Jak jsme zničili Republiku – ČR není právním státem

1194082-420207Jedním z důvodů proč byl Václav Havel ,,prolobován" po převratu na pozici prezidenta ČSFR bylo, že byl garantem právní kontinuálnosti, což je jeden z největších podvodů tzv. Sametové revoluce. Dnes se hovoří o režimu před rokem 1989 jako o zločinné totalitě, přičemž se poukazuje se její oběti. Nejenže ale nebyli potrestáni ti, jenž bezpráví páchali, ale v zásadě byly ponechány v platnosti i zákony, které toto umožňují. Přijetí Listiny základních práv a svobod do Ústavy ČR i ratifikace Úmluvy o ochraně základních práv a svobod, byly v tomto ohledu jen kosmetické akce zakrývající shnilost našeho vnitrostátního práva. V reálu se více než čtvrt století buduje, soustavně a organizovaně, protiústavní koncept, založený na strukturální deviaci ( dysfunkci ) právního řádu, českými vládami za součinnosti organizačních složek ČR jako celku.

Tyto věci v souhrnu znamenají snahu zcela eliminovat práva jedince, pokud jde o odpovědnost orgánů státu a společnosti, pokud jde o rozhodování o  celospolečensky důležitých věcech.  Formálně byla federací ,,Československá socialistická republika“ už od roku 1969. K jejímu ustavení došlo až po sovětské invazi. Československá ústava, zděděná z tohoto režimu, vedla za nové situace ke slepé uličce, když hlasy 31 federálních poslanců ( z 350 ) stačily k zablokování jakékoli ústavní změny! Rozpad federace byl připraven dopředu.

Stát ustavený předáním moci v roce 1989 postrádal minimální právní a institucionální rámec pro další vývoj a změny. Do nejvyšších funkcí ve státní správě byly navíc dosazeny nekompetentní osoby, zejména z umělého projektu ,,Charta 77", o němž je dnes dostatečně známo, že byl financován CIA a řízen STB a KGB.Výsledkem byl ,,právní kolonialismus“ uskutečňovaný těmito voluntaristy a jejich ,,experty“ neznalými práva a historie země, opírajícími se více o amerikanizaci evropského práva za pomoci masové kultury a zavedení tržního hospodářství do ,,výkonu spravedlnosti“, než o vytvoření skutečného právního státu, založeného na jasných pravidlech. Příklady jejich legislativní činnosti jsou strašné. Veškerou odbornou opozici odstranili. Nejprve zlikvidovali ,,osmašedesátníky“ – tj. politické protagonisty Pražského jara. Jak konstatoval Josef Banáš ve své knize ,,Zastavte Dubčeka!“ : ,,Pro tehdejší dvacátníky účastnící se na revoltách roku

1968 od Paříže přes Berlín až po Varšavu byl Dubček a socialismus s lidskou tváří stejnou nadějí jako pro Čechy a Slováky… Francouzský premiér poslal na jaře 68 tanky na studenty Sorbonny, kdy protestovali s portréty Dubčeka nad hlavami…“. Dubček zemřel v roce 1992 při záhadné autonehodě, místopředseda tehdejší vlády a pozdější politický vězeň Ing. Václav Valeš se po roce 1990 stal terčem útoků ,,politických prostitutek“, když proti němu zneužili tzv. Lustrační zákon, ačkoliv byl ve vztahu k STB prokazatelně negativní. Zastal se jej prezident Havel, který přímo v parlamentě před kamerou Čst 1 odsoudil toto ,,hrubé zneužití lustračního zákona“. Totalitní Československá televize ale prezidentův projev odvysílala až po 22. hodině, kdy je sledovanost kolem 10 procent. A ještě dezinformovala ,,vysvětlením“ ministra Němce, že ,,pan prezident nebyl informován“. Bývalý spoluvězeň Václava Valeše disident Vladimír Liberda poslal protestní dopis do Lidových novin, nebyl zveřejněn. Další poslal do Mnichova do rozhlasové stanice ,,Svobodná evropa“. Nebyl odvysílán. Když zajel do pražské redakce této stanice a žádal vysvětlení, odpověděli mu ironicky ,,Klause nám nesmíte kritizovat. Ten je pro američany tabu. Víte, jaký zisk má celý západ z našeho podhodnoceného kurzu koruny“. Ano takové metody a přístupy byly a jsou v České republice zcela běžné.

Stavidla pro drogy se otevírala tiše a systematicky. Roku 1990 došlo k novele trestního zákona, podle níž přestalo být trestné držení drog pro ,,vlastní potřebu“. Nebyla však stanovena hranice, jaké množství je možno považovat za ,,vlastní potřebu“ a u jakého je již zřejmé, že se jedná o obchodovanou komoditu.

