Recenze knihy: Prolomení hradeb

hampl-prolomeni-hradeb-knihaOhledně nebezpečí islamizace Evropy se objevilo mnoho knih. Kniha Petra Hampla Prolomení hradeb je jednou z těch zdařilých sociologických úvah snažící se postihnout současné paradigma výměny etnik v Evropě. Kniha je prosta služebnosti některé z vládnoucích ideologií a jejím hlavním posláním je do hloubky postihnout realitu doby. Dovolím si posoudit toto dílo z hlediska věcného obsahu (neposuzuji formu: odbornost, důkazní materiál). Věcné zhodnocení na základě toho, co o současném paradigmatu víme, si myslím, že autor nám zanechal dost originálních myšlenek, které se mohou stát základem dalších úvah. Pokusím se nastínit hlavní myšlenky a připojit k nim svůj názor. Moje připomínky jsou ležatým písmem.

Na začátku knihy se autor zabývá výjimečností evropské civilizace s připomenutím všeho toho, co pro svět udělala. Zdůrazňuje, že svět by bez ní nebyl tímto světem, byl by něčím zcela jiným. Klade si otázku, jak by dnes vypadal svět, kdyby evropská civilizace zanikla. To je velmi důležitá otázka. Evropská civilizace zanechala ve světě takové stopy, že je nelze smazat. Jestli by Evropa zanikla pod příkrovem islámu, jsou jiné civilizace, které už nesou pečeť Evropy: Celá Amerika, Afrika, Dálný východ, který je velmi evropskou civilizací ovlivněn a který by mohl být velmi dobrým pokračovatelem Evropy. Je otázkou, co by se stalo s Ruskem? Také si nemyslím, že Latinská Amerika by musela být špatným pokračovatelem. Proto se domnívám, že svět se už dnes bez Evropy obejde. Dokonce se dá říci, že „mouřenín svoji práci vykonal a může odejít“. To neznamená, že bych si to přál.

Autor velice dobře sociologicky rozebírá vliv ideologií. Jasně říká, že mnozí nositelé ideologií o nich téměř nic nevědí a přizpůsobují si je v praxi svým pragmatickým potřebám. Ideologie jsou krásné, struktury jsou vražedné. Ideologie „zamyká“ jiné myšlení. Víra v ideologii je ovlivněna tím, co potřebuji. V rámci toho popisuje autor konspirační teorie, které vznikají z potřeby zjednodušit vnímání světa do nějakého jednoho bodu a vytvořit jedinou příčinu. Z těchto dvou zdrojů – ideologie a konspirační teorie – vznikají skupiny stejně smýšlejících a věřících, stahující se stéle více do sebe právě tím, že vylučují kritiky ze svých řad a stále více se soustřeďují na „mletí manter“, v jakémsi rituálu. Tito lidé potom nejsou schopni diskutovat s jinými názory a tím vzniká právě onen stav „rozděleného národa“. Jiné názory obvykle nechtějí slyšet, a proto též vyžadují cenzuru a informační prostor, kde by byly jen jejich mantry. Jiné by nejlépe úplně zlikvidovali.

Dále popisuje autor velice dobře současnou realitu: snižující se úroveň vzdělání, klesající porodnost, nízká práceschopnost a morálka práce, zadlužování, pád univerzit do závislosti na penězích a ideologiích, deep state – vláda byrokratů dané doby, dané ideály, vztah ke skutečným vládcům.

Degradace demokracie je autorem v hrubých rysech zhodnocena, ale myslím, že by to vyžadovalo možná celou podobnou knihu na řádné vysvětlení. Je pravda, že je to způsobeno zánikem nezávislé střední třídy, která tvořila most mezi aristokracií a lidem. Autor z degradace demokracie viní novou aristokracii a státní byrokracii. Autor sice dobře popisuje obě tyto třídy a jejich vliv na dekonstrukci demokracie a nastolení vlády diktátu a chaosu, ale nevysvětluje dosti dobře jejich vzájemný vztah a předpokládá, že obě třídy jsou jaksi v souladu a pracují v jedné roli. Ve skutečnosti má byrokracie, aťsi je jakkoliv špatná, bránit zájmy demokratického státu, zatímco nová aristokracie je internacionální třída boháčů se zájmy se státem mnohdy neslučitelnými. Tento vztah je složitý a vyžadoval by asi opět další knihu.

Dalším tématem je Nová aristokracie. Rostou sociální rozdíly. Přestože úroveň lidu mírně stoupá, narostla velmi bohatá třída světových podnikatelů. Vysvětlení vzniku této třídy zde sice není dostatečné, ale asi je dobře známe z jiných informačních zdrojů. Nová aristokracie žije jiným životem a tím se odlučuje od normálního života. Její hodnocení problémů obyčejných lidí je naprosto zkreslené a nepravdivé. Ideály této vrstvy obvykle nejsou žádné, nebo se opírají o nějakou humanistickou ideologii, obvykle lidských práv a asi k ní pronikl i kulturní marxismus. Spolky, které tvoří, se nejspíše zabývají též ideologickými otázkami, ale velice povrchně, když připočteme neznalost normálního života, nevzdělanost, dostaneme naprosto katastrofické výsledky hodnot ideálů. Však jsou také vidět – všechna ta relativistická lidská práva a teorie „otevřené společnosti“. Je viditelné, že tyto nesmysly nemůže vytvořit člověk pracující, znající normální život, jedině lidé život neznající mohou zamítat tradice a zásluhy a věnovat se jen univerzálnímu člověku jednotlivci, jako jsou oni sami a vytvářet antropologickou rovnost nerovných. Majetková rovnost být ovšem nesmí.

Autor vyslovuje jedinečný názor na vznik ideových teorií a celkové praxe Nové aristokracie. Celé směřování světa řízené Novou aristokracií nelze vysvětlit nějakým morálním úpadkem nebo spikleneckou teorií. Vysvětluje, že to je systémovou záležitostí, zcela praktickým vyústěním rozdílného životního stylu Nové aristokracie a obyčejných lidí. Obě skupiny obyvatel mají zcela rozdílné hodnoty, které umožňují přežití v rozdílných paradigmatech. Nová aristokracie potřebuje k přežití soustavu nemorálností: pokrytectví, zradu, neobjektivitu, pružnost, představivost, vize, virtuální svět atd. Ne nadarmo je ajťák nejbližším spojencem aristokrata. Autor píše: „praxe agenta StB byla nutnou podmínkou v amerických technologických formacích“. Styl života aristokracie vylučuje rodinu a děti. Proto vidíme nepochopení pro nějakou podporu rodin, nějaké uznání katastrofálního stavu porodnosti apod.

Normální lidé touží po bezpečném světě přátelství a klidných vztahů. Jejich život nevyžaduje morálních poklesků. Naopak je nutný svět sounáležitosti a solidarity.

Nová aristokracie potřebuje nesvobodu a omezení svobody slova. Nepodporuje nacionalismus, protože ten podporuje demokracii. Slyšíme tedy o tom, jak byl nacionalismus nebezpečný a přímo neuvěřitelný strach z nějaké sounáležitosti, z nějakého nezávislého sdružování, pokud to není pod kontrolou. Tento popis je vynikající. Jak autor tvrdí, je tento styl přitažlivý a vychovává mladé lidi. Tady bych zdůraznil, že tímto stylem se vytváří i nové hodnoty sloužící Nové aristokracii, jako je internacionalismus a odmítání národní identity. Pochopil jsem, že to není jen cílená ideologie, ale přenášení životního stylu aristokracie k nižším vrstvám, jakýsi soubor hodnost vyšší třídy vnucovaný všemi prostředky nižší třídě, přičemž nepochybně přitažlivý hédonický život aristokracie je nabízenou odměnou.

Dále autor popisuje byrokracii jak soukromých korporací, tak státní. Byrokracie ovládá stát. Potřebuje narůstat, bobtnat. Ochrana menšin a různá ochrana všech možných skupin vyžaduje administrativu. Byrokracie žije svým životem a má své zájmy. Volení zástupci k ní nikdy nemají čas proniknout. Podle autora je byrokracie a aristokracie v jakémsi souladu. Já bych to tak neviděl. Přece jen byrokracie je řízena zastupiteli a musí nějak státu sloužit. Aristokracie ovšem proniká k byrokracii korupcí a službami. Ale ještě více proniká do demokratických stran, platí jim volby, podporuje je. Tyto strany se potom tváří jako neuvěřitelní přátelé lidu, ale potom splácejí dluh svým donátorům tím, že hájí jejich zájmy. Třeba solární tunel, třeba státní zakázky apod. Jestliže je nějaký podnikatel v normální politice, určitě nepatří k oné internacionální aristokracii. Spíše se staví jejím zájmům. Ne všichni podnikatelé totiž musí být součástí internacionální aristokracie.

Prolomení hradeb: Islámu a jeho šíření se autor přednostně věnuje. Každý si přečte rozbor důvodů jeho šíření, který je dobře popsaný včetně historie. Autor popisuje, jak různé skupiny obyvatel kolaborují s islamisty a migranty ve svém zájmu. Vytvoření admixture různých etnik pod ideologií multikulturalismu (mimochodem naprostého nesmyslu) je akce aristokracie, která potřebuje vládnout, vznikne chaos a aristokracie zničí demokratické struktury a nastolí svoji vládu. Taktéž byrokracii se to líbí, protože bude potřebná, bude mít více práce, musí přijmout další lidi atd. Bohatí budou vydělávat na různých službách. Musí se zvýšit rozpočet. Musí se zvýšit daně. Zaplatí to střední třída, která alespoň zchudne a nebude si „vyskakovat“ a chtít spoluvládu.

Dnes lidé tvoří „zbabělou generaci“. Vytěsňují nepříjemné skutečnosti z mysli, třebaže je každodenně vidí (narůstání muslimských kulturních prvků). Vzniká pohodlná iluze nenáboženského světa. Takový svět jednak nemůže být a nikdy ve skutečnosti nebyl. Dokonce se dá říci, že islám není náboženství, ale politická doktrína podobná komunismu. Přesto, že neodpovídá lidským právům, je akceptována jako „náboženství“. Chudina, hlavně příživníci, je spojencem dobyvatelů.

Ideologie sebemrskačství omezuje sebevědomí a vůli se bránit. Nízká porodnost evropského etnika a vysoká etnika muslimského vytváří fenomén „džihádu kolébek“. Islám nikdy neustoupí, co je jednou islámské, navždy zůstane. Ohledně nějakého splynutí ras pod taktovkou evropské civilizace, které známe z Ameriky, neexistuje. Ženy se nesmí provdat za nemuslima. Naopak muslim si může vzít nemuslimku, která ovšem se musí podřídit islámu. To vše je zaručováno násilím. To nikdo nezastaví, protože bude všemi muslimy podporováno. K tomu dodávám, co je velkou výhodou islámu: Jednotná náboženská doktrína, která od abonentů nevyžaduje nějaké velké oběti a která zároveň tvoří sekulární řád a přirozenou sociální doktrínu.

V tomto oddílu trochu pochybuji o vysvětlení, že Nová aristokracie potřebuje muslimy k rozvratu. Připadá mi to prvoplánové. Nová aristokracie potřebuje vydělávat, rozvrat by jí uškodil. Vztah Nové aristokracie a islámu bude jistě složitější.

Je dost nepochopitelné, že právě islám, naprosto myšlenkově odlišný, než jsou hodnoty Nové aristokracie, proto logicky nepřijatelný, je takto adorován. Ale v bezhodnotové skupině lidí to možná nehraje takovou roli, jak se domnívám. V podstatě mi na to zatím nedal nikdo uspokojivou odpověď.

Protiúder: Evropská společenství nedovedou vyprodukovat hnutí schopná se postavit. Nová aristokracie je podporována životní aktivitou islámu. Autor v podstatě protiúder nezná.

Varianty dalšího vývoje: Více zdrojů už nelze z lidu vyždímat, nová aristokracie bude předávat moc islámu. Některá fyzicky vymře, jiná přijme islám. Uvnitř aristokracie vznikne boj o zdroje. Moc bude slábnout, až vznikne „revoluční situace“.

Co dělat? Buď podrobení, nebo akce. Samo se to nevyřeší. Jako za časů selských bouří. Čas pracuje proti nám, ale situace nikoliv.

 

Závěr:

Jednotlivé připomínky jsem napsal do textu. Většina základních myšlenek autora je originální. Jenom bych ještě poznamenal: Evropská civilizace se nemůže bránit v tom stavu, v jakém je. Může pouze nějak zastavit další pronikání islámu. Musí se především změnit sama. Je to opravdu důležitý námět: nová konzervativní teorie, která sjednotí současné oponenty. Nemůže být jen jeden směr, jak jej třeba vytvořilo Hnutí proti islámu, které bylo čistě ateistické. Taktéž nemůže být vše založeno jen na křesťanství, neboť většina lidí jej již opustila jako víru a těžko můžeme očekávat, že by nastal nějaký hromadný návrat. Tak jako mají muslimové doktrínu, která má základ v náboženství, ale dokážou v rámci toho řešit i problémy běžného života, musíme mít i my něco takto univerzálního. Jediné, co se nabízí, nám blízké a použitelné, je národní sounáležitost, nějaká národní jednota, jak ji kdysi vyslovil Masaryk. Zároveň tato nová idea pro dnešní dobu nemůže být úplně shodná s někdejší.

