Obnova ztraceného státu

1-jaros-28-rijen-1918-192928. říjen 1918 je příkladem obnovení státu (v trochu jiné podobě), který tu existoval už dříve a byl kdysi ztracen. Měli bychom se spíše ptát, proč musel být stát obnoven? Proč byl ztracen? To je pro dnešní dobu poučnější.

Nejlepší je osvobození, které se konat nemusí

Příklady z historie nejsou jen podpůrné argumenty politických tezí, jsou mnohé použitelné jako vzory opakujících se situací. Stále se opakující situací je nehájení svojí svébytnosti. Nejprve je zapotřebí si uvědomit svoji někdejší svébytnost, kterou mnozí neuznávají tvrdíce, že jsme předtím stejně svébytní nebyli.

Je nutno stále dokazovat, že svébytnost se neztrácí tím, že jsme členy nějakého nadnárodního sdružení, jako byla Římská říše později s dovětkem – národa německého. Tato říše zasahovala vlastně jen na začátku českých dějin, když ona, stejně jako my zápasila s pohanstvím. Jinak vnitřní poměry neřešila. Křesťanství bylo do Čech přineseno z Moravy a na Moravu se šířilo jak ze západu, tak z východu. Úspěch byzantské mise spočíval především prosazením slovanského spisovného jazyka a prvních knih v tomto jazyce psaných, které bylo snadné především pro jeho podobnost s jazykem lidu. Svébytnost českých knížat i po pádu Velké Moravy dokazuje třeba to, že do r. 1096 byl slovanský spisovný jazyk používán a slovansky pronášená liturgie existovala i po rozkolu západní a východní církve v r. 1054. Styky s Byzancí, Bulharskem a Kyjevskou Rusí byly časté, jak dokazuje skutečnost, že čeští svatí – sv. Václav a Ludmila – se dostali do souboru svatých těchto východních zemí a dodnes jsou tam uctíváni a děti po nich dostávají jména. Navíc zde pobývali mniši z východu – sv. Ivan český a sv. Prokop. Teprve vyvrácením Sázavského kláštera r. 1096 mizí používání slovanštiny pro liturgické účely. Tento vývoj dosvědčuje toleranci ze strany Říše k vnitřním záležitostem. Vyvrácení Sázavského kláštera nebyl požadavek Říše, ale výsledek rozkolu v církvi a postupným prosazováním latinské liturgie.

Jistě nemusím připomínat Zlatou bulu Sicilskou a Karla IV. s jeho rozšířením Českého království o tzv. vedlejší země. Husitství byl autonomní projev v českém státě, cizina začala zasahovat až ve chvíli, kdy šlo o královský trůn, na který měl dosednout panovník, který měl na něj dědické právo. Česká šlechta převzala z původního státního uspořádání Českého knížectví institut voleného krále, který později už byl stavovským sněmem jen schvalován ze členů knížecího, později královského rodu. Čeští stavové rozhodli o přijetí krále zcela nezávisle v případě Jana Lucemburského, Jiřího z Poděbrad, Jagelonců a Habsburků, tedy vždy, když vymřel předchozí královský rod a bylo potřeba zodpovědně se rozhodnout pro novou dynastii. Zároveň je zapotřebí připomenout, že počínaje Karlem IV. vlastně už německé císařství ztratilo jakoukoliv moc nad Českým královstvím, Karel ji nepřipustil a po husitských válkách s námi nechtěl nikdo mít nic společného. Jagelonci vytvořili jakýsi Vyšegrád, kromě Českého království vládli Polsku a Uhersku. O nějaké moci císaře nebylo řeči, ani Jagelonský král neměl velkou moc a v zemi vládl stavovský sněm. Zvolením Habsburků už bylo německé císařství opravdu jen formální až do jejich konce.

Po husitských válkách byl český stát ovládán stavovským sněmem, na který si stěžovali všichni králové, jak Jagelonci, tak třeba i císař Rudolf, který sídlil v Praze. Tento stav mohl přetrvat až do devatenáctého století a plynule přejít v nějakou parlamentní monarchii a nikdy bychom si nestěžovali, že nejsme samostatní. Nebýt Bílé Hory.

