STANOVISKO REPUBLIKOVÉHO VELITELE ZEMSKÉ DOMOBRANY K ČLÁNKU MF DNES ZE DNE 1.9.2018

ZD_06092018V sobotu 1.9.2018 vydala redakce MF Dnes článek reportéra Václava Janouše s názvem Domobrana se sbližuje s policií, varuje BIS. Článek se z velké části týká projektu Zemská domobrana a pan Janouš v něm uvedl několik, méně čí více závažných, nepřesností. Vydávám proto toto stanovisko, jako čelní představitel, předseda spolku ZEM-DOM z.s., jehož projektem Zemská domobrana je.

CO JE VE SKUTEČNOSTI ZEMSKÁ DOMOBRANA?

Jak je uvedeno na veřejně dostupné webové prezentaci (https://zemskadomobrana.org), Zemská domobrana je projektové označení pro hlavní činnosti spolku ZEM-DOM z.s. (IČ 06827039). Spolek ZEM-DOM z.s. byl založen 25.11.2017 a jeho hlavním účelem, dle veřejně dostupných stanov, je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace.

Naplnění hlavního účelu dosahuje spolek prostřednictvím projektu Zemská domobrana a to především těmito činnostmi:

 • informační, publikační a osvětová činnost v oblastech civilní ochrany, první pomoci, zajištění individuálních prostředků pro nouzové přežití, osobní ochranu a přípravu na mimořádné události resp. krizové situace v rámci obce či kraje
 • sdružování osob v obcích a krajích za účelem aktivního zdokonalování individuálních dovedností při svépomocném zajištění bezpečnosti obce, preventivních i následných opatření při mimořádných událostech včetně zásad účinné spolupráce se složkami IZS a orgány samosprávy
 • navazování spolupráce a smluvních dohod s orgány samosprávy (obecní či krajské úřady) a složkami IZS za účelem přípravy a provádění úkolů civilní ochrany a realizace krizových opatření v obci resp. kraji
 • součinnost a propagace opatření Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či Armády ČR zaměřených na ochranu území ČR, integrity ČR a ochranu občanů ČR včetně nabídky materiálních a personálních kapacit spolku při zajištění těchto opatření
 • navazování spolupráce s podobně zaměřenými zájmovými sdruženími a spolky
 • podpora a organizování sportovních, kulturních, společenských akcí a vzdělávacích kurzů v domácím i mezinárodním měřítku
 • v rámci možností spolku koordinuje a realizuje následnou pomoc při mimořádných či krizových událostech, pomáhá lidem v tísni, provádí charitativní a humanitární pomoc na území ČR i v zahraničí

Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR, především s Listinou práv a svobod, občanským zákoníkem, trestním zákoníkem, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), zákonem o zbraních a střelivu, vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

Při praktické realizaci cílů se zaměřujeme na školení a výcvik v pěti hlavních oblastech (střelba a manipulace se zbraněmi, taktika přežití při mimořádných situacích, první pomoc, spojení a komunikace, civilní obrana a ochrana), které každému domobranci (členu spolku) poskytují potřebné znalosti a dovednosti pro zvládnutí očekávatelných mimořádných událostí. V rámci spolkové činnosti sdružujeme občany, kteří si uvědomují, že integrovaný záchranný systém ČR má i své slabiny (i při nejlepší vůli nemohou být hasiči či policie všude a hned) a do příjezdu jednotek IZS je každý odkázán především sám na sebe a svoje dovednosti. Nemusí jít nutně o setkání se s nějakým útočníkem ohrožujícím zdraví či majetek, pro řadu lidí bude zcela jistě krizovou situací např. i „pouhé“ vypuknutí požáru v jejich domě.

CÍLEM VLASTNÍ ARMÁDA?

Asi jako každá větší organizace i Zemská domobrana má svoji organizační strukturu kopírující hierarchii domobranec-skupina-okresní rada-krajská rada-republiková rada dle územních částí ČR. Jedná se tedy o typickou liniově-štábní organizační strukturu (zájemcům doporučuji jakoukoliv odbornou publikaci o managementu), nikoliv vojenskou a to i přesto, že místo označení „ředitel“ či „manažer“ je použito označení „velitel“, resp. místo „vedoucí odboru“ označení „náčelník štábu“.

Tvrzení pana Janouše o cíli vybudovat vlastní armádu je tak pouze jeho fantazií s evidentní snahou kriminalizovat činnost domobranců (o čemž leccos nasvědčuje i velikost písma použitá v nadpisu článku) i za cenu uvádění citací textů (např. z Minipříručky domobrance – kompletní znění všech částí je k dispozici na webu Zemské domobrany) účelově vytržených z kontextu nebo nepodložených nepravdivých spekulací, které hraničí až se šířením poplašné zprávy.

Všem, kdo se děsí toho, že by snad v ulicích potkali ozbrojeného domobrance (držitele zbrojního průkazu), doporučuji prostudovat podmínky získání zbrojního průkazu (§18 – §23 zákona o zbraních a střelivu). Zbrojní průkaz lze, dle uvedeného zákona, chápat jako doklad o tom, že jeho držitel splnil jak zdravotní a odborné předpoklady, tak i podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti(!).

BIS VARUJE?

Pan Janouš ve svém článku tvrdí, že Bezpečnostní informační služba (BIS) varuje, že domobrana je pro bezpečnost země hrozbou. U tohoto tvrzení si dovolím malou odbočku na web BIS (https://www.bis.cz). Na tomto webu se lze dočíst o tom, že veškerá činnost BIS probíhá v souladu se zákonem o zpravodajských službách. Z tohoto zákona i vyplývá, kdo smí úkolovat BIS a komu BIS poskytuje jaké informace. Z výročních zpráv (zveřejněných na témže webu) vyplývá, že převážná část informací BIS je poskytována minimálně v režimu důvěrné či vyšším utajení a adresáty jsou státní orgány (např. prezident, vláda) a orgány Policie ČR. Informace určené pro veřejnost, včetně médií, jsou publikovány ve formě výročních zpráv.

Poslední zveřejněnou výroční zprávou je Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2016 ze dne 24.10.2017, ve které je jediná zmínka o domobraně na straně 14, cituji „Svým působením se (domobranecké skupiny) snažily vyvolat dojem, že české bezpečnostní složky nejsou schopné zvládnout situaci a ochránit území ČR a její občany. Jejich aktivity však nepředstavovaly konkrétní hrozbu pro bezpečnost a demokratické základy ČR. Z jejich strany rovněž nedocházelo k užívání násilí.“

Slova uvedená ve výroční zprávě jsou poněkud v rozporu s tvrzením pana Janouše. To lze vysvětlit, dle mého názoru, dvojím způsobem. Je možné, že má pan Janouš přístup k jiným, neveřejným, informacím BIS – oprávněnost takového přístupu a následné zveřejnění informací by pak možná mohla být zajímavým podnětem pro zkoumání orgány Policie ČR či samotné BIS. Nebo zmínkou o tajné službě chtěl pan Janouš jen přidat na pikantnosti svému článku a zajistit si vyšší odměnu od svého zaměstnavatele.

ZÁVĚREM

Závěrem mohu konstatovat, že článek pana Janouše je jen dalším z produktů rádoby novinářů a expertů na extrémismus, jejichž hlavním cílem je nálepkovat různými …ismy, dehonestovat a zastrašováním odrazovat občany od aktivit, které by zvyšovaly jejich znalosti a dovednosti pro zajištění vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých blízkých i svého domova, potažmo státu. I přesto věřím, že je v ČR stále dost lidí, kteří se nebojí používat zdravý rozum a jsou schopní sami posoudit původní (účelově nezkrácené či pozměněné) zdroje. V budoucnu se řady domobranců budou jistě nadále rozšiřovat, ať už v rámci Zemské domobrany či jiných branných spolků, s podporou státu a za spolupráce se složkami IZS. I v takových státech jako Švýcarsko nebo Izrael, kde má domobrana dlouholetou tradici a není považována za hrozbu pro stát, jednou začínali.

Ing. David Buchtela, Ph.D.

předseda spolku ZEM-DOM z.s., republikový velitel Zemské domobrany a více jak 20 let (nepřetržitě) držitel zbrojního průkazu

Stanovisko bylo ve stejném znění zasláno i redakci MF DNES se žádostí o jeho zveřejnění.
179 Komentářů k STANOVISKO REPUBLIKOVÉHO VELITELE ZEMSKÉ DOMOBRANY K ČLÁNKU MF DNES ZE DNE 1.9.2018

 1. Josef Švejk napsal:

  Pan Pjakin se tedy nikterak nemýlí, když tvrdí, že záchrana tonoucího je především v jeho vlastních rukách. Pak je mi ale záhadou, proč tonoucí platí v této zemi kdejaká uni i neuniformovaná individua.

  • Paw napsal:

   Blbost , nektery tonouci /nechci ukazovat je to zbytecny/,si fantazirujou ze vyhravaji a jsou vyvoleni byt nej-nej-nej Supermani …

 2. niSas napsal:

  Pro většinu blboňů už by znamenalo křížovou situaci brigáda na jeden týden v cihelně na paletizaci nebo týden pod korytem co sypá sylniční beton. Někteří kokoti by se aji prohli při nasouvání čtyřmetrových rexorů do nůžek co jim fikne hlavu gdyž tam budou blbě čumět. A gdyž by měli z-kon-struovat něco složitějšího, co by mělo dosah na tisíc let dopředu ai by jim vytekl karbid z mozku. Voni sou i tak šťastní, že berou bankocetle od zlodějů, keří až vodtáhnou, budou si všichni potomci rvát vlasy na hlavě. že tu spoušť na dluh a odložené ztráty snad nigdo neutáhne. Vivát kokoti, volte jéé..Muheeeee

  • .lak napsal:

   Von jim nigdo neřekl že žijí na dluhové otroctví dětí na které ovšem mnozí ani nemají či na pouhé jejich školní obědy. Ale NWO to má ošetřené mi granty výměny obyvatel evropy které zaplatí aniž se ptají.

   Před chvílí jsem dal na AE.
   http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?nazevclanku=zazeh-slunce-oprava-nebo-jeho-vymena-i&cisloclanku=2017030002
   Výňatek
   Hluší k frustraci, strachu a utrpení druhých?
   Nemám tím na mysli nesmyslné masochistické sebeobětování národa ve prospěch vychytralého plánu, jak konečně eliminovat prvorozené děti Země, nositele véd, člověčenství, kultury a sociálně vyvážených vazeb.
   Lingua Slavica / Jazyk Slovanský

   Nemůže být sporu, že prastarý a nanejvýš vyspělý slovanský jazyk byl jedinečným a všesvětově sjednocujícím informačním systémem Starého světa i tzv. světa antického. Všeslovanský jazyk, ve kterém je každé více slabičné slovo vlastně větou. Můžeme lehce zahrnout trpaslíky na ramenou zdánlivých obrů, a také se, v naší Encyklopediii Den Mluvících Kamenů , o to s upřímnou radostí přičiníme: Podat tisíce důkazů, že umělohmotné spletení Slavica Lingua, do evropských jazyků, ani náhodou není božský úradek stavebního Dohledu, jemuž prý vadila výška Babylonské věže, nýbrž svatá přáníčka podvodníků, žádajících si, v rámci beztrestného drancování Země, masochistické sebezničení slovanských národů.
   http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2014120001
   Budu si tu přehršel faktů i motivací na /ekšn/ hody muset pořídit, tedy po 4. dročce protože mne pěškobus nebere akutněji.

   • niSas napsal:

    Zajdi, třeba, do lesa, vyber si strom, odhadni průměr koruny a vytvoř pod ním o něco menší KON. Kon udržuj a pozoruj větve, ale néní to hned :-) ,jak se budou chovat. Gdyž to uděláš, pochopíš sílu KONu.

    • .lak napsal:

     Mám radši náhody že vylezu z chajdy a uvidím dvě padající hvězdy mezi stromy a stěnou cca % oblohy, to byl žert ale stalo se.
     Dnes jsem se kriticky rozepsal, zas z AE.

     K dění hrátek velkomožných s choutkami a rozmary.

     Když trošku podumáte tak to financují ti co za to jsou biti, tedy nejen reliigózníky ale humanitárníky, neziskovkáři potřebných a nevymírajících (to se světe div) na rozdíl obyvatel evropy v té africe a arábii (po svých 30. stříbrných) kdo ví proč, ale i všechny proroky a zpěváčky slonovinových věží s lokálními podlokajníky hrající obvykle habaďůry s oblbovanými, dlužno říci že schopně na své papeinhamské. Bodejť by zbylo na lidské zd(st)roje. Připadá mi to že ani při nejlepší vůli nelze mít rád mentály (kdyby i byli blaničtí rytíři tak by si nad materiálem odplivli a spali by dál, no) kteří se do rolí absurdních plátců sviňodebilit pasují, žel.

 3. proud napsal:

  Milej inzenyre “ Ing. David Buchtela, Ph.D.“…………taky se cejtim „domobrancem“ a jsem jim,ale sam za sebe,zadnymu kokotovi s rozkazama,nebo cely bande takovejch,picu delat nehodlam! Budte tak hodni a dal se chodte ptat policajtu co smite a nesmite,slavne s nima spolupracujte a cekejte na povstani nebo poradnou demonstraci az vas poslou na ty ktery mate chranit a vy pujdete!!!!(Znam „cechacky“!) a lezte jim do riti,kokoti!!!

  • proud napsal:

   Uz ted to leckde ukazujete v praxi,pochuzkama a smirovanim ostatnich s donasenim policajtum co si z vas delaj devky a valej se za nase dane!

   • Petr C napsal:

    To jsou take novodobe lidove milice? To byla banda srandistu a vychcancu. Ovsem z druhe stranky pokud lide nevytvori ucinnou strukturu odporu, pristi generace to budou mit jeste tezsi.

    • proud napsal:

     Souhlasim,ale vidim to tak ze se honem udelala domobrana,hned dvakrat,a pekne pod kontrolou ,podle toho to taky vypada,radeji driv nez by do toho sli opravdu obycejny lidi a houfne. Vsimni si ze to tak delaji radi a casto se vsim moznym.

     • Petr C napsal:

      U Vas v Cechach nevim, ale treba tea party prvni to zacli obycejni lide, ale pak se k nim vetreli parchanti vuci kterym to hnuti povstalo. Tim ho odrovnali. Nejlepsi je opozici proti sobe sam zalozit. V tom mate pravdu.

      • proud napsal:

       Presne tak.

       • proud napsal:

        ……….ale nekdo to tem lidem od plic a na plnou hubu rict a napsat musi…………..proto jsme nakonec tady a aktivni……..

        • Petr C napsal:

         U vas to mozna jeste jde, ale Canada ta je odrovnana. Zde jsou dve skupiny lidi. Jedna CNN a ta druha Fox Tv. Mezi tim je wakuum.

        • Petr C napsal:

         Ono ja uz se tu drzim hesla ze converzace z blbcem je predem prohrana, zvlast kdyz je v te blbosti dlouhodobe zkuseny.

        • proud napsal:

         To je docela poradnej pruser,podobnej tomu v Ameru,jen tam tem budoucim vojakum davaj vic,aby s nima mohli pocitat,kurvy.Proto pisu po pravde jak jsem to sam zazil,tam vevnitr je paradne,az neskutecne,jenze je to na ukor celyho sveta,Canadu nevyjimaje.

        • proud napsal:

         Blbcem je kazdej z nas pro nekoho z nas,tak to vzdycky bylo,je a jeste dlouho bude.Proto vzdycky kdyz je rec o blbcich,mela by bejt spravne nejdriv napsana definice,jak si ten kdo o nich pise vlastne tu blbost predstavuje:-))))))))))))))))))

        • Petr C napsal:

         Nac definovat blbce? Nechte to na intuici.
         Co se tyce Canady rekl bych ze tu je pro obycejneho cloveka v celku lip nez ve statech. Stabilnejsi ekonomika, mene kriminality, dostupnejsi medical, jeste porad skolstvi je v zakladu lepsi a hlavne malo lidi. Ve statech se maji prepychoveji, ale vetsi procento je na tom v celku hur nez tady.

        • proud napsal:

         Muze bejt,Canadu neznam tak nemam srovnani.