Literatura: Petr Hampl – Prolomení hradeb – Naštvané matky 2018 Olomouc
178 Komentářů k Recenze knihy: Prolomení hradeb

 1. weissbach napsal:

  Autor knihy i autor článku se pohybují v předem vymezených mantinelech. Nemusí, ačkoli by měli, si toho být nutně vědomi.
  Proto je recenze svým způsobem zavádějící, podobně jako jsou zavádějící i výstupy a termíny v knize. Z logických/každý ať si je domyslí sám/ důvodů se vyhýbají reálným příčinám vzniku popisovaných fenoménů.
  Příčiny jsou dle mého poznání dvě základní:
  1/Lidi jako množinu ovládá touha po mamonu, jehož prostřednictvím se domnívají naplnit svou nikdy nekončící a stále narůstající spirálu přání. Splní si jedno a usilují o uspokojení dalšího, které je většinou těžšího kalibru. Nikdy nemají dost...
  2/Existence mezinárodní finanční mafie, která z poznání nejnižších lidských pudů a jejich neustálého přiživování vládne skrytou, nicméně dnes už absolutní mocí. Neexistuje žádná protiváha ani kontrola, která by ji dnes dokázala nějak omezovat a korigovat.
  Čím víc lidstvo jako celek slábne /a to se projevuje na úrovni, kterou autor knihy popisuje/, tím silněji, bezohledněji a rychleji mezinárodní finanční mafie realizuje svůj dlouhodobý program.
  Proto je sice možné v recenzi polemizovat, zpochybňovat, nebo doplňovat zmíněnou publikaci, ale je to pouze reakce na finální projevy aspirace síly popsané v bodě 2.
  Pokud nenastane zázrak, jsme už v předposledním stádiu realizace globální světovlády. Jestli toto stádium bude trvat rok, dva, pět nebo deset není až tak důležité. Důležitý je fakt, že jsme došli až sem. Bohužel. Pojmy jako svoboda, demokracie, humanismus jsou dnes už jen uměle aranžovanou mediálně politickou výkladní skříní, která bude odstraněna jako poslední. Vlastně ne, vyprázdněná hesla a vykradené pojmy zůstanou jako mantry pro převychované a očipované otroky. Nás.

  • weissbach napsal:

   Bez ironie mne docela pobavila pasáž:
   "V tomto oddílu trochu pochybuji o vysvětlení, že Nová aristokracie potřebuje muslimy k rozvratu. Připadá mi to prvoplánové. Nová aristokracie potřebuje vydělávat, rozvrat by jí uškodil. Vztah Nové aristokracie a islámu bude jistě složitější."

   Nu, jestli vážně kalkulujeme s pojmem Nová aristokracie, jako s příčinou, respektive se budeme domnívat, že to, co autor knihy popisuje jako Novou aristokracii je hybatelem popisovaných dějů a nikoli pouze mezičlánkem jejich naplnění, pak se můžeme divit a pochybovat...
   Muslimové byli pouze použiti jako nejlevnější, nejefektivnější a přitom vysoce výkonná složka pomocí které má dojít k přeformátování evropských území. S rozložením národních států a dezintegrací evropského obyvatelstva zmizí poslední brzda k ustavení globálního impéria. Jestli bude řízeno z Washingtonu /nepravděpodobné/, z Jeruzaléma /pravděpodobné/ nebo z Pekingu /pravděpodobné/ není to úplně nejdůležitější. Skutečná globální vláda bude totiž stejně neviditelná jako doposud, jen se zmenší počet mezičlánků mezi rozhodováním a realizací. Vzorec bude stejný: Špička finanční mafie - banky a korporace - byrokratický aparát z centra směrem k atomizovaným regionům - ovládaná masa protříděných a převychovaných otroků.
   Takže o to jde, ne o nějaký zisk jakési Nové aristokracie. To jsou jenom čučkaři...

   • HVzV? napsal:

    WEISBACHU,TA TZV ARISTOKRACIE MÁ HORY PENĚZ A JE ROZDĚLENA

    na ty,kteři se snaži udržet nynějši status a na ty,kteři začinaji s ničenim.
    Podivejte se na některé velké firmy kde to je vidět na př GILETTE nyni i HUAVEJ a které dalši přijdou to se ještě dozvime.
    Stále plati,že je třeba totálni rozvrat národnich států,k čemuž bude využita středověká primitivni ideologie islamu,ten podporují právě ke své potřebě tzv liberálni demokrati přičemž slovo liberálni znamená novou DIKTATURU tentokrát falešného humanismu ,za podpory těch nejsprostších zločinců,které se jim podaři dostat pod ruku ,aby se realizovala vláda menšiny nad většinou s otroctvim otroků dluhů jak států tak jednotlivců!

   • martin bareš napsal:

    weissbachu: 2 x skvěle. Žádné kecy, ale k věci.

    Já už sem nepíšu, nekomentuju, ale občas sleduju a tak jsem rád, že se tu objevil od Vás příspěvek.

    Opravdové práci zdar.

   • Eva napsal:

    Knihu jsem četla a mám stejný názor, muslimové jsou další složka po mladých komunistech či fašistech, proto ti mladí gumoví plavci.
    Vždyť přece válka vše vyřeší. A nejde o novou aristokracii, ale o staronovou, nová aristokracie je jen užitečný idiot, kterého mocipáni potřebují, využijí a odkopnou.
    A nenávist proti východu je jasná, jsme chytřejší než je pro ně vhodné.

  • Eschatolog napsal:

   předřadil bych 0/ druh homo je hloupy , z toho plyne 1/ a z toho plyne 2/ ... kauzalita...
   otázkou je, jestli si mravenci vubec po 300 000 000 let stihnou všimnout, że se na povrchu mihnul nějaký druh homo

 2. niSas napsal:

  Těmto spisovatelům stačí předhodit kostičku a voni se na ňu, ňuňu, budou koukat tisíce let a budou ji popisovat, zkoumat, vážit a poměřovat z milionu úhlů pohledu a vůbec jim nedocvakne, že potřebují do valivého ložiska kuličku.

  • Jan Kowak napsal:

   .. může tam , ta dam.. dát KOCKU !!

   No ni Mroži ?
   Na-pič zase něco pěkný~ho.. weď wieš tag pekne písať a čítať.

   ps : Pitralon ww widěls to-ho Ducha w MOSTě w Pardubicích ???

 3. ... napsal:

  Tak samozřejmě si znudění chtějí plnit choutky a vášně a zřejmě jim vadí poklidný život kulturně usazených s rozvíjením pozitivních vztahů které oni mezi sebou nemají ale určitě závidí ai proto jsou možné snahy převálcovat cílevědomé nepochopitelnými zpátečníky 14. století neměnným islámem a plným ohavností pro středoevropany a zvlášť pro starší a znalé předpozvratové doby a teprve nyní vylézá na světlo boží co byli z podstaty se scénářemi choreografie a kým poháněni za jakými cíli musí být i s postoji ležérními ignorantům zřejmé v rozvojové zemi 5? rokem. Avěru ten obrázek je triskní a logicky trestuhodný jak pro podprasát brusel s podlokajníky neskonalých a bájných lhavostí kdy to ovšem u nich od jejich podstaty prostě nejde odlišit a mají posunuté hodnotové žebříčky takže jsou vydatnými klauny ovšem s tragickými následky nejen okolí ale prokazatelně v mnoha případech i sobě samým v mustru nějaké nablblé formátovosti, takže se stávají obětmi svých desetibojařských omylů. :-D

  Tohle mne zaujalo poměrně exelentním shrnutím dobové situace jak vám média oligarchů nikdy nedají. Ze zvědavce
  dnes 18:38
  Protože paníčkům ze Západu docházejí zdroje

  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?
  Blahobyt Západu je a vždy byl založen na vykrádání, zotročování, lžích, podvodech a násilí. Idioty bez fungujícího mozku a gangstery bez svědomí obdivovaný Západ hlavně vykrádá nejlepší mozky, zotročuje miliardy naivních a hloupých lichvářskými úroky z neexistujících peněz, lže v médiích jako o závod a ani se přitom nečervená, podvádí s hodnotou akcií, firem, s měnami krytými jen strachem, s cenou nemovitostí a komodit a bombarduje nevinné a naivní, vždy pod neuvěřitelně falešnou rouškou šíření demokracie, svobody a lidských práv. Skutečným vládcům Západu,většinou sionistům chazarského původu, vlastnícím banky, korporace a investiční fondy a ukrytým vždy v bezpečí svých rezidencí (jsou to zbabělci a křiváci k pohledání) posluhují zkorumpovaní politici, tajné služby, média,nadnárodní organizace jako OSN, NATO, MMF, WB atd. Dokud tyto zrůdy v lidské podobě toužící po mamonu, moci a světovládě nebudou za mřížemi, nikdy nebude pro 99 procent lidstva lépe.

  369191

 4. John_Pitralon napsal:

  Oddané desetibojaře soudruh kapitalista jedině mocně nakope do zádi.

  "Česko-japonské pracovní prostředí" https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=26730;studium=21602;zp=19417;download_prace=1
  "Další významnou charakteristikou japonských firem je celoživotní pracovní poměr. Jde o pracovní poměr u stejného zaměstnavatele v průběhu celého produktivního věku - od ukončení studií až do odchodu do důchodu. Celoživotní pracovní poměr se dlouho považoval za vymoženost japonského systému řízení. Ale to už zdaleka neplatí. Je zaměřen na nejproduktivnější období zaměstnance. V čase, kdy jeho produktivita klesá, se jej firma zbaví (Zajímavosti japonské firmy, 2008)"

 5. proud napsal:

  A jakze je to s tim slavnym "kosmosem"?? :-))))))))))))))))))))))) https://www.youtube.com/watch?v=iUYkmIoMVok

 6. proud napsal:

  Pravda je takova,ze ve skutecnosti uz nemame ani cenu toho dobytka,jsme jen pracovni nastroje a k tomu taky jenom dobry......Kolik nas potrebuje tech par lidi ke svymu pohodli? Na co by nas meli zivit vic a delit se s nama o zdroje,vodu,vzduch,misto na plazi?........

  • proud napsal:

   Jenomze nemylte se,bobankove,sami si za to muzeme! Nechali jsme dopustit cirkve a nabozenstvi aby nas zotrocovali dusevne i fyzicky ve sluzbach GP, a elit ,ale u tech jde jen o prachy a omezenou moc,na nas to ale staci,zvlast kdyz s tim nic nedelame,ty se sprajcujou GP jen aby urvaly vic,zastoupit ho vestarosti o planetu nechteji,tu chtej jenom huntovat.Takze v soucasnosti je to trosku neprehledny,vypada to ze se nam tu navzajem bijou minimalne tri hraci: GP a Elity se perou spolu a s nima obema se pere dalsi sila o ktery se tvrdi ze v nasem zajmu a zajmu planety(to nepotvrdim,ani nevyvratim).O ty ale, dokud se vic nezviditelni nejakym zpusobem, nejde rict za koho vlastne kope.

   • niSas napsal:

    Už zase žvaníš. nigdy to zlo nebyla naše vina. Musel bys ty svině furt vraždit, dělat na nich eugeniku a elektrošoky, no a to bys pak byl stejnej hajzl. S tím nic nenaděláš,, možná v závěru to pár blboňů dožene s pár klackama, a to bude tak vše. Dokud nebudou mít lidi neprodené podílky na půdě, rozpočtu a nebudou votem hlasovat jen svým psanými potřebami, keré se jednosuše sečtou, tak to bude tak do skonání světa.

    A teď zábava, blboni. Na konci tohoto přiloženého příspěvku se dovíte, kam sme už byli přeřazeni v sociální politice. Muheeeee
    https://www.youtube.com/watch?v=S00NXVmSibw

    • proud napsal:

     "Už zase žvaníš. nigdy to zlo nebyla naše vina."...............vidis jak jsi hloupej,i svou vlastni zodpovednost se bojis priznat.A ci je to asi tak vina,kdo to plati a kdo na to dela? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))kDYZ SE TOMU NEUMIS NEBO NECHCES POSTAVIT,JSI SPOLUVINIK,BOBECKU!!!

     • niSas napsal:

      Si furt jen odporuješ. Gdyž nebudou mít lidi podíl na neprodejné půdě, rozpočtu a nebudou vo tem hlasovat svými psanými potřebami do všeobecného sečítání, tak co jim asi tak zbyde? Budou krást a blbonit a votročit jako doteď. Muheeeeeeeee

     • niSas napsal:

      Kolem teho všeho vyroste zase aparát, ideologie, náboženství a všechny ty posraný za-sluhy.

      • proud napsal:

       Ten vyroste vzdycky vsude kde ma zivnou pudu kterou si skryte buduje.To znamena vsude kde muze blbnout lidi.To vubec nezavisi na tom co mas,o to te lehce jako blbce pripravi.To vzdycky zalezelo jenom na tom co mas v hlave!!! S blbama nic nebuduj,je to marny,klidne jim vsechno porozdavej,aspon se jednomu chytrakovi lip povede nashromazdit na fleku poradny bohatstvi za ktery si je pak vsechny koupi.Je jen jedna moznost,vlada lidi samejch sobe a to primo,zadny vychcany zastupce.Z toho pak zakonite vznikne co tvrdim,at chces,nebo ne.Protoze zadnej normalni clovek nikdy nebude poslouchat a podporovat kohokoliv kdo hrabe na jeho praci.

   • niSas napsal:

    Heh, ta zábava je kromě toho TADY. Muheeeeee
    Tady se to dovíte. https://www.youtube.com/watch?v=gWC8wiTos3I

   • proud napsal:

    Staci je i jejich rozhodnuti a podnikani naprosto ignorovat,delame to? Nedelame! Ci je to tedy vina? Nase! Uz se prober s tim "muzikantstvim".

