KSČM UŽ MAJÍ DOST I JEJÍ ČLENOVÉ, ANEB JAK SE NIČÍ STRANY A TALENTY….

To, že KSČM není nic jiného než politická firma a trafika, resp. krytí pro "trafikanty" (včetně justičních a estébáckých es minulého režimu, kteří elegantně přešli do služeb nového), začíná docházet i jejím nejzarytějším voličům. Za dob Opoziční smlouvy měla KSČM skoro 20% hlasů ve volbách, v r. 2017 dostala již jen 7,7 procenta, nyní má preference něco okolo 6 procent a ve volbách v roce 2021 se pravděpodobně ani nedostane do sněmovny. Strana se zcela rozpadá, avšak není to důvod k radosti, protože proces rozpadu stran a hnutích je celoplošný, netýká se jen kontroverzní KSČM. Politické strany vedené dominujícími doktrínami a vlastním dogmatismem, byrokratismem a centralismem ničí všechny životaschopné členy.

Zainteresovaní popisují situaci v KSČM takto: ,,S KSČM to poznávám stále hlouběji, v křeči zoufalosti nechtěně odhaluji svou pravou tvář v dnešních dnech. Všude to je rozhádané, členské příspěvky v ZO ( základní organizaci ) odmítají platit (za politiku Filipa a spol.), neschází se a členové opouští stranu.". Jedině blázen by volil takovou partaj.

Ze strachu z názorů vlastní členské základny KSČM hromadně ruší plánované setkání a konference, údajně najednou má mnoho technických potíží... . Většina totiž dávno odsoudila ,,základní linii strany" a ti bystřejší poukázali na historické nesmysly, které strana šiří a kterými ohlupuje své členy, voliče i veřejnost. Musím říci, že je to silný tabák, ale hlavně pravda. Proto dávám k dispozici práce těch, kteří nejsou slyšet ( vzal bych práce členů i ČSSD, ANO nebo SPD, ale nikdo by asi nechtěl poslouchat o záchodkách pro homosexuály, EET a žabomyší války v SDP, práce TOP09 a ODS a dalších již vyšli pod názvem ,,Mein Kampf" nebo ,,Zjizvená tvář" a jejich členové uctívají Sudetoněmecký Lansmanšaft ) :

,,Současná společnost zažívá zdlouhavou krizi, nejen ekonomickou, ale hlavně krizi smysluplné vize aktuální politiky a směřování pro blízkou i vzdálenější budoucnost, krizi která se projevuje v dezorganizaci a úpadku, který zasahuje a ničí i tradiční mezilidské vztahy. Neznamená to nic jiného než, že průběhu delšího časového úseku, který předcházel této krizi, vzdělávací systém a panující defekty kultury stihly zmrzačit vnímání světa, morálku a celkovou psychiku několika pokolení, které jak dospěli, přivedli společnost postupně na pokraj katastrofy.

Je marxismus ,,lidovou zbraní", jak šíří mj. i KSČM, anebo trojským koněm, jak ukazují alarmující skutečnosti. Co má společného Marx a neoliberální globalizace? Více, než si myslíme, proto mu elitaristé, mj. z EU, staví pomníky a oslavují jej jako ,,největšího filosofa". Jak ukáži dále, marxismus a jeho myslitelé tomuto nejen nezabránili, ale v mnohém tyto procesy, zejména vlastním selháním, urychlili. Zjednodušeně řečeno byly zničeny národní řídící elity, ale marxismus utlačovaným nedal funkční model, takže se moc postupně přenesla na mezinárodní parazitickou "elitu". Základní otázka marxistické filosofie je, zda byla dříve hmota nebo vědomí. Otázky prognostiky, metodologie prognostiky a výběru nejlepší varianty reakce na událost a na předpověď jejího budoucího směru, nejsou zahrnuty v marxistické filosofii ani v základním, ani v doplňkovém kurzu. Anglický etnograf E.B. Taylor - současník K. Marxe a B. Engelse - uvedl nejpřiléhavější formulaci základní otázky filosofie takto ,,filozofii historie v širším smyslu je o objasnění minulých a předpovědi budoucích dějů v životě lidstva na základě všeobecných zákonů". Z toho plyne potřeba metodologie poznání, umožňující zpracovat množství různých dílčích faktů do jednotného pohledu na průběh jakéhokoli procesu ve Vesmíru, včetně rozvoje lidské společnosti, která bude vycházet ze zákonů objektivní reality a mnohostrannosti jedné a té samé pravdy, společné pro všechny obyvatele Vesmíru.

Marxismus definuje člověka dle jeho zájmů. Upřímní bolševici si tento podvod uvědomili pozdě, jak je patrné z příkladu Régise Debray ( souputník Che Gevary ): ,,Člověk není definován jen svými zájmy nebo přáními, dříve než je vzdělaný nebo nevzdělaný, buržoa nebo proletář, dříve než se zapojí do boje nebo kariéry, je chtě nechtě součástí kolektivního podvědomí, kultury" ( Régis Debray - Critique of Political Reason ). Každá kulturní společnost je definovatelná společnými jazykovými prostředky, společnou množinou obrazů a společnou množinou různými jedinci zavedených vzájemných spojení mezi jazykovými a obraznými komponentami chápání světa. Z úrovně vědomí pracuje vůle člověka, na nevědomých úrovních psychiky pracují přijaté automatismy vnějšího a vnitřního chování. Tuto podstatu bytí marxismus zcela minul.

I marxistická politická ekonomie se ukázala jako neživotaschopná, když sám J.V. Stalin přímo poukázal na její metrologickou neprůkaznost a nesouměrnost.

