KRACH ZÁPADNÍ EKONOMICKÉ VĚDY A ZAČÁTEK FINANČNÍHO TERORISMU

osakaSummit G20 byl „jarmarkem“, na kterém se „projednávalo“ všechno možné, kromě těch principů, které jsou nemorální, neboť generuji potenciál pro vznik krizí. Jsou to principy, na kterých je vybudován a podle kterých funguje světový kreditně-finanční systém, jež se v západní kultuře vytvořil k polovině 20. století a na začátku 21. století nabyl globálního charakteru. Slepá ulička nevyhnutelně ústí do ideového krachu západní ekonomické vědy. Blížící se krize nepovede pouze k poklesu, který následuje vždy za prudkým nárůstem obchodu, jde především o konec šedesátiletého cyklu pokračující úvěrové expanze, založené na osobitosti dolaru jako světové rezervní měny. Hlavním principem se jakoby nezabýval nikdo: vysávání provozního kapitálu z reálného sektoru ekonomiky a koupěschopnosti obyvatelstva jako spotřebitelů konečné produkce bankovními lichváři na pozadí růstu cen vyvolaného opět jejich úroky z úvěrů.

To je klíčová příčina krize, kterou si nedovolí pojmenovat nikdo z lídrů států G20 ani z politiků nižší úrovně. Až přijde další krize, spousta marxistů začne odříkávat svoji mantru: ,, vidíte, zase ten kapitalistický výrobní způsob“. Hloupost! Systém financí v současné fázi určuje výrobní způsob a nikoli naopak, jak nám to tvrdí Marxovi pohrobci. ,,Komunismus“ i ,,kapitalismus“ 20. století vytvořil ,,konzumní společnost“ řízenou hlavně ovládáním – řízením oběhu peněz ( jen Stalin jim do toho hodil vidle ). Pro nás je očividné něco jiného: pokud by statní moc budovala ekonomicky systém tvůrčím způsobem a orientovala ho na uspokojování potřeb národa v průběhu jeho společenského vývoje a jenom se tupě neopičila, díky čemuž se začala orientovat na uspokojování potřeb jakéhosi „světového společenství“, tak by v ČR žádná krize ani po roce 2009 nebyla. Jde o zřejmě nepochopeni příčinných souvislostí: první značný podíl nesplacených pohledávek a závazků vznikl v důsledku toho, že bankovní úroky z úvěrů vědomě generovaly nesplatitelné dluhy, které se určitým způsobem rozložily mezi uživateli úvěrově-finančního systému; druhá část nesplacených pohledávek a závazků je důsledkem problémů podniků, jejichž dodavatelé a zákazníci byli vědomě zatíženi nesplatitelným dluhem, což vedlo k tomu, že jejich vlastní podnikatelské plány byly zmařeny z příčin nezávislých na jejich vedení; a až třetí, bezvýznamný, podíl nesplacených pohledávek a závazků je důsledkem nepoctivosti dlužníků, ale i tento podíl lze popsat příslovím, že „podvodník podvodníka napálil“. Takže vinu na nesplacených pohledávkách a závazcích nenese nikdo jiný, než samotní lichvářští bankéři.

Někdo konstruuje domy, jiní zase konstruují bankovní spekulace s půjčkami na tyto domy. Západní ekonomická věda dost dobře nedokáže určit jejich odlišnost, obojí aktivitu jednoduše započítává do ,,růstu“ ekonomiky. V praxi má však zhotovení domu a vyhotovení balíčku ničím nekrytých hypotečních úvěrů přece jen poněkud jiné dopady. Kromě toho je nutné pracovat s ekonomickou vědou, aby její „šejdíři“ nekultivovali ve společnosti takové nesmyslné názory na činnost bank, které potom první osoby ve státě – díky svým konzultantům z oblasti ekonomické vědy – hlásají jako pravdu, kterou národ jenom není schopen pochopit. A dokazovat, nebo se tvářit, že nedílným aspektem skutečně společensky nezbytného bankovnictví (kdo by se přel, že úvěrovaní je makroekonomickému systému prospěšné a účetnictví na makroúrovni nezbytné ) je i jeho lichvářská složka, vede k vytváření různorodých nejistot, neboť taková informační politika současně vede k:

-     podpoře režimu lichvářského otrokářství,

-     podrývání důvěry ke státu a jeho činitelům ve společnosti,

-     šíření pocitu bezvýchodnosti a pesimismu,

-     provokováni extremismu u těch, kteří nepřijímají lichvářské otrokářství, ale neznají způsob jak společnost a její finančně-ekonomicky systém změnit, apod.

Ve zdravé ekonomice plní peníze roli "krevního oběhu" ekonomiky - zboží proudí jedním směrem, peníze opačným, a aby vše fungovalo bez krizí a výkyvů, musí množství peněz odpovídat objemu ekonomiky. Tento zákon lze vyjádřit i jednoduše: množství peněz musí zhruba odpovídat tomu, co se za ně dá koupit. Pokud neodpovídá objem peněžní zásoby reálným hodnotám, pak nastávají dvě situace:

 • jsou peníze, není za ně co koupit -> inflační krize
 • nejsou peníze, není za co koupit zboží, kterého je mnohem více, než peněz -> krize z nadvýroby

Ale pokud se zvýší objem výroby a zároveň se zvýší objem peněžní zásoby emisí nových peněz, jakoby "nekrytých", pak problém nenastane, nenastane ani inflace, protože vzájemný poměr peněz a zboží zůstane správný. Emise peněžní zásoby sama o sobě žádnou inflaci nezpůsobuje. Tak to dělali Japonci v 50-70. letech: státní plánovací komise odhadla, že v silách ekonomiky je v následujícím období postavit tolik a tolik nových škol, tolik a tolik nové infrastruktury, a pro tento objem se vyemitovaly nové finanční prostředky, přičemž ale nevznikl žádný dluh. Následně ekonomika tyto projekty realizovala, a i když se zvýšila peněžní zásoba, v důsledku nových projektů se i zvýšil reálný objem ekonomiky a vše fungovalo. Spolu s tím, že v tomto období byla v Japonsku úroková míra kolem 0,5%, toto zajistilo to, čemu se říká "japonský ekonomický zázrak". Kdyby Japonsko nemělo možnost provádět suverénní emisi peněz a mít skoro nulové úrokové sazby (a to mu bylo dovoleno z globální úrovně řízení), Japonci by mohli pracovat do úmoru a žádný "ekonomický zázrak" by nenastal, nebylo by to jednoduše možné. Když byl Japonsku tento systém v 80-90. letech zaražen, nastala tam ekonomická krize. Nikoliv proto, že by Japonci začali hůře pracovat, ale proto, že se změnily makroekonomické podmínky, které určují mantinely. Nežijeme tak dobře, jak dobře pracujeme, ale žijeme tak dobře, jak kvalitně je naše práce řízena. Pokud je špatné, nebo záměrně špatné řízení, pak na tom dobrá práce nic moc nezmění.

