COVID-19 JE JEDEN VELKÝ SATANISTICKÝ RITUÁL OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE A PO CELÉM SVĚTĚ

ritualNěkteří říkají, že koronavirová epidemie není nic jiného než satanistický rituál na přetvoření lidstva, na jeho převedení do tak zvaného Nového světového řádu (NWO). Toto má být světové zřízení, které spojuje všecky státy a národy světa v jeden celek, čemuž se v satanismu říká „velká práce,“ nebo taky „opus magnum.“ V tomto zřízení si budeme všichni „rovni,“ neboť nebudeme jeden ode druhého rozeznatelní. Potom přestaneme být tvory Božími a staneme se vazaly Satanovými. Satanismus má být rovněž to jediné náboženství, které má nahradit všecka ostatní.

Satanistický rituál zvaný Koronavirus se skládá ze čtyř samostatných, ale dohromady propojených rituálů, které tvoří celosvětovou rituální zasvěcovací ceremonii:

 • Rituál nošení masek (roušky);
 • Rituál umývání rukou;
 • Rituál společenského distancování;
 • Rituál karantény.

 

Rituál nošení masek

Tento rituál je propagován a vynucován i teď, kdy je korona pouze záležitostí medií, politiků a jiných lhářů, ale ne lékařů. Mnohé státy zavádějí přísné pokuty za nenošení masek i venku a mnohde je dokonce očekáváno, že i doma se v nich budeme dusit. Přesto, že mnoho vysoce postavených lékařů již dávno prohlásilo, že masky neposkytují žádnou ochranu a namísto toho škodí, a dokonce i hlavní americký lékař (Surgeon General) se vyjádřil proti nim, nic z toho nepomáhá. Masky jsou stále na mnoha místech světa požadovány.

Takže proč je to tak nesmírně důležité zakrývat si nadále obličej jako nějací bankovní lupiči nebo jiné nekalé elementy? Jeden z důvodů je, že je očekáváno, že kvůli nošení masek budeme víc nemocní a mnozí z nás dokonce zemřou. Ale ten hlavní důvod je údajně ještě trošku jiný. Masky nejrůznějšího druhu jsou používány v mnoha okultních a kultovních rituálech, při zasvěcování do tajných spolků, do studentských spolků, zvaných „fraternity,“ u primitivních kmenů k zasvěcování mladých chlapců do mužství a dokonce i v armádě. Bylo zjištěno, že tyto rituály skutečně účinkují; na příklad noví členové opravdu začnou toužit po tom, stát se součástí té oné separatistické skupiny.

Skoro všecky tyto rituály se odehrávají podle stejného scénáře. Prvně je zasvěcovaný člověk izolován, což uvede jakýsi chaos do jeho života, protože všecky jeho denní zvyky jsou tím narušeny. Pak jsou zasvěcovaní upraveni (když je jich víc), aby vypadali pokud možno stejně: někdy jsou jim oholeny vlasy, jsou obléknuti do stejných obleků (uniformy), anebo musí nosit masky. Tímto ponižujícím způsobem jsou jednotlivci zbaveni své totožnosti, své osobnosti. Stanou se součástí stáda.

masky

Mít něčím přikrytá ústa v sobě dále skrývá symbolický význam, je to přiznání naší podřízenosti, je to vyjádření souhlasu s tím, že přijímáme vedení shora a nehodláme proti tomu protestovat. Také je to způsob, jak zakrýt obličej natolik, aby mohl člověk být považován za někoho jiného, neboli přeměněn; transformován. Je to druh alchymistické transmutace z jednoho člověka na někoho jiného. Člověk, který je podle božího zákona samostatný tvor se svobodnou vůli se tím stává součástí davu Satanových nevolníků. Tím, že nám dávají náhubek jako psovi, nás alchimicky transmutují na jeho úroveň.

A ještě je nám tím ubližováno na zdraví!

Někdo si může myslet, že když o magii a rituálech nic neví, že se na něho nevztahují. Snad prý ale nemá pravdu, protože v okultní magii oběť nemusí znát skutečný význam toho, co dělá. To, že je rituál vykonán je údajně to hlavní, co má význam a co přináší výsledky.

