Argumenty proti genderové teorii chybí

Ministryně Maláčová dala do návrhu zákona o dětských skupinách název jesle, které už mají genderově zaměřené návody. To vyvolalo diskusi o genderové teorii vůbec. Připadá mi, že argumenty proti genderové teorii, které používají liberálové (Klaus a Okamura) jsou dost ploché na to, aby přesvědčily veřejnost, hlavně mladé lidi, že genderová teorie a potažmo všechny teorie, snažící se vytvořit univerzálního člověka bez rozlišení, jsou špatné. Myslím si, že zhoubnost celé této ideologie je očividná, univerzální člověk jednotlivec nebude zakládat rodiny, protože ty jsou založeny na odlišných biologicky daných rolích muže a ženy, a odmítne i tzv. rodné kolektivy národa a obce. To vše není jen otázka genderové teorie, ale má širší ideový záběr.

Principem je odloučení od kolektivů vůbec, které bychom mohli nazvat individualismus. „Odloučení“ je ovšem něco více než individualismus, který předpokládá existenci společnosti a určuje chování jednotlivce v ní (předpokládá soutěž jednotlivců uvnitř kolektivu). Postmoderní odloučení je ovšem totální, je to jakási poslední fáze odklonu člověka od přírody, od přirozených principů a tím i od přirozeně rostlých „rodných kolektivů“. Jednotlivec má být odloučený a zároveň univerzální, tedy bez rozlišení, které pokud fyzicky existuje, se nevnímá a vyžaduje se shodné chování. Tento odklon je zhoubný a tito takto myslící lidé jsou poslední svého druhu, protože se odklonili nejen od rodiny, ale od přirozenosti vůbec, nechápou přírodu, její mechanismy, jediné, co byli schopni přijmout je přirozený mechanismus tržní ekonomiky (dnes už ovšem silně deformované), protože jim přináší materiální blahobyt. Genderová teorie je sebezničující vize odpřirozeněného člověka, stejně jako je ničení přírody hédonickým životem.

Ale vůbec nejhorší je, že genderová teorie je realizovatelná, kdyby nebyla, mohli bychom se tomu jen smát. Člověk se rodí jako nepopsaný papír, na rozdíl od zvířat je chudý na instinkty. Je nesmysl nechat dětem, aby si určily pohlaví, aby samy se rozhodovaly. Děti se rozhodnou na základě vedení dospělými, dítě nemůže mít svobodu, nemá rozum k tomu, aby vědělo, co dělá. Dospělí vědí jak dítě vychovávat, aby uspělo ve světě, ve kterém žije, nikoliv proto, aby naplnilo nějakou poblouzněnou teorii. Svoboda člověka začíná v plnoletosti a je taková, jakou mu společnost a řád poskytne. Není nějaká absolutní svoboda, se kterou by se člověk rodil. Člověk nemá automaticky v sobě mravní řád, musí být od narození vychováván v řádu, učit se pravidla. Dítě nikdy není zcela bez výchovy, vždy existuje v nějaké společnosti a učí se ze svého okolí. Špatně vychované děti, které jsou potom zátěží společnosti, jsou vychované k povýšenosti, k lenosti, k odmítání práce, ke špatným společenským vazbám. Z člověka lze vychovat cokoliv, děti vychované zvířaty se nikdy nestaly lidmi. Dítě kolonistů ukradené indiány a vychované v jejich kmeni se stalo indiánem. Dovednosti potřebné k obživě a reprodukci se musí naučit, musí se učit i dovednosti matky a otce, které vlastně už životní roli předurčují tak, aby byla naplněna bez problémů a tím společenstvo mohlo existovat do budoucnosti (děvče hrající si s panenkou vozící ji v kočárku, bude nejspíše matkou, chlapec to sice může dělat také, ale není to pro něj tak potřebné, protože on děti nerodí, ani nekojí a proto se obvykle o malé děti nestará). Pokud děti v genderových rolích nebudou vychovávány, jejich život se pouze zkomplikuje, nebo se dokonce mohou i odloučit od fyzicky určených rolí, nebudou matkami a otci. Výchova v protikladu k fyzické přirozenosti je záškodnická, je proti zájmům společnosti. Maskovat to svobodným rozhodnutím dítěte je pokrytecké, žádné dítě se totiž dokonale svobodně nerozhoduje, může sice projevovat nějaké sklony, ale v posledku se rozhoduje tak jak to vidí v okolí a jak je vedeno.

Pokud někdo chce změnit pohlaví, může tak učinit pouze jako dospělý, když neuspěje výchova v jeho přirozeně daném genderu. Děti se nerozhodují o svém pohlaví, jsou vychovávány dospělými podle svého fyzického pohlaví, teprve když tato výchova neuspěje v období do dospělosti, lze akceptovat zásah do fyzického pohlaví. Společnost má svoje zájmy a musí je uplatňovat, měnit pohlaví nemůže lehkovážně ten, kdo byl k tomu nějak ideologicky sveden, přesto, že k tomu nemá sklon. Transversismus je odchylka, která je proti přirozenosti a proti zájmům společnosti. Muž, který se cítí být ženou, se sice může nechat na ženu fyzicky přetvořit, ale hlavní ženské poslání, být matkou, nemůže naplnit. Žena, která se cítí mužem, mít děti nejspíše nebude. Je tedy zločinem k transversismu vychovávat děti. Proto je zapotřebí dítě vychovávat v jeho genderové roli, pokud jeví transversní sklony, určitě je prosadí. Musí překonat určité obtíže se svým zaměřením, aby se odfiltroval případný vliv ideových pomatenců nebo zhoubné módy.

