Blanický manifest za svobodu nemá šanci a možná dobře tak

01-blanikNa internetu se objevil zajímavý dokument. Říkají mu „Blanický dokument za svobodu 2020“ a zdá se, že za jeho zveřejněním je Daniel Landa ať už sám, nebo jako mluvčí nějaké organizace. Je velmi kladné, že se lidé začínají ozývat a dávají vládnoucím kruhům vědět své názory. Ovšem tak, jak je dokument sestaven, tak nemá šanci cokoliv docílit. Bylo zde opomenuto to hlavní a to je přímé vyjádření záměru za vydáním tohoto spisu. Je to sice manifest za svobodu, ale nikde není vytčeno co tato „svoboda“ obnáší. Takový dokument, zaslaný vládním orgánům automaticky nabývá status právního dokladu a jako takový musí mít přesně vytčené body, všechny očíslované, k případnému dalšímu jednání.

Jediný skutečný cíl je v tomto Manifestu uveden jako „preventivní opatření proti suchu a pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi.“

Toto jsou cíle tak mlhavé, že když se po roce zeptáme kteréhokoliv poslance jestli v tomto směru bylo něco učiněno, tak musí kývnout na souhlas, i když nikdo nepohnul ani prstem. To proto, že požadavky, stanovené Manifestem jsou tak nejasné, že cokoliv může být vydáváno za jejich „plnění.“ Jako další: „Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím.“ Co jsou ty „důležité věci“ a co je myšleno slovem „hysterie“ opět není uvedeno.

Je toho ještě víc, co je v dokumentu přímo nesprávné. Už sám úvod, „my, níže podepsaní svobodní mužové a ženy …“ Svobodní – jsme opravdu svobodní? Samozřejmě že nejsme, ani nápad. Naopak, jsme zcela normálně otroci, kteří povětšině žijí od výplaty k výplatě a to ještě ke všemu otroci, kteří o svém otroctví neví. Skutečně svobodný člověk totiž neplatí daně, nehonosí se žádným řidičským průkazem, nemá ani občanský průkaz, protože je svobodný, neboli samostatný tvor, zodpovědný sám sobě a nikomu jinému.

Ani váš dům a jiný majetek není volný, neboli svobodný. Odvádíte z něho daně, město vám může přikázat to či ono a vy to pod pohrůžkou musíte vykonat, takže ten majetek vám ve skutečnosti nepatří. Na to, aby váš majetek byl skutečně váš, na to byste musel na něj mít vystaven tak zvaný „allodial title,“ ve kterémžto případě byste ho opravdu vlastnil, ale musel byste se sám starat o všecko co je s tím spojené, jako jsou smluvní dodávky vody, elektřiny, odvoz odpadků, atd. Městské služby by se na vás pak nevztahovaly.

Ani středověcí rytíři nebyli svobodní v pravém slova smyslu. Svá panství dostávali většinou od krále, odměnou za prokázané vojenské služby. Za to ale byli králi povinni dalšími vojenskými službami, politickou a zastupitelskou výpomocí, dvorní účastí a mnohdy i dodávkami naturálií a hlavně přispíváním do královské pokladny. Takže ani oni nebyli svobodní.

Chcete-li vidět opravdu svobodného člověka, podívejte se na některé staré americké kovbojky. Tam ukřivděný farmář chytne pistoli a jde vyhledat násilníka, který mu zapálil stodolu i se stájemi a ještě mu zabil babičku, která se tam zrovna nacházela. Když ho dostihne, to už kolem sebe má dav, který všecko sleduje, tak ho osočí z jeho zločinu a poté ho zastřelí. Šerif stojí v čele davu a přihlíží, ale prstem nepohne, aby situaci zachránil. To proto, že onen farmář je svobodný člověk a jako takový má právo sám vyřknout rozsudek nad zločincem a sám ho i provést.

Dnes ovšem takoví lidé v Americe neexistují, aspoň ne mezi běžnou populací. Dnes jsou všichni ještě větší otroci než my u nás.

Ale zpátky k Manifestu: „Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima … Tohle nepřipustíme.“ Že nepřipustíme? A jak to chceme docílit. Máme snad za sebou policii, vojsko, vězení, advokáty a všecko co k tomu náleží? Ne, nemáme! Takže rovněž nemáme nárok dávat ven takové výhrůžky, které nemůžeme splnit. To je planý poplach a každý to ví.

