České národní zájmy – co to je a není?

v7-5plhHMEo(aneb politicky nekorektní úvahy o vlasti, vlastencích a vlastizrádcích)

V dnešní době přelomu věků dramaticky přibývá na záhumenku naší civilizace jak smrtelně jedovatých plevelů, tak i plodin v pravdě zázračných. Tedy myšlenek, emocí a činů Temnoty na straně jedné, a Světla, Moudrosti a Lásky na straně druhé. Chceme-li přežít, musíme stále pečlivěji zvažovat, co na společném poli osudu vysadíme, abychom sklidili, co potřebujeme, co přijmeme, čemu se vyhneme a čeho se zbavíme. Řešení však nenajdeme v zóně ega, které umí problémy jen vyrábět. Naštěstí se celosvětově probouzí hlas duše (intuice, svědomí) jednotlivců, národů i celého lidstva, který je nevysychajícím pramenem Pravdy a Poznání, neboť jím k nám promlouvá samotný Bůh. Díky tomu potemnělá atmosféra Armagedonu vznášející se nad celou planetou nabývá stále laskavějších vůní a zářivějších barev a jako slunce z oceánů se z mlhy mediálních matrixů a temnot pomalu vynořuje Zjevení Pravdy.

Nejinak je tomu v České republice, nad kterou se stále ještě vznášejí hustá mračna zmatení pojmů a tornáda nenávisti ke všemu národnímu, dobrému, ušlechtilému a pravdivému. Nenávist a lež vylévají do české kotliny ti, kteří se neustále zaklínají láskou a pravdou. O našich národních zájmech zvracejí svá zvrhlá dogmata ti,
kteří nejvíc usilují o vyrvání samotných kořenů existence naší vlasti. A tak zcela logicky stále častěji padá zásadní otázka – co jsou to opravdové české národní zájmy? Svým dopadem na vývoj věcí příštích nabývá odpověď na ni významu nemenšího než na Shakespearovu „Být, či nebýt?“ Ano, to je to, oč tu běží!

Národ jako strom roste tam, kam kdysi padlo jeho sémě. Jeden na skále v drsných podmínkách, a přeci štědře plodí, druhý však i v černé zemi živoří. Jeden je starší než dějiny pamatují, druhý teprve nedávno spatřil světlo světa. Jeden vyzařuje energii, druhý ji spotřebovává. Každý je jedinečný, má své kořeny i duši, karmu a osud. A podle jeho plodů poznáte, kým opravdu je.

Lidé jsou jako listy tohoto stromu. Čerpají z jeho práce, ale svou prací ho živí. Žijí z jeho energie, avšak svoji energii mu vracejí. Souznějí s jeho emocemi, ale vlastními ho rozechvívají. Vnímají jeho ducha, nicméně svými myšlenkami ho prozařují (nebo zastiňují). Tuší, jaké je jeho poslání, a svými činy ho naplňují, mění, odmítají nebo pošlapávají.

Národ a jeho občan jsou součástí jednoho celku. Buď žijí v harmonii, lásce a vzájemně o sebe pečují, nebo se nenávidí a vzájemně se ničí. Nemůže důstojně a plnohodnotně prosperovat národ plný vlastizrádců. Nemohou šťastně žít vlastenci milující svou zemi, pokud je vláda země pronásleduje, vykořisťuje a upírá jim odvěká občanská a lidská práva.

Hlavním národním zájmem je tedy udržovat mezi nimi harmonii, kdy stát se pečlivě a svědomitě stará o blaho občana a ten oddaně a loajálně pracuje pro svoji zemi. Společně chrání a ctí své kořeny, neboť si dobře uvědomují, že jsou zdrojem jejich života, součástí jejich duše. Pokud se jejich hodnoty a tím i životní cíle začnou rozcházet, harmonie se postupně změní v disharmonii a nakonec v těžký konflikt. Oba začnou churavět a marně hledat lék na uzdravení. Jeden chce zničit druhého, ale tím i sebe, neboť zapomněl, že jsou součástí téhož. Léčba naštěstí existuje.

Epicentrum střetů a konfliktů je v rozdílných hodnotách obou, ve vyšších principech mravních. Nemůže jeden z nich vyznávat pravdu a druhý lež, jeden spravedlnost a druhý bezpráví, jeden ohleduplnost a druhý bezohlednost. Oba jsou však závislí na kořenech stromu, nejsou-li zdravé, zemřou. Nejmocnějšími životodárnými kořeny jsou odkazy předků, hodnoty prověřené mnoha generacemi, klasická rodina a tradiční role muže a ženy.