Klíčový zákon o investičních společnostech a investičních fondech z roku 1992, byl i podle Tomáše Ježka ( jeden z protagonistů kuponovky ), úmyslně pokažen tak, aby díky němu vedení fondů ovládlo majetek kuponových akcionářů a začalo s ním nakládat jako s vlastním... Výsledek byly Harvardské fondy, H-systém a mnoho dalších.  Zatímco stovky miliard mizely skrze off-shore společnosti tunelářů a stát sanoval desítkami miliard z veřejných peněz rozkradené banky, tak bylo učiněno vše, aby běžnému občanovi nebyl prominut ani haléř a jeho dluhy se různým ,,příslušenstvím" deseti, dvaceti i třiceti-násobily.

V roce 2003 bylo exekucí něco přes sto tisíc. Minulý rok už pět milionů na skoro milion občanů. Lze hovořit o státem organizované a umožněné lichvě, kde se usídlili právně zdatné společnosti, jenž si utváří vlastní pravidla, která pochopitelně nejsou v zájmu většiny občanů. Od roku 2008 stouplo zadlužení českých domácností z 875 miliard na současných 1, 7 bilionu, což je ekvivalent státního dluhu. Zatímco před 20 lety z částky, kterou jsme tehdy ročně vydělali, činil dluh 8 procent, podle analýzy EOS KSI v současnosti jde na splátky dluhů průměrně celých 40% příjmů. V exekuci jsou dokonce tisíce dětí. Exekuční řízení navíc podléhá občanskému soudnímu řádu z roku 1963 a exekuční řád ( z. č. 120/2001Sb.) připravil statisíce lidí o základní lidská práva, kdy je dlužník pomalu, nemilosrdně a perverzně mordován a vycucáván na kost bez časového omezení, jsou mu odepřeny základní lidská práva, je poškozena jeho lidská důstojnost a z dluhové pasti není úniku až do smrti (která je navíc často uspíšená poškozeným zdravím).

Pokrytecké české vlády se přitom zavázaly uvést české právo do souladu s evropskými standardy. Status Úmluvy o ochraně základních práv a svobod a dalších mezinárodních smluv je v právním řádu definován článkem 10 Ústavy, podle něhož ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Stát na sebe vzal závazek z mezinárodních smluv, což samo o sobě předpokládá, že buď je jeho právní řád již v souladu s nimi, anebo že tento soulad dadatečně zabezpečí adaptací svého vnitrostátního práva. Stát ale v reálu dělá pravý opak:

Česká vláda dne 4. května 2006, ve svém stanovisku, slibovala Radě Evropy a Evropskému soudu pro lidská práva (,,ESLP“), že české orgány budou respektovat standardy ESLP, jakož i konkrétně, že ,,bude možno aplikovat standard z rozsudku ESLP ve věci Apicella vs. Itálie ze dne 29. března 2006″. Ten stanovuje, že Úmluva o ochraně základních práv a svobod a protokoly k ní, společně s judikáty ESLP, tvoří nedělitelný celek a vnitrostátní soudy v rámci EU musí být schopné aplikovat evropskou judikaturu přímo a její znalost musí být soudům státem usnadněna. O 4 roky později, dne 19. května 2010 v nálezu sp. zn. II ÚS 862/10 v bodu 16, Ústavní soud ČR upozornil na ,,Alarmující skutečnost, že obecné soudy neznají ( ignorují ) judikaturu ESLP, čímž nejenže negují vnitrostátní prostředky nápravy porušení úmluvy… ale též vystavují ČR riziku nastoupení mezinárodněprávní odpovědnosti za porušování závazků plynoucích z úmluvy…“. Realita je však daleko horší, neboť nejde jen o obecné soudy, ale i o činnost moci výkonné ( např. Ministerstva spravedlnosti ČR – viz. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 1531/11 ze dne 5. října 2011, bod 22 ,,Ministerstvo spravedlnosti, resp. jeho odbor odškodňování, tak i přes opakovaná upozornění ze strany ústavního soudu… evidentně i nadále neguje účel institutu náhrady škody způsobené státem ) či dokonce moci zákonodárné a lži vlád, které jsou předkládány Radě Evropy v rámci jednotlivých stanovisek vlád ke stížnostem před ESLP.

Základní prostředek řešení občanských sporů ( mimo basebalové pálky a střelce z Uherského brodu ) – občanský soudní řád je z roku 1963 a vůbec nezná Evropské standardy. Je podroben pravidlům s ,,horizontálním účinkem práva“ a silnému formalismu, přičemž je mimo jiné využíván i k řešení sporů občan – stát – dle zákona č. 82/1998Sb. ( O odpovědnosti veřejné moci za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ) , tedy sporům s ,,vertikálním vzestupným konfliktním účinkem práva“. Stát využívá svého údajně rovného postavení a je tedy na úrovni vašeho souseda, který vás ruší hlukem: vůbec se nebe v potaz nerovnost postavení mezi státem, coby rušitelem práva a občanem, coby poškozeným. Režim se navíc rozhodl vydělávat na svých obětech. Zákonem č. 296/2017Sb. bylo zrušeno osvobození od soudních poplatků.

