Sdělení účastníkům diskuzního fóra

forumVážení zástupci odborných společností, komor a Ministerstva zdravotnictví,

Již přes rok je nám v kontextu údajné pandemie prezentována teorie, podle které může zdravý člověk údajně nakazit jiného člověka virem SARS-CoV-2 a způsobit mu onemocnění COVID-19, kauzálně spojované s tímto virem. Tato teorie asymptomatického přenosu nemá v medicíně doposud takto plošně propagovaný precedens. Tento asymptomatický přenos navíc předpokládá, že se v respiračním sekretu člověka nachází celý infekce schopný virus. Ani jednu z těchto teorií však nebylo MZ (ani jeho odborné instituce) po roce a půl schopno relevantně vědecky doložit.

Asociace Resetheus zdokumentovala desítky odpovědí obdržených na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve kterých MZ a jeho odborné instituce na zaslané dotazy opakovaně odpovídají, že např. problematika nespadá do jejich působnosti, že nejsou (MZ) odbornou institucí, nebo že o tom nemají žádné záznamy na nosičích apod. (viz Chronologie občanské aktivity). Na dotaz, jak byly prověřeny informace o pandemii COVID-19 a viru SARS-CoV-2, se jak MZ, tak jeho odborné instituce odkazují na WHO, ECDC a CDC. Tyto zahraniční organizace však nemají vůči ČR žádnou právní odpovědnost.

Z toho vyvstává otázka, zda vůbec někdo v rámci české odborné společnosti ověřuje vědeckou platnost informací přicházejících z těchto zahraničních organizací a to před tím, než jsou implementovány do medicínské praxe a legislativy ČR?! Vypadá to totiž, že ne. To by nás mělo všechny velmi znepokojit!

Očekávali bychom, že MZ jako vrcholný orgán ochrany veřejného zdraví bude sledovat odborné publikace a postupovat podle nejnovějších ověřitelných vědeckých poznatků, tedy podle principu lege artis, který je právně zakotven v zákoně o zdravotních službách. Tento princip je však zcela evidentně porušován nejen MZ, ale i samotnými vědci, kteří, když je oslovíme přímo, nejsou schopni poskytnout relevantní vědecky ověřitelné odpovědi na základní otázky o novém koronaviru a novém onemocnění.

MZ založilo a nadále zakládá svá tvrzení o „epidemii mimořádně nebezpečného koronaviru SARS-CoV-2” na datech, která vycházejí z výsledků provedených RT-PCR testů.

K tomu je potřeba upozornit, že ani MZ ani SUKL nemají skutečnou kontrolu nad validačním procesem těchto testů, kdy je zcela legální, aby si validační protokoly vytvářeli sami výrobci testů, navíc na statisticky nereprezentativním vzorku lidí, ale především, žádný RT-PCR testn eprošel jiným způsobem validace, než srovnáním s výsledky jiných RT-PCR testů. Nikdy a nikým nebylo provedeno vyhodnocení skutečné senzitivity a specificity těchto testů srovnáním s přítomností/absencí celého infekce schopného viru přímo v odebraném biologickém vzorku za provedení kontrolních experimentů. Tento liknavý přístup k validaci testů NEODPOVÍDÁ POSTUPU LEGE ARTIS, který stanovuje zákon.

Za druhé, je nutno upozornit na již známou falešnou epidemii černého kašle, která byla lokálně vyhlášena ve Spojených státech v roce 2006, kdy museli být na základě výsledků provedených PCR testů zaměstnanci tamní nemocnice týdny v izolaci a podstoupit očkování, načež se zjistilo, že ani jeden jediný výsledek PCR testu nebyl správný a všechny vykazovaly falešnou pozitivitu a černý kašel byl zaměněn za běžná respirační onemocnění. Z tohoto příkladu z nedávné historie lze doložit, že spoléhání se na RT-PCR testy jako diagnostický nástroj je nebezpečné a vědecky neobhajitelné.

Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t

The New York Times, By GINA KOLATA, Published: January 22, 2007 https://archive.is/MdDCX

 

Je nezbytné si uvědomit, jak to vlastně všechno začalo:

Na začátku ledna 2020 oznámili zástupci Čínské vlády na tiskové konferenci, že se jejich expertům údajně podařilo identifikovat nový virus způsobující atypický zápal plic několika jedincům, kteří jsou v karanténě ve Wuchanské nemocnici. 24. ledna vyšel článek těchto expertů čínské CCDC, který otiskl New England Journal of Medicine s názvemA NovelCoronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. Kdo z Vás tuto studii četl?

Virologie sice není specializací většiny z Vás, ale to nevadí, protože vědecké oblasti by neměly být uzavřené pouze pro členy cechu. Přečíst by si měl tuto studii každý. Nevím jak Vy, ale my jsme v ní nenašli doklad ani o tom, že by autoři skutečně izolovali a purifikovali nějaký nový virus z odebraných vzorků, ani že by zjistili kauzální vztah k onemocnění 4 pacientů, s jejichž vzorky pracovali. Je zjevné, že se pomocí bioinfromatických metod pokusili o sestavení genomu podobného netopýřímu koronaviru, ale to je vlastně vše. Pokud se podíváme do databáze GISAID, jejich model genomu měl 12 ledna 30.473 bp (nukleotidových bází), 14. ledna 29.875 bp, aby byl 17. ledna nahrazen genomem o 29.903 bp. Za 5 dní se tedy genom tohoto údajně nového viru změnil v relativním poměru tak, jak se dle literatury geneticky liší člověk od šimpanze.

Takto se modely střídaly, aniž by došlo k jediné izolaci a purifikaci samotného viru z odebraného biologického materiálu, aniž by byla extrahována makromolekula RNA jeho údajného genomu, změřena gelovou elektroforézou a tím bylo jasně určeno, kolik nukleotidových bází skutečně má. Jsou to přitom zcela běžné postupy, které se ve výzkumu používají při biochemické specifikaci jiných částic podobné velikosti. V celé studii není proveden kontrolní experiment, který by doložil, že postup autorů byl správný a vědecky korektní, nebo že jsou nepřímé bioinformatické metody průkazné pro samotnou identifikaci zcela nového patogenu - de novo, to znamená, aniž by byl tento patogen reálně fyzicky purifikován jako referenční analyt.

To přece nejsou vědecké standardy, na které jsme v České republice zvyklí! Alespoň doufáme.

21-23. ledna 2020, tedy ještě dříve, než vůbec vyšla tato studie čínských vědců, byla publikována studie týmu Victora Cormana a Christiana Drostena, která nese název  Detekování nového koronaviru 2019 (2019- nCoV) metodou RT-PCR v reálném čase, kterou máme přeloženou do češtiny. Tato studie sloužila k vývoji prvního komerčně distribuovaného PCR testu pro detekci nového koronaviru, kterou doporučovala WHO.

Kdo z Vás tuto publikaci četl?

Tuto studii jsme konzultovali s řadou odborníků. Porozumění jejím závěrům však není z logiky vědeckého postupu možné, cituji:

“Zaměřili jsme se na vývoj a zavedení robustní diagnostické metodiky pro použití ve veřejných zdravotnických laboratořích, aniž bychom měli k dispozici virový materiál.”

“Před zveřejněním virových sekvencí z případů 2019-nCoV jsme spoléhali na zprávy ze sociální médií oznamující detekování viru podobného viru SARS. Proto jsme předpokládali, že se na epidemii podílí koronavirus související se SARS. “

„Prezentujeme validovaný diagnostický postup pro 2019-nCoV (dnes SARS-CoV-2), jehož koncepce je založena na blízké genetické příbuznosti 2019-nCoV s koronavirem SARS, a to za použití technologie syntetické nukleové kyseliny. Výsledky: Postup spolehlivě detekuje 2019-nCoV…”

Jak může vědec napsat, že test spolehlivě detekuje patogen, jehož existence ještě nebyla vědecky ani doložena ani obhájena a neměl ho vůbec k dispozici? Věříme, že se naprosto distancujete od tohoto typu vědeckých poznatků.

