Metastázy „plazivého“ Majdanu na Slovensku. Časť II

košice IO vyšších a okultno-sakrálnych prioritách riadenia GP na Slovensku. Košice. SMER, Raši, Schuster a hlavná otázka Harabinovho prezidentstva.

Košice

V epochu najväčšieho, akéhosi „sherlock-holmesovského“ rozkvetu Británie vyriekol ministerský predseda Benjamin Disraeli pojem, ktorým charakterizoval vtedajšie nadnárodné riadenie GP na ideologickej a chronologicko-historickej prioritách – „páni dejín“. Zrejme ich považoval za oveľa vplyvnejších, než držiteľov postu ministerského predsedu V. Británie. V extrapolácii na dnešné Slovensko to znamená, že pokiaľ oni budú pánmi našich dejín, nikdy sa nedokážeme suverenizovať, už len z toho titulu, že nám unikajú významné a dôležité posolstvá, ktorými globálna moc na okultno-sakrálnej úrovni tlmočí svoje zámery, zrozumiteľné len tým, komu sú adresované, pretože len oni sú informačne zdatní predmetné posolstvo prijať.

košice II

Z  pohľadu okultno-sakrálnej roviny riadenia GP je mesto Košice pre výskumníka spoločenských procesov nesmierne zaujímavé. Toto mesto totiž zohráva matričnú úlohu v prebiehajúcom „latentnom“ (post-kuciakovskom – pozn.) slovenskom Majdane v réžii „patriotov“ za koordinácie kontinentálnej/euroázijskej frakcie GP, a preto nebude odveci trošku poodhaliť jeho okultno-historické pozadie, rozšíriť svoj okruh poňatí. Košice sú totiž jedným z najstarších miest sveta, existovali zrejme už v Kristových časoch a je načase vedieť o nich to, čo o nich vedia „páni dejín“. A čo, samozrejme, nemôže vedieť nejaký sevilný podpindos Raši, ešte snáď možno Schusterovi jeho „rakúski kurátori“ niečo prezradili „za služby“. Bežný človek vie, že Košice sú akési väčšie veselé mesto na Východe, mierne rozhľadený Vám porozpráva o Dóme sv. Alžbety a umiestnení Košíc v popredných svetových rebríčkoch „sights worth visiting“. Košičania Vám porozprávajú o legende „Svätej krvi Ježišovej“, ktorá sa viaže na hlavný košický dóm. Nateraz povieme, že kľúčom k rozlúšteniu „legendy“ o Svätej Krvi v kontexte Košíc je osoba samotnej sv. Alžbety, ktorej je košická katedrála zasvätená. Treba povedať, že Alžbeta Durínska/Uhorská je zrejme neskoro, na papieri vyhotovený a antedatovaný kompilát, fantómny chronologický duplikát reálneho historického originálu. Tým je Panna Mária Sedembolestná alias „Čierna Madona“, manželka sv. Jána Krstiteľa, ktorého poznáme z našej histórie ako svätého Štefana-kráľa. Táto postava Bohyne-Matky (predstavenej v „staro“-egyptskej tradícii ako Hathor, Bast – pozn.) bude v kontexte našej štúdie ideologicky a argumentačne smerodajná. Výsledky a závery, ktoré sú vnímavému čitateľovi predostreté nižšie a ku ktorým sme sa dopracovali vo výskume Košíc v kontexte „Novej Chronológie“ (ďalej „NCH“), sú potvrdzované a tématicky previazané s našimi skoršími štúdiami, ktorých zoznam pripájame tu:

-          Cyril a Metod: medzi mýtom a skutočnosťou, I-IV.

-          Biblia ako hádanka. Kadiaľ pretekala rieka Píšon?

-          Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny I-IV.

-          Kto boli v skutočnosti Svätopluk a Panna Mária Sedembolestná? I-II.

-          Panna Mária Sedembolestná. Čierna Madona.

-          Slovanský Babylon

-          Sodoma a Gomora. Uhorská stopa

Nedočkavý a voči „Novej Chronológii“ kategoricky odmietavý čitateľ môže preskočiť doleuvedené „staroveké“ a „blízkovýchodné“ historické duplikáty našej východnej metropoly, ktoré uvádzame v zmysluplnej vzájomnej nadväznosti pre lepšie pochopenie historického a okultného významu Košíc pre globálne riadenie, a prejsť rovno k „Tajomstvu Sv. Krvi“ v kontexte Dómu sv. Alžbety. Tým z čitateľov, ktorých tento aspekt zaujíma, odporúčam vnímať nasledovné toponymá a biblické názvy heuristicky, konkrétne v tom zmysle, že sa zrejme viažu na jedno a to isté mesto, ktoré má bezprostredný vzťah k zrodu jednej a tej istej panujúcej dynastie, byzantsko-uhorskej, resp. Komnénovsko-Arpádovskej,  vytvoreniu jednej a tej istej civilizácie – akkadsko-babylonskej, chaldejsko-sumerskej, t.j. EGYPTSKEJ, BIELEJ, SLNEčNEJ. (Legenda o Svätej Krvi – pozn.).

„Staro“-egyptské, sumersko-babylonské a biblické analógy Košíc a „Sedembolestnej“, etymologický koreň –Koš/KUS/KAS, biblický Kúš a Nimrod. Karpatská kotlina ako prototyp pre „biblický Raj“. Bohyňa-Matka.

Cusae ( gréc. – Kusai alebo Kóšai) bolo mesto v Hornom Egypte, známe aj pod názvom „Kiš“. Na začiatku vlády thébskeho faraóna Khamosa, Kuš/Koš/Kiš vyznačovalo hranicu medzi severným panstvom Hyksósov a južnejším Thébskym kráľovstvom (15.-17. dynastie). Bolo to kultové centrum pre Hathor, a taktiež zahŕňalo nekropolu, tzv. Meir s pozostatkami „správcov štrnásteho nomu Horného Egypta“ a hrobkami lokálnych šľachticov. Údajne tu bolo sídlo rímskej Légie II Flavia Constantia (údajne V. stor.n.l.). Nachádzalo sa tu významné biskupstvo, podliehajúce rímskej provincii Thebaide.

Zdroj: Wikipedia.org

hathor

Name in hieroglyphs [1]
Major cult center DenderaMemphis
Consort Ra, HorusAtumAmunKhonsu
Offspring Horus the ChildIhy, Neferhotep

 

Hathor bola jednou z najpoprednejších bohýň „starovekého“ egyptského náboženstva, ktorá zohrávala významnú úlohu vo viacerých „funkciách“ a obmenách. Ako „nebeské božstvo“ (porovnaj s doleuvedeným „Zoznamom sumerských kráľov“ – pozn.) bola matkou alebo manželkou nebeského boha Hora a slnečného boha Ra, ktorí obidvaja boli spájaní s kráľovskou mocou. Takým spôsobom bola Hathor symbolickou Bohyňou-Matkou skorých faraónov (Sedembolestná/Irena Uhorská – progenitorka byzantských cisárov, viď – „Panna Mária Sedembolestná. Čierna Madona“) ich pozemských predstaviteľov – faraónov. Účinkovala aj ako „oko Rá“, resp. ženský náprotivok božstva Ra. V tejto podobe mala veľmi pomstychtivé vlastnosti, ktoré vrchné božstvo Ra ochraňovali proti nepriateľom. Jej opačná, pozitívna strana sa demonštrovala v patronáži hudby, spevu, tanca, lásky, sexuality a materskej opatery, pričom Hathor reprezentovala manželku viacerých mužských božstiev, ako aj matku ich synov. Tieto dve charakterové strany Hathor, „egyptského“ analógu Bohyne-Matky (t.j. „Sedembolestnej“, resp. „Čiernej Madony“ – pozn.), zvýrazňovali egyptský kocept ženskosti. Hathor taktiež prechádzala z pozemského do záhrobného sveta, pomáhajúc skonavším dušiam v prechode k posmrtnému životu. Hathor je často zobrazovaná ako krava, symbolizujúc tým jej materské a nebeské aspekty, hoci obvykle bola zobrazovaná ako matka, nosiaca na hlave úbor z kravích volích rohov a slnečný disk. Bola tiež zobrazovaná ako levica, kobra či sykomóra. Poznamenajme na záver, že v kontexte našich skorších výskumov o Karpatskej kotline ako prototypu pre „Horný Egypt“ a „Sedembolestnej“ ako Bohyni-Matke, ktorej kult sa vyznával v stredovekom Uhorsku-Babylone (viď odkazy vyššie), je nami uvedené „staro“-egyptské zobrazenie Hathor ako predpokladaného analógu k Bohyni-Matke, t.j. progenitorke byzantských cisárov, nanajvýš logické, keďže na jej hlave tróniace volie rohy a slnečný disk vlastne symbolizujú POLMESIAC – KALICH – LONO, ktoré nesie v sebe „Svätú Krv“ byzantských cisárov – Slnečných Bohov. Onen bájny „Svätý Grál“, ktorý vlastne nie je San Greal, ale SANG REAL.

„… Ze zahraničních držav zbyla Egyptu jediná Etiopie, území na jih od I. kataraktu. Syrie a Palestina nebyly nikdy proniknuty egyptskou kolonisací. Jejich obyvatelé přijímali z egyptské civilisace dobrovolně jen to, co se jim hodilo, směšujíce to obratně s vlivy přicházejícími ze severu z říše hethitské a z východu, z Babylonu a Assyrie. Egyptská moc se omezovala na udržování posádek a vybírání ročních poplatkú. Etiopii naproti tomu pronikli Egypťané kolonisačne úplně. Kromě posádek vojenských vnikli do země úředníci, řemeslníci a dělníci i kněžstvo. Ve všech větších městech byl chrám boha Amona (Krista – pozn.), který byl jakousi filiálkou hlavního chrámu Amonova v Thébach. Literární řečí byly výhradně egyptština. Místrodržitel tohto území, zvaného egyptsky „Koš“, měl titul „královského syna z Koš“.

(Zdroj: „Starý Egypt“, „Světla Východu a Hellady“, „Dějiny lidstva“ (I.zv.), str. 259-260, Melantrich, Praha, 1940)

„…Amenirdis adoptovala jeho dceru Šepenwepetu II. Pro úřad velekněžky Amonovy a jeho syn Haremachte sa stal veleknězem Amonovým, takže oba nejdúležitější úřady kněžského státu thébského byly pevně v rukách královy rodiny. Král a jeho nástupce pak vystupují na východě, v bibli a nápisech assyrských, jako králové země Koš a země Misr (Egypta)…“ (Zdroj: Tamže)

„…Jako první dynastie „popotopní“ je v babylonských seznamech dynastií uváděna první dynastie kišská, jejíž někteří členové mají již semitsko-babylonská jména. Je pravděpodobno, že město Kid-Nun, jež na konci doby džemdet-nasrské bylo zničeno ohněm a mečem, splynulo v pozdější tradici babylonské v jedno s nedalekým severo-babylonským městem Kišem, jež se stalobnejen hlavním městem prvé historické dynastie babylonské, nýbrž – po zániku Kid-nunu – patrně i hlavním středem nejstarších babylonských Semitu, „Akkadu“.                              (Zdroj: Tamže, str. 296)

„… Podobné dalekosáhlé přesuny obyvatelstev kotliny středomorské nejsou v dějinách nijakou zvláštnostní. Připomeńme jen cesty a stěhování Foiniku-Punu a Etrusku, jakož i zvláště expansi islámských Arabu… Rovněž mužeme sotva odděliti jméno nubijských, puvodne zrřejmě hamitských Kušitu, zvaných Kuš, Kušu nebo Kaši, od jména Kaššu, Kušu, Kuššuchai, řeckého Kossaioi, Kissioi, pro národ Kaššitu…  Toto jméno Kas vězí též ve jménech pozdějšího národa Kaspiu, Kaspioi, a jejich země Kaspiane, a též ve jméně Kaspického moře sama… Jiná část tohto národa byla… v pohoří Hindu-Kuš… Toto jméno Kas  skrývá se patrně i ve jméně Kaukasos Kavkazu samého… Se jménem Kas, Kuš těchto končin souvisí dále pravděpodobně též jméno nejstaršího hlavního města hethitského Kuššar, Kussar, jež znamená asi vlastně „Kušité“. Geografické položení maloasijského (? – pozn.) města Kuššar  není ještě zjištěno, ale…“                                                                               (Zdroj: Tamže, str. 299-300)

Kiš – starobylé sumerské mesto v severnej Mezopotámii, odkiaľ pochádzala vraj celá jedna dynastia akkadsko-babylonská. Tzv. „Zoznam sumerských kráľov“ uvádza, že Kiš bolo prvým mestom, ktoré malo kráľov po potope, začínajúc Jušurom. Jušur bol údajne prvý kráľ ranodynastického Sumeru, ktorého panovanie umiestňuje „Zoznam sumerských kráľov“ do súvislosti s potopou: „Po tom, ako prehrmela potopa, a kráľovstvá moc zostúpila z nebies, bolo kráľovstvo v Kiš…

Nemôže snáď meno tohto prvého sumerského kráľa „Jušur“-a znamenať jednoducho „GUZ“ alebo „KUŠ“-ur, t.j. KUS-Boh vo svetle fonetickej zámeny J – G? A nemôže snáď tento Guz/Kuš-ur byť jedno a to isté s biblickým Kúšom – obzvlášť v kontexte potopy?