V trestním řádu ( zákon č. 141/1961Sb. ) neexistuje kvalitní ochrana presumpce neviny. V trestním řádu dále neexistuje absolutní důkazní povinnost státního zástupce. České trestní řízení není kontradiktorní ( tj. o konfrontaci stran ) z důvodu existence souhrnného pojmu orgány činné v trestním řízení. Tento pojem zahrnuje jak orgány moci výkonné ( policie, státní zastupitelství , tak orgány moci soudní ( trestní soudy ), což je v rozporu s požadavkem nezávislosti soudní moci a v důsledku toho i s celým principem dělby moci, jež je základem demokratických států. Ustanovení §2 odst.5 trestního řádu nerozlišuje ,,soud“ a ,,procesní strany“, ale mluví o ,,orgánech činných v trestním řízení“. Z toho plyne, že neexistuje žádné ,,řízení před soudem“, když soud má ,,povinnost dokazovat“. V právním státě je však nepřípustné jakékoli zasahování soudu do povinností procesních stran. V opačném případě soudům nic nebrání a nezakazuje použití ,,nezákonného způsobu prokázání viny“ skrze modifikaci důkazů a jejich selektivní odstraňování, neboť ústavní ochrana presumpce neviny neobsahuje garanci, že vina musí být ,,prokázána zákonným způsobem“ ( tak jako Úmluva o ochraně základních práv ), ale pouze ,,vyslovení viny pravomocným rozsudkem soudu“. Kam to vede víme, ze špičky ledovce kauz jako ,,Nečesaný“, ,,Kramný“ nebo ,,Vitásková“.

 

ČR je kolonií, ,,právně" i ekonomicky

V roce 1988 byl zákonem, který podepsal tehdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš ( ačkoli těžko mohl odhadnout jeho dosah a účel ), národní majetek postátněn ( tj. až dosud byl formálně ,,vlastnictvím lidu“ a stát byl pouze správcem ), což nově znamenalo, že s ním státní struktury mohou ,,hospodařit“ ( zašmelit jej, nechat rozkrást ). Pokud současný režim se tedy tolik distancuje od režimu před převratem a tvrdí, že to byla ,,lidová revoluce“, jak tedy může v klidu stavět svou existenci na ustanoveních, jenž by měly být politicky, morálně a prakticky právně neplatné, když vznikly za ,,zločinné totality a násilné okupace“?

Zatímco nic netušící lidé oslavovali ,,pád komunismu" a příchod nových ,,spojenců" ( též na ,Věčné časy ), tak na scéně se v zákulisí usazovali protagonisté silných hráčů, přichystaných vytěžit státy poražené ve Studené válce. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD – ORGANIZATION for ECONOMIC COOPERATION and DEVELOPMENT ), Mezinárodní měnový fond ( MMF má jako určující rozhodovací mechanismus Výkonnou radu, ve které nemá většina jednotlivých členských států zastoupení ) nebo Světová banka požadující po státech fiskální disciplínu, změnu priorit veřejných výdajů, daňovou reformu ( přenesení financování chodu veřejných institucí na střední vrstvy, coby největšího plátce daní ), privatizaci a deregulaci. Přes jejich eufemistické názvy a hesla ,,spolupráce“, ,,rozvoje“ se jedná o prosté mocenské vydírání: výměnou za ,,přijetí do klubu“ a s tím související úvěry pro rozvoj, z jejich pohledu výhodné infrastruktury ( zejména zázemí pro nadnárodní společnosti ), se požadují hluboké strukturální změny.

Na výběr přitom moc není: stát, který se nepřidá je předurčen propadnout zkáze, úpadku nebo občanské válce ( jediná možnost je střednědobá a tj. změna konceptů vědomostních a vzdělávacích osnov s ohledem na přechod k jiné koncepci řízení ), neboť politika si ponechala svůj lokální – na stát vázaný – charakter, zatímco určující infrastrukturu a mezinárodní organizace řídí technokratičtí pracovníci vytvářející síť globální moci, které lokální politika, se svými žabomyšími válkami, nemůže konkurovat. Po změně systému sociálního spravování se v polovině 20. století, se technologie v základních oblastech, zabezpečujících podporu životní činnosti společnosti, začaly obnovovat rychleji jako lidské generace. Jejich obměna se v druhém desetiletí 21. století pohybovala v rozmezí 3 - 5 roků, což dělá neudržitelnou jak současnou (pa)vědu, tak i systém vzdělávání, který byl funkční do poloviny 20. století, což nám dnes vlády úzkostlivě tají.