V reálných podmínkách inflaci nezpůsobuje emise peněz, ale vliv úroků. Inflací je dnes nazýváno meziroční zvyšování cen. Čím je způsobeno? Tím, že do ceny výrobků musí výrobce zahrnout úvěrové náklady, úroky které platí. Je jasné, že pokud je úroková míra nízká, budou tyto náklady nižší, než při vysokých úrocích. Pokud se zvednou úrokové sazby, výrobce musí platit vyšší úroky a musí zvednout ceny, protože všechny náklady v konečném důsledku platí spotřebitel. Jak vidíme, úroková sazba centrální banky je příčinou inflace, nikoliv důsledkem. Pokud se podíváme po světě, vidíme pravidlo: nízké úrokové sazby centrální banky = nízká inflace, vysoké úrokové sazby centrální banky = vysoká inflace. Jen příčina a důsledek jsou naopak, než tvrdí současná mainstream ekonomická "věda".

V současném systému se totiž peněžní zásoba navyšuje vznikem nových úvěrů, což je zároveň mechanizmus, kterým je "tak nějak" zaručen přibližný soulad mezi objemem peněžní zásoby a objemem ekonomiky - podnikatel si vezme úvěr a pokud nezkrachuje, začne produkovat nějaké hodnoty, čímž jsou pokryty nově vzniklé peníze. Když ekonomika relativně prosperuje, zvyšuje se její objem a zvyšuje se i objem úvěrů a tedy peněžní zásoby. Ale za tento způsob udržování přibližného souladu mezi objemem ekonomiky a objemem peněžní zásoby platí celá společnost neospravedlnitelnou cenu, v důsledku neodstranitelných negativních jevů, které finanční systém založený na úrocích a penězích vznikajících jako dluh způsobuje.

V mravně zdravé společnosti mohou příjmy patřit výlučně k jedné z následujících kategorií:

 • mzdy a odměny za účast v pracovní činnosti;
 • platby sociálního zabezpečení z účelových státních a veřejných fondů, nepodmíněné účastí v pracovním procesu;

finanční pomoc od jiného člověka na základě jeho osobní motivace

Příjmy v podobě úroků, včetně úročení vkladů v bance, jsou uzákoněná krádež, anonymní vymáhání peněz v tom smyslu, že vymahatel nevstupuje do přímého kontaktu s tím, koho okrádá, v důsledku čehož ti, které obírá, jsou zbaveni možnosti odporu vůči němu. Ti, kdo nesouhlasí s takovým přístupem v otázce o úrokových sazbách, včetně úročení vkladů v bankách, stojí před nutností objasnit běžnému pracujícímu:

 • proč jedny druhy nepracovních příjmů jsou přiznány pravomocnými a uzákoněny, a jiné druhy nepracovních příjmů se považují za protiprávní a trestné?

A pracující je nucen krmit, odívat a podporovat život všech, včetně daňových poplatníků, „čestně“ a podle zákona žijících z nepracovních příjmů. A pracující má právo vědět, proč údajně musí zabezpečovat život těch, kdo je schopen pracovat ale nepracuje; přičemž zabezpečit ho často na vyšší úrovni spotřeby, než je dostupná jemu samému nebo jeho rodině.

Zde by jakoby nic nového nebylo, vždyť z historie je známo mnoho příkladů využití lichvy určitými korporacemi, jež se nyní eufemisticky nazývá „úvěrování s úrokem“, pro převzetí řízení státu nebo celých regionálních civilizací s cílem dosažení panování nad nimi a vlastního obohacení na jejich úkor. Tím hřešili církevní řády, například templáři, a dokonce kláštery, ale konec byl vždy stejný: zákaz lichvy, vycházející buď od církve, nebo od vládce státu, který tak vyjádřil vůli národa. Lichvářskou činnost zakazuje Korán, mnohokrát byl zákaz opakován křesťanskými církvemi, silné omezení té činnosti pocházelo od králů a císařů. Euroamerická civilizace v 20. století, aby odvedla pozornost od problému, přestala používat termín lichva a zaměnila ho termínem „úvěrování“, vynechav přitom zmínku o úroku a problémech, které způsobuje ve společnosti a lidstvu celkově.

A tento parazitický systém dosáhnuvší globální úrovně nebude „elitami“ opuštěn po dobrém, naopak budeme svědky stále větší zatvrzelosti s prvky otevřeného terorismu mezinárodních ,,elit“ i programových institucí, a zejména jejich sluhů na státní a ideologické úrovni, kteří předstíraje snahu o ,,integraci a otevřenou společnost“ vlečou národy do bahna systému a režimu, v němž nemají budoucnost….
84 Komentářů k KRACH ZÁPADNÍ EKONOMICKÉ VĚDY A ZAČÁTEK FINANČNÍHO TERORISMU

 1. .lak napsal:

  Zdařilé shrnutí

  • Josef Švejk napsal:

   Zdařilý komentář.

  • HVzV? napsal:

   Kdosi se pustil na NR do cenzora Dvořáka,kterého tam nazývaji Křovák.

   Dostal totiž moc nad zbytkem hloupých gojimů,kteři si tam hraji na podpindostniky a jeho vlezdoprdelisty což mu lichot!.
   On vůbec nechápe.že svou cenzurou dělá z voličů toho doktora totálni blby,kterým on bude poručnikovat a přesne jak to ďělaji všichni politici po svém zvoleni dělat ze svých voličů idioty,kteři sami nepoznaji co je správnéa co je třeba a co ne!.