Temnota to dobře ví. Nenávidí vše národní. Proto se snaží všemi způsoby zpřetrhat vztah člověka k vlastní zemi a padělat historii, znesvětit vše národní, pošlapat křesťanské hodnoty, rozbít rodinu a relativizovat poslání muže a ženy. Aby to dokázala, musí lidem vymývat mozky tak dlouho, až v nich nezbude nic zdravého, a inseminovat je vlastní propagandou a lží. K tomu potřebuje ukrást tři nástroje: školství, média a nejvyšší soudy. Ve školách zatáhnou děti do svého zničujícího matrixu, v médiích populaci sugerují, že dobro je zlo a pravda je lež. Soudy pak jistí všechny nečestné vlastizrádné kroky a aktivity protistátních a protinárodních rozvracečů.

Tím se dostáváme k vlastnímu nástinu českých národních zájmů:

ochrana národních kořenů, historické pravdy a odkazu předků, českého jazyka, historie a kultury
• zachování suverenity a územní celistvosti našeho národního státu a ochrana jeho státních hranic
• ochrana českých státních symbolů – velkého a malého státního znaku, státní vlajky, státních barev, prezidentské standarty, státní pečetě a státní hymny;
• do škol návrat hodnotové, vlastenecké a rodinné výchovy, posilovat národní identitu, dobro, pokoru, skromnost, úctu k pravdě, přírodě, člověku, k zákonům Života ...
přestat dotovat nestátní školství chrlící bakaláře a magistry všemožných nesmyslů, neřku-li úchylností, neschopných živit se jinak, než mlácením hubou a rozvracením společnosti; zakázat ty, které cíleně vymývají dětem mozky a ničí jejich vztah k vlasti, rodině a křesťanským hodnotám
• převedení vlastizrádné ČT a ČR pod státní správu a přímou veřejnou kontrolu, vrátit je do služeb národů naší země, zrušit koncesionářské poplatky, zásadně zredukovat, transformovat publicistiku, nový etický kodex, odpolitizovat odstřihnout je od vlivů zahraničních sil Temna
očistit justici a policii od mafie, která zasahuje i do moci výkonné a zákonodárné, šermuje dvojím metrem a předsudečnou nenávistí, chrání exekutory a velkozločince, znehodnocuje práci poctivých kolegů, ničí nevinné životy lidí a otravuje spravedlnost a demokracii
• zavést nad justicí tvrdou veřejnou kontrolu (velká porota většinově složená z eticky vyspělých občanů profesně působících mimo justici, která bude mít právo pohnat k odpovědnosti kteréhokoliv soudce, státního žalobce, advokáta či znalce; justiční sultánové si nemohou dělat, co chtějí a plést si nezávislost soudů a právo na vlastní názor s doživotní imunitou nad pácháním justičních zločinů
• zlepšovat vztahy a spolupráci se sousedy a s velmocemi, trestat vlastizrádce, kteří je ničí

zakázat politické neziskovky rozvracející společnost, podporující majdanizaci u nás či v zahraničí, urážející velmoci a způsobující nám obrovskou ostudu a ztráty

zakázat pseudo charitativní neziskovky financované či řízené ze zahraničí
nedotknutelnost Benešových dekretů (dohoda vítězných mocností) vložit do Ústavy
• vymáhat válečné reparace (jsme snad jediní, kteří nedostali od Němců nic)
• došetřit zločiny privatizace (před Klausovou amnestií se tak už téměř stalo)
danit církvím příjmy a majetek jako všem, dokud budou nečestně nabytý majetek vlastnit
zrušit zákon o vyrovnání státu s církvemi přijatý díky megakorupci (převedl církvím do vlastnictví majetek, jenž jim nikdy nepatřil); co bylo státu ukradeno, musí mu být vráceno
zrušit senát
• změnit volební systém – hlasování jednodenní, vylučovací hlasy pro kandidáty i politické strany, nezávislá kontrola výsledků (hlasy z volebních místností předávat současně i do druhé od vlivu státu oddělené sčítací linie a její výsledky zveřejnit až po ukončení voleb), volební povinnost, žádné korespondenční hlasování, zákaz volebních průzkumů a komentářů měsíc před volbami ...
zrušit dotace politickým stranám, zredukovat platy poslancům (násobek minimální mzdy), zakázat kumulaci funkcí nebo je alespoň nehradit
zastavit úniky financí do zahraničí, zejména na dividendách a z uměle snižovaných hospodářských výsledků a tím i odvodů; kdo v této zemi podniká, ten v ní musí mít sídlo a musí zde odvádět daně
zdanit bankám příjmy (zisky) jako ostatním podnikatelům
• zákaz kompenzace ztrát z podnikání (kvůli COVIDU-19 apod.) nadnárodním korporacím, bankám a firmám, které daní v zahraničí