Svéprávní představitelé země by se za této situace snažili o ochranu, když ne vnitřního trhu jako takového, tak alespoň kritické infrastruktury ( významné podniky, odvětví a strategické komodity ). Zavedli by dočasně antidumping, tj. opatření uplatňovaná proti dumpingu ( vývoz zboží za cenu nižší než výrobní nebo uplatňovanou na domácím trhu ), zpravidla uplatnění nebo zvýšení tarifů proti danému zboží ( a nenechali by ekonomiku převálcovat záplavou levné asijské elektroniky a oblečení ). Dále ochranná opatření ( dočasná opatření chránící domácí firmy před ztrátami způsobenými dovozem ) a technické překážky obchodu ( překážky vyplývající z pravidel chránících zdraví a bezpečnost spotřebitelů nebo životního prostředí v dané zemi ). Nic z toho polistopadové vlády neučinily, dokonce se zrušily i normy pro potravinářství a v rozporu se směrnicí OSN proběhla privatizace zdrojů pitné vody ( vodáren ) .

Výkonnost země klesla ve 2. polovině 90. let a na přelomu tisíciletí o 40%. K ,,dohnání západu“ bychom přitom potřebovali dosahovat nejméně 2,5 násobku růstu našeho HDP ( hrubý domácí produkt ) k jejich produktu. Postupným nalákáním zahraničního kapitálu neuváděnou výší pobídek, daňovými prázdninami, atp., se sice výkonnost opět zvýšila, ale je dosahována tím, že ,,naše“ HDP tvoří ze 75% cizí ( zahraniční, nadnárodní ) kapitál, který takto posilujeme minimálně 700 miliardami korun ročně vyvedených z České republiky. To jsou skuteční vlastníci tohoto státu. A ty tímto způsobem rozhodně dohnat nelze.

Vůbec se přitom téměř nemluví o tom, kolik nás ročně stojí příslušenství tzv. státního ( někde eufemisticky zvaného ,,veřejný" ) dluhu, který přesahuje 1,7 biliónu ( úroky z něj jsou zhruba 60 miliard korun ročně ). A hlavně nikde se neuvádí komu přesně dlužíme a jak se tento dluh reprodukuje, tak aby občané porozuměli schématu a bylo možné vypracovat koncepci fungování státu a společnosti s minimalizací této lichvy. Místo toho se řeší předražené videoprojekce a nevýhodné CT pro nemocnice, což jsou vše podružné věci ve vztahu k té obludnosti. Řešením nejsou sociální škrty, což jasně prokázala tzv. Kalouskova vláda ( někdo říká Nečasova, ale ten nezvládl ani svoji milenku ) svojí koncepční imbecilitou vedoucí k ještě většímu zadlužení, když ožebračila kupní sílu obyvatelstva. Masová nespokojenost se dnes vyjadřuje v dožadování se změny vlády, anebo odvolání jednotlivého vysokého úředníka, nikoli bohužel v požadavku vědět: jakou infrastrukturu budujeme, komu a za co dluží náš stát, jaká je přitom všem strukturální součinnost ( koordinace ) všech resortů a jaká je míra zodpovědnosti za každý konkrétní problém každé konkrétní řídící části.

České vlády se navíc, zcela bez mandátu, rozhodly přistoupit na vyděračské smlouvy, jimiž se de-facto zavázaly zlikvidovat český průmysl. Viz. Akt o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena EU.

Protokol k Aktu č. 2 o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu:

Čisté snížení výrobní kapacity, kterého má ČR dosáhnout pro hotové výrobky v období 1997 – 2006 činí 590 000 tun.

Snížení výrobní kapacity bude měřeno pouze na základě trvalého uzavření výrobních zařízení jejich fyzickým zničením tak, aby tyto kapacity již nemohly být zprovozněny…

Teď by měl vystoupit Jára Cimrman, ukázat na Česko a říci: ,,vidíte děti, takto se páchá sebevražda“. ČR se těmito a dalšími ,,přístupovými“ smlouvami stala nesoběstačná, dokonce i potravinově a zemědělsky ( viz horlivá likvidace cukrovarů a družstev ). Tento strategický hazard musíme navíc posuzovat z hlediska klimatického vývoje na evropském kontinentě, kdy sucho a zmenšené vodní srážky vedou ke zmenšené produkci základních potravin a plodin, které jsou celosvětově zdražovány. Ve velmi brzké budoucnosti dojde k dramatickému snížení životní úrovně. V ČR se však stále využívají pole více pro pěstování zemědělských plodin pro energetické využití ( viz Babišova řepka )dotované 20 miliardami korun ročně anebo místo úrodné půdy zaujmou fotovoltaické elektrárny, zatímco silnice jsou ničeny kamiony, které do Česka dovážejí základní potraviny z ciziny ( nečekejte, že ropa zůstane relativně levná ).

Bylo by dobré se zeptat občanů, zda takovou republiku opravdu chtějí pro sebe a své děti, zda chtějí takový banánový - loutkový stát, kterému se nedá věřit, anebo chtějí změnu, která odstraní výše uvedené a mnohé další negativní jevy a procesy v naší společnosti a směřování státu. A začít s tím něco konečně dělat. Je pět minut po dvanácté...
32 Komentářů k Jak jsme zničili Republiku – ČR není právním státem

 1. HVzV? napsal:

  NO ZAČIT S TIM NĚCO DĚLAT,TADY SE SMĚJI I SLEPICE NA DVOŘE.

