INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE A POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOUVISLOSTI S KOMPULZIVNÍM VYNUCOVÁNÍM (OD ZÁŘÍ PLACENÉHO) TESTOVÁNÍ ČI OČKOVÁNÍ

machtfreiTakové jednání je v rozporu s následujícími právy:

1)     Listinou základních práv a svobod, Ústavou ČR
2)     Porušuje mezinárodní zákaz biologických pokusů na lidech
3)     Může se jednat o trestné činy VYDÍRÁNÍ a ÚTISK
4)     V rozporu se zákonem o poskytování zdravotních služeb
5)     V rozporu s pravidly o ochraně soukromých informací a GDPR

ODŮVODNĚNÍ 

Člověk je nedotknutelný a jakýkoliv zdravotní výkon nebo zásah do lidského těla může být proveden jen a výhradně za svobodného souhlasu člověka, nikoliv jen za souhlasu. Zákon se odvolává na svobodný souhlas, což implicitně znamená, že takový souhlas nemůže být svobodný, je-li vynucován zaměstnavatelem, hrozbou sankcí či pokut, nebo je-li takový souhlas dokonce terčem vydírání a otevřenou či naznačovanou hrozbou ztráty zaměstnání. Plošné testování nelze mandatorně nařizovat a ani sankcionovat neúčast. Jednalo by se o porušení Listiny základních práv a svobod, jak vyplývá z čl. 7 odst. 1 Listiny, nedotknutelnost osoby je zaručena. Ustanovení § 91 občanského zákoníku (o. z.) podobně stanoví, že člověk je nedotknutelný. Podle čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a následně podle § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách se k zásahu do integrity člověka vyžaduje jeho svobodný a informovaný souhlas. Souhlas musí být výhradně svobodný, nesmí být předmětem kompulze (vynucování) nebo extorze (vydíraní), neboť tím se neguje znění zákona. Nedotknutelnost člověka je zaručena. Nikdo se nesmí dotknout těla či zdraví člověka, bez jeho informovaného a svobodného souhlasu, který byl udělen za zdravého úsudku a při smyslech a vědomí, bez nátlaku a extorze. Podmiňování vpuštění na pracoviště pod podmínkou svolení k zásahu do integrity lidského těla a vykonáním zdravotnického úkonu na těle pomocí testovací špejle, je protizákonné, v rozporu s Chartou, Listinou a zavdává podezření ze spáchání trestných činů útisku a vydírání. Jednalo by se o porušení zákona a mezinárodních úmluv o lidských právech i v případě, že by člověk podepsal pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, ve které by se zavázal k podstupování testů či vakcinací. Takové ustanovení ve smlouvě by totiž mohlo být kdykoliv prohlášeno za neplatné, pokud by zaměstnanec kdykoliv v budoucnu svůj souhlas se zásahem do své integrity stáhl. Nikde přitom ve zprávě není uvedeno, že s tímto testováním musí zaměstnanci vyslovit svůj svobodný souhlas, nikde ani není uvedeno, že jde o lékařský zákrok, resp. Zákrok posuzující či diagnostikující lidský zdravotní stav, s čímž musí zaměstnanec vyjádřit svobodný a rovněž informovaný souhlas. Informovaný souhlas v lékařství je obdobou, pacient, případně diagnostikovaná osoba, musí být informována a poučena, že má právo léčbu, očkování, test či diagnostiku odmítnout, že má právo na to, aby za odmítnutí nebyla sankcionována, že má právo na ochranu tajemství svého zdravotního stavu, a že má právo znát všechna rizika, která z léčby nebo diagnostiky mohou vyplynout. Informovaný souhlas pacienta není citace vládního nařízení, jak si mylně vykládá česká vláda. Informovaný souhlas v souvislosti s výkonem zásahu do lidského těla či zdraví je souhrn informací lékaře o právech pacienta vyplývajících z Charty, Listiny a zákona o biomedicíně. Někdo by to měl české vládě vysvětlit, co se myslí informovaným a svobodným souhlasem občana.

