Vizionář J.V.Stalin: kdyby se prosadila jeho koncepce, dnes bychom nečelili celospolečenské krizi. Tzv. proces ,,Destalinizace“ a mýty o ,,krvelačném diktátorovi“ jsou součástí hybridní války vedené Západem proti Rusku a zemím bývalého Východního bloku!

stalinStalin pochopil, že proces obměny technologií a praktických návyků se začíná zrychlovat. V době života J.V.Stalina byl tento proces přibližně stejně dlouhý jako proces generační obměny lidských pokolení. Za celou historii lidstva se přitom během jednoho cyklu technologické obměny vystřídalo více pokolení, které si tak mohli praktické návyky relativně snadno předávat za existence toho stávajícího technologického paradigmatu a jedno povolání jim poskytovalo záruku obživy po celý život. ,, Problém“ Stalinova řešení byl, že podkopával samotné základy davo-„elitarismu“, a to se nelíbilo ani mnohým funkcionářům a byrokratům v KSSS. Ještě větší problém : tato řešení jsou dnes potřeba víc, než kdy jindy a bez realizace těchto principů se bude společenská krize proměňovat v katastrofu.

Shrnutí v několika bodech:

 • Snižoval míry rozdílů v chápání ve společnosti, kde v dosavadní verzi každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře rozdílů v chápání na ty, co chápou svět a život hlouběji. Za Stalina byla otázka ,,Kdo je zodpovědný za…?“ čistě formální. Vždy bylo jasné, kdo má kolik odpovědnosti za který konkrétní problém a prvek řízení. V současnosti na tuto otázku většinou odpověď není, takže masová nespokojenost se dnes vyjadřuje v dožadování se změny vlády, anebo odvolání jednotlivého vysokého úředníka, nikoli bohužel v požadavku vědět: jakou infrastrukturu budujeme, komu a za co dluží náš stát, jaká je přitom všem strukturální součinnost ( koordinace ) všech resortů a jaká je míra zodpovědnosti za každý konkrétní problém každé konkrétní řídící části.
 • Zabraňoval rozdělování společnosti na základě ohraničení přístupu ke společensky důležitému vědění a praktickým návykům, na kterém se ( pomocí hierarchie titulů, zasvěcení, a skrytého parazitismu ) buduje informační pyramida moci založená na zamlčeních a obecně zkreslených pojmech, které se rozumí jakoby „samo-sebou“
 • Věděl, že je potřeba všestranný Člověk, který bude moci absolvovat všeobecné střední a zejména polytechnické vzdělání s nástavbami, tak aby mohl během jeho života přecházet mezi různými obory a ty se neuzavíraly do sebe nebo vzhledem k jejich úpadku nebo zbytečně vysokému počtu absolventů ( aby se potom vedly v tomto uzavřeném systému hloupé rádoby odborné diskuse, zda omezovat počty absolventů, apod. ) nedegenerovaly a nestávaly se někdy spíše společenskou přítěží, jako je tomu dosud
 • Již dnes dát žákům ty vědomosti a zručnosti,
 • Které budou vypracované až zítra
 • Na základě, kterých mají žáci po ukončení svého studia už pozítří pracovat

Systém vzájemného parazitismu uvnitř pozic sociální pyramidy moci bude způsobovat, že za daného stavu se bude stále více lidí setkávat s neúspěchem, neboť v důsledku zrychlené obměny informací v kultuře, se v momentě dosažení cíle nebo si osvojení znalostí k tomu nutných, společenská významnost cíle zanikne, anebo se cíl stane pod vlivem nějakých okolností znovu nedostupným

Proč tomu tak je, vidíme, zvláště nyní již zcela zřetelně. Po změně systému sociálního spravování se v druhé polovině 20. století, se totiž technologie v základních oblastech, zabezpečujících podporu životní činnosti společnosti, začaly obnovovat rychleji jako lidské generace. Jejich obměna se v druhém desetiletí 21. století pohybovala v rozmezí 3 – 5 roků, což dělá současný systém školství neudržitelným.

Aby to nevypadalo, že chci ze Stalina dělat moudřejšího, než ve skutečnosti byl, anebo že jsem další ,,budovatel“ jeho ,,kultu osobnosti“, tak zde uvedu přímo jeho slova a vize dalšího státníka ,, Stalinského“ SSSR ( L. P. Beriji ). Potom bude již všem jasné, proč musel být zavražděn Stalin, za jeho života ještě všichni jeho potenciální následovníci ( Ždanov, Kirov ) a po jeho smrti i L. P. Beria ( mj. zachránce stovek milionů obětí třetí světovou války, která by vypukla v rámci amerického plánu ,,Dropshot“ – viz. http://www.allworldwars.com/Dropshot%20-%20American%20Plan%20for%20War%20with%20the%20Soviet%20Union%201957.html - pokud by USA udržely svůj jaderný monopol ). Začnu s dobrými postřehy 2. muže SSSR:

,,Ohledně požadavku 6-ti hodinového pracovního dne, poznamenal soudruh Stalin správně. On tu myšlenku zdůraznil v „Ekonomických problémech socialismu v SSSR“, jen už pevně ve spojení s nutností polytechnického vzdělání, aby člověk nebyl celý život připoután k jedné profesi a mohl ji měnit, když bude chtít….Kulturně jsme je už teď předstihli ( myšleno obecně Západ ), náš lid se za třicet let Sovětské Moci velice rozvinul, to je něco, oč se oni nestarají a my naopak ano, čím je vzdělání lidí vyšší tím lépe. Z hlediska kultury jsme vepředu my a úrovní života je na tom zase lépe imperialistický blok. To je pochopitelné, především Amerika na válce zbohatla. Soudruh Stalin si vytyčil velký úkol dosáhnout pětihodinového pracovního dne. Dokážeme-li to, bude to velký přelom. V devět nastoupíte do práce a už ve dvě hodiny skončíte, bez přestávky. Naobědváte se a máte volno. Společnost bez parazitismu je možná, bude-li v životě stoupat počet jejích stoupenců ne ze strachu, ne kvůli prémiím, ale díky svědomí, takových, které baví pracovat a žít, kteří umí zabrat v práci, ale také odpočívat, jenže ne na tancovačkách, ale oduševněle, aby se dál rozvíjeli.  Sportovat musí zcela určitě všichni, a bude-li pracovní den pětihodinový, času bude dost, učit se člověk bude muset celý život. Jak uběhne 10 let, opět se na pár měsíců posaď do školní lavice, připomeň si dějiny, zeměpis. A umíš-li to, udělej zkoušku a máš dva měsíce volno. Nevzdělanci jsou nám k ničemu, povaleč vždy zůstane lidským odpadem, i když žije v paláci. To dobře víme ze zkušenosti s bývalými knížaty a ruskými aristokraty v emigraci. Stal se tam snad někdo z nich významným činitelem, něčím se vyznamenal? Nikdo, dotáhli to tak na šoféry a číšníky v restauracích. Jenom hrstka ruských kapitalistů se dokázala udržet nad vodou a to ještě téměř vždy díky starým rezervám a ne díky novým výdělkům. My potřebujeme, aby všichni pracovali pro naši věc, a jakýpak jsi bolševik když nic neumíš a ve čtyřiceti letech se chytáš za srdce? To my jsme neměli čas, a ty ho máš, tak se rozvíjej, Sovětská moc ti ho dala, tak ho využij a sám ji upevňuj.“ Z osobního deníku L. P. Beriji