Děti se musí citlivě vychovávat ve svých genderových rolích, které se týkají budoucí životní role, nikoliv profesní role. Pokud by mělo dítě jiný profesní sklon, je potřeba mu vyhovět v rámci profesní dráhy (děvče jako voják nebo strojvedoucí), nikoliv ovšem v životní roli (děvče je sice voják, ale stane se matkou rodiny). Genderová role se tedy neopouští. Společnost by měla vytvořit podmínky, aby matky mohly pracovat v profesi, kterou si vyberou, ale měly zajištěny servis pro svoji životní roli matky. V podstatě jen popisuji, co v dnešní společnosti existuje a co není zapotřebí měnit.

Genderové oddělené role jsou součástí tradičního řádu, který dosud existuje a přežívá všechny režimy, protože je produktivní a jasně přiděluje role za všech nepříznivých okolností (za války se ženy starají o přežití rodiny a muži bojují). Bez tohoto tradičního řádu bychom nebyli. Nejsme totiž zvířata, abychom měli výrazné instinkty a výchovu nepotřebovali.

Tradiční řád, který neobsahuje jen genderové role, ale i všechny atributy lidských vztahů, základní pravidla života určující přežití (výchova k práci, poslušnost autoritám, usměrnění agrese k druhým lidem atd.) se vyvinul v úspěšném společenstvu, které prošlo historií plnou zvratů a nebezpečí, zatímco jiné modely vztahů žen, mužů a dětí neuspěly, taková společenstva zanikla, nebo zanikla jejich pravidla a ona převzala pravidla úspěšná.

Proč se dnes vypráví a prosazují genderové ideologie? Protože žijeme v poslední fázi odpřirozenění, tedy jakéhosi odklonu člověka od přirozenosti, který začal odklonem od přesahujících principů, od Boha, od přírody, od přirozených principů a vzorů, tedy těch věcí, které přirozeně existují, nebyly člověkem stvořeny, ale jsou člověku dány. Protože jsou zatěžující, člověk dává přednost svým výmyslům a tyto principy zavrhuje. Nastává konflikt přirozenosti a lidských iluzí. Přirozený vývoj ukázal, co je vhodné, někteří lidé to popírají a vymýšlí věci na základě svých odpřirozeněných vizí, které nemají žádnou hodnotu, nic nepřináší, jsou to blouznivé iluze městských intelektuálů odloučených od přirozenosti.

Liberálové bohužel nedovedou bránit těmto zhoubným teoriím, vychází z ochrany lidské svobody, která těmito teoriemi samotnými narušena není, a narušit ji mohou jen aktivisté, jestliže začnou svoje teorie realizovat totalitně, což se zatím neděje. Liberálové vlastně teorii samotnou nekritizují, ale bojí se jejího totalitního prosazování. To nevyznívá přesvědčivě. Je zapotřebí vyjít z konzervatismu (nikoliv z neokonzervatismu), kritizovat podstatu tezí, odporovat na základě ochrany existence společnosti a její budoucnosti. K tomu je nezbytné se zabývat sociálním kapitálem, který vytváří vlastenectví a vůbec emotivní vztah ke společenstvu. Je zapotřebí vyjít z úcty k našim předkům a jimi vytvořeného tradičního řádu, který jediný je vyzkoušený jako funkční a dovede do budoucnosti společnost zachovat. Rodina je přirozeně rostlý společenský útvar, který se osvědčil, nikoliv nějaká zastaralá verze nebo konstrukt intelektuálů. V zájmu přežití je zapotřebí tyto vyzkoušené a přirozeným vývojem vzniklé vzory chránit a upřednostňovat.

Rodiče, pokud chtějí, aby se jejich děti chovaly normálně, zakládaly další rodiny, uspěly v profesní činnosti a byly šťastné, by měli odmítnout tyto poblázněné nesmysly gender-teorie a transversismu. Děti by měly být vychovány tak, jak byli vychováni rodiče sami svými rodiči, prostě v genderových rolích, které jsou naplněním přirozených sklonů a poslání člověka tvořit další generace. Zároveň je na rodičích, aby dělali revoluci proti genderové teorii, nedávali děti do zařízení, které realizují genderovou teorii, i když to vypadá velmi nenápadně a navenek velmi mírně. Víme přece, jak to chodí. Učitelky jsou hodnoceny podle toho, jak děti vychovávají. Chtějí-li uspět, mít vyšší plat, musí konat nejenom to, co je v předpisech, ale daleko víc, aby dokázaly, jak jsou aktivní. Totéž ředitelky. Nemysleme si, že mají svobodu jednání, jsou to zaměstnanci. Musíme si uvědomit, že genderová aktivita je podporovaná velkými penězi a nařízeními EU. Jsme v situaci, kdy musíme aktivně odporovat a ne se o nic nestarat a neangažovat se. Tak jako zachraňujeme přírodu, musíme zachránit i lidský rod. K udržování zdravého životního stylu patří i zachování populace zdravé a dobře vychované k práci a k úctě k odlišným rolím matky a otce. Jinak se to vymstí nejen rodičům, ale celé společnosti.

 

Závěr – hlavní argumenty

V současné době graduje vývoj odpřirozenění člověka, který začal Kantem, představou, že člověk je vnitřně dobrý a špatným jej dělá společnost. Člověk má prý v sobě mravní řád (nebo tzv, přirozený svět) se kterým se rodí, proto se prý rodí svobodný, nepotřebuje strukturu, nepotřebuje tradiční řád a společnost je jen soubor jednotlivců, kteří se nepotřebují řídit pravidly, vyjma těch, které sami přijali. Na základě toho dnes dochází k „odloučení“ člověka od rodných kolektivů (rodiny, obce, národa) a popírá se veškerý tradiční řád jako špatný a člověka omezující. Zkušenosti říkají, že tento filozofický postoj je omylný. Takto odloučený člověk se rozhoduje převážně jen ke svému prospěchu bez ohledu na druhé a na přirozené principy.

