Další pokus o ne-reformu důchodů na obzoru

Opět politici vytáhli do boje s důchodovou reformou a opět se vytváří mnohačlenné komise, které budou mudrovat nad blížícím se malérem se stárnoucí populací. Tentokrát to nejsou „důchodové pilíře“, které měly vyřešit všechno, ale „spravedlivé důchody“. Tady je třeba připomenout, že nezáleží na názvu, ale na obsahu a ten, jak je vidno z prohlášení ministryně práce a sociálních věcí, je stále ještě v oblacích, neboť avízovaná 40 členná struktura komise není zárukou, tak jak nebyly ani ty předešlé, že její představitele budou nositeli tolik potřebné lidské moudrosti, která tento palčivý problém vyřeší.

Pojmenování příčin

Podstata nepříznivé demografické křivky spočívá ve stále menším počtu rodících se dětí. Tedy hlavním cílem státu by mělo být zabezpečení zvýšené porodnosti a z ní vyplývající automatické přirozené a hlavně přímé financování stárnoucí populace. Ponecháme-li stranou všechna současná řešení, která spočívají buď v přerozdělování vybraných finančních prostředků z jiných oblastí dle složitých a matoucích výpočtů za pomoci mnoha daňových nástrojů nebo posouvání hranice odchodu do důchodu až k 73 létům, která sama o sobě nejsou schopna nikdy odstranit příčinu současného negativního stavu a pokusíme-li se o pohled na danou oblast ryze selským rozumem, otevírá se před námi jednoduché řešení cestou přirozeného poznání obyčejné lidské reprodukce.

Při pohledu na historii fungování lidského společenství je třeba si otevřeně přiznat, že, co do vlastní reprodukce, tedy porodnosti, byli naši předci na podstatně vyšší úrovni a na základě těchto prostých, staletími osvědčených přirozených lidských principů, neměli problém s uživením svých stárnoucích rodičů.

Tento problém, za kterým se skrývají hlavní nedostatky důchodového systému, je řešitelný zase jen přirozeným nastartováním dostatečného populačního boomu. Je to tak jednoduché, jak jednoduchá je i sama přirozená živočišná reprodukce.

Zde je zcela prosté řešení:

Pokud rodiče vychovají svědomité a pracovité potomky, do jejichž výchovy vložili nemalé rodičovské úsilí a finanční prostředky, potom ve chvíli, kdy potomstvo dospěje a začne samo vydělávat, bude vyčleněna část z jejich příjmů, kterou budou ukládat na speciální konto svých rodičů, a ti z něj ve stáří budou čerpat potřebný naspořený a stále přitékající kapitál. Počet pracujících dětí a výše jejich příjmu bude přímo ovlivňovat výši jejich starobního důchodu. Čím více dětí rodiče zodpovědně vychovají, tím bude jejich důchod vyšší a rodič, samozřejmě i za svého chtěného přispění, bude moci jít do důchodu třeba i v padesáti. Tento přirozený proces se dá popsat takto: za dobře odvedenou svědomitou práci při výchově svých potomků budou rodiče po zásluze odměněni, respektive bude jim „vrácena“ rodičovská péče, a to ve formě péče jejich dětí o své rodiče. Toto přirozené a velice zodpovědné financování stárnoucích rodičů bude mít v rámci rodiny, tedy i celého státu, významný pozitivní vliv, bude udržena stabilita morálních lidských vlastností v celkové populaci a dojde k upevnění tolik potřebných rodinných vazeb a posílení osobní vzájemné potřebnosti a zodpovědnosti. Je velmi důležité, aby tyto peníze nikdo nepřerozděloval a hlavně na nich nikdo neparazitoval. Například nepřirozená, až zcela zbytečná, státní přebujelá administrativa, nebo ještě hůř, nějaká pojišťovna, a už vůbec ne fondy. Prostě eliminovat všechny nežádoucí rizikové faktory. Přímé financování s menší mírou akumulace finančních prostředků, tedy takový systém, kde část platu by šla přímo od dětí k rodiči, bez dalšího nežádoucího vlivu státu a jiných subjektů, se jeví jako nejefektivnější, neboť nevyžaduje téměř žádnou administrativní státní obslužnost. Každý by mohl odejít do důchodu, kdy by sám uznal za vhodné, v návaznosti na množství naspořených financí z příjmu svých dětí a svého vlastního finančního podílu. Je asi každému jasné, že výchova a reprodukce potomstva by se začala ubírat tím správným směrem, neboť nenarozený nebo nevychovaný potomek, který nepracuje, nepřinese svému rodiči v oblasti zabezpečení ve stáří nic a tudíž rodič ani nebude moci odejít do zaslouženého důchodu třeba už v padesáti letech, ale opravdu bude pracovat až do 73 let. Nastřádané prostředky by byly stále majetkem rodiny a mohli by s nimi nakládat jen její členové, nikoli stát a také žádný nesmyslný penzijní fond. Občan by tak převzal plnou zodpovědnost za výši a rozsah svého důchodu a nemohlo by se stát, že by někdo mohl být nespokojen s jeho výší, neboť vše by podléhalo jen jeho schopnostem a celoživotnímu přičinění.

