Očkování – vakcinace jako symbol a jeden z prostředků realizace cílů Great Resetu

0_Coup-19Od jara letošního roku na pozadí uměle vyvolané koronahysterie a s tím souvisejících zdánlivých protiepidemiologických opatření velmi intenzivně probíhají procesy, které do značné míry zcela popírají principy demokracie, základních práv a svobod občanů a právního státu. Je zde nastolována nová forma fašismu (kolega Brand to nazval "bílým fašismem", neboť je při něm zneužíváno zdravotnictví, prezentované právě bílými plášti lékařů). Níže jsou uvedeny možné scénáře vývoje v České republice, zaměřeného na oblast očkování-vakcinace, a to v horizontu následujícího půlroku.

Navíc, na základě tzv. karantén (domácí vězení, udělované bez rozhodnutí soudu), je prováděna likvidace malých a středních firem, a tím dochází k masívnímu zadlužování občanů. Toto vše se děje taktéž na základě cílů Great Resetu, kdy dojde k oddlužení občanů mezinárodní agenturou, pod podmínkou vzdání se mimo jiné veškerého svého majetku. Tímto dojde k postupné likvidaci střední třídy a totální závislosti na mezinárodní agentuře.

 

Předetapa

Cíl: vytvoření celoplošné fikce nebezpečné pandemie koronaviru, vyzkoušení některých praktik, testování reakce obyvatelstva

Jako sekundární efekt došlo k dalšímu rozdělení vlastenecké scény, kdy její menší část se z přesvědčení přidala ke „smrtícímu viru věřícím a zodpovědným“ tzv. COVIDismu, zatímco většina zůstala „koronahysterii nevěřícími a svobodnými“

Prostředky: nošení roušek, sociální distancování, restrikce a zavedení de facto stanného práva (zákaz vycházení, omezení výuky, práce, zábavy, sportu, cestování,…), plošné testování, vytváření mediálního obrazu

Čas: březen – listopad 2020

 

1. Etapa – dobrovolné očkování

Cíl: prezentovat očkování jako jediný prostředek pro zastavení epidemie, zajistit využití nakoupených vakcín (pro přibližně 7 mil. obyvatel)

Prostředek: mediální kampaň o prospěšnosti očkování, vázání očkování na výhody; uzpůsobení denně prezentovaných zdravotních informací (počtu pozitivně testovaných, uzdravených, přijatých do nemocnice a „zemřelých s covidem“) s cílem ukázat přínos očkování pro snížení všech negativních čísel

Reakce: v této etapě se dobrovolně nechá očkovat cca. 60-70% obyvatel, reakce odmítajících se spokojí s demonstracemi, drobnými projevy občanské neposlušnosti (odmítání nošení roušek, odmítání sociálního distance, odmítání uzavření některých zařízení, atd.)

Čas: prosinec 2020 – březen 2021

 

2. Etapa – dobrovolně-povinné očkování (očkování s výhodami)

Cíl: zachovat zdání dobrovolnosti, zvýšit ekonomicko-sociální tlak na odmítající, ještě více rozdělit vlasteneckou scénu

Prostředek: zvyšování restrikcí vůči odmítajícím (nemožnost cestování, omezení možností v rámci sportu, zábavy a volného času,…), finanční motivace pro osoby, které se nechají proočkovat; využití zkušeností ze Slovenska (s rozdělováním vlastních obyvatel na ty „dobré“ a na ty „špatné“ - (4); masivní mediální kampaň zaměřená proti odpírajícím.

Reakce: ze zbývajících 40-30% se polovina nechá proočkovat, zbývá 15-20% odmítajících

Čas: duben 2021 – červen 2021

 

 

3. Etapa – povinné očkování

Cíl: již není zapotřebí zachovávat zdání dobrovolnosti, bude provedeno legislativní zakotvení povinnosti očkovat se (jen ten, kdo se nechá očkovat, bude moci k volbám...), podle vzoru některých zemí, které již obdobný zákon přijaly nebo je v té době již budou mít přijatý (4)

Prostředek: mediální kampaň směřující ke kriminalizace odpírajících, plné zamezení přístupu odmítajících k některých zdravotním, sociálním a jiným službám; zákaz protestních akcí. Odmítající budou exemplárně trestáni ve zkráceném soudním řízení. Rodičům, kteří odmítnou nechat očkovat svoje děti, budou děti ODEBRÁNY!

Reakce: ze zbývajících 15-20% odmítajících se polovina nechá proočkovat, zbývá 7-10% odmítajících; zvyšující se pasivní občanská neposlušnost, spíše ojedinělé excesy násilí na obou stranách.