Zvolení Habsburků na český trůn nic podstatného neznamenalo, česká šlechta si představovala lepší zařazení do západního světa a lepší pohled na náš stát v cizině. Bylo to cca 100 let po husitských válkách, Habsburkové potom dalších cca 100 let téměř bezproblémově formálně vládli českému státu řízenému stavovským sněmem, státu, který měl snad největší náboženskou svobodu tehdejší Evropy.

Příběh Bílé Hory potvrzuje rčení, že vítěz bere vše, prostě vzbouření stavové prohráli a Ferdinand II. zvítězil. Stavy potrestal, z poloviny vyměnil a vyhnal, ale hlavně vydal nařízení, kterým se vlastně likvidoval stavovský stát, zavedl zemské zřízení – zemské sněmy s nízkými pravomocemi podřízené přímo Vídni, tzv. absolutismus. To se mohlo stát už v některých případech dříve, ale nestalo se. Husité se ubránili čtyřem křížovým výpravám, Braniboři z Čech kdysi odtáhli, když je zachvátil mor, a jiné konflikty tak vážného charakteru snad ani nebyly. Taktéž na začátku středověku, když šlo o sv. Václava a Boleslava byl konflikt vždy zažehnán. To by se nestalo, kdyby Češi nebyli silní a jednotní, morálně odhodlaní a připravení. Bílá Hora je tedy mementem. Tento příklad je zapotřebí pochopit. Základem prohry je úpadek morálky, hlavně úpadek vlastenectví a obětavosti pro stát. To se samozřejmě může opakovat a zřejmě stojíme opět před podobnou situací v případě EU.

 

Co skončilo 28. říjnem 1918?

Ve feudálních dobách pro skutečnou nezávislost nebyl důležitý nějaký formální status nebo vztah, ale kdo skutečně vládne a jak. Tvrdit, že jsme vlastně stát po Bílé Hoře neztratili, že České království existovalo dále a našimi králi byli Habsburkové, je jen ta slabší a jen formální polovina pravdy. Ano, Habsburkové měli určitě rádi českou korunu, protože legitimizovala jejich vládu v českých zemích, ale protože si mohli s poraženým národem dělat, co chtějí, také, co chtěli, dělali, vždyť nebyl nikdo, kdo by jim v tom zabránil. Nebyl nikdo, kdo by jim vyčítal, že neobnovili českou státnost a nepustili k vládě stavy nebo jinou strukturu z vnitra země. Navíc neexistovala centrální vláda království, země byly podřízeny přímo Vídni, stejně jako jiné země Rakouska. Vlastně se jednalo o docela moderní centralizovaný stát. Vždyť poslední Habsburkové se už ani formálně korunovat českými králi v Praze nenechali. Je snad králem někdo, kdo se korunovat nenechá? Určitě ne, vždyť to je výsměch takovému království. Považoval bych se za směšného, kdybych uznával za krále někoho, kdo odmítá veškeré výzvy ke korunovaci, a přesto vládne. To je uzurpátor, ne legální vládce.

Obecně bych ovšem nebyl k Habsburkům tak přísný. Jejich vláda zase nebyla tak zlá, korunovat se nenechali proto, že už nastoupil velkoněmecký nacionalismus a nepřáli si to nejen sudetští Němci, ale i Němci v Rakousku a podporu získali v silném Německu. Byl to první projev německého nacionalismu, první protičeské tažení. A poprvé, kdy císař ustoupil nacionalismu, což nevěštilo nic dobrého do budoucnosti.