„Jako rovnoprávní občané této země …“ jste si jisti že jsme opravdu všichni rovnoprávní? Nemyslím, že se to dá tak zjednodušeně vyjádřit. Rozhodně někteří z nás mají záhadně víc práv než jiní, takže s tím operovat není rovněž vhodné.

Manifest dále žádá, aby nebylo „… nesmyslně a neoprávněně omezování v našich právech na shromažďování.“ Právo na shromažďování není na nic, než že to otravuje obyvatele v okolních domech a taky vám k ničemu nepomůže, tak proč se o něm zmiňovat, Veřejné manifestace ještě nikdy nic nedocílily, než že pár jedinců skončilo ve vězení. To totiž není ten správný způsob jednání. Je to ale stále jaksi propagováno, snad kvůli tomu, že lidé do sebe tím dají vidět za čím stojí a kde je tlačí bota a pak je možno je dát na nějaký tajný seznam v nějakých tajných archivech a případně je sledovat, aby nevyváděli hlouposti.

Dávat příkladem Mistra Jana Husa je rovněž nevhodné. On sice opravdu zemřel za to, co hlásal, ale nesmíme zapomínat, že byl do této situace uvržen sprostým podvodem. Kdoví, jestli by do Kostnice jel, kdyby věděl, že ho tam upálí. Ale přesto, nemíním mu upírat jeho zásluhy – zemřel jako hrdina národa, obětoval se za naši věc. Jste ale vy ochotni za svoji pravdu zemřít? Jestli ne, tak nechte Mistra Jana odpočívat v pokoji.

Rovněž tak vytahovat Žižku je omyl. Žižka, ač glorifikován školským systémem spolu s některými historiky, byl obyčejný vzbouřenec proti králi a proti vládnímu systému. Nejen že vraždil obyvatele klášterů a mnohých jiných institucí, i když tito byli stejně tak Češi jako on a navíc nebyli ozbrojeni, což byl čin nehodný skutečného vojáka. Ale ještě ke všemu zhanobil královský úřad a královskou hodnost tím, že pohřbeného krále Václava vyhrabal se svými kumpány z hrobu a mrtvolu posadili mezi sebe při jedné pitce. To nás samozřejmě v dějepise neučili. Jako takový měl Žižka nárok pouze na šibenici a ne na celá staletí obdivu.

Další podstatná chyba v Manifestu je ta, že chybí e-mail adresa na zaslání souhlasu elektronickou formou. To je v dnešní době podstatné mínus.

 

Jak to udělat lépe

Ale řekněme, že celou akci chceme udělat správně a aby měla patřičný dopad. V tom případě by tento dokument a celá akce s ním spojená měla vypadat zcela jinak.

Předně si uvědomte, co tím chcete docílit: požadujete od vlády České republiky, aby začala přednostně sledovat zájmy svého lidu a nepodléhala diktátu manipulativních globalistů, kteří ji nějakým způsobem drží pod krk. Takže ve skutečnosti tímto na globalisty samotné a na jejich staletí-dlouhé plány, které jim takto hodláte překazit. To je pěkně velký úkol a můžete na něj očekávat podstatnou odezvu, kterou zaznamenají seismografická zařízení po celém světě. V nejlepším případě vás budou považovat za blázna a vaše požadavky ignorovat. Ovšem jestli ve vašem přístupu budou vidět nebezpečí a budou se cítit ohroženi, k čemuž by došlo, kdyby vaše požadavky byly postupně plněny, anebo kdyby se toho stejného plánu chopily i jiné státy světa, pak jste ve vážném nebezpečí. A pak je pro vás celý svět malý, nemáte se kde skrýt.

Z toho důvodu by bylo lepší, kdyby tento dokument vydala organizace. Musí to být organizace se vším všudy, správně právnicky založena, která má nejen své jednatele, zástupce, ale i právníky a podporovatele. Členy této organizace by měli být i politikové a to i ti, kteří se zúčastňují schůzí Evropské unie a jiných státně-politicko-organizačních akcí. Členové by neměli patřit k žádným tajným spolkům, protože nelze dvěma pánům sloužit.