Cíle další etapy společenského rozvoje SSSR ukázal J. V. Stalin v ,, Ekonomických problémech socialismu v SSSR“ poměrně přesně:

,, Členové společnosti mají mít možnost nabýt vzdělání, dostačující k tomu, aby se stali aktivními činiteli společenského rozvoje, aby měli možnost svobodně si volit povolání a nebyli po celý život připoutáni existující dělbou práce k jednomu povolání. Čeho je k tomu třeba? Bylo by nesprávné domnívat se, že je možno dosáhnout tak významného kulturního růstu bez významných změn v nynějším postavení práce. K tomu především potřeba zkrátit pracovní dobu nejméně na 6 hodin… Je to nutné k tomu, aby členové společnosti získali dostatek volného casu, nezbytného k nabytí všestranného vzdělání. K tomu je nutné zavést všeobecně povinnou polytechnickou výchovu…“.

Příčinou nerealizovaní Stalinovy koncepce byl sám marxismu. Protivníci budování socialismu, kteří ve všech oblastech pracovali proti budování socialismu a získání státní suverenity SSSR, používali stejnou marxistickou terminologii jako Stalin při budování skutečného socialismu a Sovětské velmoci. Většina lidí proto nebyla zprvu schopna zaznamenat změnu státní politiky. Navíc Stalin byl ještě za svého života obklíčen vnitropartajní mafií, která k němu dlouhé roky jednoduše nepouštěla mladé lidi, skutečné bolševiky, z nichž by někdo časem mohl vejít v kurz celostranických a celostátních záležitostí a převzít na sebe vyšší stranickou a státní moc, čímž by umožnil samotnému J. V. Stalinovi odejít na odpočinek.

Stalin si navíc dovolil rozmetat ve své práci ,, Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ termíny marxistické politické ekonomie jako neurčité a metrologicky nesouměrné a doslova uvedl, že je potřeba je odhodit. ,,…Nejen to, myslím, že je třeba zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova , Kapitálu', v němž se Marx zabýval analýzou kapitalismu, které jsou uměle přilepovány na naše socialistické vztahy. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy, jako ,nutná práce', ,nad- práce' , , nutný výrobek' a ,nad- výrobek', , nutná a nadbytečná doba'. …. Myslím, že naši ekonomové musí skoncovat s tímto nesouladem mezi starými pojmy a novým stavem věcí v naší socialistické zemi a nahradit staré pojmy novými, odpovídajícími nové situaci. Mohli jsme trpět tento nesoulad do jisté doby, nyní však nastala doba, kdy konečně musíme tento nesoulad odstranit“ ( výše zmíněná práce kapitola 2. „Otázka zbožní výroby za socialismu“ ).

V souběhu s vraždou Stalina proběhl i pokyn k zabrzdění vydávání jeho prací, předpokládaje, že nový ovladatelný ,,poststalinský“ režim v SSSR si nedovolí požadovat pokračování vydávání, a jako konceptuálně bezmocný nebude schopen zajistit pokračování stalinského politického kurzu. Stalo se, že ekonomická věda SSSR přestala chápat výjimečnou pozici sovětské státnosti jako vlastníka celého kreditně- finančního systému země a monopolního ladiče ,,finančního lisu“ tak, aby produkoval zákon hodnoty ( tj. bázi nominálních cen a cenových vztahů ) a představovala věc tak, jako by státnost byla jedním z mnoha soukromých uživatelů toho systému, který ho může používat do té doby, dokud je jeho činnost rentabilní při zformovaných cenových relacích a vztazích, tedy obdobně, jak systém fungoval na Západě. Emise peněžní zásoby přitom sama o sobě žádnou inflaci nezpůsobuje, jak tvrdí současní ( pseudo ) ekonomové. Pokud disponujeme suverénní emisí peněz a nastavíme nulové úrokové sazby a současně se zvýší objem výroby tak, že pokryje reálným objemem nově vzniklé finanční prostředky, tak je vše v pořádku. Jenže to od doby po Stalinovi a japonském ,, ekonomickém zázraku“ 50-70. let, není státům dovoleno z úrovně řízení globálního finančního systému.

Sovětská společnost ani ,,elitarizovaná“ strana ( za vlády J.V.Stalina, zejm. v letech 1939 – 1953 byla stranická nomenklatura prakticky odstavena od moci, po jeho vraždě se vracela na všech úrovních ) se celkově v procesu ,, destalinizace“ nezmohla na patřičný odpor vůči této změně kurzu ( fakticky sabotáži ) budování socialismu a jasně se ukázalo, že žádná marxistická nevyhnutelnost tomu nezabránila, v důsledku čehož ekonomické a s nimi spojené problémy socialismu byly nejen nevyřešeny, ale přidaly se k nim i nové potíže a ,, oživlé“ mrtvoly dříve vyřešených problémů. Ale společenská potřeba jejich vyřešení nikam nezmizela, protože se sice změnil poměr ( vztah ) sociálního ( proces obměny technologií a praktických návyků ) a biologického času ( proces výměny pokolení ), a proběhla transformace světové ekonomiky od Evropských koloniálních mocností, coby jádru přes světové války, bipolární rozdělení světa a Světovou studenou válku k americkým globálním korporacím, coby jádru světové kapitalistické soustavy, ale dosud se na vyšší úrovni řízení a chápání nezavršilo vytvoření nového řízení ( sociálního spravování se ) společnosti. Stávající nelegitimní systém si bude vyžadovat stále větší oběti pro stále nepatrnější užitek, přičemž ze svojí parazitické podstaty bude bránit potřebným změnám, které J. V. Stalin definoval již před téměř tři čtvrtě stoletím a které jsou uvedeny výše. Proto je Stalin terčem takových fanatických útoků a konspirací.

