Další patent, další hřebíček do rakve naší svobody, svéprávnosti a lidství

ehrlichNový patent, č. US 2021/0082583 A1 získali v březnu 2021 dva vynálezcům z Israele, Gal Ehrlich a Maier Fenster. Podle popisu se tento patent zabývá „metodami a systémem upřednostňování léčby, očkování, testování a jiných intervencí, s ohledem na soukromí jednotlivců.“ Zdánlivě velmi záslužný záměr, který je pouhé krytí pro skutečné určení patentu, což je označení každého člověka a jeho vybavení identifikačním kódem, plus následné sledování a vlastnění (je vlastněn majiteli tohoto a jiných patentů), kdy mu bude kromě nejrůznějších farmaceutických léků vpraveno do těla asi 170 očkování.

Pomocí elektronických přístrojů (mobilů) má být vytvořeno ID pro každého jedince, což bude pokaždé aktivováno přítomností jiného člověka, který také bude mít elektronické ID. Každý bude mít elektronické ID. Na základě informací, vyslaných těmito dvěma přístroji na neznámý server, zvaný vakcinační server, bude situace obou uživatelů zhodnocena a budou jim automaticky naordinovány případné léky proti patogenu, který by byl tímto způsobem objeven. Tyto léky budou buď dodány tak, že patřičná osoba bude informována o její povinnosti dostavit se na určité místo, kde jí budou potřebné látky předány. V některých případech budou potřebné léky vyrobeny na základě elektronicky vyslaných mRNA pokynů přímo v těle.

Takže pomocí těchto elektronických jednotek, neboli mobilů, budou všichni neustále sledováni a vyhodnocováni. Bude sledováno s kým se setkávají, jak často, jak daleko od sebe stojí, o čem mluví, co jí, jestli se nechovají nevhodně a všecko ostatní, co se setkání dvou lidí týká. Pomocí souhry těchto kontaktů a jejich ID čísly bude pak možno zjistit, jestli některá z osob není infikována, jestli neroznáší nemoci, jestli nedochází k pohlavnímu styku a podobně. Bude sledováno, jestli se tento člověk nachází uvnitř nebo venku, pomocí GPS sensorů bude určeno místo, kde se nachází, jeho vzdálenost od dalších elektronických zařízení podobného druhu, doba trvání takového setkání, sledování případného zakašlání a video, nebo fotografické zjištění, jestli má na obličeji roušku. Roušky budou povinné vždy a všude a i malé děti a nemluvňata je budou muset nosit.

Je možné, že to je ten pravý důvod pro tolik propagované společenské distancování, aby bylo snadnější zaměřit se na jednotlivce a jejich mobily a nebýt v tom rušeni okolním davem.

Patent se dále zabývá pandemickou situací, kdy odborný personál bude schopen na bázi takto získaných informací zhodnotit, jestli některý jedinec nepotřebuje přídavná očkování nebo léky a tyto mu umožnit získat. Tímto způsobem bude možno vyhodnotit, jestli někdo potřebuje vyšší koncentraci očkovací látky a také bude možno předvídat případné úmrtí, plus vyhodnotit „čas, kdy jedno, nebo více společenských omezení může být odstraněno.“ Co je v takovém případě odstraňováno a co je myšleno výrazem „společenské omezení“ není vysvětleno. Je to nějaká událost (těžko), nebo nějaký zákaz (asi ne) anebo určitý člověk sám? Takže to by znamenalo, že tímto systémem bude možno „odstranit“ i člověka, který by se jevil jako společenské omezení?

Server, vyhrazený pro kontrolu očkování a očkovaných bude potom vyhodnocovat účinnost vakcíny a sledovat každého, kdo by očkování požadoval, jestli je opravdu dostal. Veškerá zhodnocení budou prováděna na vytvořeném počítačovém modelu, kdy budou brány v úvahu nejrůznější měnitelné okolnosti a situace. Ten hlavní, určující faktor bude chování každého jedince v minulosti, které bude použito k promítnutí jeho povahy do budoucnosti. Na podkladě jeho minulých společenských styků, jeho stáří a povahy pak bude vyhodnocována pravděpodobnost toho stejného v budoucnu.

