ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU

legieHodnocení úlohy legionářů se neobejde bez analyzování událostí té doby, tj. 1.světové války, únorové a říjnové revoluce 1917, občanské války v Rusku. Článek je dlouhý, snad se "prokoušete" až ke konci.

1.světová válka – byla globálním zákulisím dlouho plánovaná, byla připravována jako prolog ke světové revoluci podle marxistického projektu. Globální elity si uvědomovaly, že liberální projekt a kapitalizmus má potenciál zlikvidovat biosféru a proto vypracovaly projekt vykořenění kapitalizmu a buržoazního projektu cestou marxistické permanentní revoluce. Buržoazní klany chtěly válku také, aby si opět rozparcelovaly světové trhy, ale nechtěly končit válku svržením liberálně-buržoazního kapitalizmu.

Aby revoluce garantovaně zvítězila, měla začít a zvítězit v zemi, kde měla dostatečnou autoritu mezi lidmi sociální demokracie. Takovou zemí bylo Německo. Scénář organizace světové revoluce byl k počátku války známý v úzkých kruzích vnitřního vedení sociálně-demokratických stran Evropy.

Jedna větev zednářstva se zabývala realizací marxistického projektu uspořádání světa.
Druhá větev zednářstva byla v té době liberálně-buržoazní a kontrolovala britskou říši a USA. Pán-majitel byl u obou větví společný – kurátoři biblického projektu.
Ve Velké Británii, kde sociální demokracie byla slabá, patřila moc liberálně-buržoazní větvi zednářstva. Růst moci Německa byl pro ně nepřijatelný, proto měli zájem na koaliční válce proti Německu.

Velkokapitál Ruska měl stejné zájmy jako britská liberálně-buržoazní větev zednářstva v podobě svržení carského samoděržaví a jeho záměny na konstituční monarchii, podřízenou kapitálu nebo parlamentní republikou.
Proto když válka vypukla, liberálně-buržoazní zednářstvo Ruska sabotovalo vedení a ekonomické zajištění válečných akcí s cílem diskreditace Mikuláše II osobně a monarchie celkově. Ale připravovalo vojensko-ekonomický potenciál pro to, aby po svržení Mikuláše II začalo masivní nástup na Německo, spolu se spojenci ho porazili, nadiktovali podmínky míru, a na pozadí vítězství upevnili svůj systém moci. Je jasné, že tento scénář byl neslučitelný se scénářem světové marxistické revoluce.

Liberálně-buržoazní větev zednářstva v Rusku byla schopná úspěšně realizovat jen první fázi tohoto scénáře – zatáhnout Rusko do války, diskreditovat Mikuláše II a svrhnout monarchii. Ale dále šlo všechno jinak, než plánovali. Únorový (Purimský) převrat ( „Únorová revoluce“ 1917 ) neuspěl nastolit diktaturu velkokapitálu, do politického života byly vtaženy dostatečně široké vrstvy obyvatel, včetně určité části řadových členů armády a také politické strany maloburžoazního a socialistického ražení. V jejich vedení byli kurátoři od celoevropské sociálně-demokratické větve zednářstva, kteří hned postavili úkol – všemi prostředky bránit vzniku efektivního státního řízení velkoburžoazie, ale socialistické transformace nezačínat před startem revoluce v Německu.

7. července kníže E.G. Lvov složil funkci hlavy prozatimní vlády, do čela vlády přišel socialista Kerenský, zednář, ale nic se nezměnilo: válečná kampaň se patřičným způsobem nevedla, sociální reformy se neprováděly, čekalo se na start revoluce v Německu.

Za této situace, kdy vládnutí prozatimní vlády vedlo zemi k vnitřnímu chaosu, vojenské porážce a rozpadu, moc se obrazně řečeno „válela na ulicích“, bolševici byli jediní, kdo ji byl ochotný zvednout. Z odtajněných dokumentů vyplývá, že carský Generální štáb je vnímal jako jedinou sílu schopnou zachránit zemi a podporoval je.
Tento boj vyvrcholil v říjnové revoluci ( VŘSR ). Generálové generálního štábu v čele s Potapovem se poté stali zakladateli Rudé armády.

Nová vláda vydala hned Dekret o míru a 26. listopadu zahájila jednání o míru s Německem, přičemž tato jednání nebyla zpočátku úspěšná. Teprve 3. března, po ztrátě Pobaltí, Běloruska, Ukrajiny a části Finska, podepsalo Rusko Brestlitevský mír a přestalo válčit.

