Výsledyk hledání pro: Príbeh slovenského dvojkríža

Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny. – Časť 4.

bible genealogyKde boli Memphis a Théby? - slepá ulička tradičnej lokalizácie. Stopy starozákonného Egypta a Chanaánu v Strednej Európe a na Balkáne. „Červení“ a „bieli“ žreci Egypta. Alba Greca a Alba Regalis v Uhorsku. Memphis a Théby. Egyptský panteón bohov – Ptah, Amon, Ra. Unikálna mapa „Pannonia et Illyrici veteris tabula“ A. Ortelia. Pannonia = Ptolemajovské kráľovstvo. Stopy po Egypte v európskej heraldike. Kresťania a „pohania“. Bieli a červení. O dvoch vetviach stredovekého kresťanstva. Kedy sa „kríž + polmesiac“ zmenil na dvojkríž? Kulikovská bitka roku 1382 ako rozhodujúca bitka o prijatie tzv. „bieleho“, apoštolského kresťanstva v Rímskej ríši, jej spojitosť s Uhorskom a Lotrinskom. Krym – grifon – Tartária. Čo znamená „Tercia Pars Regni“. Čo znamená „Nitra a Bihar“.

Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny. Časť 3.

mysterious

Pôvodná forma „dvojkríža“ ako stelesnenie cirkevnej a svetskej moci byzantských cisárov, cezarobapizmus. Dvojkríž na byzantských minciach. Žezlo byzantských cisárov predstavuje žezlo egyptského božstva Ptah. Poklad z Nagy-Szentmiklós. Slovenský dvojkríž = Egyptský kríž. Egypt v „Novej Chronológii“. Čo znamená „Pannonia“? Egypt ako nadregionálny pojem, resp. „civilizačná štafeta“.

Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny. – část 2.

kralO zistenej novochronologickej duplicite Svätého Štefana, Jána II. Komnéna a Jána Krstiteľa.

Nastal čas vyvodiť isté závery. Aby sme získali kľúč k správnemu chápaniu komplikovanej histórie s „pretendentmi“ na autorstvo dvojitého kríža, je nevyhnutné zúžiť okruh pátrania, t.j. zoštíhliť informačný rad a uviesť do súladu chronológiu,. Čo môžeme vyvodiť z toho, čo bolo povedané vyššie? Že dvojitý „patriarchov“ kríž pochádza z Byzancie (patriarcha – vrcholný pravoslávny hierarcha, ktorého funkcia sa často vykonávala samotným monarchom v súlade s princípom tzv. „cezarobapizmu“).

Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny. – část 1.

Coat_of_arms_of_Slovakia.svgAkademická verzia pôvodu dvojkríža. Byzanc. Biblia.

Cársky dom v Rusku má názov BIELY. Tento názov, ako sa predpokladá, pochádza od kráľov UHORSKÝCH, a zdá sa to o to pravdepodobnejšie, že uhorskí králi sa predtým skutočne tak volali. Práve roku 1059 sa spomína jeden Belo, ktorý vystriedal svojho brata Andreja, ktorý obrátil Uhrov na kresťanskú vieru, od ktorej sa poslední odvrátili vinou bezbožnosti Turkov... Druhý toho mena sa volal Belo Slepý, aj iní jeho nástupcovia nosili tento prívlastok. “

Gilles Fletcher, anglický vyslanec pri cárovi moskovskom panovníkovi. „Of the Russe Commonwealth“, XVI.storočie n.l.

Slovensko – „Byť, či nebyť?“. VI.2. Kam sa presídli centrum ideologickej moci GP? Etrúria, Urartu a Ararat. Mata Hari. Biblická potopa.

giuliano simonietta IISeriál „Medici – Vládcovia Florencie“ a „Medici – Vznešený rod“ (v origináli „Veľkolepí“ – pozn.) je skutočným veľdielom súčasného kinematografu. Pán Rezník, znovu veľká vďaka! Dlho pozorujem, ako sa obrovské možnosti súčasného kinematografického umenia rozptyľujú na akési pofidérne alebo úchylné projekty. Ako je uvalený akýsi neviditeľný ban na všetko, čo by v ľuďoch mohlo kultivovať to veľké, ľudské, bezvýhradne dobré a cnostné. Ako sa elementárne vytráca z kinematografu cit pre MIERU, vkus a prístojnosť. Čo už len stojí české kino, kedysi také kvalitné, keď si z neho urobili súkromné atelié akési Issové a Pauhofové, Rothovia a iní –manovia, - bergovia a pod.? To potom už fakt len „Pražské orgie“ ako ukazovateľ ich vlastnej úrovne terajšej.

Metastázy „plazivého“ Majdanu na Slovensku. Časť II

košice IO vyšších a okultno-sakrálnych prioritách riadenia GP na Slovensku. Košice. SMER, Raši, Schuster a hlavná otázka Harabinovho prezidentstva.