Je taktéž šokující, že se takto sestavený test stal pseudo-standardem pro validaci dalších PCR testů pro detekci a diagnostiku SARS-CoV-2/COVID-19. Doposud jsme s týmem odborníků naší asociace nenašli jediný PCR test, jehož validace by proběhla jinak, než srovnáním s výsledky jiných PCR testů (které ve většině případů vedou k tomuto prvotnímu testu Drostena). Jakkoli jsou v návodech k použití uváděny údaje pro specificitu a senzitivitu, jejich výsledek nebyl nikdy nikým konfrontován s důkazem přítomnosti infekce schopného viru u testované osoby anení tedy z klinického pohledu jasné, co vůbec údaje o specificitě a senzitivitě znamenají.

V tomto dokumentu Seznam PCR testů je soupis asi 40 PCR testů různých výrobců, které jsou u nás legálně používány jako certifikované in vitro diagnostické přípravky schválené SUKL a na jejichž základě jsou lidé s pozitivním výsledkem automaticky diagnostikováni jako COVID pacienti. Teorie fungování RT-PCR testů na SARS-CoV-2, se kterou MZ pracuje, předpokládá, že detekce 2 velmi krátkých úseků (v tomto případě tvořících zhruba 1% předpokládaného kompletního genomu) automaticky znamená, že je přítomen celý neporušený infekce schopný genom viru. To je šílené! Znovu si připomeňme falešnou pandemii černého kašle v USA!

Rádi bychom požádali kohokoliv z Vás, abyste z tohoto seznamu vybrali jediný PCR test, jehož pozitivní výsledek znamená, že je v těle testované osoby přítomen infekce schopný virus a vysvětlili nám, s jakou přesností to je schopen test určit a jak k tomu výrobce přišel.

Dle našich vědomostí, nebyl ani jeden test z tohoto seznamu validován tak, že by byl pozitivní výsledek ověřen přítomností infekce schopného patogenu v těle testované osoby a negativní výsledek byl ověřen důkazem absence tohoto patogenu. Ani jeden. Ani u českých výrobců - například Diana Biotechnologies, ve které je společníkem pan profesor Konvalinka a která uvádí, že zaujímá asi pětinu českého trhu s testy, nebylo postupováno jinak. V návodu se uvádí, cituji:

Souprava byla validována na RNA izolované z lidských vzorků. Bylo analyzováno 18 pozitivních a 59 negativních vzorků, a výsledky byly porovnány se čtyřmi dalšími CE IVD COVID-19 soupravami od tří různých dodavatelů. Souprava DB-1211 dosáhla 100% citlivosti a 100% selektivity.”

To je směšné. Tento test byl u SUKL schválen, přestože výrobce doložil validaci na 77 vzorcích a výsledky porovnal se čtyřmi jinými testy, které byly validovány úplně stejným způsobem! Když jsme na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádali po SUKL závěrečnou zprávu o zkoušce funkční způsobilosti, tak ji SUKL nechtěl vydat. Až na příkaz MZ ji vydal za poplatek, ale začernil veškeré údaje o tom, jak validace probíhala, zda byli pozitivně testovaní nemocní nebo zdraví lidé, jaké byly výsledky atd. Jediné významné, co jsme se dozvěděli, bylo, že zadavatelem i hodnotitelem byla tatáž osoba - jednatel Diana Biotechnologies (viz Hodnocení funkční způsobilosti).