   • Eva napsal:

    Jak si zato můžeme sami?
    Rok 1989 začal čím? Zvolením Gorbačova po smrti sovětských tajemníků po Brežněvovi: Andropova, Černěnka. Proč byl zvolen zrovna Gorbačov? Nevím a neví to ani on sám.

    Co bylo předtím se mě netýká, v 68 jsem měla 6 let, ve 48 měla moje matka 11 let a její rodiče byli malí zemědělci, přežívající na slovenských kotárech na moravskoslovenským pomezí.

    Takže začala Perestrojka, tím pádem uvolnění stavidel. Staří soudruzi se bránili, mladí chtěli změnu a to zavinilo celý ten pád bývalého sovětského bloku.
    A dnes je ta doba opět podobná, ti co se dostali k veslu po roce 1990, chtějí aby to tak zůstalo, jenže doba se změnila a většině obyvatelstva se nelíbí.
    Jak byl zvolen V.Havel, V.Klaus je snad známo, v první přímé volbě nějak prošli Zeman a Schwarcenberg, vůbec jsem nechápala jak se ti dva tam dostali. Zvolen byl Zeman, po dialogu, kdy se Schwarcenberg neovládl a přímo řekl, že Beneš byl válečný zločinec, protože vyhnal sudetské Němce. Ještě žilo dost lidí kdo pamatoval tuto dobu, jo ještě si pamatuji, jak Schwarcenberk okřikl jednoho veterána.
    Ti už jsou v současnosti mtrví, po tomto debaklu okamžitě začala tvrdá , ostrá propaganda, která ovlivňila hodně lidí, nejvíce školáky, studenty a ti dnes mají volební právo.
    A jak se dostal Babiš do politiky? To si taky pamatuji, po vládách Topolánka a Nečase ani jinak volby dopadnout nemohly. Krize se nás netýká, zdravotnictví potřebuje reformu, nebo zkrachuje. Že krachuje po reformě už nikoho nenapadne. Okopírovaly se poplatky, které zavedl v Německu Gerhard Schröder, jenže jsme si to upravili podle svého a vznikl z toho paskvil.
    V diskuzích, tehdy ještě se smělo a nikdo mazán nebyl, si zdravotní sestry stěžovaly, že jsou přetěžovány, na to jim tam lékaři tvrdili, že nic stejně nedělají, že kde bylo sester pět, stačí dvě.
    Výsledek? Odešly!
    Další na řadě byli lékaři, ti starší už měli zavedené ambulance, známosti se špatně odírají, tak to odskákali ti mladí.
    Výsledek? Odešli!
    A jsme tam kde jsme...
    Pokračovalo to zemědělstvím, poslední generace jezeďáku držela ZD a když odešli do důchodu nebo zemřeli, většina družstev se transformovala. Na západě Čech je údajně většina zemědělské půdy dávno prodána Němecům, Holanďanům a nebo pronajmutá. To samé je se slovenským žitným ostrovem!
    Kdo to způsobil? Debilní potomci sedláků! Ti co i dnes řvou, že před 70 lety něco ukradli komunisti, přitom se po roce 1989 žádný z nich nechtěl stát sedlákem, každý chtěl jen prachy a nic dělat. V JZD jsem pracovala, měla jsem stabilní plat, v létě možnost dovolené, to nemá žádný sedlák!
    Proto si myslím, že ZD jsou lepší než soukromé podniky jednoho vlastníka.
    Bohužel, zblblí jedinci, kteří umí jen kecat, živí se všelijak, jen ne v montovnách či jako OSVČ, řvou, že živočišná výroba prý otepluje planetu. Ohromná stáda dobytka zavřená v malých prostorech zamořuje vzduch, spodní vody, ale proč to? Protože konkurence a ziskovost, nic víc.
    A průmysl? Škoda mluvit, už dávno patříme korporacím, dříve je vlastnil západ, jenže ten je dávno přeprodal dál Číňanům.

 7. PavolT napsal:

  Podľa môjho názoru súčasná situácia i kniha, ktorá ju popisuje a snaží sa nájsť príčiny a východiská je dôkazom, že človek bez duchovnej identity ponechaný na svoj obmedzený rozum v spojení s mocou, ktorú mu zabezpečujú financie, nevie spravodlivo spravovať život na zemi. Všetko, čo nie je spravodlivé a vymyká sa božím princípom je zákonite len dočasné. Preto logicky prichádza totalita, ktorá má zaručiť moc. Duchovná prázdnota spoločnosti dáva reálny základ, že tak primitívne náboženstvo ako islam ma väčšiu silu. Ďalšia skutočnosť, človek ukotveny vo viere a v cirkvi nie je elitou manipulovatelny, ovládateľný, teda cirkev je najväčšou prekážkou. Moslimská invázia môže prispieť k jej rozvrat a možno aj preto je imigracia organizovaná.

  • proud napsal:

   Mas naprostej bordel v tom kdo je kdo,dal se cpi k svymu otrokari do kostela..........neni mezi nim a kymkoliv jinym,treba zrovna islamem zadnej rozdil,mozna jen minimalni ve zpusobu jakym te ten parasit vysava,ale to je vsechno,sajou co muzou vsichni a vsichni patrej na provaz!

  • Maroš napsal:

   Ad "človek ukotveny v cirkvi nie je elitou manipulovatelny, ovládateľný"
   Vznik islamu, tajne dějiny jezuitu
   https://www.youtube.com/watch?v=UXtNfyg8gZU
   216 SK - Islamské prepojenie (Totální Útok) - Prof. Dr. Walter Veith, Dabing
   https://www.youtube.com/watch?v=nVApPGrNgng

   • Maroš napsal:

    Katolícka cirkev od svojho vzniku prenasleduje neinštitucionalizovaných Pravoverných. Nie je pravda, že táto cirkev vznikla za účelom ochrany viery - vzniklaako cielene mocenská organizácia. Vatikán je súčasťou Globálneho prediktora. Islám vznikol začiatkom 7. storočia na to, aby mečom prevalcoval to, na čo Rím vtedy sám nestačil, Ku Pravoverným nasledovníkom Krista-Svetla je najbližšie neinštitucionalizované náboženstvo Yoruba, ktoré ako poslov Svetla uctieva viacerých - volajú ich Orishas - Orišovia, ktorí prichádzali s dôležitým posolstvom od svetelných bytostí raz za pár tisíc rokov - Yoruba - naboženstvo vesmírnej Jednoty existuje údajne už 30 tisíc rokov - preto poznajú tých Orishas-Kristov viac.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Yoruba_people
    Viac animistické národy označujú za Orišov "bohov" živlov a prírodnín, ale prapôvodne Orišovia boli poslovia.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Orisha

    Yorube nepozná duálny systém - aj zlé sily sú súčasťou Jednoty.

    • niSas napsal:

     Vatikán je sídlo inkvizice, církev je jen berňák.

    • petr napsal:

     No jen aby.
     Spíš bych sázel na katary a bogomily jako opravdové následovníky Krista. Protože podle toho taky dopadli v tehdejším systému.

  • weissbach napsal:

   To si musí ale člověk odpovědět na otázku kdo řídí tu církev... Ať se podívám na církve kolem dokola... Všude ve vedení samej lotr a manipulátor

   • proud napsal:

    Presne tak,lidem se nechce verit ze zijou a umiraj ve lzi tisice let,tak hledaji cokoliv cim se nejak omluvit,za co se schovat a co obvinit z toho co dopousteji a financujou,misto aby se zabejvali tim hlavnim,jak z toho ven ,jak prijmout zodpovednost a jak si vzit zpatky vsechno co jim patri,a patri jim samozrejme uplne vsechno,vsak je to jen jejich drina!

    • petr napsal:

     Zvláštní tohle mravokárné kázání slyšet od žoldáka Prouda :-)))

     Ještě před rokem bych s tebou nesouhlasil, ale teď to vidím podobně.
     Jen bych se vyhnul různým generalizacím. Dobří lidé i svině jsou všude. A dost dobra bylo možné udělat i v rámci těchto prohnilých organizací. Už proto že mimo ně nebyla existence možná.

     • proud napsal:

      Petre,moc dobra v nich udelat neslo,hlavne ne takovyho toho zasadniho,proste by to neproslo pres ty kdo to schvalujou,nebo taky ne.Rikas zoldak,njn,vlastne jo,ale mezi nama a beznejma zoldakama bylo par hodne dulezitejch rozdilu.I zoldaku je vic "druhu",a kdyz si to muzes rozdat neoficialne oficialne s kriminalnikama druhu kterej nenavidis malem ze vsech nejvic a jeste vydelat.......proc ne?!Skoda ze to tak nefunguje i tady.Jj,moralizuju,protoze vidim naprostej ubytek moralky a ten zbytek je kurevsky prekrucovanej a za ni vydavanej.Je potreba dostat lidi na spravnou cestu a dovzdelat je,zmenit z ovcanu na obcany,ti uz budou dobre vedet co dal,vladnout si sami a primo,vzit si co jim patri(vsechno) a s tim si hospodarit.Jak k tomu pustis jednotlivce,driv,nebo pozdejc te podvede a za chvili zjistis ze misto na sebe a vsechny,makas jen na nej a jeho kapsu a budes se klanet za kazdou ohryzanou kosticku kterou ti hodi a odsirat vsechny jeho a jeho odpurcu krize,ktery na tebe navali.

  • Eva napsal:

   I křesťanství je totalita, stejně jako islám, budhismus, hinduismus. Jen je tam ta duchovnost, drž hubu, modli se a dělej co máš přikázáno.

 8. Maroš napsal:

  K článku - Chobot to vystihuje trefnejšie a v skratke - imigrácia ako biologická WW3...
  https://www.youtube.com/watch?v=SQ1r_XPbdLI

  • Maroš napsal:

   "aktéž nemůže být vše založeno jen na křesťanství, neboť většina lidí jej již opustila jako víru - autor článku má na mysli boľševikmi a ateizmom vymytý bývalý blok Varšavskej zmluvy a akosi mu uniká, že rovnakí neomarxistickí pseudoliberálni boľševici v EU tú imigráciu a islamizáciu organizujú! Ide o to, že práve neveriacich je možné islamizovať ľahšie, ako veriacich donútiť konvertovať. Pravoverní radšej zomrú /Kopti napr./.

 9. PavolT napsal:

  Podľa vašich reakcií sa potvrdilo to co píšem. Vy sami ste to potvrdili. Kvôli vám sa deje všetko to, čo sami odsudzujete.

  • Jan Kowak napsal:

   Raketoplan Atlantis ..kapi.tu-la 911 - fungl Nowej oprawář

   ing. Mýdlo / zooTechnik : " inženýre Kokohoutku.. pa palubnim WC za-
   Sse chybí/ý TO - mýd-lo.. A nespla-Chuje.. jebem ti Bo-ga jego !!!
   Kurwáá , že ssem sem lez : //

   Moh sem sse teď ww wálet u * U Krále Jiřī * .. a ne-bo s SS slečnou Kabelkowou
   .. & Mrožem U BALATONU !

   Reptiliani

   • John_Pitralon napsal:

    Prej nesplachuje. Hele neviděls Máni a Tankána?

    The Tornados - Telstar (1962) https://www.youtube.com/watch?v=6buTYCJVZu4

    • Jan Kowak napsal:

     .. neruš mo-je kruhy - pí-čo !

     ps : Máňa je juž w Mechiku..

     • niSas napsal:

      Blboňi blbnou a čučma čučmič jede s přehledama zpráv dál do blázince. A že nechápe, To si piš. Muheeeeeeeee

      P.S. Reptiliáni se ho ptali esli je národní demo krad nebo pražskej demo krad nebo evropskej demokrad nebo celosvětovej demo krad a víš co jim na to odpověděl?
      Vystrčil na nastěnku další přehled zpráv. Muheeeeeee

      P.P.S Gdyž se ho zeptáš esli chce podíl na neprodejné půdě, tak odpoví přehledem zpráv jak kuchaj Ukrajinu.

      P.P.P.S Gdyž se ho zeptáš esli chce podíl na rozpočtu, odpoví nějakým přehledem zpráv z mordechujstánu, že zas kradou, že to jako svět neviděl.

      P.P.P.P.S zeptej se ho kolik je hodin? Muheeeeee

 10. PavolT napsal:

  Opravujem: nie kvôli vám, ale aj kvôli vám.

  • Maroš napsal:

   Kvôli takým toxoplazmou vylízaným slniečkárom ako ty sa to určite nedeje - za všetko môže Putin a toxoplazmóza!