Kúš– syn Noachovho syna Cháma, narodený po potope popri súrodencoch Pútovi, Micraimovi (pozri vyššie „Kráľovia zemí Koš a Misr“ – pozn.) a Kanaánovi. Zrejme tu biblická kniha Genezis – spísaná, ako sa ukazuje, NIE SKôR, AKO V POLOVICI XVI. stor.n.l. (viď náš výskum o fenoméne „babylonskej veže“ v „Slovanský Babylon“ – pozn.) – odkazuje na byzantskú cisársku dynastiu Gúzov ¬ Kumánov, t.j. Komnénovcov, ktorej príslušníkom bol aj Ježiš Kristus, resp. podľa „NCH“ – Andronikus I. Komnén v byzantskej historiografii. Gézom alebo Gúzom je nazývaný zakladateľ dynastie, vyobrazený na emailovom portréte na „svätoštefanskej“, t.j. v skutočnosti byzantskej cisárskej koruny. (podľa „NCH“ – koniec XI-XII. Stor.n.l).

Táto dynastia panovala v tzv. „Veľkej Morave“ = Veľkej Romei, prvom ranokresťanskom štáte v Európe v oblasti Bosporu, Balkánu, Karpatskej kotliny a Pričernomoria. Synovia Kúšovi – Seba, Chavila (t.j. Valachi, viď- http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1828.htm), Sabta, Raáma a Sabtecha… Ráma mal syna Dedana. Ale najdôležitejšie – Kúš splodil Nimroda, ktorý sa v „NCH“ stotožňuje tak s Kristom-Andronikom, ako aj s jeho „nevlastným“ príbuzným Belom III/Svätoplukom (pozri „Kto boli v skutočnosti Svätopluk a Panna Mária Sedembolestná? I-II“). Tento Belo-Beluš, resp. „veľkomoravský Svätopluk“, bol zároveň podľa autora „Norimbergskej kroniky“ H. Schedella „synom Nimroda a kráľom Babilonie“. Ako sme už nejedenkrát písali, Babilonia je zrejme synonymom pre stredoveké Uhorsko. Práve od tohto varjažského, t.j. uhorského koreňa čerpajú svoj pôvod najstaršie európske dynastie Merovejcov (Moravanov) a Rurikovcov, t.j. Varjagov-Vargov,VGR-ov. Rurik môže znamenať Ra-rex, t.j. Kráľ Slnko (Uhorsko ¬ Egypt). Tak ako v Uhorsku bola rieka Rába a Orava, tak aj v Rusku sa Volga volala predtým Ra.

Dostávame historicko-pojmovú reťaz: „staro“-egyptské Cusae alebo Kiš – sumersko-mezopotámsky Kiš – biblická potopa – biblický Kúš – Nimrod – Bela III/Svätopluk – Beluš ako kráľ Babilonie… Nielenže sa teda územie a história našej východoslovenskej metropoly môže viazať na tento biblicko-mezopotámsky fenomén najstarších dejín post-potopného ľudstva, ale zároveň to navodzuje otázku, či sa snáď Karpatská kotlina a Potisie nemohli odraziť ako „biblický Raj“? Obzvlášť, keď samotná kniha Genezis spomína Bela ako jedného z prvých kráľov Edomu, t.j. „Raja“?? [Gen. 36: 31-32]  (!!)

Nepreženiem, ak poviem, že práve Karpatská kotlina poslúžila inšpiráciou a originálom pri stvárnení „biblického Raja“ v knihe Genezis. Spoluhlásková kostra pojmu RaJ sa dá zredukovať aj na RG (J a G sa v mnohých jazykoch zamieňajú), resp. GR, t.j. GAR/GUR ako v slove (H)V(N)GAR alebo VGRA, kde H,V a N sú neznelé hlásky, zatiaľ čo.. V svojom najkvintesenciálnejšom poňatí tento etymologický koreň zrejme vyjadruje spojenie „Boh-Slnko“. Mimoriadne ilustratívne sú v tejto súvislosti príbehy o Egypťanke Hagari či o krajine Harán v súvislosti s Abrahámom. Odvážime sa predpokladať, že konkrétne krajina Harán je zrejme totožná s regiónom okolo Ostrihomu, predtým nemecký nazývanom „Gran“, a taktiež s územím Pohronia, keďže Hron sa tiež volal Gran.

Esztergom I - kopie

esztergom II - kopie

pohronie

Zároveň je viacero dôvodov sa domnievať, že mystérium o „Cyrilovi a Metodovi“, tvoriace osnovu našej národnej myšlienky, je alegoricky obsiahnuté na stránkach knihy „Genezis“ v podobe príbehu o Adamovi a Eve a ich vyhnaní z Raja. Dodatočne to potvrdzuje svetodejinnú dôležitosť Slovenska a Karpatskej kotliny pre globálnu moc na okultno-sakrálnej priorite.

Florencia Krstiteľnica Dómu s výjavom biblického vyhnania z raja - kopie

Adam je v danom prípade symbolická reminiscencia na Ježiša Krista/Konštantína/Hieronyma, ktorý spolu so svojou ženou Evou – Máriou Magdalénou/Metodom/Paulou začali v našich krajoch šíriť osvetu, t.j. umožnili ľuďom „koštovať“ zo Stromu poznania, z Božskej Pravdy a tým pádom aj odlišovať dobré od zlého („Cyril a Metod: medzi mýtom a skutočnosťou“ I-IV“ – pozn.). Konieckoncov – čo je na tom zlé? Nerobí snáď VZDELANIE a SVEDOMIE človeka schopným riadiť sa v živote PRAVDOU a odlišovať dobré od zlého? Čo také hrozné vlastne urobili Adam a Eva? Na príklade vyhnania Adama a Evy, t.j. alegoricky „cyrilometodských učeníkov“ – pokračovateľov tradície Ježiša Krista, z Raja – „Veľkej Moravy“ vidíme, akú silnú nenávisť tento svetodejinný Kristov počin spôsobil u „pánov dejín“. Ktorí by z nás zrejme chceli mať bezmyšlienkovitých biorobotov, nepoznajúcich pojem „svedomie“ a „milosrdenstvo“, všakže? Hypotéza o fantómnej miráži Krista v osobe Adama je podľa „NCH“ daná tým, že príbeh o narodení Evy „z Adamovho rebra“ je vlastne alúzia na Kristovo narodenie cisárskym rezom  („Osnovanie Rima. Načalo ordynskoj Rusi posle Hrista. Trojanskaja vojna“, str. 666-672, Astreľ, Moskva, 2011)

Psychologická poznámka: Biblia je vlastne vrstvovitá kronika ľudských dejín, zrejme písaná obidvoma frakciami GP a predstavujúca častokrát viaceré pohľady na jedny a tie isté udalosti. Presne tak ju treba aj vnímať, od pojmu Babel – zmätok. Vskutku, dojem z jej čítania môže a väčšinou aj býva, obzvlášť u „začiatočníkov“, zmätočný. Naviac, údajne panuje medzi istými kruhmi povera, že každý, kto prečíta Bibliu od A do Z skončí v cvokárni so schizofréniou. Biblia je zložitá a mnohovýznamová kniha, ktorá však môže byť mimoriadne prínosná, ak ju vieme správne čítať a metodologicky interpretovať. Všetky predchodzie závery totiž bazírujú predovšetkým na adaptovanej chronológii, identifikovaní dynastických originálov a ich fantómnych duplikátov, správnej lokalizácii biblických udalostí. Treba k Biblii pristupovať ako hádanke, ktorá častokrát „alegoricky“ rozpráva o svetodejinných globálno-politických udalostiach. Jedná sa o čiste profesionálnu rovinu a nijako sa to netýka ani nechce dotýkať citov veriacich.

Ergo, vidíme, že biblické príbehy o Adamovi a Eve, o Noahovom synovi Kúšovi, história sumerského Guš-ura, zakladateľa kráľovstva, zostúpivšieho z neba, v Kiš – skutočne rozprávajú o globálno-historickom význame Košíc a udalostí, ktoré sa odohrali na úsvite písomných ľudských dejín v Karpatskej kotline v XI.-XII.stor.n.l. a súvisia so vznikom byzantskej cisárskej dynastie a taktiež so šírením Kristovho učenia a Kristom vytvoreného „pospolitého“, resp.  (v egyptskej tradícii) „demotického“ písma na FONETICKEJ osnove, čo nanajvýš ohrozovalo panstvo GP a davo-elitarizmu. Je opodstatnené sa domnievať, že v Kristovom období už Košice jestvovali. Neďaleko sa totiž nachádza región Spiš, ktorý zrejme popri slovenskej Nitre a slovinskom Celje predstavuje analógy troch „ranokresťanských“ centier filozofie a mníšskej askézy v „antickom“ Egypte – Nitria, Kellia a Scetis. Scetis v danom prípade predstavuje „egyptský“ analóg nášho Spiša, latinsky SCEPUS (fonetická zámena P – T). Je odôvodnené predpokladať, že sám Ježiš precestoval našou krajinou, ako sa to dozvedáme na príklade misijného pôsobenia „antického“ egyptského kresťanského mnícha-učenca sv. Ammonia (t.j. boha Amona/Krista – pozn.) v monastickom centre Scetis. T.j. Spiš. Nehovoriac už o Kristovej stope v Nitre.

 

Legenda o Svätej Krvi v Košiciach

Podobná „stopa“ je badateľná aj v prípade Košíc, ktoré okrem toho, že zrejme predstavujú historický originál pre egyptské Cusae, sumerský Kiš a majú väzbu na Kúša/Gézu – zakladateľa prvej ranokresťanskej dynastie v Európe, fungovali dlhé stáročia ako pútnické miesto, a to vďaka údajným „svätým relikviám“, odkazujúcim na „Svätú Krv Ježišovu“. Predbiehajúc udalosti povieme, že v Košiciach sa zrejme až po dobytie mesta habsburgovskými vojskami vo vojne s Františkom Rákocim uchovávali telesné pozostatky nikoho iného, než „Čiernej Madony“, „Sedembolestnej“, t.j. Bohyne-Matky byzantských cisárov. Tých cisárov, ktorí vzišli z rodovej línie biblického Kúša/Gézy – Nimroda – Bela III/Svätopluka, vládcu Babylonie, t.j. pred-mongolského, „byzantského“ Uhorska. Ale predovšetkým, ako súvisí Legenda o Svätej Krvi Ježišovej s dómom svätej Alžbety, v ktorom boli údajne „sväté relikvie“ predtým uschovávané?

Mýty o egyptskej Hathor z mesta Cusae, ako aj o egyptskej bohyni Bast, sú vlastne „staroegyptskou“ analógiou nám dobre známeho fenoména Bohyne-Matky, kultu typického pre tunajšie stredoveké kresťanstvo, ktoré „védisti“ volajú „pohanstvom“ a ktoré v zmysle „NCH“ predstavuje rodové/cárske kresťanstvo stredoveku, fungujúce popri apoštolskom, prísnejšom kresťanstve. Historický originál osoby, ktorú označujeme za „Sedembolestnú“, „Čiernu Madonu“, Bohyňu-Matku, egyptskú Hathor a Bast  – Irena Uhorská, manželka Jána II. Komnéna. Posledného poznáme aj ako sv. Jána Krstiteľa a sv. Štefana Kráľa. Nuž, pointa je v tom, že aj údajná Alžbeta Durínska/Uhorská, ktorej je zasvätený košický dóm, predstavuje ďalší z početných „fantómnych duplikátov“ tejto pôvodej Bohyne-Matky, Ireny Uhorskej. Jednoducho upravili jej životopis pre „západoeurópske použitie“ v novoveku, čo bol zrejme proces súbežný s vylúpením a rozkradnutím „svätých relikvií“ Alžbety Durínskej počas vojny s Rákoczim.

elisabeth of hungary I - kopie

elisabeth of hungary II - kopie

elisabeth of hungary III - kopie

Zoznam miest, kde sú zrejme v podmienkach prísnej tajnosti a konfidenciálnosti uchovávané telesné pozostatky po „Sedembolestnej“, sú uvedené na wikipedii v anglojazyčnej verzii článku o Alžbete Durínskej. Je to dojímavý zoznam – pozostatky „Čiernej Madony“ sú roztrúsené po celej Európe (napr. Švédske národné múzeum histórie v Stockholme, Viedenský rád Sv. Alžbety, Karmelitánsky kostol v Bruseli, kaplnka v Le Roche-Guyone na Seine, elektorálna pokladnica v Hannoveri…). A to dodatočne potvrdzuje samotnú hodnotu biomateriálu, ktorý „relikvie“ Alžbety Durínskej predstavujú. No a vysvetlenie Svätej Krvi v Košiciach skrz legendu o tom, ako údajne v XIV storočí nejaký duchovný vylial víno na oltárový obrus a z neho „nevysvetliteľne“ sa vyrisovala tvár Krista – je zrejme veľmi „legendárne“. Skazka lož, da v nej namek… Každopádne, pochybujem, že pápež, ktorého bulou boli Košice „povýšené“ na pútnické miesto, by sa ponížil do takej svätokrádeže, aby vyliate víno vyhlasoval za „Svätú Krv Krista“. Treba vedieť čítať medzi riadkami.