Stalin ve své práci ,,Ekonomické problémy socialismu v SSSR" ( Moskva, 1952 ) uvádí následující:

,,....naše výroba se zásadním způsobem liší od výroby zboží v kapitalismu" ( strana 18 )

Tak to opravdu bylo, protože daňově-dotační mechanismus byl orientován na snížení cen podle míry růstu produktivity. A po této větě Stalin pokračuje:

,,Kromě toho se domnívám, že je důležité odhodit i některé další představy, převzaté z Marxova ,,Kapitálu",...uměle přilepené k našim socialistickým vztahům. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy, jako "nutná práce" a "nad-práce", "nutný" produkt a "nadprodukt", "nutná" a "nadbytečná" pracovní doba (...) Domnívám se, že naši ekonomové musí skončit s tímto rozporem mezi starými názory a novým stavem věcí v našem socialistickém státě, nahradit staré názory novými, odpovídajícími nové situaci. Mohli jsme trpět tento rozpor do určité doby, ale nyní přišla doba, kdy musíme, nakonec, tento rozpor odstranit." ( strana 18 - 19 )

Dále Stalin vyjádřil znepokojení nad tím, že mladá generace ekonomů, národohospodářů v SSSR, je sice horlivá a plna upřímného nasazení a odhodlání, ale její zaučení do praktického života ekonomiky je zdlouhavé a vyžaduje hodně trpělivosti, neboť mají zcela neodpovídající představy o potřebách a funkci sovětské ekonomiky! Jak je to možné, když přeci studovali ,,geniální marxismus"?! Věc se má takto: všechny Stalinem jmenované počáteční marxistické kategorie jsou nerozlišitelné v procesu praktické hospodářské činnosti, v důsledku čehož se nedají změřit. Proto nemohou být zahrnuty do praktického účetnictví, ani na úrovni podniků, ani na úrovni státního plánu a státního statistického úřadu.

L.P.Berija si zapsal do svého deníku: ,, Soudruh Stalin hodně silně zapracoval nad tou svou prací, bude ji třeba přečíst víckrát, je tam mnoho, co bude třeba přímo vzít do nové verze Programu. Ale tady je třeba důkladně popřemýšlet, protože funkční politickou ekonomii socialismu nemáme, tady se soudruh Stalin znepokojuje oprávněně... Přibližně tak mluvil soudruh Stalin a když jsem řekl, že to není tak jednoduché dát do Programu, a zanést to tam je třeba, řekl: „Je to závazně třeba, ale jakými slovy, to si i sám lámu hlavu, i vy si lámejte. Uděláme projekt nové verze a pustíme ji na lidové posouzení. Myslíte, že jsem do „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“ jen tak z legrace zahrnul materiály diskuse s Venžerem a dalšími? Chtěl jsem ukázat, že diskuse je třeba, i když se mýlí. Je třeba myslet společně, přišla taková doba, že prostě zasedáním a Nařízením Politbyra se daleko nedostaneme.

Poststalinské mocenské a současné živořící Komunistické strany, levice i národohospodáři, popírají význam těchto slov a tím zcela efektivně otevírají cestu neoliberální globalizaci. Zdá se, že ortodoxní marxisté udělali pro současnou formu globalizace více, než všichni Reaganové, Thatcherové a další dohromady, aniž by si toho někteří byli vědomi. Posuzování dějů nikoli podle potřeb řízení, ale podle marxistické ideologie mělo za následek, že se tato duální teorie vykořisťování stala prakticky nepoužitelnou. Marxismus například považuje za nadhodnotu jen ( nezaplacenou ) práci dělníka. Zisk ve společnosti, ve které spotřeba předchází produkci však můžete zvyšovat manipulací ( spekulací ) s cenami, kurzy měn, apod. Vykořisťovat tak lze zákazníky jako i celé státní systémy ( veřejný sektor ). Veřejný sektor, pracovní síla v zemích třetího světa, nástup žen na trh práce - to vše snižuje náklady na produkci nadhodnoty, aniž by je ,,klasická" teorie vykořisťování brala odpovídajícím způsobem v potaz. Poststalinský Sovětský svaz pořád poukazoval na to, že západní způsob života je špatný, avšak nadávalo se na něj jen z principu, nikde se neuváděla podstata té špatnosti, toho klamu ( úvěrové hospodářství ). Už toto je možno označit za cílenou debilizaci obyvatelstva ze strany poststalinského marxistického vedení.

Takto primitivní prezentace neumožňovala, aby si lidé vytvořili představu o podstatě věci, na což poté navázali ,,reformátoři" Klausovského typu, kteří stejně primitivně a nekoncepčně prezentovali své teze o ,,neviditelných rukách trhu". Jsou to nesmysly na ohlupování populace a kdo je pomáhá udržovat a nevyvrací je, ten nemá nárok na uznání. A je úplně jedno, jak dotyční sami sebe nazývají, jestli ,,neoliberály" nebo ,,komunisty" a tak dále. Plácají se tu po ramenou ve sněmovně, zatímco je evidentní, že vůči dominantnímu systému není alternativa. A to protože na ní nikdo nepracuje. Představa, že existuje pouze jeden model ,,socialismu" a ,,kapitalismu" je učebnicově primitivní. Vždy záleží v jaké konkrétní situaci, v čím zájmu a na jakých osnovách je konkrétní ekonomická politika budována. Každá reálně existující ekonomika je postavena na plánování i na určitém trhu, na řízených procesech, existujících pojmech, opozice ,,trh" versus ,,plán" je víceméně zdánlivá a účelová. Kdo hovoří o ,,neviditelných rukách" anebo o ,,jediné záruce plánu" by měl navštívit psychiatrický ústav a přestat deformovat představy o těchto procesech a nemystifikovat veřejnost.