Co se týče marxismu, tak stále mnoho jeho ,, pravověrců“ nechce vidět, že marxismus se ukázal být ( bez Stalina ) velmi rozporným odkazem, který v mnohém popírá samotné základy dialektiky, na kterých měl vzniknout. Vůbec třeba nechápe Globální historický proces jako řízeny společenský proces, ale více méně jako shluk náhod a nevyhnutelnosti. V Marxismu se nic nehovoří o řízení jako o procesu, o vzájemném překrývání řídících procesů, podporovaných různými subjekty. Všechno je jakoby povznesené do absolutna, až do ,, vítězného konce“ a to všechno se připisuje v marxismu ,, objektivnímu chodu věcí“, ,, nevyhnutelnosti“, ,,úloze osobnosti v dějinách“, uskutečňující tuto ( jakoby jedinou možnou ) nevyhnutelnost, navzdory tomu že jejímu uskutečnění předchází řízená mnoho variantnost množností. Ani marxistická neurčitost pojmu ,, společenského vědomí“ ( slovy C.G Junga ,,kolektivní nevědomí“ ) ve vztahu k osobní psychice ( v které probíhají jak vědomé, tak nevědomé procesy ) nemůže garantovat větší dorozumění a ukotvení procesů. V tomto doporučuji všem marxistům přejít na praktickou teorii Dostatečně všeobecné teorie řízení ( zejm. si objasnit Šest priorit zobecněných prostředků řízení/ komunikace a sedm kroků Plné funkce řízení ), což je práce sepsána skupinou sovětských/ruských technických pracovníků, kteří na sklonku éry SSSR pochopili, kde se stala chyba. Já jsem se pokusil fungování prostředků řízení přiblížit čtenáři takto http://www.novarepublika.cz/2019/09/studena-valka-elit-proti-lidstvu.html?m=1 . Zbytek KSB ( Koncepce společné bezpečnosti ) jako celek nedoporučuji, neboť byla převzata vlivovými skupinami ruské státní elity a GRU. Snad ještě její práce do roku 2005 jako ,,Sad roste sám?“ aj. lze využít k pochopení procesů, ale pan Pjakin už je pouze v mnohém hlásnou troubou určitých skupin a nepřináší další posun, občas zajímavé informační shrnutí týdne.

Stalin tedy chápal, že změny musí přijít z pozice změny informačního pole, změněna musí být koncepce školství a pouze suverénní stát a hospodářství zajistí rozvoj společnosti. Sovětská šance nebyla v mnohém využita, naše hospodářství jsou znovu ve spárech soukromých monopolů a mezinárodní finanční lichvy. Politici, kteří nemohou rozhodovat ani o ekonomice země a místo toho cosi ,, přerozdělují“ jsou nám k ničemu. Je potřeba lidem osvětlit, jak funguje podvod mezinárodních a úrokových financí a proč nemáme jako stát dovolenu suverénní emisí peněz a plánování rozvoje ( máme však dovoleno škemrat u tzv. zahraničních investorů ), což se obvykle v plné míře týká státní správy a projevuje se v tom, že všechny procesy řízení ve státě se nachází ve stavu permanentní krize, státní struktury se vždy ukazují nepřipravené k „najednou“ vzniklým „výzvám doby“ a jsou schopny reagovat pouze formou vytváření dalších byrokratických struktur, které situaci často spíše jen zhoršují, než aby přinášely řešení, nehledě k nárůstu celkové administrativní zátěže. Místo toho, aby se řídící struktury zaměřily na vyšší etapy řízení a investovaly systémové zdroje a prostředky do prognózování a plánování potřebných změn, změny školství, apod., potýkají se stále více s důsledky nárůstu byrokracie, které si vyžadují stále narůstající finanční a organizační zátěž s nic neřešícím cílem – vůbec udržet stávající správní systém při životě. Uvedeno příkladem: raději vyprodukují milion absolventů oborů, u kterých se statisticky nemají šanci uplatnit ani doma, ani v zahraničí, a kteří budou protestovat, vymýšlet hlouposti a vysávat společnost, všemi smysly tohoto slova, než aby investovaly do změny systému vzdělávání. A proč? Kdo je za to odpovědný? Za Stalina čistě formální otázka, dnes pro většinu bolehlav… Když nerozhodují politici, tak ,, neviditelná ruka trhu“ tedy určitě nikoli – viděli jste snad někdy akcii , ,přemýšlet“? Začněme tedy tam, kde Stalin skončil.

Poslední odstavec věnuji těm, kteří stále dokola opakují bludy západní propagandy a některé chruščovské pomluvy. Kolik, že mělo být ,, obětí stalinismu“: desítky nebo stovky milionů? Za tyto výmysly se mnozí po odtajnění sovětských archivů omluvili, např. na západě žijící historik Ž. A. Medveděv, který psal o 40 milionech ,,obětí stalinismu“ se oficiálně veřejně omluvil. Za celou dobu existence sovětské moci, počítaje dokonce rok 1917 ( ačkoli SSSR formálně vznikl v roce 1922 ), tedy od roku 1917 do roku 1991 bylo v celém SSSR odsouzeno 3,8 milionu lidí, což odpovídá každoroční naplněnosti věznic ve Spojených státech, kde za stejnou dobu bylo odsouzeno téměř 20 milionů občanů. Z těch 3,8 milionu odsouzených v SSSR bylo 828 tisíc popraveno, což sice vypadá hrozivě, avšak ve stejném období sovětská moc čelila dvěma světovým válkám, občanské válce a Světové studené válce se Západem, zatímco na území USA se žádná válka více než 150 let nekonala.
32 Komentářů k Vizionář J.V.Stalin: kdyby se prosadila jeho koncepce, dnes bychom nečelili celospolečenské krizi. Tzv. proces ,,Destalinizace“ a mýty o ,,krvelačném diktátorovi“ jsou součástí hybridní války vedené Západem proti Rusku a zemím bývalého Východního bloku!

 1. martin bareš napsal:

  K počtu uvězněných a popravných v gulazích je třeba ještě dodat, že: Číslo necelé 4 milioy zahrnuje lidi vězněné za kriminální delikty, mezi mrtvé jsou počítáni i zemřelí lidé a mezi vězněné i ti, co byli po nějaké době propuštěni. Dá se to někde najít, já to nemám. Četl jsem to z nějakých zdrojů. Po rozpadu SSSR a i krátce před ním (Jelcin, Gorbačov, Jakovlev), nebyl zájem o solidní analýzu. Do toho samozřejmě snahy Státní bezpečnosti o likvidaci a o vyvázání se z případné přímé odpovědnosti některých.
  Můj příspěvek není omluva za represe např. po roce 1937. Ty však jsou díky mnohým, kteří chtěli být "horlivější a stalinističtější" než Stalin. Jako všude, za každého režimu, je prospěchářů a příživníků na všem mnoho.