• změnit zákon na ochranu zahraničních investic, aby nebylo možné jich zneužívat k vydírání ČR
• zredukovat veřejnou správu (vč. na ni nabalené parazitní ekonomiky) a mzdy jejích zaměstnanců
zrušit či alespoň přesunout na alternativní kolej elektronický teror (el.podpisy, datové schránky, el. formuláře, sledování apod.), jde o diskriminaci občanů, kteří s IT neumějí, nechtějí nebo nemohou pracovat. Úřady jsou propojené, není třeba všechno znovu do zblbnutí vyplňovat. Občan musí mít možnost na úřadě vyřídit vše, co potřebuje, fyzicky a na jednom místě (jako v Rakousku)
obnovit státní normy pro ochranu zdraví (potravinové, záření, séra, léky, voda, vzduch atd.)
nezcizitelnost přirozených monopolů (voda, energie, nerosty, lesy, krajina, přírodní památky) převést je do majetku státu (půda – limitované vlastnictví či pronájem českým občanům s povinností zadržování vody, péče v duchu našich otců a posilování potravinové soběstačnosti země)
zlegalizovat národní domobranu, vybavit ji a financovat výcvik, začlenit ji do ochrany státu

• bilaterální smlouvy o ochraně hranic před ekonomickými imigranty a invazí islámských vojsk
• v součinnosti s V4 a dalšími otevřít v NATO diskusi o návratu k jeho kořenům – viz zakládající smlouva, kterou váleční šílenci zcela ignorují; odmítnou-li to, pak vystoupit a zajistit si bezpečnost se sousedy a velmocemi bilaterálně
• začne-li nás EU vydírat, že nepřijmeme-li džihádisty, nedáme-li ještě větší práva LGBT, nebudemeli řádně nenávidět Rusko, nezastavíme-li šíření nezávislých informací (zakázané pravdy), nepodvolíme-li se válečné propagandě a kdejaké pitomosti, tak že nám omezí či přestane dávat dotace, pak přestat platit veškeré odvody do rozpočtu EU, v případě sankcí okamžitě vystoupit.

Obecným českým (i celosvětovým) národním zájmem je udržování předstihu rozvoje etického před technologickým a politickým. Etika a politika hodná třetího tisíciletí již nemůže být o moci – ale o pomoci, ne boji – ale o souznění, ne o manipulaci – ale o pravdě, nikoliv o mazanosti – ale o moudrosti, ne o chamtivosti – ale o nezištnosti, ne o destrukci – ale o tvoření, ne o hulvátství – ale o pokoře, nikoliv o rozeštvávání – ale o spojování, ne bezohlednosti – ale o soucítění, ne
o odsuzování – ale o porozumění. Jasně deklarovat obsah pojmu Dobro a implantovat jeho ducha to do škol, médií, justice i politiky. Postup je již zpracován.

Důležitým národním zájmem je definování, kdo je to vlastenec, a právní ochrana vlastenectví. Že opravdový vlastenec ctí a chrání svoji vlast, odkazy předků, tradiční křesťanské hodnoty, klasickou rodinu a odvěkou roli muže a ženy. Stejně jako právo na život a sebeurčení, svobodu a demokratickou vládu většiny, ohleduplný vztah k přírodě a jejím zdrojům. Váží si poctivé práce, kreativity a vytváření hodnot nezbytných pro život. Historii vnímá jako soubor poučných lekcí, jejichž obsah nepotřebuje padělat a lhát o nich. Nikdy nepřestává hledat vlastní pravdu o tom, co se dnes děje. Vlastenec nikdy nevystavuje svoji vlast zbytečným rizikům, odmítá její zatahování do převratů, válek a dalších konfliktů, její zneužívání k agresivním zájmům mocností nebo k provokacím a rozpoutávání nenávisti vnitronárodní i mezinárodní. Vlastenec není podrazák, práskač, zkorumpovaný agent zahraničních služeb, tunelář ani vlastizrádce. Chce žít v bezpečí, jistotě, radosti, klidu a míru. Totéž přeje i vlastencům z jiných zemí.

Vlastizrádci ztrácejí práva původních obyvatel! Kdo se zřekl své země nebo ji nenávidí a pracuje na jejím zničení, kdo ji zaprodává, ten nemá právo zaštiťovat se jejím jménem a zasahovat do jejího vývoje. Právo rozhodovat o ní mají jen původní obyvatelé (viz deklarace OSN o právech původních obyvatel ze 13.9. 2007, kterou uznává jejich právo na pozemky, území a zdroje, které tradičně vlastnili, obývali, využívali, nebo získali; využívání těchto práv nesmí být nijak diskriminováno).