Záměry této organizace a všechna její jednání by měla být naprosto průhledná a veřejná a stejně tak její finance. Jestliže se celá jednání objeví na internetu, tím líp. Veškeré organizační návrhy by měly být řešeny formou referenda všech členů.

Blanický manifest by pak měl vypadat zhruba následovně. Nezapomeňte, že kvůli jednání musí rovněž obsahovat číslo dokumentu, což je v tomto případě obrácené datum, rok-měsíc-den. Ze stejného důvodu musí být jednotlivé body očíslovány:

 

BLANICKÝ MANIFEST

Dokument č. BM-2020-1231

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a

Senátu Parlamentu České republiky

My níže podepsaní, z vlastní vůle občané České republiky, sledujeme s nevolí národní a politický vývoj v naší zemi. S obavami hledíme na přehnané, nepromyšlené a ničím nepodložené příkazy a zákazy, které jsou z pozice vládní moci a pod hrozbou trestů a sankcí na nás uvalovány. Všechny tyto nové a námi neschválené zásahy do našeho života považujeme právem za omezování naší osobní svobody.

S něčím takovým nemůžeme nikdy souhlasit a taky s tím NESOUHLASÍME.

Česká republika je na mezinárodní úrovni uznávána jako samostatný stát. Proto požadujeme, abychom se taky jako samostatný stát chovali. Své vnitřní problémy chceme řešit sami a ne pod diktátem jakéhokoliv nadnárodního celku, ke kterému jsme se ve své neznalosti a přílišné důvěřivosti, ale taky pod nátlakem propagandy, přidali. Takový nadnárodní spolek, čímž je myšlena Evropská Unie a kterékoliv jiné nadnárodní společenství stejného, nebo podobného zaměření, které neumožňuje svým smluvním stranám/státům vést svoji politickou, hospodářskou a národní situaci samostatně, nemá nárok na existenci.

 

Za účelem lepšího vedení našeho státu proto žádáme o následující změny:

§1. Okamžité odstranění všech „ochranných“ opatření vůči COVID-19 chřipce a uvědomování občanů pomocí veřejných sdělovacích prostředků o nesmyslnosti všech opatření, s touto nemocí spojených. Zároveň požadujeme, aby nikdy v budoucnu, pod jakoukoliv záminkou, nebyla tato, ani podobná nařízení vůči nám uplatňována. Na vysvětlenou: touto dobou už všichni myslící lidé ví, že celá panika s touto chřipkou spojená, byl ničím neopodstatněný podvod, zaměřený na finanční a ekonomické zničení podstaty jednotlivých států světa. Důkazy ve formě výpovědí předních odborníků toto potvrzují a důkazy o manipulaci statistických údajů s touto chřipkou spojených jsou rovněž veřejně k dispozici, pouze nejsou lživými, globalistickými medii zveřejňovány. Je samozřejmostí, že ti, kteří jsou členové řídících orgánů našeho vládního systému a kteří by toto ve své neinformovanosti nevěděli, nemají v řízení státu co dělat.

§2. Zákaz přísunu jakékoliv emigrace ze zemí, jejichž kulturní, právní, společenské a finanční zázemí není v souladu s kulturním, právním, společenským a finančním zázemím občanů České republiky, anebo se dokonce nachází na nižší úrovni. Upravit emigrační zákony tím způsobem, že každý zájemce o přistěhování do Republiky musí napřed podat písemnou žádost, doloženou doklady o jeho původu, informacemi o jeho vzdělání, zaměstnání, rodinných poměrech a to stejné pro členy rodiny, kteří se chtějí přistěhovat spolu s ním. Na bázi zvážení těchto informací potom soud rozhodne, jestli bude zájemci uděleno povolení, nebo zamítnutí žádosti.

§3. Okamžité obnovení běhu průmyslu, maloobchodu, činnosti samostatných podnikatelů a to s použitím nenavratitelné vládní finanční pomoci nelimitované výše. Vláda povinné zmrazení všeho podnikání bezpodmínečně a pod hrozbou trestů přikázala, proto je povinna hradit škody, těmito příkazy a nařízeními vzniklé.