  • proud napsal:

   To se vcelku shodneme. Bejva to casto,ze se z kriminalniku delaj po letech ikony a modly,jak se to kterymu rezimu hodi aby nakydal na jinej. Dejou se i jiny zverstva,mnohem horsi,treba nechavani zabijaku zit a davani jim milost jen za prezidentsky kreslo a podobny zverstva,napriklad ruzny ochrany kriminalniku,varicu a distributoru drog a podobne, za ktery bych zaviral.Holt nova doba,hlavne ze ma hloupej ksindl banany a hajzlpapir,ze nemuze pustit deti samotny ven jit si hrat jako driv,pro nej uz neni dulezity a zaplati za to,i jeho deti!

  • trtin napsal:

   predevsim nelze brat vazne ty vecne hry s cisly...
   Staci vedet, kdo ovlada media a skoly...

   Rusko bylo plne agentu, vlastizradcu a kolaborantu....hrozna doba...chaos...Stalin musel zlikvidovat 2/3 NKVD vrahu...

   co se tyka tvrdych podminek v Gulagu, tak nekteri nasi smejdi by je skutecne potrebovali, kdyz uz neskonci u zdi...
   A take jsem kdysi videl US film z vezeni - Frajer Luke s Paul Newmanem - Cool Hand Luke (1967) a tam se s borci take prilis nemazali...

   • proud napsal:

    Souhlas,vezeni neni za odmenu,je za svinsky "zasluhy" a proto taky ma a musi bejt poradne svinsky,jinak to neni ani vezeni,ani trest. Dneska nikdo nechce chapat ze nic neni zadarmo,a to vubec nemam na mysli penize.Kdyby nebyl Stalin Stalinem,nebylo dnes uz zadny Rusko,jedina nejsilnejsi Slovanska basta by padla a to by byl konec nas vsech,at uz jsme jaky jsme,a byli jsme.Ostatni "slavni Slovani",ty hrstky,neschopny se pospojovat,spis majici snahu se rozdelovat, natoz sjednotit, uz by byla pro nepritele jen takova "zabavka",bohuzel.

    • trtin napsal:

     spojovani, rozdelovani, rozjebavani...atd je dilo nosatych kurev..vcetne znemozneni panslavismu...
     slovane nejsou o nic horsi nez ostatni...
     Napr v obcanske valce v USA to do sebe take sili Irove ze stejne vesnice...

     • proud napsal:

      Jiste,netvrdim ani ze jsme takovi nebo makovi,moje osobni prani je abysme byli jak je popisovano i podle nasich predku("bohu").Ale prani a pravda muzou bejt dva ruzny pary bot,bohuzel. Po zkusenostech s historii a tim jak se verbujou a platej "spisovatele" a "kronikari" a to i ti,nebo prave ti,kdo se stavej jako veliky vlastenci,si uz nedelam vubec zadny iluze,ale tusim ze by mne pravda posilila at uz by byla jakakoliv,ale stejne tak tusim,ze se ji nikdy nedozvim a z prani stavet palac nebudu,to by bylo stejny jako plist bic z hovna. A jak koncej ti pravy vlastenci? Viz treba Karel Kryl......o tech se za par let uz ani nebude vedet,zato o previtech jeste po staletich,o tech se bude podle potreby i ucit ve skolach.

  • Inspektor Spekultátor napsal:

   Já si s těmi čísly dovolím polemizovat. Zdá se mi totiž, že jedna strana, jak jde čas, tyto čísla "obětí stalinismu" nafukuje do absurdních rozměrů, že když to jeden domyslí do důsledků, tak se diví, že dnes na světě ještě nějací Rusové vůbec jsou. Nicméně do těch čísel jsou zahrnovány i oběti období vlády tandemu Lenin-Trockij a hladomory v Povolží a na "Ukrajině" (ve skutečnosti v Novorusku a jižním Rusku - oblasti carského kozáctva), které se Stalinovi připsat nedají, protože spíše dle všeho šlo o akce členů polytbyra UV KSSS ve spolupráci se Západem neochotným prodat potraviny za zlato. Atd. Atd. Na druhé straně jsou zase ta čísla nesmyslně malá a v rozporu s četnými svědectvími. Pokud bychom počet obětí 900 000 osob za období od let 1917 do 1953 rozečetli na jednotlivé roky, dostaneme se na směšně malá čísla 25 000 mrtvých / rok v obrovské lidnaté zemi ve které probíhala dost radikální revoluce a občanská válka a pozdější různé vnitrostranické čistky. Osobně věřím že ta čísla budou ve skutečnosti cca 5x větší + oběti hladomorů. Ovšem pořád si musíme uvědomovat, že zde nerozhodoval jen Stalin, ale celé polytbyro UV KSSS a že zde byly různé svévole, proti kterým Stalin nemohl zasahovat. Další věc ale je, že si musíme uvědomit, že Stalin nefungoval v normálních podmínkách, ale jako krizový manažer. Když v roce 1925 nastupoval do své funkce (k moci v té době by bylo nepřesné, tu pak postupně přebíral), tak řekl: "Soudruzi máme tak 15 let na to, abychom tuto zemi připravili na další velkou válku, a za tu dobu musíme uběhnou stejnou trasu ve svém rozvoji, na jakou měl Západ čas přes 150 let." No představte si, že byste se stal velitelem pobourané pevnosti, se svými vnitřními nepřáteli, a tu musel připravit na útok. Co uděláte? Necháte vnitřní potenciální nepřátele v pevnosti běhat jen tak po pevnosti? Nebo je vyženete (aby se venku mohli spojit s nepřítelem)? Nebo je nějak zapojíte do budování pevnosti a to spojíte s jejich "eliminací"? Je to sice nelidské, ale co byste zvolili? Záchranu pevnosti a většiny jejích obyvatel nebo humanismus až do vyhubení celé pevnosti? Hamlet se svým "být či nebýt" to měl snad snadnější... Z tohoto pohledu ten Stalin už pak nevypadá tak zle, že?

   • proud napsal:

    "Já si s těmi čísly dovolím polemizovat. Zdá se mi totiž, že jedna strana, jak jde čas, tyto čísla "obětí stalinismu" nafukuje do absurdních rozměrů, že když to jeden domyslí do důsledků, tak se diví, že dnes na světě ještě nějací Rusové vůbec jsou."...........presne stejne jako zidi s holokaustem,poznavas ten "rukopis"?......