  Ředitelé tisku a tv,KTEŘI MAJI KAPSY PLNÉ NAŠICH ZLAŤÁKŮ, ohlupuji občany zkreslovánim informací s cilem ukrást občanům jejich hlasy pro politické subjekty,které si samy sobě odhlasovaly paragrafy vedouci k policejnimu státu a doposud nevidané cenzuře.
  Kdovi,zda takové zmanipulované volby vůbec plati!
  Samotni prý naši zástupci nesmi udělat nic ve prospěch svých voličů a to nikdy!.
  Pokud se najde nějaký Nebojsa a chce prosazovat požadavky voličů,které poprvé v dějinách ČR už začali intelektuálni špičky samých voličů konstruovat, tak přátelé takový je okamžitě vykopnut na dlažbu a tam čeká marně na solidaritu prý svých "kolegů".
  Ti vystrašeni jeho osudem odsouhlasi cokoliv a ani je nenapadne zkoumat zda to neni dalši vadný zákon či dalši katastrofa.

  ABSENCE INTELEKTUÁLNICH KAPACIT,ABY SE ZABRÁNILO POTÉ,KDY SE DOSTALA REPUBLIKA DO POZICE ROZVOJOVÉHO STÁTU SNAD TYPU KONGO A SMĚŘUJE K BANÁNOVÉ REPUBLICE JE OPRAVDU NESMÍRNÁ!

  Budou muset voliči vymyslit ve svém vznikajicim Národnim programu občanů voličů vymyslet jak se zbavit kompletně celé třidy přiživniků?
  Ti strachy bez sebe už vidi,že dřive nebo později budou muset akceptovat POŽADAVKY VOLIČŮ A NE,ŽE NE ANO!
  Nepolitická společnost voličů ČSV,která se právě konstituuje vás vítá v blbákově a názvem ČESKÁ REPUBLIKA!

  • HVzV? napsal:

   NAŠE SKVĚLÉ KONIKY POSILÁME ZÁVODIT O PENIZE KTERÉ PATŘI NÁM!

   1.

   SKVĚLÝ ŠEMIK POD TIMTO ČISLEM MÁ V PLÁNU VYHRÁT

   Solidárni společnost kde nláda opravdu přejme odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu.

   Samozřejmě,že je to kůň v ČR ještě mladý a musime ho krmit.
   J

  • HVzV? napsal:

   Cenzura vnitráků ČSSD nám tu posilá varujici zobrazeni,

   že nás odkrágluje a tak se prý máme na to připravit.
   Nestačime ani opravovat chyby v komentářich a jak vidite nemohli jsme ani koment shora dokončit a šel sám nedokončený.
   Je možné,že nám čistým pravčákům ,budou zas trhat cenzurou ČSSD jazyk,tak to zkusime dokud to půjde psát o těch kobylách skrytě
   a ne že ne, ANO!
   Kdo vi o co v komentu NAHOŘE jde může to pod něho napsat i kdyby to šlo do protivky!
   Kůň č 1.opakujeme ,neni ani čistý kapitalismus ani socialismus,který je prý v plánu KSČM ovšem NIKDO z propagačniho jejich úseku vedeného prozatim nejmenovaným líným funkcionářem,který se pokadil strachem a mlči, nám tu mezi nás lid nepřijde vysvětlit jak provedou to znárodněni,aby výrobni prostředky přešly zas pod NÁS,abychom mohli pokračovat ve výplatě Nepodminěného základniho přijmu NZP,tak jak to dělali kdysi v dnešni přepočtové výši 11 000 korun bývali komunisté,které jsme ZA TO s gustem vycinkali a je po nich!

  • HVzV? napsal:

   Článek autora je skutečně dlouhý a mohou ho čist jen mohutně vzdělani intelektuálové

   ti však mezi nás lidové komentátory ani nepáchnou,považuji nás za zvirřata,které sprostě nadávaji ,maji rádi děvčata,kořalku,šilenou muziku,pivo a plivou na podlahu,žvýkajic tabak.
   ¨
   PROTO STAČI PŘEČIST JEN CUDNÝ POSLEDNI ODSTAVEC BUŘIČSKÉHO ČLÁNKU , KDE SE PÍŠE ZDA TAKOVOU ZGICHANOU REPUBLIKU OBČANÉ CHTĚJI PRO SEBE A SVÉ DĚTI!

   Rádi přijmeme doporučeni s tim něco dělat,tak ale co,vždyt musime chodit do práce a naše peníze,které takto těžce vydělané zpronevěřuji prý naši všehoschopni zástupci a tak je budeme chtit zpět.
   Našim cilem mizerové si uvědomte je,že budeme bohatnou my občané a ne menšina nenažraných majitelů velkých peněz!.

   MERDE! TO JE VZDĚLANĚ FRANCOUZKY,ABYCHOM NEBYLI SPROSTí no ni?!