Sám Stalin se pokoušel v SSSR odstavit KSSS od moci, neboť považoval centralistickou superstranu za minimálně stejné nebezpečí jako korporace na západě. Proto vznikla v roce 1936 tzv. Stalinova ústava. Komunistické strany organizované podle ,,demokratického centralismu" už nejsou lidovými stranami, ale stranami ,,elitářskými", kde žádný delegát nižší organizace není odpovědný těm, kteří mu dali mandát, ale nadřízenému orgánu. A ze svého statusu nemají právo měnit rozhodnutí výše stojících orgánů dokonce ani v těch případech, kdy jsou ta rozhodnutí namířená na deformaci a vykořenění koncepcí, které by ty struktury měly podporovat v souladu s deklarovanými úkoly na ně vloženými. Nejenže je tento model bezmocný, ale co hůře je snadno zneužitelný v situaci, kdy bude vertikálně centralisticky organizovaná strana využita mocenskou sítí k zablokování společenských procesů, které mezinárodní parazitické elitě nevyhovují. Toto je nebezpečné zvláště v současné době, kdy se světová mocenská struktura reorganizovala v tzv. sítě, proti kterým vertikálně organizovaná struktura nemá šanci uspět, zvláště, když stačí do jejího vedení dosadit loutky ke zničení nebo paralyzování celé její činnosti. Přesně takto byl rozložen finálně Sovětský svaz. Gorbačov a celý tým jeho lidí – přesvědčených protivníků budování společnosti bez parazitizmu "elity" na životě většiny a bez parazitizmu všech dohromady na biosféře Země – byl přiveden k moci organizačními zákulisními intrikami. V důsledku jejich cílevědomého poměrně krátkého kolektivního vládnutí byl SSSR záměrně přiveden ke krachu, ačkoliv téměř všichni stoupenci skutečného socializmu – společnosti bez parazitování člověka na člověku – i většina vládnoucí stranické, státní, vojenské i hospodářské nomenklatury viděla, že Gorbačov pod heslem "Více socializmu!" míří zjednodušeně ke ,,kapitalizmu". Jak ostatně prohlásil A. Jakovlev, vnitřní představitel zahraničních organizátorů perestrojky, : ,,Existovala pro nás jediná cesta: podřezat totalitní režim pomocí disciplíny totalitární strany". Při strukturním (část informace šířená adresně-direktivně - nikoli celkové šíření informací sociálními řetězci, které využívá bezstrukturní statisticky-oběžné řízení) způsobu řízení, který se uplatňuje v činnosti státního aparátu, ozbrojených sil a tajných služeb, v byrokratických politických stranách a občanských hnutí, se "autoritárnost" výše postavených a kolegiálních orgánů zajišťuje jejich mocenskými možnostmi: potrestat nebo poškodit níže stojící je možné prakticky při úplné nemožnosti z jejich strany změnit činnost výše stojících osob a kolegiálních orgánů bez narušení nepsaných korporátních tradic a psaných norem disciplíny odpovídajících struktur.

Na těchto principech se KSČM a mnohé další strany "najednou" diví, že potřebné kádry nejsou a že davově-"elitární" principy vedení ( imitování ) činnosti na osnově centralismu a stranické ( strukturní ) disciplíny jsou neživotaschopné.

To nejdůležitější, co se Stalinovi podařilo, proto KSČM nezmiňuje - vychoval celou generaci nebo generaci a půl lidí, pro které byly hlavními hodnotami schopnosti a morální kvality, nikoliv peníze, prestiž nebo společenské postavení. Ti lidé pracovali na budoucnost a vážili si těch, kdo byli společnosti užiteční. To byl ten hlavní "kapitál", se kterým Rusko vydrželo ještě 40 let, než se vyčerpal. Problémy rozvoje socialismu v SSSR byly následkem marxismu, a Stalin na to přímo ukázal ve své závěti - ,,Ekonomických problémech socialismu v SSSR". Ve svém hysterickém projevu na 20. sjezdu KSSS Chruščov uvedl ,,Stalin byl oddán socialistickému dílu, ale.... Zničil stranu, nebyl marxistou". Tento chruščovský zmatek je při trošce snahy možné nasnadě pochopit, že pokud Stalin byl oddaný věci socialismu a přitom nebyl marxista, potom nemá marxismus k reálnému socialismu žádný vztah. Jak tedy Stalin postupoval? O jaké principy jde?

Dříve existoval smysl pro míru. Co to je? Zjednodušeně to, že když platí stejný zákon stejně ( myšleno rozpětí trestní sazby ) postihující krádež politiků, lobbistů a ministrů a zároveň drobný podvod do kouta zahnaného člověka, tak se jedná nikoli o spravedlnost, ale o pokrytectví a faleš. Čím vyšší funkce, tím vyšší společenská odpovědnost a tím vyšší trest dalo by se říci. Ne jako dnes, že čím vyšší postavení = tím vyšší možnosti jak uniknout dokonce i tomu "všelidovému" trestu nerozeznávajícímu skutečnou sociální odpovědnost daného provinilce. Současná "rovnost" má příchuť smrti, tedy neživé stojaté plesnivějící vody, dekadence a úpadku. Dnes je u někoho nárok na liščí kožich indikátorem ,,jemného vkusu a sociálního statusu" a proto musí být splněn, zatímco u jiných je výrazem jejich ,,chamtivosti, nemravnosti nepřiměřené sociálnímu statusu".