Když chcete lidi donutit k něčemu špatnému, aby to sami chtěli, uvalíte na ně něco mnohem horšího, a slíbíte jim, že když budou souhlasit s tím špatným, tak to ještě horší se jich už týkat nebude. Je to klasická metoda mafie známá z Chicaga, kde lidé nechtěli platit výpalné, protože pro to nebyl důvod, na ulicích byl klid a pořádek, a tak mafie začala zapalovat obchody, to bylo to ještě horší, takže majitelé ostatních obchodů nakonec rádi přistoupili na to špatné, na placení výpalného, než aby je potkalo to ještě horší. Na dobu, kdy ulice byly bezpečné i bez výpalného, si po čase už nikdo ani nevzpomněl. Česká média začala šířit dezinformace některých právních kanceláří, které tvrdí, že firmy mohou dokonce až vyhodit zaměstnance, kteří se odmítnou testovat, a tím pádem budou mít dlouhou pracovní absenci, protože zaměstnavatel je na pracoviště nepustí. Takové právní názory jsou naprosto zavádějící a nesmyslné. Aby bylo hned od počátku jasné, v českém právním řádu je možné omezit na právech v souvislosti se zdravím pouze takovou osobu, které byla lékařsky diagnostikována nakažlivá choroba. Taková osoba na základě zákona je poučena lékařem, že je šiřitelem infekční choroby a po stanovenou dobu nesmí nikam vycházet, jinak se dopustí trestného činu šíření nakažlivé nemoci. Toto opatření nelze vztáhnout na plošné testování, ani na plošné očkování. Stejné názory zastává i JUDr. Vladana Vališová, LL.M., působí jako advokátka a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČR, viz. https://advokatnidenik.cz/2021/02/19/k-otazce-testovani-zamestnancu-na-onemocneni-covid-19/

hamplova1

Pokud kdokoliv podmiňuje na svobodné osobě přístup na pracoviště nebo do školní třídy podstoupením testu, balancuje na hraně mezi kompulzí a extorzí, tedy mezi vynucováním a vydíráním. Pokud donucování překročí určitou mez a poškozené osobě hrozí sociální likvidace, např. ztráta zaměstnání, nebo zamezení práva na vzdělání a chození do školy, potom soudy takové jednání označí za trestný čin vydírání, a to obvykle v organizované skupině, pokud se na vydírání osoby podílí organizace, případně státní orgán nebo zaměstnavatel, který vyžaduje po zaměstnanci testování, jinak ho nepustí na pracoviště a pohrozí mu vyhazovem za absence, se už dopouští vydírání, protože zaměstnanec nemá svobodné volby, aniž by neohrozil svoji sociální bezpečnost, protože novou práci sehnat vůbec nemusí. Materiál zachycený na špejli po výtěru z nosu obsahuje kromě jiného přítomné vzorky buněčné DNA, přičemž vzorek je adresně spojen s dokumentací a osobou, na které je test prováděn, přičemž výsledek testu se dozví zaměstnavatel. Je to nebezpečný fenomén možného vydírání nového typu. Výsledek testu je totiž zdravotním nálezem, bez ohledu na kvalitu a spolehlivost testu, a dokonce i bez ohledu na to, jestli test provádí lékař, nebo jen poučený pracovník, nebo dokonce si test provádí zaměstnanec sám, případně samo dítě ve škole. V každém takovém případě narážíme právně na dva problémy. Tím prvním je výsledek testu, který je utajovaným zdravotním záznamem, o kterém smí vědět jen testovaný člověk a jeho ošetřující lékař. Pokud je však zaměstnanec nucen k tomu, aby nejprve někomu podepsal papír o svém souhlasu s testováním a se sdělením zaměstnavateli, jak výsledek dopadl, přičemž jinak zaměstnavatel vyhrožuje zaměstnanci neumožněním přístupu na pracoviště s tím, že nepřítomnost bude chápána jako překážka na straně zaměstnance, což bude znamenat absenci a hrozící vyhazov, potom se jedná zcela zjevně o vydírání zaměstnance ke zveřejnění své zdravotní dokumentace, tedy výsledku zdravotního testu. Toto vydírání se nemusí omezit jenom na test na koronavirus, ale v blízké době může zaměstnavatel požadovat i zveřejnění dalších informací o zaměstnanci, např. požadavek na krevní testy, rozbory krve, požadavky na rozbory moči, požadavek na znalost a vědomí o onkologických nemocech zaměstnanců atd. Podle názoru právníka je česká vláda podezřelá, že se podílí na páchání organizované trestné činnosti, konkrétně organizované skupiny, která vydírá v podnicích občany k tomu, aby postupovali své zdravotní informace zaměstnavatelům, a to nikoliv svobodně a dobrovolně, ale na základě útisku a dokonce vyhrožování. A tím se dostáváme ke druhému problému, a tím je nakládání s testy po jejich použití. Každý odebraný vzorek obsahuje buněčnou DNA svázanou v dokumentaci s každou fyzickou osobou. Zaměstnanec může po zaměstnavateli požadovat předložení dokladu o způsobilosti s nakládáním a uchováváním genetického, biologického a rovněž biohazard materiálu, neboť provedením výtěru dochází k odebrání vaší buněčné DNA, která může být nakažlivá.