 4. John_Pitralon napsal:

  Jestli chtějí zaměstnanci takzvané „Bezpečnostní informační služby“ chránit občany včetně budoucích generací, ať automaticky zařídí pro všechny Čechy nepodmíněný příjem a podíl na půdě od narození. Možná naši zásTupci v pražském takzvaném „Parlamentu“ budou mít při zvedání rukou kecy, ale včera bylo pozdě.

  A požaduju peníze kryté skutečnou prací a produkcí naší společnosti, ne zase nějaké odvozeniny od US hajzlpapíru stojícím na zločinu, což je z bezpečnostního hlediska nesmysl.

  • proud napsal:

   Zamestnanci by i treba chteli,ale proto je to zarizeny pod hierarchii,aby museli podle rozkazu a ty uz si sami zamestnanci pochopitelne nedavaji,natoz aby jim je davala vule naroda! Navic jestli chces nejakou slusnou a opravdovou budoucnost,pak by si prave lidi meli vladnout a rozhodovat sami,melo by jim vsem vsechno patrit a propagovat se rovnostarstvi,jinak je to v pici uz ted a cokoliv.Staci ti jen se nad tim zamyslet. Ja rikam at si strcej prachy do prdele a navalej co potrebuju zaroven s tim co je potreba udelat podle myho vzdelani,rad jim s tim pomuzu,ale za almuznu se na ne jen zvysoka vyseru!!!

   • Petr C napsal:

    Proude, prave ze rovnostarstvi propaguje. Vsak si vsimnete feminizmu, politicky korekt. U nas ve skolach se uz prestava znamkovat aby se ti blbejsi necitili poskozeni. (Pod slovem blbesi nepovazuji decka ktera na uceni kaslou, ale ty kteri se citi ukrivdeni ze nemaji stejne vysledky jak ti sprti).

    • proud napsal:

     Nepropaguje ho ale naopak takhle tu myslenku nicej! Rovnostarstvi neznamena ze jsou vsichni stejne chytry a ze vsichni muzou delat vsechno,znamena to jen to ze vsem patri vsechno,muzou to uzivat,a za to delat na co individualne stacej,mit dost casu aby mohli delat na sobe a svejch rodinach a mit pro vsechny zivotni jistoty s tim ze se samozrejme prosazujou ti nejlepsi bez zavisti tech ostatnich,naopak,kazda prirozena autorita ma bejt vitana,odborniky bude lidstvo vzdycky potrebovat,o tom zadna,jenze odborniky,ale ne vychcanky co myslej jen na sebe.

     • Petr C napsal:

      No tak, vsichni maji vsechno. Tolik zdroju nema ani vesmir. A svet bez zavisti? Vzdyt i zvirata jsou zavistiva a my lide jsme na tom jeste hur.

      • proud napsal:

       Treba se ucit bejt lidma,tema jeste dlouho nejsme,natoz rozumnejma.

       • Petr C napsal:

        Ucit se bejt lidma? Mam dojem ze to se naucit neda. Bud clovekem jste a budete patrit do nevladnouci skupiny otroku a nebo jste parchant a budete patrit k tem kteri se dostanou mezi sluhy samo vyvolenych. Bohuzel lide s charakterem maji vetsinou mozoly a delat si nadeje ze bychom si nekdy mohli byt vsichi rovni na to bych skocil jeste mozna v ranem veku kdy mi rodice cetli pohadky.

   • John_Pitralon napsal:

    Problém je, že kvůli penězům se lidé zbytečně zapojují do nesmyslů, lumpáren a zločinů. Vede to jen k tomu, že bohatí a jejich posluhové pak systematicky zneužívají chudé jakožto kanonenfutter při uskutečňování svých dementních plánů a předstírají něco jiného. Takže nepodmíněný příjem pro každého ve skutečných penězích by trochu bránil prasárnám v naší společnosti. A stejně tak neprodejné podíly na půdě.

    • proud napsal:

     O tom prijmu jako prechodnym reseni,zadna,ale ty podily na pude mi smrdej,to bych resil jinak.Kazdej ve svy zemi ma na pudu narok,ale nikomu bych ji nedal prave proto ze vsechna puda patri vsem,jak ji teda muzu nekomu dat a jinyho o ni neokrast? Nemuzu!Z toho pro me plyne,ze ji ale muzu neko,u kdo se o ni bude starat pro sebe a pro vsechny ,bezplatne pujcit na tak dlouho,dokud se o ni starat bude a pri dodrzeni toho i pristi generaci muze bejt to pujceni i dedicny,proc ne……….vidim to spravedlivejsi nez delit zkurvysyny necim co je vsech!

     • proud napsal:

      A navic,rozdel pudu do soukromyho vlastnictvi a sleduj jak ti bude tvoje vlast mala,protoze na ni casem budes moct jit akorat tak do prdele,vsude budou cedule soukromy vlastnictvi a budou po tobe strilet,takze ti zbyde akorat ten kousek co bude tvuj,to by se mi bejt GP ale kurva libilo,takovej dobrovolnej kriminal co po nem sami lidi rvou,no nekup to,takovou Sasinovu pitomost temer zadarmo!!!

      • John_Pitralon napsal:

       Byl byl to automaticky připsaný podíl na veškeré zemědělské půdě, každému v okamžiku narození. Není problém, jestli si někdo svoje podíly sloučí s rodinou a kámošema a založí si společně farmu. Takže nebudou muset místo produktivní práce dělat v žido-korporátu nebo ve státní správě nesmyslné lumpárny pro mordechuje za jejich kriminální hajzlpapír. A naše potřeby budou kryté naší vlastní produkcí.

       • proud napsal:

        To se prece nebije,nezapomen ze jsem to psal v pripade ze si lidi povladnou sami,primo a podle svyho,zadny strany a vlady a jim podobny picoviny,priprava na budoucnost bez penez a zotrocovani,splhani po druhejch,uplne jiny mysleni nez jaky nam vtloukaj po generace do hlav a pak valcime i na diskusich,protoze nekdo nevi co nebo kdo je komunista,bolsevik a trockista a podobne.

        • proud napsal:

         Ovsem zase jsou taci,jako treba Maros,co svobodu a spolecny vlastnictvi nazve komunismem,odsoudi a shodi ze stolu presne i s tim ze by si lidi vladli sami se vsema jistotama a moznostma ktery jsou doted jen domenou prachatejch zlodeju.Pak ho nechyt za jeho pitomou tlamu z kotaru a nepraskni s idiotem o zem!

        • proud napsal:

         Presne stejne se Sasinem!

        • niSas napsal:

         Za peníze dovolíš koupit komukoliv kradené půdy, kolik chce, že…ale nárok na neprodejnou půdu o 1ha, bez pohlavkování a bez výpalného, ti leží v bachoru, že bys neměl z keho vydrbávat vejvar. V normálních sídlech by lidi ani nemuseli zamykat, jen ty vidíš jako pravej chuj, všude cedule „MOJE“…Půdu bys klidně dal do pronájmu každému gdo ti slíbí, že ti bude posílat desátky a naše syny a dcery bys nechal mačkat ve městech abys měl od koho vybírat za podnájem. Heh

        • proud napsal:

         Chyba Sasine,nikdo by si nesmel koupit pudu k podnikani,ani nasinec,cizak uz vubec ne! Puda patri narodu na ni zijicimu! Hospodarit na ni tedy muze jenom on,zadnej cizak.Jedina puda ktera je k mani ke koupi je tvuj nekomercni domov a zahrada,jako soukromy vlastnictvi,kde bych urcil nejvetsi moznou rozlohu,napriklad 2-5 akru.K tomu si muzes zadarmo pronajmout pudu sousedici,paklize na ni hodlas podnikat pro dobro vsech,podnikani by ale melo bejt limitovany kvalitou pudy,na dobry zemedelsky pude by ti nikdo nesmel dovolit postavit treba sklad,protoze je to puda k zemedelskymu obhospodarovani.Napriklad.Pochopitelne by o tyechhle vecech ale rozhodovali vsichni a zaridily by se podle vetsiny,je to tedy jenom navrh.

        • niSas napsal:

         No dyk říkám, půda patří jako všem, ale ve skutečnosti nikomu, páč na půdě se nesmí žít, jen vyrábět. Blboni se budou tlačit ve městě, ty budeš vybírat podnájem a vymejšlet jim „prácu“ za mzdu. Voni vymyslí lejstra, ouřady a zas-tupytele, keří se budou eště vzdělávat aby mohli odborně posuzovat „soukromé vlastnictví“ a pak se to vítězoslavně zase rozkrade.

        • proud napsal:

         Puda nepatri jako,ale patri skutecne vsem,jako spolecny vlastnictvi! A takova k ni taky musi bejt zodpovednost,vsech,kazdyho jednoho a jeste spolecna! Neexistuje aby neco patrilo a vlastne nepatrilo,ja tady zadny zlodejsky hybridy nepropaguju,zato ty jedes presne tak ze podle sebe soudis me!!!

        • proud napsal:

         A kdo Sasine rozkrade neco a kdo mu to povoli,kdyz to bude zaviset na kazdym jednom z nas? Jak ziska tu vetsinu vsech aby mu to odklepli,ze je muze okrast? To je mozny jen ve stadnim systemu ovcanu vychoavanejch v blbosti a k drzeni huby.A to delaji vsechny -ismy,ale socialismus ani komunismus v tom nebyly takovy prebornici jako soucasnej hnus!

        • John_Pitralon napsal:

         Zdejší chazar hnus zvaný „zastupitelská demokracie“ je organizovaná kriminální činnost. Oni nerespektují ani rozhodnutí soudů.

         Občané požadují ukončit tunel vodárny a vrátit vodu do rukou obcí! https://www.youtube.com/watch?v=4tIS4iwrEfQ

        • proud napsal:

         O tom zadna,vsechno co je dilem planety je vsech bez diskuse! Spravne ma bejt vsechno vsech a uplna svoboda,ale to se nejdriv musej lidi naucit,svobodu jako vyraz radi pouzivaji ale nic o ni nevedi,ani naznakem ne. Natoz o demokracii,kde mensina vlasne vetsine,kdyz se o to otroceni a otroctvi tak berou a klanej se „humanitarnim bombardovani,vrazdam a valkam………..aniz by si uvedomili ze to vsechno je zaklad systemu kde jedni maji a druhy na ne makaji………..

        • proud napsal:

         Zes zrovna zacal s vodou,uz na ty krasne vidis kam se ubirame.S vodou se spravne nesmi kseftovat a nesmi se za ni platit(dokud se plati) vic nez stoji starost o ni,nema co bejt vejdelecnou!!!

        • Petr C napsal:

         Zde se nejedna jen o vodu. System chce donutit privatizovat vse na cem se da vydelat. Rozkrast vse co ma hodnotu. Je to system jak dostat jednotlive staty pod maximalni kontrolu nadnarodnich spolecnosti. K tomu je prispusobeno heslo ze stat je spatny hospodar. Do statnich sluzeb se dostavaji byrokrati bez znalosti veci, lehce zkorumpovatelni a vydiratelni. Vse je nastaveno tak aby se clovek okamzite po narozeni stal jen korporatnim cislem. Lide jsou oblbovani ruznymi ideologiema a nabozenstvim. Lide misto aby se postavili za to co je realne, jsou rozdeleni do ruznych skupin jen aby se hadali o budoucim systemu, ktere jsou v dnesnim stavu neuskutecnitelne. Lide si musi ze nejake pozadavky si musi vybojovat.

        • proud napsal:

         Presne.

        • niSas napsal:

         Chceš aby blboni byli na tobě, proude sraček závislí. Na kokotovi, co psát svoje potřeby do sečítání s ostatníma nebude, nebude, prostě nebude. Socanská sviňa, co orá a vláčí s lidma a zaříkává se , že to né von, že nechce bankocetle, že chce jako mír pro otroky, že jim jen nařídí dodávky pro kurvy z města.

        • Eschatolog napsal:

         niSas 20:39 bravo!

        • proud napsal:

         Kdyz ctu tebe s eschou tak spis chci ty migranty a doufam ze stihnou pozabijet vsechny debily jako jste vy driv, nez je vymlatime!

        • proud napsal:

         ………..z toho prostyho duvodu ze mate v hlave tak nasrano,ze stejne nehnete ani prstem,ale tady kydate jednu picovinu za druhou jak nenavidite kapitalismus,ale pritom delate vsechno proto abyste mu otrocili,kokoti.

        • proud napsal:

         Jinak pitomecku,ja mam svou mamu a jsem jenom rad ze to neni taky tvoje mama,protoze bych uz davno sedel za zabiti vlastniho brachy a byla by z tebe jenom smuna,protoze i ona chape co ty nikdy nepochopis,to bude tim ze nejsme jako ty z vesnice kde se prca kamen z cihlou a lezou z toho pokrevni debilove.Takze pro me tvoje od „nasi“ mamy,neexistuje,jestli vase mama privedla na svet idioty,tak moje rozhodne nikoliv,kretene.

 5. proud napsal:

  Kdyby byla domobrana skutecnou domobranou,pak by usilovne cvicila a organizovala a do tohohle bordelu by se v zadnym pripade neangazovala ani nahodou,natoz aby kretenum jeste i lezla do prdeli jako to dela.Cvicila by a pripravovala narod na obranu,to je co ma delat a ne delat komusi curacky s necvicenejma magorama v maskacich chodicima po meste s neposlusnym coklem na lajne…………smesny!!!

  • proud napsal:

   Dalsi ukazka toho,k cemu jsou dobry studovany inzenyri phdr a nevim co jeste kdyz tak prostou a logickou vec nevedi,spis bych je sacoval na siozidovsky produkty co delaj akorat divadylka a naschvaly ktery ale ovcani zerou,vedi moc dobre,ale jejich ukolem je ovcany oblbovat,protoze jsou prave zatim jen ti „ovcani“!!!

 6. proud napsal:

  „a více jak 20 let (nepřetržitě) držitel zbrojního průkazu“…………..to jakoze proto je tim velitelem?:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ty vole vy me davate :-)))))))))))))))))))))))))))))))

 7. proud napsal:

  „Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
  Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
  Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
  Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
  Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

  Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu – představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. „Osobnost“ vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
  Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.“…………….k cemu tedy potrebujes velitele,sefy,vlady,aby ti prikazovaly plnit jejich rozkazy bez premejsleni,bez individuality,stadne jako ovcan?………..

 8. Maroš napsal:

  Blbouni! OTÁZKA – nie o tom, či Boh existuje a či Polívka tú piču videl, alebo len verí, že tá kunda tú piču má! Otázka – či každý, kto nie je idiot, dokáže pochopiť, že ak niekto vie predvídať vývoj situácie a nie je blbec – logicky neurobí niečo, aby mal v budúcnosti situáciu pod kontrolou! BUDÚ VIANOCE KOKOTI! – TAK NAKUPUJTE DARČEKY A SCHOVÁVAJTE ICH PO SKRINIACH! Než to tej opici čo s hrsťou ryže utiekla aj s tekvicou zapne – čisto súkromne – žiadna Domobrana-Stromobrana nebola zakladaná ako politická alternatíva AŽ PO roku 1989, pokiaľ existoval plán pre rok 1989! Tieto scenáre štruktúr opozície a najme spôsob ako ich dostať pod kontrolu = rovno ich založiť!!! skrátka opiciam nezapínajú a tak sa opice túlajú hladné po džungli aj s ukradnutou tekvicou – pokiaľ buď nezhnije skôr tekvica, alebo opice ruka! Len na okraj – Slovenskí branci = ich veliteľ – tiežnáčeľník – sa jednoznačne vyjadril, že sa dištancuje od kotlebovcov a že jednoznačne spolupracujú s Políciou SR!

  Takže zakladajte tieto Pomocné stráže Verejnej bezpečnosti aj ďalej! A presne o tento odmietavý postoj k organizovanej sebaobrane tu ide KOKOTI! Základ je, aby po tomto nikto už neveril nikomu!

  Dezilúzia, dezorientácia, destabilizácia, rozvrat! V podstate sú to organizačné repelentné pesticídne opatrenia analogické pri hubení hmyzu – samozrejme – funkčné sú aj hmyzolapkové žlté lampy „pridaj sa k nám“ – všetko sa to inak volá CIELENÁ PROVOKATÍVNA INICIAČNÁ ČINNOSŤ!