= čím vyšší odpovědnost a postavení, tím vyšší postihy za selhání

= každý by měl přispět tím, co umí, v čem je talentovaný a co může být považováno za obecně užitečně, nikoli nevymýšlej, netvářej, pokud tě to teď neuživí rychle na to zapomeň jako v současnosti

= prostupnost pozic a přirozená hierarchie osobností, společnost může fungovat za předpokladu, že je možný společenský vzestup vlastní iniciativou, vlastními silami. Brzy to dojde tak daleko, že to půjde jen v byrokratické vrstvě.

Současná společnost si neuvědomuje fakt, že řízení jejího života probíhá prostřednictvím dvou učení: jednoho pro všechny a druhého pro vyvolené. Proto vznikají iluze, že převaha jedněch lidí nad druhými při získávání sociálního statusu zdá se podmíněnou výlučně jejich talenty, a ne tím, že jedni jsou nositeli kvalitativně jiných znalostí a jsou organizováni na mafiózně-klanovém principu a druzí jsou nositeli v něčem neadekvátních vědomostí a nejsou organizováni.

Pokud nedokážeme odmítnout davově-"elitaristické" přístupy, dokonce ani v případech, kdy hrozí nenapravitelné škody, nemáme právo se nazývat ,,lidovou stranou". KSČM se ukazuje jako chruščovsko-trockistická strana, která po boku našich nepřátel šíří ničemnou propagandu. V rámci toho procesu je Stalin marxisty, liberály, trockisty a všemi možnými napadán a obviňován. Ačkoli bylo z archivů prokázáno, že ve Stalinské epoše bylo v SSSR odsouzeno k trestu smrti přes 600 tisíc lidí ( proběhla Občanská válka, Druhá světová válka, Světová studená válka a mnohé represe byly dílem vnitrostranických mocenských bojů, proto Stalin slovy Chruščova ,,zničil stranu" ) a že hladomor v letech 1932 33 organizoval v SSSR západ ( navzdory akutní ekonomické krizi na Západě nejen, že nechali zlatou blokádu SSSR v platnosti, ale jako "měnu" západ uznal jen obilí, sklizeň, dřevo a ropu ) je proti nám stále vedena dezinformační válka, kde mj. se tvrdí, že ,,krvavý diktátor Stalin zavraždil 40-60 milionů lidí". A zakrývání pravdy o marxismu je součástí této války. Je to válka proti pravdě, proti suverenitě, proti celistvosti chápání a myšlení, proti našim rodinám a životům. Je to válka za zájmy mezinárodní parazitické elity.

Během dvaceti let normalizace byl nastolen marxistický ,,ideologický absolutismus" a po vzoru inkvizice a mccarthismu byl zločinným represivně - justičním aparátem ( který mimochodem pokračuje prakticky nezměněn ve své zhoubné činnosti pro polistopadový režim ) likvidován každý, kdy si obstaral informace jinou cestou, než od oficiální propagandy a kdo si dovolil nesdílet a neaplikovat očividné nesmysly. A to včetně vysokých funkcionářů jako byl předseda Dubčekovi vlády Ing. Václav Valeš. Všichni byli zlikvidováni. Výsledky jsou katastrofální: pokud bychom měli srovnávat demograficky, tak režim po roce 89 u nás zavraždil 2 miliony obyvatel, protože se změnil demografický trend a rodí se méně dětí, nepočítaje všechny sebevraždy a skutečnost, že 50% mládeže užívá drogy, což je autogenocida.

A proto je Karel Marx největším filosofem, jakého kdy nepřítel lidstva měl "

No, co k tomu dodat? Pravda se dnes prostě nenosí.
42 Komentářů k KSČM UŽ MAJÍ DOST I JEJÍ ČLENOVÉ, ANEB JAK SE NIČÍ STRANY A TALENTY….

 1. HVzV? napsal:

  NO GRATULUJEME,ŽE SE VYNOŘUJI PRÝ PRVNI ELITY,ALE CO TU MASTI?

  opět popisy situace ,kterou návštěvnici alternativy už museli dávno uvidět jako nechutnou obludu vynořujici se z dějin pravěku.
  Kde jsou návrhy na řešeni,namisto křiku článků očividně
  typu pavlačových bab.
  Co tak,kdyby se autor mezi námi objevil a my mu vysvětlili,že mu bude stačit rána do čenichu a rázam se mu objevi pár hvězdiček osviti ho duch svatý a on hned napíše článek jak je zapotřebi podporovat myšlenku,aby to smeti,které se nám voličům váli už 30let pod nohama si jen koleduje být zameteno do kontejneru dějinných odpadků a to včetně ČSSD,KDU ČSL,ANO BUDE HŮŘ,KSČM,A VŠECH DALŠICH PŘIŽIVNIKŮ,kterým se pracovat nechce a proto se radši povaluji v křeslech Parlamentu a bez kontroly občanů voličů vyráběji svorně vadné šrot zákony.

  JAK TO přišlo ŽE,TY NENABOHY JEŠTĚ NESTRČIL PAN BELZEBUB DO PEKELNÉHO KOTLE,ABY SI TAM VYHŘIVALI SVOJE STARÉ HNÁTY!

  Kde je boži spravedlnost a heslo VŮLE LIDU, VŮLE BOŽI A HLAVNĚ co vy na to prý elity?