    • Inspektor Spekultátor napsal:

     Tak holokaust byl. Ten bych nezpochybňoval. Nedělal to ani antisemita Stalin. Můžeme diskutovat o počtu obětí, ale milióny to rozhodně byly. Musíme si uvědomit, že Židé neumírali jen v Osvětimi, ale i dalších táborech smrti, v incidentech typu Babi jar u Kyjeva či rukami Banderovců nebo i na frontách války. Jedna stará paní, co jsem jí v dětství znal, dělala služku v jedné židovské domácnosti před válkou a tak znala ohromnou spoustu Židů a referovala mi, kolik se jich po válce vrátilo ke svým majetkům - málo... Problém ale vidím v tom, že se nemluví o holokaustu Slovanů za 2WW. SSSR přišel o 27 mil. svých spoluobčanů, i když je pravda, že ne všichni měli slovanský původ, většina ano! A Němci je normálně vyhlazovali a tedy vedli vyhlazovací válku. Jen tak tak se Slované zachránili před svým vyhlazením a tím vlastně zachránili i Židy. A o tom se vůbec nemluví. A mělo by. Mělo by se o tom úplně křičet!

     • proud napsal:

      Ne kamarade,je to jinak,holokaust skutecne byl,ale zadnej zidovskej,holokaust byl jen jeden a tejkal se uplne vsech na ktery se dosahlo,ovsem spocival nikoliv v neexistujicich plynovejch komorach,ale v drzeni spousty lidi v nevyhovujicich podminkach,at hygienickejch,tak stravovacich,tedy existencnich, podporujicich sireni nemoci a infekci.Za takovejch podminek totiz ani nebyly nejaky plynovy komory jednak potreba,podruhy kdo by je platil,ze? Kazda "kacka" sla na frontu.Za prve,a za druhy se staci seznamit s onim "plynem" kterej udajne zabijel lidi,za jakejch podminek mohl vubec vzniknout(ve vode za nepritomnosti vzduchu,jinak jim byl okamzite neutralizovan).A to nezminuju svedectvi o povalecnejch dostavbach onech komor za ucelem propagandy. Tim v zadnym pripade nehodlam omlouvat fasisty,naopak si s nima mam sam hodne co vyrizovat,ale porad je to pro me o pravde predevsim a ne o tom co si kdo kde vybleje a nableje,podle toho jak se mu to hodi nebo kolik mu jinej zaplati.

      • Inspektor Spekultátor napsal:

       Tak pravda by se měla rozhodně hlásat. Nejsem technik a tak nebudu potvrzovat ani vyvracet plynové komory a spalovací pece. Je to pro nás vůbec důležité? Nebavme se o židech, ale o nás. To je důležité a zde jsou nějaké pravdy - a ty nikdo nevyvrátí: 1. Probíhal zde holokaust Slovanů. 2. Slované se naštěstí zachránili (rukama SSSR). 3. Byli to především Slované, kdo zachránil světové židovstvo před vyhlazením. Z těch tří pravd plyne, že by Židé měli cítit k nám Slovanům vděk.

       • proud napsal:

        Mozna nekteri,ti slusni co byli sami siozidama obetovany aby, se na nich mohlo s pompou a plnou drzkou holokaustu vydelavat(takyparazitovat) jeste dnes.Slouhove GP,tedy siozidi to videj tak, ze je samozrejmosti dobytka,ze je zachranuje,vzdyt jim patri........Ti nehrajou na nejaky pravdy a uz vubec ne moralku,nebo dodrzovani cehokoliv,ti hrajou jen na sebe! Domnivam se ze kdyby mohli,zatocej i s GP,ale ten to vi a drzi si ty svine na uzde.

    • Paw napsal:

     Snad je treba dat celou zalezitost do kontextu s jinymi vecmi. Tak napriklad Stalin si nezacal.
     Byla to ukladna vrazda rusa Kirova !! Ktera tak otrasla Stalinem, se zjistenim ze vrahove byli z NKVD , kterou ovladli zide, polaci a litevci. Cely Ustredni Vybor,Cominterna, vlada, administrace i kultura a hlavne propaganda byly jimi plne zastoupeny ale v tovarnach , na polich a vsude kde se opravdu pracovalo a vytvarely skutecne hodnoty byli hlavne z 99% zastoupeni pouze rusove, ze ?? !!!..
     Asi Stalin zapanikoval, kdyz jejich pletky, zakulisni intriky spolu se zlociny a podvody nebraly konce..
     To se dnes s velkou hysterii vyuziva proti Stalinovi, i Putinovi atd..
     V Gruzii je zvykem vyvrazdit cele klany,kdyz vypukne neshoda i kdyz to nekdy trva nekolik generaci..
     Dale podezirani Hitlera, ktera se ukazala zcela pravdiva a opravnena, kdyz tvrdil ,ze zapad je totalne rozvracen zidy a to se potvrdilo bleskovou porazkou a zhroucenim Francie a udesnou "chudobou" Britu s obrovskymi koloniemi a jejich nekonecnym bohatstvim, ktere zmizelo ....nekam.
     Financni , nekonencne skandaly, svetova krize 1929 ,ozebraceni sveta . I dnes se to spolehlive opakuje ..
     A potvrzuje .A prave i dnes ?? A co zitra ??
     Stalin pracoval pro Rotschilda v Baku..
     Britove si vyzebrali na USA nekonecnou pomoc /Lend Lease/ a v 1944 Churchill oznamil Rooseweltovi ,ze jsou totalne na dne...
     Srovnej se staty , ktere nikdy nevykradali zadne kolonie ,staty a narody , ktere nikdy nevalcili a nemasakrovaly za ucelem vyloupeni a zmasakrovani jinych narodu /historie britu,napr./,a ktere jako CR mela na krku zebrave ,zbidacene /az do alkoholismu/,slovaky, rusiny,madarske a polske a ukrajinske mensiny ,kde krcmy vlastnili pouze zide a agresivni Germany..
     Tady se ukazuje ze Slovani maji neco, co jine narody nemaji ani nikdy nemeli. Ani se nezmohli ..
     A odkud prameni ta nekonecna nenavist proti nam Slovanum....

   • weissbach napsal:

    Vzhledem k tomu, že jim Stalin rozbil bábovičky, tak na něm pochopitelně nenechají nit suchou a přišili mu i to, zač odpovědný nebyl. Pravdou je, že zabránil nejhoršímu- rozparcelování Ruska na satrapie, což bylo v plánu a co také slíbili Lenin s Trockým. A to se nezapomíná...