 2. proud napsal:

  Je to dlouhy,necetl jsem.Ale"Jak jsme zničili Republiku – ČR není právním státem".... pravni stat neexistuje nikde na svete,pokud vubec kdy existoval,o cemz pochybuju,maximum dosazitelnosti kterou GP povoli jsou republiky.Co se nas tejka: A co byste kurva chteli,kdyz jste se nechali zkolonizovat blbcema,snad republiku??? To byste museli bejt chytrejsi nez oni,coz dokazujete ze nejste!!! Kolonie nema co kdakat o republice,natoz jeste o statnim zrizeni!

 3. Helda napsal:

  Špičkový článek, který by měl povinně číst v prvé řadě každý náš politik a dále též každý občan našeho státu. Není možné, aby tak jasné věci nebyl někdo, byť ne třeba příliš inteligentní, schopen pochopit.
  Jen jednu výtku mám k autorovi a jedné jeho větě v článku. Jedná se o jím uvedený výraz - "invazi" sovětských vojsk. To jste chytl nějaký záhadný vir od sluníčkářů a pražské havlérky, že opakujete tento nesmysl? To nebyla a ani nemohla být žádná invaze a Vy to dobře víte. Byli jsme přece součástí Varšavské smlouvy a tady se jasně jednalo o snahu o politický puč, či barevnou revoluci, takže bylo jen logické, že ostatní státy tohoto bloku přijeli na pomoc. Nebýt jejich zákroku, měli jsme tu již o dvacet let dříve tenhle zločinný genocidní sajrajt, jenž tu máme dnes.
  A demokracie? Té bylo neskonale více tehdy před 89. rokem, než dnes! V tomhle kapitalistickém svinčíku žádná "demokracie" není, nebyla a nebude, protože kapitalistický systém ji absolutně vylučuje, není pro ni žádné místo. Jsou to jen žvásty pro blbečky ovčany. A ti to už nežerou.

  • proud napsal:

   Souhlas,jen si nejsem jistej,ze to ovcani co jich je tady vetsina,nezerou...........

  • proud napsal:

   Neskocili po tobe treba s RVHP? Ze byla prej horsi jak dnesni EU? Nerict mi to baba,dostala bejvala jednu na probrani mezi oci :-))))))

  • Josef Švejk napsal:

   "Špičkový článek, který by měl povinně číst v prvé řadě každý náš politik"
   S povinným čtením bych souhlasil, ač jim to při jejich inteligenci patrně nic nedá. Přesto souhlasím a soudím, že by jej měli číst 100x denně, ideálně za mřížemi až do své smrti. Při studiu by mohli chroupat suchou babišku a zapíjet vodou od Veolie. Pro povzbuzení plynulého toku jejich myšlenek pak 3x denně seřezat.

   • proud napsal:

    Ale jo,dalo by jim to,a fofrem,az by dostali na mesic 18.000 a premie podle snahy...........

   • proud napsal:

    Za dnesni "svoje jisty" na 4 roky se nediv ze nedelaj nic jinyho nez kradou aby se stihli "zabezpecit". Vsak jim ani jinou cestu nenabizime.

  • hel napsal:

   všichni jsme to brali jako invazi a invaze to byla i ve smyslu právním, neboť bylo naše území obsazeno vojsky varšavské smlouvy bez pozvání a vědomí čs. státní moci.tečka.
   že dnes všichni přemýšlíme nad tím, co by se stalo, kdyby k invazi nedošlo a vůbec to nevidíme růžově, je už věc jiná..

   • Lucia napsal:

    Áááále určitá časť štátnej moci o tom vedela - len sa precenila...?

   • proud napsal:

    "všichni jsme to brali jako invazi a invaze to byla i ve smyslu právním, neboť bylo naše území obsazeno vojsky varšavské smlouvy bez pozvání a vědomí čs. státní moci.tečka."...............mozna,a mozna jsme my obycejni nevedeli k cemu jsme se zavazali a pak to porusili,tak doslo k "obsazeni"(pripomenuti)? Vzit si tri prdele zavazku a pak se na ne jak se to hodi vysrat dokaze kazdej debil,pak je treba mu pripomenout o co jde a to se stalo zrejme nam.Pochybuju ze my byli ti svati muzikanti,podle toho co vidim dneska v tomhle nechutnym bordelu uz nejen ze pochybuju,ale spis mam o nas uz jasno............:-(,verbez,sprosta verbez,kam vitr,tam plast,nazrat se i za cenu ze pochcipaj ti okolo.......nebo mas jinou verzi?

 4. HVzV? napsal:

  ČESKÝ POLITICKÝ SYSTÉM JE V OČICH OBČANŮ TAK ŘIKAJIC NA HOVNO.