Člověk se rodí bez instinktů, není svobodný (je velmi závislý na svém okolí) a potřebná pravidla musí dostat výchovou. Dítě se nemůže rozhodovat, jaké pohlaví si zvolí, taktéž o čemkoliv jiném, musí být citlivě vychováváno k tomu, v čem uspěje, co společnost potřebuje a v čem koná svoji přirozenou roli v rámci existence lidského rodu.

V tradičním řádu jsou i pravidla pro odlišné role muže a ženy (gender), tak jak se to vyvinulo tisíciletým vývojem jako nejvhodnější pro život člověka v existenčním prostředí, hlavně pro zakládání rodin, obživu rodin, výchovu dětí k práci a k uznávání autorit. Tradiční řád existuje převážně i dnes, pokud nejsou rodiny rozvrácené a výchova nepodlehla postmodernistickému blouznění. Zasahovat do tradičního řádu, předstírat, že dítě se může svobodně rozhodovat, je záškodnické jednání mající rozvrátit společnost. Výchova k univerzálním profesním dovednostem je možná, pokud se nedotýká odlišných rolí muže a ženy v životě. K mateřstvi a otcovství je zapotřebí děti vychovávat a k těmto životním údělům děti směřovat, proto jsou tato pravidla pro obě pohlaví odlišná.

 

Psáno na základě knihy Konzervatismus pro třetí tisíciletí
92 Komentářů k Argumenty proti genderové teorii chybí

 1. Maroš napsal:

  Pohlavie - "SEX" je u človeka jednoznačne geneticky definované – chromozómami XX, alebo XY! Pohlavie teda meniť nie je možné! Možné je zmeniť len vzhľad-podobu - sekundárne znaky – nie pohlavie doboha! Trans a homo sú psychická poruchy identity pohlavia! Tak nech si pošahanci nechajú preoperovať mozgy! Táto skurvená liberálno-fašistická genderová spoločnosť potrebuje navýšiť počty sexuálnych pošahancov a úchylákov, aby mala argumenty na existenciu štatisticky významnej "normy" - aby sociopatov a sexuálnych pošahancov ostatná spoločnosť začala brať ako normálnych! Hovno! Pekne si vytvárajte svoje tajné masónske spoločenstvá aj naďalej! Genderová ideológia má okrem rozvratu vyrábať z detí legalizovaný TOVAR - BIELE MÄSO pre úchylákov! Ktoré sa im má akože ponúkať samé!
  How to Debunk Transgender Madness in 2 Minutes
  https://www.youtube.com/watch?v=k2-e_wJthmk

 2. Eschatolog napsal:

  takže odkaz na zvedavce, kde je odpoved, nefuguje :-)

 3. Nové školní osnovy Valachové, Babiše a Jakuba Jandy: gayové a multikulti napsal:

  ROK 2016, SOBOTKOVA VLÁDA:
  Poslankyně a ministryně školství Valachová z "pravicové" ČSSD (progresivně liberální křídlo ČSSD) začala v roce 2016 připravovat KONCEPCI VÝCHOVY K OBČANSTVÍ. V resortu školství pod vedením Kateřiny Valachové (ČSSD) se připravuje dokument, který může zcela změnit pojetí výuky ve školách. Pod nálepkou povinné výchovy k občanství se mají děti naučit pohybovat v dnešním proměnlivém světě. Školy už nebudou mít možnost vyučovat občanskou výchovu po svém, budou muset respektovat linii, kterou nastaví stát. K "občanství" mají být žáci navíc vedeni nejen v občanské výchově či vlastivědě, ale i v ostatních předmětech či ve volném čase. Se směrem, jaký Valachové koncepce nabrala, není spokojen už ani její prvotní navrhovatel Mihola. „Strkat do tak zásadní oblasti, jako je vzdělávání dětí, vyčpělá témata jako homosexualita či multikulturalismus není vhodné. Děti by se měly naučit, jak se chovat a nakládat s demokracií, která je křehká a cenná, nikoli řešit podobné věci. To do výchovy o občanství nespadá,“ říká Mihola. „Musíme podpořit školy, aby mohly zakládat školní žákovské parlamenty. Podpořit děti v aktivitách, které je baví. Ukázat jim občanský prostor. Škola ale nemá být místo k agitce.“
  http://www.pedagogicke.info/2016/12/vladimir-barak-ivan-motyl-vzdelani.html

  ROK 2018, BABIŠOVA VLÁDA:
  Ministr pro lidská práva, nyní ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) byl pověřen úkolem vytvořit Koncepci občanského vzdělávání v České republice. Shrnutí ze setkání ke Koncepci občanského vzdělávání ministra spravedlnosti R. Pelikána ze dne 16. 4. 2018 Doba konání: 10:00 – 13:00 Místo konání: Atrium Úřadu vlády ČR
  Přítomni:
  Jana Brabcová, Martin Čech, Dominik Duchek, Tereza Dundáčková, Ondřej Horák, Jan Husák, JAKUB JANDA, Alice Kulhánková, Marcel Ladka, Roman Liška, Lucie Macků, Karel Strachota, Tereza Svobodová, Pavel Šaradín, Jan Šmídek, Marcela Šrámková, Radim Štěrba, Michal Urban, David František Wagner
  Úřad vlády, Sekce pro lidská práva: ministr spravedlnosti R. Pelikán, náměstkyně Sekce pro lidská práva M. Štěpánková, D. Beňák, J. Machačka, P. Kalenská, R. Hueber
  https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/obcanske-vzdelavani-165701/

  25. DUBNA 2019: TISKOVÁ ZPRÁVA: OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ODLOŽENO
  Vláda dosud neprojednala přípravu koncepce občanského vzdělávání. Naposledy byla na pořadu jednání vlády na konci července 2018, ale na poslední chvíli byla odložena. Na kdy, to nikdo neví.
  https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-obcanske-vzdelavani-odlozeno/

  • proud napsal:

   "budou muset respektovat linii, kterou nastaví stát."...............kterou nastavi kdo???