Zmiňovaný pan profesor Konvalinka byl námi kontaktován několikrát s žádostí o doložení důkazů k tomu, co veřejně o novém koronaviru tvrdí. Jako i dalším odborníkům, kteří se v médiích k tématu nového koronaviru a nového onemocnění zásadním způsobem vyjadřují, pokládáme stejné otázky ohledně 1) řádné izolace a purifikce viru (tedy důkazu jeho reálné existence dle postupu lege artis) a 2) důkazu jeho kauzality k novému onemocnění (také dle postupu lege artis).

Nejprve jsme pana profesora Konvalinku oslovili jako prorektora pro vědu Univerzity Karlovy a posléze jako vedoucího laboratoře Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Na první žádost nám zareagovali kvestor a rektor Karlovy Univerzity, ale na dotazy neodpověděli. Pouze nám předložili výmluvy, proč není dle jejich názoru možné odpovědět. Reakce, kterou nám zaslal ředitel ÚOCHB, pan RNDr. Zdeněk Hostomský, neobsahovala opět žádné odpovědi na naše dotazy a byla zcela mimo jejich kontext (viz UOCHB zadost 6.7.2021 a UOCHB odpoved 16.7.2021). To je však již jakýsi úzus oslovovaných odborníků a vědeckých institucí. Nikdo z odborníků na nový koronavirus, s ním spojované onemocnění a pandemii, není schopen doložit jednoduché základní informace a podepsat se pod ně. Je zcela evidentní, že se tomu všichni chtějí vyhnout, i přestože je mnoho z těchto odborníků povinným subjektem podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Měli by tak učinit i bez této povinnosti a to čistě z důvodů vědecké etiky. Nezbývá nám, než se domnívat, že tito odborníci spolu s MZ mystifikují veřejnost a kryjí vědecký podvod.

Článek: Instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci/purifikaci SARS-CoV-2

Pokud ministr Vojtěch dne 14.7.2021 na 95. zasedání zdravotního výboru hovořil o požadavku na to, aby antigenní testy pro školáky měly minimální specificitu 80%, tak to číslo absolutně NIC neznamená, protože antigenní testy jsou koncově validované vždy pomocí PCR testů. Specificitu a senzitivitu antigenních testů nelze touto metodou tedy vůbec určit a jejich nákup bude pouze mrháním veřejnými prostředky.

Pouhá důvěra v čínské vědce a ve Světovou zdravotnickou organizaci nemůže přece obhájit to, abychom vystavovali děti riziku poškození jejich zdraví v důsledku nošení obličejových masek, aby byli lidé zavíráni do karantén a izolací, ale hlavně aby ti, kteří jsou skutečně nemocní, byli chybně diagnostikováni a chybně léčeni na základ chybně validovaných a chybně schválených testů.

Je nutné si uvědomit, že test je stejný zdravotnický prostředek, jako je tlakoměr nebo glukometr. Pokud by byl kterýkoli z těchto prostředků špatně kalibrován, může to mít v rukou lékaře pro pacienta fatální následky. To se nám momentálně děje s testy na COVID-19. Je na čase, aby se odborná společnost od této praxe jasně distancovala.

Navíc, diagnostiku nemůže provádět žádná laboratoř, i kdyby používala správně validované prostředky. Diagnostiku musí provádět lékař v dialogu s pacientem.

Žádáme všechny oslovené zástupce lékařských komor a společností, aby iniciovali nezávislý přezkum veškerých hypotéz o novém koronaviru, které MZ za poslední rok a půl přijalo bez vlastního prověření jako platné a na kterých zakládá svou teorii o novém onemocnění, jež má údajně vyvolávat.

To znamená, že je potřeba jednoznačně a ověřitelně doložit nebo zamítnout hypotézy:

1)Existuje nový koronavirus SARS-CoV-2, který lze nalézt přímo v biologickém materiálu člověka (izolací, purifikací, extrakcí jeho kompletní makromolekuly RNA, změřením celého genomu gelovou elektroforézou, biochemickou analýzou bílkovin).

2)Tento koronavirus se přenáší z člověka na člověka respiračním sekretem a způsobuje onemocnění dýchacích cest, které vede k atypickému zápalu plic.

