich z nas,hlavne ze blbe kecas,pritom jsi nejspis nenachodil,co ja nasoulozil,ale z lasky,ne jen abych mrdal a bal se nemoci a olizoval nekde ve swingers cizi sperma,ty odporny,necisty prase.

        • proud napsal:

         Natoz se prasarnou chlubit a vydavat zivocisnej neinteligentni hnus za jakysi plus…….

        • niSas napsal:

         Dědek ze Slovácka co se nesůdi v kurwahošigutentág´ byl na pozvání v bordelu a jel kolem světa třikrát. Platil mu to Polívka a ten říkal v hospodě, že aji velký frňák za 10 000 korun pořídí svému kamarádovi, a jak to dopadlo? Muheeeeeee

         P.S. Jó Petře, hlídat hladové mordechujské vlčáky ve státním skladu buřtů, je oximoron, ale spíš to vypadá to jako uroburus. Muheeee

      • Maroš napsal:

       Hrušky s Jablkami miešajú SADOVNÍCI! Lebo – 1 ha kvitnúceho jabloňového sadu vydá pre včely 25 kg cukru v nektári – ha hruškových stromov len 5 kg. Včely veľmi dobre poznajú zdroje energie a správajú sa efektívne – let a zber nektáru je energeticky náročná činnosť, takže ak chceme mať dobre opelené hruškové stromy – treba ich mať posadené na trase, ktorú včely uprednostňujú ako energeticky výhodnú – teda medzi jabloňami. „Hrušky s jablkami“ miešajú je stále aj Japonci – guľatá hruška Nuši je stále len hruška – jablone a hrušky sú geneticky nekompatibilné.

       Niektorá „múdrostiL pôsobia ako ovládače, ktoré udržiavajú medzi ľuďmi nesprávne predsudky – „krkavčia matka“, „strom sa vyrovná sám“ – a blbci tieto blbosti s radosťou odovzdávajú ďalším blbcom. Židia hrušky s jablkami nemiešajú – lebo medzi kalvadosom a hruškovicou je sakra rozdiel – a ten má svoju cenu na trhu s chlastom.

   • Maroš napsal:

    petr – píšem pre tajných aj pejzatých – ako libero. Na miesto webu by som založil radšej Stranu bývalých pozemšťanov. Môj život sa začne napĺňať, keď budem poltergaist – a budem strašiť tých tajných a pejzatých a ich manželkám vyhadzovať z kuchyne hrnce aj so žrádlom. He he – a špecialitou bude lietajúca kosa! Smrtka je moja kamarátka – vymyslela butterfly kosu z britvy. Vyrábať to bude Mikov.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   K těm Lužičanům ještě.

   Obodriti, Lutici, Lužičani, Polani, Moraváci, Slováci, panonští Slovani – jeden kompaktní západoslovanský národ od období křesťanského roku cca 400. Lišili se jen nářečím, jak Valach od Hanáka nebo Východňár od Oravčana.

   Stejná kultura, stejné hodnoty. Dva bratři šli s rodinama po proudu Labe, jeden se usadil tam, kde je dnes Kolín, druhý pokračoval a stal se z něho Lužičan. Nic jiného.

   Dějiny jednou „ocení“ roli českého knížete Václava, toho parchanta, jehož duše by měla odčiňovat milióny životů, které jeho činy spoluzmarnily! Zrádce své matky, kterou vyštval zpátky k jejímu stodoranskému rodu, jenom aby si zachránil šanci „sjednotit“, tj. podmanit si zbytek Čech. Se Sasy za zády, jak jinak! Když potom jeho bratranci a strýci statečně umírali v bojích proti Otovi na dolním Labi, on zval saské mnichy, aby prznili český lid. Plivám na jeho „památku“!

   Slováci a Moraváci, jedno plemeno, tehdy Moraváci zasahovali po Váh, později Slováci zase po Moravu. Ono je to jedno. Morava řeka si stejně proráží cestu karpatskými pohořími jako Váh nebo Hron. Kdo nechtěl, pokračoval – přešel Moravskou bránu, požádal o radu toho, co radil hostům – Radihosta, a postupoval po proudu Odry až k ústí, kde hledal krajinu jemu blízkou – vápencové útesy trčící z bukových pralesů – jen ty jedle na Rujaně nenašel! Nad vším dohlížel Svantovít na bílém koni, jednou šplhajícím po skaliskách nad Bečvou, později sestupující k písečnému břehu blatského moře mezi zakrpatěnými buky.

   Obodriti – ti statečnější z Čechů. Lužičani – Karel IV. byl prozíravý muž, na skoro 300 let zachránil Lužici tím, že ji připojil k českému království – a bohům žel, s Pomořanskem a Braniborskem se mu to už tolik nedařilo. Díky tomu dnes v Budyšíně čteš aspoň lužické nápisy, když mateřský jazyk už skoro nikdo neumí.

   Ale přijde čas, Marošu, a Němci potáhnou zpátky za Labe, to ti říkám! Ty ani já se toho v tomto těle ještě nedožijeme, no tak se dožijeme v příštím! Já si rád počkám, to se neboj.

   • petr napsal:

    To má být nějaký drang nach osten?
    Ale že rusové (nejen) ty germány už parkrát v historii hnali až za Labe. Tak na tom zřejmě něco bude.

 15. jan nowak napsal:

  2ps : Mrož ssi koupil Ananás .. a na nás se wysral : (

 16. jan nowak napsal:

  Bátr..flaj je motýl muoj ..néjmu-jééé sé Ááluška ..
  .. hehe : ))
  ww woni maj s TM & .. trojku – ja-ko Krupská a V.I. Lenina , baszom az azaňát Bazmeg !

 17. Maroš napsal:

  Admin – Pjakin ku Krymskému mostu
  Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 21.05.2018 Titulky CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=8f7Jrm0ms0k

 18. Maroš napsal:

  Inak – môj ban na tadesco.cz začal práve komentárom k článku o satanistickom bafometskom predstavení v brnencskom divadle „Brňák na provázku“, kde v tej židointelektuálnej performancii a lá kokot Kohout /to si takto vyhľadajne na YT/ akože Ježiš Kristus znásiľnuje moslimku – čo samozrejme generáciám vylízaným židoboľševickým ateizmom môže byť ukradnuté – teda – reagoval som, že už dosť – v zmysle – oni /YHV/ môžu všetko v rámci „slobody“ prejavu, len žiaden iný prejav sa nesmie dotýkať ich /YHV/, ďalej – „najsprostejším“ slovom bolo spisovné „do zadku“, ale podstata – ten pohŕdavý sio-prístup k zdebilizovaným nevzdelaným idiotom túžiacim po live pornografii, je jedna vec, ale čo nepustí je fakt, že tá „muslimská“ obeť Kristovej chlípnosti musela cestovať v stroji času /alebo Kristus – aha, tak tá „židomoslimka“ je v tom nevinne, lebo antisemitizmus sa týka aj Arabov, a keď Kristus jebe násilím do zadku moslimku, tak to kurva židokresťanský antisemitizmus je!/ dobrých 6 storočí, teda že táto performancia cielene ignoruje základné fakty a vytvára doslova štváčsku provokáciu – kam až títo vyjebanci beztresne môžu zájsť! Teda – toto chce adekvátnu odpoveď!

  Lenže provokatérka Raja samozrejme potrebuje len „slušne“ zaujať, aby mali na čo vešať reklamu, a o vec jej nejde – je to cítiť z dramaturgie, takže koment neuverejnila zo „slušnosti“, takže moja reakcia – potom jej ban a potom ja – choď Raja tam, odkiaľ si matke vypadla!

  A vývoj situ pokračuje – žiadny „extrémizmus“ /lebo na kresťanov nasratých moslimoch ozaj „nezáleží“ – lebo my chceme nasrať „len“ kresťanov a ups! – nasrali sme obe strany /ateistov nie – aká výhoda, že?/ – „náhoda“ – čo už!/ – sionisti si ci“elene vytvorili performanciu, na ktorú ako „SLUŠNÍ sionisti“ predsa už „musia“ reagovať, a tak vytvorili na predstavení „slušnú reťaz“ – ale ako hovorí Pjakin a Barbara Spector – základ je
  „neohrozovať slušných ľudí, bez ktorých to v Európe nepôjde“.

  Čisto súkromne – ja byť tá „moslimka“ – tak tých slušných zažalujem za prerušený orgazmus – toto fakt slušní ľudia nerobia! A možno sa nájdu aj diváci, ktorí si v hľadisku honili ocas a kundu a zažalujú tých slušných za bolesť spôsobenú vo varlatách a vaječníkoch – lebo láska sú peniaze! A prerušená láska sú prerušené peniaze!
  https://ac24.cz/-/aktiviste-vtrhli-na-jeviste-kontroverzni-hra-jezise-znasilnujici-muslimku-byla-narusena?redirect=%2F

  Kto si neuvedomuje, kam až siaha fanatizmus moslimov a možná reakcia na takéto štváčske performancie – tak nech sa páči!

  „Mladý Pakistanec Abdul Baqi (22) sa spýtal svojej rodiny, či môže požiadať o ruku svoju priateľku. Reakciu, ktorá nasledovala, nečakal ani v tom najhoršom sne.

  Na pohľad nevinná otázka rozzúrila jeho 73-ročného otca Dosta Muhammada a mladíkových štyroch bratov Abdula Ghaniho, Abdula Sattara, Abdula Rhemana a Abdula Karima. Tí mladíka zavreli do izby a pomocou nožíka a lyžice mu vylúpli obe oči z jamiek. Chlapcovu matku zamkli do ďalšej miestnosti tak, aby synovi nemohla pomôcť. Abdul Baqi v nemocnici tvrdil, že s jeho zásnubami najprv otec súhlasil, no potom sa všetko desivo zvrtlo. „Kričal som a prosil som ich, nech mi to nerobia, no nepočúvali ma,“ cituje jeho slová britský denník Daily Mail.

  „Môj otec použil zadnú časť lyžice a vybral moje prvé oko. Videl som, ako mi visí z jamky. Potom použili nožík aby prerezali žily. Prosil som ich, nech mi nechajú aspoň to druhé oko, no vzali mi ho,“ dodal nešťastný mladík, ktorému privolali pomoc susedia, ktorí počuli z domu krik.“
  https://www.cas.sk/clanok/694675/otrasny-utok-na-mladeho-muza-otec-a-bratia-mu-lyzicou-vylupli-oci-dovodom-je-jeho-priatelka/

  • Maroš napsal:

   Keď som napísal „muslimku do zadku“ tak do zadku, lebo ide aj o symboliku – o ten zvierací sex odzadu – pre vyvolených „sme predsa všetci zvieratá“, a o tom je aj satanizmus – snáď si nemyslíte, že „to prasa Ježiš letel“ 6 storočí, aby sa s dotyčnou moslimkou poláskal, pomiloval a aby mu ona mohla túžobne pozerať do jeho božských očí?! Hovno! A doslova – herci podľa mňa mali ešte v divadle posrať aj schody – aby tá zmyslová asociácia bola úplná – kam sa hrabú japonské televízory vylučujúce náladové vône!

   „Kolegovia z iných divadiel brnenský festival podporili. „Snáď len malé deti si myslia, že to, čo nevidia, neexistuje. Malé deti je potrebné chrániť pred obrazmi násilia a ponechať ich v ilúzii idylického sveta. Prečo ale treba chrániť dospelého diváka? Dospelého človeka, ktorý vie o záludnosti a krutosti sveta svoje. Naopak, silné aj negatívne témy je potrebné spracovávať a ukazovať,“ uviedla vo svojom vyjadrení Asociácia nezávislých divadiel.“
   https://style.hnonline.sk/kultura/1731057-jezis-znasilnujuci-moslimku-ako-forma-umenia-predstavenie-je-vypredane-biskupi-sa-buria

   Tak teda dobre – keďže „Prečo ale treba chrániť dospelého diváka? Dospelého človeka, ktorý vie o záludnosti a krutosti sveta svoje. Naopak, silné aj negatívne témy je potrebné spracovávať a ukazovať,“ – keď už majú radi ten „svoj kríž“ dolu hlavou, tak prečo nie…
   http://www.custermen.com/ItalyWW2/ILDUCE/Mussolini.htm

   • Maroš napsal:

    Tu padajú mená…
    Miroslav Sládek – Zvrácené divadelní představení v Brně
    https://www.youtube.com/watch?v=x5XYnhNukA0
    Ne veřejné podpoře lži v divadelní hře „Naše násilí a vaše násilí“
    https://www.youtube.com/watch?v=A0FzmxHszS8

    Ex-moslim hovorí Ježiš je Boh, alah je od satana! – fungujú zapnuté SK titulky
    https://www.youtube.com/watch?v=NmdaNlGmYCk

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Tak od ex-muslima bych jiná slova asi ani nečekal;-)
     Jen jestli od „Satana“ nááááááhodou nepochází oba proroci??
     Protože to jsou tři zmije z jednoho hnízda. Myslíš, že má cenu zjišťovat, která je z nich ta nejhorší, když dost jedu na to, aby tě zabila, má každá z nich?

    • petr napsal:

     Divadelníci jsou odjakživa havloidi a obřezanci, nic nového pod sluncem. Jen mě překvapuje, jak se z té Prahy rozlézají na východ do křesťanských, potažmo slovanských krajů.

     Jak to ten Pjakin myslel, že ČR je okultním centrem Evropy? Nějak tu nepozoruju většá koncentraci mocných než například ve Francii nebo Británii.
     Že by šlo o nějaké prastaré ezoterické záležitosti už z doby Bójů a Keltů? Vždyť jsme jinak docela zapadákov kde chcípl pes, po většinu historie na okraji zájmu mocných v evropě.

    • Maroš napsal:

     Ešte dodatok – keďže AJ pornografiou to všetko začalo – celý ten LGBT a multikulti rozklad, a porno považuje súčasná preformátovaná generácia za samozrejmosť ako šmejďácke fast foody – ani sa tomu veľmi nedivým, keď administrátorka webu na sebou uvedený prevzatý článok ku tomu satanistickému svinstvu v Brne porovná „porno radšej ako hento“!
     Si pamätám, že TV Markíza okolo roku 2000 odvysielala v sobotu okolo polnoci – možno omylom, ale na omyly u ľudí, ktorí sa boja o dobre platené fleky, neverím – pustili tam akože erotický film, ktorý skončil dlhotrvajúcou Gang Bang porno scénou /3 chlapi na jednu babu do všetkých dier/, a nikoho to nesralo, hoci profesionálne niekto mal-musel kontrolovať práve tie „erotikony“.

     Takže opäť neohovarám, len konštatujem „posun“ úrovne uvažovania na alternatívnom webe O ÚROVEŇ NIŽŠIE!

     Z diskusie:
     „misa

     Sakra lidi, když muž (Petr, Tonda, Honda, Ježíš, atd….) znásilňuje ženu (Evu, Janu, jakoukoliv národnost) je to TRESTNÝ ČIN. Žádné umění !!!!

     Na to představení můžou jít jen
     1. nadržený mužský
     2. satanisti a lidi destruktivní
     3. perverní úchylní muži

     Mě jako ženě se dělá špatně na zvracení, jen se podívám chvilku na fotku/y z té hry.

     Přestaňte chodit na takové sračky ! Pusťte si doma raději kvalitní porno.
     -1 Odpovědět
     1 den před
     raja
     Autor
     raja

     joo….přesně tak“

     https://tadesco.cz/aktiviste-v-brne-prerusili-predstaveni-se-znasilnujicim-jezisem/

     Takže presne tak – toť vaše právo na blbý názor – lebo nechápete súvislosti, tak ako hovno viete, čo žeriete v „Mekáči“

     • Vladislav po přestávce napsal:

      To je typický příklad vnucené „taky-volby“, kdy si má takto postižený jedinec „svobodně“ vybrat ze dvou ukájecích stupidit – buďto na představení o Ježíšovi, nebo doma u porna.

      Stejně manipulativní a cílené jako NWO vs. „naše tradiční“ křesťanská společnost, nebo „očkovat i proti štípnutí komára vs. neočkovat nikdy proti ničemu a za žádných okolností“.

      Marošu, to jsou ti lidi opravdu tak blbí, že na tuto „svobodnou“ volbu žida budou znovu a znovu skákat?

      Tady máš našeho kandidáta a našeho opozičníka, gójimský dobytku – a teď si svobodně vyber!

      Z praktického hlediska. Porno je určitě lákavá věc pro někoho, kdo má doma stokilovou prasnici a může se u něho aspoň virtuálně utěšit s nějakou, která by si o něho v normálním životě neopřela kolo. Jenže je to „něco za něco“. Ta energie, která skončí u porno videí, by za jiných okolností vedla třeba k tomu, aby dotyčný i se svou prasnicí začali sportovat, zhubli, zase se přitahovali navzájem a zachránili tím svůj polomrtvý vztah. Navíc ženská krása nespočívá ani v přeoperovaných kozách, ani v natáhnutém obličeji, nemluvě o tom, že situace, které jsou v pornu běžné, v normálním životě z 90% nezažiješ – neexistují. Ale tvá energie, která by jinak mohla proudit Systémem nekontrolovatelným kanálem, je bezpečně odvedena jinam – takže účel byl splněn.

      • Maroš napsal:

       Vpp – ad tá prasnica – v živote som videl už viac takých párov – chlapík chudý ako vyžla /maďarský poľovnícky vodný pes známy tým, že je veľmi chudý – ako vyholený okrový chrt/ a baba „brucho vpredu, brucho vzadu“ – sud.
       Možno karma – neviem. Ale viem jedno, že keď sa chlapovi doma pri ošklivej dlho nepostaví, tak ju pojebe práve taký, ktorý je na poriadne ošklivé – lebo má nad nimi moc – „Na ty hnusoba a budeš mi vďačná!“ Takto fungujú aj psychopati 20-tnici gerontofili na starých babkách – v podstate je to o vyrovnávaní si sebavedomia „pojebať aj kozu“. Mám susedov – ozaj veľmi pekný príjemný chalaň – syn, lenže funguje podľa „vzoru po matke“ – musí byť nejako bloknutý – chodí s jednou väčšou ohyzdou od druhej – podobnej na mamu, a vždy ho nakoniec nechajú ako picina – lebo je to dobrý láskavý človek – tak je pre nich blbec. To chce psychológa.

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Ono to tak často je. Proč? Protože páry se často i vzhledově přitahují systémem „puzzle“, typický je třeba vysoký hubený dlouhán a malá vyloženě drobná žena, vysoká žena, které se muž dívá do očí, vlasáč a nakrátko ostříhaná žena, chlap vazoun-gorila a žena „modelka“.
        Ta kombinace baba prasnice – chlap vážící o polovinu míň je taky dost častý. Je to často fakt patologie, ona má přebujelé mateřské komplexy, potřebu o někoho neustále pečovat (a tím si ho ovládat), on je zase neschopný ňouma zastydlý v chlapeckém věku, hledající podvědomě mámu.

        Klasická je i kombinace „včelí královna“ plus podpantoflácký chlap. Ona musí vždycky a všechno řídit, on ji zase bude obdivovat vždy a za každých okolností, i kdyby při seznámení žrala vlastní hovna. Jsou tak prostě oba nastavení.

        Většina těchto faktorů voleb partnera funguje na podvědomé úrovni zafixované hluboko v dětství, ne-li dál. Dobře to popsal například americký psycholog Scott Peck ve své knize Lidé lži (nevím, jestli je dostupná na webu).

  • petr napsal:

   Však si Marošu nestěžuj že tě zase někde zabanovali, to se dalo přece očekávat.
   Kdybys měl vlastní web, tak by se ti nic takového nestalo.

   Maximálně by jsi dopadl jako Rostas, pokud by sis nedával pozor a bylo to psané na tvé jméno. To už je ale holt riziko s tím spojené.
   Jak začneš být příliš vidět, tak začneš mít problémy.

   Ty problémy nemáš, když píšeš do cizích diskuzí. Ale stejně tě v těch významnějších dříve či později zabanují, nebo ti nepustí odkazy, takže takhle svoje podnětné myšlenky mezi lidi vůbec nedostaneš.

   To je zcela zjevné.

   • Maroš napsal:

    petr – „takže takhle svoje podnětné myšlenky mezi lidi vůbec nedostaneš.“ no iste – dostanem ich medzi NEzvieratá, keď mi jews odsúhlasia ich Pulitzerovu cenu… Mal by som sa viac činiť, čo povieš? „Si vedle jak tá jedle“. Teraz neviem či mi tu robíš medvediu službu zámerne, alebo si medveď naozaj.

    Ja sa nesťažujem, že ma niekto zabanoval, ja to len konštatujem – necítim sa ako obeť – to by som dopadol. Mám za sebou X rôznych tzv. „reasons“ konfliktov – ľudia majú X motivácií, aby niekoho odpálili, a teraz čo? Sa ma snažíš pasovať do nejakej spasiteľskej role – a v tom si vedle!
    Ja som človek „z lesa“ – ak vôbec vieš, o čom hovorím. Absolútne netušíš, aké mediálne projekty som chcel realizovať, ale pokiaľ v tejto spoločnosti predbehneš V HOCIČOM dobu čo len o 5 rokov – si v riti! Pretože 97% ľudí neverí novým veciam – fakticky je to xenofóbia z neznámeho, a absolútna väčšina tých tzv. podnikavých hrá LEN NA ISTOTU! Ich nejaký nápad, tvorenie, nejaký posun vyššie, inovácie – absolútne nezaujímajú – len – čo z toho. Darmo na tom bude autor vynálezca robiť zadarmo – oni nie. Sú to v podstate myslením „krčmári, bankári, zgrgľoši“ z jedného chlívku.
    A potom! Keď príde niekto s kožou na trh a s novou vecou – hneď ako im to zapne – zlikvidujú ho – a nastúpia ich plagiátori a šmejdi. Je to mentálny duchovný parazitizmus, o ktorom sa nehovorí. V okamihu, keby som „stvoril“ konkurencie schopné médium – 90% energie by bola vojna o prežitie, nie pravý zmysel pôvodného zámeru. petr – vieš o tom málo, absolútne netušíš, aký je rozdiel medzi webom tu a webovým AGENTÚRNYM portálom – ako je napr. WikiLeags, a hlavne netušíš, že jedinými účinnými MIENKOTVORNÝMI médiami sú TELEVÍZIA A ROZHLAS! Takže mi prosím ťa neraď, aby som začal ručne šiť bagandže, keď mám vedľa seba „Baťove závody“. Toto tu je PRESNE zabíjanie času podľa mojej momentálnej chuti – a možno sa na to vyseriem a začnem zase chodiť na ryby a možno začnem stavať loďky a možno začnem prekopávať „žilinu“, keďže detektorovanie je u nás trestné, a možno a bla bla.. Otázka – o čo ti ide? Lebo honeywell vycítim ako správny „motýľ z lesa“ na dialku…

    • petr napsal:

     „Baťovy závody“ u baráku jsou ti zcela k hovnu, když tě do nich ochranka nepustí za žádnou cenu. Jestli jsi tohle nepochopil, tak nejsi ani zdaleka tak chytrý za jakého se považuješ. Takže ruční šití bagančat je tak jediná možnost.

     Židi zatraceně dobře ví, že pustit si do medií lidi jako Maroš, Korál atd je jako pustit si lišku do kurníku. Média jsou centrem jejich moci takže zapomeň na to že by jsi měl jen nepatrnou šanci se do nich jakkoliv dostat.
     Ani Trumpovi se to nepodařilo, takže vše dělal přes alternativní média, Twitter apod.

     Kdybys měl aspoň nějaký primitivní web, tak bys dokázal oslovit aspoň pár stovek chytrých lidí. Teď máš leda velký kulový. Jestli jsi s tím spokojený, tak prosím, je to tvůj život.

     Ale chazaři z československé synagogy se musí smíchy za břicho popadat, když vidí tady na nwoo takovouhle bandu šašků, co nejvíc času věnují hádání se mezi sebou.
     Občas když už hádanice skomírá, tak sem pošlou nějakého svého soukmenovce aby to tu zase rozproudil (Vladislav?).

     Jestli je tohle všechno, na co se česko-slovenský lid zmůže, tak jsme regulérně v hajzlu. Ani se nedivím adminovi, že se čím dál víc orientuje na Rusko.

     Jestli jsi doposud nevycítil o co mi jde, tak to je s tvým „čichem“ dost špatné. Z mých příspěvků to je přece zjevně patrné.

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Z tvých příspěvku je zjevně patrne především to, ze rozumíš min věcem, nez kolik si myslis.
      A pokud jde o me, nejsem Chazary placeny k tomu, abych neco rozproudil. Nemám s nimi NIC společného! Dokonce ani geny ne, jako Proud nebo Robo.
      Ale vlastně – vždyť on Vladislav píše taky o polygamii – no jo, tak to je Chazar, ze, ty “logiko”!
      A pokud jde o Marose – vi celkem hodne, takze asi i to, proč si zatim nezaložil vlastní web.
      No a proč sis ho nezaložil ty, to jsem pro změnu poznal zase ja:-)

     • Maroš napsal:

      petr – zjavne vás Janderovci na osobný provokatívny boj s konkrétnymi nickami na alternatíve nevyškolili dosť dobre!

      1/ NAJSKOPNEJŠIEHO GÓJIMA ZABI! – OSTATNÝCH ZÍSKAJ NA SVOJU STRANU – NECH PACUJÚ PRE TVOJ ZÁUJEM PROTI IM VLASTNÝM!
      petr – „Jestli jsi tohle nepochopil, tak nejsi ani zdaleka tak chytrý za jakého se považuješ.“
      2/ Najväčšou slabinou muža nie je erektívna disfunkcia – tú som mával už ako 15-ročný pri každej babe šerede – ale tou slabinou je JEŠITNOSŤ A DOMÝŠĽAVOSŤ!
      3/ petr + Jandera – potrebujete zistiť a zaistiť personálne a subjektívno-právne čo najviac identifikovateľných oponentov vášho sio-systému, aby ste ich mohli pochytať a internovať!
      Marx satanská likvidační příprava na 17. listopad: Akce NORBERT, za niž nebyl nikdo potrestán!!!!! – poznámka – projekt je stále aktuálny a korešponduje s USA projektom FEMMA.
      https://www.youtube.com/watch?v=JR2wMYqFbDk
      4/ Nič iné – len pokračovanie štbáckych metód – lebo prečo nie, keď je to účinné!
      https://www.youtube.com/results?search_query=kope%C4%8Dk%C3%A1ri+%C5%A1tb+provokat%C3%A9ri
      5/ Z toho vyberám zvlášť pre nick – petr. Link nedávam – aby to prešlo hneď -
      „Provokatér poslal odbojáře na smrt – Abeceda zločinů komunismu“
      6/ Dávnejšie tu pôsobil nick petr ako petr z Kanady. Tento nick petr nie je nick petr z Kanady. Súčasne s nickom petr tu pôsobil nick petr – troll. Potom sa odmlčal a je tu v novej podobe.
      7/ Keď som bol zabanovaný – žiadneho nicka petr nesralo, že by mu chýbal „génius Maroš“ – Janderovi zmrdi boli radi, že sa ma zbavili. Jediný, kto sa ma „zastal“, bol štátny hacker Nowak – pretože systém potrebuje v prvom rade vedieť, koľko toho zázemie alternatívy skutočne vie a čo si myslí, a Maroša považujú v tomto – na určitom informačnom leveli – za užitočného idiota. A ďalej nemám ku tomu čo…

      • petr napsal:

       Na tohle musím odpovědět.

       Předně, právě jsem pochopil, proč se na slovensku partyzání z větší části povraždili mezi sebou, podezřívajíc se navzájem, že ten druhý je agent gestapa. A přitom si nevšimli, že skutečný agent gestapa se celou dobu motá kolem nich a poštvává je proti sobě.

       To je zvláštní „hejslovácká konstanta“ kde jsem nepochopil proč je na slovensku tak rozšířená.

       „Génius Maroš“ mi nechýbal, protože na rozdíl od tvé ješitnosti si nemyslím, že jsi jediný nepostradatelný génius na internetu. Jeden z mála ano, výjimečný ano, ale ne jediný a nepostradatelný.

       To je problém čechoslováků, že je vždy zničí jejich vlastní blbost a ješitnost. Pak kňourají a vymlouvají se na žida, který přitom jen tiše sedí a s potěšením pozoruje jak se rvou navzájem.
       Typickým příkladem budiž zdejší diskuse.

       A v neposlední řadě docela pochybuju, že na internetu lze jakkoliv anonymně diskutovat. Když budou chtít tak tě bez problému identifikují, aniž bys měl vlastní web.
       To by jsi mohl klidně i nwoo považovat za past na chytání alternativců.

       • Maroš napsal:

        petr – mňa na mojej sieti poznajú po mene všetci takže aj systém a tu používam svoje meno – ako prezývku. A keby som použil celé svoje meno – tak houby z toho opäť. No a keby niekto zverejnil moju adresu a číslo bytu – tak by sa KOKOT! – mohol denne modliť za to, aby sa mi nič zlé nestalo! A čo chceš ďalej – niečo o salámovej vojne? Som rád, že konečne chápeš Slovákov ako všetci ako ty – a chápete to už desaťročia – akurát nechápete, prečo napriek tomu všetkému ešte stále existujeme.

        • Maroš napsal:

         VÝNIMOČNÝ – no bodaj by sa potom niekto od Janderovcov na mňa nezameral, však? Výnimočný som leda preto, že keď režem tak režem rovno ako cirkulárka – takže pozor na prsty – ak s ňou nevieš, tak ju radšej ani nezapínaj!
         A než tu začneš niekoho CEZ ZASRAŠOVANIE MŇA – zastrašovať iných, tak si pozri možné dôsledky svojho konania – ja som si dôsledkov svojho konania vedomý – a to sa neschovávam za nijakého organizovaného buzíka.

  • asar napsal:

   Z umeleckej stránky nemám tomuto predstaveniu nemám čo vytknúť. Poznám jeden slovenský umelecký súbor, ktorý pripravuje podobné umelecké vystúpenie na hrobe Václava Havla z vďaky tomuto veľkému dramatikovi. Plánujú tam natočiť porno a v závere celý hrob osrať.
   Sex totiž predstavuje nový život. Podobne hovno zúrodní pôdu, z ktorej môžu vyrásť nové rastliny a priniesť novú úrodu.

   Iná vec, ktorá ma nesmierne štve je, že tí herci sú sami bieli. Nevidel som tam žiadnych cigánov, ani černochov. Kurva, to je aký rasizmus! Títo umelci vôbec nechcú integrovať cigánov. Prečo hlavnú ženskú rolu nehrala černoška? Myslíte, že černošky nemajú právo byť potrtkané do zadku? S horším prípadom rasizmu a diskriminácie som sa ešte nestretol!

 19. Vladislav po přestávce napsal:

  proud napsal:
  28.5.2018 (17.55)
  Nemas pravdu,nebo neznas podrobnosti smilstva siozidovstvem podporovany,kdy jde o zniceni rodu a rodin,krome vybiti nejlepsich z nas,hlavne ze blbe kecas,pritom jsi nejspis nenachodil,co ja nasoulozil,ale z lasky,ne jen abych mrdal a bal se nemoci a olizoval nekde ve swingers cizi sperma,ty odporny,necisty prase.

  Ale znám. Tam, co chodím já se ženou, jsme viděli židovský pár jen jeden a těm se vyhýbáme na sto honů. I kdybychom se nevyhýbali -pozvracel bych se, kdybych si měl jen šáhnout:-(

  A bordely? Co to je? V životě jsem tam nebyl a nikdy mě to nelákalo. To je vynález žida, zeptej se Roba, ten to zná dobře, pochází z kraje, kde jeho soukmenovci provozovali i čtyři bordely na dvacetitisícové městečko.

  Jinak – každá normální žena naší krve má tyto věci ráda, minimálně to chce zkusit ze zvědavosti. A proč taky ne, že? Dokud se tam nezačnou nutit obřezanci, je to to, čím jsme slavili sluneční a přírodní svátky tisíce let – je to v naší genové paměti.

  Tak se poutírej a dobrou noc:-)

 20. Maroš napsal:

  Takže – než si medzi varením, chcaním a týmto webom nájdem čas na dokončenie toho, čo som sľúbil SS k bitke na „kulikovom“ poli a v rokoch 1241 ohľadom Polovcov /tzv. stepní Rusi – dnes východní Maďari, Moldavci, Ukrajinci, Poliaci/ – dovolím si vás požiadať o názor – kto asi tak mohol napísať tieto slová /môj tip je – umelá schizo-inteligencia z Mexika, ktorej práve preplo z Dr. Jekylla na Mr. Hyda!/?

  „kdy jde o zniceni rodu a rodin,krome vybiti nejlepsich z nas,hlavne ze blbe kecas,pritom jsi nejspis nenachodil,co ja nasoulozil,ale z lasky,ne jen abych mrdal a bal se nemoci a olizoval nekde ve swingers cizi sperma,ty odporny,necisty prase.“

  Aby vám pri premýšľaní nad výmenou telesných štiav topornej hydrauliky Androida z Mexika lepšie ubiehal čas, pustite si Polovecké tance – ten hudobný motív je ROZPRÁVKOVÝ A JE NESMRTEĽNÝ! Zvukovo je toto asi zvukovo najživšia interpretácia pre tie naše slovanské uši…
  А. Бородин. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
  https://www.youtube.com/watch?v=IZoTIH5wEjw
  - – -
  Maďarsko-ruský polovecký chán Kotian /Koťjan/ – dosť blbá relácia – skýču si do reči – niektorí vety sú citácia, niektoré ironizácia – treba sa sústrediť! Je to presne z obdobia 1240-42 – o tlaku z východu na Polovcov, ktorí hraničili až s Dunajom – medzi Ruskom a Chazarským kaganátom, teda išlo o zmes národov – ich súčasťou boli aj Maďari, ktorí nešli vtedy spolu Arpádovcami sem za Dunaj – zaujímavá je zmienka o rozpore, keď Kotian žiadal azyl u Maďarov a Belo 4. mal s tým problém, „lebo Maďari už vtedy zabudli, že boli kočovníci“, nakoniec sa vtedy do Uhorka uchýlilo cca 100 tisíc Polovcov pred tlakom Tatárov. Je to guláš relácia /nadšený moderátorský blb!/, ale kopa neznámych dôležitých údajov z pôvodných NEzápadných zdrojov
  Половецкий хан Котян (рассказывает историк Наталия Басовская)
  https://www.youtube.com/watch?v=QMrlAeMy0LI

  • Maroš napsal:

   Ešte poznámka – polovecký chán Kotian bol prapredkom Alexandra Nevského…

   Tu máme MÝTUS o bitke na „Kulikovom“ poli, ktorý vznikol v 16. storočí
   Куликовская битва (рассказывает историк Олег Двуреченский)
   https://www.youtube.com/watch?v=E8dXggGAqrE
   Nové fakty – žiadne nálezy, ktorá by potvrdzovali masívnosť tejto K. bitky – jej oficiálna verzia bola pre učebnice „doklepnutá“ v roku 1988!!!!!!!!!!!!!
   Не ФАКТ 73 выпуск 2017 Куликовская битва
   https://www.youtube.com/watch?v=wGNs-b3E0XE

   • Maroš napsal:

    Tak – kto hľadá – nájde – už som spomínal, že podľa čítaného životopisu Schliemana – hľadanie Tróje bol skôr krimi príbeh. Detto – „Ako sa vyrába história“ – analógia s vyšetrovacím spisom – „archívne zápisky – archívy, archívy“ a ich PREPISOVANIE!!! Ale! – hlavné slovo má „pitevňa!“ – ARCHEOLÓGIA!!! A zase či chcem, alebo nie – som pri Martine Kušnírovej!