    • proud napsal:

     O tom zadna. A pokud byl ve skutecnosti zidem,jak se obcas zminuje,stal se navic i klasikou ukazujici lasku k vlasti a vyvazani se z vlivu sionu potvrzujici,ze ne kazdej ac zid musi bejt nutne spatnej.Lze jen doufat ze to nebyla jen vzacna vyjimka potvrzujici pravidlo.

 2. .lak napsal:

  Dobře byl každopádně člověk který nejen měnil dějiny ale vytřel zrak kdekomu kteří ho za to nenáviděli a pominu oprávněnost všech činů když pozvedl mnohem větší území technologicky i civilizačně s profity většiny lidí než eu která má úpadek od počátku a ta většina tehdy byla pod feudálním jhem od nevidím do nevidím nejen kulaků zaostalé agrární země a on tedy chtěl pracovní dobu od 9 do 14 a 8. hodinovou udělal aby tady po pozvratu udělali krok čase před stalina s půlhodinou samozřejmě že mu do toho házeli vidle stejně jako dnes i s počítači je administrativních čím dál víc, proč že jo. :lol:

  Jinak jsem dám dva odkazy na příspěvky co mne zaujali.

  Ze zvědavce / první o turcích

  dnes 13:17
  Nikdo je v dalších stoletích již nevytlačí budou tam stovky let kam přijdou
  Adam.......... 94.?.?.?
  Invaze obsadila celý Lesbos.

  včera 3:52
  5 let epidemie a 2-3-4-5 vlna která skosí všechny
  Adam.......... 94.?.?.?
  Čeká nás rozhodně 5 let epidemického umírání.

  První vlna 1%

  druhá přjde po první

  třetí

  a čtvrtá to již bude řádně zmutovaný(upravený)mimozemštany a skosí to lidi pořádně.

  Když se to násobí nyní prvním rokem takovou rychlostí, tak po 5 letech to skosí skoro všechny.

  Hubei ano již je huběj.

  Oblast Hubei....60 000 nakažených 30 000 uzdravených a 3000 mrtvých.

  Pěkná první vlna.

  Otázka jsou ovšem mutace a to je čistá matematika,kterou nelze spočítat,protože nikdo neví zda se někdy někdo skutečne vyléčil,protože všem nakaženým se to prý vrací.
  Můžou v sobě dokonce vir nosit ačkoliv příznaky jsou již vyléčené a propukne třeba až zase za rok.

  Z číny je všechno včetně plastových fuseklí a pytlíků a elektroniky atd.Jakmile se to dostane mezi lidi roznesou to všude okolo.

  Zabezpečené není nic.Jak se to dostane mezi lidi nikdo vás neobslouží,nikdo nepůjde do práce a nikdo nezaplatí.

  Takže jak to potom bude asi fungovat ???Armáda nemocných žadonících o jídlo v armádě spásy?Všichny na sebe budou prskat?

  A až se to roznese v obilnici Evropy na Ukrajině,kdo nás potom nakrmí?Když prasata se musela zakázat z důvodu dovozu mohamedánů?

  Roušky nejsou a nebudou.Rouška se sama znečistí již během několika dní či tydnů.

  Až to propukne v Africe pohrnou se sem na lodích a rovnou urááá do Itálie.Nikdo je nezastaví stejně jako dneska.Ostatně čím zastavit ?Střelbou jedině od pohraničníků na moři okolo Itálie.

  Až začne třetí a čtvrtá vlna vzpomente si na tento příspěvěk...jen počkejte.

  Obchody prázdné již při první vlně a to ještě neběží ani prvních 5

  Pamatujete na cestovací dokument s dráčkem soptíkem?

  Tak tam bylo popsané invaze tisíce let zpět.Uplně stejné jako dneska.Muži utekli jako dneska a zůstali pouze ženy.
  Proto jsou Řekové černovlasí a přičmoudlí,pač to nejsou Řekové,ale Turci.

  Původní Řekové jsou třeba na barevnách malbách.

  Tohle jsou původní Talijáni a Řekové to bylo to samé v té době.Před invazí.

  https://www.vogue.pt/biquini-historia

  včera 3:52
  5 let epidemie a 2-3-4-5 vlna která skosí všechny
  Adam.......... 94.?.?.?
  Čeká nás rozhodně 5 let epidemického umírání.

  První vlna 1%

  druhá přjde po první

  třetí

  a čtvrtá to již bude řádně zmutovaný(upravený)mimozemštany a skosí to lidi pořádně.

  Když se to násobí nyní prvním rokem takovou rychlostí, tak po 5 letech to skosí skoro všechny.

  Hubei ano již je huběj.

  Oblast Hubei....60 000 nakažených 30 000 uzdravených a 3000 mrtvých.

  Pěkná první vlna.

  Otázka jsou ovšem mutace a to je čistá matematika,kterou nelze spočítat,protože nikdo neví zda se někdy někdo skutečne vyléčil,protože všem nakaženým se to prý vrací.
  Můžou v sobě dokonce vir nosit ačkoliv příznaky jsou již vyléčené a propukne třeba až zase za rok.

  Z číny je všechno včetně plastových fuseklí a pytlíků a elektroniky atd.Jakmile se to dostane mezi lidi roznesou to všude okolo.

  Zabezpečené není nic.Jak se to dostane mezi lidi nikdo vás neobslouží,nikdo nepůjde do práce a nikdo nezaplatí.

  Takže jak to potom bude asi fungovat ???Armáda nemocných žadonících o jídlo v armádě spásy?Všichny na sebe budou prskat?

  A až se to roznese v obilnici Evropy na Ukrajině,kdo nás potom nakrmí?Když prasata se musela zakázat z důvodu dovozu mohamedánů?

  Roušky nejsou a nebudou.Rouška se sama znečistí již během několika dní či tydnů.

  Až to propukne v Africe pohrnou se sem na lodích a rovnou urááá do Itálie.Nikdo je nezastaví stejně jako dneska.Ostatně čím zastavit ?Střelbou jedině od pohraničníků na moři okolo Itálie.

  Až začne třetí a čtvrtá vlna vzpomente si na tento příspěvěk...jen počkejte.

  Obchody prázdné již při první vlně a to ještě neběží ani prvních 5 let spolu s virem.
  Řepku babišovi okamžitě pokácet a začít obilím a bramborama dokud je ještě čas.....protože při dalších vlnách to bude špatné se zásobama i s jídlem.