Uzavřením Brestlitevského míru s Německem, na němž má hlavní zásluhu Lenin, došlo ke snížení revoluční situace v Evropě, a tak revoluce především v Německu a také v Rakousko-Uhersku zašly na úbytě, za což byl Lenin „odměněný“ otrávenou kulkou od ukrajinské židovky Kaplanové. Uzavřením brestlitevského míru byly narušeny plány globálního zákulisí.

----

Občanská válka v Rusku

Názory na to, odkdy datovat občanskou válku se liší podle zdrojů. Některé zdroje uvádějí jako začátek občanské války období po VŘSR, některé uvádí, že ohniska občanské války vznikla už před říjnovým převratem. Byl to boj "bílých proti rudým."

Základ bílého hnutí tvořili stoupenci liberálně-buržoazní demokracie (autoři únorového převratu).
Ideoví monarchisté tvořili menšinu a ve vedení bělogvardějců nebyli vůbec žádní.
Ve vedení bílého hnutí bylo mnoho osob, které měly za svůj cíl ani ne tak obnovit státní řízení a hospodářskou činnost jako spíš co nejrychlejší rozprodej úlomků Ruska transnacionálnímu kapitálu, za co možná nejvyšší cenu, a přisvojení si získaných prostředků.
S výjimkou určité části kozáků na úrovni řadových vojáků obyvatelé bílých oblastí bojovali z větší části z donucení a důstojnický korpus vnímali jako cizí, nepřátelský prvek.
Pokud i bílí měli zpočátku podporu obyvatel na územích, které dobyli, ta poměrně rychle vyprchala pod vlivem masového rabování a beztrestnosti ze strany bílých a interventů (kurátorů a sponzorů bílého hnutí), kteří byli v řadě oblastí doprovodným jevem;

Rudí na úrovni velení také nebyli stejnorodí, vedení rudých představovalo dočasné – taktické – spojenectví 1) ideových marxistů, internacionálních fašistů a 2) bolševiků.
Jak mezi bílými, tak mezi ideovými marxisty fungovaly zednářské ideově-politické mafie různého druhu.

Po říjnové revoluci už nebylo Rusko v Londýně, v Paříži, ve Washingtonu a Tokiu vnímáno jako spojenec ve válce proti Německu a dalším „centrálním mocnostem“. Bylo vnímáno především jako potenciální nepřítel. Projevilo se to v jejich intervenci do země během občanské války, v masovém vraždění obyvatel okupovaného území pod záminkou „osvobození od bolševismu“ a „podpory bílého hnutí“.

14. května 1918, došlo k události, která plně rozpoutala občanskou válku – k vystoupení československých legií na východě v souvislosti s Čeljabinským incidentem.

Na jihoruské-kavkazské frontě v druhé polovině roku 1918 úder šel od donských kozáků.
Na západní frontě zasahovali britští a francouzští interventi, polská armáda (maršál Piłsudski) a zpočátku i německá armáda.
V severním a severozápadním Rusku zasahovali západní interventi, především britský a americký kontingent, který obsadil v červnu 1918 Archangelsk a Murmansk.

K završení občanské války došlo v roce 1922 vítězstvím rudých.
Občanská válka si vyžádala přibližně osm milionů obětí, čtyřikrát více, než činily ztráty Ruska v první světové válce.

----

Českoslovenští legionáři

Byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914–1920, které bojovaly nejdříve proti rakousko-uherské armádě a Němcům na Ukrajině a poté s Bílou armádou proti Rudé armádě ( někteří legionáři přestoupili k Rudé armádě ).

Základ těchto vojsk začal vznikat již v roce 1914, tvořili je čeští a slovenští krajané žijící v Rusku. Důvodem byla snaha projevit na začátku války loajalitu carovi, neboť to byli poddaní rakouského císaře a hrozila jim deportace na Sibiř. Vytvořili jednotku zvanou „Česká družina“. Do legií vstupovali dobrovolně i bývalí vojáci rakousko-uherské armády po zajetí armádami Dohody. V lednu 1917 vznikla Národní rada československá na Rusi ( dále jen Národní rada ) a v březnu se příslušníci Československé střelecké brigády v rezoluci přihlásili k ideálům Únorové revoluce. V květnu 1917 T. G. Masaryk v Petrohradu formuloval program s cílem vytvořit co nejpočetnější a samostatné vojsko s tím, že se nebude vměšovat do ruských záležitostí.