    Ešte som to včuleki nedopozeral…
    Документальный фильм. Нашествие монгольских завоевателей на Русь
    https://www.youtube.com/watch?v=8GO_V9tQFeo

   • Maroš napsal:

    po maďarsky „Koťon“ – u nás absolútne neznáma historická osobnosť

 21. Robo napsal:

  Sudcovia, vyšší cirkevní hodnostári, politici, kšeftári (akože obchodníci) zneužívajú kradnuté deti.
  Mučia ich, zneužívajú, nakoniec zabijú.
  V rituáloch, ktoré im majú posilniť moc (nie tým deťom, pravdaže).
  V Nórsku si na to založili aj organizáciu, ktorá kradne detí zá-Konne.

  A teraz si predstavte nejakého napríklad Turka. Nech sa volá Mustafa. Milý Mustafa sa o týchto praktikách niekde dozvie. Sám má deti a povedzme že má aj internetový priestor ako napríklad nwoo.org.
  Mustafa začne o týchto praktikách písať články, poukazovať na zverstvá ne-mocných.

  Predstavte si ešte jedného človeka. Nech sa volá napríklad Vladimír. Nech je to asistent jedného z oných sudcov a nech sudcovi pomáha vyberať obete. Čo ja viem, možno Vladimírovi robí dobre, že sudca je na ňom v istej oblasti závislý..

  Tak ten Vladimír začne na nwoo.org vypisovať, že vraždy deti sú v poriadku, že tieto praktiky tu sú už tisícročia.
  Že je to prirodzené a úžasné.
  A že všetci hlupáci, ktorí sú proti tomu, sú iste navedení od Mustafu. Veď keby sa sami zamysleli, tak iste prídu na to, že iba naleteli Turkovi!
  A VŠETCI normálni tu na nwoo aj všade na svete vedia, že Vladimír má pravdu!
  Aj v Biblii píšu „nezabiješ“ a Biblia je predsa Turkov vynález a teda jasný dôkaz, postulát, že „zabiješ“ je pravda!

  Vladimír-bez-prestávky, si historicky najväčší škodič, ktorý tu na nwoo kedy bol. Sám za občasnej asistencie Dikyovej a riťolízačov typu Durmana to tu posielaš niekam hlboko do stoky.

  Našťastie tu sú aj ľudia typu Maroša, ktorí sem nosia cenné informácie.

  • Robo napsal:

   A ešte som zabudol – Vladimír radi všetkým, ktorí odsudzujú násilie na deťoch:
   „Vyskúšajte si sami, nepočúvajte Turka. POTOM uvidíte, že ste mu iba naleteli. A keď neuvidíte, tak nič to, to iba nie ste dosť bystrí“.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    A co do toho pleteš násilí na dětech, to ti poradila ta tvá Chazarka?
    Mazaní jste, ale jinak jste hloupí. Jak řekl kdysi Pjakin: – éto děbíly.
    Nechtěl bys polygamii srovnávat zrovna s masovou vraždou, aby to mělo ještě lepší „říz“, hlupáku z Haliče?
    Vrať se raději k tomu pokeru, ten ti šel líp.

    • proud napsal:

     Nechytej se stebla,gaunere,Robik naprosto presne odhalil tvu podstatu a podstatu tvyho jednani tady,proc tu jsi.Je uplne jedno,jestli k tomu pouizil zabijeni deti,nebo hromadny vymrdavani,ze? Takze to „do autu“ hrajes marne,alespon tady,kde mame se zkurvysynama uz dost zkusenosti!!!

     • Vladislav po přestávce napsal:

      „Hromadný vymrdávání“ … aj, jak nádherně přesná ukázka slovníku Chazara!

      Jste mazaní, ale moudrost vám chyběla a vždy chybět bude. Kdybys ji měl, pochopil bys, že jiným samotným dobře dojde, že i svým slovníkem (ne pouze názory) SÁM nejlíp ukazuješ, jak jsi na tom SKUTEČNĚ se ženami.

      A ti „vy“ jste kdo? Ty a ještě dva další? Jééé, tak to je síla! Tři skoro negramotní hotentoti se zahnutýma frňákama, to bych se měl dát rychle na útěk, nebo mi to vysvětlíte, jak to vy už pěkně umíte, pěkně po bronštajnovsku, že?

      Už jsi to tu dlouho nezmínil, Chazare, tak šupky dupky do toho.

   • Maroš napsal:

    Robo – ad deti…

    Deti potrebujeme, lebo vykapeme – toto skurvené sio-liberálne – akože prežijú tí najsilnejší, je obyčajný podvod! Viem o čom hovorím na mojej mačke. Veľmi príjemné zviera – zatiaľ, čo som sa voľakedy snažil mať fajn mačku – kocúra ako spoločníka, vždy sa to niekde odtáralo, zdivelo, alebo ich prešlo auto – proste mačky tu na dedine tu majú životnosť tak do 2 rokov, hoci žiť by mali 20. Skrátim.

    Prifaril sa mi jednooký „kocúr“ /lebo „len“/ kocúry sú bitkári/, z ktorého sa po čase vykľula obťažkaná mačka.
    Už keď si hľadala na miesto, kde vrhne mladé komodu, do ktorej som chcel uložiť drevo aby bolo po ruke, medzeru som vyplnil latkami, nie na pevno, takže keď tam skočila, spadlo to s ňou a to ju odradilo. Prosto niekde vyhra. Po pár dňoch som ich spolu našiel pod tisom vo veľkej tráve – skoro som na nich šľapol a jedno malé začalo pišťať. Tak boli asi týždeň. Aj keď pršalo. Ale jedného dňa – ešte pred ozal poriadnou prietržou – tiež pršalo, som si všimol zhodené latky. Mačka bola vedľa komody a pozerala na mňa. Kukol som dovbítra – nikoho som tam nevidel. Ale predsa – niečo tam zapišťalo a keď som pozrel /zo svetla do tmy je to ťažko/ – bolo tam mačiatko! Hneď mi zaplo, o čo sa snaží, lebo bola zima. Tak som zobral dáždnik, kýbel a s mačkou sme išli po tie ostatné. Trocho bola nervózna a vliezla mi do kýbla, tak som ju upokojil a išli sme spolu dať do komody aj tie ostatné – spolu 4. Mačka skočila za nimi a začala spokojne priasť.

    Vieš čo som urobil v podstate veci, že som to nenechal len na prírodu? Podotázka – a človek nie je súčasťou prírody?
    Urobil som obyčajné sociálne inžinierstvo! Zasiahol som do prírody – ako jej súčasť. Žiaden pojebaný liberalizmus – chcem mať pri sebe prjemné zvieratá – keď už mi túlavá kocúry obšťávajú stromky a obsierajú okolie, nech sú aspoň kamaráti. Malé mačky prirodzene vykántria tchory a choroby, neskôr poľovníci napriek zákazu, autá, úrazy, infekcie, otravy na hlodavce. Ve kurva prečo sa to volá mačka domáca? – lebo ju asi prichílič človek a podchytil jej koexistenčné sociálne gény – pravá divá mačka je samotár. popravde – nemám problém nakopnúť cudziu drzú mačku, ktorá mi vlezie do bytu a obští mi dvere a pobehá po riadoch – lebo som zabudol zatvoriť. Mea culpa. Ale zase – všetko nám ozaj nepatrí. A späť k tomu sociálnemu inžinierstvu!

    Čo je to kurva za spoločnosť – tá tzv. neoliberálna, keď do normálnej sociálne koexistenčnej zavádza pravidlá džungle?!
    Ve jej protagonisti sú potom len tie väčšie zvieratá – momentálne pri sile! Ale aj kráľa zvierat – leva, nakoniec dorazí niečo miliarddu krát menšie ako on – obyčajná baktéria z rany na nohe, na papuli. Tak sa kurva netvárme, že vývoju našej spoločnosti môžme necávať voľný priebeh, lebo „sloboda“. Slobodní sú všetci na bavorákoch dovtedy, pokiaľ ich hasiči nemusia vystrihávať z plechov!

    Tak ako prežitie mačiatok niekedy závisí od pomoci človeka úbohej mačke, tak závisí prežitie detí KAŽDEJ MATKE od spoločnosti. Sociálne spravdlivá spoločnosť závisí od súcitu – SÚ-CITU! Nie od „spravodlivého rozdeľovania majetku“ – to by sme sa nikam nedostali – „každému, koľko potrebuje“ – jednej ženskej stačia 4 topánky, iná ich „potrebuje“ plnú skriňu. Teda – bez vzájomného súcitu a pomoci nie je žiadna budúcnosť! LEBO VONKU SÚ VEĽKÉ ZVERY!

    A teraz kukni, ako to rieši u nás pojebaná majetnícka cirkev! Oni nepresadzujú sociálne inžinierstvo smerom k „pomoci mačkám“ – oni ho riešia pomocou NE-KASTRÁCIE. Oni tým mačkám nepomôžu – oni ich len nevykastrujú – takže mačky sa môžu množiť a kapať zároveň. Teda v podstate veci – pojebaný neo-liberalizmus = právo silnejšieho – v pojebanej cirkvi!!! Kondóm-nekondóm – potrat-nepotrat!

    A čo vy vejebanci biskupskí tak – STRECHA NAD HLAVOU pre mladé rodiny – aby „mačky“ mali kde „vrhnúť mladé“, sociálna zábezbeka najmenších a ešte najslabších! Kurva – aj ja by som vedel, keby som nasilu chcel – oplieskať mačky o zem a strčiť ich do studenej vody a amen! Ale neurobím to, pretože viem, aký majú problém prežiť vôbec, a keď budú dospelé – rozptýlia sa a o rok-dva z nich nebude žiť žiadna. A stále som na dedine, kde tie mačky miesto majú.

    Vy – „biskupi“ – riešite kondómy… Do zadku kondómy OZAJ NIKTO NEPOTREBUJE – leda kvôli ajcu LGBT – ale to sa normálnej rodiny a normálnych vzťahov netýka. A čo je potrat? Len to, že GAZDA TEJTO FARMY donúti mačku, aby v zúfalstve z nedostatku – čo je vec raz subjektívna egoistická vypočítavá, raz objektívna – volá sa to BIEDA – vy banda so zlatými kalichmi – 30% zlata na Zemi vlastní Vatikán!!! – aby si tá mačka oplieskala o zem mačence sama, ale ten gazda chce rozhodovať, či si napokon jedno-dve nenechá – lebo SÝPKA si to žiada! Fuj!

    „„Katolícka cirkev je proti potratom. Na politickej rovine je to ale komplikovanejšie, keďže ten návrh predkladá strana, ktorá ho predkladá,“ hovorí Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

    O návrhu ĽSNS o zákaze potratov rokuje parlament na svojej aktuálnej schôdzi. KBS za zákon neodporučila hlasovať, keďže Kotlebovci sú podľa nej v ochrane živote nekonzistentní.

    Cirkev však boj za zákaz interupcií na Slovensku nevzdáva.“

    “ sa tiež dozviete:
    – kedy je slovenská cirkev ochotná zniesť používanie kondómov
    – ako si predstavuje sexuálnu výchovu
    – ktorý štát je pre našich biskupov vzorom

    https://www.aktuality.sk/clanok/593501/fair-play-o-potratoch-biskupi-kotlebu-nepodporia-teraz-ani-v-buducnosti/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

    Banda pojebaná pokrytecká majetnícka „farmárska“!

    • Maroš napsal:

     Potrebujeme sociálne byty a sociálnu ochranu práce, matiek a detí – nie skurvenú nedostavanú diaľnicu na večné rozkrádanie bandou kleptomanov! Kotlebovci zákaz potratu riešia v kontexte so sociálnou situáciu majetných rodín – vy debili so zlatými kalichmi!

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Robo si tím příměrem v podstatě nakálel navíc do vlastního hnízda. Sám děti má, ale protože jeho nová žena má děti z předchozího vztahu taky a požaduje mít Roba pro sebe a své děti, tak se on na ty své v podstatě vykašlal.

     A protože je od prvního pohledu líná jako veš, tak už další děti mít nechce.

     Robovi to nevadí, protože jednak má mentalitu podpantofláka (ženě slouží a upřednostňuje ji před dětmi), jednak jako částečný Žid k plození dětí a starání se o ně příliš netíhne.

     Jak jsem říkal, nejsem obdivovatel Pjakina, ale věta: – éto děbíly“ je asi ta nejpřesnější, co se o Chazarech dá říct.

     Jsou sice vychcaní a mazaní, ale přitom hloupí, a vždycky se nakonec zapletou do věcí, které se snaží skrývat a nechápou, že druzí, kteří nejsou tak hloupí, jako oni, si jich všimnou:-(

    • Maroš napsal:

     „ľudí nastupujúcich do penzie by bolo možné nahradiť len masívnou migráciou“ – toto tu potrebuje tá banda „liberálnych sociálnych“ sio-inžinierov – rozvrat hospodárstva, vyháńanie našich ľud a potom strach z penzie. A od strachu sa o nás potom postarajú bandy zo Somálska, Nigérie, Afganistanu atď.
     https://www.aktuality.sk/clanok/594103/slovensko-strati-tolko-produktivnych-ludi-ako-este-nikdy/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality_koktejl&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2
     Toto si pozrite celý film – osobne ma zvlášť nasralo, že vo filme použili geniálnu hudbu od Earth, Wind a Fire – ono – ten Somálec, ktorého ako príživníka vyháňala z domu aj vlastná čierna matka /Haberova naša mama Kali/ je prosto „úžasný a geniálny“! Choré!
     Nedotknuteľní
     https://www.youtube.com/watch?v=aM6QYOSfllA
     „Ochrnutý bohatý aristokrat Philippe si za svojho nového opatrovateľa vyberie Drissa – černošského mladíka zo sídliska, ktorého práve prepustili z väzenia. Napriek obrovským rozdielom medzi nimi ich spojí nedotknuteľné a bláznivé priateľstvo, vďaka ktorému obaja dokážu veľké veci v tejto komédii o tom, že ani ochrnutý človek nemusí stratiť zmysel života a toto zistenie mu môže sprostredkovať tá najmenej pravdepodobná osoba. Nedotknuteľní sa stali najúspešnejším európskym filmom posledných dvoch desaťročí. Francúzsky film Nedotknuteľní si môžete pozrieť “ – si môžete kurva pozrieť v uliciach Paríža!!!

     • proud napsal:

      Pises hodne a dlooouze,ale tak jako od jinejch postradam i od tebe jakejkoliv navrh reseni a jakykoliv pojmenovani priciny.Nasledku vsude vidime a slysime plny prdele,place a zoufalstvi,pritom dal panackovani systemovejm nastrojum,taky………….. o dezinformacich a nastrcenejch hajzlech ani nemluve……

     • asar napsal:

      No jasné, veď bača, keď chce väčšie stádo, namiesto toho, aby si zadarmo namnožil vlastné ovce, radšej si objedná drahé z dovozu a ešte k tomu ani nie ovce, ale vlky.

      Idiotov z nás robia, kurvy vyjebané komunistické. Toto máme z vďaky za čiary za minulosťou z 89. lebo Havlova pravda a láska.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Bože, ty obřezanče z Haliče, tys kdysi tu neoficiální anketu o nejblbějšího diskutujícího na nwoo.org nevyhrál nadarmo, že?

   Sakrální sex byl nedílnou součástí oslav Jarovíta, Kupaly a Koljady tisíce let, tedy prakticky až do doby, než tady tví obřezaní chazarští krajané zavedli křesťanství pro nás dobytek a židovství pro sebe a své poskoky. Dokonce i potom – svatojánské ohně a tance.

   Existují o tom tisíce důkazů: – vztekání se saských a bavorských mnichů nad „zkaženou“ morálkou Slovanů, nesčetné přípisy v kronikách, záznamy obřezanců ze středověku, kterým slovanský dobytek odmítal chodit do kostelů a místo toho slavil své svátky a po svém, jsou toho mraky a ví to každý, kdo se naučil číst a překročil tvé IQ bublajícího bahna, které je schopné akorát k obírání druhých v pokeru a oprašování vousatých Židovek. Nu, prostě takový typický „slavjanský“ profil, což?

   Sexualita je mocný nástroj a byla tedy jednou z prvních, na jehož kontrolu se Systém po převzetí moci nad našimi zeměmi snažil zaměřovat. Jenom řádně ocejchovaný, na jednom místě a s jednou ženou žijící a do jednoho kostela povinně chodící slovanský dobytek se totiž dá zužitkovat, vytěžit pro větší slávu Boží a královu, císařovu, biskupovu, moulo. Potřebujeme války a potřebujme vdovy a sirotky do klášterů, to by tak hrálo, aby si vdovy brali jako další ženy muži schopní se o ně postarat, nebo aby se po smrti manžela upalovaly, taková troufalost!

   Zřecům bylo úplně JEDNO, jestli má Slovan jednu nebo tři manželky. Neuvažovaly v intencích křesťanské RODINY, ale slovanského RODU, který musí sloužit zájmům všech, nejen neschopných blbečků, vděčně sloužících vrchnosti, kterým právě a jen institucionalizovaná monogamie zaručila tu „jedinou pravou“ manželku a vrchnosti jistotu dávek plynoucích jí až do smrti. Rod, to jsou ženy a děti bratrů, pro které vymyslel Chazar akorát klášter a pomalou smrt, nebo mraky bordelů jako ve tvé rodné chazarské Haliči, nebo udření se k smrti jako děvečky, které potají ojížděl jejich milostpán a když nešťastná žena otěhotněla, vyhnal ji i s dítětem. To je ta tvá „morálka“, pokerový Slavjane.

   Nezaměnitelným rukopisem hlupáka mimo jiné je, že má neustálou potřebu vyjadřovat se k věcem, jež osobně nezná a na něž si utvořil názor pouze z nějaké četby nebo něčeho, co někde zaslechl. Na akcích, kde dochází k výměně partnerů, drtivě převažují „naši“ lidé – musím to vědět, když jsem tam párkrát byl, co?;-) Jak jsem napsal, je to typická SLOVANSKÁ zábava po tisíce let. Kdybys tam tedy přijel ty se svou milou, asi byste museli zůstat sedět někde v koutě;-)

   Žid samozřejmě sex zkomercionalizoval, jako kdeco. Jakožto typický sociální parazit dal původně tradičním a někdy dokonce sakrálním aktivitám ten nejsprostší komerční obsah. Proto ve tvém rodišti vlastnil ještě před 100 lety 90% bordelů například.

   Když dva dělají totéž, tak to ale není totéž!

   Vím, moc těžká myšlenka pro tebe na pochopení:-( Opakuj si to ale jako mantru, třeba ti to zvýší inteligenci – konečně. Moc tomu nevěřím sice, ale zázraky se občas dějí. Máš míň židovské krve než tvá milá, nemusíš být ještě úplně ztracený. A abys úplně ztracený nebyl a ke zdravomyslí přece jen nakonec přišel, to ti přeju i já, tvůj bývalý kamarád.

   • Maroš napsal:

    Vpp – manželstvo je zjednodušene – zmluva vazala so štátom, ktorý tak rozhoduje o jeho ďalších právach a povinnostiach a ktorý tak zárveň má mechanizmus na kontrolu jeho ďalšieho správania – lojality a v kontexte kontrolu jeho majetku a rodiny vôbec. Manželstvo je pôvodne diplomatická dohoda o podmienkach koexistencie a kontinuity tej budúcej moci pod kontrolou súčasnej moci. V prirodzene sociálnych vzťahoch zvyšok spoločenstva uznáva prirodzený vzťah tzv. alfa vzťahov – prirodzene vyvolených alebo prirodzene získaných – napr. aj ako korisť – ale všeobecne rešpektovaná v súťaži a v záujme osvieženia krvi. Ľudská spoločnosť má prirodzenú schopnosť zbavovať sa chorých vzťahov tak, ako sa telo dokáže zbavovať – vredov! Len tých vredov samozrejme nesmie byť priveľa – ale o tom je aktívna prirodzená očista.

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Ono je to dobře vidět i v některých jazycích, odkud k nám přišla „civilizace“.

     Anglicky – manžel – husband – ale hlavně hospodář.
     Manželka – wife – hospodyně.

     Hospodář a hospodyně jsou prvotní významy, po uzákonění monogamie se to automaticky rozšířilo na manželství.

     K těm alfa párům – monogamie vždy bude převažovat, odpovídá přirozenému cítění většiny populace, ať už v trvalé nebo sukcesivní formě. Proč? protože odpovídá převažujícímu beta a omega nastavení lidské populace!

     Její striktní uzákonění je ovšem dílo Žida – sleduje jednak znevolnění poddaných (maximalizaci zisku pána), jednak znehodnocení genetických kvalit poddaných (tím, že alfa jedinci i kdejaké omegy budou mít stejný počet partnerů a tedy i dětí, dojde k celkovému poklesu genetické kvality znevolněných lidí…)

     Klasický mechanismus: – pro otroky jeden typ morálky – pro pány druhý typ morálky. I v tomto.

     Praktické důkazy, že jde o židovinu jako vyšitou? Třeba kníže Ratibor Obodritský, který tuším někdy kolem r.1042 zahynul při válečné výpravě v Dánsku i se svými SEDMI (!) syny.

     Jak mohl mít sedm synů v bojeschopném věku (tedy ne třicet let od sebe) s jednou manželkou? Musel mít navíc pravděpodobně i dcery…

     Ono těch slovanských příběhů a pohádek o mnoha synech nebo dcerách jednoho otce jsou mraky, a většinou jsou ti synové nebo dcery věkově blízko od sebe – jak je to možné??

     A to je právě ten problém. Dost zásadní problém.

     Cca před 10-15 lety začala znovuožívat slovanská myšlenka.

     Icika to nejdřív zaskočilo, ale pak si vytvořil plán a dnes ho už dávno pilně naplňuje.

     Jaký že je to plán?

     Někteří si mají hrát (living history), jiní mají neškodně bádat (Rodná víra) a pro ještě jiné je tady Laubert a jeho „védicky“ přepracované křesťanství.

     Naštěstí jsou tady i lidi jako Rostass nebo Žiarislav, ale prosím tě, Marošu, udělejte si s těma haličskýma „slovanskýma“ křesťanama na Slovensku už pořádek!:-)

  • Maroš napsal:

   Robo – predbiehajte sa, kto mi o konskú dĺžku vlezie do zadku – len mi tam prosím vás nevrazte oje z voza ktorý ťaháte! Ja tu nie som etalón „toho dobrého“ – ja mám tiež svoj záujem, ktorý môže byť prechodne so zopár ľuďmi tu, aj spoločný.
   Vieš byť rovnako protivný, voči hocikomu, kto s tebou nesúhlasí – OK, toto je pieskovisko – lopatkou po hlave a za hrsť piesku do očí – tak sa to robí – všetko podstatné pre život sme sa PRIRODZENE naučili na pieskovisku. Až na jednu vec – na tie masky. Alebo aj tie?
   Moja reč – Sám (feat. Ivanhoe)
   https://www.youtube.com/watch?v=av7dNTAGIuk

 22. Maroš napsal:

  Vpp – než sa s Robom dohodnete kto je kto – ukážka nemecko-poľského jazyka jidiš aškenádskych – chazarských židov
  Rivkele – Rebeka Yiddish Tango
  https://www.youtube.com/watch?v=ENSFSYqqfOk
  A tu – pre SS z Kaukazu
  Kavkaz Juhuri ( Jewish )
  JUHURO KAVKAZI – Hava Dolev & Nazim Faytonchu
  https://www.youtube.com/watch?v=6RMUVtIFOXc
  A teraz mix aškenázi-juhuri
  Песня на языке Горских Евреев!(Аян «Nigaranam»)
  https://www.youtube.com/watch?v=DlBJ6I3-srw

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Díky, ale dívat se na ty odkazy nebudu – zvracel bych.

   Zkus ale oslovit třeba „pravého Slavjana“ obyčejnílidé –
   ten tyto dialekty jako opravdový Slovan plynně ovládá, sám jsem se od něho přiučil:-)

 23. jan nowak napsal:

  HA.. wod rána bou-chám na-py-tel – mistře Proude & juž ssem na TO .. 999 ti %
  .. jich wwrzgnu hned ze Startu a a pag zzapojim forzážž že : //

  Miroslawe Dodonuti-le ??

  .. twá Máňa

 24. jan nowak napsal:

  Sorry.. chybí mi tam ňá-ký písmena & El komandant .. ři.kal : Bij.te KRTky .. nepiŠte Háčky ni čákry a
  A hlawně _ sstříHejte pi písmena !!!

  ps : Čekuj-te na YT Druhou řadu ..KRTek sse wrací.
  Má TO 8 dí-lů – pře-klad : Ra-ja New & Čok .. !

  he he : ))

 25. jan nowak napsal:

  .. jo a eště sem si wzpoměl – Mroži.. co ty ta-dy bu-deš ..jó čár-& Tečna : o
  Z úsměwem sse Ppřipraw na wwotoč-ku ; / pl pl~ži wod Rokytky zz Libně //

  .. Šiškowu & Libni – zdaleka sse wy-hni ty Brrněnský Olomouc-ký pa RA ssééé pp
  Pí-čo.. nech wwobičej-ný lilidi kurwa na – po Ko~ji .. bo neb sem
  Sse psem ..sse psem Houtertantelouwe Detegtif..

  ps : Maďare..

  M

  • jan nowak napsal:

   A.. co ja-ko ROBOTI .. kurwa , wši – mnul sis pročss dostál ns TaTatadesku BANán
   .. proto že midtr Oud Donutl ten×krát Alušku kk o * * * proude..

   . Beru i Aluščiny Zlť-ky & TM ® ka.kar.ty !
   Michala

   ps : pozdrawuj Haaríka..

 26. jan nowak napsal:

  Sem.. čekowal na Nowý Republi-ce .. jag ssi Ži-je .. jag takowej
  KRTek.. kurwa
  .. sslyčel sem , že že že prima ty-Uhor.. Míš ňáký Konto na TADESCU ??:-Q

 27. jan nowak napsal:

  .. ps : TO zas bu-de Ráno ..grrt : QQQ

 28. Maroš napsal:

  Nowaku – teraz môžeš stavať snehuláka aj z koksu…

  K téme článku . po zhliadnutí tých videií o Kulikovom poli – aj toho oficiálne historického dokumentu – detaily vynechám – sú vymyslené aj tak:

  1/“Mongoli“ ako PRINCÍP SNEHOVEJ GULE!!!
  V podstate aj staršie životopisy Džingischána uvádzajú, že prinútil okolité podmanené – najprv kmene a potom národy pridať sa k nemu. Lenže to je len BIČ! A kde je CUKOR?! Lebo ani Attilov Húnsky zväz nedržal pohromade, pokiaľ náčelníci nedostali svoje! Teda – v hre je možno-určite INVESTOR ZMIEN – GP! Historické zmienky o kontaktoch Ríma – prostredníctvom konkrétnych agentov – jezuitov, sú spomenuté v tom oficiálnom dokumente -
  Документальный фильм. Нашествие монгольских завоевателей на Русь

  A toto mohlo fungovať až po napadnutie východnej a strednej Európy 1241, a preto medzi „mongolmi“ skutočne mohli byť tak biele plemená, ako aj Rusi – ako uvádzajú ruskí alternatívni historici, že „mongoli“ boli vlastne Rusi v rôznych šarvátkach s Poliakmi atď. Pretože mongolské ostávalo len velenie!
  2/ Analogicky – aj zhmotnenie Daiš- ISIL funguje v podstate na princípe snehovej gule teroru – žiadne verbovanie – násilím nútia bojovať za nich inak im zlikvidujú rodiny, atď, a tých „uvedomelých Rímanov“ odmeňujú „cukrom“ -peniazmi, výsadami, otrokyňami. Požadujú jediné – krutosť a nezmieriteľnosť s obeťami. tek sa trestá smrťou ich a ich príbuzných. A toto fungovalo aj za Mongolov!
  3/ V oficiáli sa spomína Zlatá Horda ako multikulti a rôzno-náboženská idylka! Fakticky sociálny experiment s NWO tej doby – mongolský internacionalizmus, kde sa dokonca neodvažovali dominovať ani islamisti! Kto toto mohol zariadiť? – GP! Išlo len o zisk – TO JE ICH JEDINÁ VIERA! – a to na princípe Pax romanum – buď budeš lojálne slúžiť nám za úplatu, alebo rana mečom! Teda – Zlatá Horda bol KOMPLOT vtedajších mocností – bol to PROJEKT!
  4/ Vo videu alternatívnej histórie
  Куликовская битва (рассказывает историк Олег Двуреченский)
  je principiálne vysvetlenie VYTVÁRANIA HISTÓRIE – je to vždy – INTERPRETÁCIA!
  Historik tam zdôrazňuje, že dobové zápisy udalostí sú absolútne strohé a stručné – hoci by mali byť autentické a farbisté a detailné. A tak storočia za storočiami, tak, ako sa uďelovali tituly „Vojvoda z“ aj tým, ktorí – dodnes – v živote nedržali v ruke meč – narastala potreba vytvárať si legendu okolo svojho mena, takže narastal aj počet „zúčastnených“ na historickej udalosti – zvlášť ak išlo o bitky – a dodnes – niekto ťa na ulici zloží, a ostatní si do teba kopnú! Aj v diskusiách, že? Takže – v roku 2150 sa bude hovoriť, že v kulikovskej bitke bojovalo nie 600 tisíc, ale 6 miliónov, hoci vtedy ich mohlo byť aj vzhľadom na zdrojové zázemie maximálne 6 tisíc a bojovali bohvie kde, lebo kulíkovo pole je absolútne prázdne bez artefaktov z roku 1241, hoci je tam dosť artefaktov z neskorších období. A hoci sa z bojiska okrem cenností brali aj užitočné veci, hlavne kovy – nie každému – a nákaz sa báli, sa chcelo hrabať v hnijúcich mŕtvolách. a na zakrytie postrácaných vecí stačí jedna vegetačná sezóna.
  5/ Ad logistika – silný mráz dokázal vyriešiť „premostenie“ riek – ale kôň potrebuje dennú dávku sena 15 kg, plus jazdec, výzbroj, potraviny – a ak 3 kone – o žiadnych ťaženiach nemohla byť reč – boli to výpady OD SUSEDOV!
  6/ A v tomto kontexte – dôležitá je zmienka o tom, že hordy sa vyhýbali opevneným mestám – hlavne plienili a rabovali /analógia vpádu boľševických hord Bélu Kohna-Kúna na Slovensko v roku 1919, kde Maďari rabovali tunajších Maďarov bez pardónu. Poznámka – išlo o dohodnuté ťaženie proti ČSR, ktoré malo odpútať čsr. légie úspešne bojujúce proti Boľševikom na Sibíri – jednalo sa hlavne o vlak s cárskym zlatým pokladom, ktorý chcel cár Mikuláš – odtrhnutý romanovec od Západu – použiť na rozvoj severo-východnej Sibíri – boľševický Východný Sibír cieľ a korisť GP pre prepojenie Hodvábnej cesty s Pacifikom – kontext likvidácia Východnej Tartárie/, teda bojovali-rabovali hlavne o prežitie – tak ako aj Húni, a politické ciele „mongolov“ boli v podstate nijaké. Za akýchsi záhadných okolností – hoci túto technológiu nepoznali, sa odrazu v ich vojskách objavila západná-rímska-talianska dobyvačná technológia – vrhacie stroje! Tak bol dobytý Kyjev. Zaujímavosť – hybnosť koňa – na porazenie práve tých ťažkoodencov na veľkých koňoch potrebovalo Mongoli až 4-6 násobnú početnú prevahu jazdcov. A to už sa týkalo vojenskej špionáže a veľmi presných informácií. Tiež je zaujímavé, že boli 2 mongolské prúdy – severný a južný, čo bolo možno vecou hľadani toho najslabšieho článku medzi slovanskými národmi – čoi si podmania Bulharov, alebo Rusov.
  Rusi v tej dobe netvorili jednoliaty národ a ríšu – kniežatá bojovali len o to svoje. Z vojenského hľadiska – nájazdom „mongolskej snehovej gule zverbovancov z iných národov“ nečelila žiadna profesionálna armáda, ale len miestne obyvateľstvo – takže išlo prakticky o holokaust – bez zmilovania – zabíjali všetko živé – nebrali ani otrokov! Prečo? Nemali iný cieľ len rozvrat?! A teraz kurva prečo?!
  7/ Aby tak, ako viedol holokaust Židov v 2. svetovej k vytvoreniu štátu Izrael – aby GP dostal pod kontrolu svoju perifériu moci, ktorá mu začala prerastať cez hlavu, tak
  8/ Cieľom bola prirodzená reakcia slovanských Rusov – zjednotenie sa proti spoločnému nepriateľovi! Ale prečo to GP chcel takto!
  9/ PRETOŽE KONCENTRÁCIA MOCI UĽAHČUJE KONTROLU A CELKOVÚ NADVLÁDU A HLAVNE – KUMULUJE ZISK! Veľké ryby žijú z malých rýb a tie najväčšie z tých veľkých rýb. 1241 bolo predpolie toho, čo sa GP podarilo naplniť likvidáciou zjednotiteľov Ruska – Rurikovcov a nahradiť ich prozápadnými Romanovca. Analógia s dneškom – kto sa bude donekonečna srať v OSN s nejakými národmi a ich vlajočkami – „MY“ sa chceme srať – keď už – tak maximálne s kontinentmi – so sú pre NÁS – OKRESY!

  Suma sumárum – neochochonológia bandy SS a spol. nie je nič iné, ako len podvratnícka dezinformácia – dezinerpretovanie dejín, o ktorých SS a jeho banda vedia rovnaké hovno, ako archivári. Niekto niečo napísal, niekto to nafúkol, niekto urobil z toho balónika kačičku. Ale ľudia majú radi báchorky a sú zvedaví – sci fi? Virtuálna mytológia? Nevadí – hlavne, že nás to baví! Lebo povedať ľuďom, že to bolo omnoho omnoho všetko jednoduchšie – ako dnešné diaľnice, na ktorých hynú milióny ľudí – a je to dennodenné sťahovanie národov – NO A ČO?! Ale keby tak kurva nájazd tureckých kamionistov na Viedeň, ktorý zastavili nie maďarskí, ale poľskí kamionisti – to už by sa dalo čítať!