   Neni divu,že to jde dělat jen u nezkušených podpindostniků voličů ČR,kteři jsou mistry světa ve skoku na špek.

   Ten doktor SNAD prý nezpival v EU Prdlamentu jejich tamni hymnu či co a ted se u sebe na NR chvasta jaký je to borec.
   Ve skutečnosti je jen obyčejný bolševik,ktery rychle šibuje vinu za své cancy na Křováka a jejich napolo zkrachovalou SPD,která na své voliče a jejich Program sere a jeho křovačenim pomáhá zuboženému vnitru EL HAMAJDY Čssd!.

   ASI BRZY PUKNE JAK žALUD A BUDE PO VTÁKÁCH I S JEJIMI UBOHýMI 10%,NA VIC TOTIŽ NEMÁ INTELEKTUÁLNI SILY

   kterých by tady našel u našich skvělých válečniků dostatek!

 2. HVzV? napsal:

  PANE DANIELI NOVÁKU BUDETE VĚDĚT O ČEM JE ŘEČ KDYŽ SE ZEPTÀME

  Co se stalo dne 29.3.2019 v Basileji a co se dnes jmenuje Basilej III?
  Kdyby jste to nevěděl nic se nestane a klidně vám to tu na fleku vysvětlime a vy padnete do mdlob,anebo možná ne!

 3. HVzV? napsal:

  A DANIELI,

  právě naše nepolitické sily ČSV požádaly pana docenta Valenčika o článeček,který pravě začal viset dole v článku“Ach ty ženy,..." a týká se Sociálniho státu,který nám v ÚSTAVĚ chybi.
  Dovedl by jste napsat co je to za zviře a jak se na něho divate vy??

  • Daniel napsal:

   vím o čem rozhodli bankéři v Basileji(,,návrat zlatého standardu" ),proto píši o konci expanze USD. Pro nás je hlavní, aby krom USD zmizely i principy lichvy a derivátů, jinak je jedno jestli je bude zastřešovat dolar nebo yuan či rubl...

   • HVzV? napsal:

    No to je nářez,správně.

    Ted ještě jak by se dalo zabránit ukradeni peněz zabunkrovaných v ČNB ve výši 2 000 000 000 000 korun a co řikáte instalaci Sociálnimu státu do prvniho článku naši Ústavy,vite,že to maji Němci v ZZ?!
    Jste pro něj a proč?
    Hledaji se manageři budoucnosti,kteři by chtěli pochopit co obsahuje Národni program voličů, pokud se neboji teroru,který může proti nim nastat,kdyby vystoupili se svěžimi myšlenkami na veřejnosti!

   • HVzV? napsal:

    Doufáme,že chápete souvislosti a vite,že bez Sociálniho státu v Ústavě principy lichvy nemohou nikdy zmizet?

    • Daniel napsal:

     o Ústavě ,,ČR" a zejména jejím pojetí moci a politického systému chystám také něco málo... ,,Naše" současná ústava je naprostý protimluv a blud, zn. Rychetský a spol.

     • HVzV? napsal:

      V prvnim okamžiku bude stačit prosazovat jen ten Sociálni stát.
      Dokud nebudeme mit v parlamentu většinu je širši záběr stejně nemožný..
      Zkuste zkritizovat toho docenta Valenčika co to napsal za svůj názor na Sociálni stát.
      Potřebujeme také brzy sepsat co je to sociálně ekologický tržni hospdářský systém a usilovat o jeho instalaci namisto kapitalismu bez přivlastků.
      Nemá ceny psát popisy situace,ale hledat řešeni.
      Naši zatelefonuji na ministerstvo Němcům,zda nemaji nějaké materiály..

      • HVzV? napsal:

       Od Němců z ministerstva došly prvni materialy

       Artikel 14 Abs.2 GG:Eigentum verpflichtet.Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Algemeinheit dienen.

       Soziale Marktwirtschaft-Was ist das?

       GRUNDGESETZ für die Bundesrepublik Deutschland

       Politische Bildung
       -----------------------------------------------
       Vlastnictvi majetku zavazuje:Jeho uživáni má sloužit zároveň k prospěchu společnosti.

       Co je to sociálně ekologický tržni hospodářský systém.?

       • HVzV? napsal:

        Podiváme se materiálům na zoubek a budeme zjištovat,proč Němci,kteři prohráli válku se váleji dnes v penězich a naši politici chtěji odevzdat Řiši znovu Sudetenland.
        Navic ještě pár bilionů odškodněni a půl Afriky k tomu!
        To netači,že se ti politici chystaji ukrást 2 000 000 000 000
        z bunkrů ČNB,které kryje jakýsi nově zvolený doktor z SPD a jeho fujer webu podpindostnik Křovák mazánim sděleni,jak by ty biliony ještě v posledni chvili šly zachránit?

   • Paw napsal:

    Hyeny,spolu s parasity neumi nic jineho nez vysavat.
    Je obecna znalost ,ze kdyz se lidem dalo neco malo penez a svobody k tvoreni a kdyz se "predstirala" demokracie kvuli SSSR ,USA bylo the FIRST.
    Ale to neznate hyeny a parasity. Tak to netrvalo ani 20 let..
    Ted jim mimo jine padaji i mosty a infrastuctury a nemaj na opravy. A treba i pres.kandidati, padaji na huby starim a nemocema.
    Uz zase vyhlasili vylet na mesic , nebo nekam tam, ale padaji jim obycejny letadla a novy Fuck-35 ma spoustu "bludnych Problemu. Tedy tech , ktere spravi a ty same se vymrsti zase jinde a z jine strasny.Piloti za letu omdlivaji stale dal..Nebo kdyz uz dostanou rozkaz , vzletnout.
    Ekonomika je veda ideologicka , tedy PSEUDOVEDA jak lhat a podvadet ,aby se zotrocovalo a usapovalo vse z populaci. Ekonomie to pak vysvetli vselijakymi podvody, ze lidi nemaj co zrat a bude huuuurrr !! Vedci pak za to berou hodne penez. V milionech a taky proto nezbyva...
    Zadluzenost USA je daleko horsi nez 22 trilionu. Moc horsi. V liabilites /povinnostech placeni ,napr. vojackum zranenym, rodinam mrtvych a invalidu z valek/ je to pres 200 trilionu...A zeptejte se ekonoma na 57 trilionu /rozpocet celyho sveta/na podvodnou ekonomiku options/atd/ ted si nemuzu vzpomenout na spravnej vyraz, a dalsich triku, chystanych na jine tak dlouho ,az to zacalo okradat a ruinovat predevsim USA samotne..