   Použite prekladač - Tajné diplomatické stretnutie v blízkosti Saturnu diskutovalo o budúcnosti ľudstva
   https://www.exopolitics.org/secret-diplomatic-meeting-near-saturn-discussed-humanitys-future/

   NWO a globálne a EMG klimatické genocídne zbrane /HAARP a plazma/.
   Odhalení Konspirační spisy Kompletní 2 serie 1-10. díl
   https://www.youtube.com/watch?v=TZp6lV6zEJQ

   • Maroš napsal:

    USA neokoni zatiaľ úspešne drancujú planétu…
    https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/tezba-ropy-klimaticka-katastrofa-usa.A190122_102537_eko-zahranicni_div

    Použite prekladač - predpoveď a mechanizmus zmeny pólov a rotácie Zeme - cyklická globálna katastrofa
    https://www.exopolitics.org/massive-pole-shifts-are-cyclic-according-to-declassified-cia-document/

    • Maroš napsal:

     Výpoveď bývalého vojenského zpravodajcu k existencii mimozemských entít na Zemi
     Kronika UFO Válečná místnost neuvěřitelný soubor informací CZ
     https://www.youtube.com/watch?v=4yHt-i4g50k

     Použite prekladač - Tajné diplomatické stretnutie v blízkosti Saturnu diskutovalo o budúcnosti ľudstva
     https://www.exopolitics.org/secret-diplomatic-meeting-near-saturn-discussed-humanitys-future/

     • niSas napsal:

      Na saturnu dělaj kon-ference a výsledky jednání schvaluje gdo? Muheeeeeee

      • Maroš napsal:

       Sasin - stále nechceš stráviť fakt, že existuje tunel - pyramidálne financovanie tajného vesmírneho programu pre svetové elity, ktorých príslušníci a servis sú už dávno ubytovaní mimo planétu, teda že existujú paralelné vesmírne programy, v ktorých NASA vyrába grafiku o "pokroku" vo výskume, aby verejnosť súhlasila s financovaním v podstate rozprávok o tom, ako sondy Voyager - s inteligenciou čipu na kľúčenke auta - po 10-tkach rokov operatívne menia svoje programy a merajú zbytkové častice slnečného magnetického poľa a sami vysielajú - emitujú kvantá EMG energie zo svojich plutóniových generátorov a v pohode - trvá to len 18 hodín - v prostredí, kde neexistuje možnosť práce gyroskopov - vedia kde sú, aj keď svoje orientačné objekty - ostatné planéty vidia ako svetelné šmuhy - Zen je na nich menšia ako pixela - nevadí, a dokážu nafotiť rozlíšenie objektov 2x tmavších ako čierne uhlie a ešte to celé poslať v HD kvalite na Zem - od roku 1970 - do piče! Pozri si na YT - Voyager - za hranicemi možností - normálne emocionálne divadlo!

       Takže namiesto muheehe ti odporúčam najprv kukknúť o tom celom dokument Above Majestic - a v ďalšom kontexte otváranie 70 tisíc pečatí - žalôb proti Kabale! Zatiaľ čo my sa tu serieme so žabomyšami na poli neoranom - prebieha reálna exopolitika mimo nášho vedomia. Ja som o mimoňoch presvedčený už od svojho detstva - lebo som ich už vtedy zažil.
       https://kaktus.tv/online-film/above-majestic-2018-zdarma-cz-sk-dabing-titulky-hd/

       "Vězeňské FEMA lodě připluly na Guantanamo" - /preklad Tadesco/ - hodinový dokument v angl. jazyku
       "Vězeňské lodě FEMA dorazily na Gitmo (věznice na Guantanamu) za účelem „ubytování“ zadržených vysoce postavených osob z Deep State čekajících na vojenské tribunály. Byl uvolněn seznam těch, kteří byli obviněni, a my ho máme. Obžaloby zahrnují vlastizradu, volební podvody, zapojení do útoků 11.9. a masakr v Benghází, pašování zbraní a drog, obchodování s lidmi, únosy dětí, vraždy a obchod s orgány obětí. Soudci zasedli. Síně smrti jsou připraveny. David Zublick odhaluje pravdu v této zvláštní zprávě."

       Prison Barges Sent To Gitmo
       https://www.youtube.com/watch?v=loPhlqzCb3c

       • John_Pitralon napsal:

        "Brzy začne nové dělení Evropy - Nikolaj Starikov v rozhovoru pro „FAN TV“ o aktuální politické situaci – v souvislosti s USA, Evropou, ale i Japonskem…"
        http://outsidermedia.cz/brzy-zacne-nove-deleni-evropy/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku

       • petr napsal:

        Otázka je Marošu, co z toho je pravda a co dezinformace.
        A proč se sem serou ufoni a dodávají amíkům technologie, zatímco my se tu jako banda pokusných myší pořád meleme dokola v karmickém cyklu jako hovno pod splavem, zatímco exográzli tady mají safari.

        A hlavně, jak z toho ven?

       • niSas napsal:

        Schopnost nebo motivace člověka se organizovat a vytvářet nějaké komplikované struktury je nepochopení celého světa, gde člověk je rádgdyž má vod druhejch pokoj. Jediné přiirozené prostředí keré biologicky spojuje jeho představy o světě k žití je rodina a čím dále od této přirozené struktury, tím více násilí aby to drželo pohromadě. A gdyž se do těch struktur narodí člověk, nechápe proč by se měl někoho, koho nezná ptát, "že já tě teda budu omezovat a ty mě teda jako to jako dovolíš", a gdyž se doví, že něgdo před ním vymyslel jakési za-kony, keré jako musí dodržovat, že je to jeho vina, , by se na ně aji vysrál, ale něgdo vod někud na něj tlačí, že jako to teda né, a tak gdyž mu z teho začne hrabat, dozví se vod někoho, že existují bohové a tak von chodil na kopec a prosil bohy o vysvětlení a voni na něj jako i dnes serou jako na placatej kameň. A tak hledá někoho jiného gdo mu to vysvětlí a doví se, že země je virtualita, že nebe se promítá na plátno, a že tam něgde je Merkur, , Saturn, Uran, že to má přece v knížce, aha. Tak hledá odpovědi a řeknou mu, že na Merkuru je tajná organizace , kerá zasedá nad agendou lidstva, což zní šíleně a čověk přinde do dom, pokud mu ho eště neukradli, že jako se něgdo zeptál na vomezení a něgdo řek že jó, bezevšeho, a tam bouchá hlavou do kláves, že to není kua možný aby to po těch tisícách let nebylo dávno jasný.

        A za pár let mu začne jebat, páč jedni mu říkaj, to sou přece reptiliáni a druzí mu valej do hlavy, ále prdy, za všechno může kabala a třetí mu říká, seš normální, di k volbám a další mu řekne, že je to úplně jinak , stačí gdyž bude "pracovat" na sobě a všechno bude vpoho. A gdyž už nedá okoj, a má ty votázky furt rozečtený, napadne ho, proč to, co zajímá jeho nezajímá třeba ty blboně, co tvrděj že vědí všechno a proto se nacpali ke korytům, gde sepisujou za-kony a podepisují co chtěj, že jako přece se mě zeptali a mají to odkudsi povolený,,, že to mají dovolený, , to vomezování, že sme si to zvolili. A nakonec se dovíš, že nigdo normální si nic takovýho nezvolil, páč na to néní eště dodnes žádnej mechanizmus aby mohl něgdo přijít, že tady sis to napsal a tady je o tem potvrzení, ale musí to i bez teho dodržovat, igdyby to byla sviňárna do očí bijící.

        No a po mentální smrti už věří každé kokotině, kerou nigdy neviděl a neuvidí, čím větší chujovina, tím více v tem hledá smysl a přemejšlí jakým kua násilím mohlo něco takového vzniknout. Heh

        • proud napsal:

         Neco hlavu a patu ma,neco ne,protoze z toho cos tu nakricel mi to prijde jako by se ti naramne libila anarchie,ale to bys hodne zaplakal!!! Ty vidis vsechno jen uplne cerne,nebo uplne bile,jenze ono je to vsechno v ty sedi mezi a pro gaunery zakony potrebujes.To neni otazka jestli zakony jo,nebo ne,otazka je jaky a jak je vymahat a nepoovcanstovat.Potrebujes jich jen par,ale potrebujes je,stejne jako vymahatelnost prava a pravo jako takovy.

        • Eschatolog napsal:

         pro_ude ty už po mentalní smrti jsi, takže věříš kokotinám, ty už se pravdy nedobereš kámo

        • proud napsal:

         Ty si vriskej co chces :-)

        • niSas napsal:

         Proude, za-kon je jen pravidlo, kerým lze legálně ( a co je legální?) člověka okrást, zotročit, zdebilizovat nebo genocidovat. Vymysli za-kon, a saď se, že toho zneužijí dycky hajzlové. Od vynálezu papíru na něj bylo napsáno tisíce kilometrů za-konů a lidi dodnes nemají právo na střechu nad hlavou, nemají podíl na půdě ( žrádlo zadarmo) , nemají právo psát své potřeby (jako demokraticky) a dycky za ně rozhoduje šlechta s naditejma měšcema bankocetlí, keří od raního kuropění, vykřikují, že demosgráca pochází z lidu. Hmm, pamatuješ si alespoň dva za-kony z dílny mordechujců v ČR? Heh

        • niSas napsal:

         Přídopotek
         Šmejdi nebudou roztrubovat že dřív bylo normální, že se 85% lidí úplně přirozeně zabývalo pěstováním žrádla, voni totiž tvrděj že přirozený je, gdyž nigdo nemá jako nic a ti blboni sloužej ve fabrikách na války nebo ve fabrikách na voblbovací přístroje a zbytek vemen slouží ve státní správě , v podhradí a na hradě, že jako z jejich "práce" je takovej vejvar, že ae z teho všichni nažerem, že je na rozkradení teho eště hafol.. A pak se dá taky doslechnout jak v Číně dou na to zotročování houževnatě, proziskově, že už lágry na pracovní sílu čítaj aji deset, či dvacet milionů blboňů, keří tavěj, konstruují, obrábějí, pájejí (letování) takové množství hárám pádí, za keré dostávaj dluhopisy, že z teho už vycházej jako mistři světa v produkci sklíček a plechovek. bez práva na střechu nad hlavou, bez podílu na neprodejné půdě a bez nároku psát své potřeby do sečítání, páč že STRANA by šla okamžitě do hajzlu, kam patří. A tam patří šichni dobroserové s miliony návrhů za-konů jak ustájit "svoje" masy dobytka s celým přerozdělovacím systémem zásluh svým kolaborantům a podržtaškám. Ještě dnes se dočítám jak si chválí blboni kličkovací návyky hajzlů z prognosťáku, jak je to bezva gdyž největší kurwy bez žaludku okrádají chytře, chápej voe, fikaně, syny a dcery od naší mámy, přesně podle za-konů, co si k těm účelům sepsali a že prezident má pré nějakou taktiku, v hlavě gdyž je to vobyčejnej kokot namyšlenej z vidlákova. A furt bude vo čem psát, páč v debilních společnosti nic jinýho k uvolnění ani neexistuje. No ale pré už lidi ani nebudou mít chuť prcat, páč nové za-kony o pohlavníchm kastrování , gdy si každej měsíc přehodíš pohlaví na papíře mění celou hru na blboňa a gdo by do té tomboly chtěl, teda pokud je normální, přispívat , že .

         A Rusovéuž cejtěj, že s takovým "partnerem", co si myslí, že převyrábí svět nebude v normání řeči o čem jednat a že honit se s něma, "gdo vyrobí víc" sklíček nebo plechovek, že řídí svět že to není k žití, dupnou a bude po parádě. Kvočna sežene své kuřince, udělá KON a bude zas na tisíce let klid a pořadek. Heh

        • Maroš napsal:

         Sasin-ku
         Dokument o povojnovom konflikte v Antarktíde s nemeckými nacistami a ich mimozemskými spojencami - operácia High Jump, ktorej sa zúčastnilo 5.000 USA vojakov a ktorá skončila naprostým fiaskom!
         Země Území záhad 7 - Tajemství Antarktidy
         https://www.youtube.com/watch?v=XoEagPHEVmg

         Svedectvo o účasti UFO v tankovej bitke pri Kurskom oblúku v roku 1943!
         НЛО во Второй Мировой Войне свидетельства очевидца
         https://www.youtube.com/watch?v=tQrwJ_ljpCM

        • proud napsal:

         Na tvuj poradek bez pravidel,naroda a statu,zato s bandou soukromniku,bych byl opravdu moc a moc zvedavej...........Akorat nejak moc neverim,ze by to tak chteli lidi ve svoji vetsine ve svy primy vlade..........Mam za to ze na divokej zapad tady neni nikdo zvedavej.Uz vidim jak se vsichni s radosti hrabou v zemi.

        • proud napsal:

         Aaaa,zase chodej se zelenejma muzickama a antenkama,blbove pobouchany:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • niSas napsal:

         Vo co ti furt de, proude. 1ha je zahrada. Ale de facto je to domov, kerý byl lidem ukraden a v současnosti je prodáván a pronajímán jako nějaká věc. Tobě by tak moc vadilo, gdyby nešlo někoho z domova vyhodit na ulici? Lidi dycky ňáký budou, co se nenaučí doma, třeba slušnosti, poctivosti, nějakýho povědomí o vztazích nebo jen prostýmu, mít rád bez toho, že něco za to dostanou, už žádná škola nenaučí. No a pro bandu tupanů vychovaných tlupou psychopatů s "právem" poučovat , to platí dvojnásob. Ti už sou trénovaní na kličkování mezi zákony, páč za celej svůj život prostě své rodiče nepoznali. Prostě jen žili vedle nich. A řeknu to eště takhle. Na pajdák chodili ti, keří se nechytli na lepších místech, takže si to moc neidealizuj. Ostatně by se to vše vyřešilo volbami potřeb. Během roku by bylo jasno. černé na bílém. Heh

         Marošu, máš pravdu, mimozemšťani existují.

        • proud napsal:

         O to ze si protirecis a jeste k tomu neznas vyznamy slov.....dej se na sci-fi,tam je to jedno.

        • niSas napsal:

         Gdyž lidem sebereš všechno můžeš je ovládat. Jinými slovy to tvoje, že všechno patří všem, že si budou vládnout sami, lepší hesla než za Husáka. Heh
         P.S. Řeknu to eště takhle. Nic dobrýho s blboňama, co nechápou sdělené, stejně nebude, páč ti budou do všeho blbě kecat jako ty. Žádný použitelný nápad nemaj, jen budou furt mlet cosi vo dobrech a že jednou si zvolíme, snad, nějakýho hodnýho a rozumnýho monarchu, či co a že bude všem okradeným synům a dcerám od naší mámy zase dobře. Heh

        • John_Pitralon napsal:

         Právě, ve finále nikdo ani neví proč tam vůbec je a co tam dělá, papaláši jim pro jistotu nic neřeknou aby se nelekli, dostanou slepý náboje aby nikoho nezranili a jako kanonenfuttery je klidně pošlou na smrt.