Čas: červenec 2021 – září 2021

 

4. Etapa – vynucované očkování

Cíl: zlomit mocenskými prostředky (zneužití policie, armády a části zdravotnického personálu) poslední zbytky odporu

Prostředek: přímé nasazení speciálních policejních a vojenských (2) jednotek (+ části zdravotnického personálu) na násilné zaočkování – přepady policejních komand v nečekaných okamžicích na dosud neočkované, provedení násilné vakcinace, případně mimosoudní internace v „izolačních“ nebo „karanténních“ táborech nebo přímá eliminace vzpurných jedinců (pod záminkou jejich odporu); definitivní odstavení alternativních médií, totální blokace „nevhodných názorů“ na sociálních sítích

Reakce: aktivace ústavního práva na odpor (1), aktivní ozbrojený odpor části zbývajících odmítajících (cca 10 % obyvatelstva), efektivní odpor zejména v rámci kolektivní obrany, aplikace vyššího principu mravního na nejaktivnějších představitelích vzniklého totalitního režimu a nejaktivnějších přisluhovačích

Čas: listopad 2021 – xxxx)

 

Parlamentní volby podzim 2021 budou již přímo zrušeny (pod záminkou, že v „době kulminující x-té vlny pandemie není vhodné měnit vládu, která tak úspěšně vede boj se zákeřným a nebezpečným virem a navíc ohrožovat obyvatele konáním akce s velkou koncentrací obyvatel) nebo plně převedeny do elektronické verze (opět pod záminkou ochrany zdraví obyvatel) a kompletně zfalšovány ku prospěchu zrádců a vrahů národa ve službě cizí moci po vyoru prezidentských volen v USA a dlaších. Navíc se elektronických voleb budou moci účastnit pouze občané 1. kategorie, tedy občané očkovaní.

 

5. Zrychlený scénář – rozpoutání dobyvačné války

Cíl: Přepadení Běloruska za účelem získání jeho průmyslových a hospodářských zdrojů, následná reakce RF podle spojencké smlouvy a rozpoutání 3. světové jaderné války a víra NATO ve vítezství a získání přírodních zdrojů RF s maximálně 0,5 mld přeživších na celé Zemi. Vyhlášení Stavu ohrožení a následně Válečného stavu na území ČR, kdy se všechny předchozí body vyřeší během maximálně týdne.

Prostředek: Nahromaděná vojska zemí NATO v okolí území Běloruska a RF, využíti forem hybridní války a exotických zbraňových technologií formou TOTÁLNÍ VÁLKY.

Reakce: Plný jaderný protiúder RF a jeho spojenců proti VŠEM zemím NATO a jejich spojencům, plná občanská válka.

Čas: prosinec 2020 – únor 2021)

 

Analýza týmu ZT prosinec 2020.

 

 

Poznámky:

(1)  Článek 23 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“.

(2)  Násilné vstupy do objektů: Novinka příštího roku ve výcviku armády https://www.czdefence.cz/clanek/nasilne-vstupy-do-objektu-novinka-pristiho-roku-ve-vycviku-armady

(3)  Great Reset (Velký restart), aktualizovaný program pro Nový světový pořádek. http://svobodnenoviny.eu/co-je-great-reset/

http://svobodnenoviny.eu/postcovidovy-svet-desiva-budoucnost-dabelsky-projekt-wef-restart-budoucnosti-pracovni-agendy-po-great-resetu/

(4)  https://www.hlavnydennik.sk/2020/11/24/matovic-prezradil-ze-ockovanie-nebude-az-tak-dobrovolne-vyzera-to-tak-ze-bude-povinne/

(5)  V Polsku již byl schválen zákon č. 1845 z 8. 10. 2020, týkajícího se povinné vakcinace. Čl. 36 obsahuje kromě jiného i tyto body:

Citace: „1. Vůči osobě, která nepodstoupila povinnou vakcinaci, může být při podezření nebo diagnostikování obzvlášť nebezpečného a velmi nakažlivého onemocnění, které představuje přímé ohrožení pro zdraví nebo život ostatních lidí, použito opatření přímého donucení, zahrnující zadržení, imobilizaci nebo nucené podání léku.“

Komentář: Proč zákon prosazuje povinnou vakcinaci? Bill Gates veřejně pronesl: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ Navíc, vakcína proti koronaviru, jak se vyjádřili odborníci, je nesmyslem. A co se týká nových mRNA a mDNA vakcín, které prosazuje Gates, je známo, že zasahují lidský genom a obsahují hydrogel s biočipy či nanočipy. To znamená, jak tvrdí špičkoví odborníci, že nová vakcína jednak mění lidskou přirozenost a jednak je čipizační. Nejde tedy o otázku medicíny, ale o otázku politickou, s programem redukce – genocidy lidstva.