3)Testy založené na metodě RT-PCR, které se v České republice používají, dokáží validovaným způsobem detekovat infekce schopný koronavirus SARS-CoV-2 (s jakou specificitou a senzitivitou v porovnání s absencí/přítomností celého infekce schopného viru v referenčním vzorku).

4)Tento koronavirus se vyskytuje i u zcela zdravých lidí a ti mohou dýcháním, mluvením nebo zpěvem infikovat ostatní osoby v jejich okolí.

Ověření těchto hypotéz pak musí probíhat za důsledného dodržení vědecké metodologie včetně řádného provedení kontrolních experimentů. Jsme schopni a rádi k tomu poskytneme vlastní odborníky.

Žádáme, aby byly ke všem 4 výše zmíněným a takto ověřeným hypotézám vyhotoveny znalecké posudky. Jelikož všechny ostatní zákonné mechanismy dobrání se důkazů selhaly, jste poslední odborní garanti, na které se obracíme. Jelikož jsou tyto vědecké důkazy zcela zásadní pro život a zdraví Vašich pacientů a celé společnosti, je požadované ověření urgentní záležitostí.

Požadujeme, aby Česká lékařská komora na Váš popud okamžitě zadala vypracování těchto znaleckých posudků (do 30.7. 2021) a to nejprve formou meta-analýzy odborné literatury, která by potvrdila nebo vyvrátila platnost výše zmíněných 4 hypotéz. Dalším krokem pak musí být jejich experimentální ověření splňující přísná pravidla vědecké metodologie. Je v zájmu nás všech, aby byly výsledky této meta-analýzy představeny ještě před začátkem školního roku, tzn. do 27.8. 2021, to ale bude záležet na rychlosti, s jakou posudek zadáte a na rychlosti práce soudního znalce.

Předpokládáme, že jste si vědomi vlastní odpovědnosti vyplývající z profese a pozice, kterou zastáváte. Předem Vám všem děkujeme, že se ujmete této role a že díky Vašemu vědeckému přístupu budeme konečně schopni udělat onu tečku za pandemií koronaviru.

Abychom si mohli být jisti, že znalecké posudky byly do uvedeného data opravdu zadány, prosím, informujte nás o této skutečnosti na info@resetheus.org. My se pak postaráme o to, aby se o této dobré zprávě dozvěděla široká veřejnost.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Kamala Taris

Resetheus z.s.
7 Komentářů k Sdělení účastníkům diskuzního fóra

 1. Raamil napsal:

  Ale nepracuje na SVK takto prakticky každý "docent" a "profesor" a ich "učni"?

  Naozaj sa za roky (od 1989) nanašiel jeden "poctivý" ktorý by na to poukázal a "uvedomelý" novinár ktorý by vedel čo a ako?

  Inak to potom všetko vyzerá, že všetko majú v rukách ta.n.jé sl.ž.uby (presmyčka)... AMEN

  • proud napsal:

   Nenasiel!!! Kazdej takovej je hned oznacenej za teroristu,nebo fantasmagora,popirace,konspiratora a podobne..........ze se vubec ptas.

 2. Prodost napsal:

  "Není důležité, jaká je pravda, důležité je, co jim jako pravdu předkládáme" Henry Kissinger

 3. PremVec napsal:

  Pro mně z toho vyplývá, že jde o nové dočasné náboženství, vytvořené dočasně pro skrytí plnění cílů těch, kteří dnes vládnou z pozadí. Tyto cíle by okamžitě vyvolaly všeobecný odpor a jejich prosazení by bylo nemožné. Článek ukazuje cestu jak využitím stávajících zbytků demokratických struktur potvrdit a zničit tuto ideologii, která s opírá o strach ze smrti.

 4. Pavel napsal:

  Je to přesně tak, covid pandemie je jen nástroj řízení...

 5. SyntheticMind napsal:

  neni treba nic dodavat: https://www.youtube.com/watch?v=ovU4e8Cfreg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!