Encyklopedie Britannica říká o maskách následující: „Člověk, který nosí masku je rovněž považován za toho, kdo je v přímém spojení s duchovní silou této masky a je tím vystavován v nebezpečí, že tato síla na něho může uplatňovat vliv … Tím, že si někdo nasadí masku, může často projít psychickou změnou a jako v transu přebere na sebe ducha, kterého maska představuje.“ Takže nositel masky se může stát psychicky sjednocen s charakterem, který tímto vytváří. Stane se automatem bez vlastní vůle, podřízený tomu, koho maska představuje.

Jelikož za současnými maskami je sám Antikrist, neboli Satan, protože toho naši tajní manipulátoři vyznávají, pak si snadno domyslíme, do čeho se nošením masek zamícháváme.

Jestli nevěříte, že masky změní povahu člověka, pak si všimněte všech těch poctivých nositelů, jak soptí, vyhazují z obchodů lidi bez masek a vrhají se na ty, kteří masky odmítají mít.

 

Rituál umývání rukou

Mytí rukou je další rituál. Symbolicky si myjeme ruce, když se zbavujeme zodpovědnosti za nějaký čin. Pilát si myl ruce, když vydal Ježíše Krista rozběsněnému davu. Tím, že si veřejně a přede všemi myl ruce, zbavoval se vlastní viny za jeho další osud a předával zodpovědnost na dav, před ním soptící. Takže když si dnes povinně myjeme ruce párkrát za den, tímto dalším rituálem si myjeme ruce a zbavujeme se svých povinností vůči Kristovi, zbavujeme se povinnosti zůstat člověkem.

Televize nás neustále nabádá abychom si důkladně myli ruce, protože jedině tak přežijeme tuto „hroznou“ nemoc. Mytím rukou formou rituálu takto zkouší změnit lidi na „nové tvory,“ zbavit je všeho starého, všeho toho, co bylo, včetně tradicí, zvyků a bývalého způsobu života a připravit je na to, co má přijít. Posuďte sami, jestli to funguje a jestli jste se změnili.

Ne že bychom si neměli mýt ruce. Čistota a hygiena jsou nesmírně důležité. Ale mýt se několikrát denně zbytečně a jen kvůli strachu z nějaké pochybné chřipky, to pak je rituál.

 

Rituál společenského distancování

Tento rituál rovněž předchází každý proces zasvěcování, jak již bylo zmíněno na začátku. Osamocenost je traumatická pro každého a před obřadem zasvěcování je potřeba na to, aby člověka aspoň trochu psychicky vyšinula z normálu. Tento stav navodí popletenost a napětí. Myšlenky, které byly dlouhé roky potlačovány se často vynoří, aby zvýšily nejistotu a nevyváženost takového člověka. Vyskytnou se i výčitky, dostaví se lítost, často i vztek a nenávist, což jsou všecko záporné vlastnosti. K tomu můžeme přičíst ještě strach z nákazy a obavy o ty nejbližší a psychický nátlak je dokonalý.

Naše děti možná už nikdy nebudou ty stejné jako předtím a celý život je bude pronásledovat nedůvěra k druhým lidem, někdy i strach ze smrti, obavy z toho, co přijde, pocit že nedělají dost na svou ochranu a podobně. Takové myšlenky žádné děti nemají mít. Brzdí to jejich vývoj, zabraňuje jim to žít dětským bezstarostným životem a dělá je to předčasně zestárlé.

I my se možná budeme těžko zbavovat strachu ze styku s druhými lidmi, možná budeme uvažovat dvakrát jestli se zúčastníme něčí oslavy či ne, anebo jestli někoho políbíme nebo ne. Postupně se mnozí budou bát se zasmát, aby za to vzápětí nebyli potrestáni něčím krutým a nepřátelským.

A pak, až budeme dostatečně psychicky roztřeseni, pak budeme zasvěceni do nového světa, do Nového věku, do Nového světového řádu. Bude to svět, kde věda nehraje roli, kde je pod přísnými tresty vyžadována naprostá, robotická poslušnost.