Po vyhodnocení jednotlivých osob budou tyto uvědoměny kdy a kam se mají dostavit, aby mohlo dojít k jejich léčbě, nebo očkování. Patřičný server bude mít rovněž přístup k lékařským záznamům každého člověka, které bude používat k vyhodnocení jeho zdravotního stavu.

Všecky tyto zbytečné informace budou vyhodnocovány na denní a týdenní bázi a budou zpracovávány podle předem určených zásad, které se na první pohled zdají nepochopitelné, podobně jako v ukázce níže:

  Procenta Jaroslav Zdena Marek
Věk 1% 50 50 50
Povolání 5% 80 50 0
Zdravotní stav 4% 0 90 0
Zúčastnění bohoslužeb 20% 0 80 80
Pohyblivost 70% 80 60 15
Celkové zhodnocení 100% 60,5 66,2 14,2

 

Pro všecky osoby je určeno 170 nejrůznějších očkování, jejichž seznam začíná na straně 15 patentové přihlášky, uvedené shora.

Po pravdě řečeno, není možné očekávat, že by si někdo dal tu práci, ať už s pomocí zaměstnanců, anebo automaticky, s pomocí počítače, aby tak důkladně vyhodnocoval každého člověka na planetě. Spíš to vypadá, že zmíněný vakcínový server bude zjišťovat kdy komu naordinovat které očkování, přičemž bude brát ohled na jeho dostupnost v místě, kde se budoucí očkovanec nachází a že takto postupně do každého z nás vpraví všech 170 nepotřebných, neužitečných, škodlivých a jedovatých očkování a řádnou spoustu jedovatých farmaceutických léků k tomu.

 

Bluetooth

Všichni, kteří mají Modrý zub (v překladu, Bluetooth) na mobilu, mají také záhadnou MAC adresu (Media Access Control). Je to identifikační kód, pro každý mobil jiný, který byl přidán již při výrobě. Tento kód může druhá jednotka snímat již na vzdálenost 20 m. Takže když budete sledovat váš vlastní mobil v místě, kde není nikdo jiný kolem vás, nebude ukazovat nic. Ale jakmile se objeví někdo s jiným, podobným mobilem, váš mobil pak zaznamená přítomnost další jednotky, se kterou se můžete spojit. Když ale druhá osoba tento mobil vypne, pak upozornění na přítomnost dalšího mobilu na vašem telefonu zmizí.

Ne tak ale u očkovaných! Když očkovaný člověk vypne mobil, jeho MAC kód je stále dál viditelný na mobilu jiné osoby. Takže se zdá, že očkovací pas je dnes přidáván do mobilu! Jakou možnost spojení tento kód umožňuje, není jasné. Může to být spojení bez vědomí majitele telefonu, které funguje i když je přístroj vypnutý? Anebo je to pouze záležitost signalizace, že se právě přiblížil očkovaný člověk? Je tento kód ojedinělý a pro každého člověka jiný? Či je každých pět lidí, kteří byli očkováni látkou ze stejné ampulky označeno stejným kódem?

Španělský lékař Dr. Luis De Benito, který tuto záhadu objevil se spojil s biology, inženýry, počítačovými odborníky a odborníky na nanorobotiku. Tito došli k závěru, že je možné, že kód je vytvořen v důsledku vlivu očkovací látky na genetický materiál očkovaného.

Pak se ovšem naskýtá další otázka: jak to, že pouhých 86% všech očkovaných má na mobilu tento signál? Je to kvůli tomu, že ne všecky ampulky s očkováním obsahují skutečné očkování, jak již bylo popsáno v jednom z předešlých článků? Nebo některá očkování podlehla zkáze kvůli nedostatečnému chlazení a neúčinkují jak by měla? Taky je možné, že v některých případech k vytvoření tohoto kódu vlivem očkovací látky na genetický materiál člověka nedojde.