         Bučovice 1973 https://youtu.be/dEUjULTLnG4?t=201

        • Petr C napsal:

         No budeme si sami vladnout, vsichni. Ovsem bude zalezet co rozhodne ten vsichni. Budeme vsichni stastni, protoze nebyt stastny bude proti referendu. Deti oznackujeme, abychom poznali ty svoje, ponevadz je bude ucit stat a to veme casu. Bude vse zdarma akorat kde sezeneme pracovni silu? Ani mexicanec se zadarmo nehne. No na pohadky uz mame vek.

        • proud napsal:

         nisas,kvakas nesmysly,o nejakym monarchovi a vubec o sefovi nebo nedejboze znova o podvodu jmenem zastupce nemluvim nikde jinak,nez s odmitnutim a tvrdim,ze ano vsechno vsem,podobne jako to bylo za komancu kdy to defakto vsem patrilo,ale ouha,zase to spravoval a rozhodoval o tom nekdo jinej,strana a vlada,ze? Vzdycky se na podobnou hovadinu nachytame.:-)))) . Jenze tentokrat by to skutecne spravovali vsichni,svou skutecnou vetsinou,takze by ti tvoje sci-fi napady,co se sami vzajemne vylucujou a odporujou si,omlatili lidi o kebuli!

         Peto,tak to je kdyz nekdo chape vzdelani spatne,nebo na nej zanevre jako na takovy a vidi svou nahrazku jako nejlepsi a jedinou moznou:-).Ja proti hromadnymu vzdelavani nic nemam,nakonec svym zpusobem,jen v mensim meritku probihalo stejne i u nasich predku,kdyz hlavni vychovatele a ucitele vsech dostupnejch deti bejvali dedove a babicky.On neni problem ve vzdelani ani v jeho obecnym zpusobu,problem je v tom co se uci,jak a v jakejch podminkach.Je to jako se vsim kdyz se to zacne zneuzivat jeste pro jiny,vlastne soukromy cile nadvlady.K ty praci mexicana zadarmo............v Americe skoro zadarmo delaji,kioloik je tam minimum na hodinu? Za me to bejvalo 5-5.5$ a ja bych pro takovej "zold" ani vecer nenatahl budika,co bylo pod 20 na hodinu me nezajimalo ani na cerno! Ale sam onen mexican by do prace primo bezel,kdyby vedel ze sice nedostane penize,ale v obchode si muze vzit co potrebuje,tedy vcetne auta a podobne.Takze zadarmo by rozhodne nedelal nikdo.

        • proud napsal:

         A to je Peto ten problem,vyzadujici onu kontrolu a ony rozdilovy zkousky,ta kvalita vzdelani a s ni tedy potazmo kvalita schopnosti deti.Kazdy jedno by melo mit a ma pravo na co nejlepsi vzdelani bez nejakejch vymluv ze to z toho nebo onoho duvodu nejde,nebo jen omezene!To je duvod proc bych ty veci navrhoval.Rozhodne ne nejaky systemovy picoviny a kontroly mysleni,nebo kradeni deti, jak se mi je snazil prisit sasin,neveda uz kudy kam.:-))))

        • proud napsal:

         A samozrejme taky na to,jestli na to jeho rodina ma,nebo nema,jestli to je,nebo neni v zajmu nejakejch zasranejch elit a podobne,to je dalsi duvod likvidace penez a obchodovani,vidim je totiz uplne stejne a za stejnym ucelem jako nabozenstvi.Nic neni tak dokonaly jako nadvlada nad nami a vyber tech kdo budou delat ostatnim draby.

        • niSas napsal:

         Všechno by se zjistilo psaním, registrovaných potřeb naprotivá potvrzení , gde by věcně hůlkovým písmem byly v bodech sepsány potřeby a ty se sečítali měsíčně po inventurách až do Silvestra, gdy by se zapil výsledek, ze kerého by vyšel seznam potřeb pro keré bylo svolných nejvíce lidí. A kokoti, keří neví coby, by jen posunovali ty reference plus nebo mínus bodů, keré pobrali svojí makovicí a byl by od těch tvejch bonmotů konečně pokoj. Seznamy těch potřeb by pak dostali na starost, vykonat, rychle, levně, udržitelně, hodnotně vybraní zaměstnanci na dobu plnění těch seznamů s patřičnou kvalifikací v poměru doby určité s prémií za kvalitu a včasné splnění. Muheeeeee
         P.S. Jenže to musíš chápat věcně né ideologicky, že volíš nějaké duté hlavyz plakátu. Muheeeeeee.

        • proud napsal:

         "vykonat, rychle, levně, udržitelně, hodnotně vybraní zaměstnanci na dobu plnění těch seznamů s patřičnou kvalifikací v poměru doby určité s prémií za kvalitu"...............kdybys pouzival hlavu na mysleni a ne na zrani slamy,doslo by ti ze v necem podobnym uz existujes a kdyby ses naucil rozhlizet se vsimnul bys si k cemu to vede...............Seru ti na nejaky platy,rychle a kvalitne,natoz premie,ty sam rozdelujes lidi na ty co delaj a ty co urcujou a kontrolujou a tudiz i platej,proc se seres kam nepatris kdyz jsi spokojenej s tim co se kolem tebe deje a popisujes to i do budoucna? Protoze ses nemyslici kreten!

        • proud napsal:

         Nikdy nedosahnes zmeny v mysleni lidi a jejich navratu ke korenum a odlozeni masek,dokud budou rozdeleny a bude moznost si jakymkoliv zpusobem pomoct k cemukoliv co te vynese nad ostatni,co ti slibi nejakej debilni Americkej sen.Ses stejnej jako vsichni kreteni co si pomahaj na ukor druhejch a pred ostatnima tomu pokrytecky rikaj "umeni podnikani",zmrde!

        • Petr C napsal:

         Proude, tady je take srovnani skolstvi.
         https://www.home-school.com/news/homeschool-vs-public-school.php
         V pripade zruseni penez, co udelate s negrama a nebo oni zacnou byt pracoviti a uvedomeli? I ti mexicanci by se vam vykaslali na praci. Co kdyz kazdy z Asiatu bude chtit auto? Je rozdil zit v male komunite tam se to da, protoze kdo nezapada vetsinou vypadne. Ovsem aplikovat to na cely svet to by behem par dnu bylo pusto a prazdno.

        • proud napsal:

         Souhlasim s tebou,aplikovat to hned kdekoliv,i v ty maly komunite nejspis,nebo vetsine z nich,by to byl pruser,ale to jen diky ovcanum bejvalyho systemu,ten neumre hned,jestli si nekdo mysli ze povi "Ted" a bude to,ten odejde jen s lidma.Proto rikam,ze lidi se na to museji pripravovat dopredu.Na vsechno c s tim bude prichazet,museji vedet ze uz nebude zadny: "za to muze ten,nebo tamten,vlada,nebo oligarcha,litajici talir s antenkama,panbicek,nebo cakra,ale vina bude na kazdym z nich,kazdej si ponese s ostatnima odpovednost za svoje rozhodovani a hned uvidi i vysledky.Je to jeste spousta prace a driny na vychove,vysvetlovani a uceni,na celym programu co musi teprv bejt vytvorenej,aby vsechno slapalo s maximalni moznou svobodou a s nejmensi moznou praci jednotklivcu a kolektivu,aby meli maximum casu pro svy rodiny,sebe a svy zajmy,i ty zajmy se stanou vlastne dobrovolnou praci pro vsechny,proc ne,pokud je to nenarusi a volnej cas tech kdo se jima zabejvaj.To neni jen na par vet,nakonec tenhle system,navic budovanej tajne zabral taky hodne casu,oblbnout celej zivocisnej druh neni jen tak:-).

        • proud napsal:

         Peto,kdo delat nechce,ten delat nebude,tak to bylo,je a bude,nezalezi vubec na stavajicim tom,ci onom -ismu.Ale rozhlidni se kolem sebe kolik se vrazi do nemakacenku usili a prace,aby nekam nastoupili a za chvili byli vyhozeny,porad dokola! Co to stoji ty kdo makaj prace a moralniho usili s takovejma tu chvili nez je vyhodej,nebo nez odejdou vydrzet a kolik to sezere dani tech pracujicich!Vubec mam pocit kdyz se rozhlidnu po pracovnich uradech a jejich "prejsnahy a prejprace" ze jsou naopak obrovskym parazitem odsavajicim tem pracujicim dalsi prostredky,kolik v nich a na jaky hovno sedi panicek,kolik manageru a za jaky penize,jsou z nich tam vejs tak akorat zlaty trafiky,zda se mi!!!To vsechno by lehce a mnohem levnejc vyresil zpocatku zakladni nepodminenej prijem,kterej by pokryl prakticky 99% vsech ruznejch davek a poplatku,obrovska uspora prostredku a pracovnich mist kolem tech kdo stejne delat nebudou!Do prace nema smysl nutit a pak se starat o napravovani ty odflakly a skod z ni.Nechtej delat? At nedelaj,ale at neprekazej a stojej co nejmin prostredku a pozornosti! Vetsina by delat chtela,jak ostatne ukazal i pruzkum ve spojeni s navrhem onoho zakladniho prijmu.Takze shrnuto,kdo delat nechce,nebude,jediny dulezity je jen to kolik stoji ostatni a to minimalizovat.

        • Petr C napsal:

         Proude, komunisti nas pripravovali na komunismus ctyricet roku a jak to dopadlo.
         To ze lidi nedonute pracovat, v tom se mylite. Znam spoustu lidi kteri praci nenavidi a presto pracuji a delaji peknou praci. S tou byrokracii mate pravdu, proto ma byt zakladni prijem a celou tu byrokraci zlikvidovat. Jenze trend je opacny, vyvoleni potrebuji sluhy a byro-krat(d) je sluha nejlepsi.

        • proud napsal:

         Nepripravovali,oblbovali! A i presto dali lidem mnohem vic nez soucasnej bordel.

        • proud napsal:

         Nezapomen co "komunismus" mel bejt,byl a co se z nej stalo,kdo ho zavedl a kdo ho zase zrusil a proc,co dokazal.Prave proto co zacal dokazovat,musel skoncit,jinak by skoncil GP a elity.Na komance se nadava vic jak na fasisty,hadej proc asi ;-).Napovim ti,maji z nich mnohem vetsi strach!!! Ne primo z nich,ale z toho co videli jak se z nej stava.<<<<<<kdyby bejval po revoluci zustal socik a zrusil vsechny KSC picoviny,ale to dobry nechal,mozna uz by dnes nebyl naopak kapitalismus ani kralovstvi,mozna by jeste nekde zivoril a lidi by uz byli na ceste za necim mnohem lepsim.

        • Petr C napsal:

         Kdyby zustal socik, tak by jste pravdepodobne dopadli jak Jugoslavie. Zapad potreboval odbyt a lacinou pracovni silu. Kazda zeme ktera chce jit svoji cestou je vzapeti rozbita.

        • proud napsal:

         To je samozrejme mozny,jako dost jinejch scenaru,zalezelo by na lidech a strategii.

        • niSas napsal:

         A blboni objevili velkou prostoru, na zdech bylo desítky, ba i stovky podivných znaků. Teď se poslední opřel o zeď a vstup se uzavřel. Co teďˇ? Záleží na lidech a na strategii.

        • proud napsal:

         " Petr C napsal:
         26.1.2019 (11.58)

         Kdyby zustal socik, "....................ted to vidim,kdo psal o tom ze by "zustal socik" jak jsme ho znali? To by museli zustat i komancove u vesla o coz malokdo stal a bylo proc.Rec je o tom,ze si to lidi pri prevratu nemeli nechat sebrat a mohli si nechat jistoty co meli a jeste nejaky pridat a udelat ono spolecny vlastnictvi skutecne spolecnym a rozvijet ho,ac jako ovcani nemohli,nemajic tuseni,ovsem jako obcani by tusili levou dopredu uz podle toho jak se to odvijelo od samyho zacatku,jako to neuteklo me i zdalky,az tak okaty to bylo!

      • trtko napsal:

       No ked do seba hodím 4 x magické oko_ _ _ _ /kto nepozná nech skúsi 4 pivá a 4 zelené poldeci remix/ _ _ _ _ tak po určitej reakčnej dobe vidím všade UFO a Marťanov a iné veci. Ak si túto sériu 4x zopakujem a pri tom nezomriem tak niekedy aj levitujem_ _ _ _
       A rána su tiché_ _ _ _

     • John_Pitralon napsal:

      "Nastupující generace je odlišný lidský druh, upozorňují odborníci. Jiné myšlení je nutno zohlednit u mladých zdravotníků i pacientů"
      http://www.zdravotnickydenik.cz/2019/01/nastupujici-generace-odlisny-lidsky-druh-upozornuji-odbornici-jine-mysleni-nutno-zohlednit-u-mladych-zdravotniku-i-pacientu/?fbclid=IwAR2WZ6jpJ4jep21F3y0IAPDreR9kccVQTp4eulK-7oHq_7yZiFsnZ6R4ugI

      • proud napsal:

       "Máme bez problémů cedule se zákazem kouření s přeškrtnutou cigaretou, ale nenapadne nás udělat to samé a dát tam ceduli s přeškrtnutým panáčkem s nohama na stole. Pak už to sestra nemusí řešit, protože tam má, že je to nefér – a následuje úplně jiná reakce,“ vysvětluje Sehnalová."...................a vsimnul sis ty ostudy a toho zovcanstovani??? Jakapak preskrtla cedule na neco,v cem ma bejt clovek vychovanej uz jako dite a jako dospelej to mit za samozrejmost????!!!!! Takze ne novy lidi,ale "jooultraovcani" nam rostou,protoze s tim nic nedelame!