A právě DNA vás plně identifikuje jako osobu na biologické úrovni a jedná se o váš soukromý osobní údaj evropského zákona GDPR, konkrétně jde o článek 34 GDPR. Jako občan členské země EU můžete zamítnout a odepřít organizaci sběr osobních dat v uvedeném rozsahu a výčtu, mezi nimiž podle článku 34 GDPR jsou i genetická data získaná jak z DNA, tak i z RNA. Svému zaměstnavateli tak pouze předáte podepsaný papír, že nesouhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých genetických dat podle GDPR. Evropská legislativa v článku 34 GDPR považuje za genetická data jakékoliv výsledky analýz genetických materiálů, a to bez omezení výčtu, tedy včetně antigenních testů. Jinými slovy, každý občan EU, který již podstoupil antigenní testy, má právo kontaktovat odběratele genových vzorků a v souladu s GDPR ho požádat o likvidaci a odstranění svých údajů ze systému a rovněž ověřit, že organizace vůbec má certifikát GDPR a její zaměstnanci na odběrech byli osobami, které měly certifikace GDPR a mohly nakládat s osobními údaji a s lékařskými záznamy, mezi které výsledky testů samozřejmě spadají.

Stejně tak si můžete vyžádat od organizace předložení certifikátu o konformitě s GDPR a požádat o informace, co se stalo s vašimi vzorky, zda-li nebyly bez vašeho vědomí postoupeny třetímu subjektu, zda-li se k datům nedostala neoprávněná osoba atd. Pokud jste testování ještě nepodstoupili, můžete využít článek 34 GDPR a odmítnout poskytnout organizaci vaši genetickou informaci. Subjekt se musí následně vyjádřit, na jakém základě genetický vzorek od vás potřebuje, a jak s ním bude po odběru nakládat, jak bude evidován, skladován, chráněn a jak bude zlikvidován a vymazán, pokud o výmaz požádáte. A nejde jen o článek 34 GDPR, nýbrž i o článek 35, který za předmět ochrany považuje veškerá zdravotní data člověka. Náš právník považuje za alarmující, že by nezletilé děti si před zraky učitelů měly dělat samotesty a učitelé by se potom dozvěděli o zdravotním stavu dětí, přičemž nikdo z učitelů není oprávněn s těmito daty nakládat a mít k nim přístup. To může udělat jen škola, která určí pověřenou osobu výkonem GDPR a nikdo jiný se nesmí k datům a výsledkům testů dětí dostat, což je prakticky vyloučené zaručit, když děti se budou testovat společně, veřejně, hromadně, kdesi v jídelnách.

klinickastudie

 

Klinická studie vakcinace proti covidu-19 probíhá formou biologického pokusu na široké populace

To samé platí pro organizace, kde se okamžitě všichni zaměstnanci dozví, který z kolegů byl otestován pozitivně a jeho zdravotní stav se tak okamžitě stane veřejným, v rozporu s článkem 35 GDPR. Tímto plošným testováním se otevře široký prostor pro žaloby na podniky a stát za porušení mlčenlivosti o zdravotním stavu, za porušení GDPR a především za trestné činy extorze, tedy vydírání v organizované skupině. Nikdo nemá právo znát váš zdravotní stav bez vašeho svobodného souhlasu. Svobodný souhlas nelze vynucovat sankcemi pokut, ani vydírat hrozbou ztráty zaměstnání a zamezením přístupu na pracoviště a ke zdroji obživy.