  • proud napsal:

   Dokud nebudeme znat spravny a pravy vyznamy slov,do ty doby se nikdy nemuzeme domluvit a vzdycky to bude o vozech a o kozach!.............

  • proud napsal:

   Takze jen proto ze uzivas spatny slova v jinak dobry koncepci............to stoji za hovno a vychazeji z toho pak ve finale bludy.

  • proud napsal:

   Protoze prave napriklad "stat",to jsme my vsichni a ja si nevzpominam ze bych byl pritelem picovin a genderovejch sracek majicich jeste i jiny cile nez jen to za co se schovavaji.Na vine je zkracene kdyz uz,tak republika,,u nas ale uz kolonie,ale nikdy stat kterej vlastne jeste nikdy nikde nebyl,stejne jako komunismus,napriklad.

 4. Rocco napsal:

  proude, už sis vybral gender? :-D :-D

  • proud napsal:

   Kam bys me typnul? :-)))))))))))))))))))))))))

  • Maroš napsal:

   Gender nie, ale nové vložky Mars áno! Do Always Procters bude už srať len bobky!

   "Drogistický gigant Procter & Gamble stáhne z obalů produktů značky Always symbol Venuše, který značí ženské pohlaví. Zástupci firmy tak vyhověli přáním aktivistů, kteří podotýkali, že ne všichni, kteří menstruují, jsou ženy. Kroky vedoucí ke genderové neutralitě podnikla například i novozélandská armáda, která nově povoluje vojákům-mužům nosit make-up."
   https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/procter-and-gamble-always-vlozky-genderova-neutralita-pohlavi.A191023_114944_domaci_vlc

   • proud napsal:

    Neprijde ti to ze si z nas proste delaji prdel? :-)))) Zaroven tak schovavaji ty dulezity veci a docela se jim dari,kdyz se takovejma kokotinama zabejvame.

    • asar napsal:

     Ako ktorí. Tie naivky, čo behajú po uliciach s dúhovými vlajkami to berú vážne. Ale tí, čo sú za tým si z nás robia prdel. Psychologická vojna. Vymyslieť čo najväčšiu blbosť a rob tým ľuďom nervy. Preto podľa mňa strácať čas a energiu na hľadanie nejakých argumentov nemá zmysel.

     Netreba strácať energiu na boj s očividnými blbosťami pomocou argumentov, ale treba držať líniu. Fanatici tomu aj tak nebudú veriť:

     https://www.youtube.com/watch?v=al2ix5onsfo

   • proud napsal:

    To me spis zajima k prozkoumani ten "model" souziti starejch Slovanu,nasich xprapraprapredku,kde se psalo o tom ze deti vychovavala prevazne babicka s dedeckem a rodice pracovali,predpokladam ze pro vsechny,meli tedy na vychovu podstatne min casu.Zaroven me zaujalo ono ve smyslu ze se spis drzely zensky pospolu a chlapi pospolu z hlediska ruznejch zajmu a zamereni,coz ale neznamena ze by se od sebe izolovali,a jak to cely bylo a fungovalo.Problem je ze me zajima pravda jak to skutecne bylo a ta jde jen tezko zjistit,paklize vubec.Nejde verit ani starejm,nebo zeprej starejm pisemnostem,protoze se domnivam ze i spisovatele se zhusta "kupovali",nebo uz za ucelem prekrucovani vychovavali.Proc taky ne,kdyz se to delo ve vsem a hlavne v informovanosti.

 5. PetrC napsal:

  Kam bys me typnul? Pokud nechcete tratit kamarady nikdy se na take kokotiny neptejte. Ale v celku zase pleskani o kokotinach, ktere slouzi k odvadeni pozornosti ohledne hlavnich problemu, rozhadani spolecnosti. Stejny system a placani jak ohledne globalniho oteplovani. Lide vetsinou berou cloveka podle chovani a ne podle podle toho jestli ma pytlika, dirku a nebo oboji( coz je spis rarita, ale clovek za to nemuze). A je na tom postizenem aby zapadl do spolecnosti jako radovy obcan a ne jako vyjimka ktera vyuziva svoji raritu. A ne aby jako spuchly, fousaty prodavac v satickach s vycpanyma prsama mne obsluhoval. Co se uz stalo. Proste v ten moment mam tu osobu za idiota a tak se k nemu chovam. Ovsem musi se vzit v uvahu ze on si zacal.

  • proud napsal:

   Beru to od Rocca to jako legraci :-)

  • proud napsal:

   Co se pohlavi tejka,neberu to tak blahosklonne jako ty,divam se na to jako na neco co ma spojitost s osudem a budoucnosti lidstva.Je to jako prechazet anginu a pak z ni vyvinuvsi se zapal plic........

   • proud napsal:

    Kdyz zacne rezavet zelezo,osetrim ho aby se tak nedelo,kazit potraviny,zamrazim je,nebo konzervuju,zkazeny vyhodim a ne ze si ho "chovam" a "pestuju",kdyz jsem marod,lecim se,kdyz je to nakazlivy,jdu do karanteny.Nemam proto jedinej duvod bejt blahosklonnej k buznam a podobnejm uchylkam.

    • proud napsal:

     Proto pro ne mam jen zakladni otazky a podle odpovedi na ne se rozhoduju co dal,sami o sobe rozhodujou svejma odpovedma.Chces se lecit? Chces svou uchylku,nebo nemoc propagovat? Chces se v ty souvislosti chovat zodpovedne?