      • Jan Kowak napsal:

       Pitralone.. Johny ??

       Chrápeš či-čo ..ssem na-psal bázeň ..

       Jimy Čert
       .. daj-má Daj ma na-pit wdki íi íí ..da daj-ma Nowý ss
       spodky.. atď. a tag podobně..

       Majsner sse POCHCAL ws Dubaji ???

       .. Co na-tom..

      • Maroš napsal:

       Sasin-ku - pokračovanie...
       UFO World War 2 - German troops engaged UFO fleet !!! Oct 19
       https://www.youtube.com/watch?v=x8ryJ-mbqTY
       Tajné spiknutí mimozemšťanů a kdo skutečně ovládá svět
       https://www.youtube.com/watch?v=JJTb0m_Pebw

       • Maroš napsal:

        Sasin-ku - pokračovanie...
        Dokument o spiknutí amerických elít a nemeckých nacistov - operácia
        "Paper Clip". Nemecké vojnové jadrové pokusy na ostrove Rujana.
        Země : Území záhad 21 - Tajemství ostrova Rujána
        https://www.youtube.com/watch?v=O8ikg7m2C5s
        Kontext: Ostrov Rujana – ako pôvodne staroslovanské centrum severozápadných wikingských Slovanov, ktorého vojenské centrum Arkonu rozvrátila na druhý pokus až vďaka obrovskej presile – krížová výprava , o ktorej sa nehovorí. Podobným spôsobom ovládli rády nemeckých križiackych /teutonských/ rytierov aj slovanské Pobaltie a Prusko. Pre Hitlera teda vhodný objekt na jadrové pkusy ako neskôr pre Francúzov atol Bikini a ostrov Muroroa" v Pacifiku.
        Dokument - Slovanská Rujana
        https://www.youtube.com/watch?v=khF3xYNIsFo

        • Maroš napsal:

         Dokument - dôkazy o kataklizmatickom posune zemskej osi o 11 st. v nedávnej minulosti, a o následnej zmene klímy na ďalekom Severe - pôvodne s miernou až tropickou klímou. Zánik severnej Hyperborey - kolísky ľudstva a indoeurópskej kultúry - a pozemského raja – Irij.
         Dok. - Země Území záhad 11 Tajemství Soloveckých kamenů
         https://www.youtube.com/watch?v=pX0982Q4ysE
         Dinosaury pod ľadom - unikátne nálezy Aljaška
         Динозавры подо льдом. Уникальные раскопки.
         https://www.youtube.com/watch?v=Vr8qiq1C-Vg

       • trtko napsal:

        No ked do seba hodím 4 x magické oko_ _ _ _ /kto nepozná nech skúsi 4 pivá a 4 zelené poldeci remix/ _ _ _ _ tak po určitej reakčnej dobe vidím všade UFO a Marťanov a iné veci. Ak si túto sériu 4x zopakujem a pri tom nezomriem tak niekedy aj levitujem_ _ _ _
        A rána su tiché_ _ _ _

        • Jan Kowak napsal:

         MRDko.. juž máš nad TATROU fung nowýho ..to-ho
         .. Teď mrd-ko MADURA a ne-bo ne ??

         Upozorňuju , was is Das goši , že Kopný práwo i nadá-le
         Pi-čo platí !

         .. ne že NE - ANO - wy Buzeranti Ssláwistický : /

        • trtko napsal:

         Kowak nad Tatrou sú len samé chemtrais pásy už ich začali pravidelne ukazovať aj na TV JOJ. Najviac sa tomuto prírodnému úkazu venuje ostrieľaný a neprekonateľný reportér spod Tatier, ktorý sa nebojí takmer ničoho, pomýlený kamzík a horolezec, Jožo Kubáni. To vieš nudí sa chlapec na horách.

        • proud napsal:

         :-)))))))))))))))))))

 11. John_Pitralon napsal:

  Виктор Цой - Муравейник https://www.youtube.com/watch?v=MtalpBUyl5I

 12. Maroš napsal:

  Keďže Severná Kórea je prototypom - sociálnym experimentom NWO neomarxistickej totalitnej monarchie...
  Tábor 14: Zóna totální kontroly (2012) - Dokument CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=aCjnxBKL3Nk

  • trtko napsal:

   Žeby Kočner išiel sedieť za tie skládky odpadu navozené pod slovenské dialnice_?
   musela v tom byť hromada penazí_ _ _ _
   A ešte raz do Kočnera _ _ _ prečo ho nechali tak dlho na výslní, bol mediálna hviezda, superman, _ _ _ _ a zrazu HOP a už neni_ _ _ _

 13. Maroš napsal:

  Uvnitř NSA - Dokument CZ dabing
  2 816 zhliadnutí
  https://www.youtube.com/watch?v=UW0WQlIWcho

  • proud napsal:

   Jo,no,ct urcite uvede pravdivej snimek o NSA pod kontrolou NSA :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Jsi na sajte NWOO a jeste ti nedoslo ze prave i tady se bojuje proti poovcanstovani lidi mediema jakoje ct pod kontrolou US masinerie? Co sem ten hnus cpes?!!! Koukam ze tobe se vubec libi rochnit se na mainstreamu,nebo u podvodniku a zlodeju a pak to cpat nekam kam to vubec nepatri,inu,vrana k vrane.
   PS: svyho prezidenta si strc do prdele a zakukej,my mame dost toho svyho.....

   • Maroš napsal:

    Proud - ty si jedna a tá istá piča - a prečo sa tu cpeš potom ty, keď už každý vie, že si jedna a tá istá piča?! Mne je u riti, že NSA ani ilumináti nepovedia pravdu rovnako ako ty - ty piča, ale pre stále naivných to môže byť poučenie - že tie svoje chytré mobily si môžu strčiť do piče, pretože už neexistuje žiadne súkromie, pokiaľ existujú programátori NSA, ktorý o generáciu dopredu strčia do piče každý kryptovaný telefón a mail, Microsoft, Aplle a ostatné značkové piče vrátane Esetu aj Knesetu - a malo by to ľudí zaujímať minimálne preto, aby odmietali všetky pojebané elektronické peniaze, bezpečné bankovníctvo, bezpečnú poštu - práve kvôli NWO ty piča provokatérska! Ale pretože ty si ZNAČKOVÁ piča NWOO a máš patent na slovo ALE a musíš každú informáciu spochybniť, zosmiešniť, zostudiť - ale sám sem nedodáš a nezdieľaš ani piču - pozri sa na svoje dielo s odstupom 5 rokov a zistíš, že tvoja práca na rozklade tohto "opozičného" webu prináša ovocie a že tento web vďaka takému nádoru ako si ty - je už len opozičný informačný slimák, ktorý už stratil všetok svoj lubrikant - takže kto sa tu s tým chce ďalej jebať na sucho - že? A potom sa ozve nejaký magor s poznámkou, že ten jeden Maroš 12345 tu nestíha?! Čo mám stíhať - slimáka NWOO s nádorom Proudom na ocase? Poviem to veľmi jednoducho - keď tu klesne návštevnosť pod priemerne 500 ľudí na článok - končím so zabíjaním času tu, pretože zdieľanie je vec môjho voľného času a ten budem radšej zabíjať s inými čurákmi!

    "Jsi na sajte NWOO a jeste ti nedoslo ze prave i tady se bojuje proti poovcanstovani lidi" - OVCE sú na tom v tomto prípade akademici!
    Oh Sheep!
    https://www.youtube.com/watch?v=sY5MmhLQBng

    • proud napsal:

     Sam si pica Marosi a na druhy to hazis,navic jeste nedavas pozor,protoze kdybys ho daval,zjistil bys rychle,ze veci co za neco stojej,nebo maji aspon puvod u nezmrdu nezpochybnuju,nebo se k nim nevyjadruju.Doslo by ti ze mi je u prdele nejakej Maros,nebo Vladislav,ale ze mi neni u prdele co a hlavne ODKUD!!! sem hazej.PICO!

     • Maroš napsal:

      Proude - ty piča! Zametáš na tomto webe - ty administratívny troll? So súhlasom admina? Dobre - beriem to tak, že Korál sa rozhodol tu tu nechať postupne zadusiť - lebo on vie prečo, a preto ťa nechá rozjebávať diskusie. Tento web už nezdieľa informácie tak ako by mal - je výsostne neaktuálny, a ak tu ešte som, tak len preto, že je tu malá šanca zdieľať pár sto ľuďom - než toto tu prestanú navštevovať úplne. Janda si ho môže s chuťou honiť - klasická sionistická rozvratná činnosť funguje. Takže po poriadku...

      1/ Českí sionistickí-sionizovaní "akademici" opäť v akcii - a stačí len jeden sio-hajzel s dobrou finančnou podporou, ktorý si nemusí šetriť - odopierať obligátne študentské pivo - aby mohol súkromne vyvesiť drahé sofistikované pútače - na koleje - a so súhlasom správcu! "Humanizmus - tolerancia"!
      A čo tak mu "humanistovi" na izbu ubytovať jedného Róma z Ústí nad Labem? Hm?!
      "Studenti vyvesili" - hovno - jeden sio-hajzel vyvesil! Ako to - že na akademickej - "nespolitizovanej" pôde?!
      https://ac24.cz/-/studenti-v-usti-nad-labem-vyvesili-vlajky-na-podporu-uprchliku-nyni-se-strhla-boure?redirect=%2F

      2/ Dokument o tom, ako sionisti manipulujú s vedomím svetovej verejnosti tým, že sa neustále štylizujú do historickej role "obetí sveta", ako to neustále podsúvajú.
      Zjednodušene - sionisti dostali atómové bomby od amíkov, "lebo atómovú bombu dali USA židovskí vedci" a Izrael dostal 3 ponorky na jadrové zbrane od Nemecka "lebo holokaust", za ktorý "môžu" Nemci - kolektívna vina. Dnes má Izrael údajne vyše 140 jadrových zbraní a má schopnosť nimi zasiahnuť každú krajinu na Zemi. Celkovo sa táto stratégia volá NEPRIEHĽADNOSŤ - "mlženie" - potichučky... - ako "reakcia na skúsenosť s holokaustom" - skrátka - len ich obete sa počítajú - ostatné obete sa nepočítajú. Čiže - každý, kto prešiel holokaustom - napr. Arméni, Kambodžania - majú podľa tohoto mlženia nárok na jadrové zbrane?!
      Izraelská atomová bomba Israel's Bomb 2012
      https://www.youtube.com/watch?v=zXplHPCscZg

      Proude - ty tu systematicky rovnako znepriehľadňuješ, mlžíš, rozvraciaš, spochybňuješ - TROLUJEŠ! MÁŠ TO V KRVI! A so súhlasom Korála! Takže aby bolo jasno - z tohto mlženia tu budem/e/ do "budúcnosti" tohto NWO "opozičného" webu aj vychádzať!

      • proud napsal:

       Ale,panacek se nam rozhodl intrikovat:-))))))))))))))))))))))))))). Ja se za pravdu nestydim a zadnej "souhlas admina" k nicemu nemam a na svobodnym webu ho ani nepotrebuju! K vyjadrovani svejch vlastnich nazoru a moralnimu postoji potrebuju jen souhlas svuj ;-),PICO! :-))))))))))))))))).A ver mi,ze bejt tady tak zvana "moderovana diskuse" jak dnes s oblibou rikaji cenzure,uz bys tady s odkazama napr. na ct,novinky,onoho zlodeje a kurvice alternativnich webu z Brna a podobne,vubec nebyl,a kdovi,za sprostarny mozna ani ja ne :-)))))))).

      • petr napsal:

       Myslím že Admin rezignoval na nějaké moderování a docela ho chápu. Co se to tu poslední dobou vyrojilo, to je k nepochopení. V bohnicích asi nainstalovali internet pro pacienty.

       Nelze vyloučit že Admina dostala siomafie. A nebo musí teď řešit jiné věci.

       Ale když chceš Marošu kritizovat něčí web tak si založ napřed vlastní s pár stovkami čtenářů a několika sio-trolly v diskusi. A pak teprv dělej chytrého a kritizuj ostatní.

       • Maroš napsal:

        petr - admina dostali sionistické bitcoiny - ja nemusím vlastniť ani husle ani na ne nemusím vedieť hrať, aby som mohol posúdiť, že niekto tu hrá falošne a druhý - chytený za gule - škrípe zubami! O tom je "deľba práce". Jeden umí to - druhý zas hovno a dohromady udelají z hovna policajta - "tajného". Bež sa naklonovať - viac rovnakých názorov - viac rozumu - že vraj.

        Podstata - systém potrebuje aj na tomto webe monitorovať a provokovať názory, a admin to tu asi nemá dovolené zabaliť - ako už kedysi dávno veľmi chcel - než sa vrhol do pasce na bitcoiny. Nepriznané dane sú horšie ako vražda. A preto to tu riadi ten bývalý eštebák-provokatér - tiež chytený za gule svojou "minulosťou".

        • petr napsal:

         Možná na tom něco je.
         Ale koho by tu prosímtě monitorovali? To není Zvědavec s velkou navštěvovaností. A diskutuje tu jen hrstka lidí.
         Nehledě na to že to jsou převážně emigranti. A těm může nějaký český fízl akorát tak políbit ...

      • petr napsal:

       A vůbec, vy dva s Proudem byste občas potřebovali nakopat do řiti abyste se srovnali a nevyváděli tu kraviny. Proud to dělá zjevně s nudy, ale proč to děláš ty, to nachápu.