Kompulzivní očkování znamená “vynucené” očkování, resp. Očkování “pod nátlakem”. Rozdíl mezi kompulzivním a mandatorním očkováním je velice drobný, ale z právního hlediska dramaticky odlišný. Mandatorní očkování je povinné a je dáno zákonem, odmítnutím očkování se člověk dopouští porušení zákona. Kompulzivní očkování je naproti tomu dobrovolné, ovšem ne tak úplně, jde o dobrovolnost “na sílu”. Kompulzivní očkování znamená, že dobrovolně se může rozhodnout očkování nepodstoupit, ale na základě nesplnění kompulze (vynucení, nátlaku) ze strany toho, kdo po vás očkování požaduje, může přijít opatření proti vám. Takovým opatřením může být např. ukončení pracovního vztahu, odmítnutí poskytnutí služby, odmítnutí povolení vstupu, odmítnutí pokračování ve spolupráci, zamezení pohybu v areálu, omezení nebo přerušení rozsahu služeb. Kompulzivní očkování není povinným očkováním, takže v případě, že státnímu zaměstnanci vakcína způsobí zdravotní poškození trvalého charakteru, nedostane od státu naprosto žádné odškodnění běžnou cestou, která je vyhrazena pro povinná očkování. Podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, totiž zákon jasně stanovuje, že náhradu může žádat pouze taková osoba, která podstoupila povinné očkování stanovené zákonem, případně více zákony. Do konce roku 2023 nepůjde nikoho žalovat, dokud nebude k dispozici závěrečná klinická studie. A tímto se dostáváme k tomu nejhoršímu, tedy že vakcinace proti covidu-19 nemá hotové zkoušky bezpečnosti a účinnosti, při jakémkoliv nucení účastnit se toho klinického experimentu či při zamlčení skutečnosti, že se jedná o klinický experiment ( biologický pokus ), se jedná o zločin proti lidskosti – porušení mezinárodní smlouvy o zákazu biologických pokusů.

Dokud nebude na stole finální klinická studie koncem roku 2023, nebude možné uplatňovat nároky na odškodnění ze strany poškozených osob, podle právníka je to vyloučené, protože strana odpůrce, tedy členský stát EU, proti kterému bude žaloba vedena (pozn. proti farmaceutickým společnostem nelze podávat žaloby v případě této vakcíny v EU kvůli generální indemnitě), bude prostě argumentovat, že postižení nemá souvislost a součinnost s vakcínou, protože pro takové tvrzení žaloby neexistuje dosud studie. Ta totiž podle tabulky v dokumentu má být evropské lékové agentuře doručena do konce roku 2023. Do té doby nepůjde nikoho o nic žalovat, resp. půjde, ale nikam se to do konce roku 2023 neposune.

 
19 Komentářů k INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE A POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOUVISLOSTI S KOMPULZIVNÍM VYNUCOVÁNÍM (OD ZÁŘÍ PLACENÉHO) TESTOVÁNÍ ČI OČKOVÁNÍ

 1. Bohumil napsal:

  Dobrý den paní doktorko, nevím zda budete číst můj příspěvek, ale pokusím se na Váš zareagovat příspěvkem včerejším od autorky JUDr. Kovářové, zveřejněným pod názvem Proč lidé nedodržují protiepidemická opatření ? JUDr. Kovářová zde připomíná, že Covid-19 je od loňska vyhlášen jednou z nakažlivých nemocí, jejíž šíření je dle § 152-3 trestné s tím, že při splnění zákonných podmínek lze těžce hovořit o diskriminaci. Chápu-li to dobře, lze potom nařídit očkování populace právě z odkazem na nakažlivost, stejně tak jako u cholery, tuberkulozy, AIDS apod. Jak to tedy je ve skutečnosti ?