    • HVzV? napsal:

     Hezky pišete Pawe.

     Ale nám všem by mohlo spiše pomoci hledat řešeni pro nás samotné ČR.
     Problémy celého světa vyřešime potom!
     Zkritizujte toho pana docenta Valečnika a zkuste napsat jak rozumite jeho článku vyvěšeného dole mezi ženami a pojednávajicim o Sociálnim státu,jinak se z těch sraček nedostanem!

     • Paw napsal:

      Do zaplav negativity k zapadu a terorismu ze Stredniho Vychodu pod provokaci absurdnimi nesmysly abnormalnich kriklounu a propagandistu a pokrocile atomizace lidi cele republiky /take pomoci TV, ktera ukradne ososbnost kazdeho /,moje snaha je vyvolat HLEDANI "duse' normalnosti ,odporu spatnemu a zlu a zlepseni. Kdo prozil 68 vi ,ze my vyjimecni cesi umime lip. Napriklad Mnichov 38 nebyla jen zrada nas ale zrada elit na cely svet. V marne asi /moji/ snaze vyprovokovat neco solidarity /stale vice zivotne dulezite/ vykresat jiskerku normalnosti...
      Po prikladu treba ovecek, ktere se ihned sroti k odporu , kdyz se objevi nepritel na obzoru. V nejhorsim pripade se dravec musi spokojit jen s oveckou velmi nemocnou a nebo umirajici starim..
      A nikoliv s celym stadem , ktere psychopati radi zavrazdi aby ukajeli sve zrudne instinkty.
      Proto jsem si vedom a zamerne tu negativitu prehanim , spolu s ideology a propagandisty ,ti ze strany degenerace a zaniku. Problem zen a kazdy diktator toho vyuziva je potreba zboznovani a dokonce idolu tak smesnych jako Hitler, Himmler , Stalin atd.
      Tady neni nadeje ze by zeny nejak pokrocili a popraly se s tim se za ucelem zlepseni a vychodiska z jejich vnitrnich indizpozici a hledani jejich Prave role a solidarity se zdravymi zaklady spolecnosti..
      Co je dulezite vedet ,ze nase bezbrannost je nedostatek motivu. My nemame zadne zamery mimo skromne zlepseni a zkvalitneni nasich zivotu a rodin a nejsou tak silne abychom splhali za kazdou cenu , pres mrtvoly, kdyz je treba a uchopili moc , jako maji ti co dnes nejvice energicky pobihaji, krici s nekonecnou energii divokych selem v honu za koristi kazdy den, dostavaji rozkazy a miluji destrukci a ublizovani a nasili vuci jinym , hlavne se ukaji jako zbabelci na bezbrannych a nevinnych..Nejen nemame motivaci ale z hlediska nasi normalnosti nemame na to neco takoveho pochopit..A nikdy jsme nemeli.

      • John_Pitralon napsal:

       Všichni nadávaj na Piráty ale Pirátka je zdá se lepší než ódéesesačka. Jsou takový globální matky skoro jako komunistky, žabžy. Ale pořád očekávám nějakou zradu, nevim jak se nakonec rozhodnou.

      • Paw napsal:

       Vzdycky skrze nas neco se vymrsti do gigantickych proporci jako napr. 30.leta valka atd.

     • Paw napsal:

      Uvedomil jsem si HzVZ a diky za vzkaz/,,ze trochu casu je treba ,neco jako recept jak prejit na aktivni obranu uvest ji do zivota. Demokracie je tragicka ve fragmentaci a prestrelkam denim Nazoru a propagandy.
      Ta ubijejici propaganda se opakuje az do omrzeni. Skoncit s TV ,to je nejhorsi jed.
      Ani Hitler Ani Stalin, ani take psychopath a take velmi zboznovany Kennedy a dalsi nemohli pachat zlociny, bez podpory vetsiny , ktera je nezbytna v kazdem system.
      Tedy asi zacit s psanim vyzev a distribuci v sousedstvi, organizovat neformalni skupinky stejne smyslejicich a zacit treba s archivni dokumentaci zlocinu a jejich puvodcu, tedy dat dohraomady neco soused ,kteri povazuji za nejdulezitejsi nejen obranu naroda ale svych rodin a sebe samych. To neni vubec lehka zalezitost jak se to pise. Mam s tim zkusenosti. Z 68 a 69 roku . Cely popis cinnosti je za 10 korun v Nakladatelstvi Bez Vydavatele na webu.
      Ale I to organizovali jini a velmi dobre. Snad prijde cas a situace , kdy se to zase zopakuje a uspesne..

 4. Rocco napsal:

  Ivanka Trumpová pod palbou. Její účast na summitu G20 vyvolala posměch a parodie #unwantedivanka

  To může bát Ivanka jedině jako pochvalu, že nezapadla mezi Rotschild Macrona a Rotschild Lagardeovou.

  Ivanka, Gorbačov a Reagan
  https://echo24.cz/img/5d1a57d848d83826a1fedb92/1040/540/FIT?_sig=Q56yWWQ4P0e2YxqSrT_5kwJUN5IHJr2cZmXxe6tbvDk

  Ivanka Trump trying to butt in to actual world leaders conversation
  https://www.youtube.com/watch?v=-Cl5bsoungM

  • proud napsal:

   Co je mi do ty mrdky co se nechala zprznit kretenem?............