Psychicky nadaní lidé mohou vidět auru člověka. Tato tvoří kolem jeho těla několik vrstev, údajně snad devět a sahá do vzdálenosti asi 2 metrů. Ale i potom pokračuje, jenže v méně viditelné formě a je možné, že se táhne do nekonečna. Takže tímto způsobem jsme my lidé všichni spojeni dohromady. Jsme jako jeden tvor s mnoha individuálními výrůstky. Něco jako les, kde se všecky stromy odvíjejí jeden od druhého a všecky dohromady mají i společné kořeny, kterými jsou na dálku spojeni. To je podstata lidské společnosti. Když tento přirozený stav blízkosti jednoho k druhému narušíme, následky mohou být nedozírné a my sami si je ani nedovedeme představit, protože s něčím takovým nemáme žádné zkušenosti.

 

Rituál karantény

Přes to, že ti, kteří onemocněli byli většinou právě ti, kteří dodržovali karanténu, distancování, nosili masky a stranili se druhých, přes to, že karanténa působí velmi špatně na psychickou, fyzickou a i duševní stránku člověka a vcelku nesmírně škodí, přesto nám byla bezcitně vnucena a pod různými pohrůžkami a tresty vynucována. Některé země mají karanténu ještě dnes a jsou i takoví, kteří by ji chtěli napořád.

Přitom je známo, že vězni na samotce, což je rovněž druh nucené karantény, se často zblázní a zemřou, pokud je jejich styk s ostatními omezen dosti dlouho.

V okultních vědách má izolace význam ve smyslu očisty člověka. Jedinec, odříznutý od svého běžného života je vpraven do „nového normálu osamocení“ a ponechán na pospas svým vlastním myšlenkám. V současnosti jsou to nejen vlastní myšlenky, ale ještě televize a je těžké rozhodnout, co z těchto dvou je horší. Často rituál izolace obsahuje menší dárek, třeba finanční podporu v nezaměstnanosti, nebo náhražkový poplatek za ztrátu v obchodním podnikání, takže člověk ve svém vězení má pocit, že jeho nadřízení, jeho panstvo na něho úplně nezapomnělo a že jim stále na něm záleží.

Oplátkou za dar shora se izolovaný člověk odvděčuje svým svrchovaným pánům tím, že jim předává svoji důstojnost, svoji samostatnost, nezávislost, svoji moc, svobodnou vůli, část svého života a životních sil a ještě hodně dalších, subtilních součástí své osobnosti, jejichž ztrátu ponese velmi těžko možná ještě celá desetiletí. Ztrátou všech svých možností se rovněž vydává na pospas těm, co si osvojili právo rozhodování o jeho životě, vzdává tímto svoji ojedinělost, přijímá vězení, aniž by se čím provinil a přebírá na sebe otrockou poslušnost, přesně po vůli těch, kteří mu diktují a kteří mu nedovolují žít svůj život tak, jak sám uzná za vhodné.

Ponechán pouze myšlenkám, člověk může být snadno dohnán svými vlastními životními stíny k tomu, aby řešil a probíral záležitosti, které jsou už dávno pryč, kdesi v minulosti, zapomenuté a bezvýznamné. Nedokáže myslet na budoucnost, protože si ji ani nedovede za stávající situace představit. Jak by taky mohl volně myslet, když celý jeho současný svět je zaplněn ztrátou zaměstnání, finanční a majetkovou ztrátou, zákazem cestování (letos žádná dovolená, děti), nedostatkem a nedostupností potravin, obchody a restaurace, na které byl zvyklý už neexistují, a tak dále. A pak strašáci z minulosti a strašáci z televize převládnou a dohánějí uvězněného ubožáka k zoufalství. Mnozí podlehnou, zblázní se, vezmou si život. Dnes už je statisticky dokázáno, že obětí karantény je mnohem více, než skutečných obětí korony.

Výsledná fáze je, že takto izolovaný člověk, pokud je izolován dost dlouho, pozbude svobodnou vůli. Už vůbec se nedokáže rozhodovat, ani volně myslet a zcela se vydá na pospas svým manipulátorům. Když ho budou chtít očkovat, nechá se, jen aby se jim zavděčil a aby ho znovu nezavřeli do té kobky, nebo do toho pokoje, či do bytu, nebo do jiného druhu králíkárny. Všecko, co v něm bylo předtím je pryč, je z něho jiný tvor, poslušný, poddajný, neprotestující.