       • proud napsal:

        Ale jsi se nam rozdovadel :-))))

        • petr napsal:

         Hele ty nudící se rentiére, kdo to má být ten kurvic alternativnich webu z brna? Já znám jen pražáky na obou stranách barikády. Mimo prahu v tomhle ohledu chcípl pes. Snad kromě Větvičky.

        • proud napsal:

         Hele ty peto s malym :-))) ,jedna se o web zlodeje a podvodnika z Brna, co sem porad cpe Maros,asi od nej dostava neco z nakradenyho:"tadesco.cz",byl jsem svedkem kdyz s kamaradkou"Aluskou"(taky ma svuj web) okradali lidi nesmyslnejma a trapnejma "prednaskama" a prodejem "prejozivenejch" krystalu za tak prehnany ceny,ze to bylo az do oci bijici,klasika toho jak straky nalezou do alternativy aby se napakovaly na duverivejch,o tom jak lez na cizi weby jako "spolecnik" a totalne je vykurvil ani nemluve!Mam na nej nekde v kompu material is pravym jmenem,ale ted uz se mi to nechce hledat.Na kazdej pad patri ten kreten povesit vedle ostatnich vlastizradcu,az prijde ten spravnej cas a ne ho cpat ostatnim lidem jako vysmech alternative,jak to ten idiot mrdajici kozy nekde na kotarech ze slovace,Maros,dela.

   • John_Pitralon napsal:

    Reference na mainstream jsou právě nejlepší, protože nemůžou říct - hele to si někdo vymyslel, to je nějaká blbina z netu. Někdy je tam aspoň část pravdy.

    Občan Snowden CZ https://www.youtube.com/watch?v=Uizy-9okMFM

 14. Maroš napsal:

  Malý zádrhel... Ak vás neojebú podvodníci "ruličkári" - a ak na vexly zarobíte - zaklopú vám na dvere "kryptovaní" financi!
  https://tadesco.cz/vsechny-varujeme-pred-nakupem-kryptomen-pres-reklamy/
  http://youtube-filmy-online.cz/film/11358/bony-a-klid-2-cel-film

 15. proud napsal:

  Bravo,mas prehled.

 16. trotko napsal:

  Možno mám prehľad, možno nemám_ _ _ _ Zatiaľ sa IM nepodarilo vymazať mi spomienky na časy totalitné_ _ _ _ Ale vraj na školách to už mažú naplno_ _ _ _ najmä u vás v ČR.

 17. proud napsal:

  Vsak vidis co se deje,ze mame imbecilni Petricky,budiz,siosvinema nenazranejma se to u nas hemzilo vzdycky,ale ze je neumime chytit za prdel a vyrazit s nima dvere i s futrama-to nam nikdy neodpustim!

 18. trotko napsal:

  Doba sa mení a je to tu čoraz divokejšie_ _ _ _ pravdu už nikde v médiách nenájdeš_ _ _ _ a keď zakážu internet bez cenzúry, čo bude potom_?_ _ _ _

  https://aeronet.cz/news/clovek-v-tisni-najal-nejznamejsiho-ceskeho-youtubera-aby-detem-a-mladezi-na-skolach-vysvetloval-ze-maji-verit-jen-velkym-mediim-s-oligarchy-za-zady-ucitele-pry-maji-verit-agenturam/

 19. proud napsal:

  Bude co si zaslouzime,tak je to vzdycky.

 20. Petr C napsal:

  Vidite Proude a se mnou jste se hadal jak je verejne skolstvi lepsi nez domaci. A to je jedno k druhemu. Ve skolach mlati do decek nesmyslnou propagandu uz od prvnich trid. U nas uz v predskoli. Potom decko pusti pocitac a dalsi propaganda. A decko proste musite na pocitac pustit, v dnesni dobe clovek bez znalosti pocitace je v prdeli.Kde ma potom rodic vzit cas na vychovu?

 21. proud napsal:

  Ne Peto :-),ja se hadal o rozdilovy zkousky a zkousky vubec.Mimochodem,abych povolil domaci vyuku,musel by bejt nejdriv vyzkousenej i ten kdo v ni ma ucit,jestli na to vubec ma.O prezkusovani takovejch deti co se ucej doma ani nediskutuju.Neprezkusovat by znamenalo velice moznou "vychovu" blbu!Kdekterej fetka rodic by pak prohlasoval ze neposila deti do skoly protoze je uci doma!

 22. proud napsal:

  Peto,propagandy byly jsou a budou,to ale neni vec vzdelani,nybrz vychovy! Vim to podle sebe,chodil jsem do skoly rad,syn bezpartajnich rodicu s odporem k partaji odmalicka,ale ucenej nechavat si veci podrobne vysvetlovat a hodne nad nima premejslet s vychovou k abnorm,alni predstavivosti co louskal domaci knihovnu od svejch 5 let kdy ukecal mamu aby ho naucila cist a stal se nezavislym na tom,kdy ma kdo cas mu neco precist.A vidis,ac vlastne antikomanc,se neradim mezi kreteny co jdou,zametou socik i komance do jednoho pytle a vsechny generalne zkriminalizujou :-).Faktem je, ze ale diky tomu ze jsem utekl a prozil si 25 let kapitalismu pekne na vlastni kuzi a mam moznost srovnavat.

 23. Petr C napsal:

  Proude, vy berete co bylo a ja co je. Berte to tak ze stat hodi do zkousek nejake otazky o buzerantech, pleveli co vas dobyva a ruzne jine svinstva matematika, fyzika a podobne, budou jen podruzne. Rodice musi vzit zodpovednost za sve deti. Ten kdo na to nema musi se stejne starat o to ze jeho decko dostane to nejlepsi.Zadne zkousky, jen ty jestli ma na prihlaseny predmet vlohy nebo ne. Jake jine zkousky chcete? Ono existuje totiz komunita, ktera by mela zajem na vzdelani mladych. Vy si vyberete to spatne, ale pokud jsou pitomci at za to plati. Nemuzete blba pesvedcovat ze by mel mel byt chytry. Kdo potom bude delat vykopy.

 24. Petr C napsal:

  Proude jeste jste nenapsal v jakem case je chcete vychovavat. Decka prijdou pozde domu, musi udelat domaci ukoly a den je v prdeli. Je povinnost rodicu se starat o vzdelanost nasich decek. Stat si s vama udela co chce.

 25. proud napsal:

  " Rodice musi vzit zodpovednost za sve deti. Ten kdo na to nema musi se stejne starat o to ze jeho decko dostane to nejlepsi."........nic jinyho prece netvrdim :-).Tim spis by kazdyho komu na decku zalezi mel sam trvat na onech "zkouskach" o kterejch jsem psal jako o duveruj,ale proveruj.Peto,s vejmluvama typu kuraka proc nemuze prestat kourit,nebo alkoholika proc chlastat na me nechod,je pravdou ze s casem je to narocny a neni to nahoda,ale je taky faktem ze kdo chce,ten vychovava,o tom nema smysl diskutovat,jen je to holt narocnejsi.Vzpominam sam na sebe v mladi kdy jsem aktivne delal svazarmovskou strelbu "verejne" a vojenskou systemu(uz verejne nikoliv),kdy jsem sam hledal jak soupere,tak lidi co by se na me divali nezdrave kriticky,prave misto onech "zkousek" a ty mi tu povis ze to neni potreba,protoze stejne blablabla :-)))).Jiste mas recht v tom,ze at delas co delas jako rodic a decko taky,porad do toho strkaj rypak a delaj co muzou aby s toho vzesly ovcani,netvrdim ze ne,ale tvrdim,ze ty jako ten dospelej musiis umet vybrat co se hodi a vysvetlit decku nehodici se,ale bohuzel nutny,aby vedelo jak k cemu pristupovat a jak co brat,ucis ho "nosit masku",bohuzel.Taky se tesim na dobu az to nebude potreba.A ze to nejde???? Ale jde,jisteze to jde,jen se musi chtit a nesmi se bejt prave onim ovcanem,tomu to ani nedojde.

 26. proud napsal:

  :-)))))))))))))))))))),pripomels mi casy kdy jsem vychovaval svyho kluka a posilal si s kantorama psanicka,ze domaci ukol kterej nedonesl jsem mu zakazal vypracovat,protoze nejsem pritelem zbytecnejch picovin a primlouvam se za domaci ukoly ktery maji smysl:-)))))))))))))))))))))))))))))))).A coze to stat nadelal? Ani hovno,do skoly prece chodil jak se ma:-))))))))))))))))))))))))))

 27. proud napsal:

  A to jsem jeste v ty dobe netusil co ted vim o konspiracich,ba ze vubec nejaky jsou,jenze jsem vyrostl s tim,ze se na vsechno divam nejdriv kriticky.

 28. Petr C napsal:

  Proude vy jste proste zazrak. Ale ja pisi o normalnim stavu dnesni doby. Kdysi jsem byl clen socialisticke skoly. To ze sem tam zavedli komunistickou propagandu, rodice vyresili rychle(tata vzdy rikal - chleba mma dve kurky. V dnesni dobe zjistujeme ze i ty kurky jsou k necemu.

 29. proud napsal:

  Takovej "zazrak" bys bejt nechtel........... To s tema kurkama je pravda,taky jsem na nich vyrostl:-).A o zadnejch pratelich socialisticky skoly jsem nikdy neslysel,nejspis na stesti,protoze v ty dobe kdy jsem byl jeste doma a nic o situacich netusil,jsem si na hubu rozhodne pozor nedaval,jako mladej a prubojnej jsem mel vsechny soudruhy naprosto verejne a hodne nahlas presne u prdele a dneska to vidim tak, ze jen diky mistu ze kteryho pochazim to nemelo nasledky a nezkurvilo mi to zivot.

 30. Petr C napsal:

  Proude, ja nevim po precteni vasich prispevku jsem zatvrdnul, nevim co jste mi chtel rici. Nikdo nejsme perfektni. Ja jen tvrdim ze kazdy rodic je zodpovedny za sve potomky. Zaden stat, ale rodice. Pokud si to neubranime , dobre nam tak.

 31. proud napsal:

  Jiste,tak to je,ale jak sam vis,vsechno je otazkou vlastni zodpovednosti a pristupu.Nevim jak ty,ale ja casto vidim modely s zadnou zodpovednosti,nebo s mizernym pristupem,paklize vubec nejakym.Proto tvrdim,ze "stat" ma co do vychovy a vzdelani mluvit ve prospech deti,respektive mel-by.Ovsem tim uz se dostavame ke kvalite onoho statu,nebo jinyho zrizeni.Jisteze se hodne deje ve "zneuzivani moci" a nejen u deti,u tech je to vubec to nejvetsi svinstvo.Kdyz jsme u "statu",tam bych tu spolupraci statu a rodiny videl jako naprostou samozrejmost ve prospech rodiny,protoze stat,to jsme my.Jina situace prichazi s republikou,nerkuli s kolonii,ale bohuzel na tom porad i oni budou s kontrolou lip nez lempl v rodine.Pro ty kdo ucej svy deti,nebo i sousedu zodpovedne a s laskou by prezkusovani nemel bejt problem,naopak,dobry jmeno si ziskavame drinou,ale jen kdyz se o ni vi.Nakonec jako podnikatel to sam moc dobre vis,co driny da ziskat dobry jmeno a jak je v prdeli klidne i pres noc,kdyz se neco posere.

 32. Petr C napsal:

  V zadnem pripade mi stat nema mluvit do nauky decka. To chcete at vam parchanti typu dnesnich politiku narizuji co mate ucit svoje decko? Vy porad snite o nejakym zazracnym statu. Nic takoveho neexistuje. V dnesni dobe rizene skolstvi ovlivnuje nase decka negativne. Navic s nima manipuluje podrazackym stylem. System normalni vychovy je ten ze se ucime od otcu a matek. Tim padem by vzdelani melo jit na horu. Zda se vam ze v statnim skolstvi jde vzdelani na horu? Ja to pochopil az v pozdejsim veku. Tata se mne snazil ucit, ja byl presvedceny ze skola mi dava vse. Vedomosti co jsem nabyl behem devitiletky plus ctyrleteho oboru by otec do mne narval behem par let. Do dnes si vycitam ze jsem ho neposlouchal a neucil se jeho zrucnosti. Tak samo je ze synem, skola ho udelala chytrym, ale jak se neco posere - tata pomoc. A cim je starsi tim vic mu dochazi ze se musi ucit od mne. Ja vim chyby co jsem udelal a ucim potomky aby se jich vyvarovali. Skola muze tak nanejvys doplnujici a ne hlavni system vzdelavani. Tim nemyslim skoly odborne, technicke. Navic utuzujete rodinne vztahy a uzivate si vztahu mezi vama svym potomkem (i kdyz ho chcete behem dne nekdy par krat zabit).

 33. proud napsal:

  "V zadnem pripade mi stat nema mluvit do nauky decka. To chcete at vam parchanti typu dnesnich politiku narizuji co mate ucit svoje decko?"...............definuj mi stat,to je porad dokola,kdekdo pouziva ten vyraz a nevi o jeho vyznamu.Znas nejakej? Kterej to je,hned se tam vypravim! Jeho pouzitim totiz vsechno ostatni co napises naprosto meni svuj vyznam..Jedna vec,ta druha je ze se kazdy zrizeni brani a ma svoje pravidla.Kontrola toho jestli a jak vychovavas svy dite je v jeho obrane stezejni.Nebo to nevidis kolem sebe co se dela z lidi? Zakaz ochranu deti proti vlastnim rodicum a obracene a uvidis o co rychlejc to hodne spatne dopadne.Je to videt vsude po svete uz dneska,v co se obraci.Rodina ma bejt "svata",o tom zadna,ale bez kontroly to ve svete ovcanu nejde! Ja bych vam vsem nejchytrejsim co si privlastnujou lidsky bytosti jen proto ze zastrcili a kricej ze jenom jejich dokazal celkem rychle jak to dopada s tema co se izoluj od ostatnich bez ochrany svy republiky,kolonie a posobne,nepisu statu,zadnej neznam ani z minula ani ze soucasnosti.