  • Paw napsal:

   Cela galerka tech feministek , je prehlidka a velmi MODNI , jak uskodit nejen spolecnosti ale svym spoluobcanum za silenou snahu uzke agresivni hysterie spojene nekonecnou energii spolupracovat se zlocinem a pachat nekonecne proti vsem obcanum sveta. Mngerini, Lagarde, Hillary /we are president/Albricht, Dve Rice, Haley, Merkel atd. Slouzi spatnemu a spolupracuji se zlem aby se ukajeli a nemaji schopnosti videt a pracovat pro spolecnost pouze vypjate sobecke vykriky a zvatlani /kde se produciruji jako herecky pathologicky ziznive ukajeni touhy po obdivu a jsou schopne ocividner vseho a vice nez vseho. Ivanka dcera matky, ktere hystericky osocovala manzela ze znasileni /Trump ma na krku jiz 16 znasilneni/, protoze to neslo miliony, se dnes tez prizivuje jako parasit na We are president i s manzelem co si na to pujcil 500 milionu ze Saudi Arabie..Pobiha pred kamerami aby ziskala parasitickou popularitu, besi chamtivosti po moci jnedaji pokoje a zenou kdyz se naskytne prilezitost k zneuziti , ze je dcerka a krici ze je Budouci president a nestydi se ze neprojevila jednu jedinou i tu nejmensi schopnost ,treba aspon pracovat uspesne v materske skolce,, kterou by ukazala ,ze je neco jako clovek a normalni..A demokracie tyhle situace vytvari az do sveho krachu a az Vstanou /zase / novi Hitlerove..

  • Paw napsal:

   Ivanka je pateticky a trapne komicky zjev totalne antizensky, tak typicky pro dnesek. Uz hned po zvoleni Trumpa nezavahala a se take rychle prohlasila /nikoliv predtim !!!/,za budouciho presidenta ,zkratka parasituje na zvoleni taticka /jako vsichni parasiti co postradaji nejakou vubec schopnost ,svest se na jeho prdeli , svest k presidentstvi. Jako ten zvrhlej hadr s velkou nadmernou a urvanou hubou z Venezuely..To je take dnesek /jen ubohe Kopie, ktere /nic jineho neumi/, Trumpa, a jeho zeny Yvany, ktera z Trumpa pomoci obvineni ze znasilneni /souloz s manzelkou je dnes pouze a nic jineho nez znasileneni a vydirala soudne miliony. Ktereho si predtim PRESNE ZA TIM UCELEM a presne s tim umyslem VZALA.
   A tak stara Yvana,zoufale se snazici ,posedla a zavislak mladnout, pomoci Operaci plastickych vypada stale trapneji ,napuchla /pouze plna vlastni ubohosti/, jako kdyby denne chodila kolem vosich hnizd a mlatila do nich klackem. Miliony opravdu dobre utracene.

 5. proud napsal:

  Hmmmm....."Ale… Je dokonce hrozné pomyslet na to, co se stane, pokud najednou zmizí internet…

  Na chvilku si představte, že se dochovala jenom tištěná vydání a veškerý elektronický rozum zmizel a prostě neexistuje… Tak… Můžete si číst třeba stará vydání časopisu „Murzilka“ (dětský časopis, který je určen dětem od 6 do 12 let, obdoba naší Mateřídoušky, pozn. překl.)… či se znovu pokusit vynalézt kolo…"..........myslim si ze ma zmizet!,ze je to "planovano"......

  • Petr C napsal:

   Kdyby zmizel internet a k tomu televize, snad by se konecne mladi vzpamatovali a zacali prcat.

   • proud napsal:

    Neplet se,to delaji porad. Ale co je platny,ze zacnou ovcani prcat?Je to stejny jako kterykoliv jiny zvire,ba horsi,protoze ovcan jenom nici............

    • Petr C napsal:

     Moc asi ne. Mladi se spis zajimaji o hry na pocitaci. I ten sex spis prozivaji na pocitaci nez v realite. Hodne jsem z mladyma delal a jejich reci spis o chlastu a hrach na pocitaci. Ne zeby se jim nechtelo, ale spis si neveri. A co je to platne? Budou muset zacit jinak premyslet.

  • Paw napsal:

   Lide si okamzite vytvori jine ,nove prostredky svetove komunikace a nezavisle..

   • proud napsal:

    V tomhle systemu to nejde i kdyz by to bylo hodne pekny.System to ma dobre osetreny "financema","kriminalitou" a "byrokracii",ma vsechno co muze potrebovat,aby bylo po jeho,takze: "co si lidi",to jim stejne nepatri,i kdyby si mysleli(ale jenom mysleli) opak.

 6. Petr C napsal:

  Rocco, Ivanka neboli Yaner Kushner tam zapadnout chtela, takze se pekne ztrapnila. Je videt ze i kdyz presla na zidovskou ortodoxni viru moc ji to nepomohlo.

  • proud napsal:

   ....vsak rikam.......mrdka,meli si ji tam nechat......

  • proud napsal:

   Znam takovejch vic,zenskejch i chlapu,co se nechali pro vyhody,nebo z blbosti, zprznit....dobre jim tak!

   • Petr C napsal:

    Proude, za sveho mladi jsem take prznil nejakou tu seniorku i kdyz jedina vyhoda co byla, byl sampus. A vzdy jsme si to uzili. Jenze jeji pripad je jiny. Dcera ceske zeny, ktera lovila(staci si dat jeji pribeh do roviny a kazdy pochopi co byla zac) se chce dostat mezi elitu.

    • proud napsal:

     Jeji pripad je necim,co uz prevlada,hlavne u ovcanu,kazdej chce bejt "elita",aniz si uvedomuje co to obnasi a co za kretena a zradce a skudce naroda ze sebe udela,nebo se o to vynasnazi......

 7. proud napsal:

  "K ničení artefaktů a i staveb z dávných časů docházelo možná zčásti z nevědomosti a hlouposti, jindy z čiré vypočítavosti, nebo za odměnu, či protislužbu. Rád bych ale zdůraznil, že se to začalo odehrávat již ve velmi vzdálených dobách. Nicméně, v opravdu velkém měřítku probíhá utajování starých vědomostí v dnešní době různými současnými podobami moci. Artefakty jsou skrývány na těch nejzabezpečenějších místech, aby je nedej bože někdo nenašel. Proč?