 2. yoker napsal:

  Dobrý článek. Komunisté snad ještě mají možnost se zvednout. Teď se obrací vítr. Mohli by tam převládnout lidi, kteří to myslí vážně. Skála, Ondráček, Luzar a možná i další, méně viditelní. Jinak pěkné video o Stalinových projektech zde: https://www.youtube.com/watch?v=KsGn0-j33fg . Je s českými titulky.

  • HVzV? napsal:

   YOKERE JSTE JEDEN Z MÁLA,KTERÝ SE ODVÁŽIL KOMENTOVAT

   zajimalo by jistě všechny,kdyby jste měl konkrétni návrhy jak KSČM pomoci i když tu vidime,že jejich management je na cestě,kdy svoji stranu zniči

   TAKŽE Z NI NEZŮSTANE ANI MASTNÝ FLEK.

   Bohužel nikdo z vámi jmenovaných ji nebude schopen pozvednout už to,že svoje sympatizanty odkopávaji přimo do tlamy kapitalistovi ZUCKERBERGOVI,kde členovéstrany maji psanim třeba i jednoho písmena ,sloužit hromaděni jeho kapitálu a on je za to ještě zcenzuruje ,je předzvěsti naprosté neschopnosti vedeni této strany,která už ani voliče nechce a je stranou Lumiků,jako předzvěst krachu a rozvratu,ktrerý se blíži a nemáji tam nikoho kdo by to dokázal alepon brzdit.
   Co vy na to,rádi vám pomůžeme a připravime i náš rozbor článku,který však nenavrhuje

   OPĚT ŽÁDNÉ ŘEŠENI VE PROSPĚCH KSČM,KTERÁ BUDE V PÁDU TAKTO JEN. DÁLE POKRACOVAT!

  • proud napsal:

   "Dobrý článek. Komunisté snad ještě mají možnost se zvednout."........a ja bych obecne po vsech zkusenostech se stranama zrusil jednu kazdou! Nejsou k nicemu a ani bejt nemuzou.Jen vetsina celyho naroda je pravomocna!

 3. Jura napsal:

  Lidé, kterým jde o odstranění vykořisťování člověka člověkem již dávno opustili organizační formy komunistických stran a marxistickou ideologii.

  • proud napsal:

   A presli kam?............

   • petr napsal:

    Makat do montoven :-P

    A na nějaké schůzování a politiku nemají čas aby měli vůbec co do huby.
    Stejně mě fascinuje jak se lidi za komančů flákali a stejně se měli dobře a v materiálním dostatku (nepočítám kapitalistické pozlátka, korálky a cingrlátka, ty tu k sehnání nebyly)

    • proud napsal:

     To samo o sobe taky leccos napovida.........ze se nemusi drit jak u blbejch aby se dobre zilo! Dre se tedy na sefy.Ti si hlidaj aby meli pupek vetsi a vetsi a nestihli utratit o co oddrou svy "otroky".To se ovcanek uci rychle,onu nenazranost.

    • HVzV? napsal:

     PETŘE VYSVĚTLENI JE JEDNODUCHÉ,ksč VYPLÁCELA VŠEM LIDEM

     po komunisticku Nepodminěný základni přijem - NPZ ve výši dnešnich asi 10 000 měsičně kde zmizel a jak to dělali vysvětluje článek č.4 Národniho programu elitni špíčky gojimských občanů,ovšem problém je,že ty penize NIKDO kromě pana Sasina nechce natož,aby o ně spustil rvačku.
     Je to bida soudruzi tovaryši!

  • proud napsal:

   Nezapomen ze onim vykoristovanim uz je byt' i jen vyssi vejplata v praci,kazda vyhoda,kdyz se nad tim dopodrobna zamyslis.............

   • proud napsal:

    Vykoristovalo se i za komancu,jen tim zpusobem kde kazdej mel kde spat(bydlet) a co jist.......tedy primereneji nez dneska,tak se i prikradalo,ne ze mizely v soukromi miliony a miliardy na ukor vsech........to vsechno ze chybelo ono rovnostarstvi a vychovana spolecnost kdy by kazdej "dosahl" na vsechno a tedy by nemohl mit kdokoliv vic nez druhej........jestli by mel,pak proto ze o to ten druhej proste nestal,mel by treba neco jinyho,nebo by mu stacilo co uz ma :-))))

    • proud napsal:

     Neveril bys jak by to byl rychlej konec hamouneni a seredeni,blbymu machrovani a skodam z nej vznikajicich,nebyl by k tomu uz zadnej duvod.

 4. HVzV? napsal:

  ČESKÝ POLITICKÝ SYSTÉM JE FAKT V OČICH LIDOVÉHO KOMENTÁTORA NA HOVNO

  Vyvinul se dnes jako nechutná iluze prý občanských svobod.
  Měl by existovat mechanizmus,který zajisti,aby rozhodnuti v Parlamentu byly v souladu s vůli občanů.
  Jenže rozhodovaci proces byl záměrně zdemolován a jeho krach pokračuje.
  Co vlastně odlišuje námi zloleného poslance od normálniho občana.
  Je to odhodláni zalibit se své verchušce či jen předsedovi,který se stává vedoucim Lumikem.
  Šilený strachem z voličů a připadnou ztrátou svých prebend ta vedchuška odsouhlasi v konferenci i přerušeni jakéhokoli kontaktu s občany voliči, věrna vertikálnimu přikazovému systému nebot nic jiného nezná.
  Proto Lumici stáda jedou plnou rychlosti za svým jen jednostranně vzdělaným šéfem tvrdohlavě přimo do propasti zapomněni.
  Občas se najde rozumný člen strany,ale je spolehlivě odkopnut a zabit.
  To plati nejen pro komunisty,ale jak ukazuje připad mladý Klaus PRO VŠECHNY STRANY.
  S vůli lidu to nemá a mit nikdy nebude nic společného.
  To ovšem sreciálně hnusným cynikům nezabráni tvrdit,že

  SOUČASNÝ MARAS JE DŮSLEDKEM TOHO,ŽE VOLIČI ŠPATNĚ VOLÍ A TUDIŽ JSOU SAMI VINNI.