Celková váha zodpovědnosti a hlavně tolik potřebná vyvážená spravedlnost by se tak vrátila zpět k občanovi, kam také přirozeně patří. Stát, neboli (v jeho nynějším pojetí) politici, nedokáže hospodařit s našimi penězi lépe než my. Pokud tyto prostředky občan státu svěří, začne je přerozdělovat a s nimi hospodařit podle pravidel, na která již důvěřivý občan nemá žádný vliv. Výsledky takového hospodaření jsou realitou dneška. Důchodu se dočkáte, nebo spíše nedočkáte, v 73 letech. Příčinu skrytého důchodového dluhu je možné nalézt v současné státní struktuře. Máme tu gigantický přebujelý státní aparát spolu s neskutečnou daňovou zátěží, kdy pouhých 20% obyvatel produkuje skutečné materiální hodnoty a živí celý náš stát. Takto uspořádaný systém nemůže být občanům zárukou spravedlivého nakládání s jejich penězi. Je třeba mít v patrnosti, že každá moc, tedy i ta státní, bude mít vždy tendenci usurpovat si nadvládu nad penězi občanů, tak, aby svoji moc co možná nejvíce prohloubila. Neméně důležitá je také inflační oblast, zde páchá stát nenapravitelné škody, právě na úsporách občanů. On je vlastně tímto způsobem skrytě okrádá o naspořené prostředky a to je také dosud nevyslovená a utajovaná další příčina vytvoření skrytého důchodového dluhu. Neustálý růst cen, hlavně energií, potravin a služeb, razantně snižuje úroveň lidského života. Ale to už se dostáváme do jiné sféry.

http://pozitivnisvet.cz/neprehlednete/kam-mizi-danove-vynosy-statu

Věřím i tomu, že by stát přestal mít potíže s vysoce nákladnou a mnohdy i problematickou výchovou dětí v dětských domovech, neboť bezdětní rodiče by si rádi tyto děti osvojili, aby dosáhli na naplnění výše uvedených rodičovských principů v oblasti financování svého vlastního důchodového systému. Bezdětným manželům by totiž nezbylo nic jiného, než si na důchod naspořit ze svého, a to bez jakéhokoli přispění státu, tedy těch ostatních, kteří zodpovědně potomstvo vychovali. Má to totiž i svoji spravedlivou logiku, neboť ti, co nevychovají žádné potomstvo, jsou značně zvýhodněni oproti ostatním, a to hlavně z ekonomického hlediska a svým způsobem také z hlediska reprodukčního a výchovného (lépe řečeno z absence těchto dvou prvků, které sebou přináší značné ekonomické výdaje). To, co zodpovědný rodič vkládá s důvěrou do svého potomka, se dá jen velmi obtížně vyjádřit v ekonomických hodnotách, neboť výchova je tou hlavní a nezaplatitelnou hodnotou rodičovské lásky, a ta je tím nejdůležitějším základním kamenem lidské společnosti, tedy státu. Pokud se na této zcela zásadní oblasti, která má zabezpečit jeho klidné stáří, někdo nepodílí, nemůže očekávat od společnosti jakoukoli kompenzaci za svoji nečinnost.

Děti, které rodič dobře vychová, hlavně svým vzorným příkladem, budou jeho životní zárukou pro zabezpečené stáří a pro společnost se tento přirozený proces stane obrovskou devizou a zárukou fungujících rodinných vazeb a ekonomických, reprodukčních a sociálně výchovných hodnot. Vytvoří se tak stabilní základy celé lidské společnosti, které přirozeným procesem zabezpečí ekonomicky celé následující generace.

Sociální stát v současném pojetí je neufinancovatelný

Před současným důchodovým systémem lze pouze jen varovat, neboť způsobuje razantní znevýhodnění mladších generací a může vyvolat pochyby o legitimitě samotného důchodového systému, který je stále chápán jako pojistný nástroj a záruka, jež má účastníkům přinášet prospěch. Skrytý veřejný důchodový dluh, který již narostl do gigantických rozměrů a půjde na vrub současné mladé populace, je tak největší hrozbou příštích generací. Skrytý dluh českého důchodového systému se pohybuje okolo 55% dnešního HDP.