Kdybychom dovolili, aby další karanténu, která má podle plánu přijít v říjnu-listopadu táhli opravdu šest a více měsíců, to by pak bylo, co by se z nás stalo, pokud bychom to přežili. Dokonalí otroci, roboti, polo-lidé bez vlastní vůle, neschopni protestu a neschopni se sami na svých rozhodovat. Jinými slovy: blem-blem.

padaji

A na závěr přijde „znamení bestie,“ předpovídané v Janově „Zjevení.“

Jak jsem se již zmiňovala jinde, na knihu „Zjevení“ nevěřím. Nevěřím ani, že patří k Bibli. Mám za to, že tam byla vsunuta nějakým podvodem. O tom, že by onen „Jan“ byl nějaký svatý nemůže podle mne být ani řeč. Přijde mi to, že „Zjevení“ napsali už kdysi dávno globalisté sami, neboli naši manipulátoři, ti tam nahoře, kterým se tak často říká nadneseně „elity“ a kteří žádné elity nejsou ani v nejmenším. „Zjevení“ je jejich plán, který se táhne skrze celá staletí a který kousek po kousku pilně, jako ti zatracení mravenci, uskutečňují. Proto je všecko ve světě postupně nastaveno tak, aby to na tohle údajné proroctví sedělo, aby je to jaksi naplňovalo, protože mnohými je to tak očekáváno.

Takže nakonec má přijít ono „znamení bestie.“ Co to bude? Bude to očkování? Nebo digitální sledování tohoto očkování? Digitální peníze, nebo nějaký podobný nesmysl? Znamení bestie má být buď na čele, nebo na pravé ruce. Znamená to snad že nám zhyzdí obličej? Co když se to zanítí? Budeme pak muset procházet jednou operací za druhou? Budeme si moci podávat při setkání ruce, jak jsme to dělávali za starých časů, když budeme mít na pravé ruce „znamení?“ A tak dále.

Je ovšem možné, že „znamení bestie“ nebude fyzického charakteru. Třeba se bude sestávat z naprostého souhlasu s nový řádem a z odevzdání se mu „tělem i duší.“ Co když ta myšlenka, která se změní z vědomého nesouhlasu na otrocky podlízavý souhlas bude to znamení? Co když tím, že budeme nový systém podporovat svou vlastní horlivostí, svou vlastní nadšenou prací nám dá tuto neviditelnou značku na pravou ruku?

Je zde příliš mnoho otázek a velmi málo odpovědí. A ve skutečnosti, všecky ty otázky, dohady a starosti nasvědčují pouze na jedno: jsme všichni ovládáni strachem. Ať už si to přiznáme nebo ne, jsme ovládáni strachem.

Malý příklad ze skutečného života: moje kamarádka je upoutána již pár let na kolečkovou židli. Už dlouhou dobu sleduje, jak kdykoliv přijde návštěva, druhý den je nemocná. Je to vždycky něco jako mírná chřipka a za den-dva je z toho venku, ale i tak je to nepříjemné. Když ji někam vezou autem, opět onemocní. To se ví, prach na silnici, zplodiny z ostatních aut, kouř z komínů tyhle útoky to pokaždé způsobí. Její imunní systém je oslaben už tím, že stále sedí doma, takže není čemu se divit, i přesto, že bere vitamin D v tabletkách.

Když vypukla koronová „epidemie,“ vůbec nic se nezměnilo ani se všemi rouškami, plexi zábranami a jinými opatřeními. Pokaždé když jí donesou z obchodu nákup, onemocní stejně jako celé ty roky předtím.

A pak se dověděla, že imunita je neustále budována tím, že se denně dostáváme do styku s bakteriemi jiných lidí, což nutí náš imunní systém aby si na ně neustále vytvářel nové a nové protilátky. Že nutně potřebujeme tyto cizí útoky, abychom se stále učili s nimi zacházet a tím se přizpůsobovali svému okolí.