  Do riti! Normálnemu človeku úplne stačí jediná pavučina v pivnici, do ktorej strčí hlavu a má toho dosť! Si myslíte, že budete múdrejší, čím viac nepravdivých zložitostí si prečítate? Lebo – aforizmus z videa
  Документальный фильм. Нашествие монгольских завоевателей на Русь
  - zhruba – „Ľudia nepotrebujú skutočne študovať a vedieť všeobecnú pravdu, oni sa zaujímajú len o tie detaily, ktoré ich práve zaujímajú!“ Lebo – serie niekoho, čo sa dialo „v Mexiku“ v roku 1241?!
  Ani mňa nie!

  Takže vážení – možno sa stretneme na ďalšej „neosiohistory“ tapete značky SS a spol. – momentálne „k životu“ potrebujem len jednoduchú odpoveď a dôkaz, že Lužičania žiarovej kultúry /Martina Kušnírová, vyzkum v Cinobani/ boli našimi priamymi predkami, a či jedli fazuľu, alebo šošovicu – je už nepodstatné, podstatné je to, aby sme si uvedomili, že toto je naša domovina, a že tu boli už pred vyše 3.500 rokmi. A potom chuj s Mongolmi a všetkými ostatnými! Čáves! Zem volá!
  /Vysielam z orbity – roztrhol sa mi v riti Nowakov skafander! Nowakovi narástla hlava na 10-násobok! Zvierače povoľujú! Hou-Sston! Máte problém!/
  https://www.youtube.com/watch?v=SFIOBXVJY0Y

  • jan nowak napsal:

   Sorry.. ja-ko .. práwě ssem se probral z Mrákot & za-čínám 2 směnu / přeč.tu si TO
   .. až pag , až sse naučim Čist : (
   Kurwa..
   .. newim gdo ti le-ze do ….. .. Snad ne Michala ??

   Že je Robo pi-ča – juž psal Oud ww wčera : p

   Ludowík Šťúr

  • Maroš napsal:

   Poznámka – Briti sú všeobecne špecialisti na výmenu tých hybridných vladárskych hláv
   „Pan Alexander získal v roce 2014 od britské veřejnosti a médií velkou pozornost, když vydal knihu s názvem „Skutečný princ Harry: Pravda za královskou lží“.

   V této knize tvrdí, že je skutečným synem princezny Diany a když mu bylo 8 let, byl na žádost královny Alžběty nahrazen dvojníkem poté, co vyhrožoval prozrazením, že princ Charles není jeho biologickým otcem.

   V knize píše, že ho jednou v noci probudil otcův komorník a odvezl jej do Lincolnshiru, kde byl vyměněn za syna Lorda Edwarda Jamese Alexandra, který byl ve stejném věku a také byl specifický tím, že mu byl velmi podobný.“
   „„Oběť zcela jistě nespáchala sebevraždu,“ sdělil novinářům poručík O’connor. „Byl napaden více než jedním útočníkem, pravděpodobně dvěma nebo třemi jedinci, se střelnými zbraněmi. Chudák chlap neměl šanci. Byl zasažen více než 20 kulkami, vystřelenými ze zbraní s tlumiči, vzhledem k tomu, že nikdo ze sousedů střelbu neslyšel. Je příliš brzy na to činit závěry, ale pravděpodobně se jedná o práci profesionálů.““
   https://tadesco.cz/muz-ktery-tvrdil-ze-je-skutecny-princ-harry-byl-nalezen-v-irskem-hotelu-mrtvy/
   „Chiméra“ v priamom prenose – pozrieť oči!
   https://www.youtube.com/watch?v=4tD2IX4-LWM
   Video s ďalšími indíciami k Chimére a k centru vtedajšieho /Tartária/ globálneho riadenia práve v severovýchodnej Euroázii
   Kto /ktorá kasta/ nám vládne v súčasnosti?!
   Кто НАМИ правит СЕГОДНЯ?!ШОК!!! ВИДЕО удаляют со ВСЕХ ресурсов!!!
   https://www.youtube.com/watch?v=HnwNOaVRDq4

  • asar napsal:

   K bodu 1. Je to možné, lebo vodca Mongolov bol nejaký Batukan. B sa číta v cyrilike ako V, takže Mongolov viedol Vatikan. Akurát tam nemohli byť jezuiti, lebo tí vznikli až v 16. storočí.

   • Maroš napsal:

    asar – „Akurát tam nemohli byť jezuiti, lebo tí vznikli až v 16. storočí.“ – ja viem tak že jezuiti vznikli automaticky ako ZLOŽKA tzv. inštitucionalizovanej „kristovej“ cirkvi – teda katolíckej cirkvi – ako jej exekutíva. A tiež /bože to zámenné zástupnícvo/, že matka Mo… bola jezuitka, teda samotný POLITICKÝ islám bol projekt z roku 370 tajnej služby tejto inštitúcie! Ešte raz do boha YHV! Tou debilizáciou „vývoja z opice“ všetkým zmazali genetickú pamäť, t. j., že akože „všetci objavujeme niečo nové“! Hovno!

    • Maroš napsal:

     asar – pre správne pochopenie spôsobu môjho uvažovania – „stereotypu“ – lebo je to dôležité – nie len pre mňa, ale pre „moju milenku“ – vysvetlím…

     Mal som milenku, ešte nemala 40, ale zadok mala ako 17-stka /he he – aby ma nezavreli za 14-stku!/ = božský zadok!
     Ale – keďže som si uvedomoval. že by som mohol byť pre ňu ako milenec nudný – „tak som vymýšľal“. Chyba lávky! – ženskej je do určitej miery jedno – pokiaľ ťa chce ovládať, či ťa fajčí, alebo ju kefuješ kam chceš – pre ňu je dôležitá tvoja závislosť na nej – schopnosť ťa ovládať! A tak – picino – som „kreoval“ – hoci jej to bolo jedno“ – a ja som sa zase hanbil, že by som ju najradšej pigľoval od rána do večera odzadu! Nemala kozy, ale ten zadok bol DOKONALÝ! -a ja som i „odtrhol ruku!“

     Toto bolo podobenstvo so stereotypom „ÍSŤ PO SPRÁVNEJ STOPE!“ – srať na to, čo si myslia iní – rob to tak, ako to cítiš! Kurva…

     asar – ty si presvedčený, že organizácia katolíckej cirkvi vymyslela svoju tajnú službu jezuitov až v 16. storočí?! ???

     • Maroš napsal:

      a ZABUDOL som pripojiť…
      Vznik islamu, tajne dějiny jezuitu
      https://www.youtube.com/watch?v=UXtNfyg8gZU

     • asar napsal:

      Ja som presvedčený, že židia mali tajnú službu už aj pred vznikom Izraela, ale nikdy nebudem tvrdiť, že Stolypina alebo ruského cára zabil Mossad. Potom sa čudujeme, že nas smetiari označujú ako vymetencov, čo šíria hoaxy.

      • Maroš napsal:

       asar – prečo sa to bojíš vysloviť? Briti! /“a ostatní sú v riti!“/

       • asar napsal:

        Chudáci Briti, tí sú fakt v riti. Lebo keď prihára vyhúleným, ani britská kráľovská rodina, ani britskí bratia murári nemôžu byť v kľude. Ako na nich hodili vraždy Jacka Rozparovača vo filme From hell. A potom sa zo správ dozviem, že Jack bol imigrant z Poľska. Žeby Poliak? Lebo keď osadníci šikanujú malých britíkov, tak napíšu, že to boli Slováci.

   • Maroš napsal:

    môže byť – ako inotaj – môže byť!

 29. jan nowak napsal:

  .. tag ssem Ti byl Mrožíčku : )))
  Minulej tej-den z malejma Ho~hongama na wýle.tě.. a widě-li sme UFO !
  a woni Hongowé furt ..he he-le Nowáku mi mimozemšťani .. a já na-to : UFO , proč je mi bezz
  .. něj tag Stráášně smut.no ..

  UFO ;.. (
  Ale mi mi mo.. éé říct neumim .. jenom hufo.. Mimozemšťani ři-kaj je-nom Cigoši & Okamura !!

  ps : a Pjakin ři.kal , že ta-ky KITAJCI .. aa číňani té-že ROBOTI ! ! !

 30. Maroš napsal:

  Pre všetkých – Pro všechny
  „Dělám pokání doma tím, že vstoupím do páté dimenze, abych změnil svědomí světa. Tuto práci nemohu dělat v kanceláři, takže tam nejsem fyzicky přítomen“ 10. reinkarnací boha Višny – Griotka První Tuzemská
  https://ac24.cz/-/tento-muz-oznamil-svemu-sefovi-ze-nemuze-chodit-do-prace-takovou-reakci-necekal?redirect=%2F

  „Zprávu jsme dostali a naše administrativní oddělení ji zpracovává“ – admin…

 31. Maroš napsal:

  Takto … Keďže tu „pracujeme dvaja“ – jeden ku „sláve“ svojej – SS – a druhí – MY ku Sláve Stvoriteľa Nás = ku Sláve Pravdy – lebo preto sme Slavjani, tak to tu mienim „vyhnať až na 4 „litre““ – čistá štatistika – očakávam, že sa tomu jedinému človeku, ktorý je schopný zmeniť chod udalostí – ROZSVIETI! Pretože už poznám to, že prebudenie z kómy, letargie atď., je často záležitosť jedinej osudovej FACKY! A tú nedostanete v tanečných rukavičkách… Ale kurva od upratovačky s gumenými rukavicami, keď jej zaseriete to, čo pred vami práve vytrela! Huš!

 32. jan nowak napsal:

  .. ROBOTI prý-ští tý.den rozjíždíme Fungl Nowej kanál na YT & fb – bude se to-to nejmowatt
  no to eště newim : (

  Asi ssi požádám Krucimberka wwo wodklad .. dokud te-da nic
  .. ssolidního newymyslim – tedy nejsem .. na Síti , grr..

  Zaplatim wám .. Kokoti až 2.ooo , – babek za Prima ná-zef !

 33. jan nowak napsal:

  ad 11: o4.. Mroži.. twuoj koment ssem si pře-čet 2 x .. dwakrát jo & wim čárka
  .. ko-ho my myslíš tou Upratowačkou.. mačkou – léta Páně sse mi na Gerlachu mačka zz pijonýr.ky
  Odtr-hla & spad sem do Štrbský.ho .. plaza aa a pěkně sem si nabil Kokos
  na sněhu : ))
  .. ho-ho – KRT pí-če na Nowý Republi.ce & řřek.nu – ti.. je je TO Bída ..

 34. Maroš napsal:

  petr, Janda a celá vaša trollská banda!

  Jeden politický väzeň z 50-tych rokov zadefinoval štát takto:
  „Základným kameňom štátu je STRACH a doktrínou NENÁVISŤ A ZÁVISŤ!“

  Teda – to, čo sa nedá ovládnuť strachom, musí ísť ovládnutím tak, že každý bude kontrolovať a udávať každého, pretože to vieme zariadiť tak, že každý bude mať na takéto jednanie motív, pretože každý bude závidieť každému a preto bude aj každého nenávidieť! Toto je vaša pojebaná sionistická – rímska doktrína aplikovaná dovnútra štátu – divide et impera!

  Podľa vášho spôsobu uvažovania – petr mi tu mal urobiť „nevedomky“ MEDVEDIU SLUŽBU = vychváliť ma tu ako „výnimočného“, aby ste tak pomohli priživiť tu – tú momentálnu sio bandu ješiťákov proti mne! Aby som namiesto prinášania a zdieľania informačných materiálov musel čeliť kadejakým čurákom – skrátim – ABY STE MA vy kokoti janderovskí, ČO NAJVIAC ZAMESTNALI! Idioti! Ste blbí ako táčky gitu! Viete hovno o inšpiráciách, ktoré mne takéto útoky prinášajú – OŽIVUJETE VO MNE SPOMIENKY NA KAŽDÚ SEKUNDU MÔJHO PREŽITÉHO ŽIVOTA – a to mi ešte viac otvára vedomie! TAKŽE POĎTE!!! S RADOSŤOU VÁM ZMIEŠAM TIE VAŠE SPROSTÉ HLAVY S TÝMI VAŠIMI BUZERANTSKÝMI RIŤAMI! He he! „Aj ja som 10. reinkarnácia Višnu!“ – Je nás takých klonov MILIÓN!
  Moja Reč – Pinky a Brain
  https://www.youtube.com/watch?v=9sP18xYzO1w

 35. Maroš napsal:

  V stave – 3992 – SS banda – dúfam, že už máte aj 3. diel tejto mongolskej tapety – po 4000 zhliadnutí tu otvoríme tému echt SLOVENSKÝCH! „mongolov“ v súvislosti s ich rozvratnou činnosťou na juhu Slovenska!
  - – -
  „Podľa nosa poznáš kosa“ – a kto by nepoznal legendárneho herca Mistríka a jeho vtip z Vtipnejší vyhráva – „Len si leť! – Aj s prestreleným srdcom!“ – takže opäť „náhodná“ PDPRAHOVKA v prezidentských voľbách 2019!
  https://www.aktuality.sk/clanok/594445/marian-kotleba-ohlasil-kandidaturu-na-prezidenta/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2
  https://www.aktuality.sk/clanok/589557/vedec-robert-mistrik-oznamil-prezidentsku-kandidaturu/
  „,,Nahraditeľný je každý, ale Ivan Mistrík – neviem si predstaviť kým a čím.“ “ NIEKTO SI TO PREDSTAVIŤ VIE.
  https://www.csfd.cz/tvurce/1909-ivan-mistrik/

  No a potom tu máme postavičky, ako Chmelár – pestovaná opozícia, Krajniak – „posledný križiak“ a Veľký priateľ Izraela, naporúdzi je aj zástupná blondýna blondýny Radičovej a určite sa dožijeme aj prekvápka – „v právnom štáte a bez chemtrails“. ASI ŤAŽKO!
  Kto ich bude financovať – neviem, ale Kiskov „Dobrý“ anjel už rozosiela esemesky, vďaka ktorým sa po 3 „klikoch“ môžete stať DOBRÝM človekom – lebo Kiskovu „dobročinnosť“ vždy v podstate financovali ovčania sami a tak zvolili na hrad „samých seba“. Ani boh /YHV/ nevie, koľko vás tie kliky budú stáť – aj v dôsledkoch, ale mňa nestálo tých 20 klikov od zlosti a na podlahe v podstate nič!

  • Maroš napsal:

   Je to zúfalé! CZ Drahošov slovenský odvar na prezidenta samozrejme nesmie zatieniť Kisku – volič nesmie prehliadnuť, že minule v podstate volil „správne“, a keďže projekt Kiska nesplnil očakávania bábkohercov – pôjde sa inou cestou, takže tento Mistrík je len „užitočná divadelná kulisa“, aby si dav vo volebnom bludisku konečne vybral tú „správnu blondýnu“ z Kiskovej strany Progresívne Slovensko. Lebo aj „Róbertov“ už bolo hádam dosť! To pre prípad kandidatúry R.F.
   V Čechách kedysi obľúbené slovenské inscenácie práve začínajú – pozor – toto nie je Mr.Bean – tento tu zdieľa Kiskov svetonázor na EU a NATO hodnoty! A „ako vedec“ má samozrejme jasno, že svetonázor je o „hodnotách“ a nie o metóde prístupu k realite! BOH – Stvoriteľ – ochraňuj Slovensko! Sledujte to „hnutie mysle“ v očiach a vo výraze… Cvak…

   Robert Mistrík- Mariána Kotlebu treba izolovať od spoločnosti akýmkoľvek spôsobom
   https://www.youtube.com/watch?v=QbSQjsv5BWc

   • asar napsal:

    Všimol si si, ako v tom videu, keď hovorí o Kotlebovi zosivel a potemnel obraz?

    • Maroš napsal:

     asar – ono to bolo prestrihané a bola použitá tzv. stmavovacia prelínačka. Podprahovo to samozrejme vytvára negatívnu asociáciu pri slove kotlebovci. Ďalšia vec – počas volieb v Čechách na prezidenta – Drahoš bol graficky naaranžovaný ako americký herec „Indiana Jones“ Harrison Ford – tie „šmé“ úsmevy na plagátoch Drahoša boli totožné – aj keď zrkadlovo prevrátené.
     Tu si zväčši obraz – dik tie hviezdičky
     https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/78409/kandidat-na-prezidenta-jiri-drahos-pro-reflex-o-svych-prezidentskych-ambicich.html

     Takže vyhrabali nebohého Mistríka – zrejme sa chcú zamerať na starších voličov. „Budem rešpektovať všetky demokraticky zvolené strany – kotlebovcov však nie!“ – aj my budeme rešpektovať demokraticky zvoleného prezidenta – teba však nie! Dôležitá maličkosť – jeho firemná profesná orientácia na citlivé tajné a kriminálne skutočnosti – bezpečnostný problém a konflikt záujmov!!! „Prvá dáma sa už teší, že bude stredobodom pozornosti“ – davo-elitári a malomeštiaci – odhadujem odniekiaľ z „Fraštáku“ /Hlohovca/…

     Toto bude Mistríkova /“opica“/ protihráčka /“egypťanka“/ – „občianska nezisková“ blondýna – kandidátka za Kiskovu stranu Progresívne Slovensko – právnička bez titulu JUDr. a rigoróznych skúšok – „Chcete právny štát? – tak tu máte!“ V podstate je to zadný voj Radičovcov. Otázka – jedna dvojjediná „prvá dáma“ nestačí? Stačí!!!
     https://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_%C4%8Caputov%C3%A1

     • asar napsal:

      Celkom podarení sú s tými fintičkami.

      Hentá je len Mgr, tak to sa už teším, lebo jednej pravej Jud r som sa pýtal, či jej niečo hovorí Ústava SR a rezolúcia osn 260. Že vraj nemôže vedieť všetko. Hlavne, že ja ako občan musím vedieť všetko, lebo neznalosť zákona neospravedlňuje.

      • proud napsal:

       Hezky podany,zasmal jsem se :-))).Ale je to pravda,vyznamove to k smichu zrovna dvakrat neni,je to svinstvo.

       • proud napsal:

        „Že vraj nemôže vedieť všetko. Hlavne, že ja ako občan musím vedieť všetko“…………bomba :-)

        • Maroš napsal:

         Proude – povinná znalosť zákona sa týka len toho, čoho sa týka tvoja aktivita – profesionálna, občianska.
         Čiže – chováš psa – všetko okolo. Prevádzkuješ reštauráciu – detto. Si turista? Detto. Si ženatý, máš deti – atď. Ale asi nemusíš vedieť právny predpis na vývoz nejakých chemikálií a pod. Takže nemusíš vedieť zo zákona všetko – preto „nikdy neľutuj právnika“ – sú to relatívni blbci, ako všetci ostatní.

        • asar napsal:

         Ako aj má pravdu, ani lekár nemôže vedieť všetko z každého oboru, ale ústava to je základný právny dokument sakra.

         Síce ako píše dole Maroš, ale chceš žiť v štáte, musíš vedieť ústavu, chceš žiť v občianskej spoločnosti, musíš poznať občiansky zákonník, chceš pracovať, musíš poznať zákonník práce a postupne sa toho nabalí toľko, že musíš poznať x tlustých kníh, lebo neznalosť zákona neospravedlňuje.

         Samozrejme tie tlusté knihy sú napísané takým spôsobom, že obyčajný človek tomu ani nechápe. Ale právnička nemôže vedieť všetko :)

        • asar napsal:

         Oprava, ako píše Maroš hore.

      • Maroš napsal:

       asar – vieš, v ktorom kvadrante – z tvojho pohľadu – je umiestnená čítačka textu v TV? V tvojom ľavom dole – ten, kto v TV štúdiu číta -pozerá mierne dole – V PRAVO.

       Pretože – takto mu fixujú pohľad, aby bol podľa reči tela vždy pravdivý a dôveryhodný, pretože ten, kto pri komunikácii blikne vľavo dole – klame! Schválne – Kiska
       Herecký výkon, hodný oskara ;)
       https://www.youtube.com/watch?v=Otr-jLFECjM

       A teraz jeho guru – mentor NLP – ktorý z týchto dvoch? Sleduj štýl, gestikuláciu – „čarovanie“, farbu hlasu /napodobovanie autority/, mimiku, sugescie…
       Kód Šťastia – Jozef Banáš a Peter Sasín
       https://www.youtube.com/watch?v=8i4KpHYdALY

       A výsledok – riadený „dobrý“ anjel – „dávanie je viac“! Milé nie? /Tak dajte!/
       Andrej Kiska – Ako dávať a zároveň získavať“
       https://www.youtube.com/watch?v=RsuAbeq7mJ8

       • asar napsal:

        Kiska ten je čávo, ten sa o budúcnosť báť nemusí, keď ho nezvolia. Miesto v SND má isté :)

        Dobrý herecký výkon predviedla tento týždeň v relácii Sedem Zuzana Fialová. Tak dobre zahraný spravodlivý hnev a rozhorčenie som ešte nevidel. Keby som nevedel, že je herečka, tak ten výstup o Kuffovi jej uverím.

        V pohode pán prezident, mením svoje rozhodnutie o padaní hláv. Už žiadna nenávisť. Pôjdete pracovať do Foxconnu. Aj o migrantov sa postaráme.

        Ty vole, ten Sasín to je celý Kiska. Ale on sa mi zdá presvedčivejší.

        Fylozofiou dávania sa už riadim dávno. Keď ma zastavia takí počerní, ktorých som v živote nevidel, ale vraj sa každý deň stretávame, tak ešte nestihnú ani slovo vysloviť a ja už od nich pýtam euro. Keď povedia, že nemajú, tak vravím, dajte dva.

     • Maroš napsal:

      asar – tu je „môj“ kandidát – ktorý ešte nominovaný nebol – prof.Peter Staněk – jeho „problém“ spočíva v tom, že bol poradcom vlády Mečiara a prvej Ficovej – čo je samozrejme odtiaľ potiaľ – komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Ale tak Mečiar, ako aj Fico – ako tak držali prírodné zdroje!
      Odporúčam prečítať si článok celý – je to o ľudských a prírodných zdrojoch Slovenska – plne v kontexte s hodnotami našich predkov „národa prameňov“.
      http://www.nextfuture.sk/ekonomika/peter-stanek-slovensko-ma-specificky-ekonomicky-potencial/

      Čisto súkromne – poradie mojich kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky:
      1/ Prof. Petr Staněk – BEZ VÝHRAD!
      2/ Sudca Harabín – s výhradou voči jeho starým kostlivcom v skrini z roku 1999 – Juhoška – mlčal, lebo mal našľapnutú kariéru a 20 rokov do dôchodku. Chápem.
      Ďalej – ako právnik špecialista na ústavný zákon – musí poznať formálne dôsledky neuzavretéj mierovej zmluvy s USA – keď Vojtech Tuka vyhlásil vojnu USA 12. dec. 1941 aby vliezol do zadku Hitlerovi, ale slovenský snem, ani Tiso toto okamžite nótou neodvolali. Dôsledky – chemtrails a vzdušný priestor na Slovenskom v jurisdikcii víťaznej mocnosti – USA. Detto Nemecko!

      Takže čo s tým – pán Harabín? Ste ochotný vyzvať prezidenta Trumpa na – konečne – uzatvorenie mierovej zmluvy Slovenska s USA? Lenže… To by nás potom amíci nemohli pribaliť do „mongolskej“ snehovej gule valiacej na Rusko.

      3/ Kotleba – s výhradou – mám pochybnosti o jeho schopnostiach konceptuálne riadiť supersystém – ale parciálne by mohol ešte zachrániť toho veľa! Jedna maličkosť – jeho údajné diskrétne jednanie so Sulíkom
      v zahraničí. ???

      „Všetko“ ostatné sú budúce „smeti“ bez vlastnej vízie rozvoja krajiny a bábky sionistov – čím neschopnejšie, tým viac sa nechajú riadiť – šanca pre štatistov v politike je len jedna, všakže.

      • asar napsal:

       A bude Staněk kandidovať? Mňa na neho upozornil kolega v robote a nejaké videá som zhliadol. Pre mňa by bol asi tiež číslo 1. Zatiaľ som sa tým však do hĺbky nezaoberal. Len podľa mňa ho veľa ľudí nepozná.

       • Maroš napsal:

        asar – Staněk je tak nejako cez minulosť prepletený s mečiarovcami, s Koreňmi a celkovo s národovcami, no ale ak ho porovnám s matičiarmi – tí sú odtrhnutí od reality – oni si asi fakt myslia, že Slovenska sa globálna politika netýka – že tu budeme večne – „stačí dúfať“. Z tých starších pánov bol ešte ako tak proaktívny A.M. Húska. A tu ide aj o určitú charizmu, drajv osobnosti – o prirodzenú autoritu – a Staněk ju má. A možno by ho podporili aj kotlebovci – ako občianskeho, lebo si myslím, že Marian Kotleba kandiduje len zo situačnej politickej núdze – a jeho – K – zvolením by to tu asi vybuchlo – jedine potom ako Pinochetov prezidentský režim – ale to by chcel kto – ani Kotleba. Preto je Staněk ideálny – aj pre kotlebovcov – a pre nás – nie pre mordechajov. Daj si dohromady Daňa z B’nai B’rith /info Huďo/ a Harabina – v čom si rozumejú? Vo vrtení psom!

        Teraz ako – nestačí len niekoho navrhnúť – ten človek musí mať aj zázemie. V okamihu, keď ho zastanú mečiarovci a kotlebovci – modrí „demokrati“ budú mať hysáky. A ficovci? Ako protikandidáta Fica? – aby mu zobral – Ficovi – mokré sny o prezidentskom paláci? Vieš – lebo „na poštové známky sa tlačia len prezidenti“. Je to o egu Fica a spoločenskej prestíži – „pán prezident“! keď si malý chlapec, tak ti nikto nepovie – „Ty raz budeš premíer!“ – v školách na stenách visia prezidenti, či?

        Je tu cca 40% kvôrum, ktoré je tradične apatické. A o hlasy týchto sa bude bojovať! Lenže – mienkotvorné médiá ovládajú mordechaji. Bolo by treba vymyslieť niečo cez… bla bla. „Je to vec SILNÉHO príbehu z budúcnosti“. Dalo by sa – chce to zopár návštev vonku. A Slovensko je údajne na 53%…. Putin by si mal s ním o čom pohovoriť. Aj Číňania… Aj iní… Základ je uviesť Staněka ako osobnosť – a on osobnosť je!

        Keď už mi starý Maďar sused, ktorý pozerá TV Markízu, povie, že Putin je pre neho ten správny prezident – tak je tiché víťazstvo.

      • asar napsal:

       U Kotlebu ma znepokojuje, že je proti islamizácii, ale nosia zelené tričká. Zatiaľ neviem, či je to neznalosť konceptuálnych záležitostí, ako píšeš alebo je za tým skrytý zámer. Mazurek tiež nádáva na slimákov, ale žerie kebaby. Rozporuplné signály. Budem preto pozorne sledovať.

 36. Maroš napsal:

  stav zhliadnutí 4013… Mongoli zo Slovenskej národnej strany v SK školstve posudzujú efektivitu vyučovania detí štátotvorného národa v slovenskom jazyku – prioritný princíp držania štátnosti im však 1/ „uniká“ a 2/ efektivita zjavne spočíva v nasieraní ľudí – Slovákov na juhu Slovenska nasierajú tým, že ich deti nemôžu chodiť do SK škôl v blízkosti domova, Maďarov zase naserú, keď im zoberú maďarské školy a kvôli „pár desiatkam“ slovenských detí budú musieť zase tie maďarské deti chodiť alebo do slovenskej školy – čo „by im ubralo na budúcom uplatnení“, alebo práve ony budú musieť cestovať do tých vzdialených škôl. Toto je „efekt“-dilema tých, ktorí sú akože súčasťou riadenia sociálneho systému Slovenská republika! No bodaj by to tak nevyzeralo, keď cieľom je rozklad národného štátu – tak sa predsa nebudú kvôli nejakej „slovenskosti“ už opičkovať – veď sú to už SVeTO-OBČANIA!
  https://magazin.panobcan.sk/deti-na-juznom-slovensku-bez-skoly-so-slovenskym-vyucovacim-jazykom-riesenia-predostrelo-ministerstvo-i-predseda-vyboru-pre-vzdelavanie/

  Kapitán Danko zjavne ešte nikdy nemusel bojovať o každú piaď „svojho“ štátu – Matečná, ktorá nahradila Plavčana a úspešne zakotvila v dotáciach min. pôdohospodárstva – to sú tí praví „lówe efektívci“!
  http://www.tvnoviny.sk/domace/1884801_kde-je-problem-sns-stale-nema-ministra-skolstva
  A „nasilu“ vymenovaná nová ministerka – doma zrejme už bez diét…
  „V rámci profesionálnej kariéry… a v Medzinárodnej organizácii práce v subregionálnom úrade pre južnú Áziu so sídlom v Nai Dillí a ako riaditeľka subregionálneho úradu pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve.“ – však hovorím – „mongoli“, ktorí majú na južné Slovensko azijskú kvalifikáciu…
  https://www.minedu.sk/ministerka/

  A treba opäť voliť SNS! – kapitán Danko minule sľúbil blahobyt a sľub – tým svojím spolustraníkom a ľuďom za odmenu nominovaním do exekutívy – aj splnil! Ešte, že tu máme južné Slovensko a maďarské karty stále v rukáve! Takže tak – slovensko-mongolské ovce!

 37. Maroš napsal:

  Nemám kam, tak sem – je to irónia, keď sa tu preberá plienenie našich krajín v roku 1241 – a súčastník – idiot Homo golfáčis – si krajinu „odborne“ spľundruje sám!

  „Podle unikátního výzkumu německých entomologů, kterému se věnovali posledních 27 let, klesl údajně výskyt létajícího hmyzu v Německu o 75 procent. A to data sbírali na maloplošných chráněných krajinných územích spolkových zemí. Údajně to může být ekologický armageddon.“

  „Alergici se radují, odborníci ale lomí rukama. Nejen v Libereckém kraji, ale prakticky v celé Evropě vymírají motýli, včely nebo čmeláci a jedním z důvodů je rozsáhlé sekání luk kvůli dotacím. Ohromnou plochou bez života se ale také stávají parky a zahrady u domů, kde se za vzor krásy a spořádanosti pokládají golfové sestřihy trávníků.“
  https://liberec.idnes.cz/entomolog-hmyz-motyl-brouk-vcela-cmelak-liberecky-kraj-pgw-/liberec-zpravy.aspx?c=A180601_103148_liberec-zpravy_jape

  Poznámka – tohto roku neboli okrem sucha u nás pohromy – pekne zakvitnuté všetko. Ale plodov na stromoch tak polovica – krásne vyrastený a zakvitnutý hrach rodí 1-3 semená v struku – teda nedoopeľované.
  A to udržiavam v záhrade džungľu – sused veďľa má „dokonalú“ púšť bez „buriny“ – 3/4 pozemku „vyšúrovanú“ a postriekaná pesticídmi. Darmo mu dohováram a vysvetľujem – to je jeho boľševická predstava o poriadku na pôde – čo neprináša priamy úžitok – to nemá ako „príživník socializmu“ šancu na prežitie. Roky. Vos habebit humus…
  A takých sú tisíce. A národy púšte ešte len prídu!

  • niSas napsal:

   U nás zmizely velké stromy při budování feudalizmu. Z původních míst gde dříve byly lesy dnes osmraďují města . Kolem roste už jen chamradí, keré nigdy nepozná stromy staré tisíc let. Nepoznají jejich velikost ani rozlohu v objemu , které vytvoří a rozloží jen za přirozených podmínek. Už vůbec to chamradí neuvidí vypučení statných stromů, keré začnou větvě ohýbat a kořenit v zemi do konu. To ani za Uralem zelená chamraď nezná jak vypadá rozpuk statných stromů.. Po tři sta letech je to stále chamradí, keré vyrostlo po genocídě všeho živého a tak nemá kolem vzory. A podobně to je Marošu i po restitucách církevního ochamradí na Slovači, gde na jednoho zvěrozvěsta připadl podíl na neprodejné půdě cca 600 ha. Ste tam ale grófi. Země mají na rozdávání a tady kňučí. Divné je, že ani jánošíkovský sindróm už přestal účinkovat, asi literární forma fackobůkku, že nikoho nenapadlo zajít tam a pár těch zcírkvářů přibít na dvéřa, dyk vejvar z teho je 600 ha. No to si u ouřadů nekoupíš. Heh

   • Maroš napsal:

    Sasin – planetárna katastrofa 1630-1686 „hlina padala z neba“ – zasypané mestá /malá doba ľadová/ – zopakovalo sa to znovu 1780
    Глина с небес-2. Поэты 19 века
    https://www.youtube.com/watch?v=VvT1lJRUTXc
    Čo bolo do jadernej vojny 1780
    Что было до ядерной войны 1780 года.
    https://www.youtube.com/watch?v=EtMIygQYx_s

    Poznámka – Pjakin spomenul, že GP sa v roku 1775 rozhodol čo najviac zabrzdiť vývoj civilizácie. V roku 1776 vznikli bavorskí gnostickí illumináti. Tí majú svetovú vedu pod kontrolou, takže niet sa čo diviť pomerom v akadémiách.

    Systematická likvidácia svetovej architektúry – aby ľudstvo nevedelo, že už v minulosti tu bola globálna civilizácia.
    Недавняя ядерная война и дробление планетарной Руси на страны
    https://www.youtube.com/watch?v=Ttc00wm5j-c
    No! V Kronštate odstránili z cesty asfalt a objavilo sa toto!
    Сняли в Кронштадте асфальт и обнаружилось это!
    https://www.youtube.com/watch?v=7doSp-XOFjw

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Řešení existuje – kup si takovy pozemek. A nechej ho prirode, vychovej takto své potomky. Za metr čtvereční nějakého “úhoru” das par korun. Ja to tak dělám uz skoro 20 let a moc me to nestalo. Takto vznikly Les je ve srovnání s vedle stojícími “hospodářskými” sirkarnami, které stejne do 20 let zničí kůrovec, balzam na dusi i na tělo.

    • Maroš napsal:

     „kup si takovy pozemek. A nechej ho prirode,“ – myslíš ako na skládku odpadu, alebo na vyrúbanie nejakým romákom? Takúto plochu musíš po čase účelovo zadefinovať na katastri. Riešenie vidím v skôr novozakladaných komunitách – samozrejme nie developermi - a vyčlenenie určitej plochy pre trvalo udržateľný život. O 100 rokov – keď nastúpi hlad po takomto prostredí – dedičov rozbijú – peniazmi – a skončí to ako zastavaná chatová oblasť – s výnimkami. Biotop vyžaduje určitú minimálnu plochu aj kvôli mikroklíme a bio a fytocenológicky ustáleným spoločnostiam. Osveta v podstate nestojí nič – len to kladivo po tých sprostých hlavách. LEBO!