  Vypadá to, že kdosi z lidské rasy nějakým způsobem a z nepochopitelných důvodů lživě popsal vše, co nás obklopuje, a i nás samotné. Tyto základní nepravdy jsou pečlivě „opatrovány“, podporovány, v různých formách předkládány veřejnosti a tím se vytváří definitivně (pro většinu) změněná historie lidstva a každého národa. Na všechna tato tvrzení je vynakládáno nemalé množství finančních prostředků, jsou zakládány různé fondy a práce pro ně je náležitě odměňována." ..............a kdyz se na ty veci podivame ze spravnejch uhlu pohledu a za vsim najdeme nenazranyho lidskyho blba,rozsviti se nam! https://www.suenee.cz/general-ivasov-o-falzifikaci-dejin/

 8. Tykva Bukvatyr napsal:

  Vytesať do kameňa.

 9. Jan napsal:

  Cely zapadni svet je zalozen na dluhovem hospodarstvi. Umoznuje tisknout nicim nepodlozene penize, obchod s derivaty bez penez, hypoteku i kredit da kazdemu, i bezdomovci.
  Americane si prilepsovali na burze, ale to fungovalo, kdyz jde nahoru.
  Banky obelhavaji sve zakazniky sliby a falesnymi infos.
  Dluhy tak stoupaly, dneska jsou 1000 x vyssi jak realna protihodnota. Okamzik, kde se to musi nove nastavit se blizi velice rychle. Zejmena, jestlize chceme podil vsech na trhu a odstranit dominanci globalistu. Stojime pred ohromnym krachem penezniho systemu a jeho novym nastavenim. Co vam zbyde je zlato a drahe kovy, nemovitosti ve vlastnictvi. U obou vam ho muze stat vyvlastnit, kdyz bude potrebovat se zvednout z krize. Jo, vyssi zajem!

 10. proud napsal:

  Jinak clanek je nebezpecna demagogie nahravajici systemovy kulture nad jednanim a myslenim ovcanu !!! Opet umne zaobalenej za cisi "pravdu a lasku". Aby platil,muselo by bejt dustojnejch,nadherne placenejch pracovnich mist vic,nez je lidi v pracovnim veku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • proud napsal:

   ...............a o to vic skladovacich prostor na planete,kam by se ukladaly prebytky,jako napriklad produkce dnes uz vsech osobnich aut,novejch a reznoucich.kde by se casem rozlozily a planete skodily.Autore,nemas o svete a hlavne o tom jak funguje,jeste ani byt jen malej sajn!!!!! Natoz o funkci penez v tomhle celym jidastvi proti lidstvu a jeho potlacenejm schopnostem!

  • Daniel napsal:

   napiš lepší, najdi jiné řešení "proude". Nic ti nebrani označit cizi praci za "nebezpečnou demagogii", tak máš jistě vlastní metodologii a nic ti nebrání seznámit s ní čtenáře. Ale pokud jen blafeš, tak vivat ŠVEJK!!!

 11. proud napsal:

  "Není ve vesmíru síly, která by nad kýmkoliv mohla mít jen tak moc. Vždy je třeba svolení. Děje se to ze strachu a z přesvědčení o vlastní vině. Lidé obchodují sami se sebou, neboť se bojí a nevědí, že v naprosté většině případů není čeho. Ztrácejí tím mnoho, jelikož jejich životy se tak plní něčím, co nevystihuje pravdu jejich srdce. Je to postoj z pozice oběti, který je falešnou představou a nepřinese nic než frustraci.".............ridi se tim lidstvo? Samozrejme ze ne,zotrocuje sebe samo!

  • proud napsal:

   "Je třeba si toto uvědomit. Nikdo není větší než Vy pokud ho Vy sami nepostavíte mezi sebe a Boha. I ty nejhorší kletby a kouzla, které často děsí duše, co mají zkušenosti s magií, jsou minulostí, když člověk opravdu pozná kořínek strachu a projde jím do poznání své esence. Neomezená realita Života skrze nás tvoří dílo ohromné krásy. Jde jen o to uvidět, kde tomu dílu sami stojíme v cestě."..............rozumny myslenky,jen je nekdo zase dokazal zkurvit jakymsi "bohem"!

 12. proud napsal:

  “Proč ještě používáme zastaralé technologie, když dávno ovládáme od roku 1956 anitigravitaci? Proč ještě používáme fosilní paliva, když princip volné energie objevil už Nikola Tesla v roce 1903? Proč používáme tržní hospodářství, když tento systém přerozdělování moci a majetku je neefektivní, vede k válkám, násilí a kriminalitě? Proč využíváme ještě stále princip zastupitelské demokracie, když je spojená korupcí? Proč devastujeme planetu Zemi, když jsou tu k dispozici technické prostředky, jak téměř na fleku můžeme změnit kurz?...............Uz davno nastal cas tyhle otazky klast nejen "prejzastupitelum" a korporacim,nez vsechny ty darmozery a podvodniky zrusime!

 13. proud napsal:

  "A jistě jedna z velmi nepohodlných otázek bude i: “V jakého boha věří ET? Jsou křesťané, židé, muslimové nebo co? A je vůbec ten bůh popsaný ve Starém zákoně onou metafyzickou entitou nebo jde jen dezinformaci o mimozemské rase, která nás kdysi stvořila? Kdo byli doopravdy Mojžíš, Ježíš, Mohamed, Buddha, Shiva…?”

  Mám důvod se domnívat, že na mného tyto otázky se běžnému člověku bude odpovídat lehce, ale těm, kteří buď o podstatě těchto otázek systémvě lhali nebo těm, kteří jsou v jádru své duše fundamentalisté (= ten kdo má strach ze měny), se bude dýchat velmi těžce."

 14. Dobroděj napsal:

  Peníze jsou žárlivým bohem Izraele, vedle kterého žádný jiný bůh existovat nemůže. Peníze pokořují všechny bohy, které lidstvo má, a mění je ve zboží. Jsou soběstačnou hodnotou všech věcí. Proto obraly celý svět, svět lidí i Přírodu, o jejich vlastní hodnotu. Peníze jsou odcizenou podstatou lidské práce a existence: ta člověku dominuje a on se jí klaní. Židovský bůh byl sekularizován a stal se bohem celého světa.
  Karel Marx

  • proud napsal:

   Zni to dost "pravdive" i presto, ze je pod tim hodne "kontroverzni" jmeno.....