Košice

V epochu najväčšieho, akéhosi „sherlock-holmesovského“ rozkvetu Británie vyriekol ministerský predseda Benjamin Disraeli pojem, ktorým charakterizoval vtedajšie nadnárodné riadenie GP na ideologickej a chronologicko-historickej prioritách – „páni dejín“. Zrejme ich považoval za oveľa vplyvnejších, než držiteľov postu ministerského predsedu V. Británie. V extrapolácii na dnešné Slovensko to znamená, že pokiaľ oni budú pánmi našich dejín, nikdy sa nedokážeme suverenizovať, už len z toho titulu, že nám unikajú významné a dôležité posolstvá, ktorými globálna moc na okultno-sakrálnej úrovni tlmočí svoje zámery, zrozumiteľné len tým, komu sú adresované, pretože len oni sú informačne zdatní predmetné posolstvo prijať.

Sodoma a Gomora. Uhorská stopa. Časť I.

Lucas van Leyden, "Lot a jeho dcéry"; "biblická" katastrofa vyobrazená v stredovekých farbách na brehu veľkého jazera.

Lucas van Leyden, "Lot a jeho dcéry"; "biblická" katastrofa vyobrazená v stredovekých farbách na brehu veľkého jazera.

Pannónia-Zadunajsko-Zalitavsko vo svetle Novej Chronológie. Kadiaľ putoval biblický Lot.

Prológ

V nedeľu 22. októbra 2017 vo večerných týždenných správach RTVS zaznela informácia, ktorá bola prehliadnutá všetkými bez výnimky „politológmi“ a analytikmi, hoci má z pohľadu teórie riadenia fenomenálnu výpovednú hodnotu v zmysle predikcie globálno-politického vplyvu na Slovensko a Strednú Európu. Jedná sa o správu z Bratislavského jazzového festivalu, ktorého záver bol korunovaný vystúpením jazzového kvintetu izraelského saxofonistu Amita Friedmana v sprievode speváčky Jael Shoshany Cohen. Spolu so stretnutím A. Danka s predsedom parlamentu Arménska s veľmi výmluvným menom Ar Bablojana predsedom zákonodarného zhromaždenia Monaka Ch. Steinerom 16. októbra zapadajú tieto udalosti do jednotnej matrice, ktorej výstupy sa dajú náležite zhodnotiť len cez dôslednú analýzu globálno-historického procesu a nezastupiteľného miesta Slovenska v ňom.

Panna Mária Sedembolestná. Čierna Madona

imagePrečo je slovenská patrónka Sedem-bolestná? Irena Uhorská. Helena Trójska. Kde boli „antické“ Sparta a Arkádia? Bohyňa-Matka, Čierna Madona. Czenstochowa.

Panna Mária Sedembolestná bola Vatikánom prehlásená za „Patrónku Slovenska“. Otázka pravej identity tejto „legendárnej“ osobnosti predstavuje nemenej intrigujúci historický poznávací výlet, než v prípade vierozvestcov Cyrila a Metoda, Svätopluka a Babylonu. Historická veda má istú zvláštnosť – spája v sebe legendárne i skutočné udalosti, pričom tak, že jedno sa prelína s druhým. Ak to však má byť veda v pravom zmysle slova, treba sa usilovať nielen o vysvetlenie všetkých „legendárnych“ skutočností, ale aj o zistenie dôvodu, prečo boli za legendárne označené. Práve o to sa usilujeme so všetkou počestnosťou a priamosťou tých, ktorým záleží na koherentnom a logickom výklade našich dejín. Začnime.

Kto boli v skutočnosti kráľ Svätopluk a Panna Mária Sedembolestná?

babylonAnalýza lokálnej scaligerovskej histórie cez prizmu „Novej Chronológie“. Význam Strednej Európy vo formovaní svetovej civilizácie. 

Časť I.

Na horeuvedenom obrázku – slabo rozlíšiteľnej čierno-bielej reprodukcii strany z „Norimbergskej kroniky“ stredovekého litografa Hartmanna Schedella – Vám ponúkame povšimnúť si mnohoraké pozoruhodné detaily tzv. „starovekého“ Babylonu, ako si ho predstavoval slávny stredoveký kronikár a rytinár. Na obrázku vidíme úplne stredoveko vyzerajúce mesto, ktoré za hradbami a uličkami skrýva aj na pohľad antické architektonické výtvory -  predovšetkým točitý stĺp s vyobrazením babylonského kráľa a baziliku. Taktiež sú pozoruhodné radnica a majestátny kráľovský hrad vnútri mesta, ako aj rytiersky hrad za riekou. Povšimnite si taktiež nápadný znak kresťanského kríža, vynímajúci sa na stene hradu za riekou.

Maďari či Mongoli? Novochronologický pohľad na „tatársky vpád“ roku 1241 – Časť II.

Lazarus Hungary„Vás milióny sú. Nás – počet bez limitov...
Len vyskúšajte zrážku s nami!
Ba hej, sme potomkami Aziatov, Skýtov,
So šikmými a zlostnými očami!“

Alexander Blok