     „KULTÚRA JE PROSTREDIE VYTVORENÉ ČLOVEKOM“ – a zatiaľ táto definícia nepustí. Teda správne – životné prostredie a pôdohospodárstvo by nemalo riadiť min. pôdohospodárstva a živ. prostredia, ale ministerstvo kultúry! Min. kultúry by kurva malo organizovať dožinky a lesné brigády, ale oni „správne“ organizujú=PODPORUJÚ sio-pochody buzerantov a „umelecké“ performancie! A min. pôdo sa stará o špekulácie s pozemkami, dotáciami a rozkrádaním dreva! Čo myslíš, prečo je min. kultúry vždy nejaký nosatý alebo ich lokaj?

     Stále tvrdím, že tu treba aspoň 2 generácie konceptuálnej prezidentskej vlády – potom tá posledná generácia pochopí, na čo vôbec riadenie štátu je – pretože správne riadenie výsledky prináša vždy! A nie podrbaná pseudodemokracia a anarchia – „sloboda“ zvierat /nech aj tých pes pojebe!/.
     Potrebujeme tu vyhranený totalitný režim – s presne zadefinovanými prioritami a cieľmi! A pokiaľ takýto režim podporuje život, rast, obrodu a všeobecný rozvoj – neexistuje, aby sa to niekedy volalo fašizmus. Polepšovňa nie je fašizmus.

     • Maroš napsal:

      …a na to potrebuješ ovládať teraz mordechajmi ovládnuté média – ako manažérsky komunikačný nástroj projektu – lebo osveta a presviedčanie. Inak môžeš použiť len organizované násilie – a potom nebojovať s nevedomosťou, ale s priamym odporom! Odbočím – aj Kotlebovcom neostane nič iné – pokiaľ tu nechcú mať občiansku vojnu – buď ovládnuť súčasné média, alebo si ich vybudovať! Zmena status quo nekrvavou cestov je výslovne mediálna záležitosť – viď sio „nežná“ revolúcia.

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Pokud to nepreklasifikujes jako lesní pudu, nepodléhá to lesnímu zákonu, takze tam nesmi nikdo ani těžit nad rámec těžby na nelesni půdě, která podleha regulacim:-)
      Koupil jsem takto několik pozemku, například pred 15 lety za cca 30 tisic šlo o prudší východní svah, cca 0,7 hektaru, 100×70 metru. Zarůstal listnatymi stromy, nálety z okolních lesu – habr, lípa, javor, buk.
      Oplotil jsem to lesnickym pletivem, udělal prulezy – kdo chce, muze si tam zajít, sparkata zvěř, která by to decimovala, se tam nedostane. Tuto ochranu mam naplánovanou na 30 let.
      Je to me vlastnictví zapsané na moje jméno na katastru – jakou další ochranu to potrebuje, pokud to z blbosti neprodaji / nezničí moji potomci?
      Dnes je to krasny zapojeny prirode blízký les, s velkou biodiverzitou.
      Marosu, kdyz toto udělá 1000 lidi, kdyz si na to odloží prachy, které by jinak prohulili a prochlastali, myslis, ze se nic nezmění?
      Ta změna proste musi jít ODSPODU. Zapalujme svíčky – neproklinejme tmu.

    • niSas napsal:

     To má být systémové řešení, kupovat si od „vlasti“ ouhory (7000m2 za 30000,-) vjako nějakej cízák. Vysázet tam stromy, oplotit to to proti zemským škůdcům a jezdit se tam na to dívat , Sousedit například s pozemky německých řádů , keří to mají od českého státu grátis. Nebo jak ta barómka z čestického panství tůhle v televízii ukazovala jak se umí postarat o své čtyři kozénky a jednoho pštrosa. Pro každé zatlučení kůlu jezdit pro kolkované povolení a dopídit se ke konci života k zemljance, páč zem přesypávat bez povolení ještě zatím de a čekat na papalášské harašení esli zrovna nemají v oumyslu nějaký „podni-kavčí“ záměr přímý nebo okolní.

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Ale blbost? Proč od “vlasti”? Ja jsem nikdy nic od státu nekupoval, vzdy jen od soukromých majitelů. A ti se tech “úhoru” často radi a levne zbaví. Například jen v okrese Vsetin bylo v roce 2010 (novější údaj nemám) registrováno na 1200 ha tzv. lesin, tj. sukcesnich lesních porostu na původní zemědělské půdě (bývalé louky, pastviny).
      Myslis, ze ti soukromí majitele tu pudu ukradli a měli by mi ji dat zadarmo? To asi ne, ze?;-)
      Půda proste JE, milý Sasíne. Chce to jenom chtit, zajímat se o to. I z podprumerneho příjmu si muze (kdo chce) časem levne pořídit hektary půdy. Musi ale CHTIT, a ne pouze prázdne ideologicky tlachat. Zkus videt svět min ideologicky a víc prakticky. Přestaň proklinat tmu a raději nákup par svíček, abys ji zmenšil. Jinak je to jen pustá ideologie, stesky pro stesky, zatímco voda stoupá, protoze jak zpívá Kuko z Horkyze Slize: … my sa tady jebeme a cas bezi…”:-(

      • Maroš napsal:

       Vpp – len má to jeden zádrhel – tzv. pobádacie dane. Princíp – z tej pozitívnej strany ide o to, aby tu neboli takí vlastníci pôdy, ktorí nakoniec svojou nečinnosťou vyhladujú štát – viď neschopnosť a neochota obrábať pôdu a pestovať na nej – Zimbabwe a JAR – pobrali pôdu bielym „gádžom“ a dali ju čiernym „romákom“ – už odtrhnutým od pôvodného spôsobu života – závislím na peniazoch systému.
       Teda – štát ťa tak zaťaží daňami, že nakoniec produkovať musíš, alebo OK – sponzoruješ biodiverzitu. Asi to nesleduješ – v USA ľudia prichádzajú o nenuteľnosti vtedy, keď sú nezamestnaní – systém im žiadne dávky nevypláca – veď majú nehnuteľnosti – a tak nemôžu zaplatiť ani dane. Detto v Nemecku – dávky dostane neger odniekiaľ cez more, ale Nemec buď si nájde robotu, alebo musí predať dom a pôdu. Takže systém, keď zistí, že je nás tu „1000″ takých, čo vlastníme hektáre úhorom kvôli včelám a lesným kunám – nakoniec ťa o to oberie. Teda – treba byť súčasťou nejakého „programu“ biodiverzity systému aby si to prežil – lebo keď nevyjebeš so systémom – systém vyjebe s tebou! Prúser na tom najvyššom – neviditeľnom leveli spočíva v tom, že systém illuminátov smeruje k cielenej globálnej genocíde – takže to tak aj má byť – aby tie včely a hmyz vymierali – ako to povedal Einstein – že „keď vykapú včely – vykapeme aj my“! TOTO NEVIDÍŠ? Takže namiesto 1 ha vlastnenia lesa niekde – úplne stačí posadiť – kto môže – aspoň jeden „alergén“ – 1 lipu – ktorú ti potom prídu zoťať zástupcovia farmakomafie – lebo ohrozuješ zdravie obyvateľstva! A médiá si to prídu nakrútiť – aby nikomu už nenapadlo zasadiť ďalšiu lipu!

       • Maroš napsal:

        S tou lipou je to samozrejme ilustračný príklad – agenda alergénov je súčasťou celej genocídnej agendy, podľa ktorej by mal každý človek, ktorý vstúpi do divokej prírody – kde vždy niečo kvitne – automaticky dostať záchvat a zomrieť! Koľko mladých rodín dnes chodí s kočíkmi a deťmi do lesoparkov? A prečo? Lebo ich mainstream pravideľne informuje o „nebezpečenstvách“ – čo práve kvitne. Veď farmakomafia sama vyrába vakcíny s alergénmi – stačí tieto látky – jahody, čokoládu, arašídy, peľové zrná – pridať do „agarov“ živných pôd, na ktorých sa vyrábajú vakcinačné mikroorganizmi – a spolu s tým a s asociačným hliníkom to naládujú do ľudí! A funguje to!

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Ano, to je pravda. Musis vyjebat se Systémem – jinak System vyjebe s tebou. Je treba počítat s tim, ze ti ten hektar vezmou, jakmile zazadas o dávky – co z toho plne? Vydělávat, spořit, ukládat do nemovitosti, abys o ty dávky zadat nemusel.
         Odstřihnout se, ale ne jako nějaký pojebanec zerouci kořínky a žijící v zemljance, kterou mu Lesy České republiky rozjezdi harvestorem pri lesní těžbě. To je jen poza – podívejte se, jaky jsem borec, jak nic nepotrebuju! … jo, nez přijdu o tu zemljanku, nebo mi praskne slepak – co pak?
         Je potřeba vytvářet ALTERNATIVNI SPOLEČNOST, technologicky srovnatelnou se Systémem, který ji proto nebude moct zničit.
         Považuju za mimořádne hloupe vzdávat se pokroku, na kterém jsme se podíleli a byl nam ukradnuty. Musime se snazit o jedine – aby se NAŠE veci nedostaly do rukou sociálního parazita! A kdyz uz tam jsou, tak si je vzít zpátky.

  • asar napsal:

   Perú do do nás na každej úrovni. Totálna vojna. Po minulé roky, keď som chodil popod agáty, keď kvitli, to bol samý bzukot. Tohto roku nič…

   • Maroš napsal:

    asar – wifi bráni včelám trafiť domov. Prežitie včelstva nezáleží až tak na zásobách medu, ale na počte včiel – nedostatočný počet jedincov nedokáže v zime vytvoriť potrebné množstvo tepla. Detto kolónia čmeliakov – matka by mala prežiť zimu ako jediná – robotnice na jar zahynú všetky – matka podobne ako u sršňov a ôs zakladá novú rodinu, takže zo začiatku kŕmi larvy sama. Takže celé pokračovanie rodu visí na jedinom vysilenom jedincovi – ak nemá podmienky – nemá šancu. V podstate o tom rozhoduje tých pár prvých kvetov ako zdroj nektáru. „Nevadí – všetko si kúpime!“ – hlavné je točiť kolesom zliav na nákup kosačiek v Mountfielde! Do riti aj s týmto korporátnym záhradníctvom! Záhradný fašizmus voči prírode. Islámska zelená = ZELENÁ PÚŠŤ!

    • asar napsal:

     Samozrejme pracháči si kúpia, len aby bolo odkiaľ. Lebo ak nebude odkiaľ, čo budú jesť? Z tých svojich papierových eur alebo čísielok na účte sa nenajedia.

     Inak je zaujímavé, že všade, kde sú Arabi je púšť. Chcel by som vedieť, či sú tam Arabi kvôli púšti alebo púšť kvôli zeleným Arabom. No nemám ani najmenšiu chuť to zisťovať na vlastnej koži.

     Film Warcraft:

     https://www.csfd.cz/film/233328-warcraft-prvni-stret/prehled/

     • Vladislav po přestávce napsal:

      To neni o Arabech, ale o pouštním monoteismu – křesťanství, židovství, islam. Nebudu posuzovat, které z nich je “horší” a které “lepší”, jako nema cenu resit, jestli je min zrudne nekoho uskrtit nebo podriznout.
      První je oddělení posvatna a přírody. Jahve, Alláh nebo Bůh otec uz stojí mimo přírodu a v podstatě proti ni. V dalším kroku se příroda stane nepřítelem, ktereho je treba ovládnout, podmanit, využit. Nicí se drive posvátné haje, vybiji posvátná zvířata, przní posvátná místa – vždyť uz nejsou posvátná, ze. No a kdyz je takovy duchovní veletoč dokonany, neni problem udelat z Arábie poušť a ze stredozemnich lesu křoviny macchie, vystrilet 50 milionu bizonů, vytravit strychninem 3 miliony vlku, zplundrovat evropské listnaté lesy nejdřív pastvou a pak plantazemi smrku.
      Proč by ne? Vždyť jsou to jen veci.
      Odposvatneni přírody se tomu říka. Výborne vysvětleno napr. Chrisem Maserem a dalšími skutečnými ochránci přírody, ne tou neomarxistickou svoloci, co kolikrát nerozezna buk od habru a za ochránce přírody se jen vydává.

      • benmil napsal:

       Vladislav

       +

      • asar napsal:

       Rozmýšľal som aké slovo použiť, či Arab alebo moslim. Neviem, či som urobil správne, ale vybral som, čo som vybral. Lebo v niektoýrých krajinách Európy je kresťanstvo dlhšie ako existuje islam, spľundrovalo sa to tu statočne, ale púšť tu nie je nikde.

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Neni, protoze je tady podstatne víc srážek, díky kterym je půda minimálně pul roku vlhka, a druhého pul roku tady neni skoro každy den 35-40 stupňů. U nas poušť byt proste nemuze, to nejhorší, co tu muze byt (a bylo), byla barokni temer odlesnena, pastvou erodovana krajina, s ekonomikou trpící chronickým nedostatkem dřeva. Milujete se a množte se, zalidnete krajinu a o přírodu se nestarejte, je to jen věc, neb tak stojí psáno v Písmu svatém. Ámen, tupe ovce zrozené k drine na panském a jako potrava pro pušky a dela z bozi vůle panovníka, neb dej Bohu, co jest Bozi, a dej císaři, co jest císařovo:-(

  • Vladislav po přestávce napsal:

   To neni primárně bolševická představa o pořádku, ale prusacko-nemecka. Ordnung muss sein! Vykacene původní lesy nahrazené plantážemi smrku a borovic, obdélníková a ctverecna monokulturni pole, vysušené “neproduktivní” bažiny, vystrilena “škodná” zvěř. Z Německa k nam nikdy nic dobrého nepřišlo, snad kromě relativně kvalitních aut.

 38. Maroš napsal:

  Komu chýbajú verejné divadelné sex performancie brnenských satanistov – nech sa páči…
  Multikulturalismus v Londýně. Policie k smíchu. Totální úpadek.
  https://www.youtube.com/watch?v=PMUmvgk7lp0

  „Ríša zla nie je perpetum mobile!“ – výborný dokument o ľuďoch z Blízkeho a Stredného Východu
  Babylon v Európe
  https://www.youtube.com/watch?v=c1QpBhbrWCg

  • asar napsal:

   Židovský upír odviedol dobrú prácu. Dracula 2000 v realite. Teraz však prichádza pravý Dracula – tartarský drak. Drakulifát začína.

   http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1067222/pg1

   Chlapci sa zahrávajú a dráždia. Dostanú svoje kultúrne obohatenie:

   https://www.youtube.com/watch?v=Ge-ilEFgJ34

   Keď kultúrne obohatenie, tak INTERHAMWE, INTERHAMWE, INTERHAMWE.

   #metoo, #hutu

  • asar napsal:

   Títo britskí alebo žeby benaj britskí experti takto ustupovali aj pred Hitlerom a nás zradili, aby vypustili náckov na Rusko. Teraz ako vidím, postúpili na vyššiu úroveň a zradili už vlastných občanov a robia ústupky migrantom. Otázka znie, čo majú zalubom tentoraz? Čím som si istý je, že títo chudáci čierni budú raz ľutovať, že tam prišli.

 39. Maroš napsal:

  A naserme ich Slovákov a frustrujme ich! Nech makajú všetci v noci! Aspoň sa nedožijú vysokého veku – budú skapínať na rakovinu a celkové opotrebovanie!

  „Slovenská mládež nevychádza ako európska elita ani pri pohľade do peňaženky.“

  REPLAY: „ako európska elita ani pri“ – ani pri čom ešte – ty novinársky ficozmrd za 1.000 ojro mesačne! Ty si tá žebrácka elita!
  https://www.aktuality.sk/clanok/595064/aki-su-mladi-slovaci-zverejnili-velku-statistiku/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

  https://www.napalete.sk/praca-v-noci-poskodzuje-dna-a-skracuje-zivot/

  • Maroš napsal:

   Ide o to – že takýto novinárski hajzli nenapíšu – mladí Slováci sú najvykorisťovanejší vzdelaný národ v EU – a aby ako tak prežili medzinárodnú mafiánsku dohodu svojej „sociálnej“ vlády o obchode s novodobými otrokmi a lacnou pracovnou silou – musia často pracovať v noci – zatiaľ čo vyjebaná tínejdžerská a mládežnícka EU elita tej západnej úpadkovej Európy prechlastáva svoje 3 až 5 x ľahšie zarobené lówe v baroch a v dovolenkových destináciách!

   • asar napsal:

    Poznám to dobre, všeličo som zažil. Naposledy vo Foxconne Pardubice dva mesiace robenia v kuse dvanástok 6 dní do týždňa, z toho posledných 5 týždňov v kuse nočných a chcel som skapať. Mladí, dávajte si pozor na to. Ja viem, že nie je sranda sedieť doma za 60 euro, ale ja som vo výsledku ani nič nezarobil a ešte som aj skončil so zdravotnými problémami. Nedajte sa odrbať a zlákať do týchto otrokární. Nech si tam robia tí kokoti skurvení, čo ich sem naťahali. A za toto budú padať hlavy a to doslovne. Ako som vravel Drakalifát prichádza. Vyrúbeme vysoké stromy. Interhamwe!

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Zní to jako debilni knížecí rada, asare, ale v takovém pripade by sis měl doplnit kvalifikaci tak, aby sis našel praci, která je mnohem lip placená.
     Nežiju v Praze ani Brně, ale většina vysokoškoláků kolem me si vydělává kolem 35-40 a víc tisic, a stejne tolik i víc si měsíčně od jara do podzimu vydělá měsíčně sikovnejsi zednik, instalatér, tesař nebo klempir.

     • asar napsal:

      Bohužiaľ od fyzických prác som odstavený kvôli zdraviu a je tu aj ten problém, že tento židácky systém mi zamestnanie zhnusil. A to mu neodpustím. Takže mi ostáva len podnikanie, kde sa môžem riadiť sám. A na tom pracujem. Hlavnou mojou prioritou je ale dať dole tento systém. Ja som zažil svoje a nechcem, aby to zažívali iní.

      • Maroš napsal:

       asar – chyba lávky – poznám to štádium ukrivdenia a nasratosti kvôli robote, zvlášť keď s tebou pohŕdajú tí, ktorí ťa zamestnávajú, že tú robotu žerieš, lebo oni v podstate chodia do roboty len na to, aby sa vozili po druhých. Ale – jediná cesta je skutočne dostať z hlavy preč ten otrokársky ovládač, že robota najprv, a zároveň stopnúť svoju predstavu o sebe ako o obeti. „Mám právo byť nasraný“ – OK, vydrbali ste so mnou, lebo ja som vydrbal so sebou sám – ako druhá naivná strana zmluvy, ktorú ste vy už dopredu ani neplánovali dodržať! Ojebali ste ma o životný čas!

       Dobre! – teraz si ho zoberiem späť ako životnú skúsenosť – a idem do útoku!

       Možno to pár ľudí nechápe, ale „systém sa dá dať dole“ aj tak, že ho vypustím z hlavy – a keď to nebude chcieť pochopiť ani moja vlastná matka – tak si bude musieť vybrať – medzi vzťahom ku mne – a medzi svojím zotročujúcim vzťahom ku mne a ku otrokárskemu systému.

       V takýchto situ treba byť úplne prázdny „tam hore“ – žiaden svet sa nám nezrútil, len ilúzia, že keď budeme dodržiavať pravidlá my – budú dodržiavať – tie slušné – pravidlá oni! Inak – špecialitou tých úradníckych lariev na úradoch práce je systematické frustrovanie nezamestnaných – aby ste mali v sebe stále zapnutý motor, ktorým sa budete zožierať, „že ešte nemáte robotu“! Moja rada – užite si nezamestnanosť aj napriek ich buzerácii! Tých pár hodín mešačne za to stojí. Spolupracujte s nimi – a bavte sa na ich pokrytectve /ONI UŽ DÁVNO VEDIA, O AKOM SVINSTVE – O UDRŽIAVANÍ NEZAMESTNANOSTI KVÔLI UDRŽIAVANIU NÍZKEJ CENY PRÁCE TOJE/ – oni sa totiž boja ostať bez roboty 100x viac ako vy – lebo pre nich to znamená potom stať sa „stránkou“ – s ktorou si bude vytierať zadok ich bývalý kolega. Je to niečo podobné, ako keď sa do basy dostane bývalý policajt. A čo myslíte – koľko minút denne odpracujú tí, ktorí riadia zmrdov, ktorí vás dozorujú – kopú do zadku? Oni začnú pracovať až vtedy, keď dozorcovia nemajú výsledky – a súkolie sa zadrhne.

       „Etalónom NEsamostatnosti v sociálnej psychológii je – ÚRADNÍK!“

       • aike napsal:

        Maros u nas este stale existuju ludia ktori netrpia syndromom menejcennosti len preto ze nemaju pravidelny prijem z pravidelnej prace. …/poznám to štádium ukrivdenia a nasratosti kvôli robote, zvlášť keď s tebou pohŕdajú tí, ktorí ťa zamestnávajú,/ / + ludia v tvojom blizkom okoli ktori ta poznaju a tebou pohrdaju pretoze nemas pracu + plat/
        Nie kazdy je ochotny makat pre zida v otrockej pozicii na otrockom pracovisku za otrocku mzdu a znicit si tam svoje zdravie. Ked sa systemu vzopries a odmietnes spolupracovat, system ta okamzite doslova zomelie a pomaly zomres od hladu…
        Ak neveris prihlas sa na urade prace a uvidis…

        • Maroš napsal:

         aiko – všetky bitky s úradom práce som vyhral – ide o to, že tí dementi si nevedia predstaviť, že zamestnaný TVORIVÝ ČLOVEK – sa PRÁCOU napĺňa – teda ak raz prdeš o prácu snov – žiadna krava z úradu práce nepochopí, že ja som prišiel nielen o zdroj príjmu – ale hlavne o možnosť sebarealizácie! Mňa spomínaná práca nesmierne bavila! Takže – nemal som najmenší problém „tváriť sa“ pred týmito idiotmi – „ako veľmi ma trápi, že nemám prácu“ – áno – TÚ SVOJU – NA KTORÚ MA STVORIL BOH A NADELIL MI NA ŇU SCHOPNOSTI – TALENT! Ja zásadne odlišujem muklovanie za peniaze a tvorivú prácu. Práca má zároveň aj sociálny rozmer – je to priestor pre vzťahy. Takže človek bez práce môže byť aj sociálne izolovaný – a vtedy si treba hľadať nové vzťahy – ktoré môžu priniesť – práve prácu. Cez úrad práce si prácu fakticky nenájdeš – oni s ľudskými zdrojmi zásadne – NEPRACUJÚ! Ich úlohou je udržiavať trhovú úroveň zamestnanosti čo najbližšie panike na trhu práce – podľa Milton Friedmanových pravidiel.

       • asar napsal:

        Ja nie som ukrivdený. Podľa tvojich slov: „A naserme ich Slovákov a frustrujme ich! Nech makajú všetci v noci! Aspoň sa nedožijú vysokého veku – budú skapínať na rakovinu a celkové opotrebovanie!“, som sa práve nasral!

        To o tom ovládači, že robota skôr si tiež dobre napísal. Lebo ja som nemal najväčšie problémy ani s úradníkmi, ani s iluminátmi, ale so svojimi vlastnými ľuďmi. Ale už sú kľudní.

        Píšem tu nie preto, že som ukrivdený, ale aby som varoval. Učiť sa na vlastných chybách je síce ten najúčinnejší, ale aj najhorší spôsob.

        Preto znova opakujem dávajte si pozor na zdravie. Vyhýbajte sa takzvanému ťahaniu hodín – že vás nechajú robiť 300 aj viac hodín do mesiaca a potom vznikne ilúzia, že ste veľa zarobili. Dodrbete si zdravie a až potom zistíte, že to také výhodné nebolo. To už bude ale neskoro.

        Kto pochádza z regiónov, kde nie je práca, prečítajte si ústavu, európsky dohovor o ľudských právach a sociálne zákony. Máte právo na prácu, ktorá odpovedá vašej kvalifikácii a zdravotnému stavu. Nenechajte sa zastrašiť, keď vám budú ponúkať nejaké bludy. Využite sprostosti, ktoré systém vytvoril proti nám, ako sú ľudské práva, rasizmus a podobne proti systému. Nech sa boja o svoje fleky úradníci, ak budú robiť problémy.

        • Maroš napsal:

         asar – výraz „budú ťa musieť zastreliť pre starobu“ – je realita! Sociálna poisťovňa – zo zákona – je povinná evidovať záznam o poistencovi len do veku 99 rokov – ergo – u storočných robia skôr propagandistickú výnimku -“aký je náš sociálny systém fajn, že sa ľudia dožívajú tak vysokého veku“ a zároveň Sulík a spol. – davoelitári pripravujú zákon, podľa ktorého by penzia mala byť vyplácané len do veku 92 rokov – čo je síce pekný vek – ale z princípu – je to fašizmus a „darwinizmus“, ktorý zároveň sociálne potiera jedinca, ktorý by sa inak dokázal prehrýzť tým ich skurveným systémom. Kokot! – potom ich len začnem – ako 90-ročný – likvidovať – hlava nehlava! Zomrieť treba ako pittbull – v boji – nie v posteli!

        • asar napsal:

         Maroš, vidím, že si pochopil. Škoda, že väčšina, čo sú na dne sa kultúrne neobohatila od slimov a skoncujú so životom len tak naprázdno. U mňa je možné, že začnem ešte skôr ako 90 ročný.

         U Sulíka je možné, ak som správne pochopil, že žiadny dôchodok ani nebude, len akýsi jednotný odvodový bonus 200€, z ktorého zaplatíš ešte zdravotné poistenie.

         U toho odvodového bonusu ma zaujalo toto:

         Otázka: Oplatí sa zamestnávateľom vytvárať pracovné miesta s nízkou pridanou hodnotou?

         Odpoveď: Ale kdeže, lacná práca je drahá. Profituje z nej štát a nie zamestnanec.

         https://www.flipgorilla.com/p/25441453291341874/show#/25441453291341874/12

         Mne z toho vychádza, že ten odvodový bonus je len o tom, aby ľudia pracovali za minimálne mzdy.

      • niSas napsal:

       Koušeš se do uroboróznío ocasu. Vydělat u šmejdů bankocetle, koupit ukradenoupůdu a platit daně a výpalné. Popřípadě si nechat na vysoce odborných školách vymlet zbytek mozku a nakonec ani ten zkurwený zlodějský kupčický a loupežnický systém nebude vadit. Žrádlo si přece koupíš u cizáckého korporátu,, necháš se opíchat vakcínama, poplatíš všechny daně a výpalné ojedeš zpytomělé kačeny, napíšeš pár řádků do matrixu a spokojeně se probereš druhej den a jede to nanovo. Taky jeden, co si myslí, že gdyž rozmlátí televízu kladivem, že ju spraví zase kladivem stačí jen odborně bouchnout nebo jak to ten einchujštajn vlastně říkal. Heh

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Sasine, ty jsi cim dal tim větší magor, který jako kafemlynek mele porad dokola par frází, kteryma se ukájí v pocitu, který asi z nějakého úchylného důvodu potrebuje, ze?
        Opakuju ti: nekoupil jsem si nikdy žádný státem ukradnuty pozemek, ale vzdy šlo o pozemek nějakého úplne běžného člověka, souseda apod., ktereho se on rad zbavil, protoze nemel cas/chuť na nem hospodařit. On byl spokojený, ja jsem byl spokojený. Lidi dnes ani na venkově moc nehospodari, pritom maji x pozemku, co byly dřív louky, pastviny a teď leží ladem – co s nima maji delat?
        Totéž lesy – teď je všude ve smrkových plantážích kůrovec, státní správa lesu posila lidem doporučené dopisy s vyzvou k těžbě – jenže ti lidi ani nevi, ze ten les maji, v životě v nem nebyli, nebo je to na katastru vedené jeste na nějakého staricka, co umřel pred 20 lety a nikdo to nezjistil – potomci žiji 100 km daleko a je jim jedno, co maji za pozemky, pokud je nepotřebuji prodat, aby měli prachy na barák.
        Hospodařit na nich – chacha, to je vtip dne!
        Ty mi cim dal víc připadás jak nějaký mimozemšťan, co pochází asi z úplne jine planety. Meleš par ideologických frází bez základu, do zblbnuti, porad jakási ukradená půda táty a mámy, pritom realita je pravý opak, lidi maji pozemky, které jejich předkům patřily do komunistu, pak jim je v restituci vrátili a oni na ne kaslou. Takové řeči úplne mimo odněkud z bytu bez zahradky, někým, kdo v životě nehospodaril, nemel ani muskaty za oknem možná. Navic zase ta “třídní nenávist”: – mas se lip nez ja? No tak sis to nakradl nebo získal podvodem, to je jasne. – Mas nějaké vzdělaní? No tak ti vymyli mozek, protoze ja zadne vzdělaní nemám.
        Toto te spojuje s Robem, Proudem a podobnými – zakomplexovanost. Zavist a nenávist k tem, co neco dokázali a dokazuji i navzdory Systému. A ono to opravdu jde – musis ale chtit! A nad tim by ses měl asi vázne zamyslet, jinak budes cim dal tim víc zapsklejsi:-(

        • Vladislav po přestávce napsal:

         A maly příklad, jak jsem přišel k prvnímu lesu – malému kousku, nějakých 1500 metru čtverečních.
         V 90.letech získal ten les v rámci restituci vzdálenější soused, který v miste uz nebydlel, žil v paneláku ve městě. Jeho děd tam hospodařil, ale on – eeeeeh, co ja s lesem! No jedine vytěžit, budou prachy za dřevo.
         No a to taky udělal. Dřevo vytahal a prodal, všude mraky klestu, bordel, erozni rýhy. Samozřejme těžba naholo, jak jinak, přece se neosidi o prachy za dřevo, ze?
         Uplynula dvouletá lhůta k zalesneni – porad totéž, měsíční krajina. No tak jsem to koupil – 3 Kč za metr. I jako student jsem na to měl:-)
         On byl rad, ze se zbavil břemene – zlikvidovat klest, zalesnit, zajistit nový porost – to je i 10 let dřiny!
         Kde mas v teto rovnici “ukradenou pudu táty a mámy”? Ona samozřejme existovala a existuje – to by bylo na x samostatných článku. Ale to je úplne o něčem jiném.
         Možná, ze kdybys přestal brat, co beres a díky čemu píšeš tak zhulene působícím způsobem, měl bys časem na neco podobného a nemusel jenom hledat nepřátele a zlovuli za každým rohem.
         Ale ono je pohodlnější jen lomit rukama a naříkat, ze? No, to věřím.

        • niSas napsal:

         Vidíš, sestylizoval jsem východiska do poměrně snadno pochopitelných závěrů o potomcích, tátovi a mámě, a vidíš sám, že čím více vymletej mozek tím méně dochápavosti. Gdo by kupoval půdu aby se na ní díval? Jedině na veksl. Gdo se bude zajímat o veřejný rozpočet, gdyž nemá „právo“ psát do něj sečitatelné požadavky a má z teho jen pohledávky a nekonečnou řadu výpalných? Jen zlo ději co už u koryt jsou. Do blboňů se klavíruje každej den a tady to vlastně není jiné. Že jako mají dělat na vrchnost víc, najít si dírku ve zlo dějském váčku, gde kape víc prachů bez ohledu na cokoliv a že všechno jakože mají pučené od dětí. Fantastické. Další kecy co tady rostou jako kameny na poušti a není jich méně, jsou jenom modlení k matrixu za účelem ulevit si. Lidi chcou demográcu a volí fašizmus, nevědí že to co chtějí je společné rozhodování o všem společném a to rovným, podílovým dílem, ale to v systému tištění bankocetlí nigdy nebylo a v systému, gde si můžeš koupit půdu za peníze ani nigdy nebude, ani přímá ani polopřímá. Jak říkáš, stále více tupanů se bude ohánět razítkem VŠ a budou chtít sto tisíce a budou se honit za svým zbytečným vocasem, páč dneska gdo to eště neví, je asi 5% lidí produktivních a vostatní jen po známostech a za prachy jsou zalezlí na místech nepřátelských k životu a berou neuvěřitelné prachy za škodění a ničení světa. Toho sis ještě nevšiml? A furt si tisknou bankocetle a furt se to rozlejzá jako mor. No a dopadne to dycky tak, spousta roztahaných plácků a nanicovatých ploch nepoužitelných ani k produkci ani k životu. Žádné hektarové kony gde žijí lidé. Drcky, cáry a cancoury nanicovatých ploch.

        • niSas napsal:

         Řeknu to eště takhle, z 1ha při smysluplném uspořádání může žít až deset lidí co nežerou hovězí. Ale bacha, z 1ha není dnes možné zaplatit daně a výpalné šmejdům korporátního fašistického státu. Normální člověk spočítá v hlavě musí dáti/nedal gdyž by vytrucoval z teho podílu 5 tun jablek a 5 tun brambor, tedy z teho 1ha, tak to ani na zaplacení poplatků a výpalných nestačí. Tím by mělo být chytřejším blboňům jasné, jak daleko je svět šmejdů odtržen od reality , adeptům VŠ by to mohlo aji dojít, nějak, samo.. Heh.

 40. jan nowak napsal:

  Wláďo.. kam dešš .. do Amfóry
  Co je tam Dnes ???
  Disko.téka ..

  Máňo poď ta-ky : ))

  ps : ww lak.u na na welikym Seweru psa-li.. že máš pSát ssrozumitelně : /

 41. Maroš napsal:

  čo je za tým? Objednávka? Nebýva zvykom, aby tu niekto len tak dokopal na smrť niekoho, komu stačí dať facku. Lebo ten zabitý Filipínec vyzerá skôr na FilipínKU – nejakú transvestitku – a zmrdi radi strieľajú do vlastných obetných baránkov, keď tým niečo chcú dosiahnuť! Posúďte
  https://www.cas.sk/clanok/701451/smrt-filipinca-henryho-36-v-bratislave-za-prepustenie-bestie-prokurator-na-kobercek/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-cas_short&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

  • Maroš napsal:

   „Schizofrénia“ rotschieldovského mainstreamU? Ale kdeže! Oni to schválne nevyslovia – že – zavraždený „Filipínec“ bola FilipínKA – teda člen-ka LGBT komunity! NA TO MUSÍME PRÍSŤ SAMI! A fakt neverím, že nejaký Slovák niekedy – len tak – dokope ženskú, ktorá sa aj vydáva za chlapa – na smrť do hlavy! Lebo je to pre neho furt len ženská! A čo také tu – na Slovensku, to „stvorenienie“ pohľadávalo? A hlavne – čo na to pán Duterte – ktorý doma systematicky likviduje všetko, čo rozvracia mládež – budúcnosť Filipín – teda drogových dílerov, narkomanov a – LGBT komunitu! Nesmeruje tento – vysoko pravdepodobne OBJEDNANÝ útok na Slovensku, práve Slovensko na budúci útok proti – Dutertemu?!
   https://www.aktuality.sk/clanok/595311/komentar-lubomira-jaska-nie-sme-narod-nasilnikov-ale-vyckavacich-lenivcov/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

   • Maroš napsal:

    Lebo – slovenský „Duterte“ = Kotleba! A idú prezidentské voľby! Takže Izraelci, ktorí naposledy bez problémov postrieľali 57 Palestíncov protestujúcich proti zriadenie hlavného mesta Izraelu v Jeruzaleme /a tisíce zranili/ nám opäť radia, čo máme robiť vo vnútri svojej krajiny:

    „Times of Israel informuje svojich čitateľov aj o tom, že na Najvyššom súde už vyše roka leží návrh generálneho prokurátora na zrušenie strany. S odôvodnením, že cieľom kotlebovcov je zničenie demokratického systému v krajine.
    Zostáva len dodať, že Najvyšší súd by sa mal už rozhýbať a v tejto veci rozhodnúť. Inak sa budeme musieť pred svetom naďalej oprávnene hanbiť. A potom – ak skutočne trpíme neonacistickú stranu vo svojom politickom systéme, tak to naozaj neprospieva ani demokracii ako takej.“
    https://www.aktuality.sk/clanok/594631/tyzden-vo-svetovych-mediach-izraelci-pisu-o-neonacistickej-strane-kotlebu/?AT=wgt.article_clanok-najcitanejsie.c.x…B.