  Tak sa tu ďalej bavte… Lebo kokoti! – sebaobrana začína už v rodine a na základných školách! Vzťah k vlasti a jej obrane = VLASTIVEDA! Vzťah k právu, k štátu, ku krajine, k polícii, k armáde! Vzťah k športu, k zdraviu, k prírode, k ostatným ľuďom!
  Choďte do piče! Čo chcete brániť hovädá – svoju zásobu gulášových a paštikových konzerv, prezervatívov a WC papiera a chlastu?!
  Čo tu riešite?! Že riešenie je sa niekde v lese zakopať?! a kde potom chcete žiť – v Zakopanom?! Choďte do piče aj s týmito=takýmito domobranami! Prečo sa títo kokoti nevolajú z podstaty veci – vlastibranci!

 9. niSas napsal:

  Přídopotek:

  Tvoje slova hajzle, „Puda patri narodu na ni zijicimu! Hospodarit na ni tedy muze jenom on,zadnej cizak.Jedina puda ktera je k mani ke koupi je tvuj nekomercni domov „. Ti dám nekomerční domov, svině..

  • proud napsal:

   Ses polointeligentni curak rovnej asi tak psovi,kokote z makotras kterej vzdycky hovno mel,ma a mit bude,protoze by si chtel evidentne nakrast,ale je prokouklej kam se hne,debile,do oci bys mi to nepovedel,nez bych ti trhnul vaz,roztrhal bych ti tlamu,kretene siozidovskej! Jen takovy curaci se namahaj aby dostavali,dobrej zivot jim je malo,jeste chtej nahamounit ze statniho spolecnyho,prasata nenazrany!

 10. niSas napsal:

  Maroš,…

  „Že riešenie je sa niekde v lese zakopať?! a kde potom chcete žiť – v Zakopanom?! Choďte do piče aj s týmito=takýmito domobranami! Prečo sa títo kokoti nevolajú z podstaty veci – vlastibranci!!..Domo – brana, obrana vlasti je o jiném…Jenže vlast jsou neprodejné podíly na neprodejné půdě a neprodejném rozpočtu, o kterém rozhodují každý synek a dcera od naší ( né proudovy) mámy , po zdědění podílů na neprodejné půdě.

  • proud napsal:

   V lese budu zakopavat kreteny jako ses ty,vole.

  • proud napsal:

   Nejdriv se nauc blbecku premejslet,nez prijdes s tvejma potrebama a kradenim hliny vsem a tim rozdelovanim zase a opet pekne po zidovsku lidi,pitomo kterej ani nevi co je stat,co republika a co kolonie!

   • proud napsal:

    Ale co,ty ublizenej magore,vedel jsem stejne ze se driv nebo pozdejc proflaknes,stejne jako Maros. Socik nechcete ani opravenej,kapitalismus taky ne,ale statky jenom pro sebe,to jo,takze ani nemate tuchu co byste vlastne chteli,jen blejete picoviny o kterejch ani nemate sajn,kokoti.No nic,oni vam to lidi az se proberou,vysvetlej.

   • niSas napsal:

    Bože, píčo, mária, je tady něgdo gdo to chápe????

  • Maroš napsal:

   Sasin – neviem, či sa dobre rozumieme v pojme sloboda – pre mňa je to samozrejme hlavne duchovná-mentálna sloboda – ktorá dokáže meniť realitu – je to ako bootovanie PC /aj v base/, avšak v tomto slzavom materiálnom svete ide o naplnenie aj slobody tvorenia – nielen prežívania – teda ide o slobodu tela-vercajgu aj ducha! Náš život je jediný nástroj na naplnenie našej existencie – naša idea možno vyžaduje na jej uskutočnenie aj dva-tri životy – povedzme, že ideu dokončí tvoj potomok, alebo ty sám – keď sa sem znova vrátiš – ako vnuk svojho syna – ergo – byť zavretý „ako slobodný“ v base a nemôcť naplniť svoje poslanie – je samozrejme len filozofická pičovina! Takže – v hmotnom svete patrí k slobode aj tá priestorová, časová a hmotná sloboda! V nirváne to môžeš mať všetko v piči – preto nechcem prebývať v nirváne a radšej budem poltergeist – keď už!
   Takže – vlasť je pre mňa ten správny časopriestor, v ktorom chcem existovať, realizovať sa, byť šťastný! Otázka – čo kurva mieniš s tou parazitickou istotou vlastnenia kusa pôdy robiť niečo iné, ako obyčajný židák – pretože pôda vyžaduje 1/ pokoj, alebo 2/ starostlivosť – a nie len VLASTNENIE!

   Inak – predstav si extrémnu situáciu – všetci budú teda vlastniť pôdu, ale nikto na nej nebude hospodáriť! No iste – aby ste prežili – budete na nej loviť králiky! Základ – okrem pušky, ôk a pičovín – budú otroci, ktorí vám tú stravu budú nosiť do papule! Oni nebudú žrať aby vy ste mohli žrať!
   Sasin! – roky tu prezentuješ princíp humanoidného parazitizmu – vlastnenie! Podstatu židoviny! Som už z teba unavený – ale mám v úmysle ťa uťahať! Ide o to, že tak ako čas a priestor tvoria časopriestor – vlastnenie – čohokoľvek – je neoddeliteľné od starostlivosti – o to! „Človek preberá zodpovednosť za všetko, čo si k sebe pripúta!“ Bodka!

   • Robo napsal:

    Ja by som dal dvojbodku, bogajego Nowackego!

   • niSas napsal:

    Co můžeš vytvořit pro potomky na podnájmu proudů kokotů. Jen bídu, která tě nenechá zhebnout do doby gdy budeš, neni potrebný. . Nésu kokot jako ty, du po podstatě, po uzeným. Ty deš s proudem po ovládání lidí. V Zimním palácu by ti proud nabíjel. Čím víc vím, tím víc čumím na vás jako na prasata.

   • Robo napsal:

    Tvoja pôda je tvoj domov.
    Dnes sme všetci bezdomovci.

    SAMOZREJME, že o domov sa musíš starať.
    Alebo nemusíš, ak sa ti páči byt bezdomovcom. Nazvi sa napríklad Svetákom, znie to lepšie.
    NIK ti za tvoje rozhodnutie nevynadá.

    • niSas napsal:

     Zdravím Robo, že se taky ukážeš. Vynadej mu taky. On mě nadává…

     • Robo napsal:

      Marošovi nemôžem nadávať, bo ho mám rád, kkta.
      Aj Teba, saSin!
      Zdravia!

     • Jan Kowak napsal:

      .. a este ssi da-me s El komandantem KRTem U 2 Slunci
      Biftek.. a uzeny ta-ky ; )

      ps : Uheraak ne , bo ~ po nem bleju : Q
      M

      • Sasin napsal:

       Bereš podíl na neprodejné půdě jako měšťák, co to dá do družstva? Dostaneš pytel obilí, bedínky zeló, mrkvó, kartófel, cibulej a navrch do teho můžeš svýma potřebama koktat. bereš? Můžeš to tímto přirozeným právem chránit před proudy nosáčů co ti budou říkat, že je všechno jako tvé, ale jen po paži jejich za-kona a vostatní si na tom podíle vybudují budoucnost pro potomky. Nic na tom neztratíš, projevíš solidární humanitu s předky. Áryjové ti to pak nezapomenou.

       • John_Pitralon napsal:

        Trochu to omezí množství takzvané „práce“ kontraproduktivně vynakládané lidmi pro zisk žido-korporátu.

        „Furious Angels – Rob Dougan“ https://www.youtube.com/watch?v=PJ8vJ2Qjuuc

        • proud napsal:

         Sasin ti urci co dostanes a ze muzes koktat:-)))),podle me si vem co potrebujes a chces,kdyz budes dost Clovekem,koktat netreba,pac tomu budes s ostatnima rovnou primo sefovat!,to znamena zodpovednej k sobe,druhejm a k planete.Se Sasinama na to zapomen,ty budou jen cumet co jim z toho kapne a budou se schovavat za jakysi podily o kterejch ti casem zacnou tvrdit ze si je nezaslouzis aby jim zbylo vic………..odkud to jen uz davno zname?………..

        • proud napsal:

         Lehce prokouknutelna vychcanost v holinach ze kterejch couha slama……..

        • Maroš napsal:

         Johne – na Mužov v čiernom sú málo čierni – „Á búúúm!!!“ – tvoje 4 milióny proti mojim 22 miliónom! Ha!
         https://www.youtube.com/watch?v=iFpsAfNvUkw

 11. niSas napsal:

  No a eště todle. Zkoušel sem to napsat i na Velkým Severu, po pár nápěvcích sem měl aji 60 palčáků do doby než mě vypoklonkovali. A to pro mě znamená důkaz. Stačí sdílet potřeby s ostatníma a je hotové. Kokote. Kowak to dosvědčí heh.

  • Maroš napsal:

   Sasin – „Všetci sa raz stretneme v jednej posteli!“ – Brigit BardotOVÁ. ??? No iste – vtedy sexica – ako to bolo myslené, že? Tak to bolo myslené, že tou posteľou je Zem – zemeguľa-zemeplacka. Zem vlastní nás – nie my ju! Prach si na prach sa obrátiš! To je fakt – aj keď budeš „vlastniť“ pol Ameriky – do hrobu si ju nevezmeš.

   Teraz inak – „Slobodu máme len na vlastnom pieskovisku!“ – tomuto už rozumie bežný človek, ktorý však nechce rozumieť veciam presahujúcim to jeho pieskovisko! A práve o to mi ide S TEBOU – že to vlastnenie pôdy ako ho vnímaš ty – neustále sáče ľudí to tej ich materiálnej maličkosti! Náš problém nie je vlastnenie pôdy ako takej – náš problém je organizácia štátu!!! Lebo kľudne by mohol štát vlastniť všetku pôdu – štát ako OBČINA!!! – ale nie štát ako skurvená děvka! Lebo nakoniec aj keď všetci budú vlastniť nepredajný kus pôdy v skurvenom štáte – výsledok bude zákonite stáť za hovno! 90% ľudí nemá žiaden vzťah k pôde – je im jedno – kto a ako kurví pôdu! Ty chceš týmto ignorantským debilom rozdať základný zdroj? No tak skapeš s nimi, lebo ťa títo zombies nakoniec zožerú aj s tvojou psou búdou!

   Ešte raz – treba riešiť to, čo kurví štát – štát o. i. aj ako teritoriálne ohraničenie = veľký kataster – teda aj každý kúsok pôdy! Keď štát vychoval desaťťisíce vlastníkov pôdy, ktorí ju vedome či nevedome kurvia – tak tvoja doktrína nás zákonite dovedie do záhuby! Lebo všetci idú „po uzeným“ – a ostatné ich nezaujíma!

   • proud napsal:

    „Náš problém nie je vlastnenie pôdy ako takej – náš problém je organizácia štátu!!! Lebo kľudne by mohol štát vlastniť všetku pôdu – štát ako OBČINA!!! – ale nie štát ako skurvená děvka!“…………….ted ses trefil,bravo.Doplnim,stat jako zkurvena devka neexistuje,to je bud republika,nebo kolonie! Stat je ona obcina,protoze stat jsme my,lidi v nem zijici!!! Proto tvrdim,ze stat nikdy neexistoval a dokud budou vlady a sraci co zijou z nas ostatnich a budou si privlastnovat cokoliv krome svejch domovu jenom pro sebe,ani nikdy existovat nebude,bude to cokoliv,ale nikdy ne stat!

   • niSas napsal:

    Blboni z města zůstanou tam, páč dostávají z nakradeného víc. Takže neprodejný podíl po předcích je jistina za kterou se neplatí nic. Základní zdroj člověka k životu a degrét, povolení volit potřeby s ostatními syny a dceramy. od naší mámy. Právo volit potřeby stojí na základě podílu na neprodejné půdě.Gdo nemá podíl, nevolí. Nerozhoduje. Takoví nemají zájem o nic jinýho, než vybírat výpalné a otravovat ostatním život. A že jich je,…no dyk. Zdrojem člověka nesmí být jiný člověk, musí se jim stát neprodejný díl vlasti, se kterým bude žít.

  • Maroš napsal:

   Sasin – 60 palčákú – dole – alebo hore! Čo je hore – čo je dole?
   https://www.youtube.com/watch?v=u-qYMl9T9wQ

 12. niSas napsal:

  Problémy lidstva jsou problémy města s jeho neukojitelnou roztahovačností a drzostí, gde obyvatelé nejsou národ, ale jen sluhové jelit, keří budou dělat všechno, za co jelita sypá. Ve skutečnosto to je multikulti šmejdů, veksláků, práskačů a psychopatů, keří se celé dny bijou o židle. Už si přisuzují desetinásobky, stonásobky a s drzým čelem tvrdí, že si to za-sluhují. Jediný jejich vztah je založený na slouhování městu a město není národ, je to organizace blboňů, keří přehlížejí ostatní mimo města jako lány Vojtěžky, páč jejich zdrojem k životu jsou ostatní člověci, né podíl na neprodejné půdě, ty je nazajímají, jen z nich vybírají daně, desátky.

  • proud napsal:

   Aby ses mohl hrabat v zemi,potrebujes nastroje,naradi a stroje,kdyz si je budes vyrabet sam,nestihnes se hrabat v zemi,jeste budes rad ze mas mestsky ve fabrikach,at si dela kazdej co chce,nikomu nic nepredepisuj,holinko:-),pravidlo je jen jedno,nesmis ohrozit,omezit jen se souhlasem omezovanyho,takze se zakazem vstupu na pozemky svy vlasti,bych rozhodne nesouhlasil.

 13. Maroš napsal:

  Kompilujem a komentujem veľmi dôležitý obsah tejto Pjakinovej relácie!

  Dôležitá vec – opäť sme na prahu 3WW! Vražda prezidenta DLR Zacharčenka je o. i. pokus USA neokonov a ich ukrajinských prisluhovačov o likvidáciu formátu Minských dohovorov, ktoré ako tak brzdia vypuknutie vojny spojencov Západu na „ukrajinskom“ fronte – na takúto predstavu ZABUDNITE!!! – žiaden front nebude – zhorí celá Európa! Súčasne podnikajú neokonskí USA jastrabi pokus o vyprovokovanie Ruska plošnými útokmi na Sýriu k protiútoku Ruska nielen na rakety a letectvo, ale aj na ich nosiče – teda na loďstvo, čo treba chápať ako útok na námornú zvrchovanosť agresora – lebo loď je braná ako územie štátu, ktorý loď vlastní! Práve preto USA jadrová ponorka vplávala do Stredozemného mora a plánuje operovať aj v Čiernom mori! Vzniká veľmi napätá situácia – či sa Rusko nakoniec rozhodne obetovať Sýriu, alebo VŠETCI zhoríme v 3WW!

  Putin je vo veľmi zložitej situácii – vďaka cielenému budovaniu jeho kultu osobnosti – jeho a protiruskými protivníkmi! Ten „efekt“ spočíva v neutralizovaní politickej aktivity ruského obyvateľstva, lebo „Putin, ktorý za všetko môže – Putin bude riešiť všetko – Putin bude každému vytierať aj zadok!“ Konkrétne – Putin vyslal NEGATÍVNY signál smerom ku genocídnej dôchodkovej reforme – ale odozva más ŽIADNA! – „Lebo Putin báťuška je povinný zariadiť všetko sám – preto sme ho predsa zvolili – no nie?!“

  Takže – Putin momentálne čelí absolútnej presile proamerických podpindusníkov a NEKOMPETENTNÝCH idiotov „vlastencov“ – všetko – DO JEDNÉHO!!! – poslancov v ruskej štátnej Dume! Polovica týchto proUSA magorov chce cielene zdecimovať civilné obyvateľstvo veľmi neskorým odchodom do dôchodku – a druhá polovica im v tom svojou idiotiou nahráva!

