Explosion at military base in Krasnoyarsk Territory, Russia

Explosion at military base in Krasnoyarsk Territory, Russia

KRASNOYARSK TERRITORY, RUSSIA – AUGUST 5, 2019: Pictured in this video screen grab is an explosion at a military base the town of Kamenka, Achinsk District, Krasnoyarsk Territoy; the accident prompted evacuation of the town, two people have been taken to hospital with injuries. Best available quality/video screen grab/Dmitry Skvortsov/TASS

Ðîññèÿ. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Âçðûâ íà òåððèòîðèè âîèíñêîé ÷àñòè, ðàñïîëîæåííîé â À÷èíñêîì ðàéîíå. Äâà ÷åëîâåêà áûëè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó ñ îñêîëî÷íûìè ðàíåíèÿìè. Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå êà÷åñòâî. Ñíèìîê ñ âèäåî/Äìèòðèé Ñêâîðöîâ/ÒÀÑÑ
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!