Další oblast, která by mohla být uvedenou formou do značné míry posílena, je oblast zaměstnanosti. Ve chvíli, kdy by uvedené principy začaly fungovat a dobře zaopatření rodiče – svými dětmi i svým přičiněním – by mohli odcházet do důchodu třeba v 50 letech, pracovní trh by dostál značného uvolnění, neboť by vzrostl počet pracovních příležitostí. Současně s tímto přirozeným procesem by významně klesalo sociální napětí ve společnosti, které je důsledkem vysoké míry celkové daňové zátěže obyvatelstva a dosavadní míry nezaměstnanosti. (Nenechte se zmást současným stavem nedostatku pracovních sil, ten je přechodný a kulminuje ve vlnách).

Tento nastíněný přirozený a spravedlivý systém zabezpečení důchodu by nemohl nikdy zkolabovat jako celek. Tam, kde by tyto principy nemohly plnit svoje cíle, např. u lidí s handikepem nebo nějak postižených v důsledku tragických událostí atd, by musel být státem zřízen náhradní režim, který by byl sociální pojistkou pro tyto občany. Tento princip by se stal pro společnost také zárukou neuskutečnitelnosti pro případ, že by se důchod občana, který nikdy ve svém životě nepracoval a nevychoval své děti k pracovitosti, vypočítával ze základu minimální mzdy, tak jak je to možné i dnes.

Případný naakumulovaný finanční kapitál v oblasti důchodů (nejlépe spravovaný Českou národní bankou), by se mohl dále za aktivní podpory a garance státu využívat k jeho zhodnocování, ale jen v těch oblastech, které by přispěly k upevnění a podpoře rodinného zázemí, tedy do investiční bytové výstavby, domů pro seniory, domovy důchodců a dalších investic, které svým charakterem stabilizují a podpoří populační oblast a zaručí bezrizikové kapitálové zhodnocování těchto prostředků v dlouhodobých investicích prospěšných celé společnosti. Je třeba dodat, že důchodový kapitál obyvatelstva by nebylo možné spravovat prostřednictvím CIZÍCH bank, neboť ty nejsou povinny držet adekvátní rezervu, která by byla dostatečnou zárukou pro jejich správu, a mohlo by se stát, že by občan mohl o své úspory přijít. Riziko je o to větší, čím více se bankovní svět odvrací od financování výrobních oblastí a orientuje se spíše na investice v spekulativních investicích na burzách s komoditami a dluhopisech, které jim vynáší vyšší zisky, ale lidem a celému světu přináší nezadržitelný růst cen, hlavně v oblasti energií, potravin a služeb.

Tento nastíněný ozdravný důchodový systém neřeší detailně všechna úskalí, která jsou s touto oblastí zcela jistě spojena. Ani to není účelem tohoto příspěvku, chtěl jsem jen poukázat na neschopnost politické pravolevé garnitury, která není schopna se na tuto oblast podívat obyčejným lidským spravedlivým pohledem. Současný systém je založen na principu, že občan do systému vloží až trojnásobek toho, co z něho získá zpět. A pozor! Dosavadní navrhované reformy měly zvýšit naše „vložné“, které již nikdy neuvidíme, až na čtyřnásobek. Otázka tedy zní, kam se ztrácí naše peníze? Kohože to ksakru živíme a jak to, že s našimi penězi stát, tedy politické strany, hospodaří tak nezodpovědně a jak je možné, že nedokážou přijít se smysluplným funkčním a spravedlivým řešením? Je třeba také vědět, že finance vybrané pro důchody příští generace jsou nenávratně spotřebovány. Kdo tedy nese zodpovědnost za tuto nezodpovědnou lumpárnu?

Všem, kteří budou chtít rozvinout tuto myšlenku a obohatit dotčenou oblast o další úvahy a možná reálná prospěšná řešení, předem děkuji. Mozkový potenciál mnoha moudrých osobností je dostatečnou zárukou pro plodnou diskuzi. Ač si to možná všichni neuvědomují, veřejná diskuze významně přispívá k nalezení reálné cesty, jak nalít politikům alespoň nějaký rozum do jejich poslaneckých hlav, které nebyly doposud schopné vytvořit stimulační prostředí v oblasti reprodukce našeho českého národa.