  Odbočenie – zjednodušene – genocídne sociálne inžinierstvo cielene vyvoláva nihilizmus a dezilúziu v živote bežného človeka a po jeho exploatácii ho smeruje priamo do hrobu! Ako DOBYTOK! Tento fašistický prístup k ľudskému životu zároveň rozvracia rodinu ako základňu sociálnej, mentálnej, fyzickej aj duchovnej istoty! Rozvratom rodiny sa zvyšuje vplyv takéhoto fašizoidného štátu na INDOKTRINÁCIU ďalšieho sebazničujúceho myslenia a konania jednotlivca podľa schémy – dezorientácia, destabilizácia, vnútorný rozvrat – „A preto žijeme len raz! A po nás potopa! A srať na všetko!“

  Ku tomu ešte „ekonomika reformy“ – v zmysle potreby peňazí! Pokiaľ skurvený fašistický systém nedovolí starým rodičom prevziať tradičnú výchovu svojich vnukov – či už kvôli neskorému odchodu do dôchodku, či už kvôli ich totálnej vyčerpanosti, či už kvôli vlastnej nezamestnanosti a sociálnej biede – a teda prioritnej snahe prežiť – VZNIKÁ TAK ĎALŠIA POTREBA PEŇAZÍ na výchovu detí tretími subjektami, aby rodičia detí mohli vôbec pracovať!

  A PENIAZE SA VYRÁBAJÚ AKO?! PENIAZE SA „VYRÁBAJÚÔ AKO DLH! O tom sú všetky tie zkurvené dôchodkové reformy „v mene záchrany zkurveného sociálneho systému“ – lebo ešte raz doboha! – ZÁKLADOM SOCIÁLNEJ BEZPEČNOSTI JE RODINA! A keď štát – svojím „sociálnym“ a „inžinierstvom“ = fašizmom – rozvracia rodinu – žiadna sociálna bezpečnosť NEEXISTUJE!!!

  Takže – Putin hrá vabank PROTI VŠETKÝM na politickej scéne! Hrá vabank za záujmy svojich reforiem v záujme obyvateľstva Ruska – ale niekde sa stala komunikačná chyba – Rusi mu v tomto – vo svojom záujme – vôbec nepomáhajú! Putin preto lavíruje – hrá o čas a dôchodkovú reformu zatiaľ brzdí splnením rôznych podmienok – než sa zmení myslenie a postoje bežných obyvateľov a než sa obyvateľstvo zaktivizuje! Putin je momentálne v situ ako Stalin v roku 1936, ktorý bojoval NAJPRV O PREŽITIE – aby až potom mohol uskutočniť svoje protitrockistické opatrenia! Toto je podstata historickej analógie Stalinových čistiek = zmeny formátu trockistického rozvratu Ruska na formát ako takej boľševickej konsolidácie a zachovanie Ruska vo formáte ZSSR!

  Túto situáciu využili hitlerovskí nacisti – konkrétne R.Heidrych – ktorý Stalinovi dokázal podsunúť údajne až 30 tisíc tajných spisov o Stalinových „odporcoch“ – takže Stalin v časovej tiesni zlikvidoval aj väčšinu dôstojníckeho stavu, čoho dôsledkom bol práve ten zo začiatku veľmi efektívny vojenský útok Hitlera na rozvrátenú armádu ZSSR!

  A táto situácia sa „MÁ“ zopakovať! TERAZ!

  Lenže Putin nie je Stalin! Práve preto Putin „nelogicky“ spolupracuje aj s debilmi, ktorí by už dávno mali za vlastizradu vysieť – Putin iné „kádre“ nemá a ich likvidáciou-odstavením, by spôsobil a ešte viac urýchlil vnútorný rozvrat Ruska – a to už by bol signál k začatiu 3WW!!! – novým vojenským útokom na Rusko – aj vďaka „našim“ protiruským idiotom v spojeneckých krajinách NATO k USA!

  Poznámka na záver – odporúčam začať sa VÁŽNE zaoberať okrem pojmov mentálna inteligencia – IQ, emocionálna inteligencia – EQ – najmä pojmom KONCEPTUÁLNA INTELIGENCIA – KQ!!! O tom je o. i. Putin, o tom je nadnárodné riadenie, o tom je riadenie sociálnych supersystémov, o tom je naša sociálna bezpečnosť, o tom je budúcnosť a existencia každého jednotlivca!

  Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 04.09.2018 Titulky CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=9MKFy53iH0k

  • niSas napsal:

   Takoví mají plnou hudu starostí, esli prodaná půda vynese dost na jejich život, výpěstky si nechávají za pár šušňů vozit do města a vyplatí za to pár grejcarů, keré vyberou zpátky na daních, poplatcích…A eště mají drzost poučovat, že co se nesmí, co se musí a páč trvalým pobytem ve městě ztrácejí soudnost, vznikají v jejich hlavách problémy, končící mezinárodními konflikty.

   • Maroš napsal:

    Sasin – „mojou“ a mojou potrebou je nakopať každého farmára do zadku, aby na „svojej“ pôde vykonal nie hlbokú orbu, ale RYGOLOVACIU orbu – t. j. do 65-70 cm, a rozryl tak utuženú ílovú glejovú vrstvu – cca v hĺbke 50-60 cm, ktorá bráni celkovému správnemu kapilárnemu režimu vody v pôde – bráni vsakovaniu daždovej prívalovej vode – voda po dažďoch stojí na poliach aj po 2-mesačných suchách – lebo táto utužená vrstva ílu funguje ako linoleum – a počas sucha je to ako vypálená dlaždica – takže rastliny majú problém vôbec cez to prekoreniť! Ďalší problém – nefunguje výmena plynov – oxidačno-redukčný proces, ktorý je podstatou vytvárania humusu – ako komplexných zlúčenín – najprv anaeróbne hnitie – fumárové kyseliny, potom ich oxidácia na humínové kyseliny, a následne syntéza h.k. na humusový koplex.
    Skrátim – debilom vrátili pôdu, „darovali“ traktory – a na „príručku“ zabudli! Absolútna väčšina farmárov „vie ako sa to robí“ a absolútna väčšina nevie prečo sa to robí a ako sa to má robiť správne – návody dodávajú korporácie, ktoré principiálne nemajú záujem na obnovení tradičného hospodárenia s pôdov.

    A ešte by som povinne každému farmárovi – povinne! – namiesto nejakých afrických imigrantov – pridelil povinný počet hospodárskych zvierat – aby mal kto konečne na to pole aj srať! Ti garantujem, že tá skurvená repka by z polí zmizla behom jednej sezóny!
    Zatiaľ toľko – môj traktor medzitým zaregistroval čínsky žltý tank – čínsky tank sme úspečne zničili a teraz spokojne letíme smerom do vnútrozemia! Halou halou!

    • Maroš napsal:

     Ešte k tomu rygolovaniu – správne sa má vykonávať každé 3 roky – minimálne raz za 5 – lenže reštituentom rozdali traktory, ktoré ten vercag neutiahnu – a na prenájom silných strojov nemajú dotácie – poznámka – ide aj o protipovodňové opatrenia! – takže na takéto technologické opatrenia majú len korporácie – ale ani tie ich nerealizujú! Som sa rozprával s ľudmi – od 1989 nerygoloval asi NIKTO! Tak funguje štát! Sio-Maďari sa striedajú so sio-Slovákmi vo vedení min. pôdohospodárstva a ich hlavným cieľom je rozkrádanie drevnej hmoty – nie starostlivosť o pôdu – do piče!

     • proud napsal:

      Protipovodnovy opatreni je likvidace regulaci toku,jejich prirozenej tvar……….a je po povodnich.Narovnej reky a mas plny baraky vody.Vyrubej stalety stromy s hlobokejma korenama a mas totez………Jenze my chceme predelavat pitome to co uz je davno prirodou vymysleny a 100%ne funkcni……….

     • petr napsal:

      „debilom vrátili pôdu“

      Výstižnější výraz pro restituce pozemků jsem nikde nečetl :)
      Někteří debili tu půdu, kterou předtím pracně vydřeli 4 generace jejich předků, obratem prodali hluboce pod cenou. Jak indiáni, za korálky.
      Měli oči jak tenisáky z té šestimístné cifry co za ty desítky hektarů dostali. A blboňům nedošlo, že si k tomu mohli připsat ještě jednu nulu a stejně by to za to prodali.

      Ty peníze prožrali a rozfofrovali a dnes skuhrají, že nemájí z čaho žít, a státe, pomož nám!

    • proud napsal:

     Mas odkaz na nejaky opravdu seriozni navody?…..

  • proud napsal:

   „Kompilujem a komentujem veľmi dôležitý obsah tejto Pjakinovej relácie!

   Dôležitá vec – opäť sme na prahu 3WW! „…………….sam jsi to napsal,ted se na to podivej a zamysli se co ten kreten zase a opet porad dokola dela,ale ano,jiste,dobre vi co dela,strach ochromuje,zestadnuje a zovcanstuje,proto je potreba ho neustale vyvolavat a udrzovat!!! Strc si ho do prdele,blba!

   • Maroš napsal:

    Proude – vieš že nemám problém poslať ťa do piče – ale o to nejde – ja mám momentálne „ten problém“, že keď idem na mail-box a už som fakticky prihlásený – nejaké prasa mi podsúva „keď zabudnem heslo“ – aby som uviedol číslo telefónu! Ďalší ojeb je vo výbere reakcia – uviesť – preskočiť! Podstata – pojem „preskočiť“ môže znamenať súhlas – veď môže to byť aj v bulharčine kurva! Takže – preč odtiaľ – a na druhý pokus – po vymazaní cookies – som späť a môžem pokračovať! Podstata – pokiaľ niekto pozná mailovú adresu – nemusí poznať IP adresu!!! – existuje program, ktorý čaká na prihlásenie sa cez nick – a stiahne ti heslo! Na hviezdičkách nezáleží! Takže – admin má zjavne problém s bezpečnosťou tohto webu – lebo jeho filtre nefungujú správne! Ide o to, že ty sa síce môžeš pripojiť správne cez nick a mail-box adress, ale systém by mal sledovať aj štatistiku tvojho MAC n zariadení, na ktorom pracuješ! Teda – vymeníš PC – vznikne otázka – prihlásiš sa – však OK – momentálne si v Afrike – OK – lenže v zmysle logickej operácie ty nemôžeš byť v určitom časovom intervale – ako nick Proud ad mail-box – súčasne s rôznym MAC a rôznym IP – v krátkom časovom intervale na približne stejnom miesta! Leda – že ten kokot Bakalov troll letí spolu s tebou vo vládnom špeciáli!

    • Jan Kowak napsal:

     Aluska org * rika-la.. ze ma ta-ky problemosy sse
     .. swym prima Sewerem – Mrozi : (
     Ani Jirikowi prej TO nechce je.chat..

     ps : Ce-kam puudni reformu , aneb gdo – ko-ho Zahrabe ??
     2ps : ja mam fungl Nowej rejc : pp

     M

     • Maroš napsal:

      Nowaku-Krowaku-Kowaku – je mi jasné to „zahrabe“ – inak sa mi to hovÄdsky chrušťovsky páči ako fór – podstata – viem, že si si to pozrel asi celé! Teraz inak – obroda začína u broda – Honza Křštitel též nestrkal hlávy chrochtanom pod „nijagáru“ od čerpačky!

    • proud napsal:

     Taky s tim nemam problem,nakonec je to to nejjednodussi reseni:-))).Proste odklikej ze nedas a nehodlas si nijak mail jistit a je to,taky to obcas delavam.

 14. niSas napsal:

  To je výsledek řádění nářadí z města, gdyž kolonizovali venkov, nechali u kovářa udělat pluh, že se musí vorat, že to harakiri půdu vylepší pro genocidní požadavky dodávek desátků. Z teho pak udělali hospodářskou politiku, že na jednom místě nesmí být jedna plodina trvale ubytovaná, že jako gdyž se to vymlátí a odveze všechno, co si rostliny nastřádaly pro potomky, že jako zbude výživa pro plodinu jinou, Jak povědomé, že? , Že pak tam můžou nastěhovat jinou plodinu a posrat to jen hnojem. Tomu se říká hospodaření jejímž výsledkem je krmivo pro vyvlastněné blboně namačkané ve městech. Půda umírá, blboni sou nemocní a harpagondechujci temu všemu vládnou. Nesoběstačnej blboň dycky bude volit menší zlo aby přežil a proto se zlo nadsadí, vyšklebí svůj zubatý úsměv, aby podělaní bezzemci zvolili to správné zlo, menší zlo a eště mají pocity, že udělali pro dobrou věc všechno co mohli. Ve skutečnosti má pravdu Japonec, kerý pochopil, že neumí vyrobit stéblo slámy. Že by lidi do teho neměli hrabat, páč přírodě nigdy nebudou umět poroučet. Každé pole, a je to vidět na podzim, holiny, mrtvé zvorané pláně, a eště hranaté, to jsou výsledky myšlení blboňstva, keré se nigdy nesnažilo pochopit princip konu. Voni s přírodou bojují každej rok, vyhrajou bitvu, ale na konci z teho bude jen poušť. Voda bude rychlejí odtékat, půda se bude rychlejí lámat, kamenět.

  Vrchnost nemá zájem o soběstačnost blboňů. By s lidma nešlo tak snadno orat a vláčet. Tohle blboni nedokážou stále náležitě uchopit a pochopit, že i nástroje, technologie a vědění jim podstrkují inteligentní primitivové. Primitivní ideologie, primitivní nástroje a primitivní myšlení o konzumu. A eště to tlučou do hlav primitivům v nekompatibilní cizině, aby bylo blboňů víc.. Heh

  • Maroš napsal:

   „Půda umírá – Vrchnost nemá zájem o soběstačnost blboňů.“ – tak!

   • proud napsal:

    Puda umira domnivam se z jinejch duvodu nez je ryti,nebo neryti,orani nebo neorani,narvi ji umelou chemii a pak se nediv,ani kyselejm destum a podobne,pak ani chemtrails………..Ovsem zas vsichni prijdou s tim ze to oni prece ne,ze to mocipani,oni ze jsou samozrejme zase muzikanti………

    • proud napsal:

     Jenze uz vidim toho mocipana za volantem traktoru jak sype svinstvo do zeme……….ze ano………..

  • proud napsal:

   O orani jsem toho precetl dost,ale nejak se to tak rozchazi a tvari vsechno seriozne,ze nevim co si o tom myslet a co je pravdou. Osobne jsem zastance orani,ja teda spis jen ryti.

   • Maroš napsal:

    Proude – já su zástance – vití – vykání v blití!
    Soudruh Zaorálek je zástancem – proudení vole!

 15. Maroš napsal:

  Tak – „Pjakin kecá“! Ruské protiopatrenie! Navyše – aj so susedmi!
  Proude – nepruď! Lukáš mal recht, že niečo veľké sa chystá! Systém bŕzd a protiváh GP!
  http://www.infovojna.sk/article/video-rusko-zacalo-najvacsie-vojenske-cvicenie-od-skoncenia-studenej-vojny

  Buď pripravený! Vždy pripravený!

 16. Maroš napsal:

  Rozklad rodiny – niečo málo o rozprávke o Jankovi a Marienke a perníkovej chalúpke – ide o to pochopenie podprahového rozkladu rodiny! Takže:
  1/ Čoho sa JEDNOZNAČNE NAJVIAC boja malé deti?! BOJA SA OPUSTENIA zo strany rodičov alebo blízkych osôb!
  2/ Čo je najväčší trest v komunitách – v cirkvi povedzme?! NAJVÄČŠÍ TREST je exkomunikácia – vylúčenie!
  3/ Čo prináša najväčší STRESS?! – ODLÚČENIE – STRATA NAJBLIŽŠEJ OSOBY!
  4/ Čo symbolizuje v archetypálnom podvedomí – TMAVÝ, HLBOKÝ LES?! Symbolizuje vnútornú dezorientáciu, stratenie sa, osamelosť – teda ide o podvedomé zobrazenie tohoto stavu – veľmi často ako začiatok hlbokých depresií. strachu, až začínajúceho šialenstva!