Chvíli to trvalo, než pochopila. Ale od té doby se nedistancuje od druhých, naopak, vítá jejich bakterie, protože věří, že ty jí pomáhají přežít. A věřte tomu nebo ne, od té doby neonemocněla ani jednou. Nejen že zřejmě došlo ke zlepšení jejího imunního systému, ale zbavila se toho hlavního zla, které jí ta častá onemocnění způsobovalo: zbavila se strachu.
25 Komentářů k COVID-19 JE JEDEN VELKÝ SATANISTICKÝ RITUÁL OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE A PO CELÉM SVĚTĚ

 1. proud napsal:

  Rovnost jako takova je moc pekna a zadana vec.Ale jako u vseho, i u ni mame x problemu s nekonecnem jejich definici,kdy je potreba bud pri kazdy rozprave o ni tu definici uvadet aby kazdej vedel o cem je vlastne rec,nebo se na jedny platny definici domluvit.Rozhodne je jasny ze jakakoliv forma "rovnosti" podle jakyhokoliv nabozenstvi a v jakykoliv hierarchii,NENI MOZNA!,proto porad existuje otroctvi,at uz otevreny,skryty,nebo v nejaky podobny forme!

 2. Maroš napsal:

  Existuje aj rituál zrkadla. Židia uctievajú Mesiac - jeho odrazené svetlo - nie pravé svetlo. Pri pohľade do zrkadla teda nevidíme svoju pravú tvár - vľavo je pravá = racionálna časť našej identity, vpravo je ľavá = emocionálna časť našej identity. Takže zrkadlo robí čo? Deformuje naše povedomie a podvedomie o skutočnej identite. Naša skutočná identita môže byť zachytená len na našich fotografiách - to je aj cesta k späťvzatiu identity - identikit. Odporúčam - pozerajte sa viac na svoje fotografie ako do zrkadla. To je-bola vaša pravá tvár. Celkovo "zrkadlenie" korešponduje s tzv. židovským duchom zámeny /Jan Kozák/. S duchom zámeny korešponduje aj tzv. newspeak - zámena obsahu pojmov. Prečo hovoríme "strašne ťa miľujem!"? Prečo strašne?

  Poznámka - hlavnými výrobcami skla, zrkadiel a bižutérie v stredovekej Európe boli Židia. V Rusku prebehlo množstvo pokusov s tzv. zrkadlovými komorami - ľudia sa v nich dostávali do iných - hlavne démonických dimenzií - mnohí sa zbláznili. Rastrované zrkadlá - s oddelenými plochami - vás po čase spoľahlivo duševne rozhádžu - našťastie už skončila ich móda. Známa je aj bojová scéna Bruce Lee v zrkadlovej sieni - jej zmyslom bolo práve pochopenie ducha zámeny. Rozbité zrkadlo nešťastie neprináša - naopak - je to niečo ako zbaviť sa zlých-klamlivých záznamov. VYHODIŤ!!! Cudzie zrkadlo - vyhodiť! Pokiaľ toto človek chápe - zrkadlo používa len v nevyhnutnom prípade na nevyhnutnú kontrolu čohosi - holenie, šminkovanie, kontrola odevu, kontrola pokožky, kontrola postavy, atď.

  Rituál rúšok je jednoznačná strata identity pred ostatnými /plus neverbálnej komunikácie - mimikou/ a nie je náhoda, že hlavným biometrickým údajom pre systém NWO sú práve oči!

  • proud napsal:

   Jestlipak sis vsimnul vzajemnyho chovani orouskovanejch lidi ?.......

   • Maroš napsal:

    Orúškovaní sa stávajú dozorcami. Z presvedčenia.

    • Eschatolog napsal:

     přesně ! absolutně precizni závěr, již chápete tu dojemnou humanitu gojských zvířat, když se lusknutím košer prstíčků změní z obvyklých ignorantských hovad na nadšené dozorce v globální Treblince ?

     • proud napsal:

      ....a proto jsme tam kde jsme,i ten Rus nas jeste drzel svyho casu od nejhorsiho nad vodou,ted uz nema kdo.....