Navyše, Alžbeta alebo ELISABETH môže znamenať „Eloi“ + „Sabeth“, čo môže značiť „Sobota“, biblickú postavu Sabta spomedzi detí Kúša (…), „Svätá“ alebo aj „Bohyňu Bast“ (SBT – BST), známu to obmenu „staro“-egyptskej Hathor. Bohyňu Bast ako ďalší symbol Bohyne-Matky v Egypte takmer výlučne znázorňovali ako mačku. Zrejme, ako vyjadrenie materinskej opatery. Nuž, mačka v mnohých slovanských jazykoch znie KOŠ-ka, napr. česky „kočka“. Suffix „-ka“ alebo „-ce“ môže znamenať jednoducho „toť“, „to je“ – ako v ukrainčine. Preto KOŠI-ce sú vlastne mestom, bytostne previazaným s kultom Bohyne-Matky, Bast, respektíve mačkou/koš-kou. 

Bast I - kopie Bast II - kopie

Pričom nielen s týmto kultom, ale aj prioritne s tou frakciou GP, ktorá na symbolickej úrovni reprezentuje dedičnosť s „dolnoegyptskou“, „červenou“ skupinov veľkňazov. Poslední sa totiž volali „Veľkňazi Sema“ (z angl. „Priests of SEM“ – porovnaj s „Kňazmi Amona v Thébach“, pozn.). Nuž ale neznamená „SEM“ jednoducho rusky „Sedem“, a tým pádom aj „Veľkňazi SEDM-ičky“, „Sedem-bolestnej“ protežovali tento „pohanský“, „červený“ kult?

Na Alžbetu Uhorskú/Durínsku sa viaže ešte jedna legenda, ktorá vypovedá o súvislosti so Svätou Krvou Ježišovou (t.j. krvou Ježišovej rodiny – pozn.), a to legenda o rozosypaných „červených a bielych ružiach“. Podľa nemeckej legendy vraj Alžbeta, ktorá sa oveľa radšej starala o chorých, slabých a chudobných a rozdávala svoj majetok, než asistovala manželovi pri veľkosvetských rautoch, raz bola načapaná, ako kradne hradné ruže a schováva ich do svojej tuniky, aby ich mohla prepašovať núdznym ľuďom v okolí. Manžel ju vyzval, aby ukázala pred všetkými, čo skrýva, na čo Alžbete z rúcha vypadlo množstvo bielych a červených ruží, čo údajne vyvolalo nefalšovaný a zbožný údiv prítomných dvoranov. Nuž, zrejme tu ide o „legendárnu“ alúziu na skutočnosť, že Alžbeta Durínska alias Irena Uhorská bola matkou byzantských (t.j. egyptských) cisárov, a z jej tela (rúcha, tuniky) vzíde tzv. „línia Ruže“, vládcovia „Horného“ (bieleho) i „Dolného“ (červeného) Egypta. Ilustratívny príklad je tzv. „Vojna Červenej a Bielej Ruže“ v Anglicku. O Belovi III./Svätoplukovi, súčasníkovi Andronika-Krista, sa hovorí nielen v Norimbergskej kronike ako o „Nimrodovom synovi“ a „kráľovi Babilonie“ a v knihe Genezis ako o „prvom vládcovi Edomu“, ale aj ako o človeku, ktorého krv sa cez jeho potomkov preliala do panujúcich dynastií Anglicka a Francúzska.

Ešte trochu o heraldike. Všeobecne sa za symbol monarchizmu v Európe považuje žltá ľalia na modrom pozadí. Málokto však už postrehne, že ľalia bola zároveň symbolom Horného Egypta. (!) T.j. územia, kde sa nachádzali Cusae/Kiš a kde, podľa „Zoznamu sumerských kráľov“, zostúpilo „kráľovstvo z nebies“. Zároveň je pozoruhodné, že kríž vo forme ľalie bol jedným z dominujúcich symbolov pred-nikonovského pravoslávneho kresťanstva na Rusi. Ľalia už zo samotnej svojej etymologickej podstaty znamená „Boží kvet“, a v kontexte nebeskej, slnečnej dynastie byzantských cisárov môžu jej heraldické farby symbolizovať ZLATO/Slnko a Nebo. V „pohanskom“ kontexte môže kríž vo forme ľalie ako symbol Bohyne-Matky naznačovať spojenie mužského a ženského začiatku, resp. to, čo slobodomurári nazývajú „seeded womb“. Mimochodom, žltá a modrá farby sú tradičným symbolom Galície a Rusínov, územia, ktoré je na starých mapách až do XVIII. stor.n.l. vytrvalo označované ako Russia. Rovnaké farby má odev jedinej ženy na obrázku od N. Poussina „Pastieri Arkádie“.

V súvislosti s ľaliou a Košicami je taktiež pozoruhodný príbeh o sumerskom bohovi Enlil – ovi (variácia pojmu „ľalia“ – pozn.). Hovorí sa, že to bol „božský syn“ zo zväzku boha Neba Nišar a bohyne Zeme – KIŠAR. Kiš-ar (t.j. „Kiš-Bohyňa“)je pritom charakterizovaná ako najstaršia kultová podobizeň Bohyne-Matky v „starovekom“ Sumeri. Enlil, ktorý v neskoršej „babylonskej“ historiografii figuruje ako Marduk, je stelesnením síl Vetra, bohom, ktorý „oddelil nebo od Zeme“ a naučil ľudí základom poľnohospodárstva. Je zobrazovaný ako ľalia. Nemôžeme tu mať do činenia s mytologizovaným opisom zrodu tejto „sumerskej“, t.j. „samarskej“-„romejskej“ dynastie, t.j. ľalie, personifikovanej v Enlilovi, v Košiciach?

Enlilova matka, resp. „matka ľalie“ – Kišar, alebo Aruru (Ararat? – v kontexte potopy v sumerskej a biblickej tradícii; pozn.), resp. Ninhursag (neznie to maďarsky? – pozn.) je v sumero-akkadskej mytológii zobrazená ako bohyňa Zeme, Bohyňa-Matka, manželka boha Enki-ho. Taktiež s ňou bol od začiatku neoddeliteľne spájaný vrchný boh Neba – Anu, ktorý s ňou splodil boha vzduchu – Enlila. V dávnej minulosti ju kráľovia a vládcovia nazývali svojou matkou. Ninhursag vystupovala pod rôznymi menami – Nintu („Pani, dávajúca život“), Ninmach („Vysoká pani“) a i. Považovala sa za prarodičku všetkého živého, patrónku úrody. Bola matkou bohov a jej črty sa neskôr preliali do mnohých ženských božstiev. Ninhurság údajne tiež zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v stvorení človeka (reminiscencie s príbehom o Adamovi a Eve – pozn.). Neskôr bol jej kult vytesnený kultom Inanny. Zrejme tu máme do činenia s alegorickým opisom toho, ako kult Bohyne-Matky (Sedembolestnej aka manželky Jána Krstiteľa) neskôr v našich krajoch koexistoval a prelial sa do kultu Júnie-Junony, t.j. sumerskej Inanny – manželky Ježiša Krista. Navyše, manželka sv. Štefana aka ďalší duplikát „Sedembolestnej“ sa volala Gizela Bavorská. GizelaKišar znamenajú etymologicky jedno a to isté.

košice erb stary

Nakoniec, veľmi ilustratívny je aj pôvodný, starý košický erb. Egyptské, striedavo bielo-červené plátno, a hore modrý pás s tromi ľaliami. T.j. „Horný“ Egypt, ktorému panuje Zlatá/Nebeská dynastia, potomstvo Kúša-Gušura, ktoré po potope započalo kraľovať v Kiš – ako píše „Zoznam sumerských kráľov“. Zrejme práve preto sú Košice tak významné pre GP v okultno-sakrálnej rovine, lebo toto mesto bezprostredne súvisí s horemenovanými kategóriami a bolo, v istom zmysle, zdrojom všetkej monarchickej moci vo svete na úsvite písomných dejín.

Košice sú skutočne nádherné mesto, ktoré na každého Slováka zapôsobí svojou jedinečnosťou a, prepáčite mi za výraz – autochtónnou krásou. Mnohí z tých, ktorí tam pobudli dlhšie, ešte dlho potom buď zo zvyku, či „kvôli prči“ alebo jednoducho mimovoľne zaťahujú východniarskym prízvukom v hovorovej reči. Vskutku, Košice majú svoju atmosféru, resp. to, čo Francúzi nazývajú „l’aire de ville“V kontexte „plazivého“ slovenského Majdanu majú Košice matričný význam. Sú tam usadené globálne korporácie ako US Steel, a investícia BMW bola na spadnutie. Analýza tejto kauzy ponúka ilustratívny náhľad do pomeru síl medzi atlantistami a kontinentálmi na Slovensku. Z Košíc pochádza Raši, Schuster a dlho tam pôsobil Harabin. Tento „globalistický“ duch, typický pre Košice ako centrum koncentrácie riadenia, zanechal nanajvýš „hmatateľnú“ pečať svojej dominancie nad mestom, a to na jeho najposvätnejšom mieste.

V panoramatickom architektonickom komplexe Dómu sv. Alžbety, priamo popri centrálnej vnútornej uličke, je umiestnené veľké informačné panneau, na ktorom je informácia, ktorá má hneď na druhej, t.j. historicko-chronologickej priorite, formulovať svetonázor návštevníkov. Mimo iného je tam uvedené, že dané miesto požíva veľkú a nadčasovú blahosklonnosť rímskych pontifexov ako miesto spájané so „svätou krvou Ježišovou“, ako vyhľadávané pútnické miesto pre „pohanov“ z oblasti Rusínov, Valachov a Zakarpatia, ktorí Košice masovo navštevovali. A keďže teda Košice a tunajšie relikvie tak priťahujú „pohanov“, menoval neviemaký pápež Košice jedným z centier šírenia evanjelizácie.

Uhm, všetko fajn… Len mi, preboha, povedzte, prečo by „pohania“ navštevovali, pričom masovo, pútnické miesto s kresťanskými „svätými relikviami“, ak by ich sami nepovažovali za sväté, respektíve seba za kresťanov?? (…). Taktiež je očividné, že v stredoveku bolo tak územie Rusínov a Valachov, ako aj iných častí Uhorska do značnej miery jedného vierovyznania, a to pravoslávne (pozri „Pravoslávie v Uhorsku“ – pozn.), zatiaľ čo tento „informačný“ sprievodný text je očividne manipulatívne písaný z pohľadu „re“-katolizátorov najtvrdšieho kalibru. Okrem toho,  slová o „významnej evanjelizátorskej funkcii“ Košíc sú nielen historickou informáciou, ale aj zmyslovou parabolou na súčasnosť. Konkrétne odkazujú na tradíciu Gréko-katolíckej cirkvi, čo je globálno-politický projekt, ktorý má podriadiť pravoslávnych historickej západnej Rusi pápežovi. František sa sám špecializuje na túto špecifickú konfesionálnu komunitu. Hoci s pravoslávnymi zdieľajú obrad aj liturgickú reč, grékokatolíci oficiálne nepatria do rodiny pravoslávnych cirkví, navyše na Ukrajine fungujú gréko-katolícke štruktúry ako ideologické podhubie pre banderovcov, zázemie kontinentálnych a vatikánskych rozviedok, zatiaľ čo na Slovensku sú g.k., tak ako všetky cirkvi, priamymi politickými operátormi Vatikánu a globalistov. Všimnite si, že kríž grécko-katolíckej cirkvi je identický pápežskému trojkrížu, pričom podobný trojkríž sa rysuje aj na mape Uhorska W. Lazia údajne z XVI. stor.

papal cross Lazio Hungary - kopie

Naviac, z popudu sionistami ovládaného Vatikánu (Kto pozorne číta Babjaka, mi dá za pravdu) má gréko-katolícka cirkev zohrávať významnú úlohu politického operátora v procese relokácie centra ideologického riadenia z Vatikánu smerom k Arménskej Apoštolskej cirkvi, a keďže navyše g.-k. cirkev je najväčším beneficiárom vyhlásenia rozkoľníckej ukrajinskej autokefálie, dá sa tento hlboko proti-ruský a proti-slovanský projekt považovať za medzistupeň k dosiahnutiu spomínaného vyššieho, globálneho cieľa. Okrem toho sú v Košiciach prítomné kostoly mnohých kresťanských konfesií a rádov, plus synagóga. Parádna a prepychová, ako je to už trednom po celom Česko-Slovensku.