  Takže ešte raz – napriek tomu, že Janko a Marienka nakoniec vyjebabrali so strigou a hodili ju na lopate do pece – ČO SA AKO PRÍBEH BOHOVSKY PÁČI VŠETKÝM DEŤOM NA SVETE! – a napriek tomu, že sa nakoniec dostali domov a priniesli ostatným jesť a ich otec oľutoval všetko a všetci sa pomerili – GARANTUJEM KAŽDÉMU!!! – že po prečítaní tejto rozprávky „napriek jej šťastnému koncu“ ostane V PODVEDOMÍ KAŽDÉHO DIEŤAŤA symbolický strach z vlastného otca!!!, čo sa symbolicky podvedome premietne aj do vzťahu a nedôvery k Otcovi Stvoriteľovi – takže táto rozprávka je podľa mňa sofistikovaná podprahová manipulácia rozkladajúca základné vzťahy v rodine! Rozprávka o Jankovi a Marienke a perníkovej chalúpke JE JED – skrytý za kreativitu, odvahu a odhodlanie detí prežiť! Áno – takéto deti budú možno veľmi úspešné – ale v podvedomí budú odmietať svojho otca, Stvoriteľa, rodičov – lebo ich kedysi dávno opustil hladné v hlbokom lese! A v rozprávke vždy ide o stotožnenie sa s postavami – či?! A zvlášť, keď vám tento jed do hlavičky naleje – sugestívne narozpráva najvyššia autorita a ochranca – váš otec, ktorý sa takto „mediálne“ od vás už vo vašom rannom veku sám odpíli – doboha! /YHV/

  Kto z vás túto skurvenú zákernú rozprávku nepozná?!

 17. Maroš napsal:

  „Američtí astronauti jsou podle ruské agentury Roskosmos nejpravděpodobnějšími viníky incidentu na Mezinárodní vesmírné stanici, při němž na konci srpna trhlinou v plášti připojené kosmické lodi Sojuz unikal vzduch. Napsal to ruský deník Kommersant. Pokud se hypotéza potvrdí, půjde podle listu o tvrdý úder rusko-americké spolupráci ve vesmíru.“
  https://technet.idnes.cz/iss-nasa-roskosmos-trhlina-kosmicka-lod-f08-/tec_vesmir.aspx?c=A180912_084620_tec_vesmir_skr

 18. Sasin napsal:

  Gdyž vám blboni přestanou šmejdi sypat zprávy o problémech, tak vám sklapne, páč nemá co rozmíchat tu sračku ve vašich tupých hlavách. Budete jako němí, pimprlata. A páč máte v hlavě nasráno fest, nezajímáte se o vlastní podíly ani na neprodejné půdě ani na rozpočtu ani nepíšete vlastní potřeby do sečítání potřeb mezi svými, syny a dceramy od naší mámy, „že jako to eště neexistuje“, tak vás vy tupani eště zabijou, legálně, na protivá potvrzení podělaných zastupytelů se zasranýma spodkama od shora dolů,.A mám takové blboně litovat? Jak se to kua chováte?..!! No Heh…

  • Eschatolog napsal:

   Rubicon debilizace byl překročen 11.9. 2001, v protektorathu se zpoždenim, jako vše, zato s větším tahem na branku :-), užívej posledních dnů kartága v poho , zase jsem měl recht, 950,- ve zdejší kasičce o něčem svědčí …

   • niSas napsal:

    Vrchnost vzdělává blboně námezdní prací. Polovina blbů tlačí za mzdu balvany na kopec na jehož druhé straně blbové sází, vorají a vláčejí. Jakmile sou balvany na kopci, pustí je dolů. Ti tam přestanou vorat, bafnou balvany a tlačí je za mzdu na kopec, gde na druhé stranězačali blbové vorat, , vláčet a sázet.Víc toho vědět nepotřebují. Heh

 19. Maroš napsal:

  ORBÁN JE ORBÁN!

  „Konštantín mal o Orbánovu ponuku mimoriadny záujem. Aby ho udržal v meste, schválil mu malú rentu. No Konštantín mal na zostrojenie nových zbraní málo finančných prostriedkov. Bronzové kanóny boli ruinujúco drahé, značne nad možnosti cisára, ktorého finančná hotovosť bola obmedzená. Dokonca ani Orbánov malý plat nebol vyplácaný pravidelne, a ako sa rok vliekol, zostal majster remeselník bez prostriedkov. Neskôr v tom istom roku sa teda rozhodol skúsiť šťastie inde. Odišiel do Edirna, aby požiadal o audienciu u mladého sultána.

  V tom čase trápila Mehmeda ohľadom Carihradu nerozhodnosť. To mesto predstavovalo vrcholný zisk – poskytlo by vhodné hlavné mesto pre Osmanskú ríšu a jeho získanie bolo predmetom pradávnych moslimských proroctiev, pripisovaných samotnému Mohamedovi, ktorý predpovedal jeho dobyvateľovi veľkú česť. Avšak Carihrad odrážal opakované moslimské útoky už počnúc 7. storočím. Jeho trojuholníkový pôdorys ho činil nanajvýš nedobytným: dve strany boli obklopené morom a tretia strana obrátená k pevnine bola chránená mocnými Teodóziovými hradbami, šesť a pol kilometra dlhou obrannou líniou, najväčším baštovým opevnením stredovekého sveta. Počas tisíc rokov bolo toto mesto obliehané asi 23-krát, no žiadna armáda nenašla spôsob, ako násilím otvoriť tieto pevninské hradby. “

  „V prvých dňoch bombardovania navštívila sultánov tábor delegácia Uhrov. Jeden z jej členov pozoroval paľbu veľkých diel so záujmom. Keď videl, ako strela narazila do hradieb v istom bode a potom sa strelci pokúšali trafiť ten istý bod znovu, usmial sa popod fúzy. Poradil im, aby zacielili druhý výstrel „asi 9 až 11 metrov od prvého výstrelu, ale v tej istej výške“ a tretí výstrel umiestnili medzi prvé dva, „takže strely vytvoria trojuholníkový tvar. Potom uvidíte, že táto časť hradieb sa zrúti.“ Čoskoro začali „medvedica a medvieďatá“ pracovať ako zohrané tímy. Menšie delá sa postarali o dva vonkajšie zásahy a potom jedno z veľkých Orbánových diel dokončilo trojuholník v už oslabenej stredovej oblasti. „Výstrel bol vedený takou diabolskou silou a neodolateľným impulzom, že spôsobil nenapraviteľné poškodenie.“ “

  „Mehmed uspel tam, kde všetky predošlé osmanské pokusy zlyhali, a rozdiel spôsobili veľké delá. Pád Carihradu symbolizoval koniec zastaralých stredovekých techník výstavby hradov a obliehacieho vojenstva a otvoril strašnú novú kapitolu vojenských dejín. Použitie masívneho delostreleckého bombardovania prevažovalo až po bitku pri Somme i dlhšie.

  Mehmed spočíva pochovaný v komplexe mešít v meste, ktoré dobyl. Pri dverách jeho krypty stojí kamenná delová guľa. “

  A pri Orbánových chazarských sorosovských nohách dnes s nádejou „zase leží“ väčšina ľudí, ktorí dúfajú, že práve on ich ochráni pred islamizáciou Európy! FUCK!!!
  http://www.impulzrevue.sk/article.php?281

  Otec osoby/osôb Gáspár Orbán; rachel orbán; flóra orbán; róza orbán a sára orbán
  https://www.geni.com/people/Viktor-Mih%C3%A1ly-Orb%C3%A1n/6000000023233663874

  „List z 30. decembra 1988, ktorý objavil francúzsky týždenník L´Express je zložený z viacerých častí a podpísaný Viktorom Orbánom. V dokumente žiada 25-ročný maďarský premiér o štipendium na štúdium politických vied na Oxfordskej univerzite a list doplnil životopisom. Jeho text je určený pre nadáciu Georgea Sorosa, amerického miliardára maďarského pôvodu, ktorý sa stal filantropom po tom, čo získal finančné bohatstvo. Na základe tohto listu získal Orbán v tom čase 10-tisíc amerických dolárov na výskum, čo mu umožnilo štúdium na univerzite.
  Od apríla 1988 mladý Orban, čerstvý absolvent práva, pracoval na čiastočný úväzok pre nadáciu založenú práve Sorosom. “
  https://europskenoviny.sk/2018/04/02/zverejnili-list-v-ktorom-orban-ziada-peniaze-od-sorosa/

  • petr napsal:

   Já jsem přesvědčený že Orbán pracuje přímo pro GP a zařizuje pro něj stabilizaci střední evropy (stejně jako Zeman) a oddálení islamizace která teď nemá ještě smysl, když rusko stále existuje a irán a čína nejsou připraveny jako řídící centra nahradit evropu a usa.

   • Maroš napsal:

    petr – samozrejme – Orbán pufruje napätie a konzervuje kalifát!

    Orbánová pôžička mladým /30 tis. ojro pri záväzku 3 deti/ v Maďarsku bude patriť komu? – etnickým Maďarom prevereným do 5. kolena?! No tak hurá Veľké fašistické Maďarsko!
    Ak nie len etnickým Maďarom a Chazarom – tak aj Slovákom v Maďarsku? Aj Rumunom? Aj Cigáňom s maďarskou národnosťou?! No tak potom aj moslimom s maďarským občianstvom! Lebo pozitívna disktiminácia! A teraz koho pozitívna diskriminácia – štátotvorného národa? Alebo pozitívna diskriminácia „integrovaných“ moslimov?!

    S Maďarmi do Podunajska prišli spolu v 9. storočí aj turkistickí judaizovaní chazarskí veľmoži z Chazarského Kaganátu – ich potomkovia sa dodnes hlásia k Húnom, a práve z týchto rodín zjavne pochádzali maďarskí veľmoži, ktorí sa spriahli v minulosti s Osmanmi, a ktorí dnes koketujú v rámci svojej stepnej histórie a obdobia v Chazarskom Kaganáte – s Kazachmi! – čo súvisí práve s islamizačným projektom EU Kalifátu s centrom riadenia v Teheráne a kazašskej Astane – nové centrum illuminátov – ako projekt Astana!

    Keďže elity plánujú svoje kroky dopredu storočia – a svojimi ľuďmi – Orbán nie je na čele Maďarska náhodou, a keďže už rok prebiehajú procesy na zakonzervovanie projektu EU Kalifátu č.3 – Iránskeho – pretože teraz by sa im to pre veľký odpor a „nepochopenie“ uskutočniť podľa plánu nepodarilo dotiahnuť – Orbán vykonáva práve tie fyzické kroky akože proti priamej islámskej imigrácii, ale garantujem vám, že islamizácia bude prebiehať na intelektuákno-informačnej – ideologickej úrovni ďalej, a o jednu-dve slniečkárske tolerantné indoktrinované generácie bude zelená ungaroislamizácia pokračovať hladko s „nadšeným očakávaním“!
    http://www.khazaria.com/genetics/hungarians.html

    • niSas napsal:

     Blboňům každej den vykládají, že mají bejt v´klidu, že jejich svoboda „slova“ platí, že je zaručena, ale jen v hospodě, a končí na každé vrátnici úřadu, televize, rozhlasu, parlamentní kantýny a na hrad se už vůbec nedostanou, páč zrovna běží korporátní a harpagondechujcké promítání světlých zítřků, kerým se platí vysílací čas. Věřte temu kokoti, že aji v rozvalinách země budou vysílat a z gdejaké rozmlácené výlohy se bude z nějakého odolného taiwanského nebo čínského televizního přijímače mrcasit nějaká mediální kráva ve vlnách zase nové barvy na vlasy a že po ní vylezou nějací psychopati, že si můžete, musíte, vzít úvěr na bydlení, jen na 25% z celkové doživotní lichvy. Heh

 20. John_Pitralon napsal:

  No když je synovi 18, tak mu rodina sdělí, že veškerý majetek bohužel právě věnovali někomu jinému, kdo se o něj postará lépe. Takže podíl dětí rovná se nula a syn ať se zadluží a věnuje život práci pro mordechujstvo. Pak zapnou židovizi, kde radostně sledují seriál ze života magnátů nebo sitcom s umělým smíchem.
  Co si může kdo pomyslet, než že takovým lidem totálně jeblo.

  • niSas napsal:

   Naše kmeny žily usedle, rodinným rodovým způsobem sázení stromů v konech.Některé stromy plodí přirozeně až po dvaceti letech a dělají to stovky let. Vytvoří kolem sebe životní prostor, gde pod korunami stromů rostly jiné plodiny a některým bylo dovoleno se pnout po kmeni aby s oporou mohly taky plodit. Tři úrody z jednoho místa bez vorání , vláčení a zasraného hnojení.Takhle uvažovali naši předci, páč zbytečná „práca“, kerá škodí, je hřích. Své potomky vyháněli za lovem a krádežemi jen loupežníci a tupani, keří se naučili jen krást a zabíjet aby se nažrali. Těm nebylo jejich mumlání nigdy rozumět, nněkerým naši říkalí němí, ale každej jim tu zlo dějinu a vraždění viděl na vočích.Šmejdi se naučili čekat, jak píše Maroš, ale jim stačí dvacet let než blboňům od nás dozrají na krku květáky. Staří květáci pak říkají, už za komančů se to říkalo, vytrhni se malej květáku a di do světa, vypadni z hnízda nebo ták, a květák gdyž přišel ukázat co umí, hotová pohroma, No, tak ukaž co ses naučil, „sud kulatý rys tu pije, tu je kára ten to ryje“..

   • proud napsal:

    Jo no,mumlas pekne,chvalim te ze o sobe na rovinu pises.

   • houbeer napsal:

    Tak tohle je sasina blbina na ntou.kdyz jsi sberac,tak sklizis neustale.tak jaky 3urody,z ceho jako ked nesazis?jasne,zvirata tedy nechovali,nelovili…proste jen dlabaly zaludy a vorechy.jablka jsou take z perdele,tak asi nejsou ty,,prave slovanske“….

   • Jan Kowak napsal:

    Oud & Ekoterorista Houbeer latinsky umí dobře.. orat by ssnima
    asi šlo. Možná i wláčet..

    Zaparkuj-te te-da Habána do Garage – šetřte PHM – a zapřahně-te Ich.. ich liebe dich ROBOTI !!!

    ps : Sasíne – na Proudowi můžeš jeZdit nakulenej zz hopody : ))
    2ps : Hong ři.kal , že prej ww wše Slavjani dlaba-li
    rejži ??

    .. tag já newim : /
    M

 21. Jan Kowak napsal:

  Zítra mam óó premieru.. w kleci – sse celkem bojim , až seru Magi ww kockách
  & trener-ku Míšu ta-ky : (

  Odkaz-uju tím TO ww weškerej sswuj majetek NWOO .. a loučim se
  .. ss wáma ROBOTI , bo stačí málin-ko a jiż NEUZŘÍ-te mě wíce..

  ps : proude , ty Dobytku – tobě neodkáżu nic : //

  • Maroš napsal:

   Nowak – máš ultimátny zápas v kleci na brnenské psychine? Biely Bratt Pitt bull s čiernymi gulami? Ty vole – to ti nezávidím! Tomu smrdí z huby jak voslí vocas!

   • Jan Kowak napsal:

    .. ne , ale w Přbramě zitra od 14 : 00 – mam nerwy juž těrazky.. drž mi palce ty pi-čo !

    Já TO dám.. bo ssem Kingos : //

    ps : muj pes sse na ten fajt určitě zz Nebes bu-de díwatt & te-dy – štėkotat.. ale Mroži si myslim ,
    .. že si Muslim.. a te-da POĎ !

    .. furt jen klátíš samou swoji sstarou – do pi~či !

    Mroži
    ps: u nàs w Praze sse oprawujou Železnice & silniční most~ky..
    .. a ta-ky BRody sse bagrujou.. a tak ..

    2ps : .. jako.. ten fajt už byl , miminulej Tejden.. Ysem
    TO nechtěl ww wentilowatt če- če .. no tak sem dostal na budku
    Hned w prwnim kokole & co ja-ko ~ Mroži ?

 22. Maroš napsal:

  Pjakin – po vražde Zacharčenka došlo 7.9.2018 v DLR k štátnemu prevratu – nové vedenie likviduje a paralyzuje štruktúry domobrany DLR – všetko smeruje ku konfrontačnému krvipreliatiu s Ukrajinou a následnému útoku na Rusko – zhorí Moskva a Leningrad – zdrojové oblasti majú ostať nedotknuté, – a ďalej si pozrite
  Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.09.2018 Titulky CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=ySKkEDGL_Aw

 23. Maroš napsal:

  „Onedlho“ – ak to prežijú – sa miliardám ľudí na Zemi zosype predstava o GLOBÁLNOM svete! Obávam sa, aby práve toto nebol dôvod pre likvidáciu našej civilizácie – ako tej ďalšej, ktorá tiež precitla v tomto väzení!