Petr Havlíček

Podnikatel, starosta, šéfredaktor portálu Pozitivní svět, bloger, publicista, předseda nadačního fondu pozitivní svět. podporovatel a řečník společnosti Můžeš podnikat.
55 Komentářů k Další pokus o ne-reformu důchodů na obzoru

 1. Josef Švejk napsal:

  Po jednoduchém úkonu „zamyslet se vlastní hlavou“, lze pochopitelně dojít k spravedlivému řešení.
  Bohužel, v důchodovém balíku je příliš mnoho miliard a ty nenechávají v klidu myšlenkové toky všech ČEZkých babišků. Těch jejich eskamotérských kousků už bylo a ještě bude, dokud se to nepodaří. To je to o čem sní když v noci spí! Už od dob nejmoudřejšího prognostika všech dob (nějaký Pružinskij), je znám ten hřejivý pocit, když volná ruka trhu trhne co se dá z tohoto milého balíčku. Žádný správný kleptomaniak přece neodolá i kdyby mělo jít o pouhou propisovačku.

  • proud napsal:

   Na co to resit,odhaduju, ze do deseti let duchody zaniknou uplne.

   • Josef Švejk napsal:

    „Současný systém je založen na principu, že občan do systému vloží až trojnásobek toho, co z něho získá zpět. Dosavadní navrhované reformy měly zvýšit naše „vložné“ až na čtyřnásobek.“
    Je-li toto pravda (nepočítal jsem to), pak systém důchodů nezanikne. Bude pouze upraven (viz. výše). Žádný babiška se dobrovolně nevzdá příjemného příjmu. Bude jen spekulovat, jak učinit reformu. V důchodech, zdravotnictví, mzdách atd. atd., aby to vyneslo více.

    • proud napsal:

     Mozny to je a logiku to ma,ale nepocita se pritom s neustalym utahovanim obojku,ono pak totiz bude jedno kde vemou a jestli to obcan vidi,protoze dostane stejne jenom minimum,jak na „duchod“ tak na vejplatu.Zvyhodneny zustanou jen takzvani „ochranci systemu“,policie,urednici a ostatni paraziti.Dej pozor co se zacne dit az uhodej ve velkym migranti s Bruselem dohromady,pak bude ovcan moc rad ze zustal vubec nazivu a minimum bude primo jeste oslavovat.

   • Eva napsal:

    A kdo mi vrátí sociální daň? Ta je totiž povinná!

    • Josef Švejk napsal:

     Co demokratické peklo jednou schvátí, již nikdy nenavrátí.
     PS: Až se zase jednou bude schylovat ke zvonění klíči a „vláda věcí Tvých se bude zase vracet do rukou Tvých, lide“, tak si dobře rozmyslete jak se k tomu postavit. Neboť odjakživa platí staré dobré – jak si kdo ustele, tak si taky lehne.

     • niSas napsal:

      Do daní se semele všechno. výkon parukářů, zanehťáků, excleářů, pohunků a evidenčních zjevení, včetně echkonomických věřitelů, kazatelů, učitelů, zlo dějů, papalášů, panských rezidentů a jejich ochranky a ve finále se všichni vrhnou na to, co dělá 5% populace. Šílená společnost budiž kničemů. Jen plno kraválu kolem teho kradení.

     • Paw napsal:

      Chysta se hrdinny boj politiku s Duchody.
      Duchody se budou branit a valka bude s mnoha Ztratami na obou stranach ,ale vsadim se jiz ted ,ze duchody a samozrejme i duchodci prohraji na cele care..Zadny zakon na svoji obranu proti chtivym banditum nemuzou vydat…

      • Paw napsal:

       Velka skoda ze Duchod neni Feministka, homosexual, lesba, vseho Genderu a tak bychom meli duchodu tolik AZ beda, rovnou NAD HLAVY…
       A mozna bychom se v nich docista utopili..

    • proud napsal:

     Na tu bude „tise zapomenuto“,jak je zvykem,zacne se jecet kvuli nejaky zveliceny kravine aby se na ni zapomelo.

  • Eva napsal:

   Tak, zajímavé je že jakmile je fond plný ba je tam víc než stačí na důchody, okamžitě se začne řvát, že nebude na důchody a je potřeba „reformy“ alias vykradení.
   Logiku to nedává, ale dává to rozhodně logiku někomu, kdo chce opět fond vyrabovat.

   • Josef Švejk napsal:

    Národu je dáváno na vědomí, že sex ve stáří nekončí. Ještě s ním vyjebe důchodový systém.