Kurátormi „banderovského projektu“ v posledných desaťročiach na Ukrajine boli Kravčuk a Kučma. To oni, v skutočnosti, vytvorili situáciu, ktorá pri Juščenkovi kriticky degradovala a pri Janukovyčovi-Porošenkovi vybuchla. Sú jednými z najväčších beneficiárov genocídy ukrajinského národa, pretože inak sa post-sovietske obdobie nazvať nedá. Zároveň sú veľkí priatelia s ex-prezidentom Schusterom, dlhoročným „správcom“ Košíc. Vyzdvihneme v tejto súvislosti, že prvý „nezaležnyj“ ukrajinský prezident Kravčuk pred rozpadom ZSSR pracoval v ÚV KS Ukrajiny ako hlavný ideológ boja s „ukrajinským nacionalizmom“, zatiaľ čo v skutočnosti ten psychotrockista odjakživa vytváral podmienky na kultiváciou banderovského vírusu a ukrajinského „svidomizmu“ v, takpovediac, najlepších možných podmienkach. No a Kučma je človek, za prezidentstva ktorého ukrajinská armáda akože „omylom“ zostrelila nad Azovským morom ruské pasažierske lietadlo s viac než sedemdesiatimi ľuďmi, pričom ten chlap nenašiel v sebe ani toľko mužnosti, aby sa za to ruskej strane ospravedlnil. Nepamätám si, že by sa o tom nejak širšie hovorilo. Porošenko a jeho vojnoví štváči fakt mali pole na svoju činnosť pripravené, naviac ich tí istí dvaja – Kučma a Kravčuk – oficiálne diplomaticky zastupovali  a kryli na rokovaniach so „separatistami“, v Minsku i navonok so Západom.

S ohľadom na takéto globálno-politické pozadie je prirodzené, že primátorom Košíc sa nikto nestane náhodne. Ledaže by šlo o chybu v programe, však, pán Raši? Košice majú, ako uvidíme, v mnohom matričný význam pre riadenie slovenského Majdanu v patriotickom prevedení. Práve tu totiž poskok globálnej moci R. Schuster oficiálne, za podmienok istej „sakrálnosti“, delegoval Harabinovi požehnanie globalistov a poprial mu zdar v prezidentských voľbách, ktoré sú dôležitým medzníkom „plazivého“ slovenského Majdanu v prevedení patriotov.. Tento počin ešte budeme analyzovať nižšie, nateraz povieme v nadväznosti na to len, že Schuster tak spravil po tom, ako skoršie v minulom roku navštívil bývalých prezidentov Ukrajiny, pričom v spoločnosti R. Rašiho. Z tohto ich výletu á l’improviste dedukujem, že globálne štruktúry nielen oficiálne „požehnali“ Harabinovi, ale sa aj snažili dlhšiu dobu prilákať Rašiho na svoju stranu. Márne. Márne sa mu vyhrážali počas cesty lietadlom do Pittsburgu – nepochopil. Teraz, keď je jeho pôsobenie v Košiciach korunované investíciou U.S. Steel, a po tom, ako BMW vycúvala z developerského projektu, už Raši môže spoliehať len na svojich pánov za mlákou. Zrejme je pre kontinentálov Raši jedným veľkým sklamaním, koľko úsilí a nádejí do neho investovali, keď ho dokonca dali do sprievodu starkého Schustera, osemdesiatnika, ktorému sa nechce v kľude pokojne dožiť. Namiesto toho starý školil mladého. Tak ako je Kiska náš americký prezident Slovenska, tak aj Schustera volali, a myslím, že zaslúžene – prvým nemeckým prezidentom Slovenska. Tento starý pánko, dokonalé stelesnenie generačného psychotrockistu v štýle „uhorskej šľachty, ktorá ide s tým, s kým je sila“ (film „Mária Terézia“ – pozn.), ktorý začal kariéru pri komunistoch, prispel k triešteniu slovenskej ľavice on the eve of 1998, a po tom, ako sa stal na základe voľby menšieho zla prezidentom, ukázal celému Slovensku, čo si o ňom myslí, keď sa nechal počas svojich zdravotných komplikácií nechal liečiť v Rakúsku. Pričom na pobúrené reakcie občanov, ktorí spravodlivo vyčítali tomuto P-residentovi jeho móresy, odpovedal – „že veď v Rakúsku je zdravotníctvo na úrovni, a že kto zo Slovákov môže, tak nech chce“. Pán Schuster, ktorý zrejme ako každý „nepochopený a nespravodlivo opľúvaný“ dobrodinec má nástojčivú potrebu stále vysvetľovať a obhajovať svoje počiny (napr. „Kritizovali ma, že som bol komunistom. Ako teraz nazvú tých, čo okrádajú štát vo veľkom?“), pritom nepociťuje potrebu nám, slovenskému plebsu, objasniť pohnútky, ktoré ho viedli k tomu, aby v priebehu uplynulého poldruha roka sa dvakrát stretol s ex-prezidentmi Ukrajiny, ktorých sám nazýva svojimi spoľahlivými, starými priateľmi. Natoľko dobrými, že raz Schuster cestuje na Ukrajinu, a druhýkrát zas Kučma a Kravčuk idú na niekoľdňový výlet do Košíc. Veľmi elegantné. Viete, platnosť porekadla – „Povedz mi, kto je Tvoj priateľ, a ja Ti poviem, kto si…“ – zatiaľ nikto nezrušil. A jeho priatelia sú prekliati mäsiari, ktorí priniesli na Ukrajinu, do tejto kedysi žírnej, veselej, bohatej a prekvitajúcej krajiny – SMRŤ, BIEDU, UTRPENIE A NACIZMUS.

Podstata týchto stretnutí spočívala v tom, že sa jednalo o delegáciu majdanistického know-how od kurátorov ukrajinského projektu „svidomizmu“ svojim slovenským proťajškom. O nič iné sa ani jednať nemohlo. Zvolenie Harabina za prezidenta je jedným z najdôležitejších elementov v „plazivom“ slovenskom Majdane v prevedení patriotov, pričom v plánoch Harabinových kontinentálnych kurátorov má jeho prezidentstvo pripravovať pôdu, fungovať ako ľadoborec pre Kotlebovcov, ktorých si GP zatiaľ drží v zálohe. Už o tom diskutovali aj s Kiskom pri divine, jedle, ktoré sa Kiskovým predchodcom vraj zdá príliš mastné…
95 Komentářů k Metastázy „plazivého“ Majdanu na Slovensku. Časť II

 1. Jozef Glinsky napsal:

  Stanislav,pan kolega,
  pre mna mimoriadne zaujimave,ale zatial nechapem.

  Zatial nechapem,co chce basnik,vyskumnik, povedat.
  Tiez nechapem,co chcel povedat Jan Pavol ll,ked opakovane prizvukoval,ze Slovakov caka nejaka historicka uloha.
  Jan Pavol ll,dobyvatel /spoludobyvatel/pravoslavnej Europy.

  • vilon napsal:

   Ale ved tento exot Slabejko z času na čas, podľa toho ako sa vyspí, navarí guľáš grcov zmiešaný z historických kopírovačiek, náboženských téz a jeho vlastných schizofrenických výplodov. Nie som proti tomu, aby sa takto vybúril, ale NIE TU ! Toto je server geopolitických článkov, nie náboženské okienko! Slabejko, druhýkrát vypisuj svoje tézy do Katolíckých novín, alebo aj rovno pápežovi, len nie tu! Rozumel si, ty tchor?

  • Josef Švejk napsal:

   Nejste sám, kdo netuší co chtěl básník – výzkumník říci. Dost možná to netuší ani on sám.
   Zbývá nám tedy jen ocenit píli a nadšení básníka – výzkumníka při shromažďování tak podstatných a důležitých informací, jakož i to, že je nezištně nabídl nám ubohým čtenářům. Důvodem bude patrně snaha o to, aby nám šla hlava kolem, abychom neměli tušení která bije a jen v tichém úžasu zírali.

  • Slovan napsal:

   je to guláš nezmyslov…kiš kaš keš kuš vraj ide o Košice a LEN za to, že Harabin tam pracoval, tak je v tom spiknutí vraj aj on …to nevymyslíš, to musi bt zaplatene…

  • Slovan napsal:

   takže podme si to rozobrat. kis kas kes kus vraj ma ist podla autora o Kosice, a držte sa! LEN a LEN koli tomu, že Harabin tam pracoval a zároven Shuster s Kravcukom a Kucmom tam boli na navsteve a opacne, tak su spiknuti a pozehnali tým Harabinovi, to nevymyslis, to musi byt platene… S niečím sa znova dá súhlasiť, ale celkovo je to kaleidoskop a z významnej časti polopravda= najzákernejšia lož. Najlepší klamár aspoň občas hovorí pravdu.
   Nakoľko autor systematicky používa pravdivú aj vymyslenú-falošnú faktografiu, vyzerá, že je to skôr profesionálny dezinformátor, orientovaný na vrstvy inteligencie, ako len niekto, kto v rámci „slabej schopnosti chápania pracuje pre toho, kto chápe viac“…
   Dotknem sa len tých najzávažnejších prešľapov.
   Najprv ako celok: takže začiatkom až skoro na koniec píše o histórii, v rámci ktorej sa snaží vypadať ako etymológ.
   Viete, keď niekto napíše, že kôli kiš,kaš,keš,kuš sa jedná o Košice, vlastne on sa to tam len pýta, takže on to len podsúva, netvrdí…Tak prepáčte ale, vypadá to ako totálna blbosť.
   Je totiž iné keď sa napíše že výraz: „národ“ je zložený z „náš“ „rod“…To sedí, ale kiš,kaš,keš,kuš ako Košice…Sorry.Nie.
   Keď sme pri etymológii, poďme si teda rozobrať priezvysko Ha-rab-in. „Ha“, tiež „Cha“(svetlá energia viď. tartaria.sk) alebo „GA“(cesta), rab (otrok) a „in“(spolupatričnosť)= že to môže byť ten, ktorý má osvietiť otrokárstvo pre všetkých. A teda ten, ktorý nás na tom základe, že uvidíme podstatu, môže vyviesť z temnoty…