Korunovací, ale hlavně uznáním státoprávních požadavků, se ovšem Habsburkové mohli udržet v Českém království, možná vše mohlo skončit jinak. František Josef se snažil o vyrovnání s Čechy jako s Maďary, chtěl upravit nějaký vztah konfederace. To všechno se neuskutečnilo díky Velkoněmcům, kteří se vzrůstem moci sjednoceného německého státu byli stále mocnější až natolik, že udělali Rakousko v první světové válce svým spojencem, spíše vazalem. Německo v Rakousku vládlo pomocí svých vnitřních spojenců. Válka byla nevyhnutelná pro Německo, chtělo-li pokračovat ve své mocenské expanzi, která samozřejmě by znamenala ovládnutí Čechů, kteří by skončili nejspíše jako Lužičtí Srbové, tedy zánikem. Přesto bylo ještě Rakousko nějakou nadějí pro Čechy v německém moři, ještě bylo možno něco vyjednat, nějak se zachránit pod křídly vadnoucí monarchie. To se domníval i Masaryk, spoléhaje na pokračování rakouské politiky liberalizace, demokratizace a nestranného úřadování, měření stejným metrem všem, kterým bylo Rakousko proslulé. Válka na straně Německa byla pro Masaryka signálem, že s Rakouskem už počítat nemůže a pomoci českému národu může jen někdo jiný.

 

Proč se Rakousko nezachovalo?

O zachování Rakouska rozhodovaly vítězné mocnosti. Když se britský ministr zahraničí ptal Masaryka, proč má tedy podporovat vznik Československa, co to přinese Británii, odpověděl Masaryk lakonicky: „Dostanete spojence v příští válce….“. Ano, to bylo ono, všichni věděli, že Německo na kolena poraženo nebylo a že se opět vzmůže, Rakousko by v příští válce šlo zase po boku Německa proti Anglii. Tím, že Uhersko bylo odloučeno a zbytek měl německou volební většinu vlivem nerovného zastoupení struktur obyvatelstva (tzv. kurii) a tito Němci pošilhávali po Německu, bylo možno vlastně ovládat celý stát a jeho politiku, touto ve skutečnosti menšinou, ve prospěch Německa. Tento stát tedy musel být zrušen a z neněmeckých národů udělat spojence. To věděli především Francouzi.

Padesát let obcházelo rakouské a sudetské Němce strašidlo vlády slovanské většiny. Češi ve své zemi se domáhali stále větších práv, císař chtěl dokonce i menšinové české školy v německých obcích, byla ustavena česká univerzita a jiné české vysoké školy, ve městech se vedly války o školy, zřízení českého gymnázia v Olomouci znamenalo německé povstání a stížnost německému císaři Vilémovi. Přitom v Olomouci byla Čechů většina, jak se vyjevilo při prvních svobodných volbách po válce. V rakouském parlamentu by dosáhli Češi, Poláci, Ukrajinci, Chorvati a Slovinci pohodlné většiny. První světová válka měla tento trend rozhodnout ve prospěch Němců. Kdo z Čechů bojoval „pro císaře pána“ vlastně, možná nevědomky, podporoval likvidaci svého národa. To samozřejmě mnozí věděli, proto vznikly legie. Proto se Masaryk tak snažil. O císaře pána už vůbec nešlo, když ve Vídni viděli, že Rakousko prohrálo, že by mohlo vzniknout demokratické Rakousko, udělali revoluci a císaře vyhnali. Císař se chtěl ještě stát českým králem v poslední chvíli, ale prostě přišel pozdě.

Císař Karel se od r. 1916 snažil Rakousko zachránit separátním mírem. Ale jeho aktivita byla prozrazena a jeho vazalský, téměř otrocký vztah k německému císaři Vilémovi musel dokázat tím, že se mu jel omluvit do belgických lázní Spaa, kde ho Vilém prý přijal ve vaně (není to ověřené). Ale Karel se nevzdal a chtěl si naklonit Wilsona. Prezident USA ovšem chtěl, aby císař svoji zemi demokratizoval a federalizoval. Teprve potom se mohlo uvažovat o separátním míru. To ovšem vzhledem ke svému vazalskému vztahu k Německu a páté koloně Velkoněmců v Rakousku udělat nemohl. Už nevládl ve své zemi.