     • PetrC napsal:

      To ze se nekdo ñarodi a ma pytlika a dirku pri jednom neznamena ze je idiot, nebo nemocny, tak samo se narodi lide s vice nebo mene prstama. Problem nastane kdyz system zacne ty to lidi zneuzivat ve svuj prospech. Navic do toho zaplete trochu psychicky labilni jedince, kterym se vtlouka do hlavy ze maji pravo urcit si pohlavi a popripade operacne zmenit a problem je na svete. Vzdycky jsme meli tkz. muzatky, nebo zzestile chlapy, jenze to nikdo nepropagoval. Vsak jste urcite slysel o sporu Kratochvilove z Fibingerovou, kdy si holky rozkopaly koule.(omlouvam se jim, jako sportovkyni jsem si jich vazil, ale sranda musela byt) Proste nynejsi system uchyly vyrabi, takze proste pokud chceme zase mit normalni potomky musime zmenit system a ne nadavat par pomylenym osobam. Ty tak nanejvys muzeme ignorovat.
      Treba v Asii tento problem nemaji. Tam to je normalni. Jdete po ulici, vidite krasnou zenu, ktera vam pripada docela inteligentni, muzete si byt jisty ze to je chlap. Proste jiny kraj a jiny mrav.

      • proud napsal:

       To je pravda,ale nezapomen ze my vsichni jsme soucasne taky i ten system,jenze ouha,nechali jsme si vladu nad nim a tedy i nad sebou sebrat par nenazrancema co ho s nama ridej jen pro sebe.Tim se deje ze se system deli na x podsystemu ovlivnujicich se navzajem kdy par tech hlavnich dela vsechno proto aby oni mohly ovlivnovat,ale nemohly bejt ovlivnovany.A gender bordel je zaroven cvicenim ovcanu a zaroven test co si muzou dovolit,kam az muzou zajit.

       • PetrC napsal:

        Nesouhlasim. My jsme si nedali nic sebrat. To vse bylo sebrano uz davno. A pokud mate na mysli ten prevrat u vas. Vzdyt to jen komousi obratili kabaty. Tech nenazrancu neni jen par. Hodte mezi ne jednoho, ktery je podle vas solidni a uvidite jak mezi ne zapadne. Vetsina lidi chce porad neco vic. Rozdil je jen v tom ze nekteri lide jdou za tou svou kupkou stesti i pres mrtvoly a zniceni okoli. Nekteri ne.

  • Maroš napsal:

   "Pokud nechcete tratit kamarady nikdy se na take kokotiny neptejte." - no - ak máš kámoša, čo by ťa rád ojel a ty si ho všímať nebudeš - to potom toho kámoša stratíš - vie mojko. Ja netúžim mať kámoša "co mne ojede" - lebo raz po mňe vyjede! Dostane po čuni a máš ďalšieho úhlavného NEpriateľa, pretože na svete nie je nič nenávistnejšie, ako zhrdená "ženská" - kurva! Nasrať!

   • Maroš napsal:

    Môj otec mi vždy tvrdieval, že skutočné priateľstvo medzi mužom a ženou neexistuje zároveň bez sexu. Neveril som tomu, až mi raz kamoška vytkla, že keby som bol skutočný kamarát - už by som ju dávno pretiahol. Detto je o tom etológia primátov - sex je nevyhnutný pre udržanie sociálneho kontaktu skupiny. Niektoré národy v tom majú jasno - Arméni, Arabi preto udržiavajú aj homosexuálne vzťahy kvôli súdržnosti - aj keď je to tabu, resp. nie otvorené. Na tom sú založené všetky tie slobodomurárske homosexuálne "bratstvá" masónov! Čo nám teraz podstrkujú - aby mohli vystúpiť z anonymity. Čiže - dospelý človek by mal vedieť, čo prinášajú určité vzťahy! Pre mňa je priateľstvo s homosexuálom odpudivé - teda by automaticky prinieslo konflikt. Neznášam, keď ma "chlap" vníma ako svoj sexuálny objekt! Hnus! Apage!

    • proud napsal:

     Souhlas

    • proud napsal:

     Domnivam se ze to se sexem i s muj,jeji,ve vztazich bude vubec ve skutecnosti mnohem a mnohem slozitejsi,kdyz odectu "zivocisnost a plozeni",ale jeste to nemam sam tak nejak "zformulovany",abych to mohl nejak "interpretovat".Dokonce se obavam ze vetsinu z toho si vubec spatne interpretujeme,nechapeme to a proto mame takovy problemy se "zarazovanim" se vzhledem k nasi prirozenosti a pak se deje genderovej hnus.

   • PetrC napsal:

    Marosu, kamosa co je buzerant nemam. Ale par kamosu jsem stratil diky tomu ze jsem jim pravdive odpovedel.
    Takze pokud nechci slyset neco co by mne nasralo se neptam. Buzeranty bych do toho nepletl, ty snad clovek vyciti intuici.
    Take jsem nemel dobrou kamaradku, kterou bych nechtel ojet a pokud se tak nestalo, bylo to diky ni.
    Jak vas tak ctu jsem rad ze nejsem Armen, nebo Arab.

    • proud napsal:

     Kdyz se objevi kamos a kamoska,je jisty ze tam sex byl,nebo na nej dojde,ale ten nemusi ovlivnit vyznamneji kamaradskej vztah,mozna ho naopak dokonce utuzi,protoze budou mit oba jasno a dal to uz nemusi "jiskrit".Nebo se kvuli tomu rozejdou i jako kamaradi,kdyz to nezvladnou.V dnesni dobe je to tak trochu problem,zvlast u zenatejch a vdanejch.......ovcanu.

     • PetrC napsal:

      Proude, muzu rici ze s temi ktere mi nedaly jsem zustal kamarad na porad a i tady si na ne vzpomenu. A s temi co jsem se vyspal jsme skoncili vetsinou i jako kamaradi. Ocekavaly zmenu vztahu.