   Týmto sa autor podľa mňa už radšej nebude zaoberať, namiesto toho vyfabrikoval toto: Schuster bol na Ukrajine, udajne na večeri s Kravčukom a Kučmom, a tí na oplátku boli na návšteve v Košiciach. A keďže Harabin tam pracoval, je podľa autora už s nimi spiknutý…Tak akože toto pripojil k siahodlhej snahe vypadať ako dáky historik- etymológ, aby najprv zo seba spravil dojem vedca, a potom k tomu pripojil tamtú až primitívnu konšpiráciu, ktorá, ako autor iste dúfa, má na tom základe dojmu vedca nadobudnuť akýsi punc dôveryhodnosti.
   Za ďaľšie, pohania nikdy neboli kresťanmi.
   Pohanskou, pred násilným (ohňom a mečom) pokreťančením (kôli slabšej mentálnej schopnosti rozumieť védam v súvislosti s vesmírnym cyklom nízkeho spektra energií na zem prenikavšími), sa nazývala naša pôvodná, prírodná kultúra bielej RASY (RodyAsovStranyAsov- iní nie sú RASA), vyznávajúca spojenie so silami (energiami) predkov, ktorá bola rozšírená po celom kontinente dnešnej eurASie v minulosti (aj) Veľkej Tartarie (viď.: tartaria.sk), okrem Číny a Indie, kde sme síce tiež priniesli naše poznatky zvané Védy…
   T.j. na zemi sme žili v súlade s ostanými ľudskými druhmi, ale výhradne každý na svojom kontinente. Každý druh, aj naša Rasa bol v zastúpení po 20%. Kresťanstvo, hybridnou genocídou za 2000 rokov, dosiahlo na našej rase 2,5 %. Ostatné druhy GP množí, lebo su zotročiteľní…
   Späť k článku: Za kresťanov by sme sa nikdy nepokladali len kôli tomu, ak by sme niekedy navštívili Košice…Tiež sa nikdy nebudem pokladať za kresťana, ak som v Košiciach študoval, alebo tam bol na návšteve…
   Samozrejme, že na tento non-sense hned prilepil Harabina len za to, že ten tam pracoval…hon na čarodejnicu…Toto by som ale nazval veľmi primitívna a iracionálna konšpirácia.
   Vidno, že autor nie je z našich rodov, keďže o pohanoch sa vyjadruje ako o „nich“ nie o svojich…A tu tiež poznámka, že z Véd vieme, že eva bola z rebra preto, lebo bola vyklonovaná, teda nie je to tak, ako v článku dezinformuje autor…Krestanstvo sice teda je pravdepodobne práve jemu minimálne blízke, alebo aj vlastné náboženstvo, je to ale naboženstvo pre klony, teda nie ľudí…
   Za ďaľšie, Košice (hoc to môže byť pravda, že Koška=mačka) a Slovensko určite sú strategické časti sveta, ale určite nie v tých intenciách, aké si účelovo a pomerne dosť pracne vyfabrikoval autor článku, pravdepodobne hlavne preto, aby k tej fabulácii mohol pripnúť práve Harabina, ktorý je zrejme teda naozaj vážna hrozba pre GP, keď si tento objednal takýchto výhybkárov…Okrem teda toho, že popri tom dezinformuje aj o mnohých, už vyžšie spomenutých záležitostiach…
   Ná koniec článok tak zaklincoval, že sa znova usvedčil z totálnej zvrátenosti: Harabin podľa neho razí cestu pre Kotlebu.
   Keby totiž niekto tvrdil opak, že Kotleba (ak by odstúpil) razíl cestu pre Harabina, to by v tom prípade- včasného odstúpenia, ešte mohlo byť brané ako hypotéza…teda že to neakceptovateľné „baranidlo“ razí cestu intleligencii…Tam by ešte logika bola, aj keď by to ešte nemuselo nutne znamenať, že to aj tak je- mohli by sa totiž nájsť také fakty, ktoré by ten prepoklad mohli vyvrátiť…
   Moja logika mi ale odoprie zvrátenosť, že by Intelektuál razil cestu pubertiakovi (aj napriek 2-om VŠ.?!?!- bez schopnosti sa súvisle vyjadrovať), kt. chce ujsť z domu (EÚ) a nevie kam- asi mrznuť na ulicu… T.j ponúka: deštrukciu, ale žiadne riešenie, hrať sa na nezávislého, pričom v strednej Európe ide o utópiu najhrubšieho zrna, kde Švajčiarska neutralita je samozrejme rozprávka pre tých 1.) menej informovaných alebo 2.) naivných, ktorí 1.) nevedia, alebo 2.) popierajú zjavné o tom, kde sídli svetové- všetko financuvšie bankovníctvo, tiež o tom že kedysi Ruskú Tartariu na jewrópu naparcelovali kôli ašpirácii zotročiť svet…
   Samozrejme si ľudia dnes volia rozumnejšieho pred pubertiakom, t.j. nikto to neberie tak, že teraz bude voliť normálneho, erudovaného právnika, a potom (akože keby sa niekedy TEORETICKY situácia vyhrotila v silnú krízu, „skypela žlč“), sa zradikalizoval a uchýlil ku kotlebovi… Lebo tam sa snaží autor nevypovedane navádzať…
   Pretože inteligenica nikdy nebude voliť kotlebu, aj v časoch najvačšej krízy by volili a volia štandardné strany- Smer, SaS, … , lebo pamataju na Hitlera. Ved kríza je tu, je silná, aj finančná (teraz v oku hurikánu), valí sa na nás transgender, multikulti, starý svetový akožeporiadok je úplne vyhorený a v rozklade (ale v Číne nová zlatá burza- apríl 2016) a kotleba má aj napriek všetkým predpokladom v jeho prospech- vo veľkej kríze- len pár percent…Bez úpadku do doby kamennej nikto masovo kotlebu voliť nebude. To je každému triezvemu jasné.
   Teoreticky teda, ak by v zmysle overtonovho okna najprv išiel baranidlo neakceptovateľný kotleba, a potom, čo (predpokladáme) by si uzurpoval časť národne zmýšľajúcich, prevzal by to Harabin, čím by sa hypoteticky pridala aj inteligencia- to by ešte šlo predpokladať s tou podmienkou, že by kotleba včas odstúpil.
   Ale opačne určite nie- je to NON-SENS.
   Navyše tí dvaja nemajú nič spoločné, na rozdiel od Le-pen (radikálnejšia) a Filona. To je ako rozdiel medzi tým, keď kiska povie, že je za národ, a Harabin povie, že je za národ- obaja povedali sice to iste, ale činy a kroky v realite budu prave opačné jeden od druhého…Alebo kiska povie, že je za Slovensko, a Harabin že je za národ, tak to je veľký a podstatný, zlomový rozdiel, lebo význam slovensko je otrocký, dobrá energetika plynie z Sloviensko, alebo národ (náš rod)…(viď etymológia, údelná váha slov prostr. staroslovienskej bukvice), aj keď síce aj Harabin používa Slovensko, ale on nemôže vedieť všetko, on je právnik a nám dnes stačí, že spraví poriadok v našom demokratickom štáte (otrokárskom zriadení)…zatiaľ… Tí dvaja ale očividne v skutočnosti nemajú nič spoločné a sú práveže úplne rozdielni, tak isto ako Harabin a Kotleba su na opačných stranách a to absolútne. Je to samozrejme vidno aj z vyjadrení. kotleba je bigotný katolík= predĺžená ruka jezuitov, a Harabin je v krestanstve vychovaný človek, u ktorého sa našťastie zachoval zdravý rozum, vďaka čomu je navyše svetovou právnickou špičkou…
   Niekto sa tu teda očividne snaží nazývať bielu čiernou- predkladať opak reality a realizovať dezinformačno-imitačne-provokačnú činnosť…………………………………

 2. Jan Kowak napsal:

  .. tu.Hle / gde sse wzal / tu.. Tu tuu i wysílám SOS..

  Přez Wóówes..
  Teť přiznej-te se wši-chni !

  .. gdo namalowal zz Petřína ten OPrazzek.. KRTku..

  A kto ti dál ..to KOCKA.. Te-dy Pi pilník .. KOTĚ ??

  Kat Mydlář & Reptiliani w.r.

  ps : OUDE.. pozdrawuj HAARPIKA !

 3. John_Pitralon napsal:

  To letadlo z Tel Avivu sestřelili Ukrajinci náhodou z S-200. Byla to strašná smůla.

  Ukrajina přiznala, že letoun sestřelila https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-priznala-ze-letoun-sestrelila.A011004_135559_zahranicni_mhk

  Ale pro dnešek už voraz https://www.youtube.com/watch?v=odDMzLxcHEw

 4. niSas napsal:

  Už mě místní přetvářka unavuje. Šichni dělaj u prostřeného stolu s korytem plným pomejí, že jim vo to nejde, nejsou schopni napsat kolik gdo potřebuje, že chcou zdravou stravu, bydlení nárokem, podíl na půdě nárokem a podíl na rozpočtu nárokem a podíl na rozhodování taky samozřejmě nárokem, že raději mají starost vo mentální chromajzle v parlamentních kantýnách a stranických menzách keré hrabou jen pod sebe a každej den se ukájejí tím kolik nahrabali a nechávají se šálit, že jako to je daň za jejich starost o pitomé blboně. Kokoti sou schopni dušovat se a celé dny se přít vo tom, co myslel nebo čím myslel nějakej papaláš nebo zasviněnej podržtaška, kerému teče sádlo po bradě kerému zapoměli dát ten plán potřeb k plnění a diví se, že von ta sviňa plní plán svého plnění bez ohledu na proudy uslintaných debilů, co sní o slunečném království.. A světe difse, voni sou schopni na úkor dělení těch pomejí, tomu věnovat hromady času a eště sou schopni se podle fkusu do jednotlivých kurew zamilovat , že ta je pěkně narcisní a ta druhá se nese jako stovka do záložny a ta třetí že pěkně koktá,a dumat, s čím asi tak ta kurwa přinde zítra, pozítří, popozítří… No a vona ta kurwa zase dá tomu, gdo maže dneska, zítra, pozítří…A tak si krátí čas neý u těch pomejí zhebnou hlady. No řeknu vám vážení kokoti, tak už zdechněte. Heh

  P.S. A taky , už to řeknu rovnou, mě demosgráticky vadí pokrytectví toho Korála, kerej hází do mých slov vidle a je mě futrálegál jedno esli v zastoupení Akismetu nebo jiného mordechujckého roztleskávadla. A esli ho za to hladí, tak bacha na hlazení Korále, abys nebyl vyhlazen Heh

  • proud napsal:

   Souhlasim s tim,ze se tu probiraj jen drby a uroven pisalku clanku je skutecne opravdu hodne nevalna,nicmene to dokazu skousnout,aspon maj odvahu svy nazory napsat a prezentovat,mozna se i poucej z nazoru na ne a popremejslej(nekteri,vzacne).Ale ty drby a prazdny plkani skousnout nedokazu,jelikoz ani nechci! U tebe mi vadi par veci,ale jistej zaklad mame spolecnej,bohuzel na sjednoceni je to jeste porad malo,i kdyz blizko.Je pravdou ze bych tady taky mnohem radeji videl snovani planu jak si vytvorit lepsi budoucnost,pripadne onen stat o kterym malokdo vi co to vubec ma bejt.Bejt o to zajem,jsme uz mnohem a mnohem dal a mozna uz bysme i meli sepsano co a jak a jak na to a mohli zacit s takovym podkladem pracovat na ostatnich,uz by byla vytiskla „rukovet obcana“.Neni ovsem za ty leta nic,jen se divame jak s nama vymrdavaj dalsi a dalsi „pirati“ co lezou do alternativy a oblbujou ostatni ve vlastnim,sobeckym zajmu.

  • houbeer napsal:

   Joho sasine,tak uz nepisu,pac neni kam ty potreby napsat.jako tedy delam votroka,pac mordechujci chteji platit za pudu pod nohama.juz se tesim na vyrojeni obcanu co bychom si kus zeme vobdelali a zili si tam jakoze po nasom a to se vi ze demokraaticky…..

   • proud napsal:

    Jenze to v tomhle pripade znamena jeden za vsechny a vsichni za jednoho,jinak na vas prijdou vasi ovcani a selanku vam rozpustej,kdyz nezaplatite,a kdyby doslo k nejhorsimu,k tomu ocekavanymu globalnimu pruseru kdy by nefungovaly obchody,prachy a banky,nejezdila doprava a podobne,pak vas prijdou vasi bejvaly pratele ovcani okrast…………a dokud budou,jinak to nemuze bejt.

    • Jan Kowak napsal:

     To já wim , že harpik je harpička.. já TO pí-ču
     kódowaně !!!

     Michala

    • proud napsal:

     „“Potom sa Sensei na chvíľu odmlčal a dodal pri pohľade na Andreja:

     “ Zamýšľal si sa niekedy nad tým, kto naozaj si? Koho vo svojej podstate naozaj predstavuješ? Zamýšľal si sa nad tým, ako vnímaš okolitý svet? A to nie z hľadiska fyziológie, ale z hľadiska života … Kto si? Ako vidíš, ako počuješ, prečo cítiš, kto v tebe chápe a kto to vlastne vníma? Nahliadni do seba. “
     A už sa Sensei obracal aj k ostatným a preniesol:

     „Už ste sa vôbec niekedy zamýšľali nad nekonečnosťou vášho vedomia? Nad tým, čo to je myšlienka? Kde sa rodia a kde miznú? Premýšľali ste o svojich myšlienkach? “

     “ No čo by nie, „zamumlal Andrej,“ ja predsa stále premýšľam, nad niečím uvažujem. “

     “ To sa ti len zdá, že práve ty premýšľaš, práve ty uvažuješ. A si presvedčený o tom, že sú to tvoje myšlienky? “

     “ A čie by boli? Telo je moje, takže aj myšlienky sú moje. “

     “ Tak ich skús sledovať, či sú tvoje, aspoň jeden deň. Kde sa berú a kam miznú. Prehrab sa dôkladne vo svojich myšlienkach, čo tam uvidíš okrem špiny? Nič. Samé násilie, samú podlosť, len starosť o to, ako si napchať žalúdok, ako si obliecť modernú handričku, ukradnúť, zarobiť, kúpiť, ukojiť pocit vlastnej jedinečnosti. A to je všetko! Sám sa presvedčíš o tom, že myšlienky, ktoré tvoje telo zrodí, končia len jedným, a to tvojim hmotným zabezpečením. Ale si taký aj vo vnútri? Nazri do svojej duše……“

  • weissbach napsal:

   Tož tak.