  Vyvinul se dnes jako nechutná iluze prý občanských svobod.Ale kdeže!!
  Měl by existovat mechanismus,který by zajistil,aby rozhodnuti Parlamentu byly v souladu s vůlí občanů voličů.
  Jenže rozhodovaci proces byl zcela záměrně zdemolován,jeho krach pokračuje a v přehradě za nim se začiná hromadit jezero nenávisti.
  Ta přehrada prý má neviditelné trhliny a na Titaniku se dále tancuje!
  Co vlastně odlišuje námi voliči zvoleného prý poslance od normálniho občana?
  Je to odhodláni zalíbit se své verchušce či jen svému předsedovi.
  Šilení strachem z verchušky ,nebot jim hrozi připadná ztráta prebend,odsouhlasi věrni vertikálnimu přikazovému systému,nebot nic jiného snad ani neznaji, všechno co jim přikážou a jako Lumici jedou plnou rychlosti za svými mnohdy jrdnostranně vzdělaným šéfem přimo do propastí popisovanými v článku.
  To ovšem sociálně hnusným cynikům nebráni vyškantovat

  "SOUČASNÝ KUPÍCI SE MARAS JE DŮSLEDEK TOHO,ŽE VOLIČI ŠPATNĚ VOLI A TUDIŽ JSOU SAMI VINNI."

  Takže kombinaci ukradeni volebniho hlasu ohlupovadly ,za koblihu s propisovačkou s úplnou bezmocnosti tzv prý poslanců jsou vinni SAMI VOLIČI?

  Tak dost.
  Pokud si politické subjekty VŠECHNY nedokáži osvojit a zdiskutovat s voliči jejich universální PROGRAM,který už začiná žit vlastnim životem , pak jim už nemůže pomoci ani dělat se hluchými a nechápat "jako",kde hraje muzika.

  A to bude teprve moment,který občanům poskytne vice svobody než v době bolševiků.

  Bez těchto momentů je současný systém na cestě absence žádného mravniho opodstatněni a může si krachovat dál až bude nebožtíkem!

 5. .lak napsal:

  Nebrečte, mohli jste mít slouženky a práglisty zdechající po škarpách. No, vlastně dělali jste to pro sebe. Ale co metropolníci školastik odpadů vypotí bude zas jak s pandořiny skříňky. A propo proč jsou dotovaní z kotlinky, bombarďákovi ranveje? :lol:

 6. Eschatolog napsal:

  ale vrchnost se ptá vocasů minimálně každé 2 roky, a ohoni jsou spokojeni, ANO budou spokojeni ještě víc s kofolama, vsadíte se?

 7. hel napsal:

  příšerný čtení, ale díky za něj..sama mohu doplnit o vlastní zkušenosti...sice je 5 minut po dvanácté, ale plno lidí spí, ti, co za to mohou, HRAJÍ O ČAS a hrají dobře, maje pod kontrolou a zcela na své straně masmédia plus (a hlavně) ta veřejnoprávní, která si lid povinně platí, aby se mu dostalo hodnotných a věrohodných, objektivních informací....právě jejich selhání beru jako nejtěžší zločin, který se tady stal a dosud děje..lid je v roli plebsu, opíjeného rohlíkem a čas je jeho největší nepřítel...čeká se, že pamětníci vymřou a mladí budou lépe baštit nestravitelnou krmi a ještě si u toho myslet, jak jsou pokrokoví a světa znalí..

 8. Lukaš napsal:

  Jak pozoruji,Klausové ještě neskončili,starý už na to nemá,tak mladý tu republiku chce dokrást úplně.Snad si někdo nemyslí,že to dělají mladý za pomoci starého,aby pomohli státu,občanům.Starý měl svoji stranu ODS,která mu odhlasovala prosadila kdejakou levárnu,tak podobně si chce založit mladý svoji stranu,tak snad jim na to občané neskočí.

  • martin bareš napsal:

   Lukáši: palec nahoru i tobě. Je smutný, jak málo lidí tuhle elementární politiku chápe.

 9. HVzV? napsal:

  LUKÁŠI PRO ČSV JE ZAJIMAVÉ I NĚCO JINÉHO.KAVÁRNA POVALEČŮ ODS

  všímněte si,že SPD postavila svá % na vlně migrantů,kteři stoji před branami ČR ,aby zničili naši státnosta vice méně se rozšiřuje vědomi,že se to SPD podarilo zabrzdit.

  Bohužel ta Okamůra přehlédla načisto,že se připravuje s pomoci ODS a masy dalšich křiváckých stran něco daleko horšiho.
  Na prvni prioritě tj ŠKOLSTVI maji učitelé vést ty malé naše děti k tomu,aby se chlapci stali holkami nosili podprsenky a děvčátka byli chlapci a čurali vstoje!
  Na školy nastoupili neziskovky,tajná služba vedená ,která nemá co dělat, dostala za úkol připravovat multikulti ministra na to,aby poručil v tomto učitelům masivní ohlupováni děti,přičemž cilem je zlomit odpor rodičů udělat z Prahy hlavni město AFRIKY a to co se podařilo vyrazit dveřmi přijde sklepem podprované našimi zmanipulovanými dětičkami.