    • Maroš napsal:

     To musí byť nahovno pocit, keď viete, že vás niekto prinútil urobiť špinavú robotu a potom je „odrazu okolo vás kopa policajtov“. FUCK! Detto vražda študenta Tupého – ups! – „zabitie“ – lebo keď vás niekto na ulici dobije na smrť – vražda už z toho nehrozí – a robí sa to práve preto – TAKTO!
     Iné kafé by bolo dokázať, že si vašu vraždu niekto objednal – ale – to by musel vypovedať ten, kto to vykonal – a ten bude mať funus obvykle hneď po vás…

     „Henry sa stal obeťou incidentu, ktorý sa odohral v sobotu 26. mája nadránom na konci Obchodnej ulice v centre Bratislavy. Zastal sa dvoch mladých žien, ktoré oslovil Juraj H.
     Ten Henryho napadol – sotil ho na zem a potom ho kopal do hlavy. Po útoku si ešte vyložil na napadnutého nohu a snažil sa útok nakrútiť na telefón.
     Zrazu bolo na mieste množstvo policajtov, ktorí poskytli Henrymu pomoc, sanitka ho…“
     https://www.aktuality.sk/clanok/595423/obvineny-zo-zabitia-filipinca-je-na-sude-pojde-za-mreze/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

     • asar napsal:

      Maroš, odpovedal si si dobre aj sám. Dodám len, že tu máme okrem volieb ešte dlhodobý rozvrat Slovenska začatý zrušením amnestií, filmom Únos, kauzou Kuciak, mafiánsky štát vietnamský unesený atď.

 42. Maroš napsal:

  Boj Chazarov o prežitie ich „celebritného“ rodu – spermicidný nano-hliník v chemtrails sa dotýka každého! /Mladí Slováci! – preto treba robiť nočné aspoň do 40-tky! Aby ste si mali za čo užívať života, a potom – namiesto dieťaťa budete chovať psa!/

  „Markizáckeho moderátora preslávila šou Tvoja tvár znie povedome, svadba s Adelou Banášovou aj nedostatok spermií hraničiaci s neplodnosťou.“

  Poznámka – tak im obom treba! Lebo práve oni sú protagonistami genocídnej doktríny – „No family – success first!“ POJEBTE SA!
  https://www.cas.sk/clanok/698010/viktor-a-adela-vinczeovci-boj-o-babatko-nevzdavaju-dobre-spravy-od-lekarov/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-cas_short&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

 43. Vladislav po přestávce napsal:

  Sasine, z ha zemědělské půdy je roční dan několik stovek. To jsou jednotky % z toho, co ti ta půda muze urodit, vynést.
  Kdyz uz si chceš vymyslet, vymyslej tak, aby to neslo tak snadno poznat:-(

  • Vladislav po přestávce napsal:

   0,75% hodnoty pozemku ročně – u tech nejkvalitnějších pud.
   Proč si tak vymýšlíš a lzes, Sasine?

   https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-nemovitych-veci/sazby-dane-z-pozemku/

   • houbeer napsal:

    ze se vam do toho pletu.myslim, ze sasin myslel uzivit jako nasytit,ne obchodovat s plody 1ha.mno nevim presne kolik je dan z hektaru,ale asi bych nejak to dal do kupy bokem abych se mohl zivit na svem hektaru.
    a take si nemyslim, ze jeden hektar nekoho smysluplne uzivi,a to jsem pro permakulturni pestovani apod.ale proste vse se tam nevleze.jina je potom,kdyz mam hektaru vice,ruznorodych a to pak i jidlo by mohlo prebyvat a tudiz jsem schopen nasytit pocestne,navstevy,hladove apod.uz jsem tu moznost obhospodarovat par hektaru mel a je to hodne drina nekuovat nic,pripadne mit na vymenu neco za neco….

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Ono samozřejme záleží, kde tu pudu mate. Neco jiného je hektar na jižní Moravě a neco jiného na Šumavě;-) A souhlasím, tak i tak je hektar malo na solidní život, snad na hole přežití.
     Ale bez obchodování to nepůjde i tak. Potřebujete hnojiva, vodu, techniku. Lékařskou peci, pokud nechcete umřít ve 30 na praskly slepak. Někteří blouznivci tady tvrdí, ze obchod je fuj, protoze nejsou schopni pochopit, ze obchod sam neni spatny, špatným az parazitickym se stává teprve tehdy, kdyz se dostane do rukou sociálních parazitů. To je treba opakovat jako mantru – technika je dobra, veda je dobra, obchod je dobrý – jen nesmí sloužit sociálnímu parazitovi a plnit jeho zadání.
     A nejen to. I “alternativa”, pokud ji sociální parazit uzme, se stává jeho stejne účinnou zbraní, jako treba bankovnictví nebo poklesla kultura. Je to videt všude kolem:-(
     Byt v opozici tomuto Systému rozhodne neznamená opasat se povrislem a jít bydlet do zemljanky. Kdyby se takto chovali naši “pohansti” předkové, kteří proti Systému SKUTECNE bojovali, sfoukli by je Němci a Vatikán jako svíčku. A totéž čeká dnešní “alternativu”, pokud si bude plést boj proti Systému s životem křesťanských misionářu.
     Rujanske lodi se žlutým rarohem v modrém poli pluly za obchodem az do Sýrie. Obodritska těžká jízda byla na svou dobu stejna technická “mlátička”, jako dnešní “neviditelná” letadla.
     Jaky rozdíl proti dnešní “alternative” řízené Židem, která duševně slabší jedince nakonec přesvědčí, ze nejlepsi, co muzou proti Systému udelat, je vzdát se všeho, díky čemu bila kultura neni na úrovni Zambie. A proč? No přece abyychom my gojimsti dobytci nezrali víc, nez mame, a nezavazeli. No, každy svého štěstí strůjcem!

    • Maroš napsal:

     „uzivit jako nasytit,ne obchodovat“ je podstatou sebestačnosti – ho ho – ale poznám gosudarov, ktorých manželky a synovia prefajčia cca 200 ojro KAŽDÝ mesačne – takže všetko – aj tie kačeny – živé tvory – fakticky chovajú preto, aby si uspokojili svoju drogovú závislosť! Lebo tak to je! A Univerzum im odpovie! SKAPTE TIEŽ!

     • Vladislav po přestávce napsal:

      A kolik je takových „ukřivděných“ chudáků, Marošu! Pořád jen nadávají – zlý Systém, zlá vláda, zlé vedení firmy, zlá společnost, všichni kradou, všichni lžou, celý svět je špatný, pryč s ním.
      A pak zjistíš „zajímavé věci“. Chlap vydělá 15 čistého měsíčně, jeho žena 12, mají dvě děcka, ale 5 měsíčně prohulí a 2 měsíčně prochlastají. Skoro třetinu platu! Děcka chodí otrhané, na dovolenou není, skoro na nic není, ale na cigára a chlast musí být vždycky!
      A takových podlidí máš litovat? Jen kdyby se vzdali cigaret, mají KAŽDÝ ROK na hektar té zemědělské půdy ukradené „tátovi a mámě“, jak tady pod vlivem jakéhosi sajrajtu pořád mele Sasín. Mají jasnou mysl, čas a energii – můžou si najít druhou práci, nebo zvýšit kvalifikaci. A najednou jsou někde jinde, že?
      A ty jsi jejich úhlavní nepřítel, když jim řekneš pravdu – že v těch sračkách jsou dost i vlastní vinou. Protože ono je přece tak snadné svalit všechno na Systém!
      Ne, NEJSME si všichni rovni. Kdo v těchto sračkách díky své vůli a píli není, ten je víc než tito podlidi. A osud, který oni mají, si za to, co dělají, naprosto zaslouží.
      Vypité, vyfetované mozky – jsou i tady. Tento web tím spadl do bažiny, stal se sračkometem – a jim to vyhovuje, protože oni nepotřebují lepší svět, oni ve své nízkosti potřebují svět, který bude ve stejných sračkách, jako jsou oni. Teprve pak budou šťastní.

     • aike napsal:

      Co bude asi lepsie ?
      ? nepit, nefajcit, nefetovat, nestriedat partnerov a v 40 ke dostat rakovinu ?
      ? alebo denne slopat alkohol, drogovat a fajcit 40 kusov, pravidelne si uzivat s hromadou partnerov a dozit sa 80 rokov ?

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Tak to funguje možná v nějakém zjednodušeném světe, realita je jiná.
       V tom reálném většina tech, co pije a kouři, umře dřív, nez ti, co nepiji a nekouří. Předtim navic uz roky z toho chlastu a drog blbnou, přečtěte si jejich projevy i na teto diskuzi.
       Střídání partnerů nema žádné znaménko. Respektive ma, ale u každého jine. Někdo vystřídá hodne partnerů, citove otupi, rozvody ho finančně zničí, ztratí chuť žít, předčasne umře.
       Jiný si naopak užije, hodne pochopí a pozná.
       Kdo ma partnera jednoho za zivot, muze s nim dosáhnout prolnuti, o kterém se jiným nesni.
       Ale taky nudu, která mu zabije život, umensi životní energii, zničí motivaci, a ze vztahu původně partnerského je doživotní vztah bratr – sestra.
       Zivot neni jednoduchý, a kdo nabízí “jediná možná řešení”, ten zpravidla lze.

   • niSas napsal:

    Jó rodině stačí sbalit si kufry, jít na pozemek a mít na placení daně za neprodejnou půdu, kterou budou vorat a vláčet a dokud nezemřeli,, žijí tam dodnes. Muheeeeeee

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Ty to stejne nikdy neudelas. Vzdycky budes mit desítky výmluv. Znám dobre takovou “alternativu”. Divil bych se, kdyby sis pěstoval byt treba i jen rajčata nebo fazole. Moc slov, spousta komplexu a ukrivdenosti, ciny zadne. Nevykladej si to špatne, ale formou obsah nenahradíš – nikdy. Napis zase neco o půdě ukradené tátovi a mame, to moc hezky zní, az někde nějakou uvidím, dam ti vědět. A az najdu nekoho, kdo by na ni SKUTECNE rad hospodařil, ale nesmí, radosti se ozeru – a to nepiju:-)

     • proud napsal:

      Drz picu,fikoblbe,zrovna ty muzes tak kvakat o rajcatech:-))))))))

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Presne tak, Proudštajne. Mam 36 rajčat a z každého cca 5-6 kg plodu ročně. Mam desítky ovocných stromu, temperované skleník s citrusy (jen mandarinek jsem v únoru sklidil asi 30 kg), sklizim vlastní fiky a v budoucnu doufám i olivy.
       Musis se, milý kriple patřící k sede subrase, smířit s tim, ze jedni maji i vzdělaní, i slušný prijem i jsou v něčem manuálnim relativně zruční, zatímco jiní neumí prakticky nic – jen okrádat druhe na daních, navic blbe. Těžká rána pro tvou kibucovskou představu, ze jsme si všichni rovni.
       Jsme, mnozi. Ale ty mne roven nejsi a nebudes. Pro jakoukoliv společnost je tvůj přínos oproti mému zlomkovy. A je úplne jedno, jestli ji budou řídit rudí, oranžoví, hnědí nebo treba fialovi. Ne, nejsem korektní, ani slušný – zato jsem vůči tobe pravdomluvny. Kdyz někteří myslitele definovali podcloveka, měli tim na mysli tebe a tobe podobne.
       Mezi tebou a mnou leží několik inkarnaci, nebo vzdálenost srovnatelná te mezi chytrejsim simpanzem a hloupejsim člověkem.

       • proud napsal:

        Boze,kdybys byl,rekl bych:“Ty to vidis,cemu jsi dovolil bejt,naprav to!“ :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

       • proud napsal:

        O vyzive vis naprosty hovno a jeste to tu o sobe troubis:-))),ale ono je to tak jak jsme se uz presvedcili,s kdecim ;-)

        • Vladislav po přestávce napsal:

         O výživě víš naprostý hovno ty a tobě podobní. Nuly, které nikdy nic nedokázaly, nikdy nic nevystudovaly, neumí nic, čím by byli pro společnost zajímaví. Trosky bez práce, chcípající někde na okraji společnosti, dělající z nouze (= své neschopnosti) ctnost (= údajně záměrný „boj proti Systému). Chacha!
         Impotentní stárnoucí alkoholici, kterým utekla každá ženská a nové už se neobjevily. Zamindrákovaní primitivové, neschopní ovládnout ani češtinu, cpoucí se tam, kam nepatří.
         Nejen o výživě, ale prakticky o všem, cos tady kdy napsal, vím 1000x víc než ty, obřezaný impotente. A kromě podobných IQ-dementů, jako jsi ty (jsou tady takoví ještě 2-3), zakomplexovaných nul, co umí jen závidět, to tady každý už dávno poznal.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         A mluv laskavě za sebe a za dalších několik obřezanců, kteří „se přesvědčili“. Inteligentní a kultivovaní lidé se mnou většinou souhlasí nebo zdvořile nesouhlasí, jen ta vaše parta „slovanských“ iciků má pořád nějaký problém.
         Proč si nezaložíte svou židovskou „alternativu“? Proč se pořád cpete mezi nás? Zval vás sem někdo?
         Stojí o vás někdo? Byli jste někdy někomu z nás něčím prospěšní?
         No jo, „něco“ jsi podržel adminovi, že? Nemluvě o tom, že on má zcela jiné starosti než kontrolovat diskuse na tomto webu. Takže to tady budeš zasírat obřezaným „alternativním“ smradem asi tak dlouho, dokud tento server nezanikne. Co se dá dělat.

        • Petr C napsal:

         Proude, ja vas nechapu. Misto aby vas zajimalo jak to dela, tak mu vynadate ze vi hovno o vyzive. Mne spis zajima jak to dela v zime. Topeni, vlhko a osvetleni. Jak stavi skleniky. Ono zaklad spravne vyzivy je v tom co dela Vladislav. Nebudme blbci jak ta koza co prohlasila ze je lepsi se mylit s americany, nez mit pravdu s Rusy.

        • proud napsal:

         Peto,nechapes,protoze se mozna o vyzivu taky az tak nezajimas,ale nemachrujes o ni,takze je to v poradku.Ale machrovat co vsechno vim a vsechno znam a nevedet ze jidlo ti ma bejt lekem a na stejny frekvenci s tebou je jidlo ktery se v tvym okoli bezne vyskytuje,je celkem pecka,takze pochybuju ze neco vi i o zivym a mrtvym jidle apodobne,musis si to dat do kontextu jeho blemcu o ockovani a plno ostatnich jeho „mouder“,pak ti to da smysl.Od nej se totiz rozumnej clovek nic dozvedet nechce,protoze vi,ze by splakal nad vejdelekem,a to hodne huste!!!

        • proud napsal:

         No nakonec Peto ono kralici pletivo a mysi snad mluvej sami za sebe,ze ano,loool :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • Petr C napsal:

         Proude o vyzive vim asi dost hodne. Poslednich 30 roku jsme brani jako potravinovi podivini. Samozdrejme take uprednostnuji plody okoli. Ja na to jizni ovoce moc nejsem. Rozdil je kdyz jsem v teplych krajinach. Tam to je pochoutka.
         Ja spis v zime preferuji kysane zeli a zavareniny. K tomu kus masa z cesnekem. Brambory vypestovat problem neni.
         Ovsem to co dela Vladimir je take zajimave. Za pokus to stoji. Pokud clovek chce byt samostatny a aspon castecne nezavisly musi se hlavne zacit starat o svoji vlastni produkci at jste to vy nebo Vladimir. Takze kazda rada dobra.

        • proud napsal:

         S tou produkci mas samozrejme pravdu,stejne tak jako s tou drinou :-),a to na samostatnost v jidle jeste zatim nehraju,a prece je to drina,ale rikam ji, ze je to ta „pekna drina“ :-).

        • proud napsal:

         Co to tam nahore zase placal ten zlinskej zidozvratek s koupenym diplomem co ani nevi jak je velka mys a kudy se protahne?:-)))))))))))))))))))))

     • miSas napsal:

      Víš ty jsi obhájce pyramidy a soupeříš i tady o svoji pozici. Z celého myšlenkového kon-ceptu, (půdu drží synové a dcery od naší mámy, rozpočet řídí synové a dcery od naší mámy písemnými požadavky a berou za to díl a volby věcných potřeb každého podílníka) jsi si vybral robotování na půdě v podobě orání, vláčení a hnojení, o čem už přece bylo spoustu řečí, že to je neudržitelný způsob boje se zemí. Máš to i v nějakých studiích gde pár odvážných VŠ už na to taky přišlo. Se mnou se není nutné přít a podsouvat kategorické odsudky, páč tvoji nepřátelé dospívají a je jim věnována péče společenského zlo dějského a školního systému.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Sasine, tvůj problem je závislost na nějaké droze, zhrzenost, komplexy a nelaska ke světu jako takovému. Ne, ze bys v něčem nemel pravdu, ale to, co píšeš, často působí, jako bys měl pritom v sobe osm piv. Tudy cesta opravdu nevede a nikdy nevedla:-(

       • niSas napsal:

        Ty jsi spokojenej s tím jak to je tak nemůžeš porozumět tomu co píšu a ve své podstatě ti dělá problém se vcítit aji do duchovna, nemateriálních záležitostí. Ve tvýchg přednáškách píšeš ve skutečnosti o tom, že to jak to je, je v pořádku a jen ti co proti tomu něco mají jsou vlastně ti „nepřizpůsobiví“, bůhví jak omezení, pošahaní, vožralí nebo fetujou a co já vím co ještě vytáhneš. Gdyž si koupíš 1 ha vod souseda, v tu ránu tě nezajímá esli jsi koupil ukradenou půdu nebo ne, dyk je to vod soukromníka, tím pádem už to není kradený. Sděluji tady na plátku návrh podělit naše syny a dcery, né zlodějea šmejdy co sem přivandrovali, aby ti naši rozhodovali stejným podílem, né takovým co se koupí, a ještě aby se řešili věcné problémy všech a né soukromé hefty o fíkách a mrdaljenkách. Podělit půdu mezi lidi je slušnost a právo každému. A o zemi ve které žijí smějí rozhodovat přece ti, co ty podíly na půdě mají k užívání, né na veksl. Podílnictví navrhuji jako základní předpoklad k dalším jednáním mezi podílníky , jinak je to ofšem bezpředmětné, páč za peníze je to u nás přece všechno dávno ukradené. Doufám, že jsi už porozuměl sdělenému a esli nemáš nic kon-struktivního k věci, tak mě prostě obejdi.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Dobre – rozdělis pudu – a co dal? Ja ti to řeknu. Nejmíň 2/3 lidi ji obratem prodají, protoze na ni nebudou chtit hospodařit. 1/6 bude hospodařit a 1/6 to zkusí na zkoušku. Takze: nakonec všechna půda zustane v rukou možná 1/10 celkového počtu lidi. Ti se budou dal spojovat, protoze budou potřebovat traktory, hnojiva, speciální služby.
         Sikovnejsi zbohatnout, min šikovni jim předají své podíly, nechají se vyplatit. Ve výsledku budes mit zase veškerou pudu v rukách hrstky lidi, jen ten zbytek získá nějaké penize za prodej svého podílu nebo vyplacení z něho.
         To je cele. Vycházís z nepravdivé premisy, ze lidi se hrnou do toho, aby mohli hospodařit na svem hektaru. Nehrnou. A další omyl je, ze všichni maji plus minus stejne schopnosti. Nemají – zase vznikne vrstva bohatých, protoze schopnejsich, a chudých, protoze min schopných, líných atd.
         Říka se tomu přirozene rozvrstvení společnosti. Nezabranis mu jinak nez uměle. Jde o jedine: aby toto rozvrstvení kopírovalo přirozene sociální podmínky, ne aby sloužilo sociálnímu parazitovi.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Srovnej si to s kuponovou privatizaci. Přišla tehdy změna režimu a muzu ti rict, ze lidi byli tehdy 10x nadrzenejsi, aby si zkusili podnikat, nez dnes na drinu na vlastní půdě. A jak to dopadlo? Stejne, jak jsem ti napsal. Většina lidi se co nejvýhodněji “kupónu” zbavila. Proste je zajímal krátkodobý zisk, investovala jen hrstka a i z te pak většina zkrachovala.
         Vadi mi to zidovske rovnostářství. Odkud beres názor, ze lidi maji srovnatelne schopnosti, ze co jednomu chybí, to ma vykompenzovano zase něčím jiným? Vždyť to je úplná blbost, utopie. Lidé jsou velmi nestejni, uz jsem to vysvětloval stokrát. Ty nejsi Žid jako Proud apod., jen naivně veris něčemu, co neni pravda. Každá populace jakéhokoliv druhu se takto přirozene rozvrstvi, i kdyz das každému stejne, stejne pak jedni řídí, rozhodují a maji víc, a druzí je následují. To nezměnis, co ale je treba změnit, aby to dělali ve prospěch celku, ne pouze sebe, jak učí “vyvolený” národ.

      • jan nowak napsal:

       Maroši.. pěkně prosim.. a ně-co Hrzký-ho tady zass napiš &
       .. a nebo dej Linka ..dyž TO umíš.. Blázín-ku : )

       No. 1.. je pro mě – mistr Oud !!!
       a má Prawdu – Mezuín..

       M

 44. Vladislav po přestávce napsal:

  Petr C napsal:
  5.6.2018 (17.36)
  Proude, ja vas nechapu. Misto aby vas zajimalo jak to dela, tak mu vynadate ze vi hovno o vyzive. Mne spis zajima jak to dela v zime. Topeni, vlhko a osvetleni. Jak stavi skleniky.

  Na citrusy mám ruský polykarbonátový skleník obloukového tvaru, částečně zapuštěný, komůrková skla, tloušťka 8 mm. Díky dobrému zateplení domu (12 mm polystyren) a oddělenému okruhu plynového topení dám za plyn do skleníku (10 x 3 metry) 2000 Kč ročně. Citrusy milují chladné přezimování, pak i víc kvetou – odpočinou si. Citroník vydrží krátkodobě -2, pomerančovník a grep -6, mandarinky -5 a některé i -8. Takže temperuju na 0. Rostliny jsou zdravé, k nerozeznání od středozemních. Tuto úrodu dávají i přes to, že je mám teprve třetím rokem.

  Fíkovníku postačí naše zimní teplota, jen se zajištěním, aby nespadla pod -11. Toho se dá docílit dobrým obalením do geotextilie například. Olivovník: -8, ale jsou už i odrůdy, co zvládnou -11.

  Už Vám došlo, Petře, co je Proud zač? Mně to trvalo asi rok – proto nejsem Vladislav, ale Vladislav po přestávce. Takto vypadá práce kovaných Židů na diskusích, odkud je admin nevyhodí. Bohužel:-(

 45. Petr C napsal:

  A jake mate rozmery skleniku? Mate sklenik napojeny na barak? Ja osobne nemam moc v lasce plodiny co produkujete. Muj zajem je udrzet zakladni zeleninu – rajcata, salaty, okurky, kvetaky a bylinky. Take chci pouzit polycarbonate sheets ale spis 6mm na izolacni hodnote mi tak moc nezalezi, mam venkovni kamna. Spis mne zajima jak nejlip vyresit vetrani. Ono ledovy vzduch asi neni moc vhodny. Dalsi problem je osvetleni. Samozdrejme ze vim jake. Jenze bych rad led a ctu rodzdilne nazory. Ono hps nebo metal halide moc zerou. Ja chci casem byt sobestacny s vyrobou elektriny.
  Co se tyce osobniho napadani lidi na tomto webu neminim nikoho z niceho obvinovat, ani nikoho odhalovat. Na diskuse chodim za ucelem se neco priucit a poznat neco noveho.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   10 x 3 x 2,2 metru. Výška 2,2 metru je nedostatečná, můžu pěstovat citrusy jen jako keře, takže časem konstrukci vyměním za vyšší.
   Mám přípojku plynového topení (teplou vodu) z domu. Vzdálenost od domu cca 10 metrů. Nezámrzná hloubka, obalené pěnovým polyetylénem (tepelná izolace).
   Citrusy pěstuju proto, že mají vysoký obsah vitamínu C. V lednu-únoru, když zrají, je to jediný přirozený zdroj vitamínu C. Citrusy z dovozu jsou sklízené zelené a dozrávané uměle, etylénem. Mají mnohem menší obsah důležitých látek.
   Rajčata, saláty, okurky, cukety, papriky – to všechno mám venku. Na to je skleníku škoda – snad s výjimkou salátových okurek. Chce to zásaditou půdu, hnojení drůbežím trusem, pravidelnou zálivku.
   Větrání ve skleníku je nejlepší vyřešit automatickými okny. Mám 2, ale chtělo by to asi 3. Je to na principu hydraulické kapaliny, která se teplem roztahuje a tím zvedá píst. Je to dnes už celkem běžné. Okno se začne otevírat až kolem 20 stupňů ve skleníku, to už je venku skoro vždy aspoň 0. Je to bezpečné a jisté.
   Do skleníku doporučuju nejmíň 2 sudy po 200 litrech. To Vám zajistí, že budete skleník zalévat vodou o stejné teplotě, jaká je ve skleníku, a navíc Vám ty sudy „přitápí“. Moc místa to nezabere.

   • Maroš napsal:

    Vpp – pokiaľ viem citrusy sú vápnofobné = neznášajú vápnik – t. j. zálievka hlavne dažďovou vodou = roztopený sneh, plus záležitosť pôdneho substrátu plus hnojenia – tak ma zaujíma, ako riešiš toto, pretože z krátkodobého hľadiska – nejaké citrusovníky vypestuje „každý“ pre zábavu, ale po čase začnú trpieť fyziologickými poruchami plus skleníkoví škodcovia, takže v konečnom dôsledku je to veľmi namáhavé a neefektívne, plus opäť postreky. Takže to mi pripadne efektívnejšie – kvôli zimným vitamínom – voľne pestovať – keď už exotiku – hurmikaki /ebenovník/ a z našich hlavne mišpuľu nemeckú, dule a zimné jablká a hrušky – tie vydržia do apríla – mája. Také jabko Granny Smith konzumne dozrie začiatkom jari – v zime ti z neho „vypadnú zuby“ – tak narúša sklovinu. A ešte je tu na skladovanie vitamínov dobrý rakytník. S citrusmi by som sa vôbec nesral kvôli vitamínom. Dobré sú tiež kaleráby Gigant, paštrnák, kapusta. Najskoršie zdroje vitamínu C z prírody sú listy blyskáča jarného, listy brezy, medvedí cesnak. A 100 tabletiek vitamínu C á 250 mg za 4,60 pre prípad núdze na 3 mesiace – zápal ďasien, zubov, nehojace sa rany, dlhá menštruácia a preventívne.

 46. Petr C napsal:

  Ja spis nez citrusy kysane zeli. V lete samozdrejme jsou ty okna perfektni. Ja ovsem pisi o zime kdy teploty klesnou na minus 30 a niz. U nas bohuzel moc rajcat venku nedozraje. Sever Canady je dosti tvrdy na vykyvy teploty. Dole jih je spis Madarsko. Jenze hodne lidi.
  V pozdejsi dobe se chci pustit take do pestovani ovocnych stromu. Musim ovsem vyresit problem z mysima. Pres jedinou zimu mi okousaly vsechny ovocne stromy co jsem zasadil. Asi i stromky budu muset sadit ve sleniku.
  Take se nekdy musim smat po breceni o pudu. Tady ji spousta lezi lady a nikdo na ni nechce delat. Hodne lidi remca, filozofuje ovsem nikdy nevypestovali ani mrkev a nechovali zadne uzitecne zvire. Tim se nechci dotknout lidi tady. Pisi o lidech ktere znam.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Tady je to stejné. Proto mě tak vytáčí ty salónní stesky o ukradené půdě mámy a táty. Většinou jsou od lidí, kteří v životě nedrželi v ruce rýč a zeleninu znají jen ze supermarketu. Po práci (8 hodin denně) se nedá starat pořádně ani o půlhektar zemědělské půdy, a to potřebujete na sečení trávy aspoň malý traktor, pozemek oplotit kvůli zvěři, která Vám jinak zničí stromky. Dobrou studnu nebo čistý potok na zalévání. Je to dřina a zase dřina, která musí člověka bavit. Přijde sucho, škůdci, pomrzne ovoce v květu, a je zle. Proto se do toho moc lidí nehrne, ne kvůli ukradené půdě táty a mámy. Zní to dobře, ale při dnešním rozvoji zemědělských technologií je to už čirá utopie.

   V Calgary můžete mívat v zimě tak -30 až – 35. To už Vám občas pomrznou i běžné ovocné stromy. Není to už zemědělsky vhodná oblast, boreální tajga. Ten skleník si určitě pořiďte. Rajčata v něm budete mít dobrá i u vás, to se nebojím. A ty myši? Poškozují Vám kmeny u paty stromu nebo kořeny? To první vyřešíte běžným králikářským pletivem, ale to druhé je problém. Tady v ČR dělá velké škody tohoto typu hryzec vodní a ochrana proti tomu skoro není. Možná nějaké plašiče, ale s tím zkušenosti nemám.

   • Petr C napsal:

    Sklenik mam. Ovocne stromy jsou uz upravene na tuto zonu. Mysi po snehu (pres metr) projdou veskere zabrany. Na koreny se nedostanou,aale kuru nezachranìte. Co se tyce plasicu, funguji jenze ne pod snehem. Pouzivam je.

   • obycejnilide7 napsal:

    Vladislav po přestávce 5.6.2018 (19.25)

    „…Proto mě tak vytáčí ty salónní stesky o ukradené půdě mámy a táty. “
    ———–
    Však táhni do řiti Vladislave nikdo tě tu nedrží beztak sem chodíš že máš hovno co na práci v hokně, si jen také mamrd že se zde potřebuješ zviditelnovat – ejakulovat to je celé.
    My tě máme sborem v bíči hotové vyřízené.
    :-)

  • proud napsal:

   Jj,Peto,kralikarsky pletivo si porid na mysi,nejlip bezny,at si v nem uzijou trochu srandy,nez ti ty stromky samozrejme zase ohryzou:-))))))))))))))))))))))))))) …………….. ten clovek v zivote nevidel ani mys,fikovnik:-)))))))))))))))))))))

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Vyhoň si a bude ti konečně lip, impotentni židovský kriple. Az se zbavis přetlaku, začni studovat základy pěstování ovocných dřevin. Nejlíp ve sve mateřštině jiddish, protoze v češtině jsi evidentně nic nepochopil. Muzes zacit fikovnikem, předpokládám, ze zatim ho nerozeznas od javoru.

    • jan nowak napsal:

     Wod Jaworowníku.. je ten.. Peter C – co ho neŽere ani Medwěd : Q
     .. a Fíkuss je pes : p

     Drogy ta-dy nig-do NEBERE – ani Marie !!

     • jan nowak napsal:

      Mroži – tři oosmičky & 2 Šest-ky.. TO porazim zas až w Září..
      .. či-čo : (
      Musim se na Tadescu zaptat Tomáše či TO ně-co zna.mená dle Kabely..

  • Maroš napsal:

   Petr C – u nás je problém s myšami a stromami ten, že kvôli dlhodobým suchám sa myši sťahuju ku stromkom kvôli ich polievaniu, takže tie mladé dokážu podryť a je to vec 2-3 rokov, než toto stromy koreňmi prekonajú. Otázka žrania koreňov je možno aj vec správneho odpudivého podpníka – skús pátrať. Napríklad myrobalán pod slivkové stromy – myrobalán neohrýza zver ani v zime. Detto ich predátori – lasicovité, hady – ale aj sliepky – mohutné nelietavé Brahmánky – čo je vec kontaktu s ostatným okolím. Možno by pomohla – na začiatok – odpudivá sieťovina okolo mladého koreňového balu – tá by sa však musela po 2-3 rokoch vedieť rozpadnúť. Tiež repelentné látky – bobkový list. Otravné nástrahy. Pomôcť by malo pravidelné okopávanie – ruší ich a viac vystavuje predátorom – v noci sovám. Tie majú rady na úkryt široké veľké tuje – treba zopár takých „strážnych“ stromov – aj tŕňovité úkrytové kríky pre drobné vtáctvo.
   https://www.nay.sk/elektricky-odpudzovac-mysi

 47. Petr C napsal:

  Proude, kralikarske pletivo pouzivaji jako zebrik. Jsou to bestie.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Petře, nemám zkušenosti s pěstováním ovocných dřevin v borealnim pásmu. V Calgary je podstatne chladněji a mnohem víc sněhu nez na jižní Moravě, kde ziju ja. U me jen výjimečne spadne teplota pod -10. K tomu kralikarskemu pletivu. Osvědčilo se mi na srnky, zajíce, kraliky i myši. Mys sice proleze dovnitř, ale u kmene si nikdy nedela hnízdo, ma tendenci uniknout ven, potrebuje prostor a vadi ji vlhkost, co se u kmene drzi (stékající voda apod.).
   Pozor i na sneznou plíseň pri dlouhé a vysoké sněhové pokryvce. Podzimní ošetření fungicidy bude nutne.
   Co uz pletivo nezvládne, je okus korun. Pri metrové sněhové pokryvce by to chtělo 2 metry plot. Hlavní problem ale vidim v te zimě. Calgary uz neni vhodne místo pro pěstování ovoce vůbec. Urcite nekdy mivate i červnové a zářijové mraziky (v severní Evropě je to časté). Moc velká zima:-( Takze zákrsky do 3metroveho skleníku.