Po bitvě u Zborova (2. července 1917), ve které se československé legie vyznamenaly v boji proti rakousko-uherské armádě, zrušila ruská vláda na naléhání předsedy Národní rady T. G. Masaryka omezení při vytváření československých jednotek a postupně vznikly další jednotky, které 9. října 1917 vytvořily československý sbor v Rusku. Koncem roku 1917 bylo v Rusku 38 500 dobrovolníků v legiích a přes 60 tisíc v zajateckých táborech ve spolcích, které Masaryk organizoval jako rezervu legií.

Už v listopadu 1917 ( 11.11.) se legie účastnily potlačování nepokojů v Kyjevě, kde začal boj mezi revolučními silami a Centrální radou, která vznikla po únorovém převratu a v srpnu prohlásila Ukrajinu autonomní součástí Ruska. Rada požádala legie o pomoc.

Koncem listopadu 1917 se v rumunském městě Jassy konala tajná porada představitelů Antanty ( Dohody ), které se účastnili i ruští představitelé, kteří neuznávali novou vládu, představitelé Rumunska a zakladatel Družiny československých legionářů Čeřenský. Přijímá se zde rozhodnutí o účasti československých legií v boji proti bolševikům.

7.12. 1917 byla na francouzském ministerstvu zahraničních věci vytvořená zvláštní „Komise pro řešení ruské otázky“ a členy komise se stali Janin, Beneš a Štefánik. Tato komise dostala za úkol rozpracovat plán činnosti a vyjasnit možnosti využití cizích organizací v Rusku.

Začátkem roku 1918 prohlásil Masaryk československá vojska v Rusku jako součást francouzských ozbrojených sil!!! Velitelem čs.legií byl jmenován francouzský generál Mauric Janin. Začátkem března začalo československé vedení dostávat peníze na činnost od francouzské a britské vlády !

Na konci února, ještě před podepsáním Brestlitevského míru, došlo k útoku německých vojsk na Ukrajinu. Československé legie se odmítly účastnit bojů proti Němcům a rychle začaly ustupovat na východ. Následkem toho německá vojska obsadila část Ukrajiny.

3.3.2018 byla podepsána Brestlitevská mírová dohoda a ta obsahovala i ujednání, podle kterého na ruském území nesmí zůstat vojenské oddíly nepřátelské ústředním mocnostem, což se týkalo i Československých legií. Celé vojsko se mělo podle Janina přesunout do Francie přes Vladivostok. Sovětská vláda vyhověla žádosti, kterou předložila Národní rada a souhlasila s odchodem československých vojsk vlaky přes Sibiř a Vladivostok, odkud měla plout do Francie, aby bojovala proti Němcům ( tzv. penzenská dohoda ). Ruská strana vyžadovala, aby odjíždějící legionáři odevzdali zbraně a ponechali si jich pouze malé množství (tři pušky na vlak) pro potřeby sebeobrany.

Národní rada na příkaz francouzské vlády sabotovala předávání zbraní legií. Legionář V. Prošek, který sloužil v 8. pluku, vzpomíná:
„… byl vydán rozkaz, aby v každém vagonu byly odtrženy desky na stropě a ve vzniklém prostoru byla ukryta většina zbraní včetně lehkých kulometů, pušek, střeliva atd. Ve vagonech s potravinami ( s cukrem, moukou,…) byly také ukryty těžké kulomety a granáty.“

Dne 3. května vydal velitel 7. pluku Gajda ( u kterého je třeba zmínit, že po návratu z Ruska stanul v čele Národní obce fašistické, organizované v r. 1926 ) rozkaz č. 38/1:
„Už dnes se ocitáme v bojové situaci, proto jste povinni plnit pouze mé rozkazy a nikoho jiného … Vytáhněte z úkrytů všechny zbraně a rovnoměrně je rozdělte mezi osádku. Připravte všechny kulomety k boji na vhodných místech a zakryjte je pouze plachtou. To platí také pro kulomety šoša. Rozdejte osádce ruční bomby a granáty a dělejte vše, co je před bitvou nezbytné. Přesně prozkoumejte stanice, kde zastavíme, aby obsazení bylo rychlé, snadné a bezpečné. Akční plán je připojen a musí být přesně dodržen. Připomínám vám ještě jednu věc – jednat chladnokrevně, ale rozhodně. “