Vývoj, který vznikl, nebyl náhodný, vznik Československé republiky byl výsledkem vývoje a důvodem nebyla nějaká nenávist k císaři, nějaký odpor k rakouskému státu, ale nedovolit cíle velkoněmeckého nacionalismu, se kterým se svět v ještě horší podobě setkal za dvacet let poté.

Dnes vidím určité snahy podstatné věci zamlčovat, německý integrální a expanzivní nacionalismus nedělat viníkem války a celého neštěstí, svádět to na Čechy, kteří císaře „zradili“, protože byli prý nacionalističtí a chtěli svůj stát. Češi v principu ani nechtěli stát, stačilo by jim uznání státoprávních požadavků ztracených Bílou Horou pod habsburským císařem. Československo vzniklo z vůle velmocí, ze situace vzniklé německou expanzí a jako pokus vytvořit hráz německému nacionalismu na východě, což se nezdařilo. Velmoci vytvořily na východě spojenecké útvary, ale ty nebyli schopni udržet a v podstatě (vyjma Polska) je koncem třicátých let, když šlo do tuhého, zradily.
20 Komentářů k Obnova ztraceného státu

 1. niSas napsal:

  Nevěřím, že Husité bojovali za stát.

 2. proud napsal:

  Zajimavy je ze vsichni vime ze historie je vylhana,presto s ni porad operujeme,jako by nebyla. Co byli zac husiti taky nevim,dokonce ani nevim jestli vubec byli………….coz mi jasne rika ze srat na celou historii,vzdyt uz falsujou i tu co neni ani sto let stara,najednou nas osvobodili amici,vubec neznicili plzen a padlo u toho 20 milionu rusu,jak jde tohle dohromady,nevim.Zvlast kdyz v plzni byla demarkacka a amik dal jit nemohl,asi nas osvobozoval dronama:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))

 3. Maroš napsal:

  Stratený štát – egregor proti egregoru!

  Zigurat – je jadro-kernel pyramíd, mohýl, mauzóleí a pamätníkov, okolo ktorých sa potom cielene sústreďuje množstvo ľudí, aby sa ich duchovná energia napojila – na veľkú myšlienku, či veľkú ideu-víziu jej nositeľa pochovaného v pamätníku – na jeho egregor program, a tak sa udržiava tento egregor pri živote! Katolícka cirkev napríklad systematicky budovala kostoly na pohrebiskách pohanov, aby mohla použiť túto energiu duší sústreďujúcu sa – blúdiacu v okolí – aby túto energiu preprogramovala podľa židokresťanského biblického projektu. Kult krvi! Pre Satana!

  O tom je aj Mauzóleum Lenina, mauzóleum Che Guevaru – udržiavať svetovú revolúciu okultných „materialistických“ žido-komunistov v potokoch krvi národov – až do víťazstva neomarxistického Nového Svetového Poriadku! O tom je – všeobecne – lebo záleží na konkrétnej idei – egregoriálno-matričné riadenie na úrovni svetonázoru – na najvyššej priotite!

  Symbolizmus – mauzóleum Che Guevaru
  „Použil som veľmi čisté geometrické prvky – obdĺžniky a štvorce – predstavujúce Cheova osobnosť, veľmi stabilné, veľmi silné.“
  – José Delarra, kubánsky sochár a spisovateľ [2]

  „Niekoľko prvkov pamätníka obsahuje symbolický význam. Napríklad, pomník je orientovaný o 190 stupňov smerom k číslu Che priamo do Južnej Ameriky , odrážajúc jeho zameranie a výhľad na jednu zjednotenú Latinskú Ameriku . [2] Navyše, 22 noha bronzová socha Che má niesť jeho pištoľ, skôr ako zamerať, čo symbolizuje, že „pokračuje ďalej“. [2] Sling, ktorý Guevara nosil počas bitky, výsledok skoršie zlomenej paže, je tiež vytesaný do sochy, ale on nemá na závese symbolizovať „časť jeho osobnosti, človek vzbura proti sebe“. [2] Na základni pamätníka je motto Guevary “ Hasta la Victorianjy6 Siempre “ (Do večného víťazstva). [2]
  Súčet návštevníkov