      • proud napsal:

       Zajimavy,ja to mel jinak :-).Faktem je ze jsem zas az tolik kamaradek nemel.Skoncilo vsechno kde se nevyresila tak ci onak otazka sexu.Vyhoda kamaradstvi je ze kdyz to v sexu neklapne,neni ceho litovat,naopak,kamaradstvi je pak cistsi,nezatizeny chticem. U zenatejch a vdanejch je to jeste mnohem slozitejsi.

       • proud napsal:

        Tam by mela nastupovat osobni zodpovednost!

        • PetrC napsal:

         Mate pravdu, jenze v urcitem veku, kterym jsme uz bohuzel prosli spis platilo ze pokud se ten nas sakalik postavi, pocit osobni zodpovednosti se zastavi. Ted jsem uz ve veku kdy pocit osobni zodpovednosti je krasna vymluva a udelame ze sebe jeste dzentlmena.

        • proud napsal:

         :-))))))))))))))))))))))),to zas az ne,ale mas recht,ze hormony dokazaly veskery "vyssi cile" hrave zdolat :-),ovsem ja si myslim,ze to bylo nedostatecnou vychovou v ty oblasti,nerikam ze umyslnou,jen nedostatecnou.Hodne se povidalo,malo se vysvetlovalo..........dnes je to jeste mnohem horsi.

        • proud napsal:

         A ted to jeste vylepsujou o to,ze uz vubec nevychovavaj chlapa k chlapskosti a zenskou k zenskosti,coz uz ani driv nebyla zadna slava,ale aspon nejaky rozdily jsme zaznamenali.Kamarade,dneska vidis v cekarne u doktora jen hlavy zaboreny ve founech,nebejt tam deti,zdal by ses bejt mezi robotama.

        • proud napsal:

         Sedi tatka a synacek,prijde babka a ani jeden z nich se nezkousi zvednout aby ji pustili,pak se divej kdyz jim reknu ze uz dedka meli zastrelit a koumaji proc to rikam :-)))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Co je na tom nejhorsi je to,ze jsem si toho vsimnul jen ja,natoz na to dokonce nahlas upozornil............

        • PetrC napsal:

         Proude, my se vychovali sami. Vzdyt uz ve skolkach prisel povel a my odev dolu hup do pyzama a spat odpoledni spanek. A my zvidavejsi uz tehda se na ten povel tesili a koukali na to druhe pohlavi. To ze jsem nevedel proc je tomu tak mi nijak nevadilo. Ja do skolky dlouho nechodil tak jsem to dohanel hranim na doktory se starsima kamaradkama. A porad jsme o sexu nemeli ani poneti. Ja jse rad ze to tak bylo. A v pozdejsim veku bych fotra poslal do prdele pokud by mi chtel neco vysvetlovat. Ted to do decek perou uz od mala, pak da petilety klucina pousu kamaradce, udelaji z neho uchyla a musi chodit k psychousovi. Ja nevim jak vy, ale pokud bych musel jako ucitel poucovat male deti o sexu, vselijakych uchylkach a podobne, pripadal bych si jako pervert a s ucenim seknul.

        • PetrC napsal:

         Jak je maji vychovavat? Z decek nadelali polobohy ze se na ne nesmite skarede podivat. Kdysi se neslo pro ranu daleko a my jako kluci se naucili byt v lumparnach opatrnejsi. Kdysi jsem dojizdel denne do skoly a nepustit starsiho sednout ta vas spolu cestujici vyfackuji. Ted zkuste poucit madez a dopadne to opacne.

        • proud napsal:

         No vidis,aspon vime co je potreba zmenit:-).Tys nemel sexualni vychovu ve skole v puberte? Ja ji mel,a az teprv v ty puberte .

        • PetrC napsal:

         Nemel a vubec mi to nechybelo. Mel jsem stesti ze se me ujala divka, ktera uz davno presla pubertou. Asi byla lepsi nez ucitele, proto ze to jedine mi vydrzelo do dnes.
         V mych skolnich letech jsme nebyli tak blbi abychom potrebovali nekoho kdo nas uci honit si pero. Sexualni vychovu jsme zadnou nemeli. Mozna ti co chodili na nabozenstvi a prichazeli do styku s katolickym fararem.
         V komentari se mi spis jednalo o to ze ucitel ktery ma ucit mastrubovat male decka, spisovatele kteri spisujou vselijake ty brozurky musi byt uchylove.

        • proud napsal:

         :-)))))))))))))))))))),sice se tomu rikalo sexualni vychova,ale zadny techniky se tam neucily :-))))))))))))))))))))))))).Spis to bylo o vztazich a o nasledcich predcasnejch praktickejch pokusu aby deti nemely deti a o antikoncepci :-))))))))))))

        • proud napsal:

         Dost se u toho probirala prave i ta dnes chybejici osobni zodpovednost.

        • PetrC napsal:

         Holky neco mely, ale nas vyhodili do dilen. A co se tyce antikoncepce to nas ucily ty starsi, nase rocniky holek byly spis na ty starsi kluky a opacne. Nasi potence si uzivaly ty starsi. Proste skola zivota. Ted mladi prochazeji vselijakyma skolama a soulozi nanejvys s pocitacem. Jako mladi jsme se snazili urvat co se kde pohybovalo. Ted jak ty mlade posloucham tak to jsou jenom recici o drogach a jak se ozrali. Ja nevim jak v Cechach, ale u nas uz neuvidite se prochazet zamilovane mlade pubertaky. Nemyslim ze mladi jsou horsi, ale spis taci pasivnejsi.

        • proud napsal:

         Ja si hlavne nemyslim ze je to jejich vina a chyba.Co my,jejich rodice dopoustime,to maji a my s nima.