 34. proud napsal:

  Podivej se na cikany co neposilaj decka do skoly............to chces?

 35. Petr C napsal:

  Proude uz po nekolikate vam rikam ze ziji ted. Ne v tom co by melo byt, mohlo byt a podobne. Nejsem snilek. Neridim se necim co mi prikazuji, ale ridim se svojim svedomim a intuici. To vse mi jasne rika za sve potomky jsi zodpovedny ty a nikdo jiny. Spolehej sam na sebe a pokudmas to stesti take na sve pribuzne. Na ty co prikazuji co bychom meli ladovat do hlav svych deti se muzu vykaslat. Ja neziji na svete proto abych dal sve decka, vnuky do vychovy statu, ale miluji kazdou chvilku stravenou s nima. Jsem hrdy na to ze decka jsou vychovane poctive k prospechu spolecnosti. Kolik casu prozijete z deckem pokud ho poslete do skoly ? A kolik pokud se mu venujete ? Jaky je rozdil ve vlivu ? Stat by se mel snazit o to at jeden clovek uzivi rodinu a ten druhy se muze venovat potomkum.

 36. Petr C napsal:

  Ohledne tech ciganu. Je to jednoduche jedna zeme jeden zakon. Vsichni ti cigani prosli skolama a stejne jsou magori. Dokud si oni neuvedomi ze musi ucit svoje decka byt prospesne spolecnosti, skolstvi s tim nic neudela. Proste je nechte at jsou blbi. Bude to stat min nez do nich tolik vrazet a vysledek bude stejny. U nas je to tak s indianama. Nekteri pochopili ze oni jsou zodpovedni za sve potomky a ucili je. Ti jsou na urovni. Pak je tu vetsina ktera je prasvedcena ze za ne zodpovida stat a jsou na urovni neandrtalcu.

 37. proud napsal:

  Jakej je rozdil jestli poslu decka do skoly ucit se vychazet se svejma vrstevnikama kdyz stejne musim do prace? Necham ho doma a uziju si ho vic? Protirecis si v tomhle jak se rika,kudy chodis :-).Prave ze uceni decka doma,ale s odbornou kontrolou je stezejni,aby ti do toho dal zrizeni nestrkalo nos! Podivej co se deje s politikama co kontrolujou sami sebe,nebejt GP co je drzi na uzde,rozkradli by si i zidle pod prdelema!!! Pruser je ze GP pracuje pro nas jen potud,pokud udrzi otroky praceschopnejma,takze nam neprejou ani jedni,ani druzi.Peto,pamatujes si jeste co se delo kdyz do tridy prisel behem roku novej zacek? Presne na to se zadelava detem izolovanejm doma,krome nemoci a odolnosti :-).Skola neni jen o uceni a neni skola kde by i to uceni nemohli rodice "korigovat" paklize maji zajem.

 38. proud napsal:

  "Stat" za tebe nezodpovida,ani nema,ma te chranit,tedy i tvy deti.Paklize si myslis ze obrana spociva jen proti tem s flintama ze zahranici,pak mas dost omezenou fantazii:-).Ona spociva i treba proti domacim ucitelum co si o sobe myslej ze poserou vsechny jiny odborniky a nadelaj z deti horsi krimose,nez kdyby je nechali ladem :-).Ze jsi mozna ty jedna ze svetlejch vyjimek davno neznamena ze jsou takovy vsichni,nejvic je tech co bych denne posilal do specialnich provozoven pro par facek a zkopani prdele,preventivne,kazdy rano,protoze jsou az tak pitomi,ze to do dalsiho rana zapomenou :-).

 39. proud napsal:

  Co se cikanu tejka,poslal bych je k vam,mate malo obyvatel,vyclenila by se jim jejich cikanska zem a zijte si,hospodarte.S tim ze by ji ale nesmeli opustit,stejny se melo stat s Izraelem,nemohl by ted delat holokaust Palestine a podkopavat ostatni svetovy deni.

 40. Petr C napsal:

  Proude vase mysleni je zajimave. Verite v to ze lide budou tak uvedomeli ze muze byt bezpenezni spolecnost, ale neverite v to ze muzou ucit svoje decka tak aby byli uzitecni spolecnosti.
  Ja si v nicem neprotirecim. Take jsem byl bez penez a zivot jsme si zaridili stylem ja zacal pracovat ve ctyri rano do odpoledne a manzelka od odpoledne do vecera. Mezi tim se venovalo decku. A to byla radost. Vy jste taky zivot nepoznal, tak to nemuzete posoudit. Ta skola vam veme cas. Pri dnesni technologii vubec neni problem ucit decko doma.

 41. Petr C napsal:

  Proude, decko si neuzivate jen vy, ale i on si musimuzit vas. Po pravde, misto ucit decko tvrdych sest hodin vam staci polovina. Zbytek muze stravit fyzickou aktivitou. To ze nebude socialne aktivni je nesmysl. Da se rici ze decko stravi mnohem vic casu z cizima nez by bylo zavrtano v knihach.
  Proude ja take chodil do skoly rad. Jenze nerad jsem sedal po peti minutach zpatky do lavice. Cist mne naucila rodina, psat skola, v chemii a fyzice vladnul tata, matematiku jsem se naucil sam, ucitelky ve mne vzbuzovaly uplne jine touhy nez po vedomosti cisel. Otcovsky pohlavek mne privedl na cisla.Pak prisla praxe a clovek se zacal ucit. Vse zalezi na rodicich. A kdo se toho zrekne a preda vychovu do ruk statu je trouba.

 42. Petr C napsal:

  Stat by teoreticky mel chranit lidi. Jenze to tak nefunguje. On ten stat spis nahrava krinalnikum parazitum nez poctivemu obcanu.Ale ve skutecnosti je to jinak. Pokud chcete utvorit spravedlnejsi spolecnost, musite zacit u vas. Dnesni skola vam decko akorat dojebe. Prave proto je system zalozeny na tom musi delat oba dva aby vubec mohli decku zajistit budoucnost.

 43. Petr C napsal:

  Co se tyka ciganu, nechal by je zit za svoje a podle zakonu. Zadnou zem bych jim nedaval ponevadz bych ji musel ukrast nekomu jinemu.

 44. proud napsal:

  Nedavas pozor a nevis co to je "stat",kdybys pozor daval,vedel bys ze rozeznavam ovcany a obcany,bezfinancni a bezobchodni budoucnost jako domaci uceni je urceny obcanum "statu"(stat jsme my,nikoliv nejaky zastupci,elity a podobne),nikoliv ovcanum republiky,ci kolonie.A protoze ucit doma chce kdekterej porad jeste ovcan,i kdyz na ceste k obcanstvi,je potreba prisna kontrola,porad lepsi nez si nechavat ovcanama kurvit deti,tedy budoucnost,ve skole je kontrola kazdodenni a normalni,rodice co musej denne makat jsou za ni vdecni,ty se ji branis,kolik vas je co by dokazali ucit doma deti plnohodnotne a kolik vas je co by z nich nadelali "cikanata"?Odpovez si sam!

 45. proud napsal:

  Tu zem bys nikomu pro cikany neukradl,jen na chvili vypujcil,za chvili by se pozabijeli navzajem,zbytek by zhebnul hlady a ostatni by byli postrileny na hranicich pri pokusu o ilegalni vstup k parazitovani jinam.Za chvili bys mel cerstve pohnojenou zemi zpatky!

 46. Petr C napsal:

  Proude, kazdy kdo ma rad sve decka je schopen je ucit. Dejme tomu prvni tri roky. Behem te doby se nauci jeste o par roku ucit dele. Vse to chce jen praxi a pri tom i ucit sam sebe dopredu. Pocitam s tim ze cist, psat pocitat umi kazdy.
  To vy nedavate pozor a porad basnite o nejakym statu. Ukazte jedinou zemi, ktera je pro vas stat.
  Udelate decko, kolik casu chcete s nim stravit? Ja osobne cim jak nejvic. Znam hodne lidi kteri jsou presvedceni ze stat se ma starat o jejich decka. A nikdy bych nechtel mit vztah co maji oni. Decko vyrazi v sedum hodin rano a vrati se ve ctyri odpoledne. Potom domaci ukoly a hup na pocitac. Proc si to decko lide vubec delaji.
  My to meli ze od sedmi jsme sli zabehat, rozcvicka, snidane, pokec, skola na par hodin a potom podle dne - piano a hapkido a nebo jeho zivot v okoli. Proude ja nepisi co si predstavuji, ale pisi ze svoji zkusenosti. Zivot neni otom jestli vase decko zna odmocninu na desatou, ale o tom jak se jeden druhemu venujeme.
  To tech ciganech neni moc pravda. Jen jim dejte stejne podminky jak maji ostatni lide. Zadne vyhody, zadne uprednostneni. Ja znal par ciganu tady a makali a nepoznal by jste ze to jsou cigani. Jenze pak prijelo par rozezranych z Cech a problem tu byl. Proste jeden zakon pro vsechny. Veskere ty parchanty kteri profituji na nestesti druhych poslat do prdele.

 47. proud napsal:

  V leccems se shodneme,ale v par vecech holt ne,takovej je zivot:-).Psal jsem ti jasne ze neni kazdej jako ty a ze je rozdil mezi budouci moznou realitou plnou obcanu a soucasnosti plnou ovcanu.Stejne tak s cikanama,tam bohuzel plati ze vyjimky potvrzujou pravidla,to je tech par slusnejch co znas ty a znam je i ja.Zbytek jsou "neprizpusobivy" a kdo jim to pojmenovani dal,vedel moc dobre co dela.

 48. proud napsal:

  Joo,a stat,tak ten neexistuje nikde zadnej,aspon co ja vim,to je taky duvod proc skacu po vsech co ten nazev uzivaji pro republiky a kolonie a zakladaj tak na to ze jim neni vubec rozumet co vlastne chteji rict,kdyz pouzivaj falesny nazvy..............Je jen jediny zrizeni ktery je mozny nazvat statem,a to takovy kde si vladnou primo a sami lidi co v nem zijou,tak je to prosty.Vsecno ostatni muze bejt leccos,ale nikdy ne "stat"! Uz jsem to tu psal x krat,specialne treba sasinovi kterej ma nektery napady vynikajici ale vzapeti je ostatnima naprosto vylouci a znemozni:-))),takze vidis.............nedavas pozor :-)))

 49. Petr C napsal:

  Proude zde se jedna o jedno. Decko nalezi k rodine a ne k statu, republice a nebo kolonii. A rodina musi uvazit na co ma. Nikdo z byrokratu nema pravo ridit osud nasich deti. Je pochopitelne ze vsichni lide nemaji na domaci uceni. Je to dano systemem, ktery at kapitalisticky, nebo socialisticky chce ovlivnit nase decka. Lide jsou zamerne podcenovani, stat dela vse pro to aby ridil chovani jejich potomku. Parchan zkurvi decko i pres skolni system. Pokud neveme uceni nasich decek do svych rukou, pan buh s nami.

 50. Petr C napsal:

  Sasin ma v mnohem pravdu, jenze si neuvedomuje ze zadarmo mu nikdo nic neda.Jinak jsem presvedceny o tom ze kazdy clovek by mel mit svoje zazemi.

 51. proud napsal:

  " Decko nalezi k rodine a ne k statu, republice a nebo kolonii.".............ceho je potom soucasti ona rodina,potazmo rod,kdyz ne vyse jmenovaneho? Ty proste nedokazes pochopit,ze co ti kdo naleje do decka muzes ovlivnit,ale ze ho sam neubranis,a uz vubec ne proti sobe,paklize nebudes na "vysi".Ale jiste,muzes bejt i odrodilec a k tomu vychovavat potomky,bude to klapat,dokud nedojde k pruseru,pak vas vybijou a zadnej se vas nezastane,kdyz se jich zrikate,a je to tak naprosto v poradku! Kazdej mame svoji volbu! Ja osobne budu mnohem radeji kdyz za mnou bude stat muj narod a moje vlast(stat),ale porad lepsi bude i ta kolonie,nez vubec nikdo,nebo par odrodilcu.

 52. proud napsal:

  sasin ma pravdu,ale v nemnohem,protoze to dalsi co trousi bije hodne z toho dobryho a ono mnohe zasadne redukuje,navic neumi dobre cesky,natoz se jasne vyjadrovat.

 53. proud napsal:

  Presneji.Ma hodne castecnejch pravd.

 54. Petr C napsal:

  Proude vy proste budete placat a placat. Snad si nemyslite ze budu decko vychovavat k nenavisti k druhym. Prave naopak ho musite vest k lasce k rodine a pratelstvi mezi lidmi. Ovsem vse ma sve hranice. Proude vy pisete o vecech o kterych nemate poneti. Vy jste pravdepodobne ani nevychovaval sve decko. Ja jich osobne vychovaval hodne a jedine co to zrusilo byl zasah statu. Ten pozadoval abych je vychovaval jako stado a ja nejsem farmar. To jsem jim rekl a poslal cely system do prdele.
  Vy tu placate jedno pres druhe, aniz by jste si uvedomil ze vase dite je vase a jeho, ale ne statu. Pravo rozhodovat maji jen rodice a decko samo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!