  Od októbra 1997 do októbra 2009 navštívilo pamätné miesto viac ako 3 milióny ľudí z viac ako 100 krajín. [8]
  V roku 2008 navštívilo sochársky komplex viac ako 247 700 kubáncov a cudzincov. [9]

  Odbočím – preto názov spoločnosti presadzujúcej agendu Terra Convexa je – Zigurat! Logo – kocky – stavba pyramídy!
  https://www.e-zigurat.com/

  Odporúčam prelúskať si odkazy v článku o zigurat Wikipédia – treba použiť prekladač. Inak – podáva iný obsah na odkazoch prekladu a iný na odkazoch originálu!
  https://es.wikipedia.org/wiki/Zigurat
  https://en.wikipedia.org/wiki/Lenin's_Mausoleum

  Tu máte vysvetlenie, prečo boľševik Danko – predseda prosionistickej „slovenskej“ „národnej“ strany nepáchne na mohylu antiboľševika, a zo strategickžch dôvodov v tej dobe – čechoslovakistu M.R. Štefánika! Egregor nepustí!
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Mohyla_Milana_Rastislava_%C5%A0tef%C3%A1nika_(Bradlo)

  V.M. Veličko – Egregoriálno – MaTričné riadenie – zapnúť titulky
  https://www.youtube.com/watch?v=rAv-Er02qtY

 4. Eschatolog napsal:

  autor je legracni, televizni bajky

 5. John_Pitralon napsal:

  Historie se falšuje, méééédia a školy debilizují populaci a vychovávají z lidí omámený kanonenfutter. Člověk si proti tomu může podat stížnost na hlavní lampárně, nebo se vykecávat na youtube.

  911 Changed Everything https://www.youtube.com/watch?v=VlspWubIrPE
  Ministry – Rehab (Amy Winehouse cover) https://www.youtube.com/watch?v=gmUKK_AGRNI

  • niSas napsal:

   Blboňská slovesnost, to je základ. Na webu velkého kolotočáře je sepsaný důkaz smyšlenek a naučených předsevzetí, keré koniáši pohodili mezi sprostej lid. Blboni zajásají, že našli myšlenku, kerá dokazuje jak sme tady sprostě žili. Že existoval Egypt, kerej bojoval s Chetity o fazolovej lusk Stejně tak dopadli inkové, kerým přiřkli, že můžou za to turistické pozdvižení u matky piče z piče nebo jak to machcu pikču říkají, ale nejsou schopni překročit moře lží, keré překročil Jožka Mojžíš první svatořečený, gdyž táhl za sebou čtyřicet let židovské ovce. A gdyž to sepisovali, nějakej nákupčí scénářa třeba řekl, tohle bys mohl lépe vybarvit aby děj měl lepčí spád a blboni u teho by aji chcali smíchy nebo z nich tekly slzy. No vono se to dá používat aji dneska, chuj s tím, že toho polovinu zapoměli, lidi si zbytky nějak domyslí a je z teho čím dál větší zábava. Každejch sto let to musí být lepší a lepší. Heh

   • John_Pitralon napsal:

    Sepisování a přepisování historie slouží k tomu, aby se lidé oddaně sedřeli, nic nechtěli a pak zhebli v zájmu lumpů u moci. Naženou je do války, kde se kobercově bombarduje a civilisté usmrcují po statisících.

    Takže oni legálně vraždí, vydělávají na tom balíky a současně ve škole dětem vyprávějí pohádky například jak hrdinové lidstva mezitím letí na Měsíc. Ve skutečnosti si to samozřejmě v klidu natáčí na polygonu v Arizoně a následně pouštějí tyto filmy pokusným králíkům v TV.

    • proud napsal:

     Tak to funguje.Ale kdoze je si tim sam vinnej? Oni jen jako parazit,vyuzivaji hostitele a zkousej s nim manipulovat,bud se hostitel necha,nebo nenecha.Je to vecna „hra“.