  V Južnej Amerike vykonala skupina absolútnych profesionálov z oblasti kartografie a topogeodézie tie najextrémnejšie merania povrchu vodných hladín a extrémne vzdialených triangulačných bodov, aké im len dnešná rádiová ďiaľkomerná, laserová, optická technológia umožňuje – dokonca aj pomocou banálneho GPS – a JEDNOZNAČNE A EXAKTNE preukázali – že ZEM NIE JE SFÉRICKÁ GUĽA!
  No a čo?! No a to, že okrem tohoto dokumentu existujú aj úvahy archivárov, aj geológov aj odborníkov na seizmiku-rezonanciu telies, odborníkov z raketového priemyslu a letectva a spústa ďalších, ktorým tento globálny podvod už zapína, takže sa geometrickým radom množia dokumenty o experimentoch, ktoré začínajú vyvracať mýtus o našom kozmickom prostredí – napríklad, že vo vákuu neplatí 3. Newtonov zákon o akcii a reakcii a teda ani nefunguje spaľovací raketový motor – jednoducho preto, že vo vákuu plyn exploduje do všetkých smerov! Takže aj celý kozmický výskum je globálna „grafická sférická“ konšpirácia s úplne inými cieľmi!

  O tom inokedy – až strávite toto video! Ešte raz – ani králik v klietke nemá pojem o skutočnom svete! Video je prehovorené v ruštine, ale zo schématických zobrazení experimentov každý pochopí ich princíp! Opakujem – toto nie je o teoretizovaní!
  Vo videu je o. i. vysvetlený klasický argument – efekt „straty lodí za horizontom“ – ide o lom lúčov smerom k pozorovateľovi podobný fatamorgáne a vďaka rozkladu svetla – ľudské oko dokáže farebné spektrum odrazeného svetla „udržať pohromade“ len do určitej vzdialenosti, avšak aj keď lode „zmizli“ pozorovateľovi bez špeciálnej optiky „za horizont“ – so špeciálnou optikou boli lode stále viditeľné na vzdialenosť desiatok námorných míľ ďaleko a stále na rovnakej hladinovej úrovni! V podstate na rovnakom princípe odklonu a rozklade svetla fungujú aj moderné fyzikálne vojenské kamufláže!

  Научные доказательства ПЛОСКОЙ Земли! (Русский перевод HD) Terra Convexa.
  https://www.youtube.com/watch?v=gOOkDQUbH48

  • Maroš napsal:

   Научные доказательства ПЛОСКОЙ Земли! (Русский перевод HD) Terra Convexa.
   https://www.youtube.com/watch?v=gOOkDQUbH48
   – – –
   Originál podtext k videu – Vedecké dôkazy PLOCHÁ Zem /Ruský preklad/ Terra Convexa – surový preklad z ruštiny cez Translator:

   BEON
   Zverejnené: 9. 5. 2018
   Terra Convexa (konvexná zem) je prvý oficiálny dokument o tvare Zeme, ktorý odhaľuje detaily presných a meraných experimentov vedených skupinou vedcov z celého sveta po dobu 7 rokov.

   Tento dokument predstavuje kľúčový zážitok pre každého mysliaceho človeka, aby sa ich vlastné, nestranné závery o aký tvar je Zem, aký je jeho skutočný štruktúra. Ploché, sférické, okrúhle, štvorcové? Všetko nie je tak jednoduché a jednoznačné, ako by sa to mohlo zdať na prvý pohľad. Skupina nadšencov a odborníkov v odbore kartografie a geografia, geodézia a stavebníctvo za použitia najmodernejšie vybavenie a moderné technológie, spojili svoje sily pri hľadaní pravdy a dospel k ohromujúci záver.

   Tento film Film sa tiež zaoberá podivné správanie slnko, mesiac a hviezdy, dôkladne porozumieť trajektórie a obežnej dráhy nebeských telies, ktorá, ako sa neskôr ukázalo, nezodpovedali skutočnosti poznáme. Chápe účinok zakrivenie povrchu prebiehajúce na fotografických a vizuálnych obrazov získaných z veľkej výšky pomocou atmosférickej sond. Veľkosti a formy existujúcich kontinentov sú preskúmané v rámci novej teórie konvexnej zeme. Bolo prijaté vážne predpoklady o existencii nového kontinentu, ktorý výskumníci označovali za „Veľký sever“. Autori filmu poskytujú jasné a presvedčivé vysvetlenia o tom, ako boli také odvážne predpoklady urobené.

   Na konci filmu, odborníci z oficiálnych vedy zhrnul experimenty, a poskytnúť dôveryhodné vyhlásenie o vykonaných skúšok. Terra Convex poskytuje odpovede na mnoho otázok, ktoré sme podvedome sa pýtať sami seba, pozoroval veľa zvláštností, javy a udalosti, často opravené na vode, na zemi, v atmosfére, v blízkosti priestoru. Film sa dôrazne odporúča všetkým, bez výnimky, obyvateľom planéty Zem. Video je vysielané iba na informačné účely.
   Preklad a hlasovanie v ruštine – Anton Fadeev Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=i0NUR…

   „Terra convexa is an independent research of Dákila Researches http://www.dakila.com.br and Centro Tecnológico Zigurats ctzbrasil.com.br originally published in http://www.terraconvexa.com.br and convexearth.org“

   Poznámka Informácie v tomto videu sú verejne dostupné na internete a nie sú zakázané zákonom Ruskej federácie. Videoklip sa nepredstíra, že je dokumentárny a nikomu nič nevolá.
   – – – – – – –
   Poznámka – komentár
   Vo videu je spomenutá gravitácia – ako v súčasnej vede mystická sila, ktorú vedci zo Zigurat definujú ako synergický efekt iných 4 síl – čo prináša úplne nové možnosti technologického vývoja a používania voľnej energie a celkovo iné nazeranie na využívané zdroje tejto našej konvexnej planéty. „A predsa sa NEtočí!“ onedlho zmenami myslenia zasiahne globálne vzdelanie, globálnu politiku, kultúru, dopravu, vojenstvo, atď., a bude mať obrovský psychologický dopad – aj na hodnotový systém ľudstva!

   Treba mať však stále na pamäti, že sme stále v područí globálneho mocenského parazitického systému, ktorý o pravdu o našej realite rozhodne nestojí – a pred nami záhadne zaniklo už niekoľko globálnych civilizácii. Video je uvádzaní výrokom, že ľudia sa novým myšlienkam najprv vysmievajú, potom ich odmietajú, aby ich nakoniec prijali ako samozrejme! Takže som zvedavý, ktorej fázy sa dožijeme.

  • petr napsal:

   „aby práve toto nebol dôvod pre likvidáciu našej civilizácie – ako tej ďalšej, ktorá tiež precitla v tomto väzení!“

   To je ten hlavní důvod proč vytvořili ISIS a chystali se ho přestěhovat do Evropy.
   Ale s existencí Ruska nemají možnost jak nás urychleně humanitárně vyhladit, kromě jaderných zbraní, čímž by vyhladili i sebe.

   Takže jim zbývá jen pomalá cesta v horizontu 15-20 let. A do té doby musí co nejvíc lidí procitnout, pak nebudou mít šanci.

 24. proud napsal:

  Mereni a vnimani reality se lidstvo bohuzel naucilo ignorovat a naucilo se verit nesmyslnejm slibum,obzvlast kdyz nejakym zpusobem korelujou se sobeckosti jednotlivcu u kterejch je umyslne pestovana nenazranost a bezohlednost.

  • proud napsal:

   Tim videj,slysej a vnimaj jen to co chteji,nikoliv realitu,verej tedy jen tomu co s nima souzni,ostatni jako by nebylo.Pak bejvaj prekvapeny,ale neprestavaj stejne hledat k cemu jsou naprogramovany.Podobne se programujou ruzny nesmyslny plosny nenavisti,podobne se delaji prevraty a podobne.

 25. Maroš napsal:

  Proude – vieš o tom, že Polárku je vidieť aj z Buenos Aires?!

  „ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ“. Земля до начала времени
  https://www.youtube.com/watch?v=rt7HdQ0isqY

  • proud napsal:

   Je videt vsechno co a jak nam je projektovano.

  • proud napsal:

   Kdyby vesmir fungoval jak ucej,meli bysme kazdou noc jinou oblohu…….

   • Maroš napsal:

    Ruskí výskumníci objavili vo vrte 4.000 m do hĺbky ľadu antarktického jazera Vostok /Rusom pridelená zóna výskumu/ obrovské množstvá uväzneného molekulového zlata, ktoré sa tam nachádza v difúznej podobe a jeho zdrojom je pravdepodobne zlatý pás tiahnúci sa od Peru do Antarktídy /na Kraj sveta – keď už/. Zlato difundovalo do ľadu chemickou cestou a pripomína difúzne zlato obsiahnuté v kremeni. Vzniká tak konfliktná situácia, nakoľko o zásoby zlata majú záujem aj ostatné krajiny OSN, ktoré ratifikovali dohovor o tom, že Antarktída je zem nikoho – „kontinent vedy“ a zároveň všetkých – ako koho, pretože vstup na Kraj sveta je povolený len krajinám dohovoru a po patričnom odôvodnení /veda, servis/ a schválení dozorných orgánov. Na turistický výlet na Kraj sveta zabudnite – OSN zriadilo spoločnú armádu, ktorá silou bráni pokusom dostať sa do Antarktídy – na Kraj sveta, tak ako tohtoročnej prieskumnej výprave z Argentíny – síce signatárskej krajiny, ale bez schválenia dozorných orgánov.

    Suma sumárum:
    1/ Kto si už pozrel ten dokument Terra Convexa – musela mu odrieť do očí tá obrovská masa ĽADU okolo oceánu a kontinentov Stredozeme, takže si určite vie predstaviť aj príčinu potopy sveta predtým – aj potopu sveta budúcu! Je to len technická záležitosť – utopiť aj túto neposlušnú civilizáciu.
    2/ Hurá – máme zlato – lenže nie bárs aké zlato, ale molekulárne zlato! – ak vám zapína – kam tým mierim! Argentum astrum – látka v mozgovej šišinke človeka – stimulovaná molekulovým zlatom, ktorý sa prostredníctvom nej a zmeny vedomia vie spájať priamo so Stvoriteľom a s inými dimenziami!

    Takéto technologické – priam genetické zlato má neskutočne vyššiu úžitnú hodnotu, ako bežne dolované zlato – a to je problém – tak pre nás ľudí – pozemšťanov, ako aj pre našich „mimozemšťanov“ a mimozemštanov vonku. Takže čo z toho nakoniec vypáli?!

    V dokumente o objave tohto zlata nechýba ani zlatá rybka – nález šupiny živočícha, ktorý v prostredí jazera Vostok dokáže vstrebávať zlato do svojho organizmu! Takže si dajte dohromady ruskú skazku o zlatej rybke, ktorá vám vyplní tri /“technologické/ želania, ak ju pustíte a necháte tak. Len na okraj – ruský výraz pre ZLÝ je – PLOCHOJ!
    Rímsky koncil prijal „tézu“ – pradigmu o guľatej Zemi myslím v roku 1408./?/
    Otázka – prečo?!
    Золото нашли российские ученые под толщей льда Антарктиды и золотую рыбку
    https://www.youtube.com/watch?v=IQvRLfPek9Y

    Z prvej 7-člennej sovietskej výpravy v roku 1959 do stredu Antarktídy – rozumej – na Kraj sveta, sa vrátili len traja. Z nasledujúcej 17-člennej, dobre podporovanej výpravy USA sa vrátili všetci na jedinom vozidle a na pokraji šialenstva. Čo sa stalo?
    Tajomstvo sovietskych polárnikov. Záhadná expedícia na Antarktíde.
    Тайна советских полярников. Загадочная экспедиция на Антарктиду
    https://www.youtube.com/watch?v=AjYpgxGNwBc

    • petr napsal:

     Mě by víc zajímalo, co že se to ukrývá v hlubině pod českem, že je tu údajně ezoterické centrum řízení Evropy. Fakt je že ČSR má unikátní geologickou stavbu, jakou jinde na světě nenajdete. Takový svět v malém. Málo se to ví, ale vozí sem mladé geology z celého světa, aby se tu vyučili.

     Pjakin cosi mluvil o nějaké židovské knihově v Praze kvůli které GP nezabránil událostem v 68. roce, protože nechtěl aby se ty ezoterické informace z té knihovny dostaly do rukou američanům (tu chybu s Heydrichem si asi nechtěl zopakovat).

     On ten golem nebude jen nějaká taková legenda o panákovi z hlíny. Za tím bude mnohem víc.

     • Jan Kowak napsal:

      Petroll.. to won sse ta-dy učil šutry i starej Joachym.. ten éé
      Barrande – a já sse ta-ky učim na Barrandowě Praha 5

      Ale U Michaely B. ..zabíjet hoholou rukou : //

      .. a jest-li sse mi NEPŘESTANE-te furt hrrabat w PC – bu-de MAZec.

      • Jan Kowak napsal:

       ps : TO dole platí pro ROBOTY.. a ne pro – Petrolleum !

       • Jan Kowak napsal:

        .. a proše ne_ruš tam.. Átag ďálej.. ty w Mroži aut w atag ďalej., proč si si si e Mroži , out.. je je-nom je-jich slou-ha hah há na Horách – zpát-ky bych Uléét – čo si kazi Theta ta ka kazí..te-da kakazí ten Swěě..eet sisi čo-bol , holyůdu Sluha – Máňa má na

        Na na na welikom Sseweru baná-nos , těš se V.K.
        bo,. pod te-bou ŽiD-le prask-la lá.. zpátku/ky sem ww
        ww wzlééét ssi si jen Pozor a taš-ka .. Wenci
        Haw-la smažka.. přikulu-ju.. ww Pardubicááách… Ch a ch atď..

        Mroži.. sázim 100 ku 1 , čárka , že to-to je ten nej
        .. nej Imhotempněj-ší inzerát ( NO koment )
        A Máňu musim juž chytit .. Ha !

      • Maroš napsal:

       Admin – zruš prosím ten doplicitný komentár „Nowaku“ – správne pre toho čuráka je

       „Odstránenie obranného centra v zápisnici – osobný výskum na odstránenie infekcie centrom obrany z počítača“ = Musíte vyhľadať nasledujúce kľúče databázy Registry a odstrániť ich z registra systému Windows:
       https://22views.com/defense-center-removal-in-minutes-personal-research-to-remove-the-defense-center-infection-from-pc/

       Diki…

       • Jan Kowak napsal:

        Já nemam Wyndej-si – ..jego Mária , já SU
        Android.
        A blb~ne mi klábosnice : //

        M

        • Jan Kowak napsal:

         .. jo a Mroži – Jóachym [ čti Jóožin ].. zz bágin.. Kouše krade rdousīī
         Na jóóōžina zz barrand-owa , ko-ho byTOnapadlo..

         Prasowací létad-lo lo lo lóó..

         .. to ssem složil sám : ))
         Micha Lea

     • Maroš napsal:

      Pokus o rešerše agendy Terra Convexa pod záštitou spoločnosti Zigurat –
      https://www.e-zigurat.com/

      Podľa určitých náznakov ide o agendu Globálneho prediktora, čo však nemožno považovať za hoax, pretože práve zmena paradigmy myslenia je spôsob, ako zabrzdiť plýtvanie zdrojmy Zeme, a toto je jedna z hlavných priorít GP!
      1/ Sofistikovaná organizácia a globálna agenda Zigurat!
      2/ Logo „architektov pyramíd“!
      3/ Twenty Two – 22 – číslo GP!

      TÁTO VETA! – „že sféra zem v nekonečnom priestore nie je nič iné ako matematická teória “ – OBSAHUJE PARADIGMU „nekonečne nevyčerpateľnej Zeme!!! – poznámka – ešte v 80-tych rokoch bol oceán NEVYČERPATEĽNÝ, nekonečný!