14. května došlo k Čeljabinskému incidentu. Z rozjíždějícího se vlaku s maďarskými a jinými zajatci někdo vyhodil kus železa mezi československé legionáře a jeden voják byl vážně zraněn. Kamarádi zabitého vlak dostihli a údajného pachatele na místě utloukli k smrti. Zástupci sovětské vlády zatkli skupinu legionářů, kteří čin spáchali. Legionáři své spolubojovníky osvobodili, obsadili město a zmocnili se tří tisíc pušek.

Pod tlakem dalších událostí došlo k bojům mezi legiemi a bolševiky, legionáři se plně zapojili do občanské války V průběhu léta a podzimu 1918 kolem 45 000 příslušníků Československého armádního sboru obsadilo v Rusku střední Povolží, jih Sibiře, sever Kazachstánu a severovýchod Číny, vše o celkové územní rozloze 1 500 000 km² . Bylo to území, které se rozkládalo kolem transsibiřské magistrály. Českoslovenští legionáři dobyli všechna velká města Sibiře i Jekatěrinburg, operace se rozšířily i mimo oblast transsibiřské magistrály.

Na podzim 1918 nastal velký ústup pod silným tlakem nově zformovaných oddílů Rudé armády, když se na tom jistě podepsala i snaha samotných vojáků stáhnout se do Vladivostoku a odejít z této války.

Ve Vladivostoku převzaly ĺegie kontrolu nad městem. V pomoci legiím se angažovala americká YMCA, Japonci a asi 10 000 Angličanů, Francouzů a Číňanů. V prosinci 1919 vyplouvá z Vladivostoku první loď s legionáři, posledním transportem byla americká loď Heffron 2. září 1920.

Legionáři byli proti vůli většiny vojáků vmanipulováni do role ochránce Kolčaka, jehož vlastní oddíly se proměnily v loupežné hordy, které pouze drancovaly vlastní území.

Legionáři mimo jiné vykonávali funkci politické policie a popravovali stávkující dělníky.

Legionáři mají na svědomí také „šibenice“ podél magistrály. Obsadili železnici a převzali její ochranu jako strana ‚bílých‘. V té době však již obyvatelé Sibiře stáli na straně ‚rudých‘ a sabotovali na železnici provoz. Toho se nezřídka účastnili i železniční zřízenci. Poškozování kolejí a vykolejování vlaků se velmi rychle stalo běžnou záležitostí. Legionáři viníky (a asi i jen podezřelé) trestalo pověšením podél trati.
V knize Bůh synergie autor píše: „V souvislosti s nevyhlášenou válkou proti ruské vládě se ČSV ( čs.vojsko ) rozpadlo na dva tábory. Mužstvo vidělo ztotožnění se většiny ruského obyvatelstva s bolševiky, stálo velkou většinou na straně bolševické vlády a žádalo zastavení bojů proti bolševikům.

Na druhé straně stály štáby, velitelský sbor, plnomocník (Bohdan Pavlů) a nebojující vojáci, jako kuchaři, důstojničtí sluhové a (světe, div se, nemluvíme o bolševicích) političtí pracovníci! Všichni ti, kteří byli mužstvem označováni za ‚ulejváky‘ a stáli na straně pokračování nevyhlášené války proti bolševikům.
Došlo ke konfrontaci vojska s veliteli a k otevřenému odepření poslušnosti.

Na účet legionářů je také třeba přičíst krádež carského pokladu.

Anabáze legionářů v Rusku byla nejspíš předem naplánovaná a byla součásti objemnějšího plánu globálních elit s jasným scénářem. Je předpoklad, že Masaryk o části toho scénáře musel vědět. Masívní a dlouhodobá účast legií na intervenci je smutnou skutečností a byla vlastně ‚odměnou‘ západním spojencům za vznik Československa. Tuto odměnu však ‚zaplatilo‘ Rusko velkým utrpením, spoustou mrtvých a také carským pokladem. Legionáři měli ve skutečnosti v Rusku statut hosta, a ten zle zneužili. Stejně tak ovšem bylo ve hře velmocí zneužito samotné československé vojsko a vojáci se postupem času stali pouhými loutkami v cizích rukách.