  Navíc až se nakazí pracující nebude možné je dávat do karantény,protože 60 000 nakažených v Hubei by ani ČR nezvládla.

  Byl jsem jednou na pohotovosti a byl jsem tam 4 hodiny.Takže těch 60 000 ted putuje městem a hledá jídlo.Celé město je tedy zavřené a všichni v něm se také nakazí jako ve filmu Marco Polo 1982.

  Na začátku byl jeden ,kterého nakazili mimozemštani a ted jich mají 60 000.

  První vlna skončila začíná druhá vlna.....

  377203

 3. Trubač napsal:

  Co vadí autorovi tohoto článku na KSB a Pjakinovi?, Evidentně pravda o církvích a o židech. Proto sem plete GRU a studovat KOB nedoporučuje. Pjakin často upozorňuje na snahy o jeho diskreditaci.

  • Daniel napsal:

   Naopak doporučuji studovat její starší práce. Pjakin dělá zajímavá týdenní informační shrnutí, to tam píši jasně. Ale Pjakin už neříká,jak moc Putin ustupuje židovským oligarchům a Izraeli, který dokonce sestřelil úmyslně ruské letadlo. Celkově KSB zamrzla objektivně na určité úrovni a mnohé jevy a lidé okolo ní začaly vykazovat sektářské rysy. Proto jsem nedoporučil její nejnovější směřování.
   Jinak o Židech o jejich uloze jsem zde již informoval - viz.http://www.nwoo.org/2019/10/11/mezinarodni-zidovstvo-a-globalizace/
   zkuste si něco zjistit, než sem napíšete, protože my jsme Altetnativa, ne mainstreamovy lid s pamětí plus mínus 2 týdny.

 4. .lak napsal:

  Antiakizmetkace :lol:

  Randle Mc Murphy
  Nevim kam kdo bude padat ale jedno je jiste uz nikdy Listopad 89 to je nejvetsi z tragedii ceskeho narodalide budou padat to si pište ale ne kvuli koronaviru ci CO2 budou krvave a hnusne obcanske valky v EVROPE jen se ceka kdy to vypukne tady vidite jak je dnesni svet zvraceny a divny nemohu NALEZT CESKE slovo ac je cestina bohata VIP pomateny nemocny decko apod a zastup dalsich z inkluzi na haveskol milion chvilek kolaboranti vlastizradci parlamenty senaty nici vse NORMALNI 99999999 pohlavi 999999999 wc 99999999 manzelstvi pane boze proc jsi me opustil ?????u nas treba novotny v kazdym state civilizovanym by sel do saskecu do blazince mimochodem je obvinen a neodstoupi hlavne bude rvat na babise ten ubozak k nicemu !!zalozim minutu dne a budu rvat na namesti at odstoupi avsak to asi neprojde neman čt rozhlas jinak z ameriky prisla vzdy jen smrt bida hlad chaos a debilita i ve druhe svetove otevreli frontu az v 44 chapete jiste proc je to vlastne prvni odpad co byl pred dnesnimi tzv uprchliky dojeli vyvrazdily mistni obyvatelstvo a zacli tomu rikat demokracie mnoho lidi obcanu pociti za nedlouho jak se citily zide kdyz sli do GASU tihle nikoho setri nebudou zkuste si spocitat z recka prijde min 3miliony uprchliku spcitejte si mesta kde zijete a kolik je tam obcanu a kolik je to mest a vesnic uz chystejte postele a dekovne dopisy olze pardon jourove

  2OdpovězBře 4, 2020 18:20
  .lak
  Návštěvník
  .lak
  Tito až to tady dodrbou tak zase budou mít hotel, motel a bordel a tím z půlky existují stejně teď i když mají trvalé bydliště. A zase přesunou na loučku tam kde to jako divoká prasata nezplundrovali. Všimli jste si snad že ta scéna navázaných na žvanírnu je takřka 30. let stejná, no. Možná vám zamávají jestli už to netrénují.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Ceskej-srab-Toz-toto-tady-nebude-Aktivista-ktery-branil-sochu-Koneva-radil-v-prazske-galerii-Co-jej-rozcililo-615743/diskuse

  0OdpovězUpravBře 4, 2020 19:59
  Lubomír
  Návštěvník
  Lubomír
  že by iterace?

  0OdpovězBře 4, 2020 18:22
  .lak
  Návštěvník
  .lak
  CO2 “”vidí tak na co to měla navěsit s dušením.
  Ty iterace jsou takový nový blábol religiózníci že neberete v potaz že náboženství vzniklo když se potkal užer s naivou.
  Když dostanete dřevěnou narkózu tak taky budete vidět hvězdičky = důkaz nebe. :-)
  Projektor!! Klidně vás dostanou do fáze rem a s takovým krámem i hypnózu že budete snít jakkoliv. Fakt jste asi hříčky kejklířů.

  0OdpovězUpravBře 4, 2020 20:10

  • proud napsal:

   " Fakt jste asi hříčky kejklířů."...........to je moc dobrej postreh,jen je jeste treba si uvedomit ze kejkliri jsou nastrceny i mezi nami a tvarej se bejt nama. To je hodne tech co se tvarej zasnenejma a snazej se aby se zasnili i ostatni a verili na bachorky bez hledani pravdy,napriklad.

 5. šifrin napsal:

  Jakožto autor knihy Bůh synergie bych chtěl upozornit autora článku i diskutující, že dosti podrobné studium a rozbory mě přivedly k poněkud jinému chápání událostí. Stalin nebyl génius, ale byl vnitřně poctivý - a proto za ním šel lid - a proto země dosahovala takových ohromných úspěchů. Co se týče povídání o počtech popravených - je to o dost fantastičtější, než jak to chápou zdejší extrémní postoje - a přitom to vychází z logiky samotných dat. Moje kniha nemusí být zcela bezchybná, ale mnohokrát jsem uvedené skutečnosti ověřoval (v pramenech i logice událostí) a stojím si za tím, že (alespoň přibližně) velmi dobře popisuje Stalina a tehdejší dobu.

  • proud napsal:

   Tak ci onak,blizko,nebo daleko,nikoliv presne a tedy mozna ani ne pravdive.To je prave onen problem minulosti a tech kdo ji skutecne znaji,ale vyjevit nechteji.Navic k ty "znalosti" jeste prichazi dalsi faktor,vnimani podle osobniho postoje,nikoliv tedy absolutne nestrannym pozorovatelem. To vsechno jsou pro me duvody proc "tady a ted" a pro budoucnost bez ohledu na minulost! Tem minulejm uz je jedno jak budeme zit my soucasni a nase deti,ale nam by to rozhodne jedno bejt nemelo! Ovsem chapu ty kdo stale poukazuji na minulost a tvrdej ze bez ni neni budoucnost,no pochopitelne,protoze kdyz vam menim minulost abych si pro sebe zmenil budoucnost,pak prece logicky potrebuju vasi pozornost prave uprenou na mnou upravenou minulost!!!