  • benmil napsal:

   Švejk

   +

  • Krtecek napsal:

   DIVOČÁK DOKTOR DAVID SE PRÝ POKUSI LÁMAT SKÁLU V BRUSELI.JAK TO CHCE DĚLAT

   sepsal v článku pod kterým bublá diskuse a možná se tam všichni i poperou,jen aby ho tam dostali.

   http://www.novarepublika.cz/2019/03/budu-spokojen-kdyz-se-mi-podari-branit.html

   • John_Pitralon napsal:

    No Tajná služba trochu začachruje a lidi se vždycky nechaj vyhnat na buzeráky, aby mohli radostně sledovat Rolling Stones, AC blesk DC, nebo aspoň Vencu Havla a Andyho Babiše. Budou pak světoví.

 2. niSas napsal:

  Ste prostě debilové. Každej by už mohl pochopit že jen asi kolem 5% blboňů dělaj v otrokářství něco, nejaký hodnoty, například žrádlo, nějaké cihly nebo látky a zbytek žije z nakvedlanýho vejvaru a hádá se zásluhově kolik jako má při „robotě“ a zmaru dostávat jako z výpalnýho. Furt se vo tom mele a furt to nigdo nechápe. No, tak kolik užitků máte z práce Zemana. Klause, jejich parchantů neziskovejch a další patra zbytečných činností, keré stojí akorát majlant energie, surovin a peněz z ničeho. A co je cílem taky nevíte, páč si myslíte že voni pro blboně něco užitečného, hřejivého dělaj. Ale cílem je z celého koláča vám nasrat a vyhnat blboně pod mosty.. Uvědomte si, že voni myslej fákt jako klíšťata nebo jako pijavice. Je to jako se smečkou psů co běhaj po louce a gdyž něco vystelete na deku, tak sou tam první, sežerou všechno a pak se na ní vystelou sami a eště, bacha, chtějí podrbat. Heh

  P.S. Pochopte kokoti, že celej kapitalizmus nebo jinej izmus je vo tom vyšlehat dort a nepotřebné podílníky od něho vyhnat za-kony. Nic jnýho v tom néní. Čím víc blboňů odeženete, třeba že se budou stydět, to je fuk, zbyde větší dortovej řez na vybrané chmatáky. A gdybyste chtěli zjistit jejich HisTórii, tak vás z eho bude bolet hlava. Samej zmar, nula od nuly pošla, ale držku maj pěkně velkou, jako votesánek. Ten taky nejdřív mlíčko, pak, celej chleba, pak mámu a tátu, pak voly aj s vozkou a pak jej musel stejně něgdo vypárat aby se dalo na světě normálně žít. Muheeeeeeee

  Takže budete cálovat a na nic z teho vám nenechaj ani kousek podílu. Je to fantastické? No, je!!!

  Stydíte se jim zacpat držky svýma přirozenýma potřebama?

  Odvaý se to napsat třeba takto.

  1) bezpodmínečný příjem
  2) bezpodmínečné bydlení
  3) bezpodmínečný dekret na podíl půdy
  4) bonusový přístup k uzdravování
  5) podíl na věcných volbách potřeb
  6) zrušit úřady na sociální a zdravotní výpalné
  7) zřídit národní spořitelnu
  8) zdroj nezávislé energie do každé naší rodiny
  9) zakázat lichvu a exekuce
  10) zřřídit národní industrii. národní školství, národní zásobovatelskou síť, národní telekomunikační síť

  A to je jen předloha, moje, jak by to mohlo vypadat.

  • .lak napsal:

   Z paratizace jsou tak nablblí a je jako samozřejmost že si myslí že to vezmou cvičení taškáři či kejklíři nebo jak nazvat nebohé formanty odpadu co nic neumí tak učí (z not zpěváčků slonovinové věže)z free energy ale u eu je to z lidských st(sd)rojů (ergo z nich) €araboafričanům
   https://www.youtube.com/watch?v=PHjFIwbvzo8
   https://www.youtube.com/watch?v=UWzA_VGcOKw

  • Rocco napsal:

   Ale nisasi, vždyť to Češi dávno všchno měli do roku 1989!

   Ale vycinkali si Havla, protože chtěli jezdit červeným mercedesem jako Havel nebo co!

   • proud napsal:

    Nechce to videt ve svy nenavisti ke komancum,ta bejva slepa.