Působení legionářů je potřebné rozdělit do dvou etap:
- na období, kdy bojovali proti Rakousko-Uhersku. Sem patří i bitva u Zborova a následné udělení svatojiřských stuh praporům
- na období, kdy došlo podřízení štábu legií francouzskému generálovi, a legie začaly plnit úkoly západních interventů.

Československé legie, ať byly jejich původní záměry jakékoli, se vojensky angažovaly v cizí občanské válce, staly se nástrojem. Ty síly, které pomohly Československo vytvořit, umožnily mu nebývalý rozvoj, ho v r. 1938 potopily a Československo posloužilo jako zdroj pro nacistické Německo. Vytvoření Československa tedy bylo součástí dalších plánů globálního zákulisí, které plánuje hodně dopředu a má vždy několik variant vývoje. 2. světová válka byla jen druhá etapa jedné války se stejným cílem – marxistické světové revoluce.
K tomu je dobré dodat, že Stalin překazil plány globálního zákulisí třikrát: poprvé, když vypudil trockisty-internacisty (kteří v říjnu 1917 obsadili 90% pozic) a změnil kurs SSSR, podruhé, když porazil Hitlera, potřetí, když odepsal marxismus publikací „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, za což byl otráven.

Zdroje:
http://leva-net.webnode.cz/products/k-soucasne-situaci-c-4-2017-ste-vyroci-velkeho-rijna-1/
http://leva-net.webnode.cz/products/ceskoslovenske-vojsko-na-rusi/
http://leva-net.webnode.cz/products/ford-a-stalin-o-tom-jak-zit-lidsky-24/
https://xn--80afhu2e.xn--p1ai/vesely-i-chekhi-i-slovaki-v-revolyutsionnoi-rossii/iv-nachalo-kontrrevolyutsionnoi-deyatelnosti-chek
https://zen.yandex.ru/media/klio_club/chehoslovackii-legion-osvoboditeli-ili-agressory-k-voprosu-o-haraktere-uchastiia-chehoslovackogo-legiona-5db185714e057700b17ca32d
22 Komentářů k ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU

 1. weissbach napsal:

  "Globální elity si uvědomovaly, že liberální projekt a kapitalizmus má potenciál zlikvidovat biosféru a proto vypracovaly projekt vykořenění kapitalizmu a buržoazního projektu cestou marxistické permanentní revoluce."

  To nemůžete myslet vážně....

  • Eschatolog napsal:

   dnes už parodii na realitu a realitu od sebe rozezná pouze skutečný znalec :-)

   • weissbach napsal:

    Jako kdyby už toho všeho nebylo dost, vzniknul jakýsi nový druh křížence boha s ďáblem, jemuž se říká globální prediktor... Tento svět se blíží k velkému třesku, protože dnes už ví každý jak se to má správně dělat. To jako ne, že bych z u těch článků z gruntu nesouhlasil se vším, to vůbec ne. Rád se obohatím, ale některé úvahy jsou rána železnou palicí přes hřbet... Rup, prásk...
    Doteď jsem žil v bludu, že tu první světovou zařídili penězoměnci kvůli lichvářskému systému, který potřebovali dostat všude /a nakonec se jim to podařilo/ a dovídám se, že jim šlo o biosféru... Tak fajn.
    V které tlusté knize se to píše? Jak mě tu umravňuje kolega, že sa vraj málo vzdělávám...

    • proud napsal:

     Aspon vis jak to s tema hrubejma knihama a KSB/DVTR je a co z toho roste za kundy........... :-)))))))))))))))

    • Jura napsal:

     No, ono by se to opravdu chtělo trochu vzdělávat ohledně cílů řízení globálních elit. Zkus třeba Mrtvou vodu. Základy sociologie nebo Sad roste sám?..

     Kapitalismus má tu chybu, že lidé v něm se chovají jako kobylky ... a kobylky končí tak, že sežerou všechno a pak zahanou ... a s nimi by zahynuli i ti penězoměnci=globální elity.

     • proud napsal:

      Vzdelavat se urcite ano! Ale prebirat a troubit siozidovsky KSB picoviny kterejm trubka sama nerozumi(coz je zamer)...........to opravdu ne-e!!!

  • Guybrush Ulysses Threepwood napsal:

   Chce to vzdelávať sa, čítať hrubé knihy.