   • Petr C napsal:

    Vladislave ja nebydlim v Calgary ale 700km severozapadne. Ovocne stromy se tu nekdy obevi visne, jablone, kamos ma merunky. Ja mel tresne a jablone. Vsechno to zverina zlikvidovala. A na jihu tu jsou podminky jak u vas na jizni Morave.
    Mam tu ovsem vyhodu ze mam svoji horskou vodu, hodne dreva, nevime co je sucho, spis opacne. Take tech hmyzich skudcu tu neni moc. A zima ta se pomalu vytraci. Mam tu pres 20ha smiseneho lesa o ktery se nema cenu vubec starat. Je to dzungle a mi to vyhovuje. Kolem je par farem kde covou kravy, jenze vse to vedou dedci. Mladi vubec nemaji zajem o takou drinu, ktera navic neni ani poradne placena. Proto tvrdim ze zemedelske drustva by bylo vychodisko. Jenze takz chudsi lide nemaji zajem neco delat, staci jim podpora. No a ti co neco maji tak vi ze by o vse prili. Nemaji dobre zkusenosti ze zamestnavanim. Vetsinou na to doplati technika. Takze blizkou budoucnost nevidim zrovna ruzove. Vse prevezmou velke korporace.

    • Vladislav po přestávce napsal:

     No vidíte, Petře. To ale vysvětlete blouznivcum, kteří ve všem vidí ukradenou pudu táty a mámy. Alkoholikum, kteří by na ten hektar rodového “statku” měli uz po roční nebo dvouleté abstinenci.
     Stejne by ale nepracovali. Svoloc, která potrebuje viníka. Svoloc, která nenávidí každého, kdo neplave ve stejných srackach, jako oni. Uz vite, proč Proudi jeste nikdy nic nezmenili? Oni to totiž doopravdy ani nechtějí. Jejich lidská malost je tim důvodem. Az se od nich dovite neco, o cem jste fakt netusil, tak me vzbudte:-)

     • proud napsal:

      Spravne imbecile,proto zavri hubu a vypadni,nevim kdo te sem pozval rozvracet svejma polskosiozidovskejma srackama,nejsi tu vitanej,nybrz nenavidenej,presto se tady toho drzis jak zidovsky hovno kosile,coz vysvetluje vsechno,placenej,rozvracecskej zmrde! Kazdej kdo ma jen trochu vlastni hrdosti a sebeucty,uz by byl pryc,ne tak zidackej skodic!

      • proud napsal:

       …………nedostal by vejplatu za to ze si hraje na nekoho kdo vi s vysokoskolskym studiem jak ochranit stromek proti mysim kralicim pletivem,aby to ty mysi jeste vic bavilo:-)))))))))))))))))))))).Ses prolhanej srac co nema ani vzdelani,natoz majetek……………coz neni problem,problem je ta hromada lzi kolem toho,ten obrovskej mindrak neuspesnyho zida!!!

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Kdybych poslouchal hlas každé nezaměstnané impotentni nuly, musel bych se stát taky nezamestnanou impotentni nulou a potom bychom si konečně rozuměli, protoze bychom byli stejne neuspesni, zakomplexovani a vychlastani. No, k tomu ale nedošlo, takze si utri sliny, pohon zbylé vlasy po plesi a vrat se ke spisům Lva Davidovice, jednoho z nejvýraznějších muzu tvého národa minulého stoleti.

     • Petr C napsal:

      Ja si Vladislave take myslim ze kazdy kdo se narodi by mel mit nejaky ten podil z toho vseho prirodniho bohatsvi. Jsem presvedceny ze prirodni bohatstvi bu melo patrit vsem. Ti kteri se podileji na jeho vytezeni a zpracovani by samozdrejme meli byt spavedlive odmeneni. Vidim jak u nas velke firmy rabuji a znecistuji prirodu, kterou si doslova privlastnili. Lide v okoli z toho maji jen skodu. V posledni dobe u nas doslo k par ekologickym nestestim ktere byly zameteny do kouta. Ti spravni na tom stejne profitovali no a ti nespravni mneli jen znecistenou vodu a pochcipane ryby. Nebo si vemte vodu. Tu zacinaji privatizovat taky. Mi nejde o to at jsme si vsichni stejne rovni a at mame stejne prijmy. Ale o to at i ti nejchudsi maji neco z toho ze dychaji zasrany vzduch a piji kontaminovanou vodu, ze lovit muzou jen ti vyvoleni. A nejake podpory a charity to nevyresi. Podle mne nejvetsi paraziti jsou ti nejbohatsi. Tim nemyslim nejakeho upachteneho tovarnika nebo vlastnika par stovek hektaru. Ale ty kteri manipuluji trhama. Ty kteri profituji aniz by neco potrebneho vyrabeli a nebo byli v tom smyslu potrebni.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Ale to ja si myslím taky, určitý základní podíl musi mit každy člen společnosti. Ne ale STEJNÝ podil, jak tady hlasaji sociální frustrati. Komunismus nevymrel, Petře, a kdyz date stejne Proudovi, který nikdy nepracoval a kdyz, tak načerno, a udrenemu otci od rodiny, který maka 12 hodin denně a i pres víkendy, aby utahl zenu na mateřské a u toho dokončil dum, tak společnost ovládne luza, pro kterou je standardem život parazita, zatímco ty schopné a vůbec lidi generujici hodnoty i pro toho parazita vyzenete – nebo demotivujete.
       Lidi nejsou stejní a nemohou mit stejne. A nikde kromě sociálně utopickych společnosti zřízených Židem stejne nemeli. Ani společne vlastnictví půdy například kmenem neznamenalo stejný vliv vsech jeho členů. Takova společnost by totiž spáchala sebevraždu.
       Problémem tohoto serveru je, ze sem muze každy, i ten největší sociální frustrat. To pak “alternativu” likviduje. Protoze kdyz date linemu povaleci stejný hlas jako pracovitemu zivnostnikovi, tak povaleči toho živnostníka vzdy prehlasuji – protoze jich vzdy bude víc. Toto je zidokracie, ne sociálně spravedlivá společnost. Najdete si, co říka Soroš, je to to same. At uz nas, co vytváříme hodnoty, ma o tom, co je správne, přesvědčit masa Proudu dle Marxe, nebo masa Afričanů dle Soroše, jde vzdy o totéž. A takováto “alternativa” proto žádnou alternativou neni, ale je jen dalším trikem, respektive trojským koněm Systému.

       • Petr C napsal:

        Vladislave, pokud bude nekdo makat 12 hodin denne aby uzivil rodinu, nic se nezmeni. Nanejvys poroste ekonomika ovsem lide na nejakem zlepseni zivotni urovne nepoznaji. Ja nerozlisuji komunismus, nebo kapitalismus. Za tema systemama stoji lide. Pokud se lide nezmeni, nezmeni se nic. Vy asi cestou zmneny jdete uz jen v tom ze se starate o zdrave jidlo, ac vas to stoji mnohem vic nez nakupovat v mega marketu. Jenze kolik lidi si to uvedomi? Jedno pozitivum vidim-vznika vic malych zahradek.
        Samozdrejme ze si lide nemuzou byt rovni. Jenze take by nemely vznikat rozdily kdy par lidi vlastni trictvrtiny sveta. Vsichni nadavame na zidy, jenze kolik nezidu se chova stejne? A zda se ze to procento spis vzrusta. Poslednich par roku mam spoustu volneho casu takze muzu cestovat a nebo placat na internetu. Ovsem po shrnuti poznatku z chovani lidi jsem dospel k nazoru ze ti zidi maji vlastne pravdu. Lide se nechaji oblbovat, ovladat a jeste jim tleskaji. Proc to nevyuzit? Pokud jsou blbi at trpi. Proc z nich nenadelat pomoci penez dobrovolne otroky. Navstivil jsem hodne oblasti kde se lide nechali zotrocit zcela dobrovolne. Jsou nadseni ze jezdi v autech o cemz se jejich rodicum ani nezdalo. Jenze si neuvedomuji ze jejich rodice zili a neotrocili a nezadluzili pristi generace. Vzdyt oni jsou za tu zidoktracii jeste vdecni. Tak proc by to zide nevyuzili. Podivejte se kolik statu zruinoval Soros a lide mu porad tleskaji. Hodne lidi vidi co za zber je u vlady a stejne je pujdou volit. Jediny odboj je zde na komentarich.
        Alternativa je jen taky hromosvod. Je lepsi at jsou lide od sebe odeleni intenetem, nez aby se zdruzovali a spolecne neco vymysleli.

        • proud napsal:

         To si Peto prece odporuje,nemuzes mit nerovnost a pritom rovnost,to nejde,bud a nebo,nejde sedet jednou prdeli na dvou zidlich,musis si jednu vybrat.Ja si vybral onu rovnost,ale s podminkou informovanosti a vzdelavani,praci na sobe a odbornou pomoci pri reseni vedeni v primy demokracii.Pochop ze pri nerovnosti se vzdycky najde hajzl co toho vyuzije(a ne jeden,ani deset,ani sto,ale minimalne desetitisice),je to k tomu prece primo predurceny.

        • Petr C napsal:

         Proude, ale ja v zadnou rovnost neverim. Tu mame teoreticky nyni, kdy kazdy vul muze volit a podivejte se jak to vypada. Ovsem take netvrdim ze by volit meli jen ti tkz. uspesni. Ono lide vzdy budou volit toho kdo jim vic naslibuje. Splecnot nikdy nebyla a ani nebude zalozene na rovnostarstvi. Vemte si take unie, vsichni si jsou rovni. Nemuzete dat prednost pracovitemu pred lemplem, ktery vam rekne ze prisel penize kolektovat. Proto take nemaji moc dobre jmeno. Nebo napriklad u nas v komunity. Chlap ktery ji drzel na nohou byl vetsinou prehlasovany lidma co sedi na socialce a rukou hnou jen pri hlasovani. Chlapik se na ne vykaslal a cela komunity je v prdeli. Stredisko chatralo, ale za to se delaly vselijake akce, kde se zralo zadarmo az dosly verejne penize. Tak samo to je v rodine. Syn nemuze mit stejne slovo jak fotr. A ve vlastni firme mi take nikdo rozhodovat nebude. Netvrdim ze musi drzet hubu, ale rozhodovat budu ja.
         Ja akorat tvrdim ze i ten nejchudsi ve spolecnosti by mel mit narok na slusny zivot, proto ze prirodni bohatstvi patri vsem, takze kazdy by mel mit z neho prospech. Nepisi nic o pude, proto ze vetsina lidi k ni nema vztah. Ale to nema s rovnostarsvim nic spolecneho.
         Proude pri rovnostarsvi se tech hajzlu najde mnohem vic. Vsichni si budeme rovni akorat oni budou jaksi rovnejsi. Tady mate nazorny priklad.
         http://www.gwb.com.au/2000/myers/book.htm
         Tato kniha se da zrekapitulovat par slovy – my zidi chceme aby si vsichni byli rovni, jen my budeme trochu rovnejsi.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Petře, s tím vším souhlasím. A dodávám (omlouvám se, opakuju to už otravně a po sté): – svobodná společnost není nikdy rovnostářská, ale hierarchická a kastovní. Rovnostářství je dílem Žida, a jak píšete tuším v reakci Sasínovi, ano, Žid nás nejprve potřebuje všechny „zrovnoprávnit“, aby pak mohl „převzít otěže“ a jakožto masu nás řídit. Nic jiného v tom není.

         Hierarchie a kastovní způsob řízení společnosti v žádném případě neznamená nadřazenost jedněch nad druhými, a to přesto, že v různých situacích skutečně různí lidé či kasty hrají rozhodující roli. Ve válce je zvolen „válečný náčelník“ a všichni ho musí poslouchat. V míru hrají rozhodující roli pracovníci, manuální i duševní. Když rodí matka, vše ostatní je druhořadé a komunita je jí plně k dispozici.

         Ale „matka na plný úvazek“ nemůže mít ve válce stejné hlasovací právo jako zkušený válečník. Přesto musí být vyslyšena.

         Jedinečnost, pestrost a POSILOVÁNÍ VZÁJEMNÉ ODLIŠNOSTI PRO BLAHO CELKU, to je komunita neřízená Židem.

         Vždyť jsme jedno tělo, jeden organismus, složený z desítek orgánů! A každý ten orgán je jedinečný a v něčem nezastupitelný. Tělo se nemůže skládat ze samých rukou, plic nebo ledvin:-) To by nefungovalo.

         kdo toto nepochopil, nepochopil nic. Zní to jako stihomam, ale právě to je to „židovské“ v naší společnosti. „Někdo“ z nás potřebuje udělat a úspěšně dělá masu identických blbečků, protože ví, že jedině pokud nám sebere přirozené autority a vůdce (a těmi mohou být ve svých „oborech“ mnozí z nás), zbaví nás tím akceschopnosti a plně si nás podřídí. A přitom „zrovnoprávní“ losery a příživníky, kteří projedením společného koláče, na jehož vzniku se nijak nepodíleli, dílo zkázy dokončí.

         Je třeba sledovat tuto práci Žida i v alternativě. Odstraňovat shnilé hrušky z košíků s hruškami zdravými, protože je stokrát lepší ten košík prohrabat a ty shnilé vyhodit, než nedělat nic a pak muset vyhodit celý obsah, i s plody, které by jinak zůstaly zdravé.

    • asar napsal:

     A čo tak javory na javorový sirup? U nás je fest drahý.

     • Petr C napsal:

      Mate brizy. Stejny postup. Mi se system navrtavani za ucelem stavy stromu nelibi, tak sirupy nekupuji. Co se tyce briz.
      http://www.houbovamedicina.cz/herbar/chaga.html

      • Maroš napsal:

       Takto – brezy… Podľa japonského horoskopu som breza – a odjakživa ma brezy priťahujú – breza = svetlo v lese.

       Treba vedieť, že brezová voda = ŹIVÁ VODA! Som ju pil /darom/ – v podstate pitná voda s veľmi slabučkým sladkým náznakom. Čo je podstatné – čistá voda patentovaná prírodou! Brezy nie sú dlhoveké stromy – práve preto sú darom – obnoviteľným zdrojom. Pionierska rastlina. Jej liečivé účinky sú také silné, že bez problémov rozpúšťajú obličkové kamene.Ale!

       Prídu farmako-kreténi a presvedčia vás, že brezy sú silný alergén! A potom príde nejaká izraelská firma, a tá vás presvedčí, že jedine oni vedia vyrábať tú najčistejšiu pitnú vodu – predtým zajebanú pesticídmi, hnojivami a chemtrails!

       • Petr C napsal:

        Tak, tak pane Maros. Nastesti se to neda patentovat. Takze ty firmy nefinacuji vyzkum a nemaji moc zajmu na propagaci. Takze clovek jeste porad muze urvat hriba a delat cajicky.

       • aike napsal:

        ? Dokaze brezová voda rozpustit aj chemtrails + usadene morgelony v tele ?

     • Maroš napsal:

      asar – na 1 liter javorového sirupu potrebuješ odpariť – pri bode varu – 40 litrov javorovej šťavy. Tak si to porovnaj s cukrovou repou. Plus zber na rozhraní zimy a jari.

 48. Maroš napsal:

  He he – definícia pracujúceho človeka – PRACUJÚCA PROTOPLAZMA – toto prosím dobre vysvetlite svojím deťom!

  Dokument: Potraviny a.s. (CZ dab.)
  https://www.youtube.com/watch?v=91MdOuG1wv4

 49. Vladislav po přestávce napsal:

  Petře, jižní ovoce, které si vypestujete sam, ma stejnou biologickou hodnotu, jako každé “normální” ovoce nebo zelenina ze zahradky. Necestuje pres pul planety, neni dozravane uměle etylenem, neni pěstované ve Španělsku ve sklenicích v hydroponickem roztoku. Je proste přirozene.
  Snažím se posouvat hranice, kde ho pěstovat jde. Pro spoustu teplomilných dřevin to znamená jedine – zajistit, aby přežily zimu, protoze treba ve střední Evropě je léto, kdyz se vydaří, jen o 3 stupně chladnější nez treba ve Spanelsku. Navic si můžete pomáhat folii, a samozřejme skleníkem. Je to často metoda pokus-omyl, která trvá roky, nez se clovek neco naučí.

  • Petr C napsal:

   O te biologgickee hodnote ovoce mozna mate pravdu. Jenze chutove se to asi neda srovnat. Ovsem ovoce pestovane vasim stylem nemuzu posoudit. U nas na jihu pestuji treba melouny a ty jsou bez chuti. Mimochodem je tam znama vinarska oblast. Okoli Kelowny ma par svetoznamych vinic.
   https://www.tripadvisor.ca/Attractions-g154933-Activities-Kelowna_Okanagan_Valley_British_Columbia.html
   Chvili jsem tam bydlel a od te doby nevemu ovoce ktere nema znacku organic (bio) do huby. Videl jsem jak to co pestuji strikaji chemii. Ale jak jsem napsal ja ani rodina na ovoce moc nejsme. Spis zelenina.
   Co se tyce k pestovani, ja se o to zajimam jen par roku. Kromne brambor a takych obycejnych produktu jak je hrasek, cesnek a pod. Skleniky mam teprve druhou sezonu. A tu prvni jsem nasekal tolik chyb se urodu jsem mnel minimalni. Presel jsem z pestovani venku na pestovani ve skleniku a nepocital z mnohem vetsim rustem. Mam atomaticke zavlazovani a museli jsme na par tydnu odjet. Po navratu jsem se do sleniku bez macety nedostal. Jo chybama se clovek uci. Tak ahoj.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Petře, jižní ovoce, které si vypestujete sam, chuťové nerozeznate od ovoce někde z jižní Evropy. Musíte mu ale během vegetační doby dopřát srovnatelne množství tepla, což se skleníkem je možné.

 50. Vladislav po přestávce napsal:

  Proud: bobečku, kdyby někdo položil vedle sebe tvou a moji fotku, tak pokud by nespadl z Marsu, urcite by se v tom, kdo z nas dvou ma zidovske geny, nezmylil. Takze me oznacuj, za koho chceš, moudry pochopí, která bije, a hlupakovi je to jedno.
  Opět jedna diskuse, kdes nesdělil vůbec nic, cim by se mohli druzí řídit nebo se nad tim aspoň zamyslet. Jako každá diskuse, již se účastnis. Jakozto chazarsky parazit totiž ani žádnými novými poznatky nedisponujes, pouze saješ z tech, se kterými přišli jiní pred tebou. Jsi zbytečný tvor, který jen ubírá místo a spotřebovává zdroje ostatnim, dokonce ani ty dane jsi společnosti žadne nedal. Proste jsi k ničemu a ja bych klidně vsadil opravdu hodne na to, ze tohoto názoru je 80% zde diskutujících a 99% zde přítomných ne-Židů.

 51. niSas napsal:

  Vladislav
  Zopakuji pro pořádek aby jsi neměl důvod rozvíjet své vymyšleniny.
  HLAVA 1) Kon-cept, který jsem zmiňoval je postaven na bezpodmínečném „právu“ účastnit se každému našinci veřejných záležitostí, čili i rozhodování o nich, a to pádným způsobem mající vliv na rozdělování prachů přímo v rozpočtech, obecních, zemských, federálních. Osoby oprávněné jsem shrnul, pro zjednodušení na syny a dcery od naší mámy. Připomínám naší, né cizí. Smyslem je aby žádný „našinec“ nebyl odstrkáván od takového práva z jakýchkoli důvodů, či pomluvy. A gdo je „našinec“?. Toto „právo“ (přirozenost) stojí na reálném základě, přidělením rovného podílu na půdě, kterou nelze prodávat a to potomkům od naší mámy. Neprodejná půda každému je vztah se zemí ve které člověk žije. Tedy člověk, kerý není mimozemšťan nebo pošuk, kerý si myslí, že bude rozkazovat našim lidem cizáckým mobilem a počítačem. Čili takový přímý vztah s rodnou půdou dává právo na připomínkování a psaní požadavků do rozpočtů, které mají přímý dopad na stav země. Zopakuji pro blboně. 1) Každý náš synek a dcera po našich předcích, má nezadatelné, bezpodmínečné právo spolurozhodovat o zemi, ve které žije, páč to má přímý vliv na jejich osud. 2) Základem tohoto práva je podíl na neprodejné půdě,, kterou dědí po předcích. ( protože množství nakradených peněz nesmí mít rozhodovací pravo-moc,) Čili gdo drží půdu, volí do rozpočtu potřeby své rodiny, Upozornění. a) na půdě má právo bezplatně se usadit nebo má právo ji bezplatně nechat k využití zemským organizacím zabývajících se hospodařením s půdou. Právo na půdu je trvalé, Proč? Na základě podílu půdy vzniká právo spolurozhodování o veřejných záležitostech. Proč? Aby do našich záležitostí nestrkali čumák dlouhé nosy a veksláci z Cizína. Zopakuji. Bod1) Naši potomci rozhodují na základě podílu. 2) Podíl na rozhodování je rovným podílem na neprodejné půdě, který dědí potom-ek po svých předcích. 3) Technická část spoluřízení stojí na právu psát své vlastní požadavky a to sečitatelně s ostatními podílníky měsíčně inventurované v médiích. Poslední měsíc je uzávěrka, gdy po sečtení všech požadavků státní správa vypočte celý plán s vypočítanou cenou. Svůj plán schválí podílníci. Co je to ten plán. Plánem jsou všechny požadavky sečtené pod sebou od těch nejvíce požadovaných po nepotřebné. To je plán. Gdo může rozhodovat o plánu? O plánu spolurozhodují podílníci s právem držení rodné půdy. Rodina, která se ze země vystěhuje přenechává podíly v zemi, kterou opouští.
  HLAVA 2) Rozvoj společnosti: 1) Stanovit strategické zájmy hospodářské a obranné. Účinnými způsoby dokončit industrii ( ta by se měla přesunout do podzemí s minimalizovanou obsluhou). Vytvořit národní síť dodavatelských vztahů, zásobování. Vytvořit koncept účinné a bespečné obrany. Podpořit obranný výzkum atd. Ke všem potřebnostem by se podílníci dostali vzájemným cízelováním svých požadavků, které v současnosti neznají a nemají představu jak je naplnit.

  • obycejnilide7 napsal:

   Vladislav po přestávce je inžynýrská piča to už jsme se přesvědčili zde i jinde!
   :-)))

   • asar napsal:

    My máme na Slovensku takú povesť z Veľkej Moravy O troch Svätoplukových prútoch. Ja si myslím, že tie prúty majú hlbší význam, ako len že sú to traja synovia.

    Existujú aj tri stavy v spoločnosti: stav výrobný, stav vojenský a stav riadiaci. Ako vidím, tri prúty nedržia spolu. Každý neznáša každého. Ako to asi s nami dopadne?

    • Maroš napsal:

     asar – „tie tri prúty“ sú 3 Attilove /“Ocinkove“ = Atti/ šípy – nevyšlo to ani Attilovi, ani Svätoplukovi – a ten veru košíky neplietol… 3 prúty = telo, myseľ a duch. 3-jedinosť Boha – Otec, syn a Duch svätý. Tých analógií je spústa. Podstata – nepoučiteľnosť! Každý si potrebuje rozbiť držku sám!

    • Vladislav po přestávce napsal:

     To neni jen slovenska nebo moravská pověst, ale vseslovanska. Narazí na nesvornost, kterou mame my Slované danou geneticky a kterou dobre vidíš i na tomto webu, kde někteří “Slované” se zahnutym frnakem štvou treba víc proti Polákům nez Maďarům.
     Totéž je stavovska nenávist – nejsi “nas”, protoze mas vysokou a nehakujes za 15 čistého, takze jsi “jejich”.
     Dokud se neprosadí názor, ze ZADNE slovanské plemeno neni bez viny, včetně Rusů, tak se to nepohne. My mame hlavní problémy uvnitř, ne ve vztahu k vnějšímu.

     • asar napsal:

      Nepočul som iné varianty tejto povesti, ale schválne som napísal, že máme na Slovensku a nie že je to slovenská povesť.

      Neviem, či je nesvornosť daná geneticky alebo v čom je problém, ale v každom prípade po premýšľaní ma napadlo, či z tejto kvázi nevýhody nespraviť výhodu, keď je taký problém to napraviť.

      Nejednotnosť môže byť na základe toho, čo písal Maroš o horizontálnej organizácii výhodou. Môže to vynulovať Divide et impera, lebo nemôžeš ku každému jednotlivcovi alebo malej skupine postaviť agenta. Roj zúrivých včiel útočiacich z každej strany môže byť nebezpečnejší ako jeden veľký medveď. Či by sme nemali hľadať iné zjednotenie, ako len v rámci jedného územia alebo jedného jazyka.

      Nesvornosť alebo naťahovanie sa a boje medzi sebou by sa tiež mohli využiť v náš prospech. Výhoda je v tom, že keď sa bijeme medzi sebou, nerobíme si zlú karmu u cudzích. Keď sa budeme biť medzi sebou, budeme mať bojové skúsenosti, ale žiadnu zlú karmu u druhých. No keď nás napadne niekto cudzí, vtedy všetci za jedného. Niečo ako v ruskom filme Okolo futbola.

      • Maroš napsal:

       asar – pozri na to z pohľadu GP – čo je pre nich „administratívne“ výhodnejšie? Samozrejme veľké mocenské celky! A také yyžadujú pevnú až despotickú ruku – a to je blízke filozofii NWO. Inak – čo riešia na Papue – Novej Guinei všetky tie kmene? Nič – len aby si bez pozvania nevstupoval na ich územie – pravidlo miestnej suverenity.

       A čo je výhodnejšie pre Papuáncov – „miestna samospráva“ – rozhodnutie náčelníka, ktorý sa zásadne riadi tradíciou, alebo štátna spáva „niekde za močiarmi“!

       Ešte raz -útoky mongolov, mogulov – to je fuk – mali zjednotiť Rusko, aby ho mohol niekto následne OBSIAHNUŤ

       Skúste obsiahnuť Švajčiarsko s jeho kantonmi, doktrínou demokracie a suverenity! Však to máte pred nosom!
       „Slovenské“ Švajčiarsko vôbec neznamená, že by sme tu mali pestovať fialové kravy a spravovať svetové zlato bohvie akého pôvodu! Slovenské „Svajčiarsko“ pre mňa znamená to, že aj ten posledný slovenský debil vie, na čom sa zakladá jeho suverenita a bohatstvo jeho krajiny!

       • asar napsal:

        Tak mne osobne tá tvoja horizontála vyhovuje viac. Trepať sa do nejakých spolkov, to ma nikdy nelákalo. Ale zase v niečom byť zjednotený, napríklad na nejakej myšlienke alebo aspoň po nejaký čas, to by nemalo byť na škodu. Lebo ako obstojíme, ak sa neustále každý bude hrať na vlastnom piesočku.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Slyšeli jste slovo Bozi, amen.
    Teď nekdy ma byt další Slovanský snem. Paní Blanka bude hned první vystupující. Hned jsem si na tebe vzpomněl. Jeste par takových sněmu a většina zájemců uvěří, ze prave slovanstvi se zachovalo v prostejovskem židovském ghetu. A ty stařenky prepisujici majetky na “obcinu” se taky brzo objeví, to se nebojím. Skoda nepoucit se u vašich katolických bratru. Jste pilni jako vcelicky!

  • Vladislav po přestávce napsal:

   A to ti nevadí, ze z toho cizáckého počítače nebo mobilu píšeš i ty svůj příspěvek?
   Společná neprodejna půda, to samozřejme ano. Snem za účasti vsech – ano. Tak to bylo a fungovalo tisíce let.
   Ale ne uz další veci, které implikujete. Ne stejne silný hlas pro nezaměstnaného povalece neschopného založit / udržet rodinu a závislého na pomoci druhych a pracoviteho otce pěti děti. Ne stejne silný hlas pro patnactileteho slivoňa a jeho dědečka deseti vnoučat!
   Toto mi vadi! Na platformě pravdiveho základu rozvijite vymyslenosti a nepravdy. A za rohem uz se na vás pak se svým biblickým rovnostarstvim směje Žid.

   • niSas napsal:

    Neblázni. Nemehlo , netáhlo, socka a podobně jsou právě výsledky sociálních inženýrů. Proč? Protože člověk není stroj, má schopnosti. Jaké? Některé prostě zlo dějskému systému nevoní, nedá se na nich odrbávat, okrádat. A gdo řídí zlo dějský systém? No právě ti, kterých se nemůžeš nabažit a jsi rád, že ten systém jiným bere aby tobě dal víc.

    Znovu opakuji. HLAVA 1)
    .. „Čili gdo drží půdu, volí do rozpočtu potřeby své rodiny,
    Bod1) Naši potomci rozhodují na základě podílu.
    2) Podíl na rozhodování je rovným podílem na neprodejné půdě, který dědí potom-ek po svých předcích.
    3) Technická část spoluřízení stojí na právu psát své vlastní požadavky a to sečitatelně s ostatními podílníky měsíčně inventurované v médiích.

    • jan nowak napsal:

     Sem rád , že bu-de brzo Slawjanskej sejm.. juž nemů-žužu Do.spat..
     .. akorád TO nesmí být 28.6. bo ssem w O2 Aréně : / od 16 Hod !

     M

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Ale blbost. Sociální inženýrství na to samozřejme negativni vliv ma, ale lidi tohoto typu se vyskytují v každé společnosti. U našich předku se jim říkalo napr. izgojove a urcite s ostatními rovné hlasovací pravo nemeli;-) Byli naopak radi, kdyz je “jen” vyhnali. Neco si o tom přečti.

     • niSas napsal:

      Ve které Tóře píšou Slovani, že „hlasování“ bylo jen pro vybrané? Co ti popravdě vadí?
      Se vážně bez otroků neobejdeš?

      • proud napsal:

       Neobejde,jinak by vedel ceho je schopna mys,jenze panacek machruje,vi hovno,ale zamestnava lidi ktery vedej,bez nich by byl tradicne v pici a jeste ma tu drzost,ze leze sem,parchant siozidovskej,to je typicky zidacky,je mu jedno ze jim kazdej opovrhuje,stejne dal dolejza,svine blba..

       • proud napsal:

        …..navic uchylna.

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Došel chlast?
        Zajed si na benzínku, některé maji nonstop.
        Vadi mi jenom zakomplexovane, neschopne, paraziticke vsi, tedy lidé tvého typu. K ostatnim jsem přátelsky a uznaly.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Takze podle tebe měl pri hlasování stejnou váhu hlas nějakého prizivnickeho Prouda jako zaslouzileho staresiny rodu?
       Stejnou váhu hlas patnáctiletého kluka, jako váženého člena knížecí družiny nebo hospodáře rodu?
       To VÁZNE tvrdíš?
       Na cem jedes?

       • niSas napsal:

        Zopakuji pro blboně.
        1) Každý náš synek a dcera po našich předcích, má nezadatelné, bezpodmínečné právo spolurozhodovat o zemi, ve které žije, páč to má přímý vliv na jejich osud.
        2) Základem tohoto práva je podíl na neprodejné půdě,, kterou dědí po předcích.

        Pro tupany extra opakování:

        1) Naši potomci rozhodují na základě podílu.
        2) Podíl na rozhodování je rovným podílem na neprodejné půdě, který dědí potom-ek po svých předcích.
        3) Technická část spoluřízení stojí na právu psát své vlastní požadavky a to sečitatelně s ostatními podílníky…

       • proud napsal:

        Bavime se o hlasech dospelejch a svepravnejch! Jakykoliv rozdily jsou lidsky vejmysly na Zemi,ktera patri vsem stejne,pitomce,ale tak daleko se ty v mysleni nikdy nemuzes dostat abys pochopil ze nikdo nema pravo cokoliv upirat druhymu,natoz narizovat pri dodrzeni zakladnich podminek neohrozovani a omezovani jen se souhlasem omezovanyho. Tahni chcipnout,hnuse.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Ja nikomu nic neupiram, pouze konstatuju prostý fakt, jimž se řídí prakticky každá Židem nerizena společnost: – hlas pomocného dělníka nesmí mit tutéž váhu jako hlas univerzitního profesora.
         Zaujmi místo, které ti náleží, a jsi-li s nim nespokojen, pracuj na sobe tak, abys mohl zaujmout místo lepší. Zatim neovladas ani vlastní rodný jazyk, jsi tedy na společenském dnu, což odrazis ve svych frustrovanych postojích, resp. nenávisti vůči každému, kdo to dotáhl dal.
         Nikdo ti neupira hlasovat, ale smir se s tim, ze sila tvého hlasu je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem velice nízká. System je sice svině, ale na nej toto konkrétně nesvaluj – se svým profilem budes na dne každé společnosti, at uz bude ruda, hnědá, oranžová nebo fialová.

        • proud napsal:

         Jsi zarnym prikladem toho,ze kun zustane konem i kdyby mel maturitu a ze nema smysl mluvit s volem o nedeli kdyz jde v sobotu na porazku!S tebou je skoda ztracet cas,nekdo uz ti to napsal prede mnou,ze budes hajit system zuby nehty jen abys nemusel bejt jako kazdej a mohl se bit v prsa jak mas „vzdelani“ ackoliv jsi blbejsi nez stoudev :-).Navic absolutne nechapes meritum veci,pochopitelne.Zadny vzdelani nedava nikomu pravo divat se na druhyho svrchu a upirat mu proto cokoliv,stejne jako prachacovi nedava majetek pravo na vyhody pred tema kdo majetek nemaji.Presto se to deje a presto to siozidi tvyho formatu hajej za kazdou cenu,stejne jako hajej zpusoby na redukci populace(ockovani) a myslej si,ze to zakrejou kecama o vzdelani a chytrosti,jenze svinstvo zustane svinstvem at se ho snazis ty imbecile okecavat jak jenom chces!

        • proud napsal:

         Bez si voprcat maminku,zmrde,at mas adrenalin!

        • proud napsal:

         Vlezes spino na vsechno,problem s tim nemas.

        • proud napsal:

         Talmud ti to nezakazuje,coz? A kdyz,tak trikrat reknes nejaky huhly,huhly a je to zase dobry,klasika :-)))))

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Opakuj si jako mantru: slovanska společnost byla HIERARCHICKA a KASTOVNÍ. To neznamená, ze někdo byl víc a někdo min, nicméně hlas každého logicky nemel stejnou váhu. Například účastnit se kop, tedy využívat kopneho prava, měli jen muži, kteří uz byli dědečky a dosáhli aspoň 50 let veku.
       Protoze jak tu kdysi zaznělo – devět nezaměstnaných kopacu prehlasuje osm raketových inženýrů. A “sorry jako”, ale nechat hlasovat o raketovém programu kopače muze jenom totální magor.
       Nepreskocis poznatky, které ti chybí. Nedozenes je žádným rychlokurzem na nějakém webu. Léto nemuze přijít po zimě, nejdřív musi proběhnout jaro. Kdo a kdy tady zavedl všeobecne rovné hlasovací pravo? Či nazory tedy hlasas? Možná ti to časem dojde.

       • proud napsal:

        Opakuj si ze jsi uchylna pica!