Citace: „… při podezření…“

Komentář: To znamená, že i ten, u koho je pouze podezření z nemoci, musí být podroben násilnému očkování, které dnes mimo jiné znamená i hrozbu čipizace. Prakticky každý člověk může být označen jako podezřelý a násilně donucen k vakcinaci. Toto je zločin proti národu.

Citace: „…nebo diagnostikování obzvlášť nebezpečného a velmi nakažlivého onemocnění, které představuje přímé ohrožení pro zdraví nebo život ostatních lidí…“

Komentář: Tuto děsivou charakteristiku v současnosti připsali covidu-19, takže se zákon vztahuje především na něj. Dnes už je veřejně známo, že tzv. pandemie kvůli koronaviru je organizovaný podvod. Skuteční odborníci v imunologii, virologii a bakteriologii tvrdí, že není důvod ani nosit roušku, ne tak aby byla vyhlášena mimořádná opatření, navíc násilného charakteru. Na covid-19 umírá přibližně tolik lidí jako na obyčejnou chřipku.

Citace: „…může být použito opatření přímého donucení, zahrnující zadržení, imobilizaci nebo nucené podání léku.“

Komentář: Pod termín podání léku spadá i násilné očkování novou vakcínou, která způsobí nedozírnou škodu na zdraví člověka. Navíc každá nová vakcína musí projít testovacím obdobím trvajícím několik let. Vakcína na covid-19, sotvaže byla vyrobena, je masově dávána lidem, aniž by byla předtím vyzkoušena na zvířatech! Je to zločin proti medicíně i proti lidstvu!

Citace: „2. Rozhodnutí o použití opatření přímého donucení vydává lékař nebo zdravotník…“

Komentář: To má zdravotní sestra či jiný zdravotní personál, případně dobrovolník označený za zdravotníka, rozhodovat o zmrzačení zdravého člověka novou mRNA a mDNA vakcínou? Skuteční odborníci před ní výrazně varují! Proč je jejich hlas umlčován?

Citace: „3. Lékař nebo zdravotník se může obrátit na policii, pohraniční nebo vojenskou policii s žádostí o pomoc při použití opatření přímého donucení.“

Komentář: Každý normální člověk, se musí bránit proti takové vakcíně! Je zajímavé, že zákon s tím počítá. Zdravotník za pomoci policie má právo člověka násilně očkovat! Tuto metodu násilného očkování používali fašističtí lékaři v koncentračních táborech. Po injekci následovalo krematorium.

Citace: „4. … při přímém použití donucovacího opatření je nutné zachovat zvláštní opatrnost a péči o dobro této osoby.“

Komentář: Tato formulace v zákoně je cynickým výsměchem lidské svobodě a všem lidským právům.

Citace: „7. Znehybnění – ochromení osoby s použitím řemenů, úchytů, prostěradel, svěrací kazajky nebo jiných technických zařízení.“

Komentář: Toto má být uplatňováno vůči pokojným lidem, kteří se nechtějí poddat genocidní vakcinaci a čipizaci!

Citace: „8. Nucená aplikace léku je neprodlené zavedení léků do organismu člověka – bez jeho souhlasu.“

Komentář: Bez jeho souhlasu! Co to má znamenat? Fašismus měl za cíl vyhladit jiné rasy, ale aspoň vlastní národ chránil. Polská vláda odhlasovala zákon k fyzické likvidaci vlastního národa pod záminkou péče o zdraví. Zákon je popřením ústavy i všech lidských práv a mezinárodních zákonů garantujících člověku svobodu.

Jde o bezprecedentní zločin GENOCIDY s cílem redukce čili vyhlazení národa! Obdobný zákon má být schválen i u nás v ČR.

Zdroje: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=45107
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1845

 

Analýza týmu ZT.
5 Komentářů k Očkování – vakcinace jako symbol a jeden z prostředků realizace cílů Great Resetu

 1. Tom napsal:

  závěr z této analýzy? máme maximálně 1/2 roku na sformování odporu

  • Komodor napsal:

   Správně, velmi správně. A nebo se smířit s tím, že se staneme novodobými otroky, pro které už zbude jen ten chléb a hry". Ale jak jde vidět, většině lidí to vůbec nevadí, budou spokojeni i v otroctví.

 2. Fuchs napsal:

  Dobře jste to napsal.Už jen dodat,lidi vzpamatujte se,nebo se staneme doopravdy otroky nového světového řádu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!