  Kombinace ukradeni hlasů zlými a špatnými řediteli tisku a tv s úplnou bezmocnosti námi zvolených zastupitelů,kteři jsou donucováni pod hrozbou vykopnuti na dlažbu,kde si sednou do sraček v důsledku,že si nesmi zajistit solidaritu svých voličů nebot na to žádný mechanizmus NESMÍ EXISTOVAT to korunuje.

  Pokud politické subjekty-všechny- si nedokážií osvojit názry a přáni voličů v diskusi,která znamená demokracii,nezbývá,než je VŠECHNY nahradit těmi,kteři začnou chápat či už pochopili,kde hraje muzika.

  A TO BUDOU JEDINÉ MOMENTY,KDY SE OBČANŮM POSKYTNE VIC SVOBODY NEŽ V DOBĚ BOLŠEVIKŮ.

  Bez těchto momentů by soudobý systém neměl žádné mravni opodstatněni!

 5. HVzV? napsal:

  PANE SASINE BEz STALINA TO CO PÍŠETE NEPŮJDE,KDO TO PROVEDE

  když komunisti žádného rezervniho nemaji,je to bida!

  • proud napsal:

   To nema kdo co provadet,k tomu si musej lidi dojit dobrovolne a vzit to za svy,jinak pujde zas o hnani stada a zas se na jeho ukor bude nejakej buzerant predvadet!

  • HVzV? napsal:

   S těmi thermoboys to fakt nevyhrajem,

   nemohou mit parchanty a kdo jim bude platit penzi,když teď chtěji vládnout nad většinou terorem ,pomoci islamistů.
   Ještě,že když je tady ti komunisti,KTERÝM SE ZTRATILI KDESI DĚLNICI A ROLNICI připusti , utrpí hned úraz nebot IS bude chtit,aby se naučili létat a shodi je se střechy a bude z nich placka!

   • niSas napsal:

    Dokud lidi nezačnou volit svoje potřeby v sečítání potřeb a nechají volit zaprodané potřeby 200 grázlů, nigdy se nic nezmění. Voni prostě budou voli potřeby, ale svoje. Dokud to tupani nepochopí tak si vy všichni tupani vyližte vzájemně řiťě.

    A zítra to už nebude důležité, páč kokot se vyspí a navalí další chujoviny jako na hnůj. Tak co s takovejma dementama chce gdo dělat, že. Heh

 6. proud napsal:

  Reseni je vychovat lidi,jinak to budes mit porad na dennim poradku,ovce netouzej po nicem jinym nez mit vic vseho a videt maximum pochcipanejch koz u sousedu,to je jejich zivot,zavist druhejch a jejich ovladani je pro ne motorem.Konkretne zrovna ty nejsi jinej.

 7. HVzV? napsal:

  SVUNSKÝ MORDECHUJSKÝ SYSTÉM ZLOČINCŮ NÁM OBČANŮM NÁM ŘVE DO UCHA

  pomoci svých falešných zástupců,které máme DOOKOLA volit, jako zmanipulované stádo,

  "KDYŽ TO UMITE DEJTE TU VAŠE ZÁSTUPCE A BUDTE PODLE DARVINA SILNĚJŠI NEŽ MY KŘIVÁCI"

  no co když to mini jako dobrou radu a my voliči by jsme ji mohli zkusit jako jejich úkol realizovat.
  Když na to vymyslime plán můžeme jim vyhovět,

  ONI SI MYSLI,ŽE JSME BLBI NEBO CO?

  ČSV je totiž věčná,ale polit subjekty padaji jako kuželky,tak jim můžeme udělat potěšeni!?

  My spindoktoři,lidovi komentátoři a občané voliči na to budeme muset mit,no ni?

 8. niSas napsal:

  A až temu kokotovi, Korálovi, budou posílat složenky ze převzaté kopirajtové, či jinak patentované kecy, tak bude muset zavřít krám, páč z jeho hlavy tady nic néní. Nemá žádný svý nápady ani myšlenky. A nigdy asi ani neměl. Heh

  • proud napsal:

   Jak dobre ho osobne znas,ze to tvrdis?............. Tak vidis jak to s tebou ve skutecnosti je.Toz si to rozeberem podobne jako ty rozebiras Honzu aniz bys ho osobne znal.Taky te osobne neznam,ale z toho co pises kdyz odectu jedinej plus ve volbe lidi toho co chteji,my plyne tvoje uboha charakteristika zlyho a zavistivyho,msticiho se previta,ze jeho fotrovi,nebo dedkovi kdysi znarodnili louku.Mel bys drzet radeji hubu a nez neco pustis,trikrat si to promyslet,protoze podle toho co o sobe placas aniz si to uvedomujes mam pocit ze i ten napad s volbou obcanu jsi taky nekomu ukradl,protoze ho neumis rozpracovat a pokusy ktery delas jsou spis k placi!!! No jen pokracuj v podtrhavani nekoho kdo ti dava moznost se ve svobodny diskusi vyjadrovat i o nem,zrejme uz jako posledni na netu,co vim.......Hezky se vybarvujes.