   • proud napsal:

    Nicmene komancove to i presto,ze si aspon nekde dali na sion celkem pozor,v ramci moznosti, vzali do rukou dost nestastne,nicmene porad lip nez soucasny babralove,zaprodanci a vlastizradci............

 15. Anna napsal:

  Chceš na jednu noc najít holku? Vítejte na >>> http://bit.ly/2FR5UPT

 16. proud napsal:

  "Důkaz, že vědomí tvoří realitu: vítejte v matrixu
  1
  10520x
  11. 03. 2016 1 čtenář
  Kategorie: Věda a technika
  Celá šířka

  Umí vědomí vytvořit materiální svět? Předtím než si na tuto otázku odpovíme, musíme se podívat na to, z čeho se materiální svět skutečně skládá. „Realita“ není tvořena jen fyzickými částečkami. Molekuly se skládají z atomů a atomy ze subatomických částiček – protonů a elektronů – které jsou z 99,99% prázdným prostorem a elektrickými otáčkami.

  Interagujeme se světem fyzických objektů, ale jenom díky tomu, že náš mozek překládá smyslová data. V tom nejmenším a nejzákladnějším měřítku pro přírodu nic takového jako „fyzická realita“ neexistuje.

  Držitel Nobelovy ceny a otec kvantové fyzika, Niels Bohr, pronesl: „Všechno, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není.“

  Když dáte své ruce k sobě, prázdný prostor se dotýká dalšího prázdného prostoru. Konzistence hmoty nemá absolutně žádnou fyzickou strukturu. Když tohle pochopíte, dojde Vám, že signály přijaté naším mozkem mají úplně stejnou strukturu. Myšlenky rovněž patří mezi aktivity vesmíru.

  Vědomí vůbec je jedním z největších problémů vědy. Neexistuje totiž žádný způsob, jak vysvětlit fakt, že materiální a chemické reakce dávají vznik něčemu nemateriálnímu. Kdybychom se opravdu snažili dopátrat původu vědomí, možná že by nám došlo, že mysl a realita nejsou zas tak odlišné věci, jak si myslíme.

  Zde je pár principů kvantové mechaniky vybrané z knihy „The Self-Aware Universe“ napsané profesorem teoretické fyziky, Dr. Amitem Gozwamim.

  1) Vlnová funkce

  Kvantový objekt (jako je elektron) může být na vícero místech najednou. To znamená, že je možné jej zaměřit ve více bodech napříč vlnou, která se točí vesmírem. Tento jev se nazývá vlnová funkce.

  2) Diskontinuity

  Kvantový objekt má vlastnost existovat na dvou místech najednou. Říká se tomu kvantový skok a v základě jde o teleport.

  3) Kvantové provázání

  Co se stane jednomu kvantovému objektu, stane se i jeho vzájemně závislému protějšku nehledě na to, jak daleko jsou od sebe. Cokoli se stane s elektronem, stane se úplně stejně anebo opačně i s protonem.

  4) Observační efekt

  Kvantový objekt se nemůže projevit v časoprostorové realitě, dokud ho tak nezačneme vnímat. Existuje totiž jako nekonečný a v čase a prostoru neumístěný objekt, odkud na něj nezačneme konkrétně nazírat. Vědomí doslova nabourává vlnovou funkci této částice.

  Tento poslední bod je velmi zajímavý. Nejen že pozorování ruší to, co má být měřeno, ale de facto vytváří samotný efekt. Observační efekt kompletně nabourává to, co předpokládáme o fyzickém světě.

  Toto vede vědce k otázce, zda by vesmír bez vědomí existoval jako nedeterminovatelné nekonečno kvantové potencionality. Jinými slovy, že fyzický svět nemůže existovat bez toho nefyzického. Bez vědomí není žádné hmoty. Vědomí doslova vytváří fyzický svět.

  Tvrzení „To my tvoříme realitu“ odkazuje na fakt, že naše myšlenky vytvářejí perspektivu okolního světa. Je však důležité podívat se hlouběji na toto tvrzení a uvědomit si, že vytváříme nejen perspektivu, ale naše vědomí dává vznik celému fyzickému vesmíru.".......................budu predpokladat ze ti vnimavejsi si domyslej co to znamena.Napriklad i z hlediska naseho zotrocovani a tedy i jeho ukonceni......

 17. proud napsal:

  "Pohled na zdraví jedince, ale i celé společnosti od pana Hnízdila má své velké pravdy ze života každého z nás. Můžeme se cítit mnohem lépe, být zdravější a žít ve zdravé společnosti, ale je nutné zastavit překračování lidských hodnot života. Přestat se nechat vláčet manipulací a zneužíváním ve všech podobách současné ekonomiky, zdravotnictví, zemědělství, školství atd. Arogantní, bezohledné, cinické psychopaty nelze přehlížet a přenechávat jim moc, nám vládnout. Zvonit klíči nestačí! Je nutné změnit způsob myšlení a chování, vydat se jiným směrem."...................a ze se vydavame,tak leda do pici a do otroctvi :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 18. proud napsal:

  Jestli je to zahada pro tebe,pak je to o tobe hodne vypovidajici sdeleni,no diky :-)))))))))))))))))))))

 19. proud napsal:

  Kdybych byl politikem,nechtel bych aby si lidi rozhodovali skutecne sami a uz vubec bych se nechtel zbavit otroctvi penez,majetku i politiky,naopak,podporoval bych to jako kazdej parazit,nebo jeho slouha.

 20. proud napsal:

  Nebo jsi snad nekde pochytil,ze bych zakladal nejakou stranu a nekam hodlal kandidovat? Ja,kterej by vsechny strany zrusil vcetne vlad a politiku jako takovejch s tim,ze nejvejs stojici v zemi je narod v ni zijici? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 21. John_Pitralon napsal:

  No co k tomu říct. Blbec se podíval na Západ a v domnění, že je nějak chudej, aby měl víc rozdal vlastní národní majetek a vystavil se globální konkurenci.