§4. Postupné zavádění potravinové a spotřebitelské nezávislosti České republiky. Upřednostnění českého podnikání, důraz na zlepšování kvality českých výrobků. V případě dovozu, trvání na stejné kvalitativní úrovni při stejných cenách, jako mají západní státy. V případě zemědělství, důraz na odstranění chemikálií a postřiků, s okamžitým zákazem používání Roundupu.

§5. Okamžitý zákaz postřiků, zvaných „chemtrails,“ či „geoengineering“ nad územím České republiky. Potvrzení nebo popření jejich existence zajistit pomocí neustálého sledování ovzduší na různých místech Republiky a vyhodnocováním vzorků vzduchu s použitím přiměřených laboratorních metod.

§6. Okamžitý zákaz nových a postupné odstranění všech existujících mikrovlnných antén ze škol, nemocnic, starobinců, a jiných veřejných či soukromých domů a i z jejich blízkosti, do vzdálenosti asi 2km (zbývá prověřit). Zákaz wi-fi ve školách a ve veřejných institucích. Nezaujaté vyšetřování a nestranné testování 4G technologie a jejího vlivu na lidský organismus a přírodu. Na základě výsledků, úprava způsobu dodávání této energie spotřebitelům. Přidání tohoto rozhodnutí do Občanského zákoníku.

§7. Okamžitý zákaz „ad perpetuum“ zavedení 5G technologie v jakékoliv formě kdekoliv na území České republiky. Přidání tohoto rozhodnutí do Občanského zákoníku.

§8. Okamžitý zákaz „ad perpetuum“ občanské povinnosti v obdržení očkování proti kterékoliv nemoci ať současné, nebo budoucí. Nestranný průzkum vlivu a účinnosti kteréhokoliv očkování a informování obyvatelstva pomocí veřejných sdělovacích prostředků o výsledcích je naprostá nutnost. Přidání tohoto rozhodnutí do Občanského zákoníku.

§9. Za účelem zlepšení finančního základu státu navrhujeme omezení počtu členů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a případné omezení počtu administrativního personálu vlády. Jen pro porovnání:

Česká republika          10,69 milionů občanů             281 poslanců a senátorů

Švýcarsko                   8,57 milionů občanů             7 radních

Nemyslíme, že jsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit výdaje, spojené s tímto nadměrným množstvím zástupců lidu.

§10. Zajistit, aby ti členové vlády, kteří mají možnost či povinnost uplatňovat svůj vliv na volby nových zákonů a příkazů, volili pouze v rozmezí svých prokazatelných znalostí. Tam, kde námět přesahuje jejich vlastní kompetenci, přizvání nezávislých a nestranných odborníků je jejich povinností. Zde je dáván důraz na slova „nezávislých a nestranných.“

§11. Prodloužení vládou placené mateřské dovolené pokud možno na dobu 5 let a zvýšení přídavků na děti. Nesmíme zapomínat, že děti jsou budoucnost národa, takže péčí o ně a o jejich správnou výchovu pečujeme o naši budoucnost.

§12. Veškeré změny stávajícího zákona řešit formou referenda.

§13. Uzákonění soudní postižitelnosti veřejných sdělovacích prostředků, rovněž zvaných medií, za rozšiřování falešných nebo lživých zpráv a za prokazatelnou manipulaci veřejného mínění. Rovněž ustanovení výše trestů za tato provinění, s možností zamezení dalšího provozování této a podobné činnosti jak jednotlivým výkonným zaměstnancům, tak stanici samotné.

Toto je náš návrh na zlepšení vedení národa a státu, ke spokojenosti jeho občanů. Je to seznam pouze částečný, protože si uvědomujeme, že ne všecky změny je možno provést okamžitě. Ovšem s postupem času bude nutno přistoupit k dalším, přídavným změnám, abychom docílili skutečné vedení národa a státu ke spokojenosti všech zúčastněných a s přihlédnutím na budoucnost a nezaměřovali se na dočasné a pochybné záplatování okamžitých problémů.

Podpis: Vedení organizace „Blaničtí rytíři“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K tomu přiložený útržek formou korespondenčního lístku:

BLANICKÝ MANIFEST

Dokument č. BM-2020-1231

Svými podpisy potvrzujeme souhlas s tímto dokumentem a ověřujeme platnost našich požadavků.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!