  • Prodost napsal:

   Bohumile, Bohumile, pravděpodobně, ale spíš jistě unikl Vaší jinak jistě bdělé a ostražité pozornosti bod č. 5 Protokolů Sionských mudrců, které bych rozhodně nepodceňoval. Ten zní: V počátečních strukturách společnosti se podrobovali brutální a slepé síle; později zákonu, který je tou samou silou, pouze zamaskovanou. Z toho vyvozuji závěr, že - podle přírodních zákonů - právo tkví v síle.
   No a protože jsme se opět posunuli kus dál při nasouvání NWO, tak pomalu, ale jistě přestává záležet i na zákonech. Tož tak, Bohumile. Hezký den

   • proud napsal:

    Jenze ono v ni netkvi,ledaze bys definoval jakou silu mas vlastne na mysli a co se ji mysli ;-)

    • rezident napsal:

     síla předchází "právo", jinými slovy nejsilnější pes kryje, tolik jste studoval pane proude a tohle vám uniklo ? to jste četl recepty na svíčkovou nebo návody k pračce ?

     • proud napsal:

      Plati v prirode,ne ve spolecnosti,proto chci tu silu definovat,"pracko" :-)

     • kalina napsal:

      Je třeba mít stále na paměti, že všechny tyto "konspirační" a "protisystémové" weby jsou součástí zpravodajského prostředí a jejich intelekt je setrvale udržován na tak potřebné níži, aby neuškodil žádné ze stran. Bylo, je a bude.

 2. ItsFlat napsal:

  Žádný virus neexistuje, nikdy nebyl izolován a neexistuje žádná epidemie, natož pandemie, tak jak může někdo někoho obviňovat ze šíření nemoci? Navíc není vyhlášen nouzový stav (protože pro to, pochopitelně, není důvod).

  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/instituce-celem-svete-nemaji-zadny-zaznam-o-izolaci-purifikaci-sars-cov-2/

 3. .lak napsal:

  Dávat soustružníky jednodílného nejdelšího seriálu na světě na 3 000% čt orvell nechcete lotři, dejte si fčeličku nebo ji do vás drábové narvou, děti. Nezapomeňte serejálníci ordinovat v růžové zahradě.
  https://abload.de/img/polinvmjew.jpg
  https://www.zvedavec.org/vezkratce/17975/

 4. .lak napsal:

  Znovu a lépe :lol:
  Gafitoso
  Potkaji se dve mysi a jedna se pta te druhe: kdy se nechas ockovat na covid? Druha odpovida: blaznis, vzdyt to teprve ted testuji na lidech….

  1 OdpovězSrp 4, 2021 16:05
  jed ináček
  Návštěvník
  jed ináček
  Fór není špatný ale faktem je že idiotizace formantů školastikou je dokonalá po pěti obecných a navíc tituly si mohou pořídit jako škrt klaun nebo nakoupit v plzeňských a podobných institucích kolonie exekutistanu. A potom hlavně nepindat do covidiárny businessmanů stáčíren upírů úžer.

  0OdpovězUpravSrp 4, 2021 16:42

  • Maroš napsal:

   Bodláku - čo ty na toto?
   https://duckduckgo.com/?q=Jozef+Buzgo+&atb=v284-3&ia=web

   "Jozef Buzgo, ktorý podnikal pomocou slovenského šarlatánskeho webu Badatel.net a stojí za podobným českým webom Vyléčtese.cz, sa živil aj iným spôsobom.

   Je obvinený v troch konaniach za pôsobenie v organizovanej zločineckej skupine, ktorej aktivity mali kryť ľudia na najvyšších miestach. Podľa polície bol súčasťou skupiny okolo Milana Chovanca, ktorá vytiahla od štátu na vratkách DPH vyše 75 miliónov eur. Informáciu priniesli spoločne web aktuality.sk a infosceurity.sk.

   O prípade v minulosti písal aj zavraždený novinár webu Aktuality.sk Ján Kuciak. Druhou kľúčovou postavou tejto daňovej kauzy bol podľa vyšetrovateľov Viliam Dohňanský mladší – syn sudcu najvyššieho súdu Viliama Dohňanského.