Dr. De Benito si tato zjištění ověřoval u každého pacienta, kterých viděl celkem 137. Každého se ptal, jestli byl očkován a každý mu – zdálo se – pravdivě odpověděl, což souhlasilo s jeho zjištěním očkovacího kódu na mobilu. Všichni se při odpovědi chovali stejně. Očkovaní přiznali tuto skutečnost hned, bez váhání. Neočkovaní byli trochu nejistí, snad se obávali, že budou kvůli tomu šikanováni. Bylo pouze 14% těch, kteří řekli, že byli očkovaní a jejich mobil tuto skutečnost nevykazoval. Bylo snad možné že lhali? Anebo měli mobil někoho jiného?

Jedna známá se setkala s očkovaným člověkem, což poznala na mobilu a její vlastní Bluetooth se pořád zkoušel na něco napojit. Zapsala si tento kód a později zjistila, že je shodný s určitým chromosomem v genu tvora s latinským názvem Oryctolagus Cunikulus, což je králík. Je to gen, popisovaný jako „uroplakin 1B,“ jeho symbol je UPK1B. Králík je po genetické stránce slučitelný s člověkem, s myší a jinými tvory. Nevím ale, o co doopravdy tady jde.

Samsung přiznává …

Je pravda, že firma Samsung, což je největší výrobce elektronického zařízení veřejně přiznává, že spolu se švýcarskou firmou „The Commons Project“ a jejich odnoží „CommonHealth“ vytvořili digitální potvrzení o vakcinaci, které může být viděno na mobilu očkovaného. The Commons Project je neziskovka, podporovaná Rockefellerovou nadací, která prohlašuje, že „lidská společnost je mocnější, když jsou informace otevřeně sdíleny, k užitku všech.“

Jaký přínos pro lidskou společnost je veřejné sdílení zdravotních informací? Žádný. Spíš je to ke škodě každého jedince. Je to vydávání soukromých informací na veřejnost, ztráta soukromí a útok na osobní svobodu. Český ústavní soud rozhodl, že:

„Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci covid-19 je považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována vakcína).

“Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobenému virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace.” Celé soudní rozhodnutí zde.

Mnoho lidí dnes používá digitální způsob platby. Dříve to byly kreditní, nebo debetní karty, dnes je to software na telefonu. Samsung má takové software, Apple také. Jenže tento způsob používání digitální technologie není dobrý. Jak říká finanční odborník Catherine Austin Fitts, dává to signál globalistům v Davosu, že jsme ochotni přijmout jejich digitální peníze. Proto doporučuje používat co nejvíce hotovost a digitální technologii jako způsob placení vyřadit. Další nevýhoda digitální technologie je ta, že lidé jsou čím dále tím víc závislí na mobilech, tabletech a jiných digitálních pomůckách, což může vyústit ve zničení aktivní spolupráce, která je naprosto nutná pro udržování zdravého mentálního stavu.

My, lidé, jsme společenští tvorové. Ti, kteří mají neustále v uchu sluchátko od Walkmana, nebo od mobilu, kteří pořád něco ťukají na obrazovce, ti se odtahují od zdravé spolupráce s druhými, přestávají vnímat své okolí a později se mohou divit, že podléhají těžkým depresím, nebo že mají jiné nervové, či mentální potíže. Však je již dokázáno, že používat mobil v noci vede k sebevraždám.

Měla jsem kamarádku, která měla televizi napojenou na vypínač na světlo. Jejich obývací pokoj byl poměrně tmavý, takže se tam stále svítilo. A jakmile kdokoliv zapnul světlo, současně s ním zapnul i televizi. Rozhovor mezi lidmi pak probíhal tak, že zrak neustále překmitával mezi televizí a člověkem, se kterým bylo hovořeno. Bylo to velice nepříjemné. Bylo z toho zjevné, že televize je ten hlavní člen v místnosti a všecko ostatní ustupuje do pozadí. Nevím jak tito lidé dopadli. Zmizeli ze světa a už nikdy se mi je nepodařilo najít.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!