  TOMU STÁL V CESTĚ MLADÝ KLAUS A DALŠI ZNÁMÁ CHYTRÁ UČITELKA MAJEROVÁ.

  zvaná ZRZKA a zdá se,že ona sama,které se zdá nespravedlivé týráni nebohého Klause možná ani nevi proč i ona poleti jako odstrašujici odkopnuti z funkci a navic dostane na svoji hlavu POMLUVU,že prý je do Klause zamilovaná při které tomu šéfovi zla ODS už nepomůže se omlouvat!!.

  TYTO ŠPINAVOSTI PRAŽSKÝCH KAVÁRENSKÝCH POVALEČŮ VEDE CELÁ FRONTA NÁMI ZVOLENÝCH POLIT SUBJEKTŮ A TO V CELÉ ŠIŘI POČINAJE ZLOČINECKÝMI PIRÁTY.

  Pod názvem NEOMARXISMUS!

  • HVzV? napsal:

   VŠICHNI VÍME ŽE PRESIDEMT ODS KLAUS PŘITÁHL NA HŘBETE KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ

   který vycházi z gangsterismu a proto musi být všude vymazáván požadavek občanů na stát,který neni vlastnostni ani kapitalismus ani socialismus,ale vládne v státech Evropy už dávno,je opravdu pravicového charakteru a opakujeme ctěnému publiku,že je obsahem PRVNIHO ČLÁNKU

   Národniho programu občanů voličů,který si už razi cestu na to NAŠE slunce sám a je zoufalstvim mámi zvolených VŠECH POLITICKÝCH SUBJEKTŮ bržděn co to dá.

   KLAUS JUNIOR by proto musel jit proti svému tatikovi a tak si budeme muset počkat,zda chce vůbec voliče nebo je bude ohlupovat tam,kde mu v tom pomůže jen senzura vnitráků padajici nečisto polámaného ČSSD,strany která lže už ve svém názvu,že je prý sociálni,což je PROMAZATELNY BLUFF PRO MASU OVČANŮ OHLUPENÝCH ZLÝMI ŘEDITELI TV A TISKU!!

   Neni náhodou,že ty kreatury tvrdi,že TV patři těm,kteři v mi pracuji a tedy zlémub jejich řediteli.
   Prý chtěji přivést TV lidově na buben a odborně VYTUNELOVAT JEJI posledni REZERVNI MILIARDY,pak buď zvýšit poplatky nebo ji prodat a s pytlem peněz přs rameno prý utéct na Kanárské ostrovy a tam v džungli si zpivat píseň o blbbých čechách,kde lid je mistrem světa ve skoku na špeck!!

   • Lukaš napsal:

    HVzV.
    Jasně.
    Podle mne,nástup Klausů jde všemi směry,nejen Hájek,ale Jakl zvolen do rady televize a rozhlas.Co jde také pozorovat média do Klausů nešijí,jako třeba do SPD.Dokonce přemýšlím,že by Klausové zajímal jak post premiéra,tak st. post prezidenta.

  • HVzV? napsal:

   JO LUKÁŠI,JSTE NA SPRÁVNÉ STOPĚ.NAŠI ZKUSILI MLUVIT S KLAUSEM ml

   Tatik vi dobře co způsobil a pravděpodobně mu zakázal mluvit s voliči a vime,že má z ČSV živočišný strach.Jsme totiž jediná nepolitická Společnost,která svoje domorodé členy poprvé v historii ČR informuje o skutečných plánech Šmejdů a zároven má k dispozici originálni návrhy jak zuboženi domorodci mohou přerušit svou olympiádu ve skoku na špek kde vedou snad prvni misto z celého světa o délku KONĚ!

   POLITICKÉ SUBJEKTY ZVOLENÉ METODOU "POKUS OMYL"BUDOU KRACHOVAT I KDYŽ SI UKRADNOU NAŠE PENIZE

   ovšem Společnost voličů to jsme my, NE!
   My totiž jediní jsme NESMRTELNI!

   Bude to chvili trvat,nikam nemusime politicky spěchat,no a pravdu a lásku už máme jako pekelnickou zbran za pasem a náš velikánský HAVEL vyskoci brzy z hrobu,kde se už dnes dostal obrátky jako větrák,čemuž nikdo nechce věřit nebo co nebo jak,co se to vlasně vlastně děje?!
   No vážně vi to někdo nebo ne?

 10. martin bareš napsal:

  Za článek palec nahoru. Tisknu si.

 11. Eschatolog napsal:

  30 let a furt sou překvapení :-)

 12. .lak napsal:

  Mńje málem přejeli "pom8hat achr8nit na p5echodu / hele nemačkám numera, normálně sdílí sférické prachy profika. Kdyby nebyla teleporťačka napřed tak jsem jim ho rozkop.
  https://www.youtube.com/watch?v=kZuI6yv5mkQ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!