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Za “si” ma byt čárka. Neschopnost zvládnutí pravopisu ve vlastní mateřštině teto úrovně prakticky vylučuje, aby dotyčná osoba mohla vykonavat jinou nez pomocnou manuální praci.
         A to pak stanovuje jeji nízký společensky statut, špatnou hmotnou situaci, nedostatek prostředku na kvalitni vzdělaní a tedy jeji příslušnost ke společenského okraji či spodině.
         Každy tvůj příspěvek je zároveň tvým podpisem.

       • niSas napsal:

        Kopný dědek je výmysl čmuchalů s dlouhým nosem. Na jakém základě rozhodoval kopný dědek? Podle počtu harantů, podle počtu mozolů, podle počtu zbylých vlasů?
        Podílníci sepíšou co potřebují. To je plán. Co je plán? Plán je vytvořený smysl na kterém se shodnou podílníci. Gdo je podílník? Podílník je ten, gdo převezme podíl po svých předcích. O čem rozhoduje podílník? Rozhoduje o veřejných záležitostech společně s ostatními podílníky. O čem rozhodují společně podílníci? Podílníci rozhodují společně o plánu, který si sami vymysleli. Co je to plán? Plán jsou sepsané potřeby všech podílníků, které se měsíčně sečítají a na konci roku z nich vzejde plán. Co je potřeba? Potřeba je to, co člověk potřebuje k životu nebo je to požadavek věcný, který vede k udržení života. K jakému udržení života? K udržení rodiny a podílu na neprodejné půdě, který rodinu živí. Atd, atd….atd…

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Kopny dědek ze je výmysl cmuchalu? Pripominas mi toho zoufaleho Žida z Halice, momentálně žijícího v ČR a tady se nevyskytujiciho, hrajícího si na Slovana (pardon, “Slavjana”), který pro změnu zpochybňuje, ze předkové slavili sluneční svátky. U vsech všudy, co za perly z vás jeste vylezou??
         Zpochybnujes kopne cili sněmovní pravo, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ INSTITUT PŘEDKŘESŤANSKÉ SLOVANSKÉ SPILECNOSTI. Muzu vědět, co beres? Slušný matroš, řekl bych!

         Žádné PODÍLY neexistovaly. Půda patřila rodu, obcine. Nedelila se. Každy ale obhospodařoval svou část a měl z ni svou úrodu. Kdo byl líný zvatlal typu Prouda, ten často hladovel. A mohl zapomenout na to, ze bude o něčem hlasovat – nemel respekt, nerozhodoval. Kopny muz byl v žebříčku nahoře, míval poslední slovo. Vyslechnuty byl kdekdo, ale dvacet slivonu nikdy váženého hospodáře neprehlasovalo.

         Opakuju: všeobecne rovné hlasovací pravo je staré cca 100 let a je to zidovina par excellence. Zdrava společnost nikdy nedá stejnou váhu hlasu losera, jehož jedinou zásluhou je, ze “dosáhl plnoletosti”, jako hlasu svého váženého člena. Byl by to jeji konec. A ona to vi, proto ma mechanismy, jak tomu zabránit.
         Hierarchie, kasty, důraz na vedeni, znalosti a osobní růst. To jsou klicove pojmy. Bojuješ za neco, o cem vůbec, ale vůbec nic nevíš. Siolevicactvi, “alternativni” neomarxismus bojující proti neomarxismu priznanemu, to je ta vase společnost. Kdybys věděl víc, chápal bys to a nemusel opakovat poučky, kterym nerozumíš. K vědomostem nevedou zadne zkratky, bohuzel:-(

        • niSas napsal:

         Tohle nikam nevede. O kopném dědkovi jsem slyšel prvně asi před rokem. Propagovat to začal Synek a Laubert, oba předělaní katolíci.. Změna přijít musí a všechny chyby už byly udělány. Učit se z pověstí Cyrdy a Metůdka je šlápnutím do howna a šup zpátky do otroctví. Principem, obyčejem slovanských držav byly kony. Kon je rovnováha v plošném kruhu gde se střídá síla jin a janu. Jako zatím nejlepčí zdroj védy považuji Xineviče z učiliště v AsGardu.

        • aike napsal:

         Niekedy si pripadam ako rybka v akvariu, ako chrobak prispendleny k polystyrenu, ako biela mys pred testovanim, ….odsudena na dalsie pokusy ….nemoznost uniku pred chapadlami vsemocneho systemu.

 52. jan nowak napsal:

  .. Mroži – já sse pamatuju na swuj Prwní Štrafbach : ((
  … by-lo TO ww Planetárni ss stadiu.m & ..já byl ta-ky ww wždy-cky ja-ko ty Casanowa.k
  Přinejlpšim.. Maďare.. a na Alušce psa-li Hóólki.. / neumim dát Link : //

  A teď ne-wim , gde ssem TO přestál..
  .. už wim – dobejwal sem Matku zzewnitř & jí se to Líbilo !

  Reptiliáni

 53. jan nowak napsal:

  A eště sem si ww wzpoměl.. DURMANI gde gde je Jimskej Korčakow ??
  .. aliass Máňa a ne-bo BRICS ..Robo : //
  Co mě TO da-lo práce , kurwa .. ww Bubobiwicach nají to-ho Trola..

  .. moc né moc
  Ále.. přezz TO zzaplatíš mi Maňase..

  2 ps : Boga jego Mária – Hong mě sswěřil klíČe od pp prowozowny ..to jó , ale můžu já za
  to~to , že náss Wykrad-li Cigoši ?

 54. Vladislav po přestávce napsal:

  niSas napsal:
  7.6.2018 (23.29)
  Tohle nikam nevede. O kopném dědkovi jsem slyšel prvně asi před rokem. Propagovat to začal Synek a Laubert, oba předělaní katolíci.. Změna přijít musí a všechny chyby už byly udělány. Učit se z pověstí Cyrdy a Metůdka je šlápnutím do howna a šup zpátky do otroctví. Principem, obyčejem slovanských držav byly kony. Kon je rovnováha v plošném kruhu gde se střídá síla jin a janu. Jako zatím nejlepčí zdroj védy považuji Xineviče z učiliště v AsGardu.

  Vidíš, vidíš, Sasíne, že nestojíme na opačných březích? Už i tobě došlo, co je zač Laubert a jaké má SKUTEČNÉ poslání. A vidíš, že ani já nehodlám s državami obchodovat, dělit je. Hledám pouze způsob, jak se k nim znovu dopracovat, a dělám to, jak to umím.

  Totéž platí pro život v této společnosti vůbec. Nemůžeme bojovat mečem, když druhá strana používá tanky. Nemůžeme odvrhnout „civilizaci“ – prohráli bychom, ale ne proto, že bychom byli slabí a neměli pravdu, ale proto, že bychom byli hloupí a naivní. Takových případů bylo!

  Ano, kony jsou to, co rozhoduje. A vidíš sám, jak je těžké očistit pravdu od nánosů té špíny a manipulací, které na ni byly nakydané. A souhlasím i s tvým respektem k Chiněvičovi – někteří ho označují za manipulátora a lháře, ale já jsem nic v tom, co říká, jako lež neuviděl. Nemám důvod mu nevěřit.

  Dej si pozor – starý Systém se vrací! Katolictví a židokřesťanství prohrálo a prohraje úplně, takže se vrací přes Lauberty a Mišuny a různé „univerzální pohany“ ve „slovanském“ či living history hávu. Trvá chvilku, než to člověk odhalí, ale poznat se to dá. Všimneš si, že ti lidé mají v podstatě židovský či židokřesťanský pohled na svět, koníčky a záliby, že si osvojují pouze symboliku (většinou jdou navíc proti Systému hlavně proto, že chtějí být „jiní“, ne proto, že skutečně „jiní“ jsou).

  Nedozvíš se od nich nic – o bozích, přírodě, hospodaření, pravdivých tradicích. Proč? Proto, že to prostě neví a ani je to nezajímá.

  Nebudu to dál rozepisovat, už jsem to dělal mockrát. Kdo chce a jde hlouběji, pochopí a rozpozná. Abychom mohli jít cvičit, musíme být zdraví, jinak si můžeme víc ublížit, než prospět. Abychom mohli něco smysluplného vytvořit, musíme se nejprve očistit o těchto nemocí, plevelu, který nás oslabuje. Jsem rád, když vidím, že tento děj už probíhá!

 55. Maroš napsal:

  S mojím susedom – kedysi tiež bratislavským bitkárom, sme si ujasnili jedno! „ZABITIE“ filipínskej transvestitky HENRYHO – bola úkladná vražda na objednávku! „Bohužiaľ“ = chvalabohu – väčšina bežných obyvateľov nemá pojem, ako prebieha nočný život v meste. Aj s potýčkami a násilím. Pozrite si to video zachycujúce ZAVRAŽDENIE filipínky „Henryho“ – lebo kurva – objednávka zabitia = ÚKLADNÁ VRAŽDA!!!

  Vysvetlím… Nad ránom sa bije len…, lebo všetci sú nadránom nastavení na „Hajal búval“ = nažrať sa, VYSRAŤ SA a vyspať sa!
  Ak prebehne niečo násilné v meste nad ránom RÝCHLO – je to väčšinou plánovaný lúpežný prepad. Ale nikdy neprebehnú rýchlo bežné potýčky opilcov – dokonca ani vyslovených bitkárov – pretože každý bitkár si je vedomý rizika – a teda reaguje-útočí až po rekognoskácii situácie a protivníka – pretože aj bitkár vie, že ľudia nosia so sebou strelné zbrane a nože – takže prvoradá akcie smeruje ku provokácii súpera – a ten, keď zbraň nepoužije – potom môže nasledovať – ÚTOK!

  Užitočný idiot Hossu – „nájomný“ /za „succes a selfie“/ vrah, super-proteínový IDIOT, ktorý pravdepodobne chcel „len“ prejsť prijímacím ceremoniálom prijatia do „nejakého“ mafiánskeho gangu – gangu, ktorý bol teraz zaangažovaný na riadení politických procesov u nás /vražda študenta Tupého = proti „extrémistická“ agenda – ale už presakujú info, že to bola „mokrá“ práca „piťuovcov“/ – t. j. – na vytváraní odporu proti „rovnakým holohlavcom, ako sú – bohužiaľ – KOKOTI kotlebovci – kokoti, ktorí nechápu súvislosti s ich imidžom a s možnosťou jeho zneužívania s imidžom vojakov mafie – tak tento Hossu peniazmi a „úspechom“ u miestnej mafie pobádaný „služobný pes“ sa podujal na niečo, čo podľa jeho vlastných slov si „Bude vyčítať až do konca života!“ Ty kokot! Lenže nejde len o teba, ale o tie škody – ty vylízaný vyjebaný mozog – spôsobuješ nám – celej spoločnosti ŠKODU! Skap!

  Poznámka – pozrite si priebeh celej vražednej akcie – 1/ nakrútenej „pohotovým“ svedkom o „4. hodine“ ráno, 2/ z uhla /asi/ predajne Army shopu – s ktorou mainstream spája „extrémizmus“, 3/ všetko nakrútené „na ležato“ – nie statickou bezpečnostnou kamerou, ale pravdepodobne digikamerou – podľa kompozície obrazu podľa dopredu známeho scenára akcie a dopredu vytipovaného pohybu dlhodobého pohyby dopredu vytipovaných osôb!

  Lebo bežný človek náhodnú akciu nakrúca na MOBIL na zvislý formát – a pri ňom mu môžu aktívne prvky „odísť z obrazu“. Toto bolo nakrútené „z ruky“ – profesionálne. Pripomeniem znovu – „filipínska podprahovka – „Nechceme tu Duterteho – Kotlebu!“

  https://www.cas.sk/clanok/702589/desive-svedectvo-paru-ktory-pomahal-dokopanemu-henrymu-36-spravanie-bestie-juraja-bolo-horsie-nez-si-myslite/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-cas_short&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

 56. Maroš napsal:

  Špeciál pre – nick „aiko“ – ktorá má problém s výmenou vody v akváriu!
  Animoterapia – 1 : Rybička
  https://www.youtube.com/watch?v=uELZsA5klm4
  Kylie and Jason – Especially For You – Official Video
  https://www.youtube.com/watch?v=yalM-2ih7RU

 57. Maroš napsal:

  Stav – 5001, ale prvý diel bol „lepší“! Pre „rybky v akváriu“!

  • proud napsal:

   Mas akvarium? A mas v nem rybicky?…………..vecnej uplakanku bez jedinyho navrhu :-)

   • Maroš napsal:

    proude – mám prvý návrh – vyhul si! A keď z toho dostaneš húsera – neplakej – niekto ťa na 4-10% už odzadu narovná zase!

 58. Maroš napsal:

  3 pozitívne správy zo Západu:
  1/https://ac24.cz/-/fuzni-reaktor-v-britanii-dosahl-vyssi-teplotu-nez-ma-slunce-do-roku-2030-zacne-vyrabet-cistou-a-levnou-energii?redirect=%2F
  Poznámka – výroba el. energie pre elektromobily o 5 rokov nepoteší majiteľov áut na spaľovacie motory – v Holandsku zastavujä výrobu spaľovacích motorov v roku 2020 a do roku 2025 majú zakázať takéto autá
  úplne. V súčasnosti prebieha súčasne výroba aj šrotovanie takýchto áut len preto, aby sa nezrútila ekonomika založená na spotrebe – žiaden rozdiel medzi výrobou potravín, ktoré končia v spaľovniach – základ je udržanie technológií výrobcov ako takých.

  2/“Minulé úterý ukázal průzkum veřejného mínění, že jen šest procent Američanů věří mainstreamovým médiím. Nu a jelikož mainstreamová média jsou propagačním ministerstvem elity, dokazuje tento průzkum, že díky internetu ztrácí elita kontrolu nad vysvětlováním jevů a událostí.“
  https://ac24.cz/-/paul-craig-roberts-rikat-pravdu-je-drazsi-nez-ferrari?redirect=%2F
  Ale má to HáčiK!
  „V nedávném interview řekl Jaffe Arnold, že „elita je připravena „zazátkovat“ internet, jestliže zajde v odkrývání jejích operací příliš daleko“.
  Zabíjení poslů, přinášejících špatné zprávy, patřilo k praktikám mnohých vládců. Útok na Juliana Asangeho a na Wikileaks ukazuje, co se připravuje pro nás všechny.“

  3/ https://ac24.cz/-/rakousko-razantne-bojuje-proti-politickemu-islamu-uzavre-sedm-mesit-a-vyhosti-imamy?redirect=%2F

  • Maroš napsal:

   Rok 1783
   „Výbuch islandské sopky Laki před 235 lety byl tak silný, že na mnoho let změnil klima na celé Zemi. Nad Evropu poslal zvláštní žlutohnědou suchou mlhu. Po celém kontinentu zemřely desetitisíce lidí. Podobná erupce není vyloučena i v budoucnu, podle expertů by však měla mnohem ničivější následky.“
   „Následné utrpení obyvatel v Evropě spojené s několikaletou neúrodou vyústilo v občanské nepokoje v řadě států a tím pomohlo zažehnout Velkou francouzskou revoluci.“

   https://technet.idnes.cz/vybuch-sopky-laki-0me-/veda.aspx?c=A180608_090949_veda_vse

 59. Maroš napsal:

  A je to vonku!
  „Organizáciu dnešného pochodu zastrešilo ľavicové združenie Bratislava bez náckov na čele s kontroverzným aktivistom Robertom Mihálym.“
  Otázka – bez akých náckov? Bez dunajskostredských trianonských sio-náckov?
  https://www.aktuality.sk/clanok/597002/rodina-a-stovky-slovakov-si-pripomenuli-pamiatku-filipinca-henryho/

  • asar napsal:

   Špiny fašistické! V článkoch uvádzajú národnosť páchateľa. Normálne chcú vyvolať nenávisť voči národnostnej skupine!

   https://www.noviny.sk/slovensko/341355-miesto-v-bratislave-kde-slovak-zabil-filipinca-je-dlhodobo-zname-nasilnostami

   Vraj Slovák zabil Filipínca. Slovák v Dunajskej Strede? Hossu, to je čo za meno? Fake news mejnstrímové! Kurvy nacistické, oni chcú pochodovať proti chránenej národnostnej menšine! A ešte to hodia na Slovákov. Ako keď cigáni kradnú v Británii, ale napíšu, že to boli Slováci. Dobre, keď nejaký černoch alebo niekto iný hovoriaci po anglicky niečo spraví, poviem, že to bol Angličan.

   • Maroš napsal:

    Špiny černokňažnícke! Už to masíruje aj nejaký podrbaný farár! Hanba na celé Slovensko! Kokot! Hanba na celé Slovensko – za tých vašich pederasov a zmrdov v sutanách!

    „Žiadam Boha o odpustenie mojej krajine, môjmu mestu a“ – A TVOJMU TEPLÉMU BRATOVI!
    „a môjmu bratovi Jurajovi, ktorého strhli zlé vášne a priviedli ho k zničeniu vzácneho života.“ Prinášame slová kňaza Benjamína Kosnáča, ktoré zazneli pri rozlúčke so zosnulým Henrym Acordom.“

    Toto je názorná ukážka, ako biblický projekt s doktrínou všeobecného odúšťania vytvára všeobecne nezodpovedné a kriminálne prostredie – prostredie priaznivé pre existenciu všeobecného zločinu, existenciu psychopatov a úchylákov!
    Toho Hossu potrestajte až zčerná! A hotovo! A ty farár kozmopolita – keď sa máme hanbiť za to, že práve kvôli takým ako si ty – musíme nechať psychopatov behať voľne po krajine – choď predávať odpustky do džungle Papui – Novej Guinei! A zober so sebou aj 80 litrovú kotlinu! Kurva! Agenda „Hate Slovakia“
    https://www.aktuality.sk/clanok/597144/dakujeme-ti-henry-tvoja-obeta-nas-prebudila-rozlucka-s-henrym-acordom/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

    • Maroš napsal:

     A Maďarská Karta je na svete!

     „Maďarská menšina aj so svojimi predstaviteľmi bola skôr strašiakom ako partnerom do diskusie.
     Dnes je situácia diametrálne odlišná. Most-Híd si pred dvomi rokmi sadol do vlády so svojím úhlavným nepriateľom SNS a predsedovia oboch strán sa zblížili.
     A v tejto atmosfére Bugár dospel k tomu, že je načase, aby po 28 rokoch v politike siahol na najvyšší úrad. „Vzhľadom na to, že spoločnosť je nadmieru polarizovaná, sme presvedčení, že prezident musí vedieť stáť nad spormi a bude rovnako naklonený jednej aj druhej strane politického spektra,“ povedal Bugár. Kandidatúru mu odobrili aj delegáti na sneme.“

     REPLAY PRE IDIOTOV TÓTOV – „Vzhľadom na to, že spoločnosť je nadmieru polarizovaná“ – tak treba ešte priliať sio-olej do ohňa!
     https://www.aktuality.sk/clanok/597148/snem-mosta-hid-bugar-chce-byt-prezident-zitnanska-konci-vo-vedeni/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

     Who is who:
     „Prečo musel bratranec /špekulanta s pôdou – pozn./ Bélu Bugára zomrieť?!“

     „Motívom vraždy mala byť prekvapujúco kukla, ktorú si zabudol stiahnuť na hlavu.“
     „Polícia tvrdí, že ho dal popraviť samotný boss Lališ alias Kýbel. „Motívom vraždy malo byť to, že Bugy si pri jednej zo sledovacích akcií gangu zabudol stiahnuť kuklu na hlavu, neskôr ho hľadali nejakí ľudia a on začal mať obavy,“
     https://www.cas.sk/clanok/432642/policia-obvinila-z-vrazdy-tibora-31-bossa-sykorovcov-preco-musel-bratranec-belu-bugara-zomriet/

     Článok vyšiel 05.08.2016 – teda približne 5 mesiacov po parlamentných voľbách, ale NIKTO nemal a nemá potrebu riešiť Bélu Bugára a jeho rodinné prepletenie s organizovaným zločinom – bez ktorého – náltaku – sa praktiky nedá používať systém bielych koní pri nastrčenom špekulatívnom vlastníctve pozemkov! Kurva!

     „Šéf Mosta-Híd zarobil v roku 2014 na predaji pozemkov štátu pol milióna eur. Národná diaľničná spoločnosť od Bélu Bugára kúpila pred dvomi rokmi ornú pôdu v Kvetoslavove v dunajskostredskom okrese, na ktorej sa má stavať rýchlostná cesta R7 medzi Bratislavou a Lučencom.
     Bugár vysvetľuje, že pozemky pred desiatimi rokmi kúpil od príbuzného. Denník N na to upozornil sám Bugár. Šlo o približne 42-tisíc metrov štvorcových, čo je dostatočná plocha aj na postavenie väčšieho nákupného centra.
     Štát pred dvoma rokmi ponúkol politikovi 12,6 eur za meter štvorcový (spolu 528-tisíc eur), Bugár kúpil pozemky od príbuzného v roku 2006 za 0,65 eur za meter štvorcový, teda 25-tisíc eur za celý pozemok.
     https://dennikn.sk/488929/bugar-zarobil-pozemkoch-r7-pol-miliona-eur-kupil-ked-trasa-este-nebola-definitivna/

     Tak tomuto ja hovorím – DRZÉ PREDÁTORSKÉ OPICE!

    • asar napsal:

     A ešte k tomu aj projekt chránených menšín a rovnosti. Teraz jeden príslušník chránenej maďarskej menšiny zabil človeka, ale hodia to na Slovákov. Zabitý Filipínec zas veril, že je rovný s dvojmetrovým hromotĺkom a náležite k tomu dopadol.

    • Maroš napsal:

     asar – pozri si dobre agentúrne fotky ku tomuto článku!
     https://www.cas.sk/clanok/704246/srdcervuca-rozlucka-so-zabitym-filipincom-henrym-36-na-utocnikovi-nenechal-knaz-nitku-suchu/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-cas_short&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

     foto č.1/ Holohlavý „farár“ – profesionálny revolucionár – v „eu“-modrej sutane a nádhernej spodničke – „vždy sa mi o takej snívalo kurva!“ = už len kvôli tomuto by som nemohol robiť farára – že by ma do takéhoto niečoho navliekli. Herec – zásadne v čiernych mafiánskych autoritatívnych okuliaroch – „jeho pohľad z očí do očí musí byť kryštálový a čistý ako oko Kristovo!“ Pozri to gesto – „Duce!“

     foto č.4/ Ten istý profi LGBT revolucionár – zástupca modrých = radičovci-sorosovci – v bielom svetlom oblečení = čisté ruky a – mafiánske okuliare – pomerne široké na identifikáciu tváre. Neformálna šiltovka – a pozri znak na tričku – „marí sa mi“? Lebo o. i. by som to prečítal ako Mi6 v kruhu 12 čiernych hviezdičiek – ten „kríž“ smerujúci dole do M mi pripomína dýku „specnazov“ všeobecne.
     Takže – cezhraničné agentúrne odkazy – „Máme to pod kontrolou!“

     foto č.10/ Ten istý „človek“ – tentoraz v čiernom saku a s čiernym židovsko-kohenovským čiernym klobúkom na holej lebke a s neustále prilepenými čiernymi okuliarmi.

     ???

     Odpoveď – holá lebka a kosti /meno Kos/T/náč/ = symboly rádu Bratstva smrti z Yale University /he he – „kam patrím aj ja“ – ale v inom kontexte/ =
     https://de.wikipedia.org/wiki/Skull_%26_Bones

     • asar napsal:

      Ja ako bojovník proti konšpiračným teóriám musím v súvislosti s týmto prípadom pripomenúť príručku Denníka N o kritickom myslení. Jedným z príznakov manipulácie alebo nedôveryhodného textu je:

      BRNKANIE NA CITY Text útočí na city. Snaží sa vyvolať silnú emocionálnu reakciu: hnev či strach, radosť, súcit či škodoradosť. V texte sa to hemží citovo zafarbenými slovami a výkričníkmi, niekedy i nadávkami. Hlavné je nenechať čitateľovi dostatok priestoru na to, aby s chladnou hlavou a odstupom zhodnotil, čo mu článok vlastne ponúka.

      Koľko sa obrkanli s Kuciakom a teraz ešte k tomu nejaký Henry.

      Ja sa preto s chladnou hlavou zamyslím a tým agentúram, čo to tu majú pod kontrolou sa musím poďakovať. Ďakujem vám, že vo vašej prvoplánovej snahe škodiť, odstrašujete imigrantov od príchodu na Slovensko.

      • Maroš napsal:

       asar – „Ďakujem vám, že vo vašej prvoplánovej snahe škodiť, odstrašujete imigrantov od príchodu na Slovensko.“ – ale zase sú tu misionári, ktorí naopak – „exportujú“ tolerantné milé Slovensko tým multikulti vonku – možno lepšie ako agentúra pre cestovný ruch!

       Som si prelúskal toho kňaza B.K. – na „povrchu“ nič závadného – prioritou je „len“ presviedčať o prospešnosti prispôsobovania sa multikulti – byť otvorený kultúram – lebo nad tým všetkým je – odkaz Ježišov! „Veď aj Cyril a Metod sa museli prispôsobiť našej kultúre“, keď chceli šíriť slovo božie, či?
       Takže správny človek – už Slovák z multikulti Ameriky! Naši tam síce pomaly splývajú v taviacom kotli – ale nič to – lebo opäť – nad všetkým je slovo božie. Tak som zvedavý, dokedy im to slovo vydrží. Jeho návšteva tu je zrejme správne načasovaná.

       Keďže ja „som konšpiračný teoretik“ – samozrejme mi /v dok. Y.T. – treba si vyhľadať/ neušlo nadšenie, koľko chlapcov im tam chodí miništrovať a ako ich to veľmi baví – tiež taká malá obrazová podprahovka – chlapček, ktorý líže kopček zmrzliny – čo nie je to isté, ako keď „zmrzlinu“ líže satanistka Madona cez sklo výkladu na Manhattane, že?

       „Náš misionár nám prezradil mnoho zaujímavých detailov o pastorácii v jeho farnosti.
       V USA sa veľkosť farnosti počíta podľa počtu zaregistrovaných rodín. V jeho farnosti je z 800 zaregistrovaných rodín 100 rodín slovenských. To, čo osobitne priťahuje ľudí do tejto farnosti, je jednoznačne viditeľná vernosť učeniu Cirkvi, pápežovi a úcta k sláveniu sviatostí, čo v tejto oblasti nie je vždy samozrejmé a viditeľné. Vo svojej farnosti napočítal 25 národností – aj v tom sa prejavuje katolicita a rôznorodosť Cirkvi v multitikulturálnych Spojených štátoch.
       Veľmi dobrým pomocníkom pátra Benjamína je kaplán Libor Marek z Púchova, ktorý pred svojim príchodom do Štátov absolvoval štúdia v Ríme na Gregoriánskej univerzite. Veľmi ochotne mu už 10 rokov pomáha vo farnosti aj vitálny deväťdesiatnik P. František Budovič, SJ, ktorý k nim denne cestuje autom z Jezuitského centra.“
       https://minoriti.sk/18-aktuality/1192-bratislava-vdp-benjamin-kosna-v-karlovej-vsi

       KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE SÚ SÚČASŤOU NEVYHNUTNEJ DÁVKY PARANOJE, KTORÁ JE DÔLEŽITÁ PRE NAŠE PREŽITIE VO SVETE, KTORÝ OVLÁDAJÚ ILUZIONISTI!

       • asar napsal:

        Nám ale pomáha ešte aj Hollywood. Proti Eurotripu a Hostelu farárkovia veľa nezmôžu :)

       • Maroš napsal:

        Zdanlivé slovíčkárenie „lebo však všetci vieme, ako to myslel!“ – Hovno! „viditeľná vernosť učeniu Cirkvi, pápežovi a úcta k sláveniu sviatost“ – tak ja poznám jedine ODKAZ JEŽIŠOV – SLOVO JEŽIŠOVO-BOŽIE – UČENIE JEŽIŠOVO – a to zásadne nie je vec priority rituálu = náboženstva, ale vec priority svedomia a VIERY BOHU = vernosti Bohu – nie cirkvi!

       • asar napsal:

        Ja som bojovník proti konšpiračným teóriám, lebo sa tu objavila divná konšpiračná teória. Vraj u nás existuje nejaká temná zločinná moc, niečo ako slobodomurári, zvaná mafia, ktorá z pozadia ovplyvňuje aj vládu. Vraj je to talianska mafia, pričom Taliansko je štát na vyspelom západe. Ako tam môže byť nejaká mafia?

     • asar napsal:

      Ty si Skull & Bones? Mrkni Tomb raider. Ja som zase iluminát – v inom kontexte.

 60. Maroš napsal:

  Pre – asar, jop, aiko, Majka, Vpp…
  Na You Tube je audio-dokument – čítanie z knihy, ktorá voľne spracúva umenie vedenia Toltékov – „bývalých“-úôvodných obyvateľov južného Mexika.
  Celý tento výborný materiál je v kontexte s pomerne zjednodušujúcim dokumentom „Príbeh vášho zotročenia“ – ktorý to rozoberá skôr z pohľadu majetku a ekonomiky.

  Tento materiál je o mechanizme sebaochočovania – sebazotročovania človeka – o vytváraní vnútornej autocenzúry. Princíp „dohôd“ ktoré akceptujeme až do úplnej straty slobody SNENIA – o vytváraní „vnútorného sebasudcu a vnútornej seba-obeti“ – doslova – Systém = NÁZOROVÝ systém, pričom 95% „našich názorov“ sú lži! A človek je jediné zviera na Zemi, ktoré sa za 1 chybu dokáže potrestať 1000 krát!
  Systém totálnej frustrácie! Materiál má 3 hodiny, ale už „pohodlnejší“ spôsob, ako si nechať prerozprávať celú knihu nepoznám.

  Je tam všetko pre pochopenie seba a Systému pekla na Zemi, ktoré si sami sebe vytvárame! Takže aj to „právo na názor“ je základná manipulatívna lož! – lebo nemôžeme byť slobodní bez práva na poznanie Pravdy – čomu všemožne bráni Systém Názorov – tak sa volá ten bordel v akváriu /teráriu/ v ktorom žijeme! Odbočím – aj v alternatívnej Informačnej vojne neustále masírujú právo na „Slobodu Slova!“ FUCK!
  Lebo stále ide o Slobodu Vedomia!
  4 dohody
  https://www.youtube.com/watch?v=UVe0uJP3TZg

 61. jan nowak napsal:

  Ha.. 8 kilo kokomen-tů TU ešče Děbi-lo.. mus-lim Stříí ..pi písmena ..

  KRTek ..jinag-ne-dá : ((

  • jan nowak napsal:

   .. ww wypil sdem Čaj zz Ropuch.. ww wocas mi ..po něm Wopuch.. tag ,,
   .. & ZAS se .. jag TY ránoo.. zz Lopuh ww w.. Došel mi Haardwer i
   .. Softwer ho-ho-ši , Kurwa.. potřebu-ju : nabít Tříštiim : //

   Michaela

 62. Maroš napsal:

  Sasin a Vpp! – možno by ste sa vedeli dohodnúť, keď si ujasníte rozdiel medzi 1/ listom vlastníctva typu C a 2/ listom vlastníctva typu E!

  Na liste vlastníctva C sú graficky!!! vyznačené jednotlivé podiely účelového celku – príklad – časť pláže prináležiaca k nehnuteľnosti, čím sa definuje konkrétny vlastník práve tejto plochy.

  Na liste vlastníctva E NIE SÚ graficky vyznačené jednotlivé podiely – tie sú vyznačené len matematicky – ako zlomok – podiel z celku. Príklad – cestné plochy v intraviláne – účelové prístupové komunikácie k jednotlivým nehnuteľnostiam. Môžu byť vo vlastníctve súkromných osôb spolu aj s vlastníctvom štátu alebo obce.
  List vlastníctva typu E najviac zodpovedá predsave o OBČINOVOM vlastníctve – môžu to byť námestia, parky, spoločné technologické plochy.

  Teraz poprosím Sasina – čomu zodpovedá jeho predstava takéhoto občianskeho podielnictva na rozdiel od vlastníctva štátu? Že každému žijúcemi občanovi v Hodine H štát vystaví list vlastníctva typu E – povedzme podľa aktuálneho počtu obyvateľov – povedzme ak je Slovákov 5.400.000 – tak 1/5.400 000 podielov – a od toho okamihu sa začnú odvíjať – drobiť dedičské podiely – pri dvoch deťoch-dedičoch už len 1/ 10.800.000 podielov ornej pôdy na Slovensku – ktorá by musela prejsť najprv komasáciou – teda znárodnením, a to bez ohľadu na súčasné vlastnícke vzťahy? NWO???

  Ukrajinský trockista-anarchista ataman Nestor Machno – boľševici ho – už vtedy mladého vraha – „omylom“ /GP/ vypustili z basy /“Havlova“ amnestia/, aby následne rozpútal na Ukrajine teror a chaos – ktorý boľševici následne zmenili-ovládli na ten ich teror a „poriadok“ – ktorý viedol až k ukrajinskému hladomoru – 11 miliónov mŕtvych = prvé preformátovanie ukrajinských génov, ktoré ovládli židoboľševici /Kaganovič/.
  Machno „spravodlivo“ zobral pôdu všetkým, ale následne ju rozdelil len ľuďom na vidieku – roľníkom, ktorých následne poštval proti ľuďom z miest, ktorých označil za parazitov, ktorí nemajú nárok na chlieb! No a boľševici „sú“ hlavne zástancovia robotníckej triedy – samostatný roľník bol pre nich kulak.
  Dnes prebiehajú obdobné – opačné procesy na úrovni „vnútornej kultúry“ – odpútavanie mestských ľudí od vidieka, od pôdy, od prírody!
  Takže do toho ešte kurva zamiešajte občiansku vojnu kvôli pôde a občiansku vojnu o práva imigrantov a budete si žrať vlastné hovná!

  Pôda patrí všetkým – v rámci chápania kolektívnej a zdrojovej bezpečnosti! To je NEPÍSANÝ list vlastníctva typu E. Ale zároveň kvôli zdrojovej bezpečnosti – pôda patrí do rúk tým, ktorí nám na nej zabezpečujú zdrojové zázemie! A tu musíme byť veľmi konkrétni – lebo títo ľudia zároveň musia prevziať svoj diel zodpovednosti – takže tu sme – zásadne – v liste vlastníctva typu C! Nejaké otázky?! Lebo strieľam od pása!
  Нестор Махно – подвиги и наследование
  https://www.youtube.com/watch?v=pPtcyO-CG1k

  • Maroš napsal:

   Toho Nestora Machna odporúčam prelúskať – má to súvislosť s procesmi prebiehajúcimi na Ukrajine v súčasnosti. Len stručne:
   1/ Nestor Machno bol podľa určitých názorov – alternatívnym projektom nadnárodného globálneho riadenia – komunistická anarchia – v období, keď sa utvárali 2 základné antagonistické systémy – 1/ Internacionalizmus = vznik SSSR a 2/ Národný socializmus = Nemecko.
   Machno patril k NS alternatíve – vrámci konfrontácie odolnosti IN boľševikmi riadeného SSSR.