 3. PRAVDOVRAVNY napsal:

  Toto je naozaj neuveritelne...
  Hovorite, o BIBLII!!! BOZOM SLOVE!!!
  VY SI TO UVEDOMUJETE VOBEC??? ASI NIE!!!
  BOL SOM OKAMZITE V OBRAZE, KED STE SPOMENULI AURU, CO JE DEMONICKA PROJEKCIA.
  ASI TO PANI STUDOVANA NEPOSTREHLA, ZE O DEMONOCH NAS PAN JEZIS KRISTUS HOVORIL CELKOM DOST!!!
  TO CO SA MOMENTALNE DEJE, JE PRIRPAVOVANI UTOK NA KRESTANOV.
  A NIE, PAPEZ A KATOLICI A JEBNUTI JEHOVISTI A ESTE EJBNUTEJSI ADVENTISTI NIE SU KRESTANIA!!!
  ALE TO JE V BIBLII VELMI JASNE NAPISANE, V JANOVOM ZJAVENI!!!!
  A ZA DOB STAREHO EGYPTA TITO KOKOTI VEDELI ZE BUDU ELEKTRONICKE SYSTEMY... SA SMEJEM... FAKT TOTO JE LEPSIE JA TELE-TELE
  VIETE VY VOBEC O TOM, AKO SA FALSUJE BOZIE SLOVO???
  ZE KTORA JE "SPRAVNA BIBLIA" ???

  https://gloria.tv/post/AD9uZhFv7zSC11g12vkjqi9BZ

  A NIE, ANTIKRIST NIE JE SATAN, A FALOSNY PROROK NIE JE SATAN ANI ANTIKRIST!!!
  BIBLIA JE NAJTAZSIA KNIHA NA SVETE A VY TU IDETE ROZPRAVAT PICOVINY, ZE STE ABSOLUTNE NIC NEPOCHOPILI.
  TO CO SA DEJE, JE PRE VAS VSETKYCH KONECNA!!!
  PRICHADZA VYTRHNUTIE PRE SKUTOCNU KRISTOVU CIRKEV,
  SEPARUJU LUDI ABY TO NEBOLO NAPADNE, AZ POTOM SA MOZE ZJAVIT NA SCENE ANTIKRIST...
  POZRITE SA, V AKOM STAVE JE SVET...

  https://www.youtube.com/c/EndTimesSigns/videos

  AK CHCETE STUDOVAT BIBLIU, TAK ROBTE U LUDI, KTORI TOMU ROZUMEJU A NEROBTE SI NAZOR PODLA SATANOVEJ ORGANIZACIE NA CELE S KOKOTOM PAPEZOM, KTORA JE JASNE POPISANA V BIBLII...

  TU MATE LINK... VSETCI, KTORI SA CHCETE ZACHRANIT, LEBO ESTE JE CAS, ALE JE KUREVSKY MAAAAALO...

  https://www.youtube.com/watch?v=tyw5b6kO_sE&t=2s

  PRE STUDIUM BIBLIE

  https://www.youtube.com/channel/UCPCDmYOJJ08h-pG8J2iMDjA

  a

  https://www.youtube.com/channel/UCPkTFG8FeBL6iR8YemTaMYQ

  KTO SA CHCE ZACHRANIT ESTE DNES...

  https://slovopravdy.sk/

 4. aram napsal:

  Manipulacny clanok.
  Co tak zobrat do uvahy ze virus sa naozaj rozsiril celosvetovo a ze je (dost) nebezpecny. Pomohol na 2. svet uz viac ako pol miliona ludom. Vacsina zomrela na ine choroby ale mohli este zit keby nemali virus.
  Nosenie ruska nie je nosenie masky a vsetko ostatne su zakladne hygienicke predpisy.
  Autor si asi vobec ruky neumyva, mam taky dojem.

  • proud napsal:

   Zacneme uplnym prvopocatkem: Ukaz mi ten "virus",ukaz mi jakejkoliv "virus"..........pak mi jete povez jak dopadne uz i mali dite,kdyz ho od zacatku budes umejvat a chranit i ped prachem,az poprve vyjde na ulici.......stihne vubec udelat aspon 10 kroku?........mam pokracovat? Ok,tak jeste jen jednou: Jak dlouho zname chripku(jakoukoliv) a jak ji umime "lecit"?Neumime! Kolik lidi na ni zarve rocne? Zeptam se lip: Kolik milionu lidi na ni zarve rocne? Jsou na ni vakciny? Jsou,ale na hovno,protoze mutuje,vakciny spis dostavaj lidi na koleckovy kresla. A ted jsi na rade ty...........znam takovy,ale zadnyho co by umrel na coronu,nebo dokonce i jenom na onu chripku(corona=chripka,jen dalsi mutace) bez toho aby byl nacatej necim jinym. Corona je jen zneuzita za uplne jinym ucelem nez je neexistujici pandemie. Toz pokracuj...........