      Už sa tomu dá rozumieť? – psychologický dopad zmeny paradigmy Terra Convexa – plochá Zem je konečná, „má začiatok aj koniec“ – MÁ KONEČNÉ ZDROJE!
      Motto pre nás! – „Ten, kto nenávidí otázky, nenávidí pravdu.“ ???
      Paradigma výchovy – dieťa sa pýta mamy: „Mama a prečo?“
      A matka odpovie: „Neotravuj – lebo lečo!“ FUCK!
      —————————-
      Voľný surový preklad článku /by Translator/ – treba si pozrieť aj odkazy, preto neupravujem:

      Blog 22Views – 22Východísk
      Konvexná zem | Dokumentárny film 2018 od spoločnosti Dakila Research & CTZ – Zigurats Technology Center.
      „Jeran Campanella nemá žiadnu asociáciu s vedcami alebo režisérmi tohto videa inak ako ocenenie za svoju ťažkú ​​prácu a je odvážny, aby spochybnil nesprávne presvedčenie, že Zem je sféra. Skvelí kluci!

      Zem je konvexný – nezávislý výskum Dákila http://www.dakila.com.br Výskumné a technologické centrum Zigurats ctzbrasil.com.br pôvodne publikované na http://www.terraconvexa.com.br a http://convexearth.org
      Filmy o konvexnej Zemi /o povrchu/ v portugalčine, španielčine, angličtine:

      Som veľmi rád, že vidím tento dokument, pretože súhlasím s ich názorom, že zem určite nie je sférou. Každý, kto robí experimenty a nie je zablokovaný svojimi vlastnými egomi a nepodľahne sa kognitívnej disonancii, nakoniec uvedomí, že sféra zem v nekonečnom priestore nie je nič iné ako matematická teória a nepatrí k slovu veda.
      Poznámka – kontext!
      http://dolezite.sk/Matematicke-metody-v-studii-o-historickej-chronologii-uK1r9b.html
      Poznámka – v texte si treba všímať „prácu“ s gravitáciou – v podstate mystickou silou vedy, ktorá je výslednicou synergického efektu iných 4 síl – pozrieť video Terra Convexa!

      Dokumentárne filmy a experimenty, ktoré vykonali, spôsobia, že príde oveľa viac. Keď viac ľudí začne skúšať túto zem, niet pochýb o tom, že mnohé experimenty, ktoré sa vykonajú, dokážu, že zem je skutočne stacionárna rovina. Tento výsledok bude vďačný mnohým odvážnym mužom a ženám, ktorí každodenne zneužívajú a volajú volania, nie kvôli osobnej sláve alebo bohatstvu, ale len preto, že sa starajú a milujú nielen pravdu, ale aj tých blížnych, ktorých máme sa pokúsili oznámiť, že ich klamali. Všetci sme klamali.
      REPLAY: „ktorých máme sa pokúsili oznámiť, že ich klamali. Všetci sme klamali. “
      Poznámka – všetci klameme od Rímskeho koncilu v roku 1408, ktorý schválil paradigmu guľatej Zeme! „neklame“ len OSN, ktorá má logo Terra Convexa!

      Teším sa na skutočných vedcov, ktorí prichádzajú a odhaľujú, čo dokazujú ich experimenty. A ostatným fanúšikom vonku … je jasné, prečo sa stále hanbujete a zbavujete tých, ktorí hľadia do tvaru zeme.

      „Ten, kto nenávidí otázky, nenávidí pravdu.“

      Nenávidieť klaunov. “

      Súvisiace príspevky:
      Odstránenie obranného centra v zápisnici – osobné …
      https://22views.com/convex-earth-the-documentary-2018-by-dakila-research-ctz-zigurats-technology-center/
      „Odstránenie obranného centra v zápisnici – osobný výskum na odstránenie infekcie centrom obrany z počítača“ = Musíte vyhľadať nasledujúce kľúče databázy Registry a odstrániť ich z registra systému Windows:
      https://22views.com/defense-center-removal-in-minutes-personal-research-to-remove-the-defense-center-infection-from-pc/

 26. Maroš napsal:

  Nowaku -

  Tiež sa pokúšam o rešerše agendy Terra Convexa pod záštitou spoločnosti Zigurat –
  https://www.e-zigurat.com/

  Podľa určitých náznakov ide o agendu Globálneho prediktora, čo však nemožno považovať za hoax, pretože práve zmena paradigmy myslenia je spôsob, ako zabrzdiť plýtvanie zdrojmy Zeme, a toto je jedna z hlavných priorít GP!
  1/ Sofistikovaná organizácia a globálna agenda Zigurat!
  2/ Logo „architektov pyramíd“!
  3/ Twenty Two – 22 – číslo GP!

  TÁTO VETA! – „že sféra zem v nekonečnom priestore nie je nič iné ako matematická teória “ – OBSAHUJE PARADIGMU „nekonečne nevyčerpateľnej Zeme!!! – poznámka – ešte v 80-tych rokoch bol oceán NEVYČERPATEĽNÝ, nekonečný!

  Už sa tomu dá rozumieť? – psychologický dopad zmeny paradigmy Terra Convexa – plochá Zem je konečná, „má začiatok aj koniec“ – MÁ KONEČNÉ ZDROJE!
  Motto pre nás! – „Ten, kto nenávidí otázky, nenávidí pravdu.“ ???
  Paradigma výchovy – dieťa sa pýta mamy: „Mama a prečo?“
  A matka odpovie: „Neotravuj – lebo lečo!“ FUCK!
  —————————-
  Voľný surový preklad článku /by Translator/ – treba si pozrieť aj odkazy, preto neupravujem:

  Blog 22Views – 22Východísk
  Konvexná zem | Dokumentárny film 2018 od spoločnosti Dakila Research & CTZ – Zigurats Technology Center.
  „Jeran Campanella nemá žiadnu asociáciu s vedcami alebo režisérmi tohto videa inak ako ocenenie za svoju ťažkú ​​prácu a je odvážny, aby spochybnil nesprávne presvedčenie, že Zem je sféra. Skvelí kluci!

  Zem je konvexný – nezávislý výskum Dákila http://www.dakila.com.br Výskumné a technologické centrum Zigurats ctzbrasil.com.br pôvodne publikované na http://www.terraconvexa.com.br a http://convexearth.org
  Filmy o konvexnej Zemi /o povrchu/ v portugalčine, španielčine, angličtine:

  Som veľmi rád, že vidím tento dokument, pretože súhlasím s ich názorom, že zem určite nie je sférou. Každý, kto robí experimenty a nie je zablokovaný svojimi vlastnými egomi a nepodľahne sa kognitívnej disonancii, nakoniec uvedomí, že sféra zem v nekonečnom priestore nie je nič iné ako matematická teória a nepatrí k slovu veda.
  Poznámka – kontext!
  http://dolezite.sk/Matematicke-metody-v-studii-o-historickej-chronologii-uK1r9b.html
  Poznámka – v texte si treba všímať „prácu“ s gravitáciou – v podstate mystickou silo vedy, ktorá je výslednicou synergického efektu iných 4 síl – pozrieť video Terra Convexa!

  Dokumentárne filmy a experimenty, ktoré vykonali, spôsobia, že príde oveľa viac. Keď viac ľudí začne skúšať túto zem, niet pochýb o tom, že mnohé experimenty, ktoré sa vykonajú, dokážu, že zem je skutočne stacionárna rovina. Tento výsledok bude vďačný mnohým odvážnym mužom a ženám, ktorí každodenne zneužívajú a volajú volania, nie kvôli osobnej sláve alebo bohatstvu, ale len preto, že sa starajú a milujú nielen pravdu, ale aj tých blížnych, ktorých máme sa pokúsili oznámiť, že ich klamali. Všetci sme klamali.
  REPLAY: „ktorých máme sa pokúsili oznámiť, že ich klamali. Všetci sme klamali. “
  Poznámka – všetci klameme od Rímskeho koncilu v roku 1408, ktorý schválil paradigmu guľatej Zeme! „neklame“ len OSN, ktorá má logo Terra Convexa!

  Teším sa na skutočných vedcov, ktorí prichádzajú a odhaľujú, čo dokazujú ich experimenty. A ostatným fanúšikom vonku … je jasné, prečo sa stále hanbujete a zbavujete tých, ktorí hľadia do tvaru zeme.

  „Ten, kto nenávidí otázky, nenávidí pravdu.“

  Nenávidieť klaunov. “

  Súvisiace príspevky:
  Odstránenie obranného centra v zápisnici – osobné …
  https://22views.com/convex-earth-the-documentary-2018-by-dakila-research-ctz-zigurats-technology-center/
  „Odstránenie obranného centra v zápisnici – osobný výskum na odstránenie infekcie centrom obrany z počítača“ = Musíte vyhľadať nasledujúce kľúče databázy Registry a odstrániť ich z registra systému Windows:
  https://22views.com/defense-center-removal-in-minutes-personal-research-to-remove-the-defense-center-infection-from-pc/

 27. Maroš napsal:

  Prelet na Kraj sveta v Antarktíde v roku 1939 – z denníka nemeckého letca. Unikátne ilustračné zábery!
  Živý mamut! Nový kontinent – Veľký sever?!
  Перелет к краю Плоской Земли в Антарктиде в 1939 году, Из дневника германского летчика
  https://www.youtube.com/watch?v=HsSEOt4K4f8

  Lož pre Antarktídu – výpoveď penzionovaného dôstojníka
  ruskej obrany, ktorý slúžil v Antarktíde – o nezvyčajných tajomných a prekvapujúcich reáliách!
  Stopy vážnych vojnových konfliktov – atómového výbuchu! 300 metrový kráter nie po páde meteoritu!
  Ложь про Антарктиду. Рассказ человека в погонах.
  https://www.youtube.com/watch?v=rCYO2Hir5ls

 28. Maroš napsal:

  ZEMSKÁ DOMOBRANA nemá váhu!
  https://www.youtube.com/watch?v=KLsg5Nwy8eU

 29. Maroš napsal:

  SÚVISLOSTI! /Pjakin – procesy smerujúce k útoku na Rusko/

  “ Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že ruské vojenské lietadlo Il-20, ktoré bolo považované za nezvestné, bolo zostrelené raketou sýrskej protivzdušnej obrany. Informovala o tom v utorok agentúra TASS.
  Ministerstvo podľa TASS uviedlo, že za ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli v tom čase na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja.
  Ako sa uvádza vo vyhlásení ruského ministerstva, Rusko považuje spomínané kroky Izraela za „zámernú provokáciu“ a prejav nepriateľstva, ktorý nezodpovedá duchu rusko-izraelského partnerstva.
  Zomrelo 15 vojakov
  Konanie izraelských pilotov tak malo za následok smrť 15 ruských vojakov. Moskva súčasne avizovala, že v súvislosti s incidentom si vyhradzuje právo na odvetné kroky voči Izraelu.“
  https://www.aktuality.sk/clanok/624435/ruske-lietadlo-zostrelila-syrska-obrana-kvoli-manevru-izraelskych-pilotov/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality_koktejl&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

  „Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal dekrét o ukončení Zmluvy o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Informovalo o tom v pondelok vo vyhlásení tlačové oddelenie prezidentskej kancelárie, z ktorého citovala agentúra UNIAN.
  Podľa dokumentu Porošenko podpísal dekrét o „rozhodnutí Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) zo 6. septembra 2018 v prípade Zmluvy o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou“.“
  http://www.infovojna.sk/article/porosenko-podpisal-dekret-o-ukonceni-zmluvy-o-priatelstve-s-ruskom

 30. Maroš napsal:

  Na posranie! Každý, kto bol na vojenčine vie, že na cvičeniach boli dovolené straty až 5-6% na životoch! Lebo „vojna“ je chaos!
  Dnes sú do vojenského výcviku zamiešané hlavne peniaze a hlavne peniaze poisťovní – a tak sa hľadá „konkrétny“ vinník! A to v žiadnom prípade nemôže byť ten, kto prikáže ľuďom „hrať sa na vojakov a hádzať po sebe kamene“! Kurva! Poďme nacvičovať vojnu, v ktorej sa NÁM nič nestane!

  „Necítí se být vinen. Dělal všechno, co měl, podle svých nejlepších schopností, možností a podle pokynů nadřízených. Objektivně ani subjektivně s ohledem na průběh střeleb a všechny okolnosti nebylo v silách pana Kulišťáka jakkoliv negativnímu následku na zdraví jeho kolegů zabránit,“
  https://olomouc.idnes.cz/libava-bvp-strelba-do-vlastnich-rad-soud-zamitl-nahradu-skody-pt6-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180915_427280_olomouc-zpravy_stk

  Poznámka – ono je to už v armáde presne tak, ako u paralyzovanej polície niekde vo Švédsku - systém nenesie zodpovednosť za násilie, ktoré iniciuje sám!

 31. proud napsal:

  „Poznámka – ono je to už v armáde presne tak, ako u paralyzovanej polície niekde vo Švédsku – systém nenesie zodpovednosť za násilie, ktoré iniciuje sám!“……………ano,proto neni mozny pouzivat vyraz armada nekde kde se o armadu vlastne nejedna…….

  • proud napsal:

   Je to jako kdybys sis ode me nechal postavit drahej dum a ja ti vykopal diru do zeme,zemljanku,nechal si ji draze zaplatit a protoze bych tvrdil ze je to dum,byl by to dum???

 32. Maroš napsal:

  „Slovensko žije všetkými farbami!“ multikulti a LGDT namočené v chlaste!
  Jebem na celú Absolute Vodku a „slovenky“ z Konga!

  „Za kampaňou na vodku Absolut stojí agentúra Triad. Jej spolumajiteľ Martin Woska odmieta, že by provokovali len z vypočítavosti.“
  REPLAY: „že by provokovali len z vypočítavosti“
  https://dennikn.sk/1234175/slovenske-mamicky-pekne-dcery-mate-nacionalistov-drazdi-kampan-na-absolut-vodku-so-spevackou-tmavej-pleti/

  http://spoty.mediawatch.dog/absolut-vodka-slovenske-mamicky-pekne-dcery-mate-absolut-w-jimmy-pe-ft-natalie/

  • petr napsal:

   Slováci jsou nacionalisti a tak snadno se zblbnout multikulti propagandou jako češi nedají. Proto je proti nim 20 let používána ekonomická likvidace která je nutí emigrovat za prací. A tím vede k rozpadu slovenského národa.

 33. Maroš napsal:

  Na protiruskom cvičení Slovenský štít sa zranili traja americkí vojaci vo vlastnom tanku Abrams! Dojímavé – ale čo tu amíci vôbec robia?! Jáj – veď sme členmi NATO?! V článku je samozrejme protiruské propagandistické video o expanzii Ruska voči malým národom – rozumej – nie zvonku organizované teroristické útoky voči Rusku z územia týchto národov!
  Štít je SHIT!
  https://www.aktuality.sk/clanok/624792/pri-cviceniach-na-lesti-sa-zranili-traja-americki-vojaci/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

  • Jan Kowak napsal:

   Mroži.. prima tapety : ))
   .. Bogu-žel , kukužel – mrzne mi Stroj ( o5 ) tag ssi TO přečtu až si
   Zakoupim fungl nowej – ūčtenky ssi ale sschowáwám.. bo
   se mi zdá & te-dy , że brzy bubu-du muset U Honga udělat tu..
   .. inwenturu.
   KRT ři-kal , že to chce seštelowatt předstih : o

   Dnes..
   .. ssem si byl w Jungmance zakoupit Lítačku.. bo Béémůw Open.krad už mi ta-ky nefachčí
   ale špatně to nedopad-lo.
   Dopad-lo to přīšer.ně.. & ssem z to-

   Ho f šoku – musel sem si U Honga – dát ňákej náprstek.
   Moku : ))
   .. ssem to-tiž neměl fotku a fotoGráf / pan Velkomožný / neni a ani ww wedle
   w PREčku neni – replay – ne-ni : /

   We-cu newa zrobim si Selfie.. sám bo mam od Blbejra selfí Tyčku..
   ale to nende we-ce Úhrad.nička : (

   Stěžowal ssem si te-dy , niko-li na fb – jag radí KRT ROBOTI..
   .. ale Hongowý manŽelce & zítra tam du Znowa – ale bejRu ssebou î je-jî
   4 děti + eště 2 wod Šwagrowý .. grrrr !!!