A vlast? Ta se musí ke svým nepřátelům chovat jako k nepřátelům,
k parazitům jako k parazitům, k okupantům jako k okupantům, zkrátka
každému, co jeho jest.

Ing. Oldřich Lukáš
4 Komentářů k České národní zájmy – co to je a není?

 1. .lak napsal:

  Z platformy mazalů. :lol:

  tdjh
  To jste ten výčet hrubě odflákl, dovolím si přidat dvě perličky:
  ——————————-
  VÝZVA ČESKÝM OBČANŮM – POKLEKNI PŘED ROMEM

  Jak jistě víte, v západních zemích je trendem, že antifašisté jako projev své omluvy za chování většinového obyvatelstva pokleknou před diskriminovanou skupinou obyvatel a políbí jim nohy.

  Já ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi Vám přináším následující výzvu: NAJDI ROMA, POKLEKNI PŘED NĚJ, POLIB MU NOHY A OMLUV SE MU ZA CHOVÁNÍ VĚTŠINOVÉHO ČESKÉHO OBYVATELSTVA – NÁSLEDNĚ NÁM ZAŠLI FOTKU
  Omluvme se Romům za léta diskriminace, útlaku a nenávisti. Nejlepší fotku následně vybereme a pro výherce budeme mít menší překvapení. Ukažme, že i v ČR se najdou tolerantní lidé. Fotky zasílejte prosím do zpráv.

  Děkuji
  levicová pirátská aktivistka Markéta
  ——————————————
  Babička Boženy Němcové tkala látky s barevnými korálky, které se vyvážely do Německa a odtud do Afriky a ” byly vyuzivany v obchode s otroky ”
  Samozřejmě nezazlívám chudým sklářům a tkalcům, že se do obchodu s otroky takto zapojovali, ale naše země tím patří do západaevropského prostoru obchodujícího s otroky….. říká paní Říhová z FF UK
  ————————————
  Co myslíte, nenadešel právě čas zlikvidovat sousoší babičky s dětmi v Ratibořickém údolí?

  5OdpovězČvn 17, 2020 18:32
  .lak
  Návštěvník
  .lak
  Nouzovka obviní nuzné s logikou brutopýrace. Otroky pro víc otroků. Nicméně se mnozí mýlí že to nešlo recipročně z anglie šlechta prodávala za bižu či diamanty ženy africkým náčelníkům (dodnes tam mají albíny a ty honí jako čaroděje, krásní mogralové 123. pohlaví bruselu se ve finále nekonali) a když tak obchodní tajemství si drželi tržníci vždy a jdou pod to schovat zvěrstva nevídaná. A jen tak si vám upíři stáčeli krev zdarma aby jste ji platili znovu možná kdoví do kdy ňoumové a za kouzlo trhu. :-)))) Kdy středověk může být na hejble businessmanů směšný.

  0OdpovězUpravČvn 17, 2020 20:24

 2. TAK JSTE TO VŠICHNI VIDĚLI

  Desitky lidových komentů ,přispěvků,které tady byly k Českym narodnim zajmům byly zničeny cenzurou.
  No a autoři zablokováni,aby nemohli nic dalšiho napsat!
  A to,že tady neni nenavist pod proudem tady prý plati!

  • proud napsal:

   Pravda,neni tu nenavist,jen chvalim admina za odstranovani spamu,navic jeste skutecne hodne blbejch spamu od idiotu co si davaj idiotskej nick,pokazdy jinej,ale budiz,tak se spameri a blby placalove nejlip poznaji,ze si nicky neustale menej,jednak jsou psychicky naruseny,podruhy vecne banovany za spamy a pitomosti,tak si poradnej nick ani neudrzej,jsou proste zbytecnejma! a navic se drzej svy blbosti jako hovno kosile a jsou jako stenice,porad lezou ac vedi ze nejsou ani vitany,natoz brany vazne,proste paraziti.

 3. KDYŽ ZDEJSI MAZAL JE POD PROUDEM A KAŽDOU CHVILI MA OD NĚHO

  přikaz co musi zmazat,hlavně vše co je ČESKY ZAJEM, tak at mu ta nenavistná volavka přikáže NEMASTIT tady nesmysly a konečně propagovat to co tady vygumoval všem občanům voličům,které pak za to označuje svoji hebrejštinou za viniky toho marasu a ten tu sam produkuje a působi tu jako smradlavý chucpař!

  A NAVIC SI MYSLI,ŽE ZABLOKUJE MLUVČIHO VŠECH OBČANŮ ČR,KTEŘI KRTEČKA PŘIMO MILUJI!

  Ten zdejši mazavka je už roky pod proudem a tedy jeho otrokem a podpindostnikem a ma radost ze své a jeho nenavisti!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!