   Jozef Buzgo je spolu s Viliamom Dohňanským spoločníkom vo firme Vaxton Management, s.r.o. a Správca SK s. r. o. „Dohňanský mladší mal byť pravou rukou Milana Chovanca, ktorý mal spolu s komplicmi cez nadmerné odpočty DPH pripraviť štát o 75 miliónov. Chovanec vo vyšetrovacom spise uvádza, že podvody kryli regionálny šéf Smeru z Prešova, minister vnútra Robert Kaliňák a vtedajší šéf rezortu financií Ján Počiatek. Hovorí tiež o províziách v prospech strany,“ píše web Infosecurity.sk.

   Obvinenie Buzga sa podľa webu Aktuality.sk týka zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pokračujúceho zločinu neodvedenia dane a poistného.

   „V súčasnosti sa vec nachádza v štádiu spracovania obžaloby,“ uviedla hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. „Nebudem sa vyjadrovať,“ reagoval pre Aktuality.sk Buzgo.

   Na prepojenie Buzgu na web Badatel.net a ďalšie šarlatánske weby upozornil minulý rok Denník N. Články na badatel.net odkazujú na eshop Dr. Buzgi, za ktorým je Buzgo, ktorý bol v minulosti na Bádateľovi uvedený ako osoba, ktorá preň riešila obchodné záležitosti. Buzgo v reakcii pre Denník N trval na tom, že s článkami Bádateľa ani Domácej liečby nemá nič spoločné. Prihlásil sa len k českému webu Vyléčtese.cz, čo je česká obdoba serveru Bádateľ.net. Buzgo web prevádzkuje cez firmu New Edge Medical Equipment, ktorú vlastní so svojím spoločníkom Vladimírom Uhlárom. Cez Uhlára je zaregistrovaná Domáca liečba, napísal Denník N."
   https://www.omediach.com/hoaxy/16946-clovek-ktory-stoji-za-sarlatanskymi-webmi-v-sr-a-cr-je-zapleteny-do-milionoveho-podvodu

   Je mi jasné, že ide o klasické sranie do ventilátora - druhá vec je, kto za koho skutočne kope. Keďže link SEM som dal na Badatel skôr než mi scenzurovali "otázku" - dosť možné, že tento post krypto odkaz niekto objaví a pochopí pozadie určitých tématických konfliktov, ktoré prebiehajú s redakciou na Badateli. To ako aby si vedel, že to vykýblovanie Badatela z alternatívy by nebolo až tak dramatické..

   • .lak napsal:

    Co na to. Trh bez přívlastků? No, že mne pořád stáčírnami upírů nebaví se mazat. Navíc mnozí v tom vidí smysl života či "sport vydupat s okolím, k čertu.

    • Maroš napsal:

     Zmazali všetky moje otázky či narážky, tak to dám sem, lebo z Badatela chodia ľudia na NWOO. Vidím to takto.

     1/ Badatel.net - neviem koľko osôb ich je, ale admin je ženská - môžem len tušiť, že v nejakom blízkom vzťahu s tým Jozefom Buzgom. Priama otázka - či sú súčasťou dohody o vine a treste a či ich ďalšia činnosť - smerovanie má vplyv na pustenie Buzgu z basy - myslené obrazne - či do nej pôjde, ak je vyšetrovaný na slobode - toto neviem. Nie je podstatný jeho status. Na Slovensku dnes prebiehajú procesy s tzv. "kajúcnikmi" - natieračov prepúšťajú.

     2/ Ale ide o mediálny vplyv Badatela - na Facebooku má údajne 60 tisíc priaznivcov, aj keď z iného - ratingového hodnotenia viem, že má cca 2 tisíc návštev na webstránke denne. A teraz.

     3/ To krytie zo strany Smer - ficovci. Smer je v parlamente, ale nie vo vláde, avšak vo vláde by mohli byť, keď to Matovičovci ešte viac poserú, že nedotiahnu plány globalistov a tí ich odstránia, čo znamená, že v doterajšej globalistickej agende budú pokračovať smeráci - a žiadne ilúzie že nie. Teda - Badatel nebude učiť ľudí ako účinne bojovať so súčasnou vládou - narážam aj na tie zrkadlové protesty, pretože by sa mohlo stať, že ak sa do vlády dostane opäť Smer - bolo by to kontraproduktívne. Takže bez ohľadu na to, že si s nimi takto špinavo vybavuje účty opozícia - daňový únik 75 miliónov na DPH je väčší zločin ako genocída, pretože tí, čo sú vo vláde, nemajú ako tieto prachy rozkradnúť - sú v inom klane. Teda.