   • šifrin napsal:

    Dvě poznámky:
    1) Je rozdíl mezi dějepisem a historií. Dějepis je exaktní věda, zatímco historie jsou pohádky. A exaktní věda má dosti dobré nástroje na prověřování. Jen dnešní ideologové se to snaží zamlžit.
    2) Byla jakási Bílá hora a byl jakýsi Mnichov. K oběma těmto hrůzám se došlo po nějakých cestičkách. A pokud si nedáme pozor, dojdeme k něčemu podobnému znovu. Proto bychom se měli dějepisu (ne historii) učit - abychom neopakovali staré chyby. V zásadě totiž ta budoucnost nebude nic nového pod Sluncem, takže při znalosti chyb minulých se vyvarujeme chybám budoucím.

    • proud napsal:

     Ok,takze si to srovname,minulost,dejepis a historie je jedno a totez,jen ruzne pojmenovany.Je hloupost rikat ze nekterej z onech trech vyrazu je lzivej,druhej nikoliv,dejepis jsem mel ve skole a lhal skutecne exaktne,jako kdyz tiskne:-)))))). Ono to neni na pojmu ale na tom co ho nechame popisovat a kdo ten popis sesmolil. Pojmu "exaktni veda" se vubec smeju nejlip,protoze prave veda a slavni vedci delaji vedu za penize tomu kdo je plati!!! Nakonec staci se podivat po vykopavkach a jejich prezentacich,kdy se toho spousta zataji a druha spousta uplne jinak vylozi,to vsechno naprosto zamerne.

     • Jiří Šifrin napsal:

      Dobře, tak ten dějepis ve škole. To kdo Vám říkal, že to jsou lži? Nepředpokládám, že by přímo učitel s výkladem událostí vysvětlil i metodologii, kterou by to vyvracel. Mám i pochybnosti, že byste měl sám nějakou slušnou metodiku a rozebíral si to sám (jsem realista a pamatuji si i sebe ve škole). Že by Vám rodiče vysvětlovali v celé šíři nějaké události s posuzováním z různých (protichůdných) hledisek - no, teoreticky to možné je, ale každá taková věc zabere spoustu času a myslím, že byste tenkrát našli lepší využití času. Já se třeba k těmto záležitostem dostal až když děti vyletěly z hnízda a trvalo mi to dost roků. Takže pokud jste si tenkrát myslel, že do vás cpou lži, byl to nejspíše pouze osobní a dost nešťastný názor. Protože až do té doby, než si ověřím, že je něco jinak, platí to, co říkají autority.
      Protože jinak jste dobrovolně a sám zamířil tam, kde Vás chce mít NWO. Exaktní vědě se smát můžete, ale jenom proto, že Vás zbavili důvěry a ztratil jste tak svoje zakotvení ve společnosti - a důležitou součástí je dějinné zakotvení.
      Ostatně nevím o jaké době mluvíte, protože můj dějepis (70. léta 20. století) byl poměrně dost v pořádku (s nějakými drobnými výjimkami, jako Karel IV. otec vlasti). Dokonce i ten Stalin se řešil tak, že se prostě o něm nemluvilo. VŘSR a Vítězný únor sice protočili přes "marx-leninizmus" (a tedy liberální ideologii - proto to vypadalo nesmyslně), ale přes ideologické nesmysly byl popis událostí v pořádku.
      Problém je především (tenkrát i dnes) s liberální ideologií. Ta nám vymetla hlavy a vnesla tam nesmysly.

    • .lak napsal:

     Pravda románový dějepis může být opisující dobové děje víc autentický jak historie vítězů co si napíší.
     Ovšem potom je tu podložená historie faktografii i s daty návazných dějů proti patologickým jevům obvykle z inscenovanými patáliemi inkvizicemi konqisty kterých mají plné archívy ohlupovaných rouhačů, kacířů, lůzy bezectné odrbané držkující od nepaměti.
     https://www.youtube.com/watch?v=vaEERbPpIX0

 6. proud napsal:

  Ne,jako skolak skolou povinnej jsem se vsechno to bliti poctive ucil,co jsem se to vlastne mnohdy ucil,na to prichazim nahodne az poslednich 20 let co se zajimam o pravdy,ale o ty skutecny,nikoliv vylhany a,anebo,zaplaceny a taky o to jak se na ty ktery "prejpravdy" a "moznapravdy" prislo. Po tom vsem uz si nedelam absolutne zadny iluze,obzvlast i kdyz uz znam i duvody vsech tech lzi,pozaru knihoven a paleni spisu,lzi o Tartarii a dulezitejch 100 letech zhruba od roku 1750 do roku 1850,tajnejch knihovnach Vatikanu a podobne.

 7. .lak napsal:

  Ten šperk musí byt snad zkonzumován :lol: jinak pořád bude metat kozelce a veletoče bambul.

  brutopýr
  Pane Perun, vše bude nakonec zarovnáno a začištěno, po stalinsku.

  Akorát ti trockističtí zmrdi už nebudou jen zavíráni do blázinců. Ani ve Stalinově době se degeneráti neutrhli z řetězu tak jako nyní.

  Akce – reakce.

  Zpětný ráz přijde automaticky, jakmile nastane čas.

  0OdpovězBře 6, 2020 7:32

  .lak
  Nebo zapřažení volové šílenými vozky zhebnou. Chceš čip aby jsi byl už konečně přesvědčený že tvoje cinty jsou hacucionujícího magora? Ikváč a bláznivej zdělovač svých samonaplňujících se proroctví. Bojuj si ve osmašedesátém s postiženými půl století a vynech otravování těch v obraze, bambulo religiozně a zamrzle v čase zaretardovaný.

  0OdpovězUpravBře 6, 2020 11:03

  Více s šíleným kachního žaludku bossigostalkingových sprostot pokleslým hejkalem sprostot hulvátství bez rozlišovacích a rozpoznávacích schopnost.
  https://aeronet.cz/news/video-idylka-s-vitanim-skoncila-varovna-palba-recke-pobrezni-straze-proti-nafukovacimu-clunu-s-migranty-z-turecka-ukazuje-na-vypjatou-situaci-ze-recko-uz-vice-migrantu-nezvladne-uprchlici-tahnete/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!