  • proud napsal:

   To prijde na to co se mysli onou "tradicni rodinou"........mozna ze existovala,ale v mnohem vyssim veku zucastnenejch.Protoze "hormony nepustej"!!! V tom smyslu mozna byla mnohem lepsi vychova k zodpovednosti a chybam z "zivocisnosti",ovsem jsou to jenom domnenky.......

   • proud napsal:

    Ale ty domnenky paklize by se zacly potvrzovat by postavily cely ono katolicky(umely) pojeti tradicni rodiny poradne na hlavu!

  • proud napsal:

   "dobrej" debil,a ted nez by ho rovnou zabili a poslali k reinkarnaci s tim zas budou delat obstrukce a kina,prestoze ohrozil dva zivoty naraz!

  • Maroš napsal:

   Takže sa zdá, že "SEX" - pohlavie ako reprodukčná schopnosť je zadefinované JEDNOZNAČNE! Homosexuáli, lesby, transvestiti-transvestitky či "oné" - nech sa oplodnia guľkou do brucha pre mňa za mňa! Doboha s psychopatmi!

   • proud napsal:

    I s tim souhlasim,ale s dodatkem,ze nejdriv se jim 3x nabidne moznost zpusobu chovani neohrozujici ty zdravy a normalni,nebo leceni a vyleceni.Je to jen na nich.

   • proud napsal:

    Zaroven bys ale musel dat do poradku takzvanou "spravedlnost",protoze jak znam nase zkurveny povahy,zneuzivalo by se to a prohlasovali by se za buzny normalni lidi aby se jich nekdo zbavil.

    • proud napsal:

     Protoze nevim jak to se vsema tema uchylkama je,mam na mysli takovy,co neohrozujou a neomezujou ostatni,pak bych pro zacatek pro ne jen definoval to co neni zadouci. Srat se do deti a mladistvejch vubec! Jakakoliv propagace na verejnosti! O rodinnejch pravech a adopcich nemuze bejt ani rec,jako o jakykoliv iniciative pod 21 let(osobne bych hranici posunul az na 30 let)! Znamena to tedy ze tolerovano pouze v dospelosti a za zavrenejma dverma v soukromi s tim,ze 18 let jeste neni v tomhle pripade dospelost,spadla klec!

     • proud napsal:

      ......ostatni jak psal Maros,eliminovat! Nikoliv pro to,ze jsou jinejma,ale proto ze jsou nebezpecnejma spravnymu rozvoji spolecnosti,a to nebezpecnejma nejhur,tedy nebezpecnejma existenci celyho lidskyho druhu! A ten ma samozrejme pravo a povinnost se branit!!!

     • proud napsal:

      A neni to mysleny jako nejaka diskriminace,pri dodrzeni tech pravidel je takovej "uchylak pouze v orientaci" plnohodnotnym clenem spolecnosti naopak jeste prokazujicim spravnou vlastni zodpovednost vuci ostatnim!

      • proud napsal:

       Ovsem osobne dodam ze v zajmu vlastni bezpecnosti bych mu radil dodrzovat ode me "bezpecnou" vzdalenost,to je takova pri ktery nehrozi vzajemnej dotyk a po nem veci co by jinak vubec nemusely nastat. :-)))))))))))))))))

 6. Maroš napsal:

  Swingerova "teória" "normálnosti" promiskuity - tiež subverzná agenda sionu. Tu nejde o tú opodstatnenú výmenu partnera/ky/ - len o promiskuitný sex! A s tým je spojená telegónia - prienik DNA spermií množstva cudzích mužov do mozgu ženy /spermie sa rozložia a vstrebajú do krvi/, čo následne ovplyvňuje mozog potom narodeného dieťaťa. Fakticky - mať dieťa s predtým promiskuitnou ženou - aj keby bolo vlastné - už je jeho vývoj ovplyvnený cudzími mužmi!

  Jebte sa! - cez Aktuality.sk! Rotschieldovská subverzia!
  https://diva.aktuality.sk/clanok/59609/steklivy-vylet-bez-zabran-aj-o-tom-su-swinger-plavby/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2
  https://en.wikipedia.org/wiki/Telegony_%28pregnancy%29

  • Maroš napsal:

   Z prekladu Wiki:
   "Zvláštnosťou a zdá sa mi, že nevysvetliteľnou skutočnosťou je, že predchádzajúce tehotenstvo má vplyv na potomstvo. Toto je dobre známe chovateľom zvierat. Ak boli čistokrvné kobylky alebo sučky raz zakryté nižším samcom, v nasledujúcich obdobiach sa mladí pravdepodobne budú podieľať na charaktere prvého samca, aj keď potom budú chovaní u samcov, ktorým sa nedá dosiahnuť rodokmeň. Nie je možné povedať, aký je mechanizmus vplyvu prvej koncepcie; ale táto skutočnosť je nesporná. Rovnaký vplyv sa pozoruje u ľudského subjektu. Žena môže mať od druhého manžela deti, ktoré sa podobajú bývalému manželovi, a to je v niektorých prípadoch obzvlášť dobre vyznačené farbou vlasov a očí. Biela žena, ktorá mala deti od černocha, môže následne vydať deti bielemu mužovi, tieto deti predstavujú niektoré z nezameniteľných zvláštností negro rasy. [10]"

  • proud napsal:

   " Fakticky – mať dieťa s predtým promiskuitnou ženou – aj keby bolo vlastné – už je jeho vývoj ovplyvnený cudzími mužmi!"...........hmm,njn,jenze tady uz se podbizi otazka za jakym ucelem bylo tohle pusteny mezi lidi.Za ucelem vetsi "vernosti"? Za ucelem nestridani partneru?...........Nebo ze by na tom neco bylo? Osobne se priklanim k nazoru ze sperma je pro zenu "navykovy",to znamena chce ho cim dal vic,jak ho nema,necejti se fajn.Coz ale prisuzuju prirode ktery jde o zachovani druhu,na nejakou vernost priroda evidentne sere,ta zajima chlapa co se boji o svou hracku,ne tedy lasku,ale majetek ve forme zeny.Ono je to cely tak nejak slozitejsi,me by vcelku malo zajimala ona "vernost",kdyz vim jak to zensky maji s tim zaopatrovanim se a deti(je jim celkem jedno kdo je otec,v urcitym ramci,zajima je ze maji dite a ze budou s nim zaopatreny),ale zajimalo by me zdravi,ktery se promiskuitou hodne riskuje a to me skutecne oslovuje nejvic,to uz ma co delat se zodpovednosti.