     • proud napsal:

      Na to maji napriklad penize,jako komar sosak,nebo kliste kusadla…………

      • proud napsal:

       A diky nim si nad nama budujou cely kontrolni centra,rozumej vlady(vsechny,nejen ty viditelny) a byrokracii,zotrocovani.

       • John_Pitralon napsal:

        Centra systému „urvi co můžeš“ tisknou a rozdělují měnu – vnucují a zároveň žádají zpět nepodložený hajzlpapír a tím získávají protihodnotu za cizí práci a majetky. Problém je, že ten násilím vnucený hajzlpapír je směnitelný za zboží, služby a pracovní sílu a to tvoří jeho hodnotu.

        • proud napsal:

         Jiste,je to normalni podvod,proste ti pujcej nepodlozenou(kus papiru),kterou tim ze ji pouzivas kurvis ceny,ale vracet si nechavaji podlozenou,tedy zhodnocenou.Jde jen o to ze podvody jsou legalni a nelegalni,ty jejich legalni,ty tvoje nelegalni,tak se to dela kdyz stojej nad zakonem kterej plati jen pro tebe…….

        • proud napsal:

         Nemluve o tom,ze ty za ten bezcennej,nepodlozenej,natisklej papir vracis pravou,tvou praci podlozenou,tedy vydelanou menou a jeste za ten svuj podvod zadaji uroky z tvejch pravejch penez! A lidi drzej hubu,zerou jim to,utracej svuj cas za zlomek toho jakou to ma hodnotu a nedustojne vyprasujou.

        • proud napsal:

         To vsechno by spravne,za normalnich a zdravejch okolnosti melo naramne zajimat kriminalni policii!!!

        • John_Pitralon napsal:

         Právě, chtějí abys makal jako blázen za kus papíru a přitom centra negarantují ani to, že zemi neprodají třeba černochům nebo Asiatům. Národní majetek pochopitelně neznají – všechno rozprodat, malá domů. To, že vydávají hajzlpapíry a obchodují s nimi, jim asi zakládá právo dělat si v zemi, co chtějí.

         Je předem jasné, jak to skončí. Viz Detroit, kde je dneska bílých už snad jen 10 procent.

        • proud napsal:

         Jiste,protoze zadna prace,bily odesli za ni a cerny delat nebudou,berou bilejm……….

        • John_Pitralon napsal:

         Začne se rabovat a ty zločinné elity systému „Urvi co můžeš“ se samozřejmě v klidu přestěhují někam úplně jinam, kde si budou v pohodě žít.

        • proud napsal:

         Uz je vyrabovano hodne let……

    • Paw napsal:

     Mame zavazky k nasim hrdinum , kteri jiz tisic let bojovali a umirali za nas , za nas narod a za nase preziti.
     To jsme jim slibili nescetnekrat a budeme muset ty sliby a zavazky VYPLNIT. Neda se nic delat doba si to opet vyzadala…
     To bude zase kviceni az si odnesou co si zaseli..A tech lzi, ale tentokrate jim nic zase nepomuze…
     V Chemnitz napriklad lide mirumilovne demonstrovali a nikomu neublizili , ale besneni teroristu , kdy vlady a policie jsou nasimi zalobci, soudci a KATY !!! zaroven , kriceli ,ze siri nenavist a rasismu, kdyz vrahove masakruji denne !!!!nase evropske spoluobcany ,prave z nenavisti a rasismu vuci nam…Tedy propaganda jejich zrudne ideologie a na prvni pohled ubohe lzi, podlych parassiticky zlocincu…
     I jim dnes VYZVANEJI dnes Zvony spravedlnosti..

  • niSas napsal:

   Něgde sem četl, že Chetité, nebo jak se jim říkalo, byli přeborníci v zastupování. Že ani jeden jejich představený nebyl pravej, Šichni pré byli dvojníci, či trojníci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!