   • niSas napsal:

    Ty kokot, já sem nepřišel z žádnou volbou občanů. Kokot. Muheeeeeee

    HLAVA I.
    I) Podíl na neprodejné půdě po předcích od naší mámy.
    II) Podíl na rozpočtu z celé země podílníkům.
    III) Podíl rovný a přímý při volení veškerých potřeb podílníků.

    HLAVA II.

    Volím.
    1) bezpodmínečný rovný podílový příjem
    2) bezpodmínečný dekret na podíl půdy
    3) bezpodmínečné bydlení
    4) bonusový přístup k uzdravování
    5) právo na bezpodmínečný podíl dospělým podílníkům na věcných volbách potřeb
    6) zrušit úřady na vymáhání sociálního a zdravotního výpalného
    7) zřídit národní směnárnu platebních poukázek
    8) zdroj nezávislé energie do každé naší rodiny
    9) zakázat lichvu, exekuce, pronájmy bydlení a jiných životně podstatných statků
    10) zřřídit národní podílovou výrobně automatizovanou výrobu potřeb
    11) propagovat a udržovat národní školství vedoucí k vědění
    12) Zabezpečit národní zásobovatelskou síť,
    13) Zabezpečit národní telekomunikační síť a výrobu součástek z našich zdrojů
    14) Zrušit patentování technologií do ciziny a převést agendu do národního vlastnictví
    15) Očistit naše dějiny od plev a definovat národ jako výslednou podstatu spolužití našich rodových linií
    16) Zrušení dotací a podpory činností za účelem matematického zisku
    17) Každý měsíc národní svátek a zrušit náplavy svátků z ciziny
    18) Zrušit mezinárodní aktivity za účelem zisku
    19) Podporovat naši kulturu a obyčej
    20) Zrušit změnu času

    HLAVA III.

    UŽ NIGDY ŽÁDNÉ PÁNY!

    • proud napsal:

     "4) bonusový přístup k uzdravování"..............ok,tak vysvetluj,napriklad tohle...........

    • proud napsal:

     Uz nikdy zadny pany,ale zrizovat smenarnu platebnich poukazek,tedy penez,to jo :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • proud napsal:

      Prelozeno do cestiny: nekdo ma tedy vetsi pravo na osetreni nez jinej? A neokevacej picovinama.

     • proud napsal:

      Znam lidi na davkach co by radi makali,nemuzou,ne svou vinou,leda zadarmo,to by byli praci zavaleny! Nez by bez tech davek umreli hladem,vlastne i s nima az by z nich poplatili co by je stalo pracovat.Kdybys premejslel,nikdy by ses do lidi na davkach nenavazel z x ruznejch duvodu,ale ty nemyslis.

      • niSas napsal:

       Si vážně tak blbej nebo se jen děláš.

       Takznova.
       Bonusový systém znamená že všichni mají stejný přístup k ošetření, ale gdo se sere k felčarovi jako ke drogovýmu dílerovi, musí být chycenej za prďák a vyhozenej na konec řady.
       Ohledně těch bankocetlí. Ukaž mi nějakýho pantátu z města, co je živej ze svý práce, moulo. A nesnaž se tvrdit, že celej život makal na papírech nebo křivil plechy a rozbíjel sklíčka, že bez něj by ostatní chcípli hlady.

       A řeknu to eště takhle. Hodně kokotů si myslí, že jeho průmysl je ziskovej, že je důležitej, že bez jeho činnosti budeme žrát trávu, ale pravý opak je pravdou. Gdyby se měly započítávat do nákladů i škody na majetcích a okolí včetně přidaných škod vzniklých tím vyráběním, hned by každej blboň chápal, že taková výroba není zisková. Že je ztrátová. A neexistuje pré žádnej průmysl, dnes považovanej za ziskovej, kerej není ve skutečnosti šíleně ztrátovej, ale akorát ty ztráty platí všichni blboni další desítky let, gdyž už ten průmysl není. A proč? Jen proto aby byli otroci uvázáni k daním a nemohli žít na svých podílech po předcích a neměli čas na rozhodování kolem svých přirozených a životně důležitých potřeb. A bankocetle? No dyk stát vůbec nepotřebuje vybírat daně, dyk si může tisknout bankocetlí kolik vrchnost žádá, ale gdyby si blboni přestali pro bankocetle vrtat kolena, šidit se navzájem, okrádat a počítat si činži, tak by nevznikla chudina a blbečci, co nigdy nic nezkusej by měli strach aji vykouknout přez drát pracovního tábora a celá vrchnost by mohla tak akorát řvát z rozbitých voken, já chci, chci, já, jááá chci všecko. Takovejch je moc. Kvůli nim musíš bankocetle eště používat, ale rozdíl je gdyž každej dostane rovnej podíl na našich státovkách než gdyž jinej musí na pár šupů dřít do němoty a druzí to fasují na gesicht. Ařeknu to eště takhle. Bankocetle sou jako karty do hry. Každému se musí karty vysázet na stůl zdarma, jinak to není hra, ale vyděračskej podvod. Jenže život néní hra, proto musej mít ty karty stejnou cenu.

       • proud napsal:

        At se ti to libi,nebo nelibi,jedinej kokot ses tu momentalne ty.Bez a povypravej nejakymu mestskymu udrenymu chlapovi od soustruhu jak celej zivot drel krome i tvyho duchodu uplne na hovno jak tady blejes z tvy siozidovsky drzky,kretene,popovidej mu o tom jakej je kokot jak tvrdis a zkus prezit to tvoje rozdelovani lidi,stejne jako pujdes k doktorovi a chudaka co si z nej doktori udelali kasicku nazves hypochondrem a postavis ho nakonec rady.Celkem se divim ze takovej debil jako ty jeste vubec dejcha,bejt ty muj soused,uz by te nic netrapilo...............