   • niSas napsal:

    Ale ne.
    Měli malé zaprděné nwoo. Strana vládla v každém provoze, měli tam na to schůzovní místnost a vedle archiv kádrového oddělení. A lidi, kromě nich, měli ve skutečnosti strach.
    Blboni jako dneska si to ale neuvědomovali,, jen se hádali nebo dokonce bili za padesátikorunové bločky. Čili smyslem nebyl život pro rodinu, pro radost, ale život pro „práci“, byť sebeblbější nebo senezbytečnější. No a v takovém prostředí se teho hodně nadělá., tak se to muselo někam vyvézt aby za to bl materiál na další vyrábění. Takže žádnej bezpodmínečný podíl z rozpočtu, alijas NZP, , žádný podíl na neprodejné půdě, žádné bezpodmínečné bydlení, žádný bonusový přístup k uzdravování (ach ti všudepřítomní kulichové) , žádný podíl na věcných volbách potřeb, žádné zrušení úřadů na sociální a zdravotní výpalné, ne ne ne, Žádný nezávislý zdroj do každé rodiny, ne ne ne, (tisíce kilometrů vysokého napětí).
    No a na další hospodářské agregáty neměli blboni žádnej vliv, tak mezi tím jen plavali jako mrtvé ryby. A zase echkonomičtí eugenici, inženýři, cejtěj změnu a oprašují svoje učení o lepším vyrábění, o lepších a smačnějších vývozech toho vyrobeného. Sní o lepším vyškolení zaměstnanců pro obsluhu robotů. Si všimni, na čem stavěj svoje hypotézy šťastného otroka. Sociální a zdravotní, důchody, „práce“, to je jejich agitace, tosou jejich základní páky řízení o životě šťastného blboňa. Jó, blboni to cejtili jako zlo, zlo takové kašpárkovské a gdyž byl převrat, tak to nechali klidně chcípnot, páč si podvědomě domejšleli, že to donucování a strach nějak vyšumí, to co se postavilo a nadělalo, že se podělí a bude sloužit jim a že konečně budou mít čas na život pro svoje rodiny a pro radost.

    • proud napsal:

     At byli komancove jaky byli,kecas kamo stejne jako GP,hroomada lzi korenena trochou pravdy,to ses naucil ve svy nenavisti,a tim taky vsechno tvy uceni zvadlo,protoze v nenavisti se neda pracovat,jinak bys to napsal tak jak to bylo.: Komunisti likvidovali nepratele tak jako vzdycky a kazdej,takze o co ti pico jde? Nemuselo je plno lidi,ani ja,ale ja byl mladej a blbej a tenkrat jsem nerozlisoval jako ty, starej a blbej jeste dneska!!! Proto co hlasali totiz nemohli krast,mohli jen prikradat jako vsichni ostatni,jen s tou vyhodou ze vedeli lip kde a kolik a jak.Kdyby totiz kradli,nebyli bysme tenkrat jako republika temer sobestacni,v mnohem uplne a naprosto bez dluhu,jinak vedeli a nebali se rict ze bez prace nejsou kolace,proto onen duraz na praci i za cenu umely zamestnanosti,ale nikdo pod mostem a nikdo kdo by nemel na vzdelani,nebo lekarskou peci,piiiico!!! Uz jen fakta co jsem napsal te usvedcujou ze lzi! Ne nadarmo se rika ze nenavist je slepa,hajzle,ja bych ti za ty lzi nenechal ani dvorek!Doted jsi nepochopil,ze at byl komanc jakej chtel,vychovaval k vlastenectvi,sobestacnosti a silny armade,ty blby strevo,vsem nam patrila cela nase zeme a ne nejakej priposranej zaprdenej podil,blbe.

 3. .lak napsal:

  Z AE
  Administrator
  Cílem je genocida českého národa, tzv. západních Rusů, jak Čechům říkají Židé. Proto nízké mzdy, nízká zdravotní péče, likvidace školství, likvidace kultury, rozklad společnosti a snižování podmínek pro pokojné dožití člověka a nad vším dohlížejí lokajové amerických neoconů v roli státních manažerů. Babiš dojedná v Bílém domě americké základny v ČR a nákupy amerických zbraní pro českou expediční armádu. Babišův ministr zavede v ČR americký zdravotní Kaiser systém. Sleva na operaci žlučníku, 50% off v katalogu zákroků, pouhých 29,990,- Kč bez DPH! Možnost vzít si operaci na úvěr přes Zonky nebo u Cetelemu.

  41-6 OdpovězÚno 27, 2019 23:10
  Trh trhů trha trhlých. A pjo hádku, tam ta valkýra co spadne s flaškou z rampy je boží.
  https://uloz.to/!zfMCHS9tB1PB/thor-ragnarok-2017-cz-dabing-1080p-mkv

  https://aeronet.cz/news/duchodci-a-nezamestnani-pozor-babisuv-ministr-zdravotnictvi-v-tichosti-planuje-reformu-ze-stat-prestane-platit-za-penzisty-deti-skolaky-studenty-a-nezamestnane-zdravotni-pojisteni/

 4. niSas napsal:

  Ne, vážně, lidičky, to se nedá číst. Zničením všech takových IN-stitucí, co berou a rozdávaj, přerozdělujou vejvar jako myšička s redlíčkem, tomu dala a tomu nic, bude na světě mír.
  Sadím všechny boty, že nigdo z těch co se serou do vládnutí a přerozdělování nevyprodukoval za svůj život nic, co by se za nehet vešlo. A voni mají svoje potomky, co si dneska legálně můžou lakovat nehty za peníze poplatníků! Muheeeee… a hledaj gde jejich předci nehali u „musí dáti dal“. A co s tím vyrýpaným zanehtím si jako počtnete. Volové? A klidně si jejich lakované nehty stokrát zdaňte, volové.