 5. petr napsal:

  Ještě jeden článek od Slabey-sio-icusa a uvěřím té Marošově teorii o tom že siomafie dostala Korála.

 6. Jozef Glinsky napsal:

  Par poznamok

  Je pravda,ze Karol Wojtyla Slovakom opakoval:pamatajte,ze caka vas velka historicka uloha!
  A mne to roky vrtalo hlavou,co asi mal na mysli.
  Ved aj v Polsku pred 30 rokmi o existencii Slovakov vedeli ludia,ako Wojtyla /kedze pri hranici Slovakov nasilim polonizovali,ako Madari/,ale pri Balte mnohi Poliaci poznali len Cechov,resp.Cechoslovakov.
  Slovensko je drobna a hospodarsko-politicky dobyta,plne kolonizovana krajinka.
  Aku moze mat ulohu?
  Aj dnes Poliaci spravidla vnimaju Slovensko /5 mil/ vo V4 lenako krajinku do poctu.

  V roku 2015
  videl som vsak doslova a do pismena historicku ulohu u „karpatskych nacelnikov“ Fica,Zemana a Orbana,ku ktorym sa pridali Poliaci Kaczynskeho.
  Poliakov Tuska vedela si cez noc kupit prva nositelna Kalergiho ceny,Angela Merkel

  Tito nacelnici „prehradili Dunaj“,postavili sa na odpor cisarovi /vladcovi bank a medii,Deep State/ a zabranili tak bleskovej realizacii planov na sposob projetu Kalergiho Europy.
  A uplne klucovu ulohu tu v mojich ociach zohraval „nacelnik“ Fico,ktory umne vyuzival cosi ako pravo veta vo V4 /65 mil.na periferii protektoratu EU/.
  Fico uplatnoval pravo veta vo V4,V4 mala potencial vetovat Brusel,vetovat volu cisara.

  Fico,disponujuci 5 mil populaciou,dokazal ukocirovat 65 mil V4 tak,aby sa sustredila nie na dobyjanie pravoslavnej Rusi,ale na odpor voci projektu Kalergiho.
  Poliaci /40 mil v 65 mil V4/ v tom roku 2015 boli totiz uz presvedceni,ze zapadna Europa je pre krestansku civilizaoiu stratena a verili Stratforu,ze ich udelom,udelom Polska, je dominovat v Medzimori,presne tak,ako to prognozuje v Polsku mimoriadne popularny Stratfor.

  Fico projekt Medzimoria a chaotickej likvidacie EU ostro odmietol,deklarujuc podporu nemecko-francuzskemu liderstvu v EU,
  zaroven odmietajuc navazanie migrantov do Europy
  /slovami KVOTY LEN CEZ MOJU MRTVOLU,SLEDUJEME KAZDEHO MOSLIMA,ap./

  Fico a Zeman /spolu 15 mil/ su ti nacelnici,ktori zohrali historicku ulohu takpovediac v bitke pri Dunaji,v Karpatskej kotline.

  Lenze takuto „historicku ulohu“ urcite nemal na mysli Jan Pavol ll

 7. Jozef Glinsky napsal:

  K Rasimu

  Ja mam z neho velmi dobry dojem.
  Vnimam Rasiho ako cloveka poctiveho,tazko manipulovatelneho.

  Harabin
  Praktizujuci pravoslavny krestan,tvrdohlavy,cosi ako Meciar.
  Neda si ten tak lahko poradit,chce mat poslednu pravdu.
  Vynikajuci pravnik,s obrovskymi politickymi medzerami.
  Media ho doteraz nenicili,len vyuzivali vo vojne proti Smeru a SNS.Urazlivy,znenavidel vedenie Smeru.
  Strach /mediam/ nahana len tym,ze teoreticky moze byt vodcom buducej parlamentnej strany,ktora znemozni fungovanie tzv.slusnej /judasskej/ vlady.

  Kotleba.
  Intelektualny srac,boji sa konkurencie,nema odbornikov.
  A ani sa k nemu nehrnu.
  Nulovy koalicny potencial,ani Okamura s nim nechce komunikovat.

 8. Marcus Aurelius napsal:

  Tak je! Toto dáva odpoveď na mnohé otázky.

  • Jan Kowak napsal:

   Jo a Pitralone.. ty Ssláwie Dcero , hoď ssem ňákej ten

   METAL.. Měď , Hliník / zz Humpolce / a ne-bo jiný
   .. dra-hý „ Kowy “ upozorňuje-me was.. is Das , trá.hi kameratenn

   Že nick KOWak i jinské ® sou juž rezignowani na-my – Reptiliani !

   Bude-te te-dy plati-ti OSE & panu Domácímu.. OUDowi 3oo ,- ru.
   Blej HARPIČCE ww wýpalnýho : //

 9. niSas napsal:

  Je zřejmé, že kokoti u koryt prostě nevědí co lidi chtějí! Jakto, že to neví!? Z prostého důvodu výchovy k nezájmu vo naše plemeno? Něgdo jim řek, že naše plemeno smrdí? A tak žijí jinak a v oddělené vrstvě společnosti, kerá ve skutečnosti není ani součástí té rnaší odné společnosti., z jejichž slavných kořenů sají. Z přiblblé nevědomosti jí podráží nohy a hrnou se do zemí zaslíbených aby se napakovali nebo donášeli přiblblá přikázání. To znamená pochopit, že tohle korytáři nigdy nepochopí. Potřeby normálních lidí, keří podle nich musí mít dycky méně než voni mají furt uhejbat jen z přesvědčení , že imbecilové mají lepčí úhly pohledu. Ale všichni ve skutečnosti jen švidraj, žvaněj chujoviny, nevědí o reálném světě vůbec nic, a eště sou drzí. Takoví zmetci to nigdy nebudou schopni pochopit,.

  Musí se jim to sepsat jako ve škole a setřídit jako sešity s písemkou. A nejlépe seřadit od propadáků k prospívajícím! Systém psaní potřeb je dycky, dycynky tvrdě intelektuálně převýší, páč. To je potřeba pochopit a začít s tím už vod sebe,. To je faktické dolování, rubání cenného ze svého pitomství a co se narube, sepsat do bodů jako to nejcenější vo co pitomcovi, blboňovi nebo normálnímu člověku může záležet.

  A podle mýho přesvědčení de každému pitomcovi vo to aby měl nárokem co žrát, aby měl nárokem gde chrápatpod střechou, aby měl teplo a zdroje ke svému životu ve vší slušnosti, né-li svatořečení bez ohledu na „politické spektrum debilů! . A o tem všem musí být nějaká shoda mezi ostatníma, kerá se uctivě a blahopřejně sečte s ostatními lidmy našeho kmene, plemene, krve nebo myšlení tak, jak je to udržitelné pro další generáce, keré se to pak od nás už naučí samozřejmě totálně a bez psychických jha,, gdy jen za takových podmínek nevyrosste z národa škrpál. Heh

  • John_Pitralon napsal:

   No lidi si chodí každodenně zamakat do tzv. „práce“ od rána do večera, jenže smůla je v tom, že při otročení potištěnýmu papíru nekonají skutečnou práci pro svojí budoucnost ani náhodou. Co teď dělají, je ničivá bezvědomá činnost, která popírá smysl práce. Bez podílů budem zbytečně hebnout na nemoci, které jsou ve skutečnosti ze stresu a přepracování a Slávii vybydlíme ještě hůř než cigoši. Strýčci Skrblíci, zelenoMozkáči z Jů-esej a I-jů pak přijdou, budou se jakože strašně divit, co se tu děje a ještě nás nakopou do zadku s tím, že produktivita práce furt není dobrá a je třeba ještě více utáhnout opasky.

   Ministry – Thieves (Full Metal Jacket) https://www.youtube.com/watch?v=ezK2ND8mwio

 10. Karel K. napsal:

  Zemřel, ale jeho práce žije. Zlověstná pravda o Rockefellerově nadaci a jejím vlivu na světovou politiku – Film . . . . .

  http://www.noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/

 11. Petr C napsal:

  Dekuji, ale projit vse veme casu. Zacina mi vadit jak vsichni at alternativci, nebo ti kteri veri jen tem zarucene pravych iformaci jsou jen prijimaci negativity. Zivot by mel byt o necem uplne jinym. Pomahat si ruznyma overenymi informacema. Uvedomit si to ze zivot je prekrasny, jen ho proste zit.

  • Petr C napsal:

   Podivejte Johne proti kazu vam pomuze peroxid vodiku. Ovsem cisty olej (nemyslim ze musi byt zrovna kokosovy) vam vyleci dasna. A delejte co chcete ale huba je vstup do vaseho tela. Serte na vedce vyzkousejte sam. Potom napiste.

  • proud napsal:

   Jisteze pomahat si,ale i zkouset a delit se s ostatnima o vysledky,to znacne urychluje vyzkum,potvrzovani,ale i zatracovani…………zkousels spinovani vody a kdyz,tak na ruzny zpusoby? ;-).Vyzkousej. Jo a zapracuj na svy intuici,jak ji chytnes pri omylu,nebo lhani,pak to neni intuice.

   • Petr C napsal:

    To vite ze jo. A voda ma fakt jinou chut. Mam na to primo magneticky filtr.
    Proude ja a manzelka jsme zastanci zdrave vyzivy. Jenze ctvrt roku zijeme v Asii. A tam uvidite jak jsou traveni lide. Koupit ciste jidlo (slehacka, maslo a jine mlecne vyrobky) je zazrak. Vsude pouzivaji hlinikove nadobi. Cokolady bez cokolady, proste na co sahnete je podfuk. Treba v Evrope nebo Americe si muzete vybrat, ale tady to je tezke. Take nevidim moc stare lidi. Dozivaci vek asi bude moc maly.

    • proud napsal:

     Peto,zastance jsem taky,ale casem jsem zjistil,ze to neni jen tak,poznat u ovoce,zeleninyi masa co je skutecne zdrave pestovany,respektive to ani prakticky nejde,takze jsem presel na jinou taktiku.Preventivni ocisty od bordelu co sezereme a vypijeme.Ovsem nepredstavuj si pod tim ony samansky blbiny s programama cisteni vseho moznyho a zasilani prislusnejch obnosu podvodnikum:-)))).Moje heslo je levne,prirodne a primerene.Napriklad onen peroxyd toho umi hodne,destilovana voda je vubec pecka a podobne.Magnetickej filtr nema nic spolecnyho se spinovanim,kdy davas vode informaci a tim vytvaris na vodni bazi co potrebujes,treba i lek,nebo jed,zalezi na tobe.Nicmene me tesi ze se tim zabejvas a pocitam,jak te znam,jsem si jistej,ze pomahas se zdravim ostatnim,o tom to vsechno je.

    • proud napsal:

     Napsal jsi to presne“na co sahnes,je podfuk“ a rika se tomu podnikani.Proto ten prechod na jinou taktiku,protoze jen prani zdravyho jidla nema se „zdravym“ jidlem co je na pultech nic spolecnyho.Co si doma sam nevypestujes,tomu nejen ze nemuzes,ale nesmis verit.Oni totiz ovcani casto neumej zachazet ani s prirodnim hnojivem,casto silnejsim nez chemickym a podle toho to pak dopadne,dostanes zabijaka,ale prej bio.:-)))))

  • proud napsal:

   Vsak na to mas casu dost,na prochazeni,ja to delam tak ze jak padnu na nejakej problem,koukam jestli tam o tom neco nekde neni,tim to prochazim pomalu, ale jiste taky:-)

  • Maroš napsal:

   Pitralon – kokosák treba konzumovať – 2-3 naškrabané lyžice denne. Ten kto prejde na keto-dietu, tak mu prestane rychňa v hube! Bez povlakov. Ja si vyplachujem ústa kávou – melta plus cigorka /na zvýšenie podielu cigorky na 50:50/. A z huby mi už nesmrdí ani ráno – z riti áno! Vyradením cukrov a škrobov za zlikvidujú kandidy, kvasinky a plesne v celom mikrobióme, ktorý začína v ústach. IG Farben korporácie nám zničili zuby povinnou fluorizáciou – totálnou likvidáciou ochranného mikrobiomu v ústach – potom nám nasadili sladkosti – a potom sme sa mohli tráviť a oblbovať ich zubnou pastou s debilizačným fluórom. Môj otec si nikdy nečistil zuby pastou – maximálne si ich občas vybielil soľou a keď tragicky zomrel pred 60-tlou – mal všetky zuby bez jediného kazu! Ja ich mám ako notyna bubon. Stačilo. Zubnou pastou treba drhnúť kachličky – nie zuby!