       • proud napsal:

        Zrovna ty muzes po tom co predvadis mluvit o jakejsi kartach co maj stejnou cenu,rozdelovaci,ja te vidim spis jako zakuklenyho podpindosnika,protoze co je prave pro lidi dobry ty znemoznujes,jen sis k tomu vychcane vybral jakysi rozhodovani o materialnich potrebach,coz taky mluvi samo za sebe,nakonec a zabalils to do rozhodovani lidi,ovsem na konec fronty bys je uz chtel radit ty sam,coz? Jak rikam,mas v tom takovej bordel,ze uz je mi jasny zes ten napad nekomu slohnul a navic se v nem ani sam nevyznas,kokote ovcanskej.

       • niSas napsal:

        Nechápeš nic a eště si otvíráš držku. To je zoufalý vážení ne-přátelé. Heh

       • proud napsal:

        Zato ty vypadas a hlavne "znis" jako reditel zemekoule,jen je ti nejak malo rozumet.

       • niSas napsal:

        Seš hloupej a máš hloupého Honzu za kamaráda. Muheeeeeee

       • proud napsal:

        To bych musel bejt jebnutej sasin...........

       • proud napsal:

        Nejak ti dosel dech u vysvetlovani toho cos ukradl,cemu nerozumis,ale pouzivas to............

 9. HVzV? napsal:

  KDYBY JSTE KOKOTI CHTĚLI ASPON PENIZE TAK BY TO BYLO OK,ALE TAK

  že nikdo nechce napsat petici panu Sorosovi,aby tady na konto poslal Hondzovi aspon 3,9 milonů eur,aby jsme konečně jako převratni schopni občané postavili naše kohorty a udělali takový bordel o jakém se mu ani podle jeho neomarxistů ani nesnilo,to vás nikoho ani nenapadne.

  TAKOVÝ DOPIS BY TOMU DAL ŘIZ.ZNÁ NĚKDO PÁNĚ SOROSOVU ADRES?

  • niSas napsal:

   Napiš Zemanovi nebo klausovi ať udá Séréše k mezinárodnímu nebo co já vím k ňákýmu soudu kerej ho pověsí. No?

  • HVzV? napsal:

   GOJIMOVÉ SEREŠE NAOPAK MAJI RÁDI.STAČI KDYŽ NĚCO VYMYSLI A NY HO NAPODOBIME.

   Uvedeme přiklad.

   Chtěji li ukrást penize na sociál,protože je pokládaji za svoje,tak je musime chtit taky.
   Jestliže si osedlati ohlupovadla,pak je to dobře.Je to známka,že je budeme potřebovat stále méně a méně a stači,aby se nakonec stali úplně zbytečni.
   To stejné s tzv našimi zástupci tj poslanci.
   Nyni už vime,že nemaji žádnou moc zajistit naše občanské potřeby a jsou to tim pádem na ně zbytečné výdaje jako na nepotřebné zástupce.

   KLIDNĚ SI MŮŽEME VYMÝŠLET JAK SE JICH ZBAVIT.JE NÁS HODNĚ,
   takže někoho to napadně nebo vymysli a dá to tady.

   Oni maji plno prý zrádné inteligence,která pracuje pro ně a usilovně nás občany deptá a vylupuje o naše hlasy a tedy i moc. a najdeme je jmenovitě a budeme je pranýřovat a i oni se stanou pro nás zbytečni a v těch jejich shrbených hřbetecy pro jejich verchučku směšni.

   Proces generováni NAŠICH OPRAVDOVÝCH ELIT UŽ ZAČAL.
   eL COMBATANTI OD SOUSEDŮ ZAČALI VYTVÁŘET NOVÉ VEDOMI!

   Z niceho začne náš systém generovat prvni statečné Nebojsy a,že už i existuji to hlási HzNR od sousedů.
   Možná tu bude na ně odkaz u zajimavých článků, el combatante ho prý může kdykoli dodat ovšem ne do článků,které padnou zitra za obzor, řikal ten náš zástupce hornického řemesla...

   • niSas napsal:

    Samý kecy. Zeman nebo Klaus nevědí co je séréš za hovado? Netuší gdo mu platí apanáž? Oni sami sou zralí na provaz a spočítat by se to dalo velice jednoduše. Za ně dneska mluví domobrana v sukních nebo vojáci v záloze, co říkali, že s něma nigdo vorat nebude a raději umejvají v kuchyni talíře a lžičky, bagry. Že teda vorat s něma nigdo nebude. A spousta hňupů si otvírá chlebárnu, že jací sou to bouchači, ramena mají přes celí záda a nejsou schopni pochytat těch 290 prasat a strčit je do chlívka. Jen samý kkecy o demosgrácii, což je otrokářskej systém a furt dokola a dokola lalalala a lalala a lalala a lala la la, lalaláá lalalááá lálálá lala la. A největší tupani proudí mrtví v proudu a blekotají cypoviny. To je neuvěřitelné, fantastické. No a už si stejně na stránce zapomění, páč máme podle hloupého Honzy přemejšlet co dělají děti v donbasu.

 10. HVzV? napsal:

  NÁŠ COMBATERO WIKINGERO DOPORUČUJE VÝMĚNU HYMEN SR

  když se bude nad základnami v SR blýskat,tak tam budou zpívat KDE DOMOV MŮJ a my čechůni zase NAD TATROU SA BLÝSKÁ..

  No ni?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!