 5. Vaska napsal:

  trochu mimo téma –
  zrovna jsem četl že nám eurosojuz zakázal kontroly těch sraček z polska – naložit ty kontaminovaný sračky na náklaďák – odvést do bruseli a vyklopit před budovou toho eurosojuzu ať si soudruzi pošmáknou!!

 6. martin bareš napsal:

  „Petr Havlíček

  Podnikatel, starosta, šéfredaktor portálu Pozitivní svět, bloger, publicista, předseda nadačního fondu pozitivní svět. podporovatel a řečník společnosti Můžeš podnikat.“

  Jinak jsem tu kravinu nečet. Hrdý podpis a popis činnosti mi stačil.
  Podnikal jsem s kolegyní přes dvacet let. Začali jsme v bytě u mýho rozlámanýho stolu. Bez příslušnosti k nějaké partaji, bez „dotací“, známostí na radnici a u zbohatlejch zlodějů a zlodějíčků. Karty jsem s nima nehrál, na golf nechodil a chlastat s bohatejma a žvanit s jejich paničkama o ničem – na to mě nepřibrali.
  Vydrželi jsme to, ale život jsem téměř vynechal. Mohl bych o tomto tématu „podnikání“, blbe Havlíčku, psát romány. Ale nějak jsem ztratil chuť a radši v klidu ten zbytek dožiju i s tím „důchodem“, co chceš reformovat a o kterým´s toho tolik naslintal.
  Nejdřív se ty hovado podívej, kolik Klaus zašantročil a kolik Sobotka přidával k důchodu (40, slovy čtyřicet korun). A pak mudruj. Hledej příčiny č+ráku, než se rozkecáš!!!

 7. Vladimír Knecht napsal:

  Vážený pane Bareši.
  Zajímalo by mě, jestli umíte něco jiného, než urážet a psát příspěvky, které s daným tématem vůbec nesouvisí.
  Píšete, že byste mohl psát o tématu „podnikání“, ale téma je důchodová reforma.
  Zaráží mě, že na začátku napíšete, že jste to nečetl, ale hned „kafráte“ o ničem.

  Pokud bychom všichni, k diskusi přistupovali tak, jako vy, tak si ti nahoře budou radostí mnout ruce.

  Zamyslete se prosím nad tím, jestli nejste jenom ovce ve stádě, která ty lumpárny politiků ( včetně Klause a Sobotky a kohokoliv dalšího) s blaženým úsměvem neumožňuje. A to právě svým přístupem a absencí jakékoliv snahy něco udělat.

  • proud napsal:

   „Pokud bychom všichni, k diskusi přistupovali tak, jako vy, tak si ti nahoře budou radostí mnout ruce. „………..vsak si je taky mnou,a hoden mnou,maj namnuto od milionu po miliardy a mnou vesele dal……………a budou mnout,protoze delat neznamena jen diskutovat,diskuze je druhorada,prvorady jsou ciny,a ty vis jaky jsou potreba a jak? O tom se diskutovat nikomu nechce,protoze 99.999% miluje jen to kafrani.Pokud me pamet neklame o cinech pise Sasin,pisu ja a psal jeste jeden klucina ze Slovenska co sem uz moc nechodi………..a to je tak asi vsechno.Takze jsme ony ciny ani moc neprobrali,protoze i na ne se nase nazory ruznej.Toz prispej at vime co ses zac.

   • proud napsal:

    Jenze muzes dela co chces a diskutovat jak chces,nevzdelanej ovcan te bude stejne jen napadat aniz mu cokoliv dojde…………hlavne ze ma co strcit do drzky a do zensky,dnes uz spis genderove do jinyho ovcana…………bohuzel.

   • houbeer napsal:

    ja taky psal o cinech a snazim se ji i tedy delat.neberu to jako,ze jsi si nevzpomněl,proste verim,ze i ,,muj“ postoj je jednoznačně posun k lepsimu.tak jako tech co jsi jmenoval.a dalsich(kteri uz davno tu napsali ledasco konkrétního).