   • proud napsal:

    Takze spravne cesky: Jestli ma pica zkurvenej charakter a lehne si pod kazdy hovado ja az tak ovlivnit nedokazu,ale co me donuti od ni odejit i presto ze ji mam rad je to ze nevaha riskovat moje zdravi,mozna i zivot,s hovadem,nejen svuj! Takova at tahne do riti!

   • houbeer napsal:

    hmm,vernost,jakozto fakt,ze proc bych jako chtel jinou,dotykat se ji atd.mi prijde take komplikovane.jsem sto pochopit jine.ale ja i kdyby me aktuální partnerka opustila,tak se nedotknu jen tak nekoho.pro me je intimnost velice tezko ziskatelna.mam kamosky,co by me xhteli,jenze to nejde pres srst.

   • Maroš napsal:

    "Osobne se priklanim k nazoru ze sperma je pro zenu „navykovy“,to znamena chce ho cim dal vic,jak ho nema,necejti se fajn" - môže byť, sú baby /mal som/, ktoré fajčia a hlcú spermu len tak pre zábavu - a chutná im podľa toho, čo muž jedáva - obvykle - ak sú partneri - spoločne niečo dobré. Inak - skúste jesť dva dni po sebe údenáče, alebo rybičky v oleji. Po tom by som si ho ani nevyhonil! Najlepšiu chuť má sperma pre baby údajne po červenom víne a dobrých rezňoch - bifteku. Bodaj by nie.

 7. PetrC napsal:

  Tomu tak bylo, je a bude. Zadne spolecenske zrizeni tomu nezabrani. U nas na dedine se rikalo - synu zdrav kazdeho chlapa, nikdy nevis ktery je tvuj fotr.

 8. PetrC napsal:

  Sex je pro pohodu dulezity. Sexualne neuspokojena zena to je peklo. Tak samo muz je nachylnejsi treba na rakovinu prostaty. Vzdy rikam ze v mem veku nesoulozim pro sex.uspokojeni, ale pro zdravi a pohodu v rodine.

 9. PetrC napsal:

  Swigeri je vec nazoru a kultury. My jsme byli uceni manzelka, manzel a co je bokem je nevera, prislo to asi s krestanstvim. Ale jsou jine narody, kde maji jine nazory, proto se jich ani nezastavam a ani je neodsuzuji. Je to jejich vec, ovsem pokud chynou nejakou nemoc at neknuci.

  • proud napsal:

   Kdyby slo jen o ne,tvrdil bych to stejny,ovsem kdyz neco chytej,daji to dal,to uz prilis ferovy neni,protoze je to ze nekde dostanou treba kapavku,velice pravdepodobny a protoze je to dobytek,je mu jedno s kym se vali a ostatni to nevedi,takze staci jen "skobrtnout" a uz to jede,ani nemusis bejt swingersky prase............

   • proud napsal:

    swingeri jsou jako teplousi,to jsou nejvic problemovy a promiskuitni skupiny...........bejt to jen o nich,taky bych kricel jen vic a houst at vychcipaji,jenze neni,problem je ze do toho tahaj nezkuseny mlady co jeste nemaj vytribeny nazory a zkusenosti a nevedi jeste co se sebou a v dnesni dobe prilis pouceni nepochytej,takze jsou nejzranitelnejsi.

   • PetrC napsal:

    Problem tady tech paru neznam. Mel jsem za to ze si udrzuji jen svuj okruh. Ten kdo je ochoten stridat partnery, musi s nejakou tou nemoci. Jak pisi je to jejich vec. Pokud skobrtnu opet jsem si to zadupal ja. Mam si dat pozor. Pokud tam tahaji mlady - i mladi se rozhoduji sami. S buzerantama bych to nesrovnaval, ty primo podporuje stat.

    • proud napsal:

     Sam jsi byl mladej a mozna si jete tu dobu pamatujes,nebejt tedy zodpovednosti starsich,kdovi jestli bys tu jeste byl,a obecne tedy kazdej mladej.To my za ne tu odpovednost neseme,protoze vime jak to je s hormonama a s hlavou v ty dobe na hovno.

     • proud napsal:

      O zkusenostech a rozumu radeji ani nemluve..........

     • PetrC napsal:

      Jaka zodpovednost starsich? Do urciteho veku se mne snazili vychovavat, jenze za sve ciny jsem si byl zodpovedny sam. Nechapu proc do toho tahate nejake swingers. Kdysi jak jsem bydlel u Dawsonu byla skupina takych lidi a decka meli vychovana dobre a svoje zajmy nijak nepropagovali a nikoho k sobe netahali. Takze nechapu proc bych se mel nad tim nejak pozastavovat. Take jsem znal hodne moralistu, kteri vse odsuzovali a to jen proto ze o ne nikdo ani nezavadil. Je spousta lidi kteri maji o zivote jine predstavy jak my. Takze pokud nasilne nezasahuji do mojeho zivota neminim je nejak kritizovat, nebo odsuzovat.
      Moje zodpovednost za decka je ve vychove, ale plest se jim do jejich sexualniho zivota neminim.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!