 22. John_Pitralon napsal:

  6. června 2019

  1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.

  2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/komuniste-privatizace-snemovna-zlociny.A190606_114140_domaci_kop

 23. Paw napsal:

  Podivejte se nna vec takhle.HVzV.
  Priklad miliardare Epsteina.
  Jiste se stal miliardarem take ,aby mohl pachat sve zlociny na detech a mladistvych a jiste i jine../jako ti dalsi bohaci s podobnymi motivacemi ,ve velkych mnozstvich i v minulosti/...
  A ta motivace a kterou my nemame a
  mit nebudeme ? ? Aby take desitky let zakryval /ale neprestal !!/, pomoci armady stovek advokatu, hlidacu ,zakoupenych ochrancu a spionu a politickych ,kvuli varovani atd. porizenim si isolovanych tajnych ostrovu, nepristupnych objektu , pratelstvi s nejmene tremi presidenty vcetne Trumpa , kteri vykrikuji jakej prikladnej je obcan #%^&**((* spolu s mnozstvi jinych veci.
  A mate nejakou takovou motivaci a velmi silnou zavislost i vy ?
  Stihaji dnes i pedofily z politickych duvodu ,aby dokazali za kazdou cenu jaci jsou vsichni chlapi zlocinci /kvuli jednomu media okamzite Lynchuji vsechny/,a myslite ,ze aspon na chvilku prestal ??
  Nenapsal jsem ,ze nemame motivaci , zit normalne je ta nase ale je velmi normalni a lidska a proto psychopati, zlocinci, uchylove, silni parasiti s potrebou si ukajet moc nad jinymi, pomerne snadno vyhravaji atd. Takovi my nejsme a proto prohravame.

 24. proud napsal:

  A co je nejhorsi,jeste porad to nedokaze pochopit...............

 25. John_Pitralon napsal:

  Právě tuhle vykrádačku si nelajsli ani Číňani, i když přechod na kapitalismus vlastně pochází od nich. Čína nebo Rusko může konkurovat, maj zdroje, ale my skončíme jako vyrabovaná montovna.

 26. proud napsal:

  Kdyz nam Rusko nebylo dost dobry.............dobre nam tak...............

 27. proud napsal:

  A nakonec co se zmrdama co si delaj prezidenty z prihratejch siozidu a dalsi ministry z stbaku jinejch narodnosti nez cesky,aby Cechum vladli?...........dostaneme presne co si zaslouzime......vyrabovanej a znicenej flak zeme kde se bude makat za kus zvance........

 28. proud napsal:

  .....slozenej pochopitelne ze samejch ecek........makej dokud muzes,az nebudes moct pujdes sam na nahradni dily,nebo do diry......

 29. HVzV? napsal:

  Ale strana DPČ se může hodit vždycky,že ANO?

 30. HVzV? napsal:

  On tam pan komunista Valenta na konci píše memento!

  "Osobně si dovedu představit,že jakýsi Úřad dokumentace a vyšetřováni zločinů privatizace,by dnes nebyl bez práce.
  Jeho činnost by ZCELA JISTĚ vrátila do rozpočtu aspoň zlpmek toho co se podvodným jednánim z GIGANTICKÉHO státniho majetku ROZEBRALO"!

  Nemèl by ten Nebojsa Valenta napsat ROZKRADLO?
  Vidite,že náš člen nepolitické ČSV přeci umi bojovat také za naše penize,nebo to je jinak a jak vlastně,vi to někdo válečnici?

 31. John_Pitralon napsal:

  A můj děda byl Totaleinsatz v Reichu.
  Tak dem zas NATO.

  Pražský výběr II - Buch stempl sem (official video) https://www.youtube.com/watch?v=iaFUuNU2lfY

 32. HVzV? napsal:

  Pišeme si tu všechno co tam ten bolševik doktor dava mazat svý panem Křovákem,může se to proti němu hodit,když chce,aby ten pan slušňák Okamura a jeho SPD padlo pod kladivy jeho Křovačiska!

 33. Paw napsal:

  HVzV, neprestavejte diskutovat a tak se dopracujete /nenapadne a casto bez povsimnuti k daleko lepsi kvalite Vaseho psani . A pak prijde prekvapeni jednoho dne ,kdy si uvedomite svoji profesionalitu.
  Mate na to. To je spravna cesta pro vas. Hodne pomaha psat denik a naucit se tu rutinu vyjadrovani vsech svych vnitrnich myslenek, ktere se tak stane snadnejsi alehci v prubehu /to je dobre si uvedomit/,,popis deni kolem sebe a muzete se dostat dal a dal kam mozna ani dnes nepomyslite..
  Dulezite je si vytvorit motivaci a delat neco hlavne prave , kdyz se vam nechce...
  Moje motivace byla aby bylo na pivo. Casto jsem prochodil v mrazech noci hledal zakladni napad a myslenku /a pak nachladl a mel cas neco sepsat/ v nasi Magicke Praze na narodni Tride..
  Spisovatel prosedi casto tydny, mesice , nez neco napisou a pak to stoji za to. Pravidelnost je zakon zde..Diky za pozornost.
  Neco dalsihoje a bude na Zvedavci /favela/.

 34. Paw napsal:

  Prohravame ze mame touhu penezi zabezpecit nase zivoty a rodiny a potom je pouzit jako prostredek nikoliv jako Fetis na zlocinne ucely. To je ten rozdil a vzdy byl.

 35. HVzV? napsal:

  Pawe,děkujeme za vaše přispěvky,ale dovolime si vás opravit.

  My obyčejni občané se teprve učime bojovat nejen za aspoň jakýsi životni standart,ale i za svobodu a demokracii,spravedlnost atd.
  Proti nám budou stát vždy nenažrani a podli křiváci,kteři jsou za své podrazy dokonce obdivováni a každy podpindostnik jim utirá v obdivu zadek.
  Ozvěte se se svými připadnýými pochybnostmi a tak se bude dařit je rozptylovat.
  Tento boj je totiž nekonečný a je na nás ho vést pro nás potřebnými směry a to konečně děláme no ni?.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!