 2. Jura napsal:

  Co konkrétně se ti na tom vyjádření nelíbí???
  ˇ
  Že kapitalismus má potenciál zničit planetu?
  A proto jeho vznik je světovým zákulisím chápán jako (jeho vlastní) chyba, kterou je potřeba napravit?
  Že tuto chybu měl napravit marxismus? Oba Marxovi dědečci byli rabíní - tj. vše co Marx sepsal je vědomě či nevědomě po vlivem tohoto egregoru?
  Že Trockého permanentní revoluce (kde Rusko se mělo stát jejím doutnákem a samo při jejím vývozu schořet) je čistým vyjádřením tohoto plánu?
  Že tomuto plánu globálních elit se postavil zakuklený narodnik (používající marxistickou rétoriku, protože jiný metodologický systém do té doby neexistoval - alternativou je citátně dogmatický systém založený na bibli) Lenit s Brestlitevským mírem?
  Že se tomuto plánu obecně postavili bolševici?

 3. Jan napsal:

  Cs. legie se podilely na zahranicni intervenci v boji proti bolsevikum. Ta mela za cil, znicit Rusko a zmocnit se jeho surovin. Museli odevzdat ukradene zlato, jinak by nemohli opustit zemi.

 4. Maroš napsal:

  Uf! Stani-slav /cínový Slav = cínový vojačik/ Slabejpicius sa musí obracať v "intelektuálnom" hrobe! Toto je akože česká verzia neochronológov?!

  Janka Šťastná! Budeš zo mňa NEŠŤASTNÁ!!! To je taký šit, ktorý nemá ani úroveň stredoškolského referátu! Nabudúce - keď chceš písať - tak to uverejňuj ako svoj názor - nie ako historický elaborát! A o pozadí vieš už absolútne hovno!
  https://ulozto.net/file/W7k4xDhD/vpad-madarskych-bolsevikov-na-slovensko-pdf-zip

  "Českoslovenští legionáři

  Byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914–1920, které bojovaly nejdříve proti rakousko-uherské armádě a Němcům na Ukrajině a poté s Bílou armádou proti Rudé armádě ( někteří legionáři přestoupili k Rudé armádě )." = 80 tisíc mužov chytených za gule boli dobrovolnícke jednotky?! O čom trepeš?!

  "Globální elity si uvědomovaly, že liberální projekt a kapitalizmus má potenciál zlikvidovat biosféru a proto vypracovaly projekt vykořenění kapitalizmu a buržoazního projektu cestou marxistické permanentní revoluce." - čiže nie zlikvidovať Rusov a ich biosféru - naopak! "Zachrániť Rusov" a Dokučajevovu reformu poľnohospodárstva a Stolypinovu reformu?! A potom nastoliť Kaganovičov hladomor?!

  Kurva! Bitcoiny! Sypte sa! "Korálky" od natálky! Raz za čas sem vleziem a už som nasratý!

  • Jana napsal:

   A ty chápeš psaný text?

   • Maroš napsal:

    Jana - ja mám o tomto dosť podrobné informácie - ten dokument zmizol z internetu, takže ho neviem zdieľať a vtedy mi nešiel ani stiahnuť! Podstata - kto o tom nevie povedať všetko alebo čo najviac - nech sa v tom nerýpe vôbec! Lebo sú tam závažné fakty na posúdenie celej eskapády čs. légií - vplyv na uznanie Československa v Pittsburgu, vplyv-prekazenie plánovanej krádeže cárskeho zlata - pôvodne určeného na rozvoj Sibíri - aby si Rusko udržalo vplyv na Hodvábnej ceste, vplyv na rýchlosť-spomalenie boľševickej revolúcie, vplyv na prípravu WW2 aj WW3, atď. Takže - sklapni!