   • Petr C napsal:

    Maros placate kokotiny. Pokud mate zanet mate pravdu, ovsem pokud vam jde jen o udrzbu staci to placat 15 minut denne rano. A jen vyplivnout. V zadnem pripade nemusite nic konzumovat. Proti kandide potrebujete uplne jine svinstva, jak,je oregano olej (dobromysl), cesnek, hodne pomuze kefir. Navic mit kandidu je uz pekne pozde zacit se starat o svoje zdravi. Co zacit zrat obycejne kysane zeli, cesnek, cibuli a pod. Samozdrejme ze kokosovy olej take pomuze. Ovsem ty vase pomery jsou k smichu. Tam se nazer zeli, ktere je lacine udelat, jen si dat pozor aby nebyl chemicky osetrovany. Nebo si nadelejte kysanou zeleninu. Budte opatrni na chemicke svinstvo. Mate problemy uvnitr pusy proste tam prvalujte kokosovy olej a cim dele tim lip, par dni a vase puse bude perfektni. Zadne pomery neexistuji. Boli,vas zuby chceto prevalovat v hube peroxid vodiku, ktery je urceny pro vnitrni pouzivani. V pripade ze ho nemate staci obycejny, ale muste ho vyplivnout. V nicem nehledat vedu.

    • Maroš napsal:

     Petr C – ja si nevarím meltu a cigorku kvôli zubom, alepretože ju denne pijem a ten pomer nemá nič spoločné so zubami – len zvyšujem podiel cigorky – to je všetko. Detto kokosák konzumujem ako súčasť stravy – takže nemám dôvod nič vypľúvať. Takže nič vedecké – len praktické, lebo som zásadne zmenil diétu /na keto-diétu – postrach diabetológov a srdciarov/ a za 2 mesiace som bol zo začínajúcej cukrovky /a bez liekov/ von – aj keď to „nemám dovolené“, lebo nejaký kongres diabetológov sa rozhodol, že cukrovkár budeš naveky – aj keď už nie si. Raz chrípka – „naveky chrípka“ – je to korporátna lekárska mafia.

     Tiež som mohol napísať, že si čistím zuby domácou klobásou. Mam vypľuť aj ju? Ja vôbec neriešim nejakú zásadnú zmenu mikrobiómu /ústa až konečník/ – tá prebehne sama podľa konzumovanej stravy. Kys. zelí – pravidelne na osvieženie, surové hlávk. zelí – ako „sladká“ maškrta a doplnok k surovej klobáske – keď je dobrá, keď menej – tak klobásku uvarím a v tej vode ešte narýchlo do sklovita udusím natrhané listy zelí. Ďalej – pravá bryndza – ako jediný mliečny výrobok a pochúťka, udenáče /makrely/, červená repa so šťavou z kys. zelí, červené víno, rajčinový pretlak-kokteil, šošovica, vajcia, jablká, šampióny-hliva, bravčové mäso, sem tam hovädzie do polievky a s chrenom, hydina. Vyradil som kompletne glutamát sodný, cukor, múku. Kravské syry. Sem tam zobnem oriešky. Sem tam domácu pálenku. Fakticky nemám chuť na sladké už vôbec – skôr na ovocie pre ovocie a že je zima – takže očakávam sezónu a vlastnú plodiny. Napr. jablká zo supermarketu – to nemá žiadnu chuť – vyšeptané vydýchané. Tiež som objavil v okresnej nemocnici bufet s bohovským rybacím šalátom a treskou v majonéze – ale to len vtedy, ako tam idem raz začas na nejakú kontrolu – kelímkové v supermarkete nie sú ono. Keď zoženiem múku z cíceru /nie je dostať/ – aj s kokosom upečiem makovník osladený mixovaným sušeným ovocím a s maslom. Kokos – ten je výborný na vyprážanie – hlavne rýb – namiesto strúhanky- nezhorí. Varenie nie je veda – varenie je len biochémia.

     • petr napsal:

      To mi dělá problémy, vyřadit mouku a fermentované mléčné výrobky. Bez toho jsem jaksi hladový.
      Přestala mi chutnat bílá rýže, zkouším aspoň polo-natural.

   • John_Pitralon napsal:

    Jo, to byla skvělá zdravotní péče fluorizační. Celá třída šla povinně k zubákovi a tam rozvrtávali děckám zuby jak na běžícím pásu a rvali jim do pusy amalgám, když byli ve vývoji.

    • Petr C napsal:

     Jedno si uvedomit. Nekdo mma zuby na furt a nekdo je proste vylivuje po kazdem kousnuti. Ackoli zubari jsou jedni z mojich zakazniku, jsem presvedceny ze jsou podfukari. Vyplachnete hubu dva krat tydne peroxidem 3% a zabranite rozsirovani zubniho kazu.

    • Petr C napsal:

     Johne, ten fluorid je tez pekny ojeb. Potrebuji se zbavit odpadu tak se to naordinuje otrokum.

     • John_Pitralon napsal:

      jj, je to ojeb, mě před pastama s fluorem varoval zubař s tim, že neexistuje prokazatelný pozitivní účinek.

  • Jan Kowak napsal:

   Áá protoże ADMIN.. zas chrá-pe , puj-dem ww wod..

   Teď newim ???

   Ale my puj..dem , dem jich wíc – @ž is Dass pu-dou Milióóny : o

   .. a od Krtečka ta-ky : p

   • Jan Kowak napsal:

    Ssem jed-nou cho-dil ss s ta-kou TLUSTOU Máňou ,
    Že
    .. ssem si připadal jag ww w Bazeně : QQQ

    Zlatá ta.. Hong.owá !?

    .. teď newim ?

 12. Maroš napsal:

  Už som dnes v 1. časti tejto kokotiny napísal, že mi dnes siozmrdi bez udania dôvodu zablokovali môj hlavný mailový účet a že sa tu teraz prihlasujem ešte so starým mailom – a s novým ani bohovi, takže sa možno odmlčím. Táto nekalá cenzúra /stačí udanie/ fakticky funguje – zabudnite na pojebanú slobodu na internete – neexistuje! Myslím, že majú vytipovaných jednotlivcov a ich sociálne skupiny, a pretože sú dôležité voľby slovenskej prezidentskej bábky – tak aby to gašparkovstvo išlo ako na drátku. Áno – žijeme v totalite – vy kokoti gojímski bravčoví z vepřovej kotliny!

  • Maroš napsal:

   Ad mediálna blokáda všeobecne

   „Návrh zakázat mazání příspěvků na sociálních sítích pod hrozbou vězení, který předložil Václav Klaus mladší, to tvrdě schytává od právních expertů. Podle nich Klaus vůbec nechápe, jak fungují sociální sítě a zákony. Navrhující poslanci by přitom novelou paradoxně mohli dostat do vězení i sami sebe.“
   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/experti-klausuv-zakon-je-nesmysl.A190201_181343_domaci_lva

   K „tapete“ a účelu článku – ak je cieľom nadnárodného riadenia vybrať za slovenského prezidenta naozaj toho najväčšieho užitočného idiota a zmrda – postupne sa dostaneme do fázy, že tento úrad bude spájaný s takou mierou stupidity, že byť prezidentom bude vlastne urážka a nezamestnaný baník bude nakoniec naozaj viac ako prezident! /narážka na boľševické heslo z 50-tych rokov/. Lenže pozor – s týmto priamo súvisí aj postupná strata štátnosti a tu už končí každá sranda!
   https://tadesco.cz/slovensky-prezident-ct-nahrala-harabinovi/

 13. Maroš napsal:

  Tak – a tu máme dôvod, prečo sa novootrokári ficozmrdi /ktorých tu podporuje S.S. svojimi tapetami – tak snažia o zafixovanie „kompromisného“ pevného odchodu do dôchodku na vek 64 rokov – pretože ostatné krajiny prejdú na skorší odchod do dôchodku – „budú na nich robiť Arabi a Afričania“. Podstata – podľa štatistiky zamestnanosti u nás – u nás je v kategórii 55 rokov a viac, zamestnaných len 5% ľudí – teda – 95% ľudí vo veku 55-64 by muselo 9 rokov prežívať na sociálnych dávkach 63 eur mesačne a tie si ešte aj odpracovať 32 hodinami mesačne. Toto sú tí vyjebaní fašistickí socani – ficozmrdi! Tyrani národa!
  https://ac24.cz/-/nevidany-krok-italie-snizi-o-pet-let-vek-odchodu-do-duchodu-?redirect=%2F

  • trotko napsal:

   Maroš tvoja teória je SCIFI /ak si naozaj maroš_ _ _ _a nie lovec od SIS/……((95% ľudí vo veku 55-64 by muselo 9 rokov prežívať na sociálnych dávkach 63 eur mesačne a tie si ešte aj odpracovať 32 hodinami mesačne.))

   DÁVKA 63 eur / mesiac = 2,1 eur / deň.
   Za 2,1 eur DENNE si v obchode pri dnešných cenách kúpiš: 1 liter mlieka = 0,65 eur, 900 gramov chleba = 1.20 eur, a 4 rožky = 0.28 eur. Nezamestnaní tomu hovoria MLIEČNA DIÉTA_ _ _ _
   Podľa platných zákonov ešte samozrejme musíš odpracovať 32 hodín mesačne na menších obecných nútených prácach. Ak to odmietneš dávku 63 eur ti štát zruší!!!. Ak náhodou počas výkonu menších obecných prác porušíš režim /napríklad nafúkaš, nevládzeš, alebo odídeš od únavy prípadne choroby domov/ odnímu ti dávku 63 eur na mesiac. Štátu je jedno že nemáš PRACOVNÝ ODEV A OBUV, štátu je jedno že si HLADNÝ A SLABÝ NA ZLEJ STRAVE, štátu je jedno že ZOMRIEŠ _ _ _ _
   Aby si prežil, toto všetko musíš dokázať za 63 eur mesačne, za predpokladu že neplatíš náklady na bývanie, na dopravu, na lekárov, na lieky, na oblečenie. Ak to nedokážeš, zomrieš????_ _ _ _
   Stručne zhrnuté v súčastnosti podľa platných zákonov SR realizovaná G EN O CÍ DA OBYVATEĽSTVA_ _ _ _ VIVAT BRUSEL, VIVAT EU, VIVAT FICOV SMER_ _ _ _

   • proud napsal:

    Jeste se jim taky muzes na eura vysrat a cestou do pekla na bilym koni sebeou vzit tolik vlastizradcu,kolik muzes a pak se vzdat a s usmevem na tvari rict:“Ano panove,zavrete me,budu se mit mnohem lip,nez s vasi nedustojnou almuznou a budevas to vas to stat vic,jeste si dam dokupy zdravi a delat nebudu muset ;-)

    • proud napsal:

     Tomu rikam penze a sluzba narodu,na co zivorit? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;-)

   • trotko napsal:

    Proude kamarádi ve Francii štrajkujú len preto že im MAKARÓN trochu podražel naftu. Majú tam výborný sociálny systém, tučné penzie aj sociálky_ _ _ _TO IM VŠAK NESTAČÍ_ _ _ _
    Stádu ovčanov v SR môžu naši MAKARONI urobiť čokoľvek, pomaly sa tu likviduje sociálny systém, školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, drobní podnikatelia,_ _ _ _STÁDO VŠETKO VYDRŽÍ A NEŠTRAJKUJE!!!!_
    To je rozdiel medzi východom a západom_ _ _

   • Maroš napsal:

    Ešte si zabudol dodať, že neplnením nútených prác – pokiaľ nie si pre istotu aj evidovaný na úrade práce – kde robia všetko preto, aby ťa vyradili – strácaš nárok na myslím 56 eur mesačne na platenie zdravotného poistenia – definovaného ako zákonnú povinnosť – teda dlh – nie vabank – dlh – vďaka ktorému budeš mať exekúciu na krku hneď ako dosiahneš nejaký „príjem“ = penziu! Keby nebolo tohto pojebaného povinného systému platiť „Pente a spol.“ zdravotné poistenie – štát by nemohol fungovať ako fašistická mašinéria!