     4/ Badatel.net - či chcú alebo nie - sú v tom špinaví až po uši! A sú vydierateľní! A teda - sú pripravení zradiť aj tú časť verejnosti, ktorá im naivne dôveruje, že sú v opozícii. Áno - v tolerovanej opozícii! Teda každý, kto chodí na tento net je automaticky v pozícii užitočného idiota - na úrovni svojej nevedomosti o celom pozadí. Teda.

     5/ Tá hláška, že na Badatel.net bolo podané trestné oznámenie - aby sa prebudil ochranársky reflex že "TV Markízu si nedáme!" - "Badatela si nedáme!" - je obyčajný ojeb, nieje žiaden vývoj situácie v tomto smere, redakcia to neupresnila, skrátka všetko je inak. A zmazali ma fest! Takže sú v hre! Kopú za SMER! A za globalistov v dôsledku!
     Vakcína je niečo ako pre Tomia Okamuru imigranti. Vďačná téma. FUCK!

     • Maroš napsal:

      Pre fórum z Badatela.net

      "Každý na úrovni svojej vedomosti pracuje v prospech seba, svojich blízkych, prípadne v prospech spoločnosti. Každý na úrovni svojej nevedomosti pracuje v prospech tých, ktorí ho touto nevedomosťou ovládajú." - zhruba citácia z KSB - koncepcie sociálnej bezpečnosti. A teraz!

      Mali by ste si pamätať budovanie ochranného reflexu - manipuláciu nevedomých, akože - "Mečiara si nedáme!" - a Mečiar ovládol spoločnosť. "TV Markízu si nedáme!" - a TV Narkóza ovládla spoločnosť.

      Ja - Maroš - som sem /na Badatela pozn/ vtrhol vo fáze svojej nevedomosti a nechtiac v úlohe užitočného idiota za situácie "Badatela si nedáme!" Vtedy som neveril ohováraniu Badatela z iných kriminálnych súvislostí, situ som považoval za obvyklú mediálnu "hru", ktorú v médiách poznajú ako "ventilátor" a myslia tým vysranie sa do ventilátora, vďaka čomu je daný objekt zaprskaný od hlavy po päty a to hovno zo seba už nezmyje - vždy na ňom nejaké prskance ostanú. Problém je inde.

      Problém je v značnom neporozumení s redakciou a k tomuto neporozumeniu som-sme dospeli, pretože redakcia Badatela MUSÍ HRAŤ PODĽA URČITÝCH PRAVIDIEL a túto redakciu niekto drží za gule, pretože táto redakcia - aj keď nemôže byť trestne stíhaná - má určité väzby na závadových ľudí. Teda - moje niektoré komentáre a návrhy neprechádzajú preto, pretože sú kontraproduktívne voči záujmom týchto ľudí, resp ľudí, ktorí týchto ľudí ovládajú. Teda.

      Rozhodol som sa tu svoj hlas volajúceho na púšti a úlohu užitočného idiota ukončiť. Už som spomínal, aké dôležité je pre námorníka, lodníka nenastúpiť na nesprávnu loď. Stalo sa. Už to viem a preto vystupujem. Nájdete ma - možno - na "korálovych útesoch". Hľadač pravdy pochopí - Květka určite.
      https://magazin.travelportal.cz/wp-content/uploads/2019/03/kor%C3%A1lov%C3%BD-%C3%BAtes-mal%C3%BD-%C5%BEralok-a-%C5%BEelva.jpg

 5. Maroš napsal:

  Polopate - Covid-19 je akronym pre CIEĽ!!! Nie choroba!

  Certificate Of Identification Vaccination by 1-Artificial 9-Intelligence
  https://www.youtube.com/watch?v=0qb8AdyUgPA

  • Maroš napsal:

   Oprava.../vakcinačná identifikácia = značkovanie, resp. značkovanie vakcináciou/
   C-ertificate O-f V-accination ID-entification by "19" = 1-Artificial 9-Intelligence

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!