    Marian - čs légie sa vrátili len s minimálnym množstvom zlata - časť zostala potopená v Bajkali, časťou sa vykúpili boľševikom-trockistom, aby im umožnili návrat cez Japonsko domov /zostalo v USA za zbrane a potraviny - Trockij/, časť zostala v Japonsku. No a o tú poslednú časť sa postaral súdruh Beneš! No a o likvidáciu cárskej rodiny sa postarali aj takí židosúdruhovia, ako Imre Nagy /Maďarsko 1956/ - ešte pred príchodom čs légií, ktoré ich mali evakuovať z Jekaterinburgu. Briti nemohli len tak ukradnúť ruskému cárovi zlato a zároveň ho živého!!! dostať do Británie - keďže Mikuláš 2. bol bratrancom vojvodu anglickej kráľovskej rodiny - podobali sa ako vajce vajcu! Prečo to kurva nie je v tomto článku o čs légiách? Prečo tu nie je zmienka o vpáde maďarských boľševikov /Béna kohn-kún/, ktorý mal odpútať čs légie od boľševikov na Sibíri? Prečo tu nie je zmienka o čs legionároch, ktorí zostali žiť zašití v lesoch pri Jenniseji? Čs légie cárske zlato neulúpili - len ho v boji všetko neodovzdali boľševikom, ktorých úlohou ho bolo ulúpiť a dostať na Západ, pretože celá boľševická revolúcia bola organizovaná z Wall Street doboha!

    Takže tento článok odôvodnene považujem za šit referát na úrovni zdebilizovaného študenta 1.ročníka gymnázia. Názory ma nezaujímajú - vieš-nevieš?! Lebo najdôležitejšie sú tie zatajované informácie!
    https://www.mojevideo.sk/video/2e626/antony_c_sutton_wall_street_a_bolsevicka_revoluce_1917_cz.html

   • Maroš napsal:

    Jana - skús ho vyhľadať - budem ti povďačný! Tento zmizol a je pre mňa nedohľadateľný - určite existuje premenovaný - niekde. Je v tom najpodrobnejšie svedectvo o pôsobení čs légií v Rusku! Rusi-sovieti - nás dodnes obviňujú z toho, že boj čs légií spolu s bielymi proti červeným predĺžil utrpenie ľudí, pretože boľševický prevrat bol plánovaný ako blitz krieg a to sa vďaka hrdinstvu cs légií neuskutočnilo podľa plánu! Tento dokument je dôležitý pre naše ďalšie generácie ako dôkaz hrdinstva - v zmysle tradície našej čs armády, že aj napriek malým počtom - nikto si s nami len tak nevytrie zadok! Toto pochop - ak vôbec chápeš procesy likvidácie našej armády!

    правда о долларох и рублях
    https://www.youtube.com/watch?v=MTq1bpfvvl4

    • proud napsal:

     Mno............a co kdyz to jsou vsechno jen podvrzeny picoviny? Kdysi jsem se ucil ze co je psano,to je dano,nez mi doslo jaka je to pitomost a a dalsi ranu jsem dostal kdyz jsem zjistil co a jakym zpusobem maji na triku GP,obzvlast co se prave minulosti tejka. Vsak uz dnes, a to jeste zijou pametnici,uz prekrucujou pravdy a bouraj pamatniky a a shanej picuse Marose,co jim budou sedat na lep a machrovat jak dobre se naucili jejich lzi a davat je dal!

 5. Marian napsal:

  zlato odevzdali do CS legiobanky.

 6. Maroš napsal:

  Domáca úloha!

  Toto video je odstránené!
  Zuzana Čaputová s Milošem Zemanem debata poprvé v ČR # ...
  [Prehľadávať doménu http://www.youtube.com/watch?v=FUrIrELdOzM https://www.youtube.com/watch?v=FUrIrELdOzM

  V tom videu sa Čaputová vyjadrovala, že sa plánuje v Prahe pokloniť 1/ hrobu Václava Havla, 2/ Milana Rastislava Štefánika!!! V Prahe!!!

  Pokiaľ viem, Štefánik BY MAL BYŤ oficiálne pochovaný v mohyle v Brezovej pod Bradlom - lenže - nikde /mimo Wiki/ sa netvrdí, že tam pochovaný je, len že mu je venovaná!
  https://www.bradlo.sk/

  Wiki tvrdí, že tam je...
  "Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle, vrcholnom diele architekta Dušana Jurkoviča. "
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik

  Osobne som sa z toho smial, že sa Čaputová ide v Prahe pokloniť HROBU!!! Štefánika, ale čo keď je to tak! Ide o to, že mohyla tvorí /aj ako mauzóleum/ tzv. ZIGURAT - masív, ktorý má kumulovať a zároveň generovať energiu ducha miesta - takto sa násobí energia tu pochovanej osobnosti! Takže pokiaľ v mohyle Štefánik nie je - je to zigurat bez JEHO ENERGIE! A Praha je ezoterickým a okultným centrom svetového židovstva! Tak kde je telo M.R.Štefánika!