    • proud napsal:

     Protoze nejsem „sberatelem zasluh“,tak jsem to jen tak hodil co jsem si honem vzpomel,verim ze je jasne tech co chteji neco delat vic,i mezi tema co ani o tyhle sajte nevedi.V pohode.

     • houbeer napsal:

      ;))) jasny.take tak nejak verim,i kdyz lidi jako ty ci sasin potkavam opravdu malo.semtam najednou se objevi obcan,co by ,,moc“ uz dale nenechaval na smejdech,zaroven je fajn,neco hodnotneho umi ci se uci,neni fasoun,multikulti ovce,…zoufale malo bojovnych lidi potkavam,je to dano i mistem kde ted bydlim.

      • proud napsal:

       Otazka je co si kdo predstavuje pod pojmem „bojovnost“,on je to dost osemetnej vyraz :-)

       • houbeer napsal:

        jo muze byt,ja si predstavim souboj se sebou samym,s mym poznanim,vhledem a pohodlnosti….bojuji primarne za sebe,svoji svobodu a cest.nezrikam se spoluucasti a bojuji za pokud mozno moji ferovou spoluucast na zivote.

        • proud napsal:

         To na sobe spis makas,nez bojujes,coz je jeste lepsi :-)

        • proud napsal:

         Jak jsem uz kolikrat psal,jsem presvedcenej,ze bojem se nic neziska,krome zase dalsich „novejch“ vudcu a mozna jinejch -ismu,coz je porad a zase cestou “ z deste pod okap“,v tom jsme mistri.Ale takova cilena a organizovana hromadna ignorace,nebo naopak propagace,to je prostredek co prenasi skaly bez jediny facky ;-) :-))))))))))).Ale chce to holt ty obcany,ovcani jsou ztraceny a vsechno s nima, ve vsem.

 8. proud napsal:

  Vsechno by vyresil nepodminenej zakladni prijem spocitanej presne jen na normalni hodne skromnej zivot bez luxusu,k nemu pak teprve onen duchod.Netahla by meli jen NZP. Vsechny ostatni „davky“ by se mohly skrtnout a usetrit za uredniky s kavickama.

  • houbeer napsal:

   nemyslim si,ze by to bylo az tak snadné.je moc ruznych lidskych bytosti v ruznych sociokulturnich podminkach,a kazdy kus cr je jiny(jinak zdevastovany).reseni je v obcanech a pak asi ty potreby-lokalne,krajove,statne….pac nzp v Karpatech by slouzil fajn,ale co treba uprostřed bab.repk.polich?penize k hownu

   • proud napsal:

    Pravda,ale to uz je jen otazka organizace referenda jsou prece celostatni,i treba krajsky,okresni,mestsky,podle konkretnich potreb,proc ne,kdyz si lidi sami povladnou a sami rozhodnou……

   • proud napsal:

    Co se NZP tejka,myslim si naopak ze by to bylo ohromny zjednoduseni a ve finale by to vyslo dokonce s nemalejma usporama presto,ze by na nej mel narok kazdej od svyho narozeni,do smrti,at pracuje,nebo ne.Na prvni pohled to dnesnimu zkazenymu ovcanovi prijde jako podpora netahel,ale opak je pravdou.

    • houbeer napsal:

     jasne,ja bych take hned prestal otrocit.byl bych tzv. nefachcenko pro otrokáře.jenze me by to stacilo.ja bych totiz urcite si nevalel šunky v posteli….napis to do scitani potreb,heh.problem je tudiz zase jen ty ovce co jdou na porazku….

     • Paul Durham napsal:

      ne každému stačí drogy ke štěstí skrze odmítnutí reality
      , stále ještě jsou houbičko jedinci v davu gokotů ( jak je nahoře trefně poznamenáno ) kteří jsou ze stavu vesmíru zoufalí a reálně vědí, že gokoti ve své zvířecí tuposti jsou jejich větší nepřátelé než vyvolení , protože vyvolené lze jemně korigovat, s davem gokotů nelze nic než hrubě silou manipulovat

 9. Lubomír napsal:

  ČNB není naše banka.

  • proud napsal:

   Zadnou nemame,a nikdo nema,prestoze si to muze leckdo myslet,banky,pojistovny,sporitelny a podobne, jsou sami za sebe,nad zakonama a nad zemema.Jen nekde jim strihaj kridylka vic,jinde min a jeste jinde vubec.Takze je vsude po jejich,jen je to podle onoho „pristrihovani“ stoji ruzne.U nas je to nesoji nic a podle toho to taky v ty kolonisticky riti vypada!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!