 14. Ján Garaj napsal:

  Celkovo k clanku:
  Dobry nastrel,ale vacsina citatelov ho nepochopi.
  Zjednodusene povedane pre Cechov a Slovakov:
  Dejiny su zfalsovane od 17 storocia
  Vltava bola hranicou Aegypta (Tartarie)
  Kosice su vyznamnym starobiblickym Egyptskym mestom Kuš( len to autor komplikovane a nie celkom uplne popisuje,aj ked principialne mudro.
  Ukraina je od 18. storocia pod uplnou nadvladou svetovych elit.
  (Rusko-Tartaria-Stary Aegypt) je ovladnute na 80%
  Vsetky zlozky Vatikanu,vcetne greckokatolickej cirkvy su nastroje svetovych elit.
  Mohol by som odstavcovite strucne rozvadzat clanok(napr.znak Ukrajiny a Rusky dvojhlavy orol su len zamaskovane kresby lalioveho kvetu)
  Podstata clanku je ale v matricnom zrladle,ze toto uzemie(CR,SR)je svetovymi Elitami( manipulator Pjakin a cely podvodny projekt KOB ho nazyva GP) je mimoriadne dolezite na jeho dobytie a zaroven ochranu z hladiska prezitia nie len ludstva,ale aj svetovych elit a ich pokonaním (zmierením) s aegyptskym-tartarskym-ruskym zrectvom.

  • Jan Kowak napsal:

   Jo.. a wwí-te ROBOTI proč ??
   .. ww wčera stá-la ..la La láá lá la ce-lá Jižňi Spoj ..

   . kurwáá T0 protože tu fungl Nowou Dodáwk / bílou / ssem tam
   Na střechu wotoči! já..
   .. eštem kizsma ba barátom : //

   Michaela

   • Jan Kowak napsal:

    .. nelep-čí je CHODIT ssem tag.hle .. nad Ránem TO i čučma
    Čučmič & .lak chrápou.. i mistr OUD atď.. o.i.

    Chcu nowý chlí-weč – ky.. ADMINE – do toho-dle SA ww wůbec ne-dá
    .. psát : /

    R

   • proud napsal:

    Posloucham БАСТА ШОКИРОВАЛ ВСЕХ! Спел песню с Дочкой! САНСАРА.mp4,uch ty!

    • Jan Kowak napsal:

     Práwě ssem se zwrá-til z Makra.. & musel sem ject Hongowym
     Osobnim TRAKTOREM – passatem Combajn turbo-Dýzl.. protože
     .. bílá dodáw-ka ka je po po po ww wčerejšku

     KAPUT a mě sse do 911 cky wůbec NYC ne-wleze OUDE..
     .. kromě Tchýně.. of-šem Ss tenisákem w HUBĚ !

     Nehledě NATO , že si ne-chcu zaprasit seedad-la..
     .. třeba wod jogur-tu & nebo nėčim jinskym : /

     No ni ?

 15. Slovan napsal:

  S niečím sa znova dá súhlasiť, ale celkovo je to kaleidoskop a z významnej časti polopravda= najzákernejšia lož. Najlepší klamár aspoň občas hovorí pravdu.
  Nakoľko autor systematicky používa pravdivú aj vymyslenú-falošnú faktografiu, vyzerá, že je to skôr profesionálny dezinformátor, orientovaný na vrstvy inteligencie, ako len niekto, kto v rámci „slabej schopnosti chápania pracuje pre toho, kto chápe viac“…
  Dotknem sa len tých najzávažnejších prešľapov.
  Najprv ako celok: takže začiatkom až skoro na koniec píše o histórii, v rámci ktorej sa snaží vypadať ako etymológ.
  Viete, keď niekto napíše, že kôli kiš,kaš,keš,kuš sa jedná o Košice, vlastne on sa to tam len pýta, takže on to len podsúva, netvrdí…Tak prepáčte ale, vypadá to ako totálna blbosť.
  Je totiž iné keď sa napíše že výraz: „národ“ je zložený z „náš“ „rod“…To sedí, ale kiš,kaš,keš,kuš ako Košice…Sorry.Nie.
  Keď sme pri etymológii, poďme si teda rozobrať priezvysko Ha-rab-in. „Ha“, tiež „Cha“(svetlá energia viď. tartaria.sk) alebo „GA“(cesta), rab (otrok) a „in“(spolupatričnosť)= že to môže byť ten, ktorý má osvietiť otrokárstvo pre všetkých. A teda ten, ktorý nás na tom základe, že uvidíme podstatu, môže vyviesť z temnoty…

  Týmto sa autor podľa mňa už radšej nebude zaoberať, namiesto toho vyfabrikoval toto: Schuster bol na Ukrajine, udajne na večeri s Kravčukom a Kučmom, a tí na oplátku boli na návšteve v Košiciach. A keďže Harabin tam pracoval, je podľa autora už s nimi spiknutý…Tak akože toto pripojil k siahodlhej snahe vypadať ako dáky historik- etymológ, aby najprv zo seba spravil dojem vedca, a potom k tomu pripojil tamtú až primitívnu konšpiráciu, ktorá, ako autor iste dúfa, má na tom základe dojmu vedca nadobudnuť akýsi punc dôveryhodnosti.
  Za ďaľšie, pohania nikdy neboli kresťanmi.
  Pohanskou, pred násilným (ohňom a mečom) pokreťančením (kôli slabšej mentálnej schopnosti rozumieť védam v súvislosti s vesmírnym cyklom nízkeho spektra energií na zem prenikavšími), sa nazývala naša pôvodná, prírodná kultúra bielej RASY (RodyAsovStranyAsov- iní nie sú RASA), vyznávajúca spojenie so silami (energiami) predkov, ktorá bola rozšírená po celom kontinente dnešnej eurASie v minulosti (aj) Veľkej Tartarie (viď.: tartaria.sk), okrem Číny a Indie, kde sme síce tiež priniesli naše poznatky zvané Védy…
  T.j. na zemi sme žili v súlade s ostanými ľudskými druhmi, ale výhradne každý na svojom kontinente. Každý druh, aj naša Rasa bol v zastúpení po 20%. Kresťanstvo, hybridnou genocídou za 2000 rokov, dosiahlo na našej rase 2,5 %. Ostatné druhy GP množí, lebo su zotročiteľní…
  Späť k článku: Za kresťanov by sme sa nikdy nepokladali len kôli tomu, ak by sme niekedy navštívili Košice…Tiež sa nikdy nebudem pokladať za kresťana, ak som v Košiciach študoval, alebo tam bol na návšteve…
  Samozrejme, že na tento non-sense hned prilepil Harabina len za to, že ten tam pracoval…hon na čarodejnicu…Toto by som ale nazval veľmi primitívna a iracionálna konšpirácia.
  Vidno, že autor nie je z našich rodov, keďže o pohanoch sa vyjadruje ako o „nich“ nie o svojich…A tu tiež poznámka, že z Véd vieme, že eva bola z rebra preto, lebo bola vyklonovaná, teda nie je to tak, ako v článku dezinformuje autor…Krestanstvo sice teda je pravdepodobne práve jemu minimálne blízke, alebo aj vlastné náboženstvo, je to ale naboženstvo pre klony, teda nie ľudí…
  Za ďaľšie, Košice (hoc to môže byť pravda, že Koška=mačka) a Slovensko určite sú strategické časti sveta, ale určite nie v tých intenciách, aké si účelovo a pomerne dosť pracne vyfabrikoval autor článku, pravdepodobne hlavne preto, aby k tej fabulácii mohol pripnúť práve Harabina, ktorý je zrejme teda naozaj vážna hrozba pre GP, keď si tento objednal takýchto výhybkárov…Okrem teda toho, že popri tom dezinformuje aj o mnohých, už vyžšie spomenutých záležitostiach…
  Ná koniec článok tak zaklincoval, že sa znova usvedčil z totálnej zvrátenosti: Harabin podľa neho razí cestu pre Kotlebu.
  Keby totiž niekto tvrdil opak, že Kotleba (ak by odstúpil) razíl cestu pre Harabina, to by v tom prípade- včasného odstúpenia, ešte mohlo byť brané ako hypotéza…teda že to neakceptovateľné „baranidlo“ razí cestu intleligencii…Tam by ešte logika bola, aj keď by to ešte nemuselo nutne znamenať, že to aj tak je- mohli by sa totiž nájsť také fakty, ktoré by ten prepoklad mohli vyvrátiť…
  Moja logika mi ale odoprie zvrátenosť, že by Intelektuál razil cestu pubertiakovi (aj napriek 2-om VŠ.?!?!- bez schopnosti sa súvisle vyjadrovať), kt. chce ujsť z domu (EÚ) a nevie kam- asi mrznuť na ulicu… T.j ponúka: deštrukciu, ale žiadne riešenie, hrať sa na nezávislého, pričom v strednej Európe ide o utópiu najhrubšieho zrna, kde Švajčiarska neutralita je samozrejme rozprávka pre tých 1.) menej informovaných alebo 2.) naivných, ktorí 1.) nevedia, alebo 2.) popierajú zjavné o tom, kde sídli svetové- všetko financuvšie bankovníctvo, tiež o tom že kedysi Ruskú Tartariu na jewrópu naparcelovali kôli ašpirácii zotročiť svet…
  Samozrejme si ľudia dnes volia rozumnejšieho pred pubertiakom, t.j. nikto to neberie tak, že teraz bude voliť normálneho, erudovaného právnika, a potom (akože keby sa niekedy TEORETICKY situácia vyhrotila v silnú krízu, „skypela žlč“), sa zradikalizoval a uchýlil ku kotlebovi… Lebo tam sa snaží autor nevypovedane navádzať…
  Pretože inteligenica nikdy nebude voliť kotlebu, aj v časoch najvačšej krízy by volili a volia štandardné strany- Smer, SaS, … , lebo pamataju na Hitlera. Ved kríza je tu, je silná, aj finančná (teraz v oku hurikánu), valí sa na nás transgender, multikulti, starý svetový akožeporiadok je úplne vyhorený a v rozklade (ale v Číne nová zlatá burza- apríl 2016) a kotleba má aj napriek všetkým predpokladom v jeho prospech- vo veľkej kríze- len pár percent…Bez úpadku do doby kamennej nikto masovo kotlebu voliť nebude. To je každému triezvemu jasné.
  Teoreticky teda, ak by v zmysle overtonovho okna najprv išiel baranidlo neakceptovateľný kotleba, a potom, čo (predpokladáme) by si uzurpoval časť národne zmýšľajúcich, prevzal by to Harabin, čím by sa hypoteticky pridala aj inteligencia- to by ešte šlo predpokladať s tou podmienkou, že by kotleba včas odstúpil.
  Ale opačne určite nie- je to NON-SENS.
  Navyše tí dvaja nemajú nič spoločné, na rozdiel od Le-pen (radikálnejšia) a Filona. To je ako rozdiel medzi tým, keď kiska povie, že je za národ, a Harabin povie, že je za národ- obaja povedali sice to iste, ale činy a kroky v realite budu prave opačné jeden od druhého…Alebo kiska povie, že je za Slovensko, a Harabin že je za národ, tak to je veľký a podstatný, zlomový rozdiel, lebo význam slovensko je otrocký, dobrá energetika plynie z Sloviensko, alebo národ (náš rod)…(viď etymológia, údelná váha slov prostr. staroslovienskej bukvice), aj keď síce aj Harabin používa Slovensko, ale on nemôže vedieť všetko, on je právnik a nám dnes stačí, že spraví poriadok v našom demokratickom štáte (otrokárskom zriadení)…zatiaľ… Tí dvaja ale očividne v skutočnosti nemajú nič spoločné a sú práveže úplne rozdielni, tak isto ako Harabin a Kotleba su na opačných stranách a to absolútne. Je to samozrejme vidno aj z vyjadrení. kotleba je bigotný katolík= predĺžená ruka jezuitov, a Harabin je v krestanstve vychovaný človek, u ktorého sa našťastie zachoval zdravý rozum, vďaka čomu je navyše svetovou právnickou špičkou…
  Niekto sa tu teda očividne snaží nazývať bielu čiernou- predkladať opak reality a realizovať dezinformačno-imitačne-provokačnú činnosť.

  • Maroš napsal:

   Bratku Slovan – kľúč je v motiváciách a v schopnostiach riadiť – a teraz – čo je silnejšie? Kotleba po svojej nedávnej návšteve Vatikánu dostal no no no a hneď zmenil rétoriku – s jezuitmi nie je sranda. Dobre – ale Harabina aj keď nepriamo – riadeného Sionom – v čom je rozdiel, keď Vatikán je prešpikovaný Sionom?! Opäť sa nám tu ponúkajú tie „menšie zlá“ – a ja sa pýtam – ktoré získa čas pre národ – aby sa skonsolidoval. ???

   Ad „Vidno, že autor nie je z našich rodov,“ – SS je kaukazský žid – to nie je Slovan!
   https://www.youtube.com/channel/UC6JlTP2c6XQYmeMut4PkXxA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!