   • aram napsal:

    'ukaz mi nejaky virus', to myslis vazne? Ma vobec vyznam na teba reagovat? Pises uplne od veci! Aj s umyvanim ruk si niekde v stredoveku. Asi to u teba doma poriadne zapacha ked sa neumyvas. Asi tolko by sa ti na nezmysly dalo odpovedat.
    Mne je jasne, ze okolo virusu (ktory ale je realitou, bol vyrobeny v US laboratoriu)sa to cele prehana, ale vidiet za tym co sa deje satanisticky ritual, ... moze iba MAGOR.

  • proud napsal:

   ..........a co kdyz je covid jen upravena bakterie,prave takova co zpusobuje rozklad a zahnivani krve,jeji otravu,jak ukazujou jisty vyzkumy..........pomuze ti rouska co ti haze tvy vlastni svinstvo zpatky do plic?............pomuzou ti antibiotika na ktery si upravena bakterie umi vytvaret imunitu?............O zakladni cistote a hygiene mas samozrejme pravdu,tady neni co resit,nicmene nic se nema prehanet a kdyz,musi se pocitat s nasledkama.

   • aram napsal:

    Covid je upraveny virus cinskych netopierov. Zabija udajne prehnana reakcie organizmu nan ked sa velmi premnozi. Ostatne teorie (otrava krvi, ...) zatial beriem s velikanskou rezervou.
    Rusko na ustach ako aj zakladne hygienicke navyky znizuju riziko nakazy, pripadne nakazy velkym mnozstvom virusu. Preto maju vyznam. To je vsetko.

    • proud napsal:

     Priteli,jak to vypada u me,do toho je ti veliky hovno,akorat bys zavidel ;-).Jinak operujes s mainstreamovym blitim, "netopyre":-)))))))))))))) a nejsi vubec od a do diskuse,jinejma slovama,ses idiot,tim s tebou koncim.

    • Maroš napsal:

     Odporúčam pristupovať k riešeniu problémov cez program Fotošop! To však musíte najprv pochopiť. Photoshop funguje na princípe vrstiev a masiek. Vďaka ním vzniká obraz. Teda - hovorím o demaskovaní. Poďme k vrstvám...
     1/ Strach z nákazy - ako manipulátor. Jesť.
     2/ Reálna hrozba - ako biologická zbraň. Jesť.
     3/ Hrozba "flotilou v prístave" - reálnou hrozbou. Jesť.
     4/ Štát pod hrozbou nadnárodného riadenia, ktorý túto hrozbu prenáša na svojich občanov. Jesť.
     5/ Globálne ohrozené "všetky" ciele - aby neboli primárne označené slovanské ciele. Jesť.
     6/ Primárnym cieľom Atlanťanov je zlikvidovať všetko od Strednej Európy na východ. Jesť.
     7/ Covid 19 operácia má zmiasť "pochopením" tohoto hoaxu.
     8/ Potom nastúpi skutočný genocídny útok biologickou zbraňou h. n. - a rúška vám nepomôžu. Preto majú Rusi vyvinuté probiotiká ako Vetom.

     Ten satanistický rituál spočíva v tom, že satanisti dodržiavajú povinnosť "hovoriť pravdu" tak - aby ste jej neverili. A to je váš problém.

     • DJ Žid napsal:

      Je to asi welká 6. světová válka. Pouhym Hadrem nebo ručníkem proti US army. Dyš máš epidemii doma tag se paq v karanténě blbě bojuje. Eště - Potřebowal bych zapučit aspoň pár petroholarů.

 5. DJ Žid napsal:

  Šavlový tanec - Sabre Dance - Aram Chačaturjan https://www.youtube.com/watch?v=PfXvVrLkLpg
  Wodchádzam k Cukrberkovi a Trautenberkovi na židokorporát-Fujbůk.

  Protected with IP Blacklist Čoud

 6. Maroš napsal:

  Genocída v plnom prúde!

  "Rast svetovej populácie sa zastaví v roku 2064, teda asi o dve desaťročia skôr, ako sme si doteraz mysleli. Tvrdí to najnovšia štúdia vedcov financovaných nadáciou miliardára Billa Gatesa, ktorú zverejnil prestížny medicínsky časopis Lancet.