 7. Maroš napsal:

  Admin - prečo si zabrzdil môj komentár - otázku - kde je pochovaný M.R.Štefánik - ktorý BY!!! mal byť pochovaný v mohyle /zigurat - energetický zosilňovač/ v Brezovej pod Bradlom, ale Čaputová pri prvom stretnutí so Zemanom v Prahe - zmazané video! - tvrdila, že ide navštíviť okrem Havlovho aj hrob Štefánika v Prahe! Praha ako okultné centrum židovstva vlastní telo - a záhrobnú energiu - našej vrcholnej slovenskej osobnosti?! Alebo - Čaputová je tak jebnutá, že nevie, že "Štefánik je pochovaný v BRezovej a nie v Prahe?! Alebo - satanisti nehovoria pravdu zámerne tak, aby sme tej pravde neverili?! Admin - ty máš s tým nejaký "krypto" problém?

  • Maroš napsal:

   Ad záhrobná energia - viď význam relikvie, keďže na telo sa viaže energia ducha zosnulého - preto naši predkovia Lužičania mŕtvych spaľovali, aby ich oslobodzovali, a preto žido-kresťanská okultná katolícka cirkev a židovská cirkev používajú zásadne nespálené telá, aby kumulovali a využívali ich energiu! Význam mohyly - ziguratu - spočíva v tom, že nespálené tu pochované, balzamované telo /mauzóleum/ kumuluje-generuje energiu osobnosti - genia locci! Ukradnuté telo M.R.Štefánika je ukradnutá energia vedúcej osobnosti slovenského národa slovenskému národu! Kto "premiestnil" = ukradol relikviu = telo M.R.Štefánika do Prahy?! Kurva! Keď sa ja chcem pokloniť hrobu Štefánika - Čaputová mi poskytne vládny špeciál do Prahy?! Dúfam, že vám M.R.Štefánik to skurvené okultné centrum rozvráti! Pragocentristi!

   • proud napsal:

    Hele,nevim kdo byl jakejsi "Stefanik" a ani me to nezajima,zil jsem a budu zit dobre i bez nej dal,ale zato dobre vim co se deje s telem i duchem behem umirani a po smrti a proto ti rovnou rikam,ze ten kus zkazenyho masa co po komkoliv zbyde nema uz po par dnech s duchem pranic spolecnyho o jakymsi pobouchanym zahrobi ani nemluve,mas moc bujnou fantazii,bejt po mym,jestli je to tvoje cigane nekde u nas,klidne si ho vem a zahrab si ho u sebe doma na dvorku :-))))))))))))))))),nase zem ma bejt pro Cechy a nebo kdyz uz,pak hosty,co si vazej ze mohli bejt pohrbeny a ne pro nevdecny rvouny,navic z pulky cigansky... :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • Maroš napsal:

     "Hele,nevim kdo byl jakejsi "Stefanik"" - ale všetci tu vieme, kto je smradľavý kus zmrda na NWOO.org - Proud! Ups! Ešte nesmrdíš? Neboj - to príde ty magor!Skončíš ako kus hovna v čiernom pytli - bez ohľadu na to, ako skončím ja! Ty Škret! Žiješ len vďaka tvojím siónskym súdruhom a ich doktríne "humanizmus a tolerancia"! Ty kus masa - ups - kus hovna! Vyjebaný ignorant, ktorý sa hrá na "filozofa"! Máš aspoň jedného kamaráta - okrem Pokémona? Ty jebo! Už si odpľuj nad sebou - ty hnuse!

     • prroud napsal:

      Prijd si svyho zmrda polociganskyho vyhrabat,beztak mame na skladkach malo mista! Zahrab si ho doma na dvorkumsrace belogvardejskyho,svy k svymu. A lez si na vase polocigansky weby,ne sem,mezi lidi!

 8. prroud napsal:

  .......a jako se to ma s touhle sperkovnici,https://www.biosferaklub.info/sperkovnica-so-slovanskymi-runami-z-britskeho-muzea/ , tak se to ma i s tvejma vyctenejma prolhanejma svinstvama o gaunerech co pomahali likvidovat Slovany a sami sebe ,hloupej blbecku z ciganova co neumi pouzivat vlastni hlavu k vlastnim zaverum,blba poloopice!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!