   Znáš ten džojk Mroži – končí TO : co to máš w tý kapse ??
   .. Medwěd pašerák : ále nic sou~dru~zi pogranič-ní-ci.. jenom fotku
   6ti Žluťáků..
   M
   Muheeeeee

 34. Jan Kowak napsal:

  ps : a abych nezapoměl.. w Centrumu je ale Černo : o
  .. ssi nemysle-te , že sem – tam jednou za UHORskej rok !
  Sem tam na n.R ( náměstí Republiky ) častě-jž než Wikingera Petera na NR !!!
  .. každej tejden , průměrně – ja-ko pani Pozorowatel-ka : ))
  2ps : měl sem tam U Prašný brány fajt.. s Arabeskou , bo proto-že ssem do něj strčil a we-cu : Oláhu nažďááár – ssi TO ty ,
  pi-čo !?
  Jenomže TO nebyl won : /////
  .. byl mu jenom popodobnej kurwa – twl. a 66 je-ho-wistickejch manŽelek se na mě wrh-lo : Q

  Micha Lea

 35. Jan Kowak napsal:

  A teď be-ze srandy , Mroži.. čekowals / kowako.wals na YT doku film : Swištění hehe , te-dy.. Cvičení Štít ’84 ?
  .. si myslim , že NE..
  Je to si-ce dost dloouuuhý , ale – HUSák se Štrougalem ww w dewadesátý
  Miminutě.. o.i. CERN ( ten we Šwaj-cu – w tomto roku ? ) pou-lí zraky !!
  .. já ta-ky.

  Bodka..

 36. Jan Kowak napsal:

  Če.kowal.. Husák to zz 5 galaxie , bo protože.. ryRyss tu py-je & terorist Eto w H – systemě se skry-je , kurwa Houbeere – napiš mi
  Adress – co já s tim pytlem ..uż sse mi do to-ho dali Moli..
  .. či čo : /

  ps : dám ti ho za za 1/2 ku !!

 37. Jan Kowak napsal:

  3ps : wwíš Sas8na.. co-má OUD ca ká-ru .. a nebo jo ?
  .. mà 3 litrowý-ho PLže.

  Opr : Porsi : ))
  ps : Nekanaďte nám tu Češtinůů ..ty Kretene & mil-če Maruny.. Máni.. etc.

  Sem sse učil ta-ky Latinsky.. psat ~ tu-šim – Petře C : tebe & twýho howna ca-cáka , MMA Pokanaděný – ho , ty HOWNE wiz. hore ^^^ .. sem se cho-těl Zde ! ..ptát ??
  .. už ssi zz Máňou nepíčeš & ani jí nezweš ( je-ho ) Vodu do swejch Indián..
  ..skejch Lesůch ??

  pi-čo..
  Honolulu ři.kal – že tě zežral BRežněw & ssere Medaj-le !

  Ale já newim gdo : o
  .. a ne-bo jo – teď newi..

  Jan Lowak

  ( Mr. Mroži.. to to má me ss Krt.. Koi / Ahóóój kapří : )))
  .. fungu-jou ww wám žábross.. a co Kladiwos ?

  Malej Hong we-ce – Wégh Atila ws. Karlos Wewé-mo-la.. ploč še kaž~děj pitbull Wysral ( myslel.. jako-že mě posral TRIKO .. 3
  Zwězd : /

  o.i. by-lo podepsa.. ný pobli-tý wod Grrzná RA ..o.i..
  REPLAY.. jo TO už ssem psAl.. mistře OUD de de ….

  ps : pozdrawuj Haarpíka !

 38. Jan Kowak napsal:

  nick Holonulu.. ři.kal , N9wák.. furt mě nlbne ADMyne klbosni-c à a mam yPrima kokomen-ty .. neboj-sa Kokokorá-le , ani feromen-ty..

  .. na tu .. Jako sa Zowe. , no-a ta.. Chodil sem na TO zo PSom..

  Boga je-go ty

  Procházzkowá – juž ssem si ww wzpoměl – Mroži a nekous-kuj to popo pani Procházkowá : ))

  Pro Blboňe.. nach Prohaz-ky .. bo ssem OberrHapta. Oober Šturm wan führer Adolf HITLER .cz – ,jenom , že neumim dát Link..

  A tag ssme tóó ó bôóže .. prosrs-li ???
  wiz Kadeš
  Michala

 39. HVzV? napsal:

  Z NOVINEK,KTERÉ JSOU UPOZORNUJEME CTĚNOU VEŘEJNOST,ŽE VEDENI

  nepolitické Společnosti voličů OSV rozhodlo s okamžitou platnosti začit s psanim knihy s mnoha dily ve kterých zachytime skvělé přispěvky nejen naše,ale i našich voličských fašistických nepřátel a i ostatnich duchapřitomných lidových diskuterů,kteři prokáži své státnické kvality a prsknou je na alternativni weby.
  Uvedeme zde přiklad už tam zapsaného knižniho přispěvku na NR.

  DEMOKRACIE JE VE SVÉ PODSTATĚ JEN ŘÁDĚNI NESVÉPRÁVNÉ LŮZY.

  Jeji podstatou je rovnost hlavni atribut tzv levice.Pravice odmitá vševchny formy rovnostářstvi a čistokrevný pravičak tedy musi odmitnout rovnoprávnost!
  Tak se skutečná pravice dnes může projevit jen mimo zákon.
  Na Západě se konzervativni levice přetahuje o moc se židohumanisty/neomarxisty/.Velký ruský filosof Alfred Rosenberg o ni ve svém stěžejnim dile

  Mytus dvacáteho stoleti ,napsal toto.

  Všeobecné hlasovaci právo má být ženám odebráno a mužům taky.Národni stát nemůže zakládat rozhodujicií výběr na mužské či ženské mase nýbrž

  NA ODPOVĚDNÝCH OSOBNOSTECH NÁS SKVĚLÝCH SVĚTLONOŠŮ ,KTEŘI BUDOU NOSITELI OPRAVDOVÉ KULTURY A TIM JE ŘEČENO VŠE.

  • HVzV? napsal:

   Kdo by chtěl být v té deklarované knize zvěčněn,at nabidne svůj přispěvek i zde na NWOO,byla i už vytvořena komise pro posuzováni nejpěknějšich buřičských přispěvků,které by mohly být i připadně zařazeny do České školy brouků,kteři se začali učit jak křižit kusadla.a ne,že ne ANO!

   • niSas napsal:

    Su zmatenej, nevím ve kerým „státě“ vládnou malí žid(l)áci a ve kerým velcí žid(l)áci. VRusku jezděj na medvěděch, v emerice lítaj na vorlech, v Česku je vozej ze židlama kolem chcíplého lva do kavárny a na Slovači to vohlo kříž jak se vopírali s vopicí vo nejbližší kandelábr. Gdyž se pude za něma se „sociálním“ státem, tak voni sou schopni uzákonit manželství se státem, že gdyby se proud zase s tímto státem rozvedl, mohl by žádat o alimenty a výživné. Ale von by to vod svého manžela nechtěl, charakter. Všechno by rozdal svým podnájemníkům. Muheeeee

  • Maroš napsal:

   HVzH? – ad hlasovacie právo žien!

   „terezkaterka
   Orbán je super rozumný politik a tí, čo o ňom špatne hovoria sú bastardi a zločinci.
   +5 Odpovědět“

   Keď „Maďarsko je všade tam, kde sú Maďari“ – a tak mi potom vysvetlite rozdiel, keď mi tu chce v budúcnosti nejaký Turek tvrdiť, že Turecko je všade tam, kde sú Turci – a keď sa mi nepáči, nech sa spakujem – medzi tým Turkom a chazarským sorosovským židom Orbánom, ktorý plní úlohy globalistov a iredentistické plány na Slovensku!

   „Podľa jeho slov každé spoločenstvo v Európe má právo aj na autonómiu, ktorá je široko akceptovanou európskou hodnotou.

   Jazykový zákon na Slovensku označil Orbán za „kultúrnu agresiu voči európskym hodnotám“. „Zlý zákon nie je možné dobre aplikovať. Je ho možné iba odvolať, opraviť a prijať namiesto neho dobrý zákon,“ poznamenal.

   Orbán vyzval v rámci Európy za používanie rovnakého meradla. Maďari žijúci v Karpatskej kotline by mali mať rovnaké práva ako Katalánci v Španielsku či Fíni žijúci vo Švédsku.

   Maďarský politik povedal, že budúcnosť spoločenstva Maďarov v Karpatskej kotline by mala byť plánovaná spoločne. „Som rád, že SMK sa aj napriek odporu zúčastňuje Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF), ktoré je dôležitým medzinárodne uznávaným fórom na zladenie snáh a plánov národných spoločenstiev žijúcich v rôznych krajinách,“ podotkol a vyzval k tomu, aby maďarská menšina nepovolila nacionalistickému tlaku na Slovensku.“
   http://www.chelemendik.sk/Orban_chce_novu_buducnost_pre_Madarov_174178627.html

   • Maroš napsal:

    Aby bolo jasno – pre občanov Slovenska zo sionistickej SNS, sionistickej MOST-Híd a ultrana nacionalistickej SMK:
    http://afinabul.blog.cz/1011/siedma-hlava-trestne-ciny-proti-republike

    Aby bolo jasné TU – cca rok už sú známe údajné zákulisné rokovania medzi týmito stranami, v ktorých práve naši „Maďari“ vydierajú SNS podporou určitých – pre exekutívu SNS výhodných zákonov a SMER vydierajú práve imigračnými kvótami! Maďarskí sionisti chcú u nás NA CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA – presadiť maďarsko-slovenskú úradnú dvojjazyčnosť! A zároveň – presadzujú Autonómnu maďarskú oblasť tu – na Slovensku. Kto nie je idiot, vie ako vyzerá „autonómna“ oblasť Turkov v Nemecku, alebo niekde inde. Odbočím…

    V „nedávnej“ minulosti som v krčme vo vedľajšej dedine tu na juhu Slovenska zažil situ – zrejme po nejakom zraze miestnych iredentistov s čiernymi košeľami z Maďarska, že cca 10-ročný chlapec s čiernou čiapkou /asi jobikovskou/ ako jeho otec – sa s údivom spýtal svojho otca – s pohľadom na mňa – „Oci – to je Slovák? Ako to, že je tu nejaký Slovák?“ – otec ho napomenul „Nechaj – až doma…“ A to len preto, že som sa s miestnymi známymi Maďarmi rozprával po slovensky! Pokračujem…

    Už som tu spomínal, že ak budú medzi Slovákmi a Maďarmi na juhu Slovenska nejaké rozbroje – sú za nimi sionisti a idioti z naci.ultras!

    Prehnanou požiadavkou na celoslovenskú dvojjazyčnosť – tak maďarskí sionisti – tak maďarskí naci-ultras sledujú „logický“ ústupok – vytvorenie autonómie – kde praktická dvojjazyčnosť pre Slovákov tu – skončí okamžite! Nastúpi šikana! Lenže toto mi tu máme po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní a Aponyiho zákonoch už zažité! Ďalšia vec – Česi si vyriešili 5. nemeckú kolónu totálnym odsunom Nemcov – „fašisti“ Slováci nie – došlo len k vzájomnej repatriácii – niektorí Maďari odišli do Maďarska a z Maďarska „nám došikovali“ pomaďarčených Slovákov. Odbočím…

    Indiánska rozprávka – Indiánovi sa uľútostilo v zime zmrznutého jedovatého hada, ktorý zabudol – nestihol zaliezť, a tak si ho zobral do vigwamu, aby ho zahrial. Had sa prebral a inštinktívne Indiána pohrýzol. Umierajúci Indián sa pýta hada: „Ja som ti chcel pomôcť a ty si ma teraz zabil?!“ Had mu odpovedá: A ty si nevedel, že ja som had a my to tak robíme vždy?!“ – takže o tom je maďarská iredenta!

    Pokiaľ sa zhodneme na tom, že cielenú imigráciu do EU riadia sionisti, no tak máte odpoveď na to, prečo sionisti – ako slovenskí aj českí poslanci v EU parlamente „pôsobia“ v rámci „akcia-reakcia-riešenie“ „proti“ sionistovi Orbánovi /údajne po otcovi Cigáň, po matke určite do 4. kolena žid – teda určite NIE MAĎAR!/ – a hrajú tu na nás opičky! DIVADLO!
    Lebo všetko máte „napísané“ v maďarskej zástave! Absolútne reprezentuje stav pokiaľ v minulosti siahala Osmanská ríša!!! – islámsky zelený pás susediaci s Rakúskom! Ústupok islamizácii a ústupok maďarizácii sú paralelný postup!

    Otázka miestnym – tu žijúcim pravým Maďarom! Ak by na juhu Slovenska vznikla maďarská autonómna oblasť – čo myslíte – ak nie ste úplne sprostí – kam v budúcnosti umiestnia z „Maďarska“ po dohode s miestnymi ionistickými hajzlami tu – všetky problémy s utečencami a moslimami?!

    Umiestnia ich do PERIFÉRIE „Veľkého Maďarska“! Sem – k vám-nám – tu domov!!!

    Turecký prezident Erdogan sa pred pár mesiacmi vyjadril smerom k Turkom žijúcim v Nemecku /v rámci „nátlakovej politiky“ voči sionistke Merkelovej/ – navlas ako Orbán nedávno k Maďarom – „Turecko je tam, kde žijú Turci!“ Orbán – „Maďarsko je tam, kde žijú Maďari!“ = islámska zelená!
    Nie náhodou práve Orbánov predok Orbán pomohol Mehmedovi II. dobyť Konštantinopol, že?!

    Takže odkaz vážení – aby ste všetci rozumeli to vaše – „Nem, nem soha!“ – „Nie, nie NIKDY!“

    Mala vojna – Velky poker 1z2 cast.avi
    https://www.youtube.com/watch?v=1OHZh-Fu3Mk
    Mala vojna – Velky poker 2z2 cast.avi
    https://www.youtube.com/watch?v=tpbEJqbJtbE

    Do budúcna to vidím tak, že ak sa Orbán ešte raz – a možno už ani viac nebude treba – ak sa pokúsi na území Slovenska svojou neoficiálnou návštevou opäť rozvracať celistvosť Slovenskej republiky ako nedávno Rimavskej Sobote – dopadne ako jeho predchodca Sólyom na komárňanskom moste – zákazom vstupu ako persona non grata!

    Celá V4 je humbuk! V4 nemá budúcnosť, pokiaľ v nej tak aktívne môžu pôsobiť sionisti! Pretože tým ide predovšetkým o zdroje V4 – „Vodu Štyroch“, a nie o záujmy jej štátotvorných národov – Poliakov, Čechov, Slovákov, Maďarov! „Takže – skúšajte ďalej!“

    „Európska smernica prenesená do slovenského zákona o pobyte cudzincov umožňuje členským štátom obmedziť voľný pohyb osôb, chápe to však ako poslednú možnosť, keďže ide o obmedzenie základnej slobody.
    Členské štáty môžu obmedziť voľný pohyb občanov únie na základe verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo zdravia verejnosti, píše sa v smernici.
    „Opatrenia prijaté z dôvodov verejnej bezpečnosti musia vychádzať výlučne z osobného správania jednotlivca. Toto správanie musí predstavovať skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu pre záujmy spoločnosti,“ vysvetľuje advokát Martin Škamla.

    Právnička Zuzana Števulová dodáva, že zákaz vstupu do členského štátu pre občana únie je výnimočným opatrením a musí byť adekvátne zdôvodnené. „Ak nejde o štátne tajomstvo, rozhodnutie musí obsahovať nielen konštatovanie ohrozenia bezpečnosti, ale aj konkrétne dôvody,“ hovorí.
    Dôvody chýbali – tvrdia slovenské sorosovci zo SME – nech sa páči hlava trestných činov proti Slovenskej republike!
    https://domov.sme.sk/c/4990199/solyoma-zastavili-ako-radikala-ci-teroristu.html

    Originally Posted by Simo Niveus Formidonis View Post
    These people aren’t Hungarians. They are Jews.
    https://www.stormfront.org/forum/t729752-8/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!