  Príliš optimistická demogragická budúcnosť by nemala čakať ani Slovensko. Ak sa predpovede vedcov naplnia a nezmeníme svoju politiku v tejto oblasti, naša v súčasnosti viac ako päťmiliónová krajina sa v roku 2100 scvrkne na štát s len 2,5 miliónmi obyvateľov."
  https://www.aktuality.sk/clanok/809590/svet-populacia-studia-lancet-2100-slovensko/

  • proud napsal:

   Kdyz se tak rozhlizim a zamejslim,nejak mi utika smysl onoho vzpouzeni se zrovna v tom,ze je Zeme prelidnena a nejaky "obrany" proti dalsimu prelidnovani,mam-li bejt uprimnej.A tak si myslim,ze je nas skutecne moc a je potreba hodne,ale opravdu hodne ubrat. V cem se ale s elitama rozchazim,kretena gatese vubec ani do uvahy neberu,jako ostatne zadnyho zatracenyho zmrda a kriminalnika,zlodeje a vraha,tak je to urcite ve zpusobu,kdyz nekoho vymlatit anebo nutit nasilim,tak jedine je,at si to taky uzijou! Myslim si ze v tom smeru by pomohla nejvic dobra,uprimna a pravdiva osveta,jenze tim se dostavam zase k ovcanum a ovcanstvi,protoze bezmozek ani nevi o nejakejch osvetach,natoz aby je byl schopnej,nerkuli ochotnej, vubec chapat,nebo se o to alespon vynasnazit. Bohuzel tejka se to uz i nasi mlady generace a je to i nasi vinou,ze jsme to az sem nechali dojit!

   • proud napsal:

    A neni to jen v osvete,je dost krajin,nebo jejich casti,kde je hodne deti z pragmatickejch duvodu prostyho preziti rodu,to je treba resit a vyresit nejdriv a ne nutit lidi aby schvalovali svoje vlastni "vymirani",nebo je dokonce vybijet,byt i skryte a sofistikovane(chemtrails,ockovani,"zeprejradoby" lekarska,hlavne farmaceuticka pece,ta nezdrava cast antikoncepce a podobne).

   • Maroš napsal:

    Proude - definuj čo je to veľa.

    Vedecký odhad - biomasa ľudí na Zemi je približne rovná /menšia/ biomase mravcov na Zemi – dole v článku je odhad, že na každého človeka pripadá približne 1 milión mravcov – čo je zhruba jedno väčšie mravenisko lesných mravcov. Otázka – kde sú všetky tieto mravce, že ich nie je nejak extra cítiť – isteže, stačí si počkať a na zemi určite nejakého uvidíte. Kam mierim? K plánovanej genocíde 6 miliárd ľudí – z dôvdu „premnoženia“. Toto je lož! Oni potrebujú zničiť 6 miliárd ľudí a s nimi – parametricky – aj ich vedomosti! Pretože vedomosti takejto obrovskej masy ľudí ohrozujú moc svetovlády! Teda ešte raz – keď bežne necítime premnoženie biomasy mravcov – rovnaké je to aj s biomasou ľudí! Keby – keby nebolo cítiť ľudský civilizačný vplyv – to je už o inom! To áno!
    Tak nech argumentujú s týmto – že treba zmeniť pohľad na exploatáciu Zeme ako takej. Ale to by potom nemohla práve tá jedna stotina zo stotiny biomasy ľudí hromadiť – POMOCOU BIOMASY ĽUDÍ – absolútnu väčšinu bohatstva Zeme len pre seba! Keď ide o vlastnenie a majetok – vadí každý príbuzný! Dobytkárom vadia slobodné kone – „dobytkárom“ Zeme zase slobodní ľudia!
    https://zvieratka.pravda.sk/magazin/dalsie-uzasne-fakty-o-zvieratach-/10420-clanok.html

    "..a tak mi HMTD vraví: „..vieš že keby sa zvážili všetky mravce a ľudia na svete, mravce by mali väčšiu váhu?“"
    https://www.geocaching.com/geocache/GC5WXCG_mravce-vsade-su-mravce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!