   2/ Projekt Machno stroskotal po fatálnej chybe Nestora Machna, keď sa nechal boľševikmi – dočasnými spojencami – zlákať na vojenskú pomoc na Kryme proti Vrangelovi. Vyčerpaných 20 tisíc machnovcov boľševici obklúčili a vyvraždili až na cca 70, ktorým sa podarilo utiecť. Sám Machno bol ťažko ranený guľkou do šije, ktorá mu preletela tvárou, zohyzdila ho a zanechala definitívne stopy na už aj tak pocukanej psychike. Machnovi sa podarilo ujsť do Rumunska, neskôr do Poľska, kde arestovali jeho druhú ženu aj s dcérou a napokon do Paríža, kde zomrel na tuberkulózu a následky zranení.

   Kto bol Nestor Machno – stručne.
   V poradí 5. dieťa – jeho otec zomrel krátko po jeho narodení. Ako dieťa bol nezvládateľný – odmietal poslušnosť komukoľvek – z určitého pohľadu psychopat, z iného – vnútorne slobodný človek – predurčený stať sa anarchistom. Školu „vychodil“ jen 1 a pol roka základného vzdelania – odmietali ho učiť pre jeho správanie. Ako dieťa teda pracoval vo vtedy veľmi zlých podmienkach, kde sa v ňom ešte viac vyprofiloval odpor proti spoločnosti, vykorisťovaniu, voči vláde. Ako tínejdžera ho veľmi bavili divadelné predstavenia, kde sa zoznámil s podhubím ruských anarchistov. Tam začal študovať ich revolučné tézy a celkovo – začal študovať vôbec. /Ako Brejvik – pozn./ Veľmi ho bavilo herectvo a rétorika – bol v tom – podobne ako Trockij – výborný! Počas revolučných rokov 1905 až 1909 sa zapájal do anarchistických akcíí, vrátane do lúpežných prepadov, ktorými získavali peniaze na činnosť. Za spoluúčasť na hromadnej vražde bol odsúdený na smrť – a vtedy zasiahol GP/?/ – vyšetrovateľ mu „omylom“ zapísal do spisu vek o 1 rok menej, čo ho ako „iba“ 20-ročného – teda neplnoletého – zachránilo pred popravou /to musel byť ale krutý cársky režim, že?/. Teda dostal len trest väzenia. Tam sa zoznámil so svojím tútorom a učiteľom – anarchistom-trockistom – ktorý ho /podobne ako Hitlera iná osobnosť/ dovzdeľal ako profesionálneho revolucionára. Poznámka – väzni, ktorí preukázateľne študovali – aj keď „hocičo“ – dostávali nášup stravy – na Sibíri s voľnejším režimom aj vreckové – lebo cár Mikuláš bol o týchto hadoch na svojich prsiach presvedčený, že vzdelaný človek je mravný a prospoločenský-prorežimový človek! Hovno! Toto – ani ako vďačnosť, neplatí v profesii – revolucionár!

   Po palácovom prevrate teda Machna vypustili revolucionári s ostatnými zvermi z väzenia, takže Machno okamžite začal formvať okolo seba bojovú skupinu – ktorej prvoradou úlohou bolo zbaviť svoj rodný kraj od Nemeckých okupantov. Známy je Machnov prepad veliteľstva v prestrojení za nevestu. Machno po čase získal veľký vplyv – jedni ho milovali ako vlastenca, druhí sa ho báli ako čerta. Svoje ťaženie financoval pomerne jednoducho – vybral sa do mesta, kde bola banka – a tam mu dali – všetko! GP?

   Oženil sa s prostou ženou – mali spolu syna. Machno odišiel do Moskvy, kde mal rozhovor s Leninom – o jeho obsahu sa nevie nič. Po návrate našiel svoj dom vypálený, príbuzných zavraždených, jeho žena a syn navždy zmizli – existuje téza, že to zariadili jeho spolubojovníci /GP?/ – aby sa Machno neodpútaval rodinou od svojho poslania. Potom nastalo obdobie jeho krvilačnosti a pomstychtivosti – stal sa zbraňou GP v bojoch každý s každým – išlo o moc nad krajinou a jej životaschopnú formu. Napriek tomu, že skonfiškovanú pôdu rozdal – málo kto mohol na nej pracovať kvôli neustálej vojne – a mnohí ani nevedeli – toto je princíp rozvratu a chaosu permanentnej revolúcie /detto Francuzska revolúcia – 3 milióny mŕtvych/. Machno sa oženil 2. krát so spupnou nebojácnou učiteľkou – Galinou. Jej osud a ich dcéry sa nakoniec po 2. svetovej vojne naplnil v gulagu – po rozpade ZSSR boli v roku 1992 rehabilitované – a Nestor Machno sa stal ukrajinským národným hrdinom – účelovo v procesoch smerujúcich k totálnemu rozvratu ZSSR a neskôr Ruska. Machna – jeho vojsko – zlikvidovali boľševici na Kryme preto, že odmietal pripojenie Ukrajiny k SSSR a celkovo – odmietal akúkoľvek nadvládu cudzej moci nad Ukrajinou. S týmto zjavne nemajú problém v súčasnosti proamerickí ukrajinskí nacionalisti. Takže Nestor Machno je symbolom nezávislosti, ale ako projekt štátnosti absolútne neuspel! Nedokázal svojou silou nastoliť ani dočasný mier – v podstate to bol psychopat, ktorý potreboval bojovať voči všetkému.

   Paradoxom anarchie je, že bojuje proti teroru terorom, že neuznáva vládu – len „slobodu“, ale pritom sama nastoľuje svoju vládu – vládu teroru a chaosu! Toto nech je memento – aby sme sa nenechali žiadnymi nestorovcami zatiahnuť do permanentného násilného rozvratu. Nestorovi Machnovi – podobne ako húnskemu „báťuškovi“ Attimu chýbala vizionárska predstava o koncovke – o konsolidovanom štáte! Takúto koncovku anarchia s výziou bezvládia nikdy mať ani nebude! Nestor Machno bol veľkým vzorom pre Che Guevaru – a v tom aj je rozdiel medzi Che a Fidelom Kastrom, ktorý dokázal udržať kubánsku štátnosť. Nezávislosť – aj zdrojová – je až druhá kategória – lebo bez štátnosti neexistuje suverenita!

   Inak – v jednom z dokumentov je aforizmus – zhruba, že „Nechajte krajinu a ľudí na pokoji aspoň 20 rokov – a uvidíte, že ľudia sami vytvoria takú vládu, taký systém, ktorý nakoniec povedie k ich prosperite.“ A preto to neustále zasahovanie zvonku!

   Odporúčam prelúskať dokument z obdobia Nestora Machna o atamanoch avanturistoch. Machno inak používal čiernu zástavu s Lebkou a Kosťami – symboliku Bratstva smrti. Nestor – papagáj, je nočný vták, ktorý sa živí krvou dobytka…
   Авантюристы.Неизвестные страницы гражданской войны.Документальный фильм.
   https://www.youtube.com/watch?v=HOZqZAJUxlw

  • niSas napsal:

   Už jsi něgdy viděl Marošku královnu na traktoru nebo při žňách s vykulenýma vočima? Proč se ta sviňa furt chce rozlézat po jiných krajinách, že by rukou dělnou emerickou zvyšovala lidem poddaným životní úroveň? Co vona má s těma podílama na půdách, nevíš? Že ji ani nezajímají esli jde o bažiny, hory, lesy nebo tvůj úhor, že vona ta mrcha státnickými prostředky došáhne až k vejvaru z tvého pachtění, kerý leží na půdě zkolonizované cizáckejma šmejdama z Cizína. Ale nigdo neříká že to vona. To ani vona neví gdo jako, že by šmejdi z bankocetlové hory, kterým posíláš každej měsíc prostřednictvím „tvého“ lokajského státečku svoji daničku premílenů? Esli zkatalogizovaný C nebo D nebo P jako pičus odkundés? 1ha je moc? To je moc ze všeho, co zvostalo po předcích k žití? A gdo by jako prodělal, gdyby i ten jeden posranej hektár byl nezadatelným právem našeho, milého rodného člověka?

   • Maroš napsal:

    „Virtuálne hektáre“ – nová počítačová hra pre tých odvážnych blbúňov z 95% obyvateľstva, ktorí sa chcú pridať k tej 5%-nej skupine nadšencov, ktorí makajú v poľnohospodárstve. Ako bonus k hre pridávame – „Virtuálne Monopoly“, „Virtuálna poľnohospodárska burza potravín“ a „Virtuálne geoinžinierstvo“.

    • niSas napsal:

     Jj, Blboni si svoji ojebávačku nenechají vzít, Budou ji bránit proti všem demosgrátickým dó, ré, mi, fáá só lá, si dó, němého na poušti. Svůj podíl na virtuálních monopolech odhazují v dál.

 63. Maroš napsal:

  Tak – a teraz zákusok pre všetkých odporcov Putina! Dokument o 2. fáze po rozvrate ZSSR – o rozvrate Ruska po roku 1995 za pomoci domácich ruských zradcov na najvyšších miestach! Postup – podľa Kongresom USA schválenej doktríny vypracovanej Allanom Dullesom – a tá sa až príliš podobá doktríne Protokolov. Všetko o hybridnej vojne na všetkých prioritách! 6. – vojna na Kaukaze a terorizmus, 5. – drogy, alkoholizmus, závislosti, 4. – totálna korupcia – v armáde a vo vede – sorosovci – výkup strategických informácií – napr. technológiu špeciálnej oceli poskytol jeden zmrd len za 50 dolárov – lebo už bol vydierateľný, 3. – informácie – mediálne dezinformácie a protiruská propaganda, internet – sorosovci a neziskovky, rozvrat školstva, 2. – história – totálna zámena historických súvislostí – neochronológia o neschopnosti Ruska a jeho závislosti na západe, 1. – ideologický a svetonázorový rozvrat, dezilúzia, satanizmus!
  A toto „v malom“ prebieha aj u nás!
  Заговор против русских России — Рен-ТВ Спец проект
  https://www.youtube.com/watch?v=IqzhZl5LptM

  Takže protiputinovci – NÁSTUP!

  • jan nowak napsal:

   Teď čtu zrowna prima kni-hu – Jacques Bergier : Průmyslowá špionáž..
   .. koupil sem jí ww Antikwariátu / Akwáriu ?? / za 35 ,- korun ..Slowenskejch , he-he
   A je TO wo tom , čo Hore.. pode mnou tá.rá Maroš.

   ps : wíte , že mi zmizel kam-si kámen Mudrců .. měl ssem HO od TM za 3 litry : (
   .. bych blil : Q .. ššmejdi Zlodějský & Jinský !

   • Maroš napsal:

    Skull and Bones – Die mächtigste Bruderschaft der Welt | Galileo | ProSieben
    https://www.youtube.com/watch?v=Irdf_pmVpYU
    Prof. Antony C. Sutton DrSc. – Řád Skull & Bones 322 – Bratrstvo Smrti CZ titulky /zapnúť titulky/
    https://www.youtube.com/watch?v=92Bi7l3BqPk

    Oba dokumenty súvisia s riadením 2 globálnych systémov založených na internacionalizme a na národnom socializme.

    • Maroš napsal:

     dodatky…
     Scénáře pro Evropu, role kultury v řízení společností. Co by měl chápat každý liberál i nacionalista
     https://www.youtube.com/watch?v=PPUNFhPnnI4
     Michail Veličko-Zánik Európy alebo vzostup národného socializmu.
     https://www.youtube.com/watch?v=QK7XTQqajEk

     Problém – práve to nadnárodné riadenie, to nadnárodné zasahovanie spôsobuje, že „národ nemá tých 20 rokov pokoja, aby sa konsolidoval“, t. j. že nás stále niekto manipuluje na výber 2 možností – podľa jeho /ich/ plánu, takže neexistuje tá tretia možnosť – len ako výsledok stretu tých 2 alternatív – tézy a antitézy.

     Sme pod neustálym cudzím tlakom. A možno práve preto – tých 3600 rokov dozadu, keď naši Lužickí predkovia /výzkum žiarovej kultúry Martiny Kušnírovej v Cinobani/ boli dobre zašití v hlbokých lesoch a dolinách pred nájazdníkmi – ako Papuánci na Novej Guinei – sme naposledy išli vlastnou cestou nie krvilačnej otrokárskej majetníckej kultúry. A bez spoločenských a duchovných parazitov.

 64. Maroš napsal:

  „Kandidovať by chcel aj kontroverzný aktivista Martin Daňo, ktorý spolupracuje s kotlebovcami aj s Harabinom.“ – pozor! – to je len tvrdenie mainstreamu!
  https://www.aktuality.sk/clanok/597082/prezidentske-volby-2019-preco-chcu-kandidovat-kotleba-harabin-aj-svec/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

  Ho hó!!!
  http://www.necenzurovane.net/15/dano.html

  • aike napsal:

   Pozeram dnes na ta3 kiskov prenos s parlamentu. este stale mi je z neho zle …. vsetci gangstri mali na sebe modre obleky a modre kravaty. ale richter a boris kolar mali cervene kravaty. Neviete niekto co takato symbolika znamena ????
   Pozeram nocne spravy rtvs moderator sa s plnych sil snazil skakat do reci blahovi, ale blaha na koniec zabil cele spravy vyrokom ze kiska je vojnovy stvac a podporuje zbrojny priemysel …. za koho asi hra karty blaha ????

   • asar napsal:

    Modré a červené lóže slobodomurárov. Modrí – užitoční idioti, poskytujú krytie vyšším stupňom. Červení – revolučná činnosť.

   • Maroš napsal:

    aike – Blaha je vychcaný marxista – kryptoboľševik, ktorý sa snaží byť „jazýčkom na miske váh“ – čo je tá skurvená vychcaná politika tzv. socialistickej internacionály, ktorá sa vždy a zásadne pridá k víťazovi – lebo ide o moc až v prvom rade. Neslaný, nemastný, ani ryba ani rak – kritik alternatívnych médií. Niečo ako rezident GP – univerzálny kľúč. Had! Použi Translator a všímaj si tie „ale“!
    https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubo%C5%A1_Blaha
    Príklad:
    „Blaha preberá socializmus, antikapitalizmus , alter-globalizmus a mierny pacifizmus . [24] Je teda označovaný ako „komunistický“ a „ruský agent“ kritikmi. [25]

    Blaha je neustále jedným z najvýznamnejších predstaviteľov antifašizmu medzi slovenskými politikmi. Po voľbách do roku 2016, keď sa do slovenského parlamentu zvolila neo-nacistická strana Kotleba-LSNS , spustil sériu Facebooku, ktorú nazýva „Reedukajúci Marian“ ( Marian Kotleba ), v ktorom sa sústreďuje na kritiku extrémne pravice . [26] Blaha odsudzuje akékoľvek náznaky rasizmu, xenofóbie a fašizmu, považuje ich za trestné činy. Nekompromisne odmieta fašistický slovenský štát za prezidenta Jozefa Tisa (1939-1945). Domnieva sa, že fašisti patria do väzenia, nie do parlamentu. [27]
    /A čo ficifašisti = prepojenie štátu a oligarchie kurva?!/

    V roku 2018 sa stal vedúcim delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, ktorý ho zvolil za svojho podpredsedu. [28] “
    A dodatok:
    „Knihy
    BLAHA, Ľuboš. Sociálna spravodlivosť a identita. Bratislava: Veda, 2006. 164 s. ISBN 8022408913 .

    Vo svojom debute v roku 2006 Blaha podrobne analyzuje teórie spravodlivosti od John Rawls , Robert Nozick a ďalších prominentných liberálnych a komunitaristických teoretikov. Takisto sa vracia k dielam Karla Marxa a teoretikom frankfurtskej školy , najmä Ericha Fromma a Herberta Marcuse . Autor podporuje humanistické a socialistické tradície a vytvára priestor pre koncept sociálnej spravodlivosti, v ktorom spája inšpirácie z klasického marxizmu , komunitarizmu , liberalizmu a kritickej teórie .

    BLAHA, Ľuboš. Späť k Marxovi? (Sociálny štát, hospodárska demokracia a teórie spravodlivosti). “

    Tu je MARKANT ALE!
    „Kritizoval „krvavých srdcových liberálov“ za ich pohŕdanie ľuďmi, ktorí sa bojí nekontrolovanej migrácie a nazývajú ich „rasistami“ a „xenofóbmi“. ALE!!! Silne však odmieta a odsudzuje islamofóbiu“ – toto je klasický pokus vyrábať „kompromisy“ medzi vodou a ohňom – „Neutrál“! V silno islámskej krajine by mu dali na výber /inak hlava dole/ – takže by prijal islám. Tu má tá hydra priestor na mnoho tvárí, tak sa realizuje. Had prevlečený do kože z iného hada!

    Záver – je to neomarxistický zmrd, ktorý má kariérne našliapnuté ako ideologický káder NWO – teda kope za globalistov! Za Slovensko určite nie!

    • aike napsal:

     M. co vies o tomto?
     Po 2 sv vojne winston churchil povedal: pridu casy ked sa fasisti budu verejne oznacovat ako antifasisti ….a antifasti sa budu povazovat za fasistov….Ako to churchil mohol uz vtedy vediet? za koho hral vtedy karty churchil ????
     A kam by si zaradil richtera s kolarom….mali vcera cervene kravaty, ostatni gangstri mali modre kravaty???? kolar je preslaveny kockovanymi vzormi na kravatach a motyloch + velmi drahe obleky.
     Co povies na vcerajsi vyrok blahu v rtvs ze kiska je vojnovy stvac a podporuje zbrojny priemysel? je to len divadlo na oblbnutie oveciek ????

     • proud napsal:

      Churchil kopal za GP,do ostatniho se nepletu,nevim jak to u vas mate tak bych jen kecal voloviny.Ono je to totiz podle me uplne jedno,protoze zalezi na ty vetsine obycejnejch lidi co se deje a bude dit,jen to chce aby si to uvedomili,pak bude uplne jedno co kdo jinej chce,nebo nechce,bude podle vetsiny tech obycejnejch tak jako tak.

      • Maroš napsal:

       Proud – ono je to najvýstižnejšie prirovnať asi k situ, keď menežuješ a vlastníš 2 boxerov, 2 futbalové mužstvá a je fuk, kto-ktoré vyhraje – vždy vyhraje práve ten tvoj otrok, takže ty

       K aiko – Kollár je davoelitár a narcis, všimni si volebné reklamy Milana Krajniaka – 1/ už začala volebná kampaň, alebo to má niekto zase na háku?!, 2/ prečo je na billboardoch Krajniak tmavý a Kollár zosvetlený „osvietený“, a hoci ide o kampaň akože Krajniakovu – stále vyniká Kollár? – lebo je to narcis a davoelitár!

       Krajniak vo volebnej kampani nehovorí – „budem slúžiť vám občanom“ – on tam zakomponoval slúžiť „vám ľuďom“ – teda nie zvieratám Gójimom /nám/, ale „vám vyvoleným“ – my sme tá „svätá“ rodina. A teda nie SLOVENSKEJ REPUBLIKE! Lebo je to „posledný križiak“ Ríma a veľký priateľ Veľkého Izraela. Na takéto „domnienky“ treba mať priebežný zdroj informácií – bežnému občanovi to samozrejme nezapne, pretože mu to „nepovedal Kollár!“ /povedala Rybička/

       Kto bol Churchil – guľatohlavý sefard?
       http://extrastory.cz/bengalskym-hladomorum-a-milionum-mrtvych-se-churchill-jen-cynicky-smal.html

      • aike napsal:

       Aha…. takze boris je len dalsi z nich…. urodzenych hercov ….
       Mam taky pocit ze nase Slovensko pomaly smeruje naspat do novodobeho feudalizmu alebo este horsie do novodobeho otrokarstva ….
       Zakony su uz schvalene, podpisane, stroj bezi naplno, chce to len cas….na ohlupnutie stada …. a toho oni maju dost. Co myslite co sa stane s czecho-slovakmi o 20 rokov ????.

       • Maroš napsal:

        aiko – je to horšie ako sa to zdá!!!

        Chemtrails a hliník v prostredí všeobecne – za socíku hliníkový riad, očkovanie s hliníkom, alobal na balenie a varenie, Al nanotechnológie – to všetko má spermicídne účinky – ja sám som mal ako koncom 80-tych rokov tridsiatnik cca 50% už nepohyblivých – a na takéto vyšetrenia chodilo a chodí minimum mužov – až keď partnerka dlhodobo nevie otehotnieť. Mnohí to berú ako výhodu. V podstate je to chemická kastrácia národa
        - dnes majú na Slovensku muži namiesto 120 miliónov spermíí v mililitri len 14 miliónov = 10%!!!

        V čom je podstata toho celého podvodu s neviditeľnou genocídou?

        1/ Medializovaní vedci, ktorí sa vyjadrujú, že u chemtrails nie je preukázateľná škodlivosť, sú grantmi na svoju vedeckú existenciu kúpení zločinci v zmysle vedomej nedbanlivosti!!!
        2/ V zmysle vedomej nedbanlivosti preto, pretože poznajú spôsob preukazovania vedeckých dôkazov, pretože na to majú dokonca vypracovanú METODIKU.
        3/ Táto metodika pracuje s pojmami a/štatistická významnosť a 2/štatistická preukázateľnosť!
        4/ Aby toto všetko mohlo prebehnúť, musí existovať objednávateľ výzkumu – pozorovania.
        5/ Lenže ľudia všeobecne fungujú tak, že vždy je niekto, kto za nich niečo zariadi – a hovno! Tu nie je nikto, kto by zadal výzkum na možnú škodlivosť chemtrails, hoci to má až globálne – pre nás stačí že celoštátne a cezhraničné pôsobenie!
        6/ Toto grantami podchiteným vedcom alibisticky vyhovuje a akademickú pôdu v podstate kontrolujú illumináti a geoinžinierstvo je ich projekt. Ergo!
        7/ Sme v situácii, že dnes – pokiaľ ešte existuje niekde pomerne zdravá populácia – môžeme použiť tzv. porovnávaciu skupinu – porovnávací etalón, na porovnanie zdravotných dopadov chemtrails s dneškom a výsledkom o 5-10 rokov, kedy by sa to dalo ešte zastaviť!
        Ale – o 10 rokov, keď to začne byť vypuklé – už zdravá populácia na porovnanie nebude existovať, a rovnakí zmrdi – dnes s titulom RNDr., CSc a o 10 rokov s titulom Prof.RNDR., Dr.Sc, sa budú obhajovať – „Jój, ale teraz na nás pôsobí toľko faktorov – to je nepreukázateľné, že to spôsobili práve chemtrails!“
        8/ Lenže to už budú tieto procesy s vymieraním na severnej pologule – na placatej Zemi v Stredozemi – NEVRATNÉ!!!
        9/ A v kombinácii so sociálnym inžinierstvom – rozvratom rodiny, LGBT, single trendom bezdetnosti, užívaním si do 40-tky, importom čiernych génov – lebo na južnej pologuli negrov nestriekajú – dôjde k celkovému preformátovaniu našej krajiny takým obyvateľstvom, ktorým môže byť krajina ukradnutá – tak, ako im je a môže byť ukradnutá krajina z ktorej migrujú sem! A všetko sa to ťahá ako sopeľ za peniazmi – ako Slovač do Veľkej Británie – kde budú onedlho muslimom a negrom umývať nie riady, ale zadky!

        Aiko – momentálne prebieha kampaň za uskladňovanie pupočníkovej krvi! Otázka – prečo nie za uskladňovanie spermií?! Lebo im to „nepovedal Kollár“! – ktorý si uskladnil spermie /10 detí/ do 9 zlatokopiek a „zaručil“ si tak, že vývoj jeho potomkov – po mentálnej a duchovnej stránke, bude smerovať k novej davoelite sociopatov budúceho kastovného rádu NWO! Fuj!

        „Slovensko bude mať v roku 2100 podľa prognózy namiesto terajších 5,4 milióna už len 3,8 milióna obyvateľov, Česko namiesto 10,6 milióna približne 9 miliónov, Poľsko sa prepadne z 38 na 22 miliónov, Maďarsko z 9,8 na 6,5 milióna a Ukrajina zo 45 na 28 miiónov. Ubudne aj Rakúšanov – z 8,7 na 8,2 milióna.“
        https://www.aktuality.sk/clanok/521020/slovaci-cesi-madari-aj-poliaci-dostali-chut-na-deti/

        „Počet a kvalita spermií slovenských mužov v posledných desaťročiach klesá. O dôvodoch, prečo za posledných 40 rokov klesol počet spermií o 80 percent, hovoril vo Fair Play hlavný odborník ministerstva zdravotníctva na reprodukčnú medicínu Martin Petrenko.“
        „Keď som skončil medicínu, bolo v jednom mililitri 120 miliónov spermií, dnes sme radi, keď nájdeme 15 miliónov,“ tvrdí gynekológ Jozef Války. Ide o bývalého Petrenkovho primára.“
        https://www.aktuality.sk/clanok/530371/kolko-slovakov-sa-rodi-zo-skumavky/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2
        „Okrem dramatického poklesu počtu spermií u mužov dnes vidí Petrenko problém aj v ich kvalite – nižšej pohyblivosti. Mnohé z nich sú geneticky poškodené a ďalšie majú morfologické nedostatky. Takéto poškodenia spermie znemožňujú schopnosť oplodnenia.
        Počet mužských spermií má pritom ďalej klesať. Petrenko je presvedčený o tom, že príčiny sú najmä environmentálne.“
        https://www.aktuality.sk/clanok/530785/preco-muzom-rapidne-ubudaju-spermie/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

        CHEMTRAILS SÚ POLITIKUM No 1. – „TO BE OR NOT TO BE!“ – /angličtina v najhnusnejšej forme/

        Pokiaľ nemienia zastaviť chemtrails ani kotlebovci – treba nakopať do piče aj ich!!!

        • Maroš napsal:

         aiko – MUSÍŠ TO NIEKAM DOTIAHNUŤ!
         https://www.youtube.com/watch?v=wUEIHMRQm-s

        • Maroš napsal:

         dodatok-oprava – „ako 30-tnik už 50% spermií nepohyblivých“ – vyšetroval ma – aby sme neskôr vylúčili dôvody neplodnosti priateľky – dnes už nebohý MUDr.Vrabec – mediálne známy sexuológ – v Čechách to bol MUDr.Uzel – samé vtipné mená v súvislosti s mužskými „poňeváčmi“.
         Vtedy sa to pripisovalo stresu a fajčeniu. MUDr.Vrabec si z nejakých dôvodov neskôr údajne strelil do hlavy. Ktovie, akú robil vtedy štatistiku, lebo výskum robil určite!

        • aike napsal:

         maros 4 dohody J.Duška …. musíš to niekam dotiahnuť :) – …. dobre dielko nadupane na oskara….
         dusek to tam proste zabil asi o tom nieco vie….
         zatim nejsme nic…. pokud nebudeme nekdo, stale jsme nic…..
         penize jsou papiry, vsechno jsou papiry, bez papiru nejsme nic.
         vizitky jse stale meni, system ma sve zachytne body, udrzuje nas neustale v tom aby sme boli cerstvi….
         hadry, brejle, auta, papiry, mobily,…..vizitky

         maros…..MUSÍŠ TO NIEKAM DOTIAHNUŤ!….

         p.s. ….jan saudek raz povedal v jeho talk show ze penize budou po dalsi hospod. krizi jenom bezcenne papiry….a o zbytky potravy sa budeme bit v supermarketech. pozna nieco utajene stadu ????

 65. Maroš napsal:

  Pokračovanie – ako POKRAČOVANIE
  „O „mŕtvej“ carice a 7 bohatieroch“
  http://www.nwoo.org/2018/06/11/vzpominky-na-puskina/

 66. aike napsal:

  Nepoznate to niekto ???? nieco mi tam nasadili ????
  dnesny antivirovy test, nasiel virus.

  C:/…../dokumenty/web/nwoo/Madari ci Mongoli?……../PUA.Win.Trojan.Obfus-268

  • proud napsal:

   Od toho ty antiviry jsou,prachy se musej tocit,lidi se musej stressovat,atd……….

   • Petr C napsal:

    Proude s tim stresovanim mate pravdu. Podivejme se na zpravy poslednich roku. Straseni krizi, valky, nemoci, nasilna emigrace, prodluzovani veku do duchodu a pod. V Canade se do mody dostavaji cerne baraky, ktere pusobi depresivne. Mam dojem ze to vse je za ucelove.

    • proud napsal:

     Jisteze ucelove,nic se nedeje nahodou i kdyz to ma casto delat takovej dojem.Ty cerny domy,pokud myslis barvu,tam nevim,urcite pusobej dost depresivne,ale naskyta se otazka jestli to nema neco spolecnyho s cernym odevem a sluncem, co nosej kocovny kmeny na pousti,to me jen tak napadlo,ale do Canady to vubec nepasuje.

     • Petr C napsal:

      Urcite ne. Behem poslednich roku tu vyrostly dva vladni baraky, cerne, ted se to prenasi do soukromeho sektoru. Asi to vyjadruje naladu lidi. Ted jsem par tydnu jezdil po Britske Columbii (nazyvam kolonii). Ve vekych mestech mi le pripadali jako zombi. Zaden usmev, vsichni ve spechu, duchem nepritomni. Proste pohyb a ruch ale mrtvo. Kdyz to srovnam tereba s Asii kde to vsude stebeta, lide na sebe celkem casto reaguji. Proste je tu citit urcita deprese, ac lide na oko neziji spatne. Tak se mi zda ze ti mladsi uz snad ani nemaji radost ze zivota.

      • proud napsal:

       Muze bejt. Pro radost ze zivota musi kazdej neco udelat,ale potrebuje k tomu mit podminky,a ty si vsechny sam udelat nemuze…..

   • aike napsal:

    prachy se musej tocit ale ja si ich platene produkty nemusim kupovat. produkty tipu eset, ms office, nero, …. a dalsie licencne odpadky pre ovecky neberiem, davam prednost free…. vzdy existuje alternativa zadarmo. free verzia mozno bude trocha osekana ale funguje aj tak….

  • Maroš napsal:

   aike – Trojan je nejaký politik nie? Najskôr si ho – vynášač informácií – natiahneš cez mobilnú aplikáciu – úplne najčastejšie sú v rôznych programčekoch webkamier – o tom je aj špio hra – lov rôznych Pokémonov, atď. – zbierajú info z okolia. ODTERAZ nesmieš chodiť po byte nahatá – len V PYTLI!

   Nainštaluj si free antivírus Commodo – najprv ho len stiahnu do PC, potom choď off line zo siete /lebo/ – nestačí len z internetu. Nainštaluj – nedávaj povolenie na odosielanie správ. Potom choď do inštalácie programov a odinštaluj pridaný Geek – ten vynáša – to je cena za free. A ďalej prelúskaj – kľudne odinštaluj tých 10 tisíc „známych“ doplnkov – nič sa nestane. Potom si vyčisti PC. Firewall nechaj nastavený pre Windovs – pre istotu – nech všetko neovláda Commodo. Ostatné v kompetencii Commodo. Zruš upgrade Windovs.
   https://antivirus.comodo.com/free-antivirus.php

   • aike napsal:

    danke schon za radu. comodo nepoznam, skusim to opravit s kasperski lab trial, pripadne s avast free, alebo avg free {napriek tomu ze ich pred rokom kupil 1 z klanu rotchild} . a ak ani tie 3 potory nezaberu vratim sa k starej dobrej avira free. alebo pc poleti von z okna a zazije 1. defenestraciu….
    poznate niekto 360 total security a spybot???? free.
    p.s. podla nazoru odbornika z informatiky sa ziadny windows ani smartfon neda zabezpecit ziadnym antivirom ani firewalom a stale bude po nas sliedit, spehovat a kradnut osobne udaje….

    • Maroš napsal:

     aike – PC sa nevyhadzuje kvôli HDD – si naformátuj disk Windovsom a potom nainštaluj Linux – preformátuje to znovu a máš tých zmrdkov vygumovaných. Samozrejme – najprv si napál OS. Inak – ak Commodo – treba odinštalovať súčasný antivírus. Všetko rob off line. Commodo má dobrú diagnostiku, dajú sa v ňom trvalo zablokovať určité svine. Ide o to, že najprv si naťaháš do kompu rezidentov trojanov alebo iný bordel. Potom sa ti dovalia ich doplnky – a potom sa to spustí. Blokovaním častí takýchto programčekov sa nevedia poskladať a ostanú latentné. Alebo skús ruský Astra Linux – Orlov – treba na to 64 bit zbernice – údajne cukríkový a je ako OS asi 4x ľahší pre celý systém – kalašnikov medzi OS – Rusi končia s Windovs – je to špionážny systém sveta vyvinutý podľa požiadavky CIA.

 67. Michal napsal:

  Bondru nezabijaj. Zomrel Demitra…

 68. Michal napsal:

  Jaroslav

 69. Michal napsal:

  Predpokladanou lokalizáciou „Veľkého Novgorodu“ ruských dejín v rámci „NCH“ je súčasný Jaroslavľ na hornej Volge. Ten Jaroslavľ, s hokejovým družstvom ktorého zahynul Bondra, nech mu je zem ľahká

 70. Nikita napsal:

  Servus, Maroš, to som ja, tvoja SMRŤ :)

  Budem Ťa odteraz nazývať „kolektívny pán od SIS“-ky, nevadí? Alebo skrátene, Vy zo SIS-ky. Idu na Vy. Niečo Ti to hovorí?
  Buďme predsa k sebe úprimní. Na to, aby STE napísali všetky tie „Marošove“ komentáre, treba viac námahy a sebadisciplíny, ako ma stál posledný článok samotný. Neverím, že „Maroš“ je „Maroš“, je niekoľko Marošov, kt. sa striedajú a majú objektívne podobne vyhranené pole záujmov a pôsobnosti. Myslím vychcanej TROLLIEJ pôsobnosti. Pod jedným nick-om niekoľko ľudí, kt. náš štát platí, aby osierali moju poctivú a statočnú prácu. Nuž, pán Šafárik, keďže viem, že si to čítate –
  —- vy ste nevyberaví v komunikácii so mnou, nuž aj ja budem! Maroš toť len extrém, počúvam aj Tkáča, nebojte, veľmi pozorne —-
  Vy, majestátne HOVNá, moju prácu osierať nebudete!!
  Pripomínam Vám, že za posledný cyklus sa mi poďakoval G. Nosovskij so slovami – „Robíte VEĽKÚ prácu…“
  Takže Vás všetkých môžem oné. Pre mňa je viac mienka človeka, ktorý reálne mení históriu, než toho stáda, ktoré tu namiesto činorodej diskusie vzniklo zásluhou kolektívneho trollenia kktov Marošov a jemu podobných.
  No a Bondra… Sorry, nikoho neponáhľam do truhly. Sorry za omyl. Ale skúste sami napísať niekoľko podobných článkov v dobrej viere zadarmo a uvidíte, či si vôbec budete vedieť uvariť bujón!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!